N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky"

Transkript

1 funkční období 258 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale 2014

2 N á v r h U S N E S E N Í Senátu Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale. Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijaté dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale.

3 P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t k Návrhu na ratifikaci změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, Kampala, 10. června 2010 Římský statut Mezinárodního trestního soudu (dále též ŘS či jen Statut ), mezinárodní smlouva, která ustavuje Mezinárodní trestní soud (dále též ICC či jen Soud ) a určuje jeho jurisdikci a procesní pravidla, byl přijat a otevřen k podpisu na mezinárodní diplomatické konferenci v Římě dne 17. července 1998 a v platnost vstoupil dne 1. července Soud má stíhat nejzávažnější zločiny podle mezinárodního práva (genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a do budoucna i agresi), a to pouze tehdy, pokud je nechtějí či nemohou stíhat příslušné státy samy (princip komplementarity). K 1. květnu 2013 je smluvní stranou ŘS 122 států, stále chybí ratifikace tří stálých členů Rady bezpečnosti OSN, a to USA, Ruska a Číny. 1 Z členů NATO neratifikovalo ŘS vedle USA pouze Turecko. ICC se naopak těší plné a aktivní podpoře ze strany Evropské unie a jejích členských států. ICC je teritoriálně příslušný pro zločiny, které byly spáchány na státním území smluvní strany ŘS, včetně na palubě jí registrovaných lodí a letadel (princip teritoriality) nebo pokud byly spáchány občanem smluvní strany ŘS (princip aktivní personality). Výše uvedené principy se ovšem neuplatní, když o prošetření těchto zločinů požádá ICC Rada bezpečnosti OSN. V tomto případě má ICC jurisdikci nad výše vyjmenovanými zločiny, i pokud byly spáchány na území a občany států, které nejsou smluvními stranami ŘS. Zahájit vyšetřování konkrétních případů může pouze žalobce, a to: (i) na žádost smluvní strany; (ii) na žádost Rady bezpečnosti OSN jednající na základě kapitoly VII Charty OSN; 2) (iii) sám z vlastní iniciativy, avšak v tomto případě musí mít souhlas přípravného senátu 3. Jedním z výsledků revizní konference Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, která se uskutečnila v ugandské Kampale ve dnech 31. května až 11. června 2010 (dále jen Revizní konference ), bylo přijetí změny Římského statutu, která rozšiřuje kategorie válečných zločinů spáchaných v době ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy [čl. 8 odst. 2 písm. e) ŘS] v důsledku používání určitých zakázaných prostředků (tzv. Belgický návrh). Tato změna ŘS rozšiřuje okruh zakázaných zbraní v době ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy o: 1) používání jedů nebo otravných zbraní; 2) používání dusivých, otravných nebo jiných plynů a všech obdobných kapalin, materiálů a zařízení; 3) používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, například střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy. Stíhání použití takovýchto zbraní je v současném znění ŘS v kompetenci Soudu pouze během mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Definice skutkové podstaty kopíruje skutkovou podstatu tohoto zločinu 1 USA neodmítají samu myšlenku mezinárodní trestní spravedlnosti a soudnictví, naopak, patří k jejím iniciátorům. Zatímco za Clintonovy vlády Statut podepsaly, za Bushovy vlády svůj podpis odvolaly a za Obamovy vlády v některých aspektech s ICC spolupracují a jeho aktivity podporují. Přístup USA k ŘS se však v brzké době neočekává. Rusko ŘS podepsalo, ratifikaci však oddaluje. Čína ŘS ani nepodepsala. 2 Rada bezpečnosti již tuto svoji pravomoc využila dvakrát, a to v souvislosti se Súdánem [rezoluce RB č (2005)] a s Libyí [rezoluce RB č (2011)]. 3 Žalobce tuto svoji pravomoc využil v souvislosti se situací povolebního násilí z roku 2007 v Keni (2010) a v souvislosti s prezidentským soubojem v Pobřeží Slonoviny (2011). 1

4 v mezinárodním ozbrojeném konfliktu. Tato změna ŘS je obsažena v rezoluci Revizní konference RC/Res.5. K rezoluci jsou připojeny dvě přílohy. Příloha I obsahuje změnu čl. 8, příloha II obsahuje skutkové znaky zločinů (které jsou v souladu s čl. 9 ŘS samostatným právním předpisem). Zákaz používání jedů nebo otravných zbraní během ozbrojeného konfliktu je jedním z nejstarších pravidel mezinárodního práva a má obyčejovou povahu jak v mezinárodním konfliktu, tak v době ozbrojeného konfliktu jiného než mezinárodní povahy. 4 Zákaz používání dusivých, jedovatých a jiných plynů a všech obdobných tekutin a materiálů terminologicky vychází z Protokolu o zákazu užívat ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických, podepsaného v Ženevě dne 17. června Pojem plyn kopíruje závazky plynoucí z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení z roku Toto pravidlo má obyčejovou povahu jak v mezinárodním konfliktu, tak v době ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy. 7 Zákaz používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, například střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy, vychází z Petrohradské deklarace (1868) a z Řádu pozemní války (1907). Toto pravidlo má obyčejovou povahu jak v mezinárodním konfliktu, tak v době ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy. 8 Pro konkrétní stát vstoupí tato změna Římského statutu v platnost podle čl. 121 odst. 5 ŘS jeden rok poté, co uloží ratifikační listinu nebo listinu o přístupu. Soud nebude moci vykonávat jurisdikci nad tímto zločinem spáchaným na území nebo občany státu, který tuto změnu ŘS nepřijal. Dané pravidlo se však neuplatní na situaci, kdy o prošetření požádá Rada bezpečnosti OSN na základě kapitoly VII Charty OSN. Doposud tuto změnu ŘS ratifikovalo 16 států (např. Německo, Estonsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Samoa, Trinidad a Tobago, San Marino, Slovinsko, Belgie). Některé státy jsou v pokročilém stádiu ratifikačního procesu (např. Rakousko, Finsko, Nizozemí). Další státy ratifikační proces chystají nebo zvažují (např. Polsko). Česká republika myšlenku vzniku ICC vždy plně podporovala a patřila ke státům, které se aktivně podílely na formulaci ŘS. ČR je smluvní stranou ŘS od 1. října 2009 (č. 84/2009 Sb.m.s.). Na volební období 2012 až 2021 byl soudcem ICC zvolen i český soudce Robert Fremr. ČR podpořila přijetí Belgického návrhu na Revizní konferenci za podmínky, že se dané ustanovení nedotkne používání nábojů, které se jednoduše v lidském těle rozpínají nebo zplošťují, stejně jako nábojů s tvrdým pláštěm, který nezcela zakrývá jádro nebo je porušen zářezy, v rámci činností policejního charakteru při zvládání vnitřních nepokojů a napětí, jako jsou vzpoury, izolované a sporadické násilné činy a ostatní činy podobné povahy, které se nepovažují za ozbrojené konflikty. 4 Pravidlo 72 Studie ICRC, Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules, Cambridge University Press, 2005, s ČR, resp. Československo je smluvní stranou Protokolu od roku 1938 (viz č. 173/1938 Sb.). 6 ČR je smluvní stranou úmluvy od roku 1997 (viz sdělení č. 14/2009 Sb.m.s.). 7 Pravidlo 74 Studie ICRC, Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules, Cambridge University Press, 2005, s Pravidlo 77 Studie ICRC, Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules, Cambridge University Press, 2005, s

5 Z textu rezoluce 9 Revizní konference RC/Res. 5 plyne záměr smluvních stran interpretovat zákaz používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, například střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy tak, že se použití těchto střel netýká policejních operací v případě vnitřních nepokojů a napětí, jako jsou vzpoury, izolované a sporadické násilné činy a ostatní činy podobné povahy, které se nepovažují za ozbrojené konflikty. Rezoluce v posledním preambulárním odstavci navíc odkazuje na podmínku (znak skutkové podstaty) úmyslu pachatele způsobit nadměrné utrpení nebo ranivé účinky. V kontextu prosazování konceptu vlády práva jako základní hodnoty mezinárodních vztahů předkládá vláda tuto změnu Římského statutu Parlamentu s návrhem na vyslovení souhlasu s její ratifikací. V souladu s principem komplementarity je ČR schopna sama stíhat zločin podle Belgického návrhu [jako trestný čin použití bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle 411 odst. 1 trestního zákoníku; vzhledem k tomu, že ustanovení 411 odst. 1 trestního zákoníku je tzv. blanketním ustanovením, které odkazuje (slovem zakázaného ) na zákazy obsažené v jiných právních normách, včetně norem mezinárodního práva, pokud jsou pro ČR závazné, není v souvislosti s ratifikací této změny ŘS zapotřebí ani měnit vnitrostátní právo], a proto by vlastní jurisdikce Soudu ve vztahu k občanům ČR nastoupila pouze tehdy, došlo-li by k rozvratu státního zřízení či se ČR dobrovolně rozhodla předat konkrétní osobu k trestnímu stíhání před ICC. Změna ŘS týkající se čl. 8 Římského statutu je mezinárodní smlouvou prezidentské povahy. Vzhledem k tomu, že ŘS byl schvalován podle čl. 10a Ústavy a že změnou čl. 8 ŘS dochází k rozšíření přenosu (byť podmíněnému eventuální neschopností ČR jednání popsané v Belgickém návrhu sama v praxi postihovat) pravomoci orgánů ČR na ICC, k vyslovení souhlasu Parlamentu s ratifikací této změny ŘS, je třeba v souladu s čl. 39 odst. 4 Ústavy ústavní většiny. Závazky plynoucí z této změny ŘS jsou v souladu s vnitrostátním právem ČR, jehož nedílnou součástí jsou i mezinárodněprávní závazky ČR a právo EU. Stane-li se ČR smluvní stranou této změny, nebude to představovat žádné dodatečné náklady nad stávající příspěvek, který je ČR povinna každoročně do rozpočtu ICC platit, ani to nebude spojeno s žádným jiným zvýšením výdajů ze státního rozpočtu. K této změně ŘS nelze činit výhrady. K této změně bude učiněno prohlášení, které reflektuje pozici, kterou ČR zastávala na Revizní konferenci, následujícího znění: Česká republika interpretuje změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (Kampala, 10. června 2010) následovně: (i) zákaz použití plynů a všech obdobných kapalin, materiálů a zařízení v bodě 2 ve smyslu závazků plynoucích z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení z roku 1993; 9 Rezoluce slouží jako součást travaux préparatoires (přípravné práce), tj. jako jeden z nástrojů pro interpretaci mezinárodních smluv. 3

6 (ii) zákaz používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, například střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy, se netýká použití těchto nábojů při činnostech policejního charakteru v rámci vynucování práva a zajišťování veřejné bezpečnosti, které nezakládají přímou účast v ozbrojeném konfliktu, jako je například záchrana rukojmích a zneškodnění únosců civilních letadel. 4

7 Rezoluce RC/Res.5 Přijatá na 12. plenárním zasedání dne 10. června konsensem RC/Res.5 Změny článku 8 Římského statutu Revizní konference, Berouc na vědomí čl. 123 odst. 1 Římského statutu Mezinárodního trestního Soudu, jenž požaduje po generálním tajemníkovi Organizace spojených národů svolat revizní konferenci za účelem projednání změn Statutu sedm let po jeho vstupu v platnost, Berouc na vědomí čl. 121 odst. 5 Statutu, který stanoví, že změna čl. 5, 6, 7 a 8 Statutu vstupuje v platnost pro ty smluvní státy, které změnu přijaly, jeden rok od uložení jejich listin o ratifikaci či přijetí, a ve vztahu ke smluvní straně, jež tuto změnu nepřijala, nebude Soud vykonávat jurisdikci nad zločinem, kterého se tato změna týká, pokud je tento zločin spáchán státními občany této smluvní strany či na jejím území, a potvrzujíc své porozumění, že ve vztahu k této změně stejný princip, který platí pro smluvní stranu, která nepřijala tuto změnu, platí také pro státy, které nejsou smluvními stranami Statutu, Potvrzujíc, že v souladu s ustanovením čl. 40 odst. 5 Vídeňské úmluvy o smluvním právu státy, které se staly později smluvními stranami Statutu, se budou moci rozhodnout, zda přijmou změnu obsaženou v této rezoluci při ratifikaci, přijetí nebo schválení, nebo přístupu ke Statutu, Berouc na vědomí čl. 9 Statutu týkající se znaků skutkových podstat zločinů, který stanoví, že tyto znaky budou pomáhat Soudu při výkladu a provádění ustanovení týkajících se zločinů v rámci jurisdikce Soudu, Berouc náležitě v úvahu skutečnost, že zločiny používání jedů nebo otravných zbraní, používání dusivých, jedovatých nebo jiných plynů a všech obdobných tekutin, materiálů nebo prostředků, používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, například střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy, již spadají do pravomoci Soudu podle čl. 8 odst. 2 písm. b) jako závažná porušení zákonů a obyčejů platných v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, Berouc na vědomí příslušné znaky skutkových podstat v rámci Znaků skutkových podstat zločinů přijatých Shromážděním smluvních stran již dne 9. září 2000, Vzhledem k tomu, že výše uvedené znaky skutkových podstat zločinů mohou také pomoci při výkladu ustanovení týkajících se těchto zločinů a jejich provádění v ozbrojeném konfliktu jiném než mezinárodní povahy tím, že mimo jiné upřesňují, že se jednání konala v kontextu a ve spojení se situací ozbrojeného konfliktu, což v důsledku toho potvrzuje vyloučení činností k vynucování práva z pravomoci Soudu, Vzhledem k tomu, že zločiny navržené v čl. 8 odst. 2 písm. e) bodu xiii (používání jedů nebo otravných zbraní) a v čl. 8 odst. 2 písm. e) bodu xiv (používání dusivých, jedovatých nebo jiných plynů a všech obdobných tekutin, materiálů nebo prostředků) jsou 5

8 závažná porušení zákonů a obyčejů platných v ozbrojeném konfliktu jiném než mezinárodní povahy, v souladu s mezinárodním obyčejovým právem, Vzhledem k tomu, že zločin navržený v čl. 8 odst. 2 písm. e) bodu xv (používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují) je také závažným porušením zákonů a obyčejů platných v ozbrojeném konfliktu jiném než mezinárodní povahy, a porozumění, že tento zločin je spáchán pouze tehdy, pokud pachatel používá střely, aby zbytečně zhoršil utrpení nebo způsobil nadměrné zranění na cíl takových střel, v souladu s mezinárodním obyčejovým právem, 1. se rozhodla přijmout s výhradou ratifikace nebo přijetí změnu čl. 8 odst. 2 písm. e) Římského statutu Mezinárodního trestního soudu uvedenou v příloze I této rezoluce, která vstoupí v platnost v souladu s čl. 121 odst. 5 Statutu; 2. se rozhodla přijmout příslušné znaky skutkových podstat zločinů, které se doplňují do Znaků skutkových podstat zločinů, jak jsou uvedeny v příloze II této rezoluce. 6

9 Příloha I Změna článku 8 Doplnit čl. 8 odst. 2 písm. e) následovně: (xiii) používání jedů nebo otravných zbraní; (xiv) používání dusivých, jedovatých nebo jiných plynů a všech obdobných tekutin, materiálů nebo prostředků; (xv) používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, například střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy. 7

10 Příloha II Znaky skutkové podstaty zločinů Doplnit následující znaky skutkové podstaty zločinů: Čl. 8 odst. 2 písm. e) bod xiii Válečný zločin používání jedů nebo otravných zbraní Znaky 1. Pachatel použil látku nebo zbraň, která takovou látku v důsledku svého použití uvolňuje. 2. Látka byla takového charakteru složení, že způsobuje smrt nebo vážné poškození zdraví za normálního běhu okolností prostřednictvím svých toxických vlastností. 3. Jednání se odehrálo v kontextu a ve spojení se situací ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy. 4. Pachatel si byl vědom faktických okolností, které zakládají existenci ozbrojeného konfliktu. Čl. 8 odst. 2 písm. e) bod xiv Válečný zločin používání zakázaných plynů, tekutin, materiálů nebo prostředků Znaky 1. Pachatel použil plyn nebo jinou obdobnou látku nebo prostředky. 2. Plyn, látka nebo prostředek byl takové povahy, že způsobuje smrt nebo vážné poškození zdraví za normálního běhu okolností prostřednictvím svých dusivých nebo toxických vlastností Jednání se odehrálo v kontextu a ve spojení se situací ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy. 4. Pachatel si byl vědom faktických okolností, které zakládají existenci ozbrojeného konfliktu. Čl. 8 odst. 2 písm. e) bod xv Válečný zločin použití zakázaných střel Znaky 1. Pachatel použil určité střely. 2. Střely byly takové povahy, že jejich použití porušilo mezinárodní právo ozbrojených konfliktů z důvodu toho, že se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují. 3. Pachatel si byl vědom toho, že povaha těchto střel byla taková, že jejich použití zvyšuje zbytečné utrpení nebo způsobuje nadměrné zranění. 10 Nic v této skutkové podstatě nebude vykládáno tak, že by omezovalo nebo bylo na újmu stávajícím nebo rozvíjejícím se pravidlům mezinárodního práva s ohledem na rozvoj, výrobu, ukládání a použití chemických zbraní. 8

11 4. Jednání se odehrálo v kontextu a bylo spojeno s ozbrojeným konfliktem jiné než mezinárodní povahy. 5. Pachatel si byl vědom faktických okolností, které zakládají existenci ozbrojeného konfliktu. V Praze dne 26. března 2014 předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r. 9

12 Římský statut Mezinárodního trestního soudu Řím, 17. července 1998 Změna Římského statutu Mezinárodního trestního soudu Kampala, 10. června 2010 Přijetí změny článku 8 Generální tajemník OSN z pozice depozitáře oznamuje následující: Dne 10. června 2010 přijaly smluvní strany na revizní konferenci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, která se konala v Kampale v Ugandě ve dnech 31. května až 11. června, v souladu s čl. 121 odst. 3 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu změnu čl. 8 Statutu obsaženou v rezoluci RC/Res.5. Na základě čl. 121 odst. 5 Statutu změna čl. 5, 6, 7 a 8 tohoto Statutu vstoupí v platnost pro ty smluvní strany, které tuto změnu přijaly, jeden rok od uložení jejich listin o ratifikaci či přijetí. Kopie textu změny čl. 8 v arabském, čínském, anglickém, francouzském, ruském a španělském jazyce se tímto připojují. 29. listopadu 2010

13 Změna článku 8 Čl. 8 odst. 2 písm. e) se doplňuje následovně: (xiii) používání jedů nebo otravných zbraní; (xiv) používání dusivých, jedovatých nebo jiných plynů a všech obdobných tekutin, materiálů nebo prostředků; (xv) používání střel, které se v lidském těle snadno rozpínají či zplošťují, například střel s tvrdým pláštěm, který zcela nezakrývá jádro nebo je perforován zářezy.

14

15

16

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y k návrhu na sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokolu

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 403 8. funkční období 403 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími

Více

Konference hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v Ugandě

Konference hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v Ugandě P7_TA(2010)0185 Konference hodnotící Římský statut Mezinárodního trestního soudu konané v Kampale v Ugandě Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2010 o konferenci hodnotící Římský statut Mezinárodního

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 335 9. funkční období 335 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Mezinárodní humanitární právo T2 Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 205 9. funkční období 205 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci

Více

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 70 9. funkční období 70 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Seminář č. 1: Mezinárodní smlouva: struktura, vznik, vstup v platnost, vstup do sféry vnitrostátního práva

Seminář č. 1: Mezinárodní smlouva: struktura, vznik, vstup v platnost, vstup do sféry vnitrostátního práva Seminář č. 1: Mezinárodní smlouva: struktura, vznik, vstup v platnost, vstup do sféry vnitrostátního práva I. Ukázka struktury a vstupu v platnost mnohostranné a dvoustranné smlouvy: Mnohostranná: Vídeňská

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy,

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy, Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů Členské státy Rady Evropy a další smluvní strany

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě

Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě III Rada Evropy Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě Státy, které jsou smluvními stranami tohoto Protokolu k Antidopingové úmluvě (ETS č.135), podepsané ve Štrasburku 16.listopadu 1989 ( dále jen

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti

Více

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 64/1987 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí(adr) Dne 30. září 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o mezinárodní silniční

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody

Více

Mezinárodní trestní soud (ICC), mezinárodní trestní právo a exteritoriální platnost trestních norem

Mezinárodní trestní soud (ICC), mezinárodní trestní právo a exteritoriální platnost trestních norem Mezinárodní trestní soud (ICC), mezinárodní trestní právo a exteritoriální platnost trestních norem 1. Proces vzniku ICC Již v meziválečném období bylo vypracováno více návrhů na zřízení mezinárodního

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 367 8. funkční období 367 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 187 10. funkční období 187 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Částka 2 Sbírka mezinárodních smluv č. 2 / 2014 Strana 27 2 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. ledna 1988 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 108 9. funkční období 108 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Předkládací zpráva pro Parlament ČR

Předkládací zpráva pro Parlament ČR 222 9. funkční období 222 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 2014

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2013 COM(2013) 926 final 2013/0444 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky Návrh U S N E S E N Í Senátu Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské

Více

Vyhlášení generála Mac Arthura (1946), které bylo právním základem pro přijetí Statutu Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ

Vyhlášení generála Mac Arthura (1946), které bylo právním základem pro přijetí Statutu Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ HISTORIE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA TRESTNÍHO Komise o odpovědnosti původců války a jejich trestání - vznikla v roce 1919, vyslovila se k potrestání původců války (představitelé centrálních mocností) a pachatelů

Více

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu DOPLNĚK k návrhu ROZHODNUTÍ RADY o

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

ÚMLUVA O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY

ÚMLUVA O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY ÚMLUVA O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ

Více

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ISLANDEM NA STRANĚ DRUHÉ O ÚČASTI ISLANDU NA SPOLEČNÉM PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ EVROPSKÉ UNIE, JEJÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ISLANDU VE DRUHÉM KONTROLNÍM

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Dne 2. prosince 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2226/14 V Praze dne 26. března 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. dubna 2014 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 68. zasedání

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2214/14 V Praze dne 14.2.2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 19. února 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem

Více

Návrh U S N E S E N Í

Návrh U S N E S E N Í Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

STATUT RADY EVROPY. Čl.1

STATUT RADY EVROPY. Čl.1 STATUT RADY EVROPY Vlády Belgického království, Dánského království, Francouzské republiky, Irské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Norského království,

Více

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Generální konference Mezinárodní organisace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a sešla se dne 17. června 1964

Více

1260 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - tschechische Schlußakte+Bprot. (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁVĚREČNÝ AKT

1260 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - tschechische Schlußakte+Bprot. (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁVĚREČNÝ AKT 1260 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - tschechische Schlußakte+Bprot. (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁVĚREČNÝ AKT DIPLOMATICKÉ KONFERENCE K PROTOKOLU O PŘISTOUPENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ K MEZINÁRODNÍ

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

Více

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - tschechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - tschechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - tschechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 ÚMLUVA O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Článek 3. Pro účely této úmluvy:

Článek 3. Pro účely této úmluvy: 444/1991 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 148 o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích, 1977 Generální konference Mezinárodní

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ;

LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ; AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 10 ODPOVĚDNOST A DONUCENÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU VEŘEJNÉM. ŘÍMSKÝ STATUT MEZINÁRODNÍHO SOUDNÍHO DVORA. LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky

Více

PŘÍPRAVNÝ SENÁT I. Soudce Sanji Mmasenono Monageng, Předsedající soudce Soudce Sylvia Steiner Soudce Cuno Tarfusser SITUACE V DARFUR, SÚDÁN

PŘÍPRAVNÝ SENÁT I. Soudce Sanji Mmasenono Monageng, Předsedající soudce Soudce Sylvia Steiner Soudce Cuno Tarfusser SITUACE V DARFUR, SÚDÁN ICC-02/05-01/12-5-tCES 03-04-2012 1/5 RH PT Originál: angličtina Č.: ICC 02/05 01/12 Datum: 13. března 2012 PŘÍPRAVNÝ SENÁT I Před: Soudce Sanji Mmasenono Monageng, Předsedající soudce Soudce Sylvia Steiner

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 Distr. BEZ OMEZENÍ HCR/GIP/03/05 4. září 2003 Originál: angličtina UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1947 Vyhlásené: 19.06.1947 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 98. V y h l á š k a m i n

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.8.2008 KOM(2008) 508 v konečném znění 2008/0162 (CNS) Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více