Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl; P. Hensel; Ing. O. Hofmeister, MUDr. M. Charvát; J. Kabát; MUDr. A. Klímová; Ing. V. Ott; M. Picek; Ing. Michal Stieber; Mgr. K. Tejkal; F. Toušek; Ing. Z. Vejvodová; T. Verner dle prezenční listiny 8 zaměstnanců ÚMČ Praha - Zbraslav dle prezenční listiny 14 hostů PaedDr. D. Kobylková P. Hensel, F. Toušek J. Němec Schválený program: 1 (10) Zahájení 2 (11) Schválení programu jednání 3 (12) Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů 4 (13) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha - Zbraslav 5 (14) Interpelace a dotazy občanů 6 (17) Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav 7 (15) Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok (8) Odkup budovy mateřské školky Ottova a funkčně souvisejících pozemků 9 (4) Žabovřeská 1227 řešení majetkového sporu 10 (19) Odprodej pozemku parc. č. 396 v k. ú. Lahovice 11 (17) Žádost o svěření pozemku parc. č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav 12 (12) Dar - 5 ks počítačů ZŠ Vl.Vančury 13 (16) Převod hasičského vozu KAROSA CAS K 25-L 101 Liaz do Běchovic 14 (3) Žádost o přednostní umístění do DsPS - Jaromír Dvořák 18 (18) Závěr K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení V h přivítal A. Háněl všechny přítomné a informoval je, že obdržel zprávu KV, která napadala některé záležitosti svolání 4. zasedání ZMČ. Konstatoval, že se tím RMČ zabývala a zjistila, že nedošlo k porušení žádného ustanovení, které by způsobilo, že zasedání ZMČ není řádně svoláno a že jeho usnesení by byla neplatná. 1

2 2 M. Douša - jako zastupitel za ODS a člen KV nesouhlasím. Nebyl dodržen zákonný termín na konání zasedání ZMČ - 1x za tři měsíce. Proto zastupitelé za ODS nepovažují zasedání ZMČ za řádně svolané a nebudou hlasovat v žádném bodě. F. Gaspar se dotazoval na ministerstvu vnitra. Lhůta 3 měsíců nebyla dodržena. Svolání zasedání ZMČ je v rozporu se zákonem, ale neznamená to, že usnesení nebudou platná. A. Háněl - je to tak, prověřoval jsem to a není nic, co by zpochybňovalo přijatá usnesení. A. Háněl konstatoval, že zasedání ZMČ bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, omluvila se pouze PaedDr. D. Kobylková, a zahájil 4. zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. AZa) 00:00:00 h 2. Schválení programu jednání A. Háněl zahájil tento bod. S. Hasenkopfová navrhla zařadit za bod č. 14 bod č požadavek na FN Motol o svěření pozemků parc. č a 1775 v k. ú. Zbraslav do vlastnictví MČ Praha - Zbraslav. M. Stieber - bod č. 7 - Rozpočet - není v tuto chvíli k projednávání, protože nebyla dodržena všechna pravidla pro jeho vyvěšení na obou úředních deskách. A. Háněl - platí to, co bylo řečeno na začátku: všechna pravidla pro konání zasedání byla splněna. M. Stieber - pravidla pro vyvěšení nebyla dodržena. Na dokumentu vyvěšeném v listinné podobě chybělo razítko a podpis, na elektronické úřední desce nebyl dodržen termín vyvěšení. Tento bod není možné projednávat. A. Háněl - všechna pravidla pro konání ZMČ byla splněna. M. Stieber - pro elektronickou úřední desku platí stejná pravidla, jako pro listinné vyvěšování a termín vyvěšení na el. úřední desce není splněným termínem. A. Háněl - na el. úřední desce to bylo vyvěšeno dříve než M. Douša - prokážeme Vám, že to bylo až Dokumenty na obou úředních deskách musí být vyvěšeny ve stejné době a to dodrženo nebylo. A. Háněl - já Vám děkuji, ale nemáte pravdu. M. Picek - ODS jenom zdržuje ostatní od práce. Nové vedení má už 100 dní za sebou a doposud, kvůli zdržování ODS, neznáme program nového vedení. F. Gaspar požádal, aby se k tomu vyjádřil tajemník ÚMČ M. Vogl. M. Vogl - zákon hovoří o tom, že el. verze rozpočtu musí být přístupná vzdáleným přístupem, nehovoří o tom, že to musí být na el. úřední desce. Na webových stránkách MČ visí návrh rozpočtu na třech místech. Na jednom místě od M. Douša - zákon hovoří o úřední desce. Úřední deska = el. úřední deska. Neznalost zákona je na Vaší straně pane starosto. Z. Vejvodová - dokumenty na obou úředních deskách musí být označeny datem vyvěšení a na obou úředních deskách to musí být shodné. Další připomínky nebyly a A. Háněl dal hlasovat o zařazení bodu navrženého S. Hasenkopfovou. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 3. Návrh byl přijat a bod byl zařazen jako č. 15. M. Stieber navrhl vypustit bod č. 7 "Rozpočet". A. Háněl dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 5, nesouhlasí - 10, zdržel se - 1. Návrh nebyl přijat. Protože nebyly další připomínky, dal A. Háněl hlasovat o programu jako celku. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, udržel se - 1. Program, jako celek, byl přijat. AZa) 00:03:50 h 3. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů Do Návrhové komise (NK) A. Háněl navrhl K. Tejkala, F. Gaspara a M. Doušu. M. Douša se svou účastí v NK nesouhlasil. K. Tejkal a F. Gaspar souhlasili. A. Háněl dal o K. Tejkalovi a F. Gasparovi hlasovat. Hlasování: souhlasí NK bude pracovat v navrženém složení. A. Háněl jmenoval ověřovateli zápisu F. Touška a P. Hensela.

3 3 AZa) 00:14:40 h 4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha - Zbraslav A. Háněl zahájil tento bod a požádal zástupce KV o zprávu. Kontrolu plnění usnesení za KV přednesl M. Douša. Usnesení z minulého zasedání ZMČ jsou splněna, až na jedno, kde je termín splnění Dále upozornil na nesplnění usnesení Z b. A. Háněl otevřel diskusi. Protože se nikdo nepřihlásil, ukončil A. Háněl tento bod. AZa) 00:15:50 h 5. Interpelace a dotazy občanů Interpelace byly zahájeny v 17:21 h 1.) - Ing. Dlabač - na A. Háněla - výstavba prodejny p. Kunce u zastávky MHD. Odpověděl A. Háněl a Š. Vacek. 2.) - R. Dostál - na A. Háněla - personální audit. Odpověděl A. Háněl. 3.) - R. Dostál - na A. Háněla - stav záležitosti s ledovou plochou. Odpověděl A. Háněl. R. Dostál požádal o podrobnější písemné informace. 4.) - R. Dostál - na A. Klímovou - jak bude postupováno proti tomu kdo zavinil, že nebylo řádně svoláno zastupitelstvo. Odpověděla A. Klímová. R. Dostál požádal o písemnou odpověď. 5.) - R. Dostál - na K. Tejkala - Zbraslavské noviny - proč byla rozpuštěna RR a odvolána šéfredaktorka? Odpověděl K. Tejkal. R. Dostál požádal o písemnou odpověď. 6.) - R. Dostál - na M. Vogla - zimní údržba. Odpověděl M. Vogl. 7.) - M. Bernardová - na A. Háněla jaký bude další osud objektu č. p na Žabovřeské ul. a neziskových organizací, které tam sídlí. Odpověděl A. Háněl. 8.) - J. Handreichová - na A. Háněla - podpora od MČ zbraslavským jarmarkům. Odpověděl A. Háněl. 9.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - zápisy z jednání RMČ Praha - Zbraslav na webových stránkách a programové prohlášení RMČ. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 10.) - Z. Vejvodová - na zastupitele T. Vernera - příprava návrhu rozpočtu na rok Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 11.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - revitalizace ul. U Malé řeky a okolí. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 12.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - vycházková stezka "Putování po Zbraslavi". Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 13.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - posudek stavu objektu č. p na Žabovřeské ul. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 14.) - Z. Vejvodová - na T. Vernera - výstavba TESCO Praha na Zbraslavi. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 15.) - Z. Vejvodová - na S. Hasenkopfovou - smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemku 2947/1 v k. ú.zbraslav. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 16.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - RSC - seznámení se změnami před dokončením stavby. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď.

4 4 17.) - P. Košan - na A. Háněla - řešení dopravy na Zbraslavi, cyklisté a parkování. P. Košan požádal o písemnou odpověď. 18.) - P. Košan - na A. Háněla - rodinné domy v Lahovicích - změna záměru. P. Košan požádal o písemnou odpověď. 19.) - P. Košan - na A. Háněl - odpověď na interpelaci z 2. ZMČ. P. Košan požádal o písemnou odpověď. 20.) - P. Košan - na A. Háněla, A. Klímovou a M. Vogla - administrativní pochybení ÚMČ - vyvěšení návrhu rozpočtu. Odpověděl A. Háněl. 21.) - D. Hadrabová - na A. Háněla - usnesení ZMČ Z z dotace pro RSC. Odpověděl A. Háněl. 22.) - M. Stieber - na A. Háněla - základní funkce a služby, které má MČ poskytovat. M. Stieber požádal o písemnou odpověď. 23.) - O. Hofmeister - na A. Háněla - rekonstrukce domu U Nár. galerie č. p. 471.(restaurace KOTVA). A. Háněl odpoví písemně. 24.) - O. Hofmeister - na T. Vernera - zvonařská dílna, Zvonařství Manoušek. T. Verner odpoví písemně. 25.) - P. Šafář - na A. Háněla - projekt Revitalizace ul. U Malé řeky, jak to bude dál řešeno? Odpověděl A. Háněl. AZa) 00:19:00 h 6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav A. Háněl zahájil tento bod. Konstatoval, že zastupitelé dostali zprávu písemně a otevřel diskusi. V diskusi opakovaně vystoupili: M. Douša - RR a koncepce ZN, A. Háněl, K. Tejkal, D. Hadrabová - RSC-ledová plocha, Z. Vejvodová - navýšení kapacity MŠ, O. Hofmeister - urbanistická soutěž Sluneční město, odbornost členů Stavební komise, revitalizace ul. V Bílce, M. Vogl. AZa) 02:03:00 h vyhlásil A. Háněl 10 min. přestávku. AZa) 01:17:30 h Po přestávce zahájil A. Háněl pokračování tohoto bodu. F. Toušek navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu. A Háněl dal hlasovat o návrhu F. Touška. Hlasování: souhlasí - 10, nesouhlasí - 1, zdrželi se - 2. Návrh byl přijat. V diskusi ještě pokračovali již dříve přihlášení: D. Hadrabová - RSC, Z. Vejvodová - objemová studie rekonstrukce budovy ÚMČ a RSC, F. Toušek - výběrové řízení na ředitelku MŠ Nad Parkem, školství, A. Klímová, M. Douša, M. Picek. A. Háněl ukončil diskusi a požádal NK o návrh usnesení č. I. M. Douša podal doplňující návrh usnesení. K. Tejkal přečetl usnesení č. I/1. A. Háněl dal o návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 3. Usnesení č. I/1 bylo přijato. A. Háněl požádal o návrh usnesení č. I/2. K. Tejkal přečetl návrh č. 2. A. háněl dal o návrhu č. I/2 hlasovat. Hlasování: souhlasí - 6, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 9. Usnesení č. I/2 nebylo přijato. K. Tejkal promítl na projekční plochu návrh usnesení č. II. A. Háněl dal o návrhu usnesení č. II hlasovat. Hlasování: souhlasí - 7, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 9. Usnesení č. II nebylo přijato. A. Háněl ukončil tento bod. AZb) 00:00:00 h Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í

5 zprávu o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav. 7. Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2011 Předkladatel: Aleš Háněl A. Háněl zahájil tento bod, poděkoval členům Finančního výboru za práci na přípravě rozpočtu a předal slovo F. Gasparovi. F. Gaspar přednesl důvodovou zprávu. Materiály k tomuto bodu dostali zastupitelé v předstihu. A. Háněl otevřel k tomuto bodu diskusi. V dlouhé diskusi opakovaně vystoupili: M. Stieber, D. Hadrabová, Z. Vejvodová - navrhla přestávku, M. Douša, A. Háněl, P. Košan, M. Picek, Z. Vejvodová - přednesla pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu - farmářské trhy, F. Gaspar, M. Vogl, T. Verner, F. Toušek, Š. Vacek, O. Hofmeister, M. Bernardová, K. Tejkal navrhl ukončení diskuse. A. Háněl dal o návrhu K. Tejkala hlasovat. Hlasování: souhlasí - 10, nesouhlasí - 3, zdrželi se - 3. Návrh byl přijat. V diskusi pokračovali ještě již dříve přihlášení: M. Bernardová, F. Gaspar navrhl přerušení jednání o rozpočtu a pokračovat na příštím ZMČ. K. Tejkal požádal o doplňující návrh usnesení Z. Vejvodové - rozšíření rozpočtu. K. Tejkal přečetl návrh zvýšení rozpočtu. A. Háněl dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 3, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 9. Návrh nebyl přijat. A. Háněl dal hlasovat o jednotlivých bodech rozpočtu. F. Gaspar ještě upravil některé formulace návrhu rozpočtu. Hlasování o bodu č. I: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 2. Usnesení bylo přijato. Hlasování o bodu č. II: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 2. Usnesení bylo přijato. Hlasování o bodu č. III: souhlasí - 11, nesouhlasí. 0, zdrželi se - 2. Usnesení bylo přijato. Z. Vejvodová požádala, aby bylo v zápise uvedeno, že tato usnesení byla přijata v rozporu se zákonem. A. Háněl doplnil, že informace o možných dotacích na jarmarky je nová a že se tím vedení MČ bude zabývat. AZb) 00:34:00 h Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) rozpočet MČ Praha Zbraslav na rok 2011 s celkovými příjmy Kč, celkovými výdaji Kč a schodkem Kč, krytým přebytkem rozpočtu roku 2010 v příloze č. 1 b) seznam investic plánovaných pro rok 2011 a zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2011 v příloze č. 2 c) finanční plán VHČ na rok 2011 v příloze č. 3 5

6 d) výši odměny pro neuvolněného člena RMČ od 1. dubna 2011 ve výši Kč/ měsíc e) výši odměny pro předsedy komisí RMČ a předsedy výborů ZMČ od 1. dubna 2011 ve výši Kč/měsíc II. p o v ě ř u j e a) Radu MČ Praha - Zbraslav prováděním rozpočtových změn do výše Kč s tím, že na příštím zasedání předloží důvodovou zprávu b) Radu MČ Praha - Zbraslav prováděním rozpočtových změn vyšších než Kč, a to pouze v souvislosti se zapojením prostředků z kapitoly 6409 na investice v rámci schváleného seznamu investic na rok 2011; v takovém případě předloží Rada na příštím zasedání důvodovou zprávu včetně zprávy o postupu dané investiční akce c) finanční odbor ÚMČ prováděním rozpočtových změn do výše Kč v rámci jednotlivých kapitol, kdy nebude měněn celkový objem finančních prostředků v jednotlivé kapitole a to na základě důvodové zprávy správců těchto kapitol s tím, že Radě a finančnímu výboru bude tato důvodová zpráva zaslána a následně předložena zastupitelstvu III. u k l á d á RMČ oslovit min. 3 finanční ústavy se záměrem zřídit termínovaný účet s délkou vkladu 6 měsíců a částkou 25 mil. a ve spolupráci s finančním výborem vybrat finanční ústav a prostředky u něj deponovat a pověřuje Radu případným prodloužením termínovaných účtů s ohledem na investiční výhled MČ a potřeby financování. 8. Odkup budovy mateřské školky Ottova a funkčně souvisejících pozemků Předkladatel: Alexandra Klímová Materiály k tomuto bodu obdrželi zastupitelé v předstihu. A. Háněl otevřel diskusi. Přihlásili se: M. Picek, F. Gaspar, F. Toušek, pí Carsoli, Z. Vejvodová. A. Háněl chtěl ukončit diskusi. F. Gaspar navrhl omezující opatření rozpravy, podle JŘ, pro tento bod i pro všechny další body. A. Háněl dal o návrhu F. Gaspara 6

7 hlasovat. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 3, zdrželi se - 2. návrh byl přijat. V diskusi pokračovali: pí Carsoli, F. Toušek, A. Háněl, V. Ott, K. Tejkal, M. Pašek. A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení na projekční plátno. Protože k návrhu usnesení nebyly připomínky, dal A. Háněl o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželi se Usnesení bylo přijato. A. Háněl ukončil tento bod a protože jednání trvalo již opět dvě hodiny, vyhlásil 10 min. přestávku. AZb) 01:50:25 h Usnesení č. Z s c h v a l u j e odkup budovy č. p. 919 a funkčně souvisejících pozemků parc. č o výměře 492 m², parc. č o výměře 96 m², parc. č o výměře 993 m² vše v k. ú. Zbraslav za cenu Kč. 9. Žabovřeská 1227 řešení majetkového sporu Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Po přestávce zahájil A. Háněl tento bod, přednesl důvodovou zprávu a otevřel diskusi. Vystoupili: M. Bernardová, Z. Vejvodová, A. Háněl, H. Petrová, F. Gaspar. Další příspěvky do diskuse nebyly. A. Háněl požádal NK o návrh usnesení. Návrh usnesení byl promítnut na projekční plochu. Z. Vejvodová navrhla doplnění návrhu usnesení. Návrh byl doplněn a A. Háněl o něm dal hlasovat. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. AZc)00:00:00 h Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í informaci o řešení majetkových nejasností ohledně vlastníka budovy č. p a pozemků parc. č. 2909/16 a parc. č. 2909/17, k. ú. Zbraslav, obec Praha II. p o v ě ř u j e starostu podpisem souhlasného prohlášení, že budova č. p občanská vybavenost postavená na pozemku parc. č. 2909/16, pozemek parc. č. 2909/16 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 2909/17 ostatní plocha, jiná plocha, obec Praha, kat. území Zbraslav nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb. do vlastnictví hlavního města Prahy, ale že jsou vlastnictvím České republiky, s 7

8 nímž je dle ust. 11 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových III. s o u h l a s í s bezúplatným (převodem) budovy čp občanská vybavenost postavená na pozemku parc.č. 2909/16, pozemku parc. č. 2909/16 zastavěné plochy a nádvoří a pozemku parc. č. 2909/17 ostatní plocha, jiná plocha, obec Praha s tím, že uvedený majetek bude využíván ve veřejném zájmu min. 10 let. 10. Odprodej pozemku parc. č. 396 v k. ú. Lahovice Předkladatel: Alexandra Klímová, Ing. Milan Vogl Důvodovou zprávu přednesla a doplnila A. Klímová. Materiály k tomuto bodu dostali zastupitelé v předstihu. RMČ prodej doporučila. A. Háněl otevřel diskusi. Vystoupili: F. Gaspar, A. Klímová, M. Douša. Další příspěvky nebyly a tak A. Háněl požádal NK o návrh usnesení. Návrh usnesení byl promítnut na projekční plochu. Protože k návrhu usnesení nebyly připomínky, dal A.Háněl o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 4. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:11:55 h Usnesení č. Z s o u h l a s í s odprodejem pozemku parc. č. 396 o výměře 33 m² v k. ú. Lahovice předem určenému zájemci panu Danielu Krejčů za cenu 2000 Kč/m². 11. Žádost o svěření pozemku parc. č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav Předkladatel: Ing. Milan Vogl, Alexandra Klímová Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl A. Háněl a otevřel diskusi. Opakovaně vystoupili: O. Hofmeister, F. Gaspar, A. Háněl, M. Douša, A. Klímová. Další příspěvky do diskuse nebyly. A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly připomínky. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdržel se - 1. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:16:05 h Usnesení č. Z ž á d á 8

9 hlavní město Prahu o svěření pozemku parc. č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav Termín: Dar - 5 ks počítačů ZŠ Vl.Vančury Předkladatel: Alexandra Klímová, Ing. Milan Vogl Důvodovou zprávu přednesl A. Háněl a otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a tak A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly připomínky. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 15, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:23:10 h Usnesení č. Z s o u h l a s í s převodem 5 ks počítačů ZŠ Vladislava Vančury, pro vybavení počítačových učeben v celkové účetní hodnotě ,25 Kč. 13. Převod hasičského vozu KAROSA CAS K 25-L 101 Liaz do Běchovic Předkladatel: Ing. Milan Vogl Důvodovou zprávu přednesl A. Háněl a otevřel diskusi. Přihlásili se: M. Douša, F. Gaspar, A. Háněl, M. Vogl. Další příspěvky nebyly. A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly připomínky. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 15, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:24:45 h Usnesení č. Z s o u h l a s í s převodem hasičského vozu KAROSA CAS K 25-L 101 Liaz od HZS Zbraslav na JSDH Běchovice. 14. Žádost o přednostní umístění do DsPS - Jaromír Dvořák Předkladatel: Ing. Milan Vogl A. Háněl zahájil tento bod a předal slovo M. Charvátovi, který přednesl důvodovou zprávu. A. Háněl otevřel diskusi. Nikdo se nepřihlásil. A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly připomínky. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 4. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:28:25 h 9

10 10 Usnesení č. Z n e s o u h l a s í s přednostním umístěním pana Jaromíra Dvořáka do DsPS. 18. Závěr A. Háněl navrhl pokračování zasedání ve středu M. Douša navrhl stažení tří bodů KV a jejich projednání na mimořádném zasedání ZMČ. S. Hasenkopfová také stáhla svůj bod z programu. Termín mimořádného zasedání ZMČ bude teprve určen. A. Háněl poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 4.zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. AZc) 00:31:50 h Filip Toušek Petr Hensel Ing. Aleš Háněl, MBA starosta MČ Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 27. 2. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.16 h); Ing. A. Háněl, MBA;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 12. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša, Bc. Filip Gaspar, Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.10

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. Soňa

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 26. 1. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. et Bc. Dagmar

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 3. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová. S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 3. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 15. 6. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 2. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 9. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 11. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 11. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 7. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 2. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek (odchod v 17.15 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.15 h), F. Toušek, T. Verner Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 7. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 13. září 2010 Zápis č. 11/2010-září z jednání kontrolního výboru městské části

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 14. 12. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek,

Více