Městská část Praha - Zbraslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl; P. Hensel; Ing. O. Hofmeister, MUDr. M. Charvát; J. Kabát; MUDr. A. Klímová; Ing. V. Ott; M. Picek; Ing. Michal Stieber; Mgr. K. Tejkal; F. Toušek; Ing. Z. Vejvodová; T. Verner dle prezenční listiny 8 zaměstnanců ÚMČ Praha - Zbraslav dle prezenční listiny 14 hostů PaedDr. D. Kobylková P. Hensel, F. Toušek J. Němec Schválený program: 1 (10) Zahájení 2 (11) Schválení programu jednání 3 (12) Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů 4 (13) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha - Zbraslav 5 (14) Interpelace a dotazy občanů 6 (17) Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav 7 (15) Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok (8) Odkup budovy mateřské školky Ottova a funkčně souvisejících pozemků 9 (4) Žabovřeská 1227 řešení majetkového sporu 10 (19) Odprodej pozemku parc. č. 396 v k. ú. Lahovice 11 (17) Žádost o svěření pozemku parc. č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav 12 (12) Dar - 5 ks počítačů ZŠ Vl.Vančury 13 (16) Převod hasičského vozu KAROSA CAS K 25-L 101 Liaz do Běchovic 14 (3) Žádost o přednostní umístění do DsPS - Jaromír Dvořák 18 (18) Závěr K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení V h přivítal A. Háněl všechny přítomné a informoval je, že obdržel zprávu KV, která napadala některé záležitosti svolání 4. zasedání ZMČ. Konstatoval, že se tím RMČ zabývala a zjistila, že nedošlo k porušení žádného ustanovení, které by způsobilo, že zasedání ZMČ není řádně svoláno a že jeho usnesení by byla neplatná. 1

2 2 M. Douša - jako zastupitel za ODS a člen KV nesouhlasím. Nebyl dodržen zákonný termín na konání zasedání ZMČ - 1x za tři měsíce. Proto zastupitelé za ODS nepovažují zasedání ZMČ za řádně svolané a nebudou hlasovat v žádném bodě. F. Gaspar se dotazoval na ministerstvu vnitra. Lhůta 3 měsíců nebyla dodržena. Svolání zasedání ZMČ je v rozporu se zákonem, ale neznamená to, že usnesení nebudou platná. A. Háněl - je to tak, prověřoval jsem to a není nic, co by zpochybňovalo přijatá usnesení. A. Háněl konstatoval, že zasedání ZMČ bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, omluvila se pouze PaedDr. D. Kobylková, a zahájil 4. zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. AZa) 00:00:00 h 2. Schválení programu jednání A. Háněl zahájil tento bod. S. Hasenkopfová navrhla zařadit za bod č. 14 bod č požadavek na FN Motol o svěření pozemků parc. č a 1775 v k. ú. Zbraslav do vlastnictví MČ Praha - Zbraslav. M. Stieber - bod č. 7 - Rozpočet - není v tuto chvíli k projednávání, protože nebyla dodržena všechna pravidla pro jeho vyvěšení na obou úředních deskách. A. Háněl - platí to, co bylo řečeno na začátku: všechna pravidla pro konání zasedání byla splněna. M. Stieber - pravidla pro vyvěšení nebyla dodržena. Na dokumentu vyvěšeném v listinné podobě chybělo razítko a podpis, na elektronické úřední desce nebyl dodržen termín vyvěšení. Tento bod není možné projednávat. A. Háněl - všechna pravidla pro konání ZMČ byla splněna. M. Stieber - pro elektronickou úřední desku platí stejná pravidla, jako pro listinné vyvěšování a termín vyvěšení na el. úřední desce není splněným termínem. A. Háněl - na el. úřední desce to bylo vyvěšeno dříve než M. Douša - prokážeme Vám, že to bylo až Dokumenty na obou úředních deskách musí být vyvěšeny ve stejné době a to dodrženo nebylo. A. Háněl - já Vám děkuji, ale nemáte pravdu. M. Picek - ODS jenom zdržuje ostatní od práce. Nové vedení má už 100 dní za sebou a doposud, kvůli zdržování ODS, neznáme program nového vedení. F. Gaspar požádal, aby se k tomu vyjádřil tajemník ÚMČ M. Vogl. M. Vogl - zákon hovoří o tom, že el. verze rozpočtu musí být přístupná vzdáleným přístupem, nehovoří o tom, že to musí být na el. úřední desce. Na webových stránkách MČ visí návrh rozpočtu na třech místech. Na jednom místě od M. Douša - zákon hovoří o úřední desce. Úřední deska = el. úřední deska. Neznalost zákona je na Vaší straně pane starosto. Z. Vejvodová - dokumenty na obou úředních deskách musí být označeny datem vyvěšení a na obou úředních deskách to musí být shodné. Další připomínky nebyly a A. Háněl dal hlasovat o zařazení bodu navrženého S. Hasenkopfovou. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 3. Návrh byl přijat a bod byl zařazen jako č. 15. M. Stieber navrhl vypustit bod č. 7 "Rozpočet". A. Háněl dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 5, nesouhlasí - 10, zdržel se - 1. Návrh nebyl přijat. Protože nebyly další připomínky, dal A. Háněl hlasovat o programu jako celku. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, udržel se - 1. Program, jako celek, byl přijat. AZa) 00:03:50 h 3. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů Do Návrhové komise (NK) A. Háněl navrhl K. Tejkala, F. Gaspara a M. Doušu. M. Douša se svou účastí v NK nesouhlasil. K. Tejkal a F. Gaspar souhlasili. A. Háněl dal o K. Tejkalovi a F. Gasparovi hlasovat. Hlasování: souhlasí NK bude pracovat v navrženém složení. A. Háněl jmenoval ověřovateli zápisu F. Touška a P. Hensela.

3 3 AZa) 00:14:40 h 4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha - Zbraslav A. Háněl zahájil tento bod a požádal zástupce KV o zprávu. Kontrolu plnění usnesení za KV přednesl M. Douša. Usnesení z minulého zasedání ZMČ jsou splněna, až na jedno, kde je termín splnění Dále upozornil na nesplnění usnesení Z b. A. Háněl otevřel diskusi. Protože se nikdo nepřihlásil, ukončil A. Háněl tento bod. AZa) 00:15:50 h 5. Interpelace a dotazy občanů Interpelace byly zahájeny v 17:21 h 1.) - Ing. Dlabač - na A. Háněla - výstavba prodejny p. Kunce u zastávky MHD. Odpověděl A. Háněl a Š. Vacek. 2.) - R. Dostál - na A. Háněla - personální audit. Odpověděl A. Háněl. 3.) - R. Dostál - na A. Háněla - stav záležitosti s ledovou plochou. Odpověděl A. Háněl. R. Dostál požádal o podrobnější písemné informace. 4.) - R. Dostál - na A. Klímovou - jak bude postupováno proti tomu kdo zavinil, že nebylo řádně svoláno zastupitelstvo. Odpověděla A. Klímová. R. Dostál požádal o písemnou odpověď. 5.) - R. Dostál - na K. Tejkala - Zbraslavské noviny - proč byla rozpuštěna RR a odvolána šéfredaktorka? Odpověděl K. Tejkal. R. Dostál požádal o písemnou odpověď. 6.) - R. Dostál - na M. Vogla - zimní údržba. Odpověděl M. Vogl. 7.) - M. Bernardová - na A. Háněla jaký bude další osud objektu č. p na Žabovřeské ul. a neziskových organizací, které tam sídlí. Odpověděl A. Háněl. 8.) - J. Handreichová - na A. Háněla - podpora od MČ zbraslavským jarmarkům. Odpověděl A. Háněl. 9.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - zápisy z jednání RMČ Praha - Zbraslav na webových stránkách a programové prohlášení RMČ. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 10.) - Z. Vejvodová - na zastupitele T. Vernera - příprava návrhu rozpočtu na rok Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 11.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - revitalizace ul. U Malé řeky a okolí. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 12.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - vycházková stezka "Putování po Zbraslavi". Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 13.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - posudek stavu objektu č. p na Žabovřeské ul. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 14.) - Z. Vejvodová - na T. Vernera - výstavba TESCO Praha na Zbraslavi. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 15.) - Z. Vejvodová - na S. Hasenkopfovou - smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemku 2947/1 v k. ú.zbraslav. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď. 16.) - Z. Vejvodová - na A. Háněla - RSC - seznámení se změnami před dokončením stavby. Z. Vejvodová požádala o písemnou odpověď.

4 4 17.) - P. Košan - na A. Háněla - řešení dopravy na Zbraslavi, cyklisté a parkování. P. Košan požádal o písemnou odpověď. 18.) - P. Košan - na A. Háněla - rodinné domy v Lahovicích - změna záměru. P. Košan požádal o písemnou odpověď. 19.) - P. Košan - na A. Háněl - odpověď na interpelaci z 2. ZMČ. P. Košan požádal o písemnou odpověď. 20.) - P. Košan - na A. Háněla, A. Klímovou a M. Vogla - administrativní pochybení ÚMČ - vyvěšení návrhu rozpočtu. Odpověděl A. Háněl. 21.) - D. Hadrabová - na A. Háněla - usnesení ZMČ Z z dotace pro RSC. Odpověděl A. Háněl. 22.) - M. Stieber - na A. Háněla - základní funkce a služby, které má MČ poskytovat. M. Stieber požádal o písemnou odpověď. 23.) - O. Hofmeister - na A. Háněla - rekonstrukce domu U Nár. galerie č. p. 471.(restaurace KOTVA). A. Háněl odpoví písemně. 24.) - O. Hofmeister - na T. Vernera - zvonařská dílna, Zvonařství Manoušek. T. Verner odpoví písemně. 25.) - P. Šafář - na A. Háněla - projekt Revitalizace ul. U Malé řeky, jak to bude dál řešeno? Odpověděl A. Háněl. AZa) 00:19:00 h 6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav A. Háněl zahájil tento bod. Konstatoval, že zastupitelé dostali zprávu písemně a otevřel diskusi. V diskusi opakovaně vystoupili: M. Douša - RR a koncepce ZN, A. Háněl, K. Tejkal, D. Hadrabová - RSC-ledová plocha, Z. Vejvodová - navýšení kapacity MŠ, O. Hofmeister - urbanistická soutěž Sluneční město, odbornost členů Stavební komise, revitalizace ul. V Bílce, M. Vogl. AZa) 02:03:00 h vyhlásil A. Háněl 10 min. přestávku. AZa) 01:17:30 h Po přestávce zahájil A. Háněl pokračování tohoto bodu. F. Toušek navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu. A Háněl dal hlasovat o návrhu F. Touška. Hlasování: souhlasí - 10, nesouhlasí - 1, zdrželi se - 2. Návrh byl přijat. V diskusi ještě pokračovali již dříve přihlášení: D. Hadrabová - RSC, Z. Vejvodová - objemová studie rekonstrukce budovy ÚMČ a RSC, F. Toušek - výběrové řízení na ředitelku MŠ Nad Parkem, školství, A. Klímová, M. Douša, M. Picek. A. Háněl ukončil diskusi a požádal NK o návrh usnesení č. I. M. Douša podal doplňující návrh usnesení. K. Tejkal přečetl usnesení č. I/1. A. Háněl dal o návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 3. Usnesení č. I/1 bylo přijato. A. Háněl požádal o návrh usnesení č. I/2. K. Tejkal přečetl návrh č. 2. A. háněl dal o návrhu č. I/2 hlasovat. Hlasování: souhlasí - 6, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 9. Usnesení č. I/2 nebylo přijato. K. Tejkal promítl na projekční plochu návrh usnesení č. II. A. Háněl dal o návrhu usnesení č. II hlasovat. Hlasování: souhlasí - 7, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 9. Usnesení č. II nebylo přijato. A. Háněl ukončil tento bod. AZb) 00:00:00 h Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í

5 zprávu o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav. 7. Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2011 Předkladatel: Aleš Háněl A. Háněl zahájil tento bod, poděkoval členům Finančního výboru za práci na přípravě rozpočtu a předal slovo F. Gasparovi. F. Gaspar přednesl důvodovou zprávu. Materiály k tomuto bodu dostali zastupitelé v předstihu. A. Háněl otevřel k tomuto bodu diskusi. V dlouhé diskusi opakovaně vystoupili: M. Stieber, D. Hadrabová, Z. Vejvodová - navrhla přestávku, M. Douša, A. Háněl, P. Košan, M. Picek, Z. Vejvodová - přednesla pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu - farmářské trhy, F. Gaspar, M. Vogl, T. Verner, F. Toušek, Š. Vacek, O. Hofmeister, M. Bernardová, K. Tejkal navrhl ukončení diskuse. A. Háněl dal o návrhu K. Tejkala hlasovat. Hlasování: souhlasí - 10, nesouhlasí - 3, zdrželi se - 3. Návrh byl přijat. V diskusi pokračovali ještě již dříve přihlášení: M. Bernardová, F. Gaspar navrhl přerušení jednání o rozpočtu a pokračovat na příštím ZMČ. K. Tejkal požádal o doplňující návrh usnesení Z. Vejvodové - rozšíření rozpočtu. K. Tejkal přečetl návrh zvýšení rozpočtu. A. Háněl dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 3, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 9. Návrh nebyl přijat. A. Háněl dal hlasovat o jednotlivých bodech rozpočtu. F. Gaspar ještě upravil některé formulace návrhu rozpočtu. Hlasování o bodu č. I: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 2. Usnesení bylo přijato. Hlasování o bodu č. II: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 2. Usnesení bylo přijato. Hlasování o bodu č. III: souhlasí - 11, nesouhlasí. 0, zdrželi se - 2. Usnesení bylo přijato. Z. Vejvodová požádala, aby bylo v zápise uvedeno, že tato usnesení byla přijata v rozporu se zákonem. A. Háněl doplnil, že informace o možných dotacích na jarmarky je nová a že se tím vedení MČ bude zabývat. AZb) 00:34:00 h Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) rozpočet MČ Praha Zbraslav na rok 2011 s celkovými příjmy Kč, celkovými výdaji Kč a schodkem Kč, krytým přebytkem rozpočtu roku 2010 v příloze č. 1 b) seznam investic plánovaných pro rok 2011 a zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2011 v příloze č. 2 c) finanční plán VHČ na rok 2011 v příloze č. 3 5

6 d) výši odměny pro neuvolněného člena RMČ od 1. dubna 2011 ve výši Kč/ měsíc e) výši odměny pro předsedy komisí RMČ a předsedy výborů ZMČ od 1. dubna 2011 ve výši Kč/měsíc II. p o v ě ř u j e a) Radu MČ Praha - Zbraslav prováděním rozpočtových změn do výše Kč s tím, že na příštím zasedání předloží důvodovou zprávu b) Radu MČ Praha - Zbraslav prováděním rozpočtových změn vyšších než Kč, a to pouze v souvislosti se zapojením prostředků z kapitoly 6409 na investice v rámci schváleného seznamu investic na rok 2011; v takovém případě předloží Rada na příštím zasedání důvodovou zprávu včetně zprávy o postupu dané investiční akce c) finanční odbor ÚMČ prováděním rozpočtových změn do výše Kč v rámci jednotlivých kapitol, kdy nebude měněn celkový objem finančních prostředků v jednotlivé kapitole a to na základě důvodové zprávy správců těchto kapitol s tím, že Radě a finančnímu výboru bude tato důvodová zpráva zaslána a následně předložena zastupitelstvu III. u k l á d á RMČ oslovit min. 3 finanční ústavy se záměrem zřídit termínovaný účet s délkou vkladu 6 měsíců a částkou 25 mil. a ve spolupráci s finančním výborem vybrat finanční ústav a prostředky u něj deponovat a pověřuje Radu případným prodloužením termínovaných účtů s ohledem na investiční výhled MČ a potřeby financování. 8. Odkup budovy mateřské školky Ottova a funkčně souvisejících pozemků Předkladatel: Alexandra Klímová Materiály k tomuto bodu obdrželi zastupitelé v předstihu. A. Háněl otevřel diskusi. Přihlásili se: M. Picek, F. Gaspar, F. Toušek, pí Carsoli, Z. Vejvodová. A. Háněl chtěl ukončit diskusi. F. Gaspar navrhl omezující opatření rozpravy, podle JŘ, pro tento bod i pro všechny další body. A. Háněl dal o návrhu F. Gaspara 6

7 hlasovat. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 3, zdrželi se - 2. návrh byl přijat. V diskusi pokračovali: pí Carsoli, F. Toušek, A. Háněl, V. Ott, K. Tejkal, M. Pašek. A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení na projekční plátno. Protože k návrhu usnesení nebyly připomínky, dal A. Háněl o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželi se Usnesení bylo přijato. A. Háněl ukončil tento bod a protože jednání trvalo již opět dvě hodiny, vyhlásil 10 min. přestávku. AZb) 01:50:25 h Usnesení č. Z s c h v a l u j e odkup budovy č. p. 919 a funkčně souvisejících pozemků parc. č o výměře 492 m², parc. č o výměře 96 m², parc. č o výměře 993 m² vše v k. ú. Zbraslav za cenu Kč. 9. Žabovřeská 1227 řešení majetkového sporu Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Po přestávce zahájil A. Háněl tento bod, přednesl důvodovou zprávu a otevřel diskusi. Vystoupili: M. Bernardová, Z. Vejvodová, A. Háněl, H. Petrová, F. Gaspar. Další příspěvky do diskuse nebyly. A. Háněl požádal NK o návrh usnesení. Návrh usnesení byl promítnut na projekční plochu. Z. Vejvodová navrhla doplnění návrhu usnesení. Návrh byl doplněn a A. Háněl o něm dal hlasovat. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. AZc)00:00:00 h Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í informaci o řešení majetkových nejasností ohledně vlastníka budovy č. p a pozemků parc. č. 2909/16 a parc. č. 2909/17, k. ú. Zbraslav, obec Praha II. p o v ě ř u j e starostu podpisem souhlasného prohlášení, že budova č. p občanská vybavenost postavená na pozemku parc. č. 2909/16, pozemek parc. č. 2909/16 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 2909/17 ostatní plocha, jiná plocha, obec Praha, kat. území Zbraslav nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb. do vlastnictví hlavního města Prahy, ale že jsou vlastnictvím České republiky, s 7

8 nímž je dle ust. 11 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových III. s o u h l a s í s bezúplatným (převodem) budovy čp občanská vybavenost postavená na pozemku parc.č. 2909/16, pozemku parc. č. 2909/16 zastavěné plochy a nádvoří a pozemku parc. č. 2909/17 ostatní plocha, jiná plocha, obec Praha s tím, že uvedený majetek bude využíván ve veřejném zájmu min. 10 let. 10. Odprodej pozemku parc. č. 396 v k. ú. Lahovice Předkladatel: Alexandra Klímová, Ing. Milan Vogl Důvodovou zprávu přednesla a doplnila A. Klímová. Materiály k tomuto bodu dostali zastupitelé v předstihu. RMČ prodej doporučila. A. Háněl otevřel diskusi. Vystoupili: F. Gaspar, A. Klímová, M. Douša. Další příspěvky nebyly a tak A. Háněl požádal NK o návrh usnesení. Návrh usnesení byl promítnut na projekční plochu. Protože k návrhu usnesení nebyly připomínky, dal A.Háněl o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 4. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:11:55 h Usnesení č. Z s o u h l a s í s odprodejem pozemku parc. č. 396 o výměře 33 m² v k. ú. Lahovice předem určenému zájemci panu Danielu Krejčů za cenu 2000 Kč/m². 11. Žádost o svěření pozemku parc. č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav Předkladatel: Ing. Milan Vogl, Alexandra Klímová Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl A. Háněl a otevřel diskusi. Opakovaně vystoupili: O. Hofmeister, F. Gaspar, A. Háněl, M. Douša, A. Klímová. Další příspěvky do diskuse nebyly. A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly připomínky. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdržel se - 1. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:16:05 h Usnesení č. Z ž á d á 8

9 hlavní město Prahu o svěření pozemku parc. č. 2909/15 v k.ú. Zbraslav Termín: Dar - 5 ks počítačů ZŠ Vl.Vančury Předkladatel: Alexandra Klímová, Ing. Milan Vogl Důvodovou zprávu přednesl A. Háněl a otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a tak A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly připomínky. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 15, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:23:10 h Usnesení č. Z s o u h l a s í s převodem 5 ks počítačů ZŠ Vladislava Vančury, pro vybavení počítačových učeben v celkové účetní hodnotě ,25 Kč. 13. Převod hasičského vozu KAROSA CAS K 25-L 101 Liaz do Běchovic Předkladatel: Ing. Milan Vogl Důvodovou zprávu přednesl A. Háněl a otevřel diskusi. Přihlásili se: M. Douša, F. Gaspar, A. Háněl, M. Vogl. Další příspěvky nebyly. A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly připomínky. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 15, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:24:45 h Usnesení č. Z s o u h l a s í s převodem hasičského vozu KAROSA CAS K 25-L 101 Liaz od HZS Zbraslav na JSDH Běchovice. 14. Žádost o přednostní umístění do DsPS - Jaromír Dvořák Předkladatel: Ing. Milan Vogl A. Háněl zahájil tento bod a předal slovo M. Charvátovi, který přednesl důvodovou zprávu. A. Háněl otevřel diskusi. Nikdo se nepřihlásil. A. Háněl požádal NK o promítnutí návrhu usnesení. K návrhu usnesení nebyly připomínky. A. Háněl dal o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželi se - 4. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:28:25 h 9

10 10 Usnesení č. Z n e s o u h l a s í s přednostním umístěním pana Jaromíra Dvořáka do DsPS. 18. Závěr A. Háněl navrhl pokračování zasedání ve středu M. Douša navrhl stažení tří bodů KV a jejich projednání na mimořádném zasedání ZMČ. S. Hasenkopfová také stáhla svůj bod z programu. Termín mimořádného zasedání ZMČ bude teprve určen. A. Háněl poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 4.zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. AZc) 00:31:50 h Filip Toušek Petr Hensel Ing. Aleš Háněl, MBA starosta MČ Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 27. 2. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.16 h); Ing. A. Háněl, MBA;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 12. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša, Bc. Filip Gaspar, Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.10

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. Soňa

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 26. 1. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 5. 2016 v 17:30 hod. Městský dům ve Zbraslavi Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. et Bc. Dagmar

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 3. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová. S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 3. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 15. 6. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 2. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 9. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 11. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 11. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 7. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 2. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek (odchod v 17.15 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Z á p i s. z 37. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. z 37. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s z 37. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 18.10.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Úvodem starosta přivítal přítomné

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.15 h), F. Toušek, T. Verner Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 7. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.20 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 12. 12. 2017 A) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva. 2. Zapisovatele usnesení Tomáš Hes. 3. Ověřovatele usnesení Miroslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 13. září 2010 Zápis č. 11/2010-září z jednání kontrolního výboru městské části

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více