ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE"

Transkript

1 Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul, jméno, Popř. jména a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) CHS Epi, a.s. Revoluční 1930/ Ústí nad Labem IČO, byloli přiděleno DIČ, byloli přiděleno CZ Identifikace Název Kombinovaná výroba Epichlorhydrinu Adresa CHS Epi, a.s.; Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem Identifikace (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP MZPR98EJ7UDY Kategorie činnosti/činností podle přílohy č.1 zákona 4.1.f: Výroba organických chemických látek, jako jsou halogenderiváty uhlovodíků Integrované povolení 3145/ŽPZ/07/170/Rc Změny nebo rozšíření (za příslušný rok) změny Popis změny 38/ZPZ/2014/170/Z6/Rc Nabytí právní moci /ZPZ/2014/170/Z7/Rc Nabytí právní moci Viz odkazy: Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, Jméno, popř. jména a příjmení INFRASPOL, s.r.o. Telefon (nebo fax) E mail Datum Podpis provozovatele nebo Oprávněného zástupce provozovatele

2 ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 4. Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší emisní limity, monitoringu Podmínky Uložená (emisní limit, l V V souladu s 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění novel (dále jen zákon o ochraně ovzduší ) vydává krajský úřad povolení provozu stacionárních zdrojů v Kombinovaná výroba Epichlorhydrinu Součástí Kombinovaná výroba Epichlorhydrinu jsou tyto zdroje znečišťování ovzduší: A. Předehřívací pec propylenu F101 (palivo zemní plyn) tepelný příkon 1,2 MW stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 1.1. (spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně). B. Náhradní zdroj energie (dieselagregát) (palivo motorová nafta, spotřeba 44 l/hod.) tepelný příkon cca 0,5 MW stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 1.2. (spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 do 5 MW včetně). C. Výroba ACDCHECH (výroba allylchloridu, dichlorhydrinu a epichlorhydrinu, výroba dichlorhydrinu glycerinovou cestou) stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 6.2. (výroba epichlorhydrinu (1chlor2,3epoxypropanu) a allylchloridu (1chlor2propenu)). Zdroj se skládá: a) z výroby allylchloridu a dichlorhydrinu tzv. propylenovou cestou a výroby epichlorhydrinu se společným odtahem odplynů do spalovny odpadních chlorovaných uhlovodíků PS13 (součást integrovaného povolení pro Provoz EPITETRA č.j.: 203/ŽPZ/07/34/Rc, z , ve znění změn) nebo do adsorpce plynů v PC1500, b) z výroby dichlorhydrinu tzv. glycerinovou cestou s odtahem odplynů do absorpční kolony C740. D. Sklad a expedice chlorovaných uhlovodíků stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem (skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1000 m 3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče nad m 3 a manipulace) odtah odplynů do spalovny odpadních chlorovaných uhlovodíků PS13 nebo do adsorpce plynů v PC E. Stáčení a skladování propylenu stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem (skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad 1000 m 3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče nad m 3 a manipulace) odplyny jsou zneškodňovány na F1501 (fléra) v PC1500. F. Čistírna odpadních vod PS34 stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 2.7. (čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro a více ekvivalentních obyvatel), odtah odplynů do biofiltru. Povolení provozu stacionárních zdrojů se vydává s následujícími závaznými podmínkami: 1.1.

3 Podmínky (emisní limit, l A. Předehřívací pec propylenu F101 Uložená (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) CO ,9 Viz naměřená NO x ,3 Viz naměřená Provozem stacionárního zdroje budou dodrženy specifické emisní limity pro oxidy dusíku a CO uvedené ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen Vyhl. č. 415/2012 Sb. ), příloha č. 2 část II bod 1: znečišťující látka oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NO X ) 1) emisní limit podle platných právních předpisů stanovený emisní limit vztažné datum dosažení emisního limitu 100 mg/m mg/m 3 A do mg/m 3 50 mg/m 3 A od mg/m mg/m 3 A do mg/m 3 1) 100 mg/m 3 1) A od pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout s použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m 3 A normální stavové (tlak 101,325 kpa a teplota 273,15 K), suchý plyn, při referenčním obsahu kyslíku 3 % 1.1.A.1. Specifické emisní limity jsou dodrženy viz protokol z jednorázového měření emisí č. E 296/2013*, který byl připojen k hlášení do ISPOP za rok 2013 (F_OVZ_SPE). * Kopie úvodní strany protokolu a strany s výsledky měření emisí. Protokol z jednorázového měření emisí byl v souladu s 16 odst. (3) písm. h) zákona o ochraně ovzduší předán ČIŽP. V souladu s ustanovením 3 odst. 2 písm. b) a 3 odst. 3 písm. b) Vyhl. č. 415/2012 Sb. bude prováděno jednorázové měření emisí oxidu uhelnatého a oxidů dusíku v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky, nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření. 1.1.A.2. Poslední měření bylo provedeno viz protokol z jednorázového měření emisí č. E 296/2013*. Provozovatel zajistí minimálně 1x ročně revizi hořáku revizním technikem plynových. Doklad o revizi musí být k dispozici u provozovatele pro potřebu a kontrolu ČIŽP. 1.1.A.3. Revize hořáku revizním technikem plynových je prováděna min. 1x ročně ( ).

4 Podmínky (emisní limit, l B. Náhradní zdroj energie (dieselagregát) Uložená V Dle přílohy č. 2 II Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW Vyhl. č. 415/2012 Sb. se na pístové spalovací motory, jako záložní zdroje energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně, specifické emisní limity nevztahují a v souladu s ustanovením 6 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší není požadováno zjišťování úrovně znečišťování měřením. 1.1.B.1. Náhradní zdroj energie (dieselagregát) byl v roce 2014 provozován 31 hod. Pokud bude dieselagregát (náhradní zdroj elektrické energie) provozován více než 300 provozních hodin ročně, budou provozem tohoto plněny specifické emisní limity dle tabulky 2.2 (od 1. ledna 2018 dle tabulky 2.1) II přílohy č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 1.1.B.2. Viz 1.1.B.1. Pokud bude záložní zdroj elektrické energie provozován více než 300 provozních hodin ročně, bude úroveň znečišťování zjišťována dle 3 odst. 5 písm. a) Vyhl. č. 415/2012 Sb. výpočtem. 1.1.B.3. Viz 1.1.B B.4. Bude vedena provozní evidence v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb., a každoročně budou ohlašovány údaje souhrnné provozní evidence (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Provozní evidence je vedena v souladu s legislativou. Údaje souhrnné provozní evidence byly prostřednictvím ISPOP ohlášeny dne evid. č

5 Podmínky (emisní limit, l 1.1.C.1. Absorpční kolona C740 dichlorpropanol vyj. jako Cl kys. octová vyj. jako TOC Chlorovodík (HCl) uložená (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) 10 2,67 Viz naměřená 20 0,009 Viz naměřená 50 0,79 Viz naměřená Na výduchu z absorpční kolony C740 budou dodrženy emisní limity pro následující znečišťující látky: dichlorpropanol, kyselinu octovou a chlorovodík: znečišťující látka dichlorpropanol vyjádřený jako Cl kyselina octová vyjádřená jako TOC chlorovodík (HCl) *) emisní limit podle platných právních předpisů *) 150 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším jak 3 kg/hod 1) stanovený emisní limit vztažné 10 mg/m 3 3) B 20 mg/m 3 3) B 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 2) 50 mg/m 3 3) B datum dosažení emisního limitu od nabytí právní moci změny 1,3dichlor2propanol (produkt dichlorhydrin) a 2,3,dichlor1propanol 1) obecný emisní limit pro organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) dle přílohy č. 9 k Vyhl. č. 415/2012 Sb. 2) obecný emisní limit pro chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl dle přílohy č. 9 k Vyhl. č. 415/2012 Sb. 3) bez vazby na hmotnostní tok B koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (tlak 101,325 kpa a teplota 273,15 K) Na výduchu z absorpční kolony C740 jsou dodrženy výše uvedené emisní limity viz protokol z jednorázového měření emisí č. E 356/2014*, který je připojen k hlášení do ISPOP (F_OVZ_SPE) evid.č V souladu s ustanovením 3 odst. 2 písm. a) a 3 odst. 3 písm. a) Vyhl. č. 415/2012 Sb. zjišťovat emise dichlorpropanolu, kyseliny octové a chlorovodíku na výduchu z absorpční kolony C740 jednorázovým měřením v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí šesti měsíců od data předchozího jednorázového měření. 1.1.C.2. Jednorázové měření emisí dichlorpropanolu, kyseliny octové a chlorovodíku na výduchu z absorpční kolony C740 bylo provedeno dne viz protokol č. E 356/2014*.

6 Podmínky (emisní limit, l 1.1.C.D.1. uložená (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Adsorpce plynů v PC1500 tetrachlormetan jako TOC 20 0,002 Viz naměřená allylchlorid jako Cl 10 0,01 Viz naměřená chlorpropan jako TOC 100 0,015 Viz naměřená epichlorhydrin jako TOC 5 0,01 Viz naměřená Na výduchu z adsorpce plynů v PC1500 budou dodrženy emisní limity pro následující znečišťující látky: tetrachlormetan, allylchlorid, chlorpropan a epichlorhydrin: znečišťující látka tetrachlormetan jako TOC allylchlorid jako Cl chlorpropan jako TOC epichlorhydrin jako TOC 1) emisní limit podle platných právních předpisů 150 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 1) 3 kg/h stanovený emisní limit 20 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h 10 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h 100 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h 5 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 50 g/h vztažné B B B B datum dosažení emisního limitu od nabytí právní moci změny obecný emisní limit pro organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) dle přílohy č. 9 k Vyhl. č. 415/2012 Sb. B koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (tlak 101,325 kpa a teplota 273,15 K) Na výduchu z adsorpce plynů v PC1500 jsou dodrženy výše uvedené emisní limity viz protokol z jednorázového měření emisí č. E 362/2014*, který je připojen k hlášení do ISPOP (F_OVZ_SPE) evid.č

7 V souladu s ustanovením 3 odst. 2 písm. a) a 3 odst. 3 písm. a) Vyhl. č. 415/2012 Sb. zjišťovat emise tetrachlormetanu, allylchloridu, chlorpropanu a epichlorhydrinu na výduchu z adsorpce plynů jednorázovým měřením v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí šesti měsíců od data předchozího jednorázového měření. 1.1.C.D.2. Jednorázové měření emisí tetrachlormetanu, allylchloridu, chlorpropanu a epichlorhydrinu na výduchu z adsorpce plynů bylo provedeno dne viz protokol č. E 362/2014*. Podmínky (emisní limit, l 1.1.E.1. uložená Stáčení a skladování propylenu Plamen a kouř z fléry (spalovací pochodně) bude trvale monitorován kamerou v infračervené oblasti, v případě vzniku čadivého plamene budou spalovacího procesu upraveny tak, aby bylo zajištěno bezdýmné spalování. Plamen a kouř z fléry je trvale monitorován kamerou v infračervené oblasti. V případě vzniku čadivého plamene se změní spektrum IČ záření snímaného kamerou a regulátor otevírá ventil na přívodu páry (ovlivňuje množství kyslíku ve spalovacím prostoru) do pochodně a seřídí její průtok tak, aby zajistil bezdýmné spalování. Plnit technické provozu pro stacionární zdroje využívající fléry uvedené v příloze č.8 část I bod 2. písm. a) a b) k Vyhl. č. 415/2012 Sb. 1.1.E.2. Technické provozu pro stacionární zdroje využívající fléry uvedené v příloze č.8 část I bod 2. písm. a) a b) k Vyhl. č. 415/2012 Sb. jsou plněny.

8 Zařízení bude provozováno v souladu s Provozním řádem zdrojů znečišťování ovzduší v provozu EPITETRA Pracovní instrukce PI 2431/421/2014 (s účinností od ), vydání: C.D.E.1. Provoz je v souladu s Provozním řádem zdrojů znečišťování ovzduší v provozu EPITETRA. Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší bude průběžně aktualizován a změny budou předkládány krajskému úřadu. 1.1.C.D.E.2. Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší je průběžně aktualizován, poslední aktualizace proběhla v roce 2014 (schváleno KÚ ). Podmínky (emisní limit, l F. Čistírna odpadních vod uložená Dodržovat technickou podmínku provozu uvedenou v příloze č.8 část II. bod 1.5. Vyhl. č. 415/2012 Sb. 1.1.F.1. Technická podmínka provozu uvedená v příloze č.8 část II. bod 1.5. Vyhl. č. 415/2012 Sb. je dodržována.

9 Podmínky (emisní limit, l 1.1.F.2. Uložená (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Výduch epichlorhydrin 5 0,2 Viz naměřená z biofiltru R3408 jako TOC tetrachloretylen 20 0,04 Viz naměřená jako TOC tetrachlormetan 20 0,01 Viz naměřená jako TOC org.sl.chloru jako Cl 10 1,44 Viz naměřená V odplynech na výduchu z biofiltru R3408 (asanace emisí) biologické ČOV budou dodrženy specifické emisní limity pro následující znečišťující látky: epichlorhydrin, tetrachlorethylen a tetrachlormetan vyjádřené jako TOC a organické sloučeniny chloru vyjádřené jako Cl: znečišťující látka epichlorhydrin jako TOC tetrachloretylen (perchloretylen) jako TOC tetrachlormetan jako TOC organické sloučeniny chloru jako Cl 1) emisní limit podle platných právních předpisů 150 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 1) 3 kg/h stanovený emisní limit 5 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 50 g/h 20 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h 20 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h 10 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h vztažné B B B B datum dosažení emisního limitu od nabytí právní moci změny obecný emisní limit pro organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) dle přílohy č. 9 k Vyhl. č. 415/2012 Sb. B koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (tlak 101,325 kpa a teplota 273,15 K) V odplynech na výduchu z biofiltru R 3408 (asanace emisí) biologické ČOV jsou dodrženy specifické emisní limityviz protokol z jednorázového měření emisí č. E 360/2014*, který je připojen k hlášení do ISPOP (F_OVZ_SPE) evid.č

10 V souladu s ustanovením 3 odst. 6 Vyhl. č. 415/2012 Sb. zjišťovat emise epichlorhydrinu jako TOC, tetrachlormetanu jako TOC, tetrachloretylenu (perchloretylenu) jako TOC, a organických sloučenin chloru jako Cl na výduchu z biofiltru jednorázovým měřením v četnosti jedenkrát za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření. 1.1.F.3. Jednorázové měření emisí epichlorhydrinu jako TOC, tetrachlormetanu jako TOC, tetrachloretylenu (perchloretylenu) jako TOC a organických sloučenin chloru jako Cl na výduchu z biofiltru bylo provedeno dne viz protokol č. E 360/2014*. Podmínky (emisní limit, l a.1. uložená (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Výduch z abs. Kolony C1103 chlor 50 0,9 Viz naměřená Na výduchu z absorpční kolony C1103 bude dodržen emisní limit pro chlor: 1) znečišťující látka stanovený emisní limit vztažné chlor 50 mg/m 3 1) B datum dosažení emisního limitu od nabytí právní moci změny bez vazby na hmotnostní tok B koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (tlak 101,325 kpa a teplota 273,15 K) a.1. Na výduchu z absorpční kolony C 1103 je dodržen výše uvedený emisní limit viz protokol z jednorázového měření emisí č. E 359/2014*, který je připojen k hlášení do ISPOP (F_OVZ_SPE) evid.č Zjišťovat emise chloru jednorázovým měřením na výduchu z absorpční kolony v četnosti jedenkrát za tři kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. a.2. Jednorázové měření emise chloru na výduchu z absorpční kolony bylo provedeno dne viz protokol č. E 359/2014*.

11 Podmínky (emisní limit, l b. Kompresor propylenu K102 uložená Vzhledem k charakteru zdroje a dosahovaným emisním parametrům není emisní limit pro propylen a jeho monitoring stanoven. b.1. Výduch do ovzduší bude za normálního provozu uzavřen a bude sloužit pouze jako bypass pro vypouštění propylénu v případě poruchy nebo najíždění a sjíždění provozu. Součástí provozní evidence bude registrace doby, po kterou bude propylen eventuálně vypouštěn bypassem. b.2. Podmínka plněna, doba provozu bypassu je součástí provozní evidence. Podmínky (emisní limit, l uložená (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) c.1. Výduch z C2502 chlorovodík 50 0,49 Viz naměř.hodn. Na výduchu z asanačního C2502 pro odplyny ze zásobníků HCl V2501 A, B, C bude dodržen emisní limit pro chlorovodík: stanovený emisní limit datum dosažení emisního 1) znečišťující látka vztažné chlorovodík 50 mg/m 3 1) B limitu od nabytí právní moci změny bez vazby na hmotnostní tok B koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (tlak 101,325 kpa a teplota 273,15 K) Na výduchu z asanačního C2502 pro odplyny ze zásobníků HCl V2501 A, B, C je dodržen emisní limit pro chlorovodík viz protokol z jednorázového měření emisí č. E 293/2013*, který byl připojen k hlášení do ISPOP za rok 2013 (F_OVZ_SPE).

12 Zjišťovat emise chlorovodíku jednorázovým měřením na výduchu z asanačního v četnosti jedenkrát za tři kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření. c.2. Jednorázové měření emise chlorovodíku na výduchu z asanačního bylo provedeno dne viz protokol č. E 293/2013*. V souladu s 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší ) krajský úřad nahrazuje vydání souhlasného závazného stanoviska ke změně stavby zdrojů znečišťování ovzduší v Kombinovaná výroba Epichlorhydrinu spočívající v intenzifikaci glycerinové cesty výroby ECH ve dvou etapách na max t/rok Intenzifikace v roce 2014 neproběhla. V souladu s 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší vydává krajský úřad povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší v Kombinovaná výroba Epichlorhydrinu po intenzifikaci výroby. Povolení provozu stacionárních zdrojů se vydává s následujícími závaznými podmínkami: 1.3. Viz 1.2. Provozem po jejich intenzifikaci (I. a II. etapa) budou dodrženy emisní limity pro znečišťující látky a závazné provozu uvedené v podmínce č včetně všech podpodmínek Viz 1.2. V termínu do 3 měsíců od uvedení do zkušebního provozu po dokončení I. etapy intenzifikace bude za absorpční kolonou (C740, PC700) provedeno v souladu s ustanovením 3 odst. 1 písm. c) Vyhl. č. 415/2012 Sb. jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek v rozsahu uvedeném v podmínce č. 1.1.C Viz 1.2.

13 V termínu do 3 měsíců od uvedení do zkušebního provozu po dokončení II. etapy intenzifikace bude za adsorpcí plynů v PC1500 provedeno v souladu s ustanovením 3 odst. 1 písm. c) Vyhl. č. 415/2012 Sb. jednorázové autorizované měření emisí znečišťujících látek v rozsahu uvedeném v podmínce č. 1.1.C.D Viz 1.2. Před ukončením zkušebního provozu intenzifikovaných v jednotlivých etapách budou protokoly o měření předloženy krajskému úřadu, který na základě vyhodnocení provede případnou úpravu emisních limitů, případně úpravu podmínek provozu Viz 1.2. Bude aktualizován provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší uvedených do provozu po intenzifikaci. Aktualizovaný provozní řád bude předložen krajskému úřadu Viz 1.2. Jednorázová měření emisí budou prováděna autorizovanou osobou dle 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší. Termíny měření budou nejméně 5 pracovních dnů předem oznámeny ČIŽP Jednorázová měření emisí byla prováděna autorizovanou osobou dle 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší. Měření provedla firma EMPLA AG spol. s r.o. (autorizace k měření emisí č.j. 1505/780/12/Hl ). Termíny měření oznámeny na ČIŽP Provozovatel umožní příslušnému orgánu ochrany ovzduší měření emisí znečišťujících látek na výduších ze Provozovatel výše uvedené umožňuje.

14 2. Ochrana vod emisní limity, monitoringu Podmínky Uložená (emisní limit, l V Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z Podmínky byly zrušeny rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z

15 Krajský úřad, podle 16 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem, v následujícím rozsahu: Odpadní vody z biologické čistírny odpadních vod (PS 34) Druh odpadní vody: Průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek Výrobní činnost (OKEČ): Hlavní zdroje znečištění Výrobna Epichlorhydrin, a segregace odpadních vod z výroben Epichlorhydrin a Tetraper a Spalovny odpadních chlorovaných uhlovodíků Místo výpusti: druh recipientu kanalizace společnosti č. pozemku: 4184, k.ú. ÚSTÍ NAD LABEM Maximální množství vypouštěných odpadních vod: za sekundu (l) 35 za hodinu (m 3 ): 126 za rok (m 3 ): Emisní limity: Ukazatel Stanovené emisní limity Tetrachlormethan (CCl 4 ) Denní průměr (mg/l) 0,1 Měsíční průměr (mg/l) 0,05 Max. objem celk. znečištění (kg/rok) 50 Hexachlorbenzen (HCB) Denní průměr (mg/l) 0,06 Měsíční průměr (mg/l) 0,03 Max. objem celk. znečištění (kg/rok) 30 Tetrachlorethen (perchloretylen) (PER) Denní průměr (mg/l) 0,1 Měsíční průměr (mg/l) 0,05 Max. objem celk. znečištění (kg/rok) 50 PCDD/Fs (jako TEQ: Koncentrace (pg/l) 2,5 2,3,7,8TCDD) Tetrachlorprophylethery Koncentrace (mg/l) 4,0 (TCPE) *) *) Jedná se o sumu TCPE1 (Bis(1,3dichlor2propyl)ether), TCPE2 (Bis(2,3dichlor1propyl)ether) a TCPE3 (1,3Dichlor2propyl2,3dichlor1propylether) 2.2. Provozovatelem je toto akceptováno. Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna na výstupu odpadních vod z výroby Epichlorhydrinu za BČOV EPI (profil P6) s četností 1x denně pro CCl 4, HCB a PER, 2x měsíčně pro Tetrachlorprophylethery (TCPE) a 2x ročně pro PCDD/Fs (jako TEQ: 2,3,7,8TCDD) Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod na výstupu odpadních vod z výroby Epichlorhydrinu za BČOV EPI je prováděna ve výše uvedeném rozsahu a hlášena přes ISPOP.

16 Bude prováděn odběr 24hodinových směsných vzorků, získaných sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin Odběr 24hodinových směsných vzorků, získaných sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin je prováděn Měření objemů (průtoku) bude prováděno kontinuálně indukčním průtokoměrem. Měření objemů (průtoku) je prováděno kontinuálně indukčním průtokoměrem. Rozbory vzorků v ukazatelích CCl 4, HCB, PER, TCPE a PCDD/Fs budou prováděny oprávněnou laboratoří (dodavatelsky) Rozbory vzorků v ukazatelích CCl 4, HCB, PER, TCPE a PCDD/Fs byly v roce 2014 prováděny laboratoří INFRASPOL, s.r.o.

17 Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod v jednotlivých ukazatelích bude zajištěn následujícími metodami: Ukazatel znečištění Metoda stanovení Tetrachlormethan (CCl 4 ) Plynová chromatografie s mezí stanovitelnosti 0,1 µg/l (dle pozn. b) tab. 3, pořadí 4. NV č. 61/2003 Sb.) Hexachlorbenzen (HCB) Plynová chromatografie s detekcí elektronovým záchytem s mezí stanovitelnosti 0,5 až 1 µg/l (dle pozn. b) tab.3, pořadí 8. NV č. 61/2003 Sb.) Tetrachlorethen Plynová chromatografie s detekcí elektronovým (perchloretylen) (PER) záchytem s mezí stanovitelnosti 10 µg/l (dle pozn. b) tab. 3, pořadí 13. NV č. 61/2003 Sb.) PCDD/Fs Dle dodavatele (jako TEQ: 2,3,7,8TCDD) Tetrachlorprophylethery Plynová chromatografie s detekcí elektronovým (TCPE) záchytem s mezí stanovitelnosti 1 µg/l Rozbor vypouštěných odpadních vod v jednotlivých ukazatelích je prováděn výše uvedenými metodami. Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty Hodnoty denních a měsíčních průměrů nejsou provozem překračovány Provozovatel je povinen udržovat čistírnu odpadních vod PS34 v souladu s provozním řádem BČOV v chodu tak, aby limity na výstupu z povolovaného nebyly překročeny. Čistírna odpadních vod PS34 je v souladu s provozním řádem BČOV. Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do areálové kanalizace je vydáváno na dobu 4 let od nabytí právní moci změny rozhodnutí (č.j.: 2838/ZPZ/2011/ 170/Z4/Rc, z )

18 Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z Podmínky byly zrušeny rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z A. Podmínky byly zrušeny rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z A A.5 Veškerá, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami Veškerá, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, jsou v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do ŽP. Pro předmětná a technologické jednotky bude odběr technologické, oplachové a chladicí vody měřen mi orientačními Odběr technologické, oplachové a chladicí vody je měřen mi orientačními.

19 2.6. Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek bude ověřována minimálně s četností dle 39 odst. 4 písm. b) a d) vodního zákona. Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek je ověřována minimálně s četností dle 39 odst. 4 písm. b) a d) vodního zákona. V případě havárie bude postupováno dle vodohospodářsky schváleného havarijního řádu (Havarijní plán je schválen v integrovaném povolení pro Provoz EPITETRA č.j.: 203/ŽPZ/07/34/Rc, z , ve znění změn) Zařízení je provozováno v souladu s vodohospodářsky schváleným havarijním řádem. Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy budou uchovávány po dobu 5 let Podmínka je akceptována. V místech, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační prostředky budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod V místech, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám, jsou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků.

20 2.10. Bezodtoké záchytné jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah po provedení analytické kontroly bude včas odstraňován jako odpad dle platných právních předpisů oprávněnou firmou nebo zpracován v systému segregace odpadních vod (PS 35) s následným využitím v technologii nebo čištěním na čistírně odpadních vod (PS 34). Bezodtoké záchytné jímky jsou pravidelně kontrolovány a jejich obsah po provedení analytické kontroly je včas odstraňován. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 38/ZPZ/2014/170/Z6/Rc, Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 38/ZPZ/2014/170/Z6/Rc, Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z

21 3. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít Podmínky (emisní limit, l Uložená V Předpokládaný postup je následující: Před ukončením provozu nebo jeho částí bude zpracována dokumentace, která bude popisovat řízenou demontáž a případnou asanaci nebo jeho částí a budou v ní zahrnuty níže uvedené body. Dokumentace bude řešena dle platných právních předpisů v době likvidace provozu, resp. jeho částí. Součástí dokumentace bude mimo jiné i určení kategorií vzniklých odpadů a popis nakládání s nimi (dle aktuálně platných právních předpisů). Postup při likvidaci : nevyužité suroviny a produkty, které provozovatel vyrábí, nebo nakupované suroviny budou odprodány výrobní, které má charakter modulárních konstrukčních prvků a je demontovatelné, provozovatel na své náklady po řádném vyčištění demontuje upotřebitelné odprodá k dalšímu využití nebo využije v jiných ch a ostatní neupotřebitelné odprodá k sešrotování odpadní látky z asanace a stavební suť, které budou mít charakter nebezpečného odpadu, budou na náklady provozovatele předány oprávněné firmě k odstranění. Při demolici stavebních objektů budou průběžně sledovány vlastnosti stavebních sutí. Budou prováděny analýzy vzniklého odpadu a dle vyhodnocení bude následně odpad tříděn, kategorizován a přechodně bude soustřeďován na vyhrazeném místě. Odtud bude materiál postupně dle zatřídění odvážen k odstranění mimo závod. O dalším využití pozemku po likvidaci plánovaného výrobního provozu bude rozhodnuto až v aktuální době. Plán postupu ukončení provozu bude předložen krajskému úřadu minimálně 3 měsíce předem. Zařízení je v provozu.

22 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady Podmínky Uložená (emisní limit, l V Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 38/ZPZ/2014/170/Z6/Rc, z Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady bude jejich shromažďování, třídění a dočasné skladování před předáním osobám oprávněným k jejich využití, resp. odstranění Podmínka je akceptována. Ke shromažďování odpadů musí být použity shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky dle 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Shromažďovací prostředky splňují technické požadavky dle 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. Před předáním odpadů bude ověřeno, zda odběratel je k převzetí odpadů oprávněn rozhodnutím krajského úřadu nebo zda provozuje technologii, do níž budou převzaté odpady použity jako druhotné suroviny Provozovatel tuto skutečnost vždy ověřuje Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní kontrolu na obsah celkového chloru a dalších škodlivin a zabezpečí jejich přednostní materiálové využití. Odpadní oleje jsou předávány výhradně osobám, které jsou schopny zajistit vstupní kontrolu na obsah celkového chloru.

23 Odpady, které nevyhoví nejvýše přípustným hodnotám ukazatelů pro uložení na skládce ve smyslu tab.č.2.1. přílohy č.2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., (např. s ohledem na obsah rozpustných solí), budou podrobeny odpovídající úpravě nebo odstraněny spálením v odpovídajícím ; způsob úpravy, resp. odstranění, odpadů bude konzultován s povolujícím úřadem Provozovatel výše uvedené akceptuje. Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní dokumentace základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných vlastností a výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do příslušného k využití nebo odstranění odpadů Legislativní povinnost. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny Podmínky (emisní limit, l Uložená V Ovzduší viz kapitoly č. 1. rozhodnutí 5.1. Voda, půda viz kapitoly č. 2. rozhodnutí 5.2.

24 Hluk, vibrace 5.3. V průběhu zkušebního provozu II. etapy intenzifikace bude provedeno kontrolní měření hluku na přilehlé hranici areálu Spolku s cílem ověřit skutečnou akustickou situaci dané lokality a hlukovou studií ověřit plnění hlukových limitů dle nařízení vlády č 272/2011 Sb. Měřící body budou odsouhlaseny KHS. Výsledky měření budou předloženy KHS a krajskému úřadu Intenzifikace v roce 2014 neproběhla. Při překročení hlukových limitů provozovatel zpracuje plán opatření vedoucích k omezení hluku včetně termínů provedení. Plán bude předložen krajskému úřadu ke schválení po předchozím projednání s KHS Viz Další zvláštní ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní životního prostředí a technickou charakteristiku Podmínky (emisní limit, l Uložená V Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 38/ZPZ/2014/170/Z6/Rc, z S ohledem na realizaci jednotlivých etap intenzifikace Kombinované výroby epichlorhydrinu je provozovatel povinen činit příslušná opatření ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění novel Intenzifikace v roce 2014 neproběhla.

25 V termínu před zahájením zkušebního provozu II. etapy intenzifikace bude vyřešeno a realizováno odsolování odpadních vod z výroby epoxidových pryskyřic (v areálu Spolku) tak, aby nedošlo k navýšení přenosu znečištění v ukazatelích AOX, RAS a CHSK Cr z areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., do veřejné kanalizace. Intenzifikace v roce 2014 neproběhla Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Podmínky (emisní limit, l Uložená V Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách. Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů důslednou recyklací nebo zhodnocením využitelných technologických odpadů Úspora přírodních zdrojů důslednou recyklací nebo zhodnocením využitelných technologických odpadů je zajištěna Bude zajištěno maximální vytřídění využitelných složek ze vznikajícího směsného komunálního odpadu. Maximální vytřídění využitelných složek ze vznikajícího směsného komunálního odpadu je zajištěno.

26 8. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků Podmínky (emisní limit, l Uložená V Mimořádné a havarijní situace budou řešeny v souladu s havarijními plány a ostatními interními předpisy, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu Provoz je v souladu s havarijními plány a ostatními interními předpisy Havarijní plány a postupy akcí budou přezkoumávány a revidovány, a to jak po prováděných cvičeních, tak po vzniku havarijních situací. V případě nutnosti budou havarijní plány doplňovány na základě šetření havárií, nehod a stanovených nápravných a preventivních opatření. Postupy budou pravidelně testovány a zaměstnanci s nimi budou seznamováni, např. formou havarijního cvičení. Havarijní plány a postupy akcí jsou přezkoumávány a revidovány, a to jak po prováděných cvičeních, tak po vzniku havarijních situací. Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenány v informačním systému Spolku Intranet/IZD (integrovaný záchranný dispečink) s uvedením: data vzniku informované instituce a osoby data a způsobu provedeného řešení dané havárie Výše uvedené je akceptováno. Krajský integrovaný záchranný systém bude společností CHS Epi, a.s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, IČ , neprodleně informován o únicích škodlivých látek mimo areál Spolku, a to i v případě, že se nejedná o havárii ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (ve znění pozdějších předpisů) Podmínka je provozovatelem akceptována.

27 Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (ve znění pozdějších předpisů) Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení do provozu, poruchy, krátkodobá přerušení provozu ) Podmínky (emisní limit, l Uložená V Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 2194/ŽPZ/09/170/Z1/Rc, z Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 2194/ŽPZ/09/170/Z1/Rc, z

28 10. Způsob měření emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování Podmínky (emisní limit, l Uložená V Kontrolu a monitorování zaměřit hlavně na: sledování jakosti a množství odpadních vod ve stávajících měřicích a monitorovacích bodech, sledování množství a složení emisí do ovzduší, monitoring, tj. jednorázová měření emisí, bude zabezpečen oprávněnou osobou, která má potřebná oprávnění a měřicí techniku, pokud není tímto rozhodnutím stanoveno jinak, podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 38/ZPZ/2014/170/Z6/Rc, z , kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení. Kontrola a monitorování je zaměřena hlavně na výše uvedené. 11. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Podmínky (emisní limit, l Uložená V Opatření nejsou uložena. Dálkové přemisťování znečištění či znečištění překračující hranice státu není v žádosti o vydání integrovaného povolení pro Kombinovaná výroba Epichlorhydrinu doloženo.

29 12. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Podmínky (emisní limit, l Uložená V Oznámit krajskému úřadu použití nových látek závadných vodám dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou vstupními látkami a základními surovinami pro výrobní proces Provozovatel toto akceptuje. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 38/ZPZ/2014/170/Z6/Rc, z Vést provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí do běžného roku za předchozí kalendářní rok. Evidenci lze vést, zpracovat a předat souhrnně pro všechna provozovatele. Evidence zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší je vedena a souhrnná provozní evidence za kalendářní rok byla prostřednictvím ISPOP zaslána dne Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi Průběžná evidence o odpadech je vedena.

30 Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Hlášení o odpadech bylo do ISPOP zasláno dne Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, každou plánovanou změnu Provozovatel výše uvedené akceptuje. Hlásit dotčeným orgánům státní správy a v havarijním plánu vyjmenovaným organizacím havárie, které zhoršují kvalitu povrchových vod a dotčeným orgánům státní správy (i orgánům obce v přenesené působnosti) nebezpečné stavy, které ohrožují kvalitu ovzduší Provozovatel výše uvedené akceptuje Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení. Evidence údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení je vedena.

31 12.9. Vzhledem k nezbytné kontrole dodržování vydaného integrovaného povolení má držitel tohoto povolení za povinnost informovat příslušný krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení, v termínu do následujícího roku. Informace bude podávat v elektronické formě. Krajský úřad byl o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení včas informován. Souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší a další požadované údaje z oblasti vod, odpadů a v případě překročení ohlašovacích prahů také hlášení do IRZ budou zasílány prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Výše uvedená podmínka byla provozovatelem splněna. Podmínka byla zrušena rozhodnutím č.j.: 3427/ZPZ/2013/170/Z5/Rc, z Podmínky vyplývající ze stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí Podmínky Uložená (emisní limit, l V Pro záměr Intenzifikace výroby epichlorhydrinu z glycerinu proběhlo posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, které bylo zakončeno souhlasným Stanoviskem podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), které vydalo MŽP pod č.j.: 96148/ENV/09, dne Relevantní související s přípravou a realizací stavby a vlastním provozem stavby byly zapracovány do závazných podmínek provozu změnou integrovaného povolení.

32 14. Postupy a opatření, které by byly stanoveny na základě zvláštních předpisů (rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují a ruší integrovaným povolením) Podmínky (emisní limit, l Uložená V Tímto integrovaným povolením se nahrazují a ruší rozhodnutí: Integrované povolení pro PC700 Výroba dichlorhydrinu, vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 1011/128844/ŽPZ/05/53/Rc, z , rozhodnutí o odvolání proti Integrovanému povolení pro PC700 Výroba dichlorhydrinu, vydané MŽP, Praha, pod č.j.: 530/12/4UL/06/Kol ze dne , část Integrovaného povolení pro Provoz EPITETRA, vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 203/ŽPZ/07/ 34/Rc, z , č.: 1.1. až 1.12., až 1.30, 1.34., 2.1. až , 6.1 až 6.5. rozhodnutí o odvolání proti Integrovanému povolení pro Provoz EPITETRA, vydané MŽP, Praha, pod č.j.: 530/596/395UL/07/Kol, z , rozhodnutí k povolení vypouštění odpadních vod do kanalizace, vydané Magistrátem města Ústí nad Labem, Odborem životního prostředí, pod č.j.: OŽP 27737/J 1003/5/2006/Ko, z rozhodnutí o stanovení obecných emisních limitů vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, pod zn. 4785/79349/04/ŽPZ, z rozhodnutí o schválení havarijního plánu, vydané Magistrátem města Ústí nad Labem, Odborem životního prostředí, pod č.j.: OŽP 73094/Ro495/2008/Ko, z Integrované povolení je vydáno v souladu se zákonem o integrované prevenci, ostatní ustanovení příslušných zákonů tím nejsou dotčena.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Zjednodušené ohlášení údajů Souhrnné provozní evidence Tento text může být během

Více

(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP)

(konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP) Hodnocení dopadů SPOLCHEMIE GROUP na životní prostředí v roce 2013 (konsolidovaná zpráva společností sdružených v rámci SPOLCHEMIE GROUP) Obsah 1. Úvod... 3 2. Ochrana ovzduší... 3 2.1. Zdroje znečišťování

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 31175/2006 Spis zn.: KULK 5761/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 18.5.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 specifické případy Otázky a odpovědi č. 4 Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ Odbor integrované prevence a IRZ,

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona]

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona] r Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko L Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto@hlinsko.cz J ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více