VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY"

Transkript

1 ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2000

2 VáÏení pfiátelé, pokud jste sledovali v roãní zprávy vydávané v uplynul ch letech V eobecnou zdravotní poji Èovnou âeské republiky, nemohlo Vám uniknout, Ïe od roku 1999 na e v roãní zprávy v raznû zmûnily svou tváfi a pfiestaly obsahovat nûkteré údaje analytického charakteru, které na e Poji Èovna aï do té doby publikovala. Pfiíãinou této zmûny byl názor Ministerstva zdravotnictví âr, Ïe v roãní zprávy, zejména pak ve své tabulkové ãásti, mají b t zpracovávány zdravotními poji Èovnami jednotnou formou podle Metodiky pro zpracování v roãních zpráv zdravotních poji Èoven. ZúÏení obsahu tabulkové ãásti na í v roãní zprávy, zejména pak o údaje analytické povahy, bylo ãástí odborné vefiejnosti pfiijato s rozpaky, neboè aï do roku 1999 mohla z na ich v roãních zpráv ãerpat podklady pro své odborné studie, ãlánky ãi pro svá vystoupení. ProtoÏe jsme si vûdomi toho, Ïe mnohé ãíselné údaje získané v prûbûhu provádûní vefiejného zdravotního poji tûní by mûly i nadále zûstat údaji vefiejn mi, rozhodli jsme se vydávat roãenky, ve kter ch chceme zvefiejàovat v ir ím nadstavbovém rozsahu ãíselné a statistické údaje z oblastí t kajících se na ich klientû, v bûru pojistného, sítû zdravotnick ch zafiízení, nákladû na zdravotní péãi, ãinností zdravotnick ch zafiízení, z oblasti léãiv a zdravotnick ch prostfiedkû a z nûkter ch dal ích zdravotnick ch odvûtví. Metodika, která byla pro tfiídûní, ãi tûní, zpracování a sjednocení ãíseln ch údajû pfiijata, si vynutila provedení urãit ch zmûn a úprav v informaãním systému. Provedení tûchto krokû si vyïádalo urãit ãas, neboè souãasnû s touto úlohou probíhala celková pfiestavba informaãního systému Poji - Èovny. Z uveden ch dûvodû jsme nemohli roãenku 2000 vydat jiï v roce 2001 nebo poãátkem leto ního roku. ProtoÏe jsme v ak pfiesvûdãeni o tom, Ïe údaje v roãence neztratily nic na své aktuálnosti (zejména jde-li o první fiadu dat a ãíseln ch údajû), rozhodli jsme se pfies urãité zpoïdûní roãenku za rok 2000 pfiesto vydat. ProtoÏe jde o první vydání Roãenky V eobecné zdravotní poji Èovny âr, chybí nám zpûtné informace a ohlasy na její obsah, rozsah i formální uspofiádání. Budeme proto vdûãni za kaïd podnûtn návrh k jejímu zlep ení. A pfiinese-li vám na e roãenka uïitek, budeme rádi, Ïe jsme vám k nûmu poskytli potfiebné podklady. ÚVODNÍ SLOVO 1

3 ROâENKA 2000 OBSAH Poji tûnci Poji Èovny... 6 A Poji tûnci Poji Èovny a jejich pohyb... 8 Poãet poji tûncû... 8 PrÛmûrn vûk poji tûncû Vûková struktura poji tûncû VZP Vûková struktura a pohlaví pfii l ch a ode l ch poji tûncû (mezi VZP a ostatními ZP) B Poji tûnci Poji Èovny dle zpûsobu platby pojistného Poãet poji tûncû dle zpûsobu platby pojistného Poãet poji tûncû VZP, za které je plátcem pojistného stát (v ãlenûní dle okresû) Poãet poji tûncû VZP, za které je plátcem pojistného stát Pfiehled o poji tûncích VZP, za které je plátcem pojistného stát V bûr pojistného Pfiíjmy pojistného a celkové pfiíjmy V voj pfiíjmû pojistného a celkov ch pfiíjmû Pfiíjmy pojistného na 1 poji tûnce VZP SíÈ zdravotnick ch zafiízení A Primární péãe B Ambulantní specializovaná péãe C Akutní lûïková péãe D Následná lûïková péãe E Láznû a ozdravovny F Pfiehled o nákladné zdravotnické technice Náklady na zdravotní péãi Náklady na zdravotní péãi v ãlenûní dle okresu a segmentu péãe Celkové náklady na zdravotní péãi v ãlenûní dle vûkové skupiny a pohlaví poji tûnce PrÛmûrné celkové náklady na zdravotní péãi na 1 poji tûnce v ãlenûní dle vûkové skupiny a pohlaví poji tûnce âinnost zdravotnick ch zafiízení A V kony Nejfrekventovanûj í v kony ve vybran ch odbornostech Pfiehled vybran ch (nejdraï ích) léãebn ch postupû

4 B Léky Nejãastûji pfiedepisovaná léãiva na recepty Nákladovû nejv znamnûj í léãiva pfiedepsaná na recepty Nákladovû nejv znamnûj í anatomicko-terapeutické skupiny léãiv z receptû OBSAH C Prostfiedky zdravotnické techniky Náklady na PZT pfiedepsané na poukazy Náklady na PZT ve vybran ch podskupinách PZT Poãty PZT a náklady na PZT ve vybran ch podskupinách PZT Nákladovû nejv znamnûj í skupiny PZT na ZUM D Láznû a ozdravovny Poãty odléãen ch pacientû a náklady lázeàské zdravotní péãe dle hlavních indikaãních skupin onemocnûní a druhû lázeàské péãe Dûtská ozdravenská péãe E Praktiãtí lékafii Poãet poji tûncû VZP registrovan ch u praktického lékafie Sledované ukazatele (skupiny nákladû) u praktick ch lékafiû v ãlenûní dle kraje F Stomatologové Ukazatele G Ambulantní specializovaná péãe Ukazatele H Akutní lûïková péãe Ukazatele Ukazatele dle vûkové skupiny a typu nemocnice I Následná péãe Poãet o etfien ch poji tûncû VZP PrÛmûrná délka pobytu poji tûnce VZP v zafiízení následné péãe Poãet o etfien ch poji tûncû VZP v ãlenûní dle vûkové skupiny PrÛmûrná délka pobytu poji tûnce VZP v zafiízení následné péãe v ãlenûní dle vûkové skupiny

5 ROâENKA Smluvní zdravotní poji tûní a pfiipoji tûní A Cestovní zdravotní pfiipoji tûní Poãty poji tûncû, pfiedepsané pojistné a cílové zemû Poãty poji tûncû a pfiedepsané pojistné dle vûkové skupiny Poãty poji tûncû a pfiedepsané pojistné dle mûsíce Poãty poji tûncû v ãlenûní dle druhu pojistné smlouvy a mûsíce Poãty poji tûncû v ãlenûní dle typu pojistné smlouvy Poãet a v e plnûní pojistn ch událostí v ãlenûní dle cílové zemû Poãet a v e plnûní pojistn ch událostí v ãlenûní dle vûkové skupiny Pfiehled pojistn ch událostí Nejfrekventovanûj í diagnózy pojistn ch událostí Nejnákladnûj í diagnózy pojistn ch událostí (dle celkové v e plnûní) Nejnákladnûj í diagnózy pojistn ch událostí (dle v e plnûní na 1 pojistnou událost) Poãty pojistn ch událostí v ãlenûní dle druhu pojistné smlouvy a mûsíce Poãty pojistn ch událostí v ãlenûní dle typu pojistné smlouvy Poãty repatriací a pfievozû Poãty repatriací a pfievozû dle druhu pfiepravy Poãty repatriací, pfievozû a v e plnûní pojistn ch událostí dle cílové zemû Pfiehled repatriací a pfievozû B Dlouhodobé smluvní zdravotní poji tûní Poãty poji tûncû, pfiedepsané pojistné a zemû pûvodu Poãty poji tûncû a pfiedepsané pojistné dle vûkové skupiny Poãty poji tûncû a pfiedepsané pojistné dle mûsíce Nejfrekventovanûj í diagnózy pojistn ch událostí Nejnákladnûj í diagnózy pojistn ch událostí (dle celkové v e plnûní) Nejnákladnûj í diagnózy pojistn ch událostí (dle v e plnûní na 1 pojistnou událost) C Krátkodobé smluvní zdravotní poji tûní Poãty poji tûncû, pfiedepsané pojistné a zemû pûvodu Poãty poji tûncû a pfiedepsané pojistné dle vûkové skupiny

6 Poãty poji tûncû a pfiedepsané pojistné dle mûsíce Nejfrekventovanûj í diagnózy pojistn ch událostí Nejnákladnûj í diagnózy pojistn ch událostí (dle celkové v e plnûní) Nejnákladnûj í diagnózy pojistn ch událostí (dle v e plnûní na 1 pojistnou událost) OBSAH 5

7 1. kapitola POJI TùNCI POJI ËOVNY

8 Poji tûnci Poji Èovny Za poji tûnce podléhající vefiejnému zdravotnímu poji tûní se podle platného znûní zákona ã. 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním poji tûní, povaïují osoby, které mají na území âeské republiky trval pobyt (bez ohledu na státní obãanství), jsou zamûstnány u zamûstnavatele se sídlem na území âeské republiky (pokud byl tento pracovnûprávní vztah uzavfien podle platn ch právních pfiedpisû âeské republiky), i kdyï nemají na území âeské republiky trval pobyt. âást A Poji tûnci Poji Èovny a jejich pohyb V echny údaje o poãtech poji tûncû a jejich pohybu byly získány z Centrálního registru poji - tûncû, kter podle platného znûní 27 zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném na v eobecné zdravotní poji tûní, vede V eobecná zdravotní poji - Èovna âeské republiky. Centrální registr poji tûncû podchycuje v echny poji tûnce s vefiejn m zdravotním poji tûním, tj. poji tûnce V eobecné zdravotní poji Èovny âeské republiky a poji tûnce zamûstnaneck ch zdravotních poji Èoven. Tabulky ã. 1.1 obsahují poãty poji tûncû v ãlenûní podle okresû, a to poji tûncû za celou âeskou republiku a poji tûncû V eobecné zdravotní poji Èovny âeské republiky, dále procentuální podíl poji tûncû VZP k celkovému poãtu poji tûncû a koneãnû procentuální rozdûlení poji tûncû VZP podle pohlaví. Poãty poji tûncû uvedené v fiádku Nezafiazeno do okresu jsou poji tûnci zavedení do Centrálního registru poji tûncû nûkterou ze zamûstnaneck ch zdravotních poji Èoven, které nelze s jistotou pfievést do konkrétního okresu. Tato poznámka platí také pro tabulky ã Tabulky ã. 1.2 obsahují vypoãten prûmûrn vûk poji tûncû v ãlenûní podle okresû, a to poji tûncû za celou âeskou republiku a poji tûncû V eobecné zdravotní poji Èovny âeské republiky, dále absolutní rozdíl prûmûrného vûku poji tûncû VZP a prûmûrného vûku poji tûncû celé âeské republiky. V tabulkách ã. 1.3 jsou poãty poji tûncû v ãlenûní podle vûkov ch skupin a pohlaví s uvedením procentuálního podílu poji tûncû VZP vûãi v em poji tûncûm âeské republiky. Tabulky ã. 1.4 se vûnují pfiechodûm poji tûncû mezi VZP a zamûstnaneck mi zdravotními poji - Èovnami. âlenûní údajû je podle vûkov ch skupin a pohlaví. V posledních sloupcích je uveden absolutní rozdíl mezi poãty ode l ch a pfii l ch poji tûncû s rozdûlením na muïe a Ïeny. âást B Poji tûnci Poji Èovny dle zpûsobu platby pojistného Tabulky ã. 1.5 obsahují celkové poãty poji tûncû VZP v ãlenûní dle okresû. Dále z celkového poãtu poji tûncû VZP ãlenûní na zamûstnance, osoby samostatnû v dûleãnû ãinné (OSVâ), osoby bez zdaniteln ch pfiíjmû (OBZP). Pro srovnání je uveden také údaj o poãtu zamûstnavatelû v daném okrese. Tabulky obsahují také poãty poji tûncû VZP, ktefií jsou zároveà zamûstnaní a OSVâ, zároveà zamûstnaní a platí za nû pojistné i stát, zároveà OSVâ a platí za nû pojistné i stát a zároveà zamûstnané, OSVâ a platí za nû i stát. Tyto soubûhy jsou podmno- Ïinou samostatnû uvádûného poãtu zamûstnancû a OSVâ. Poãty poji tûncû VZP jsou k a k , ostatní poãty jsou k a k Tabulky ã. 1.6 obsahují celkov poãet poji tûncû VZP a poãty poji tûncû VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let vûku, nad 60 let vûku a celkov poãet v ãlenûní dle okresû. Dále obsahují procentuální podíl poji tûncû VZP, za které hradí pojistné stát, vûãi celkovému poãtu poji tûncû VZP. Údaje jsou k , resp. k po korekci provedené v bfieznu 2000, resp. v bfieznu Tabulky ã. 1.7 obsahují celkové poãty poji tûncû VZP a poãty poji tûncû VZP, za které hradí pojistné stát, do 60 let vûku, nad 60 let vûku a celkov poãet. Dále obsahují procentuální podíl poji - tûncû VZP, za které hradí pojistné stát, vûãi celkovému poãtu poji tûncû VZP. Údaje jsou za rok 1999 a rok 2000 ãlenûny po jednotliv ch mûsících (vïdy k 1. dni v mûsíci po korekci provedené o 3 mûsíce pozdûji), uveden je i mûsíãní (aritmetick ) prûmûr za pfiíslu n rok. Tabulky ã. 1.8 obsahují poãty poji tûncû, za které hradí pojistné stát, dle jednotliv ch skupin v celé âr a ve VZP. Dále pak procentuální podíl poji tûncû VZP, za které hradí pojistné stát, vûãi poji tûncûm, za které hradí pojistné stát, v celé âr. Údaje jsou k , resp. k po korekci provedené v bfieznu 2000, resp. v bfieznu POJI TùNCI POJI ËOVNY Poznámka: Okresy jsou v celé roãence fiazeny sice abecednû, ale po regionech stfiední, jiïní, západní, severní, v chodní âechy a jiïní a severní Morava. Toto ãlenûní umoïàuje pohodlnûj í srovnání dat v rámci regionû. 7

9 ROâENKA 2000 âást A Poji tûnci Poji Èovny a jejich pohyb Tabulka ã. 1.1a Poãet poji tûncû k Podíl poji tûncû Poji tûnci Poji tûnci âr Poji tûnci VZP Okres VZP v % VZP dle pohlaví v % muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny Praha mûsto ,8 81,9 81,4 47,1 52,9 Bene ov ,8 79,2 78,6 48,8 51,2 Beroun ,1 62,0 62,5 49,6 50,4 Kladno ,5 67,9 68,2 48,9 51,1 Kolín ,9 88,3 87,1 48,0 52,0 Kutná Hora ,4 60,8 60,6 48,7 51,3 Mûlník ,4 87,3 86,9 48,8 51,2 Mladá Boleslav ,0 26,2 27,6 51,3 48,7 Nymburk ,4 82,5 80,5 47,2 52,8 Praha v chod ,3 81,6 81,0 48,5 51,5 Praha západ ,0 86,5 85,7 48,3 51,7 Pfiíbram ,3 87,0 85,6 48,5 51,5 Rakovník ,2 84,3 83,8 48,8 51,2 âeské Budûjovice ,1 67,9 67,1 48,2 51,8 âesk Krumlov ,8 77,6 76,2 49,1 50,9 JindfiichÛv Hradec ,7 79,1 77,9 48,2 51,8 Pelhfiimov ,7 88,0 86,9 48,7 51,3 Písek ,6 83,4 82,1 48,2 51,8 Prachatice ,7 72,9 72,3 49,6 50,4 Strakonice ,0 77,8 76,9 48,4 51,6 Tábor ,5 65,9 65,2 48,5 51,5 DomaÏlice ,2 87,2 85,2 48,2 51,8 Cheb ,7 77,2 76,0 48,0 52,0 Karlovy Vary ,1 81,6 80,9 48,5 51,5 Klatovy ,8 80,2 78,5 48,0 52,0 PlzeÀ mûsto ,7 64,9 63,4 47,0 53,0 PlzeÀ jih ,9 79,2 76,6 47,9 52,1 PlzeÀ sever ,4 73,7 71,5 48,0 52,0 Rokycany ,6 75,3 73,0 47,4 52,6 Sokolov ,5 74,2 73,9 49,5 50,5 Tachov ,9 78,2 77,5 49,5 50,5 âeská Lípa ,1 80,3 79,2 48,6 51,4 Dûãín ,4 79,3 78,4 48,6 51,4 Chomutov ,9 83,8 82,8 49,0 51,0 Jablonec nad Nisou ,7 84,6 84,2 48,2 51,8 Liberec ,8 82,3 81,6 48,4 51,6 Litomûfiice ,0 86,8 85,0 48,1 51,9 Louny ,6 87,7 86,2 48,4 51,6 Most ,0 92,1 91,1 48,3 51,7 Teplice ,2 82,6 81,9 48,4 51,6 Ústí nad Labem ,7 59,8 61,2 49,8 50,2 HavlíãkÛv Brod ,5 76,4 75,5 48,8 51,2 Hradec Králové ,5 65,5 64,5 47,6 52,4 Chrudim ,3 87,0 85,2 48,0 52,0 Jiãín ,8 82,4 80,6 47,9 52,1 Náchod ,4 82,8 81,6 48,0 52,0 Pardubice ,7 83,1 81,5 47,7 52,3 Rychnov nad KnûÏnou ,3 76,8 75,1 47,9 52,1 Semily ,2 87,7 86,0 48,0 52,0 Svitavy ,1 91,1 89,6 48,5 51,5 Trutnov ,4 63,8 64,1 49,3 50,7 Ústí nad Orlicí ,0 78,7 76,8 48,0 52,0 Blansko ,7 78,9 78,3 48,7 51,3 Brno mûsto ,2 73,2 72,7 47,1 52,9 Pokraãování na str. 9 8

10 Pokraãování ze str. 8 Podíl poji tûncû Poji tûnci Poji tûnci âr Poji tûnci VZP Okres VZP v % VZP dle pohlaví v % muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny Brno venkov ,3 78,7 77,5 48,2 51,8 Bfieclav ,0 80,1 79,1 48,3 51,7 Hodonín ,1 73,1 72,6 48,8 51,2 Jihlava ,3 92,6 91,0 48,3 51,7 KromûfiíÏ ,6 63,7 62,2 47,4 52,6 Prostûjov ,7 60,5 61,1 49,0 51,0 Tfiebíã ,3 83,2 83,2 49,5 50,5 Uherské Hradi tû ,1 72,6 72,9 49,0 51,0 Vy kov ,1 76,5 75,3 48,3 51,7 Zlín ,8 92,2 90,5 47,8 52,2 Znojmo ,2 69,0 68,1 48,5 51,5 Îìár nad Sázavou ,2 78,9 77,6 48,7 51,3 Bruntál ,3 74,6 73,9 49,0 51,0 Fr dek Místek ,0 50,3 48,2 46,9 53,1 Karviná ,3 58,0 55,2 46,5 53,5 Nov Jiãín ,7 67,7 65,7 47,6 52,4 Olomouc ,6 42,7 44,1 50,0 50,0 Opava ,3 67,9 66,6 47,9 52,1 Ostrava ,9 43,3 43,1 48,2 51,8 Pfierov ,0 79,2 76,7 47,0 53,0 umperk ,7 76,6 75,7 48,6 51,4 Vsetín ,2 82,4 80,8 48,1 51,9 Jeseník ,7 73,6 72,7 48,8 51,2 Nezafiazeno do okresu ,0 0,0 0,0 Úhrnem ,5 74,4 73,5 48,1 51,9 Cizinci ,2 90,4 85,4 57,8 42,2 Celkem k ,6 74,5 73,6 48,2 51,8 POJI TùNCI POJI ËOVNY 9

11 ROâENKA 2000 Tabulka ã. 1.1b Poãet poji tûncû k Podíl poji tûncû Poji tûnci Poji tûnci âr Poji tûnci VZP Okres VZP v % VZP dle pohlaví v % muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny Praha mûsto ,4 77,9 78,1 47,6 52,4 Bene ov ,7 76,6 76,2 48,9 51,1 Beroun ,2 57,7 58,9 50,1 49,9 Kladno ,2 62,1 62,6 49,1 50,9 Kolín ,2 87,2 86,2 48,2 51,8 Kutná Hora ,1 57,6 57,9 49,2 50,8 Mûlník ,1 83,9 84,0 49,1 50,9 Mladá Boleslav ,0 22,8 24,4 52,1 47,9 Nymburk ,9 80,7 78,9 47,4 52,6 Praha v chod ,6 77,7 77,7 48,9 51,1 Praha západ ,8 82,9 82,9 48,8 51,2 Pfiíbram ,2 85,6 84,4 48,6 51,4 Rakovník ,2 81,4 81,3 49,1 50,9 âeské Budûjovice ,3 66,8 66,0 48,3 51,7 âesk Krumlov ,4 75,5 74,5 49,3 50,7 JindfiichÛv Hradec ,4 78,4 77,4 48,3 51,7 Pelhfiimov ,6 87,3 86,5 48,9 51,1 Písek ,3 81,4 80,4 48,4 51,6 Prachatice ,6 72,4 72,0 49,7 50,3 Strakonice ,2 76,9 76,0 48,5 51,5 Tábor ,5 63,6 63,1 48,6 51,4 DomaÏlice ,1 86,3 84,2 48,2 51,8 Cheb ,2 75,0 74,1 48,2 51,8 Karlovy Vary ,1 80,3 79,7 48,5 51,5 Klatovy ,7 78,8 77,3 48,1 51,9 PlzeÀ mûsto ,2 62,6 61,4 47,3 52,7 PlzeÀ jih ,9 77,3 75,2 48,3 51,7 PlzeÀ sever ,2 71,8 70,0 48,2 51,8 Rokycany ,3 73,5 71,5 47,6 52,4 Sokolov ,9 72,2 72,0 49,7 50,3 Tachov ,1 76,0 75,5 49,6 50,4 âeská Lípa ,4 78,4 77,4 48,7 51,3 Dûãín ,2 77,7 77,0 48,7 51,3 Chomutov ,3 83,0 82,2 49,0 51,0 Jablonec nad Nisou ,3 84,0 83,7 48,3 51,7 Liberec ,9 81,3 80,6 48,4 51,6 Litomûfiice ,5 82,7 81,1 48,3 51,7 Louny ,8 86,8 85,3 48,4 51,6 Most ,3 91,3 90,3 48,4 51,6 Teplice ,9 81,2 80,6 48,5 51,5 Ústí nad Labem ,5 49,6 52,5 51,5 48,5 HavlíãkÛv Brod ,2 74,9 74,1 48,9 51,1 Hradec Králové ,2 63,9 63,1 47,7 52,3 Chrudim ,0 85,1 83,6 48,2 51,8 Jiãín ,3 80,6 79,0 48,0 52,0 Náchod ,3 81,3 80,3 48,1 51,9 Pardubice ,9 82,0 80,5 47,7 52,3 Rychnov nad KnûÏnou ,5 74,9 73,2 48,0 52,0 Semily ,4 86,7 85,1 48,1 51,9 Svitavy ,4 90,3 88,9 48,5 51,5 Trutnov ,2 56,2 57,2 49,9 50,1 Ústí nad Orlicí ,1 66,6 65,8 48,7 51,3 Blansko ,5 77,6 77,0 48,7 51,3 Brno mûsto ,5 69,5 69,5 47,4 52,6 Pokraãování na str

12 Pokraãování ze str. 10 Podíl poji tûncû Poji tûnci Poji tûnci âr Poji tûnci VZP Okres VZP v % VZP dle pohlaví v % muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny Brno venkov ,2 74,9 74,1 48,5 51,5 Bfieclav ,5 78,3 77,4 48,5 51,5 Hodonín ,5 67,9 67,7 49,0 51,0 Jihlava ,1 91,2 89,7 48,4 51,6 KromûfiíÏ ,2 61,7 60,5 47,6 52,4 Prostûjov ,6 58,0 58,8 49,2 50,8 Tfiebíã ,5 82,0 82,2 49,6 50,4 Uherské Hradi tû ,7 70,7 71,2 49,1 50,9 Vy kov ,7 73,3 72,5 48,5 51,5 Zlín ,2 89,9 88,6 48,0 52,0 Znojmo ,8 67,1 66,5 48,6 51,4 Îìár nad Sázavou ,8 77,2 76,0 48,9 51,1 Bruntál ,1 64,2 64,6 49,8 50,2 Fr dek Místek ,0 47,9 46,0 47,0 53,0 Karviná ,8 53,9 51,4 46,6 53,4 Nov Jiãín ,8 65,4 63,6 47,8 52,2 Olomouc ,3 40,0 41,6 50,4 49,6 Opava ,8 64,4 63,6 48,2 51,8 Ostrava ,3 39,8 40,0 48,7 51,3 Pfierov ,0 78,4 75,8 46,9 53,1 umperk ,5 74,2 73,4 48,7 51,3 Vsetín ,1 80,7 79,4 48,3 51,7 Jeseník ,3 71,4 70,8 49,0 51,0 Nezafiazeno do okresu ,0 0,0 0,0 Úhrnem ,4 71,6 71,0 48,4 51,6 Cizinci ,8 90,9 87,2 58,5 41,5 Celkem k ,6 71,7 71,1 48,5 51,5 POJI TùNCI POJI ËOVNY 11

13 ROâENKA 2000 Tabulka ã. 1.2a PrÛmûrn vûk poji tûncû k Okres Poji tûnci âr Poji tûnci VZP Rozdíl (poji tûnci VZP poji tûnci âr) muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem Praha mûsto 38,71 42,13 40,51 39,17 43,05 41,22 0,46 0,92 0,72 Bene ov 36,59 39,64 38,14 37,85 41,15 39,54 1,25 1,51 1,40 Beroun 36,86 39,98 38,45 39,60 44,00 41,81 2,74 4,02 3,37 Kladno 36,62 39,69 38,20 38,59 42,67 40,67 1,97 2,98 2,48 Kolín 36,98 40,31 38,69 37,64 41,20 39,48 0,65 0,89 0,80 Kutná Hora 36,64 39,68 38,19 38,87 42,55 40,75 2,23 2,87 2,56 Mûlník 36,28 38,99 37,66 36,64 39,32 38,01 0,36 0,33 0,35 Mladá Boleslav 36,16 39,05 37,64 39,88 44,75 42,24 3,73 5,70 4,61 Nymburk 37,05 40,20 38,67 37,61 41,30 39,55 0,56 1,10 0,88 Praha v chod 37,34 40,01 38,70 37,99 40,89 39,48 0,66 0,88 0,78 Praha západ 37,46 40,06 38,79 38,02 40,84 39,47 0,55 0,78 0,68 Pfiíbram 36,10 38,84 37,48 36,70 39,62 38,20 0,60 0,79 0,72 Rakovník 36,64 39,62 38,16 37,74 41,13 39,47 1,10 1,51 1,32 âeské Budûjovice 36,11 38,81 37,49 36,60 39,78 38,24 0,49 0,97 0,75 âesk Krumlov 34,33 36,57 35,45 35,08 37,54 36,33 0,75 0,97 0,88 JindfiichÛv Hradec 35,80 38,63 37,24 36,80 39,99 38,45 1,00 1,36 1,21 Pelhfiimov 36,66 39,80 38,25 37,31 40,51 38,95 0,65 0,71 0,70 Písek 36,61 39,99 38,33 37,15 40,68 38,98 0,53 0,69 0,64 Prachatice 35,15 37,38 36,26 36,32 38,79 37,56 1,17 1,41 1,30 Strakonice 36,49 39,39 37,97 37,62 40,80 39,26 1,13 1,41 1,29 Tábor 36,68 39,53 38,13 38,24 41,72 40,03 1,55 2,19 1,90 DomaÏlice 36,08 38,94 37,53 36,28 39,30 37,84 0,20 0,35 0,31 Cheb 35,64 38,41 37,06 36,29 39,33 37,87 0,65 0,91 0,81 Karlovy Vary 36,38 39,34 37,89 37,02 40,15 38,63 0,64 0,81 0,74 Klatovy 36,89 39,90 38,42 37,77 41,26 39,58 0,87 1,36 1,16 PlzeÀ mûsto 37,79 40,63 39,26 38,40 42,50 40,57 0,62 1,87 1,32 PlzeÀ jih 37,36 40,30 38,84 38,26 41,81 40,10 0,90 1,50 1,26 PlzeÀ sever 36,49 38,96 37,74 37,26 40,61 39,00 0,77 1,65 1,26 Rokycany 37,19 40,06 38,65 37,85 41,20 39,61 0,65 1,14 0,95 Sokolov 34,23 36,47 35,35 35,10 37,48 36,30 0,87 1,01 0,95 Tachov 34,52 36,59 35,56 35,30 37,76 36,54 0,78 1,16 0,98 âeská Lípa 34,14 36,57 35,37 34,99 37,59 36,32 0,85 1,02 0,95 Dûãín 35,36 38,39 36,90 36,21 39,60 37,95 0,85 1,21 1,05 Chomutov 34,33 36,83 35,59 34,91 37,58 36,27 0,58 0,75 0,68 Jablonec nad Nisou 36,11 38,99 37,60 36,82 39,80 38,36 0,71 0,81 0,77 Liberec 36,11 39,22 37,70 37,00 40,20 38,65 0,89 0,98 0,95 Litomûfiice 36,17 39,19 37,70 36,79 39,91 38,41 0,62 0,73 0,71 Louny 35,52 38,38 36,97 35,98 39,03 37,55 0,45 0,64 0,58 Most 35,27 37,85 36,59 35,70 38,29 37,04 0,43 0,44 0,45 Teplice 35,99 38,95 37,50 36,59 39,54 38,11 0,60 0,59 0,61 Ústí nad Labem 35,56 38,23 36,93 37,21 40,40 38,81 1,65 2,17 1,88 HavlíãkÛv Brod 36,06 38,99 37,54 37,45 40,78 39,15 1,38 1,78 1,61 Hradec Králové 37,10 40,18 38,69 38,35 42,25 40,39 1,25 2,07 1,70 Chrudim 35,93 38,95 37,46 36,57 39,78 38,23 0,64 0,83 0,77 Jiãín 36,51 39,93 38,25 37,39 41,15 39,35 0,88 1,21 1,09 Náchod 36,05 39,17 37,65 36,86 40,16 38,57 0,82 0,99 0,93 Pardubice 36,95 39,87 38,45 37,79 40,96 39,44 0,84 1,09 1,00 Rychnov nad KnûÏnou 35,82 38,91 37,39 36,65 40,06 38,42 0,83 1,14 1,03 Semily 36,43 39,38 37,94 37,13 40,28 38,77 0,70 0,90 0,83 Svitavy 35,24 38,34 36,81 35,78 38,92 37,39 0,54 0,58 0,58 Trutnov 36,04 39,20 37,65 37,76 41,36 39,58 1,72 2,16 1,94 Ústí nad Orlicí 35,24 38,09 36,68 35,84 39,26 37,62 0,61 1,17 0,93 Blansko 36,08 39,03 37,58 37,60 40,82 39,25 1,52 1,78 1,67 Brno mûsto 37,50 40,97 39,32 38,29 42,60 40,56 0,79 1,63 1,25 Pokraãování na str

14 Pokraãování ze str. 12 Okres Poji tûnci âr Poji tûnci VZP Rozdíl (poji tûnci VZP poji tûnci âr) muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem Brno venkov 36,49 39,61 38,08 37,58 41,19 39,44 1,09 1,58 1,36 Bfieclav 35,04 38,33 36,72 35,78 39,58 37,74 0,74 1,25 1,02 Hodonín 35,25 38,71 37,01 36,62 40,42 38,56 1,37 1,71 1,56 Jihlava 35,75 38,84 37,31 36,14 39,24 37,74 0,39 0,40 0,42 KromûfiíÏ 35,74 39,04 37,43 37,01 41,17 39,20 1,28 2,13 1,77 Prostûjov 36,39 39,63 38,05 39,79 44,36 42,12 3,40 4,73 4,06 Tfiebíã 35,28 37,98 36,64 36,31 39,40 37,86 1,03 1,41 1,22 Uherské Hradi tû 35,84 39,06 37,49 36,96 40,13 38,57 1,12 1,07 1,09 Vy kov 35,93 39,06 37,53 36,81 40,44 38,68 0,88 1,37 1,16 Zlín 36,12 39,36 37,78 36,48 39,94 38,29 0,37 0,58 0,51 Znojmo 35,09 38,19 36,67 36,35 40,06 38,26 1,27 1,87 1,60 Îìár nad Sázavou 34,92 37,48 36,21 35,73 38,74 37,27 0,81 1,26 1,06 Bruntál 34,28 37,10 35,71 35,09 38,02 36,58 0,81 0,92 0,88 Fr dek Místek 35,49 38,40 36,97 36,97 41,71 39,48 1,48 3,31 2,51 Karviná 35,23 38,05 36,67 38,50 42,70 40,75 3,27 4,65 4,08 Nov Jiãín 34,77 37,49 36,16 35,70 39,51 37,69 0,92 2,02 1,54 Olomouc 35,98 39,12 37,59 40,39 46,10 43,24 4,42 6,98 5,64 Opava 35,28 38,27 36,81 37,25 41,32 39,37 1,97 3,05 2,56 Ostrava 35,85 38,99 37,47 37,98 42,83 40,49 2,13 3,84 3,02 Pfierov 35,80 38,88 37,38 36,51 40,09 38,40 0,71 1,20 1,02 umperk 35,44 38,32 36,90 36,60 40,10 38,40 1,16 1,78 1,50 Vsetín 35,35 38,20 36,80 36,03 39,26 37,70 0,68 1,06 0,90 Jeseník 34,87 38,12 36,51 36,36 40,20 38,32 1,50 2,07 1,81 Nezafiazeno do okresu 35,51 35,57 35,54 Úhrnem 36,27 39,32 37,83 37,32 40,87 39,16 1,05 1,55 1,33 Cizinci 30,83 28,27 29,83 30,33 28,20 29,45-0,50-0,07-0,38 Celkem k ,22 39,26 37,77 37,25 40,79 39,08 1,02 1,53 1,31 POJI TùNCI POJI ËOVNY 13

15 ROâENKA 2000 Tabulka ã. 1.2b PrÛmûrn vûk poji tûncû k Okres Poji tûnci âr Poji tûnci VZP Rozdíl (poji tûnci VZP poji tûnci âr) muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem Praha mûsto 39,04 42,46 40,83 39,72 43,78 41,84 0,68 1,33 1,01 Bene ov 36,85 39,85 38,37 38,17 41,51 39,87 1,32 1,66 1,50 Beroun 37,12 40,23 38,70 40,31 44,96 42,63 3,19 4,73 3,93 Kladno 36,90 40,01 38,49 39,05 43,47 41,30 2,15 3,46 2,80 Kolín 37,26 40,57 38,95 37,93 41,56 39,81 0,67 0,99 0,85 Kutná Hora 37,08 40,12 38,62 39,42 42,99 41,23 2,34 2,88 2,60 Mûlník 36,55 39,33 37,97 36,96 39,75 38,38 0,41 0,42 0,41 Mladá Boleslav 36,44 39,37 37,94 40,37 45,13 42,65 3,93 5,77 4,71 Nymburk 37,24 40,38 38,85 37,82 41,56 39,78 0,58 1,18 0,93 Praha v chod 37,52 40,18 38,88 38,34 41,31 39,86 0,82 1,13 0,98 Praha západ 37,62 40,11 38,89 38,36 41,19 39,81 0,74 1,09 0,92 Pfiíbram 36,46 39,26 37,87 37,12 40,17 38,69 0,66 0,92 0,81 Rakovník 36,96 39,88 38,44 38,21 41,74 40,00 1,25 1,86 1,56 âeské Budûjovice 36,44 39,13 37,81 36,97 40,15 38,61 0,53 1,02 0,80 âesk Krumlov 34,79 36,97 35,88 35,52 38,07 36,81 0,73 1,10 0,93 JindfiichÛv Hradec 36,14 38,98 37,59 37,10 40,32 38,77 0,96 1,34 1,17 Pelhfiimov 36,99 40,09 38,56 37,55 40,86 39,24 0,57 0,77 0,68 Písek 36,99 40,30 38,67 37,46 41,02 39,30 0,47 0,72 0,62 Prachatice 35,54 37,74 36,63 36,66 39,16 37,92 1,12 1,43 1,28 Strakonice 36,90 39,74 38,35 38,05 41,17 39,65 1,14 1,43 1,31 Tábor 37,01 39,84 38,45 38,73 42,29 40,55 1,72 2,45 2,11 DomaÏlice 36,38 39,20 37,81 36,67 39,56 38,17 0,28 0,36 0,36 Cheb 36,05 38,83 37,47 36,69 39,88 38,34 0,64 1,05 0,87 Karlovy Vary 36,70 39,68 38,23 37,37 40,58 39,02 0,67 0,89 0,79 Klatovy 37,19 40,18 38,71 38,10 41,60 39,91 0,90 1,42 1,20 PlzeÀ mûsto 38,13 41,01 39,62 38,75 43,07 41,02 0,62 2,06 1,40 PlzeÀ jih 37,59 40,55 39,08 38,44 42,21 40,39 0,85 1,66 1,31 PlzeÀ sever 36,80 39,24 38,03 37,59 41,05 39,38 0,79 1,81 1,35 Rokycany 37,52 40,40 38,98 38,21 41,57 39,97 0,69 1,17 0,98 Sokolov 34,59 36,92 35,76 35,54 37,99 36,77 0,95 1,07 1,01 Tachov 34,93 37,12 36,03 35,77 38,39 37,09 0,84 1,26 1,06 âeská Lípa 34,44 36,91 35,69 35,27 37,93 36,63 0,83 1,02 0,94 Dûãín 35,68 38,74 37,23 36,59 40,05 38,36 0,91 1,32 1,13 Chomutov 34,73 37,21 35,98 35,33 37,99 36,69 0,60 0,78 0,71 Jablonec nad Nisou 36,43 39,32 37,92 37,12 40,10 38,66 0,69 0,79 0,75 Liberec 36,37 39,53 37,99 37,33 40,55 38,99 0,96 1,02 1,01 Litomûfiice 36,48 39,48 38,00 37,29 40,32 38,85 0,80 0,84 0,85 Louny 35,77 38,64 37,22 36,22 39,32 37,81 0,45 0,68 0,59 Most 35,58 38,25 36,94 36,00 38,72 37,40 0,42 0,48 0,46 Teplice 36,29 39,29 37,82 36,96 39,89 38,47 0,67 0,60 0,65 Ústí nad Labem 35,82 38,54 37,22 38,19 41,72 39,90 2,37 3,18 2,68 HavlíãkÛv Brod 36,37 39,34 37,87 37,79 41,19 39,53 1,42 1,85 1,66 Hradec Králové 37,46 40,56 39,05 38,77 42,71 40,83 1,31 2,16 1,77 Chrudim 36,24 39,33 37,81 36,85 40,20 38,58 0,60 0,87 0,77 Jiãín 36,81 40,30 38,59 37,74 41,63 39,75 0,93 1,32 1,17 Náchod 36,39 39,52 37,99 37,29 40,63 39,02 0,89 1,12 1,03 Pardubice 37,27 40,24 38,79 38,14 41,38 39,83 0,87 1,15 1,04 Rychnov nad KnûÏnou 36,15 39,25 37,72 37,08 40,56 38,88 0,93 1,31 1,16 Semily 36,77 39,73 38,28 37,48 40,71 39,15 0,71 0,98 0,88 Svitavy 35,58 38,69 37,15 36,15 39,32 37,78 0,57 0,63 0,63 Trutnov 36,32 39,55 37,96 38,47 42,29 40,38 2,15 2,74 2,42 Ústí nad Orlicí 35,55 38,47 37,03 36,52 40,22 38,42 0,97 1,76 1,39 Blansko 36,42 39,43 37,95 37,99 41,29 39,68 1,57 1,86 1,73 Brno mûsto 37,83 41,35 39,67 38,81 43,29 41,16 0,98 1,94 1,49 Pokraãování na str

16 Pokraãování ze str. 14 Okres Poji tûnci âr Poji tûnci VZP Rozdíl (poji tûnci VZP poji tûnci âr) muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem muïi Ïeny celkem Brno venkov 36,78 39,85 38,34 38,02 41,62 39,87 1,24 1,77 1,53 Bfieclav 35,43 38,75 37,12 36,28 40,21 38,30 0,85 1,45 1,18 Hodonín 35,60 39,10 37,38 37,20 41,24 39,26 1,60 2,14 1,88 Jihlava 36,04 39,18 37,63 36,44 39,64 38,09 0,40 0,46 0,46 KromûfiíÏ 36,11 39,45 37,82 37,58 41,87 39,82 1,47 2,42 2,00 Prostûjov 36,73 39,91 38,37 40,37 45,01 42,72 3,64 5,10 4,36 Tfiebíã 35,66 38,39 37,04 36,73 39,88 38,31 1,07 1,49 1,28 Uherské Hradi tû 36,15 39,44 37,83 37,25 40,62 38,97 1,11 1,18 1,13 Vy kov 36,24 39,36 37,83 37,17 40,97 39,13 0,93 1,61 1,30 Zlín 36,45 39,74 38,13 37,06 40,67 38,93 0,61 0,93 0,80 Znojmo 35,40 38,55 37,00 36,62 40,35 38,53 1,22 1,81 1,53 Îìár nad Sázavou 35,27 37,90 36,60 36,20 39,33 37,80 0,93 1,42 1,20 Bruntál 34,74 37,57 36,17 35,75 38,90 37,33 1,01 1,33 1,16 Fr dek Místek 35,84 38,80 37,35 37,71 42,66 40,33 1,86 3,86 2,98 Karviná 35,59 38,48 37,06 39,63 44,14 42,03 4,04 5,66 4,97 Nov Jiãín 35,13 37,89 36,53 36,31 40,32 38,40 1,18 2,43 1,87 Olomouc 36,31 39,48 37,94 41,09 47,03 44,03 4,78 7,55 6,09 Opava 35,66 38,68 37,20 38,07 42,43 40,32 2,41 3,74 3,12 Ostrava 36,15 39,35 37,80 38,86 44,08 41,53 2,70 4,73 3,73 Pfierov 36,11 39,30 37,74 36,86 40,54 38,81 0,75 1,25 1,07 umperk 35,77 38,77 37,29 37,09 40,83 39,01 1,32 2,06 1,72 Vsetín 35,65 38,58 37,14 36,36 39,80 38,13 0,70 1,21 0,99 Jeseník 35,22 38,42 36,84 36,88 40,82 38,88 1,65 2,40 2,05 Nezafiazeno do okresu 36,50 37,56 37,00 Úhrnem 36,60 39,67 38,17 37,78 41,45 39,67 1,18 1,78 1,50 Cizinci 31,24 28,99 30,36 30,97 28,98 30,16-0,27-0,01-0,20 Celkem k ,54 39,60 38,11 37,70 41,36 39,58 1,16 1,75 1,48 POJI TùNCI POJI ËOVNY 15

17 ROâENKA 2000 Tabulka ã. 1.3a Vûková struktura poji tûncû VZP k MuÏi Îeny Obãané âr Vûková skupina Celkov z toho VZP Celkov z toho VZP Celkov z toho VZP poãet poãet % poãet poãet % poãet poãet % 0 4 roky , , ,2 5 9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,3 85 let a více , , ,8 Úhrnem , , ,5 Cizinci , , ,4 Celkem k , , ,6 Tabulka ã. 1.3b Vûková struktura poji tûncû VZP k MuÏi Îeny Obãané âr Vûková skupina Celkov z toho VZP Celkov z toho VZP Celkov z toho VZP poãet poãet % poãet poãet % poãet poãet % 0 4 roky , , ,9 5 9 let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,6 85 let a více , , ,7 Úhrnem , , ,0 Cizinci , , ,2 Celkem k , , ,1 16

18 Tabulka ã. 1.4a Vûková struktura a pohlaví pfii l ch a ode l ch poji tûncû v roce 1999 (mezi VZP a ostatními ZP) Vûková skupina Pfii li Ode li Rozdíl (pfii li ode li) muïi Ïeny muïi Ïeny muïi Ïeny celkem 0 4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Celkem POJI TùNCI POJI ËOVNY Tabulka ã. 1.4b Vûková struktura a pohlaví pfii l ch a ode l ch poji tûncû v roce 2000 (mezi VZP a ostatními ZP) Vûková skupina Pfii li Ode li Rozdíl (pfii li ode li) muïi Ïeny muïi Ïeny muïi Ïeny celkem 0 4 roky let let let let let let let let let let let let let let let let let a více Celkem

19 ROâENKA 2000 âást B Poji tûnci Poji Èovny dle zpûsobu platby pojistného Tabulka ã. 1.5a Poãet poji tûncû dle zpûsobu platby pojistného k Poãet subjektû v jednotliv ch skupinách plátcû Poãet Poãet Samostatnû Soubûh Okrespoji tûncû zamûstna- zamûstnanci VZP vatelû zamûstnanci zamûstnanci OSVâ + OSVâ zamûstnanci OSVâ OBZP + OSVâ + platba státu + platba státu + platba státu Praha mûsto Bene ov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mûlník Mladá Boleslav Nymburk Praha v chod Praha západ Pfiíbram Rakovník âeské Budûjovice âesk Krumlov JindfiichÛv Hradec Pelhfiimov Písek Prachatice Strakonice Tábor DomaÏlice Cheb Karlovy Vary Klatovy PlzeÀ mûsto PlzeÀ jih PlzeÀ sever Rokycany Sokolov Tachov âeská Lípa Dûãín Chomutov Jablonec nad Nisou Liberec Litomûfiice Louny Most Teplice Ústí nad Labem HavlíãkÛv Brod Hradec Králové Chrudim Jiãín Náchod Pardubice Rychnov nad KnûÏnou Semily Svitavy Trutnov Ústí nad Orlicí Pokraãování na str

20 Pokraãování ze str. 18 Poãet subjektû v jednotliv ch skupinách plátcû Poãet Poãet Samostatnû Soubûh Okrespoji tûncû zamûstna- zamûstnanci VZP vatelû zamûstnanci zamûstnanci OSVâ + OSVâ zamûstnanci OSVâ OBZP + OSVâ + platba státu + platba státu + platba státu Blansko Brno mûsto Brno venkov Bfieclav Hodonín Jihlava KromûfiíÏ Prostûjov Tfiebíã Uherské Hradi tû Vy kov Zlín Znojmo Îìár nad Sázavou Bruntál Fr dek Místek Karviná Nov Jiãín Olomouc Opava Ostrava Pfierov umperk Vsetín Jeseník Celkem POJI TùNCI POJI ËOVNY 19

21 ROâENKA 2000 Tabulka ã. 1.5b Poãet poji tûncû dle zpûsobu platby pojistného k Poãet subjektû v jednotliv ch skupinách plátcû Poãet Poãet Samostatnû Soubûh Okrespoji tûncû zamûstna- zamûstnanci VZP vatelû zamûstnanci zamûstnanci OSVâ + OSVâ zamûstnanci OSVâ OBZP + OSVâ + platba státu + platba státu + platba státu Praha mûsto Bene ov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mûlník Mladá Boleslav Nymburk Praha v chod Praha západ Pfiíbram Rakovník âeské Budûjovice âesk Krumlov JindfiichÛv Hradec Pelhfiimov Písek Prachatice Strakonice Tábor DomaÏlice Cheb Karlovy Vary Klatovy PlzeÀ mûsto PlzeÀ jih PlzeÀ sever Rokycany Sokolov Tachov âeská Lípa Dûãín Chomutov Jablonec nad Nisou Liberec Litomûfiice Louny Most Teplice Ústí nad Labem HavlíãkÛv Brod Hradec Králové Chrudim Jiãín Náchod Pardubice Rychnov nad KnûÏnou Semily Svitavy Trutnov Ústí nad Orlicí Pokraãování na str

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Pavel Literák, BA(Hons) http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha Kód kraje Kód okresokres CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Zpracoval: Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více