Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9"

Transkript

1 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLA BEZ HRANIC PRACOVNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2015/2016 Tento plán je přílohou koncepce školy na roky Projednáno na pedagogické radě školy 31. srpna 2015 Č.j. ZSREP 319/2015. ředitel školy

2 2 I. Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 A. Výchovně vzdělávací oblast - zaměřit se na plnění úkolů z Koncepce školy na roky , - zabezpečit výuku dle školního vzdělávacího programu Škola bez hranic, - do všech ročníků zařazovat všechny klíčové kompetence a průřezová témata, - v rámci výuky cizích jazyků zajistit přípravu další části spolupráce s partnerskou školou z italského Trenta (Povo a Villazzano), společné setkání v říjnu 2015 ve Znojmě, - zaměřit se na výuku matematiky, snažit se ji pro žáky udělat přitažlivou, věnovat pozornost povinným přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku, - rozvíjet dovednosti v čtenářské, matematické a sociální gramotnosti, - věnovat se výuce soudobých dějin na 2. stupni ZŠ, - vzdělávat žáky v globálních a rozvojových tématech (např. výživa, ochrana přírody, hospodaření s vodou, prevence katastrof, aj.), - podporovat tělesnou výchovu, rozvoj tělesné zdatnosti dětí a pohybových dovedností, - zařazovat témata z oblasti bezpečnosti (dopravní výchova, obrana státu, ochrana člověka za mimořádných událostí, bezpečnost a ochrana zdraví,..), - věnovat pozornost práci s nadanými a talentovanými žáky - pomoci žákům 1. tříd při zahájení školní docházky a žákům 6. tříd při přechodu na 2. stupeň ZŠ, - sledovat a pracovat se žáky se specifickými poruchami učení a chování podle doporučení PPP, - rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako občan demokratického státu, - zaměřit se na kladné stránky žáka, podporovat jeho zdravé sebevědomí. Respektovat osobnost dítěte, rozvíjet jeho tvořivé myšlení, posilovat samostatnost, - pracovat s třídními kolektivy, rozvíjet pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za život ve třídě, - ochránit žáky před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí, - v rámci Projektu OP VK výzva 56, který škola získala, provést a využít činnosti Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky,

3 3 - do činnosti školní družiny zařazovat zájmové aktivity, kroužky, umožnit dětem zapojení dle jejich zájmů, - vytvářet přátelskou pracovní atmosféru ve všech oblastech práce školy. Termín: průběžně zodpovídá: řš, zřš, VP, pedag. pracovníci B. Kontrolní činnosti Sledované oblasti ve výchovně - vzdělávacím procesu: - příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ povinná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, - provedení testů znalostí v 5. a 9. ročníku podle standardů MŠMT v případě, že budou zařazeny, nebo vlastních testů, - stav výuky v hlavních předmětech, připravenost vyučujících na vyučovací hodiny, - využití počítačových učeben a internetu ve výuce a v době mimo vyučování, využití datových projektorů, interaktivních tabulí, - výuka jazyků, matematiky, - vedení vyučovacích hodin, motivace žáků, užití učebních pomůcek, moderních metod, aktivizace žáků, - stav výuky dle tematických plánů, - plnění individuálních výchovných plánů, - klasifikace žáků frekvence známek, využívání pochval, - vedení zápisů, opravy sešitů, vedení laboratorních prací, - v práci ŠD výchovná činnost, naplněnost oddělení, zájmová činnost, vedení žáků k plnění pravidel slušného chování, - využití pracovní doby. Vedení pedagogické dokumentace - třídní knihy, výkazy - katalogové listy převedení do elektronické formy, - matrika jednotlivých tříd a školy, - žákovské knížky, - předmětové komise a metodické sdružení, - vyhodnocení čtvrtletních písemných prací, laboratorních prací. C. Zabezpečení dalších úkolů - udržování čistoty a pořádku ve všech budovách a jejich okolí, - zabezpečování kvalitní stravy, hospodárnost provozu ve školní jídelně, pěkné prostředí ve školní jídelně, termín: průběžně zodpovídá: vedoucí ŠJ, správce budov

4 D. Materiálně technická oblast - vybavit další učebny výškově stavitelným nábytkem, - doplňovat vybavení školy moderními pomůckami, - pokročit v řešení opravy budovy v parku, - zajistit výměnu oken v hlavní budově směrem k náměstí. 4

5 5 II. Organizace školního roku 2015/2016 a) Období školního vyučování 1. pololetí - začátek úterý 1. září konec čtvrtek 28. ledna pololetí - začátek pondělí 1. února konec čtvrtek 30. června 2016 b) Prázdniny - podzimní - čtvrtek 29. října 2015, pátek 30. října vánoční - středa 23. prosince 2015 až pátek 1. ledna 2016 vyučování začne v pondělí 4. ledna pololetní - pátek 29. ledna jarní - od pondělí 29. února do pátku 4. března velikonoční - čtvrtek 24. března a pátek 25. března hlavní - od pátku 1. července do středy 31. srpna 2016 c) Časový plán akcí školy - rozšířené vedení školy (ředitel a zástupce, ekonomka, mzdová účetní, vedoucí ŠD, ŠJ, školník, VP, předseda ZO ČMOS) se schází každou středu v 8 hodin, - porady všech pedagogických pracovníků se uskutečňují podle potřeby, - schůzovní den školy čtvrtek od hodin, - předmětové komise a metodické sdružení se budou scházet každé čtvrtletí a dle potřeby, - termíny pedagogických rad : I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí

6 6 - schůzky Sdružení rodičů: třídní schůzky 17. září , 6. ročník a 7. B 19. listopadu dubna 2016 pohovory 7. ledna 2016, spojené s besedou o volbě povolání pro rodiče vycházejících žáků - školní vlastivědné zájezdy v době od do

7 7 III. Organizační část a) Řízení školy ředitel školy zástupce ředitele ekonomka školy mzdová účetní, administrativní pracovnice výchovný poradce poradce v oblasti prevence zneužívání návykových látek koordinátor environmentální výchovy metodik pro informační a komunikační technologie inventarizační komise poradce pro didaktickou techniku koordinátor ŠVP Zdeněk Mikulič Jiří Šmahaj Lenka Řezaninová Jana Ondrovčáková Simona Škaroupková Kamila Sobotková Jaroslav Polák Radek Tomaštík Marie Přibylová Jiří Šmahaj Jana Ondrovčáková Pavel Veselka Ivana Šťastná b) Pedagogičtí pracovníci I. stupeň - 10 tříd - 10 ped. pracovníků II. stupeň - 11 tříd - 22 ped. pracovníků c) Školní družina 6 oddělení vedoucí vychovatelka Jitka Přibilová vychovatelky Dita Jílková, Lenka Kostrhounová, Šárka Sovová, Lucie Suchánková, Hana Svobodová d) Provozní zaměstnanci ekonomka Lenka Řezaninová PaM, admin.prac. Jana Ondrovčáková školník Vladislav Ondrovčák pracovnice provozu Lenka Galetová, Renata Hanáková, Jana Rychlíková, Zdeňka Válková e) Školní jídelna vedoucí ŠJ kuchařky pomocné kuchařky Miloslava Klimtová Dana Růžičková, Jana Stanislavová Lenka Macáková, Zdeňka Nemášová, Jana Němcová, Marcela Pašková

8 8 IV. Výchovně vzdělávací činnost Řízení jednotlivých úseků dle předmětů: Zdeněk Mikulič, ředitel školy : český jazyk, cizí jazyky, výchova k občanství, dějepis, přírodopis, ročník, ŠD Jiří Šmahaj, zást. ředitele školy: matematika, fyzika, chemie, zeměpis, tělesná výchova, výtvarná výchova, výchova ke zdraví, hudební výchova, praktické činnosti, volitelné předměty, informatika Třídnictví celkem žáků h/d 1. A Jaroslava Ondrová 29 14/15 1. B Lenka Rosenheimová 29 19/10 2. A Pavel Veselka 30 18/12 2. B Iveta Habrdlová 28 13/15 3. B Bohumíra Svobodová 29 18/11 3. C Jana Vojáčková 31 14/17 4. A Iva Veselková 30 14/16 4. B Dana Habrová 30 13/17 5. A Blanka Mlátilíková 30 18/12 5. B Soňa Otte 29 12/17 I. stupeň celkem / A Radek Tomaštík 22 17/5 6. B Jarmila Halouzková 29 14/14 6. C František Havlík 30 11/19 7. A Alice Dundová 30 14/16 7. B Simona Škaroupková 31 14/17 8. A Ivana Šťastná 24 7/17 8. B Martina Stanislavová 23 10/13 8. C Ivana Palatková 21 11/10 9. A Simona Pouzarová 25 8/17 9. B Libuše Košárková 30 15/15 9. C Kamila Sobotková 30 15/15 II. stupeň celkem /158 Celkem Ročník /300

9 9 Netřídní učitelé Martina Habrdlová, Milan Novotný, Jaroslav Polák, Kateřina Procházková, Marie Přibylová, Hana Šotkovská, Eva Vizingrová, Maryla Vlková, Dana Vyskočilová Asistenti pedagoga Šárka Sovová, Jarmila Těknědžjanová, Irena Zapletalová Přidělení předmětů I. stupeň Jaroslava Ondrová 1.A/20 20 hodin Lenka Rosenheimová 1.B/22 20 hodin Pavel Veselka 2.A/20, Hv 4.A,B/2, 22 hodin Iveta Habrdlová 2.B/22 22 hodin Bohumíra Svobodová 3.B/21, Hv 5.A/1 22 hodin Jana Vojáčková 3.C/22 22 hodin Iva Veselková 4.A/20, Vv 2.A/2 22 hodin Dana Habrová 4.B/20, Inf 4.A,B/2 22 hodin Blanka Mlátilíková 5.A/21, Pč 3.B/1 22 hodin Soňa Otte 4.B/22 22 hodin II. stupeň Zdeněk Mikulič M 9.A/5, VpM 8.BC/1 6 hodin Jiří Šmahaj M 6.C/4,8.A/4 8 hodin Alice Dundová Nj 7.B/2, 9.B,C/4, Aj 3.B,C/6, 4.A/3, 6.B/3, 7.A/6 24 hodin Martina Habrdlová Aj 2.A,B/4, 3.B,C/6, 4.A,B/6, 5.B/3, 7.B/3 22 hodin Jarmila Halouzková Čj 6.A,B,C/14, D 6.A,B,C/6, Vo 6.A,B/2 22 hodin František Havlík Inf 5.A,B/2, 6.B,C/2, 8.A/1, 9.A/1, Vo 6.C/1, 8.B/1, 9.C/1, Tv 6.A,C/2, 8.AB/2, 9.A,B/4, Pč 8.A,B/2, VpInf 7.A,B/2, 8.BC/1, 9.BC/1 23 hodin Libuše Košárková Aj 4.B/3, 5.A,B,/6, 6.A/3, 8.C/3, 9.B,C/6, Z 9.B/1 22 hodin Milan Novotný Z 6.A,B,C/6, 7.A,B/4, 9.A,C/2, Tv 6.A,B,C/4, 7.AB/2, 8.C,9.C/2, 9.A,B/2, Pč 8.C/1 23 hodin Ivana Palatková M 7.B/4, 8.B,C/8, 9.C/5, 8.A,B,C/6, 23 hodin Jaroslav Polák Př 7.A.B/4, 8.B,C/4, 9.A,B/.4, Tv 6.B/2,

10 10 7.AB/4, 8.AB/2, 8.C9.C/2 22 hodin Simona Pouzarová Nj 6.C/3, 7.A/5, 7.B/3, 8.A/6, 9.A/6, 9.B/2 25 hodin Kateřina Procházková D 7.A/2, 8.B,C/2, Vv 1.A,B/2, 6.A,B,C/6, 7.A,B/4, 8.A,B,9.A,B/4, Pč 2.A,B/2 22 hodin Marie Přibylová D 7.A,B/4, 8.A/1, 9.A,B,C/6, Vo 7.A,B/2, 8.A,C/2, 9.A,B/2, Pč 6.A/1, 7.A,B/2, 8.C,9.C/2 22 hodin Kamila Sobotková Př 6.A,B,C/6, 8.A/2, 9.C/2, Vz 6.A,B,C/3 8.A,B,C/3, 9.A,B,C/3, Pč 7.A,B/2, Pvp Př.pr. 8.BC/1, 9.BC/1 23 hodin Martina Stanislavová Aj 5.A/3, 7.B/3, 8.B/3, 9.C/3, Nj 6.B,C,/6, 8.B,C/4, 9.C/2 24 hodin Simona Škaroupková Čj 7.A,B/8, 9.A,B/8, PvPČj 7.BC/1, 9.BC/1 18 hodin Hana Šotkovská Aj 6.B,C/9, 8.A/6, 9.A/6, 9.B/3 24 hodin Ivana Šťastná Ch 8.A,B,C/6, 9.A,B,C/6, F 6.A,B,C/6, 7.B/2, Inf 6.C/1, Pč 8.A,9.A/2 23 hodin Radek Tomaštík M 6.A,B/10, Inf 6.A/1, 7.A,B/2, 8.A/1, 9.A/1, PvP Inf 8.B,C/2, 9.BC/2 19 hodin Eva Vizingrová Čj 8.A,B,C/12, 9.C/4, Vv 8.C,9.C/2, VpČj8/1 19 hodin Maryla Vlková Inf 4.A,B/2, 5.A,B/2, 6.B/1, Hv 6.A,B,C/3, 7.A,B/2, 8.A,B,C/3, 9.A,B,C/3, Pč 1.A,B/2, 6.A,B/2, 8.B,9.B/2 22 hodin Dana Vyskočilová M 7.A/4, 9.B/5, F 7.A/2, 8.A,B,C/6, 9.A,B,C/3, Pvp M 7.AB/1, 9.BC/1 22 hodin Organizace vyučování Vyučování probíhá v pondělí až pátek podle stanoveného rozvrhu hodin. Rozvrh hodin sestavili zřš. Šmahaj a řš. Mikulič. Středa je stanovena jako oddechový den. Odpolední vyučování probíhá na 2. stupni ve dnech pondělí, úterý a středa, odpoledne dále probíhají nepovinné předměty a zájmové útvary. Školní družina Provoz školní družiny pondělí pátek 6,00 8,00 hod., 11,40 17,00 hod. 1. oddělení Lucie Suchánková 30 dětí 2. oddělení Lenka Kostrhounová 30 dětí 3. oddělení Hana Svobodová 30 dětí 4. oddělení Jitka Přibilová 30 dětí 5. oddělení Šárka Sovová 30 dětí 6. oddělení Dita Jílková 30 dětí

11 11 Předmětové komise Metodické sdružení I. stupně Jazyk český Cizí jazyky Přírodní vědy Společenské vědy Matematika Informatika Výchova ke zdraví a pracovní činnosti Tělesná výchova Estetické výchovy Školní družina Dana Habrová Simona Škaroupková Hana Šotkovská Libuše Košárková Marie Přibylová Ivana Palatková Radek Tomaštík Kamila Sobotková Jaroslav Polák Eva Vizingrová Jitka Přibilová Hlavní úkoly MS a PK pro školní rok 2015/ příprava žáků na soutěže přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím, - sjednocení učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty, návrh pro nákup sešitů na příští školní rok, - kontrola požadované úrovně učebnic a atlasů, zda odpovídají školnímu vzdělávacímu programu Škola bez hranic, návrhy na nákup učebnic pro příští školní rok, - prostudování standardů pro základní vzdělávání, které nově připravilo MŠMT pro vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie; Člověk a jeho svět; Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství; Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis; Umění a kultura - Hudební výchova, Výtvarná výchova; Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova; Člověk a svět práce, - zpracovat tematické plány a učivo do elektronické verze ŠVP, kterou bude škola připravovat na podzim 2015, - vypracování plánu exkurzí, akcí na školní rok - zajištění účasti pedagogů na akcích DVPP, předávání zkušeností z těchto akcí - práce na tematických plánech v rámci ŠVP v jednotlivých ročnících a předmětech, jejich koordinace z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, - spolupráce učitelů v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, - využití didaktické techniky - metodické zajištění a koordinace péče o nadané žáky a žáky zdravotně postižené - návrh témat pro ročníkové práce žáků 9. ročníku, jejich provedení ve Wordu a Power Pointu a pomoc při přípravě vlastní prezentace - sledování stavu přípravy žáků na přijímací zkoušky na SŠ a SOU s ohledem na povinnou zkoušku z českého jazyka a matematiky

12 12 Přidělení správcovství kabinetů ročník park Iveta Habrdlová budova č 14 Lenka Rosenheimová hl. budova Iva Veselková školní družina Jitka Přibilová didaktická technika Pavel Veselka chemie Ivana Šťastná fyzika Dana Vyskočilová přírodopis Jaroslav Polák zeměpis Libuše Košárková matematika Ivana Palatková dějepis, výchova k občanství Marie Přibylová cv. kuchyň, šití Marie Přibylová cizí jazyky Alice Dundová jazyk český Simona Škaroupková hudební výchova Maryla Vlková výtvarná výchova Eva Vizingrová tělesná výchova Milan Novotný lyžařské vybavení Jaroslav Polák pozemky Marie Přibylová dílny František Havlík počítačová učebna Radek Tomaštík internetová učebna Radek Tomaštík učitelská knihovna Simona Škaroupková Mimotřídní úkoly a funkce Inspektor bezpečnosti a hygieny práce Bezp. technik a požární preventista Správce sborovny Vedení účtu FKSP Asociace školských sportovních klubů Sběr surovin Sběr pomerančové kůry Žákovský parlament Zdravotník školy (+ lékárničky) Dopravní referent Výzdoba školy Předplatné do divadla I. stupeň II. stupeň Spolupráce s Městskou knihovnou ve Znojmě I. stupeň Zdeněk Mikulič Vladislav Ondrovčák Hana Šotkovská Jaroslava Ondrová Iva Veselková Hana Šotkovská Jana Vojáčková Simona Pouzarová Lenka Kostrhounová Milan Novotný K. Procházková, H. Šotkovská, M.Stanislavová, E. Vizingrová, I.Šťastná, vyučující 1. stupně Soňa Otte Simona Škaroupková Lenka Rosenheimová

13 13 II. stupeň Zapisovatelé pedagogický rad Simona Škaroupková M. Habrdlová, M. Novotný, J. Polák, K. Procházková, M. Přibylová, E. Vizingrová, M. Vlková, D. Vyskočilová Zájmové útvary Pondělí Anglický jazyk 1. ročník Cvičení z českého jazyka 9.B Dyslektický 5. ročník Florbal ročník Libohlásek ročník Libohlásek ročník Logopedický I,II ročník Německý jazyk pro 3. a 4. ročník Šikulové 2. ročník Tvořeníčko ročník úterý Dyslektický 4. ročník Dyslektický 7. ročník Florbal 4. ročník Florbal 5. ročník Matematický 9.B Německý jazyk 2. ročník Německý jazyk 5. ročník Španělský jazyk Turistický ročník Tvořeníčko II 3. ročník Veselá barvička 1. a 3. ročník Středa Anglický jazyk 1. ročník Angličtina Plus 6. ročník Bruslení 2. ročník Cvičení z českého jazyka 9.A Dyslektický 6. ročník Keramický 4. a 5. ročník Míčové hry-dívky 7. ročník Taneční ročník čtvrtek Matematický 9.A Český jazyk 9. C Dyslektický ročník Dyslektický ročník Sportovní (dívky) - p.uč. Stanislavová - p.uč.škaroupková - p.uč. Habrová - p.uč. Veselka - p.uč. Vojáčková, p.uč. Svobodová - p.uč. Rosenheimová, p.uč. Vlková - p.vych. Kostrhounová - p.uč. Pouzarová - p.vych. Svobodová - p.vych. Jílková - p.uč. Habrová - p.uč. Škaroupková - p.uč. Veselková - p.uč. Veselková - p.uč. Vyskočilová - p.uč. Dundová - p.uč. Dundová - p.uč. Košárková - p.vych. Svobodová - p.vych. Jílková - p. vych. Suchánková - p.uč. Šotkovská - p.uč. Kubíková - p.vych. Přibilová - p.uč. Škaroupková - p.uč. Halouzková - p.uč. Habrová - p.uč. Novotný - p.vych. Sovová - p. řš. Mikulič - p.uč. Vizingrová - p.uč. Habrdlová - p.uč. Procházková - p.uč. Ondrová

14 14 Šikovné ruce Šikovné ruce 1. a 4. ročník děvčata Vaření ročník Pátek Angličtina Cambridge Florbal chlapci 8. a 9. ročník Florbal chlapci ročník Matematický 9. C Míčové hry chlapci 8. a 9. ročník - p.uč. Šťastná - p.vych. Kostrhounová - p.vych. Přibilová - p.uč. Šotkovská - p.uč. Havlík - p.uč. Havlík - p.uč. Palatková - p.uč. Havlík

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Plán práce školy na školní rok 2014-2015

Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Plán byl projednán a schválen dne : 18.9.2014 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Řízení školy - rozdělení úkolů :

Řízení školy - rozdělení úkolů : 1 Řízení školy - rozdělení úkolů : Ředitel školy: Jan Mužík kontrola práce a plnění povinností všech pedagogických a správních zaměstnanců návrhy, schvalování, krácení a odebírání osobních příplatků a

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2011-2012 Plán byl projednán a schválen dne : Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN PRÁCE ŠKOLY...1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2013 / 2014 č.j.: 2013/47 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2013 / 2014 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv

Tv Čt/Ps Ma Čt. Čt Ma Čt/Ps Prv. Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps. Prv Tv Čt Čt/Ps. Hv Ma Čt/Ps Vv Třída: 1.A Čt/Ps Ma Čt Čt Ma Čt/Ps Prv Ma Pč Čt/Ps Čt/Ps Český jazyk 9 Prvouka 2 Tělesná výchova 2 Prv Čt Čt/Ps Hv Ma Čt/Ps Vv Celkem 20 Mgr. Vlasta Šolcová Třída: 2.A Ma Čt/Ps Ma Prv Čt/Ps Ma Pč Čt/Ps

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Školní rok 2015 2016. S plánem práce seznámeni dne. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

Školní rok 2015 2016. S plánem práce seznámeni dne. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Školní rok 2015 2016 S plánem práce seznámeni dne Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2014-2015

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2014-2015 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2014-2015 ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Magda Jilemnická 2. + 3.třída Mgr. Marie

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více