SELEKCE ZDROJŮ RIZIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SELEKCE ZDROJŮ RIZIKA"

Transkript

1 SELEKCE ZDROJŮ RIZIKA (podle Purple Book CPR 18E) Příloha č. 1 k posouzení rizik závažné havárie STAVBA - zkapacitnění MÍSTO STAVBY Průmyslový komplex bývalého ČKD u obce PROVOZOVATEL, Bavorská 856/14, Praha Ing. Martin Muzikář ZPRACOVATEL Projekty PO, s.r.o., Příkop 6, Brno Ing. Jan Tenora DATUM duben 2016

2 OBSAH 1 ÚVOD Cíl studie Pojem jednotka METODA VÝBĚRU JEDNOTEK PRO QRA (CPR 18E) Postup studie Výpočet indikačního čísla A Množství přítomné látky Q Mezní hodnota G Výpočet selektivního čísla S Výběr jednotek vyžadujících QRA Hranice objektu pro selekci závažných zdrojů rizika Údaje o posuzovaných jednotkách PŘEHLED POSUZOVANÝCH ZDROJŮ RIZIKA VSTUPNÍ ÚDAJE PRO STANOVENÍ INDIKAČNÍHO ČÍSLA STANOVENÍ INDIKAČNÍHO ČÍSLA PRO POSUZOVANÉ JEDNOTKY VÝSLEDKY STUDIE LITERATURA Strana: 2 z 19

3 1 ÚVOD 1.1 Cíl studie Kvantitativní hodnocení rizika (QRA) se používá pro stanovení rizik při provozování, manipulaci, transportu a skladování nebezpečných látek. Kvantitativně se riziko hodnotí v případech, kdy se nebezpečné látky nacházejí (jsou přítomny) na určitém místě (např. průmyslová oblast, dopravní komunikace) v takovém množství, že v případě vzniku mimořádné události by mohly její následky ohrozit okolí. Kvantitativní hodnocení rizika dle Direktivy 2012/18/EU - SEVESO III je součástí bezpečnostní dokumentace, ve které provozovatel názorně dokladuje riziko v souvislosti s umístěním nebezpečných látek v objektu a poskytuje příslušnému úřadu relevantní informace pro posouzení rizika při rozhodnutích, souvisejících s rozvojem uvnitř nebo v okolí podniku. Ne všechna zařízení ( prostory) v posuzovaném objektu společnosti významně přispívají k riziku a proto není nutno uvažovat všechny jednotky/zařízení při QRA. Pro indikaci takových jednotek/zařízení (skladů), která nejvíce přispívají k riziku, byla vyvinuta metoda výběru podle CPR 18E umožňující selekci těchto jednotek/zařízení. Vybrané jednotky/zařízení odhalené metodou výběru musejí být uvažovány při kvantitativním hodnocení rizika. Vybrané jednotky mohou být (na základě provozních zkušeností provozovatele) doplněny o další možné zdroje rizika. Cílem studie je identifikovat v objektu společnosti takové zdroje rizika, které nejvíce přispívají k riziku a ohrožení okolí daného zdroje rizika. Tyto zdroje rizika budou zahrnuty do bezpečnostní studie a v další části podrobeny detailnímu posouzení rizika závažné havárie, jak vyžaduje zákon č. 224/2015 Sb., v platném znění. Studie je výchozím krokem pro kvantitativní hodnocení rizika, jak o něm hovoří 9 zákona č. 224/2015 Sb. a 10 téhož zákona ve smyslu zpracování bezpečnostní dokumentace. 1.2 Pojem jednotka Před použitím metody pro výběr závažných zdrojů rizika je potřebné posuzovaný objekt rozdělit na relativně samostatné jednotky/zařízení. Důležitým kritériem pro definování "samostatných jednotek/zařízení" je skutečnost, že únik obsahu jedné jednotky nevyvolá významný únik z jednotky/zařízení jiné. V důsledku toho jsou dvě jednotky/zařízení považovány za dvě samostatné jednotky/zařízení tehdy, pokud mohou být v případě havárie od sebe odděleny ve velmi krátkém čase. Pro účely metody se rozlišují se dva různé typy jednotek/zařízení 1, tj. procesní jednotky/zařízení a jednotky/zařízení. Procesní jednotku představuje např. několik zásobníků, potrubí a obdobná zařízení. Skladovací jednotku tvoří zásobník nebo tank i s příslušenstvím (systém recirkulace, ohřevu, atd.). Objemná potrubí propojující jednotky v objektu/podniku mohou významně přispívat k riziku, jehož zdrojem je objekt/zařízení, zejména pokud: potrubí mezi jednotkami/zařízeními je umístěno v blízkosti hranic objektu, z potrubí mezi jednotkami/zařízeními může uniknout velké množství látky s ohledem na jejich zádrž a přítok z připojeného aparátu, potrubí mezi jednotkami/zařízeními má vyšší frekvenci poruch. 1 Seznam jednotek viz. kapitola č. 3. Strana: 3 z 19

4 2 METODA VÝBĚRU JEDNOTEK PRO QRA (CPR 18E) 2.1 Postup studie Vlastní postup lze charakterizovat následujícím způsobem: 1. Objekt se rozdělí na nezávislé jednotky podle postupu uvedeného v odstavci Nebezpečnost každé jednotky se stanoví na základě množství látky, provozních podmínek a vlastností nebezpečných látek. Indikační číslo A vyjadřuje míru skutečné nebezpečnosti jednotky. Indikační číslo se stanoví postupem uvedeným v odstavci Nebezpečnost jednotky se stanovuje pro množinu bodů v okolí (na hranici) objektu. Nebezpečnost jednotky na jistou vzdálenost se stanoví na základě známého indikačního čísla a vzdálenosti mezi posuzovaným bodem a jednotkou. Míra nebezpečí v posuzovaném bodě se odvodí z hodnoty selektivního čísla S, které se stanoví postupem uvedeným v odstavci Jednotky jsou pro analýzu QRA vybírány na základě relativní hodnoty výběrového čísla S postupem popsaným v odstavci Výpočet indikačního čísla A Skutečná nebezpečnost jednotky/zařízení je ovlivňována množstvím přítomné látky, fyzikálními vlastnostmi, toxicitou látky a specifickými provozními podmínkami. Indikační číslo A vyjadřuje míru skutečné nebezpečnosti zařízení. Indikační číslo A jednotky/zařízení je bezrozměrné a stanoví se ze vztahu: kde : Q O 1 O 2 O 3 G QOOO A (2.2) G - množství látky přítomné v zařízení (kg) - faktor pro procesní jednotku/zařízení nebo pro jednotku/zařízení - faktor zohledňující umístění jednotky/zařízení - faktor zahrnující množství látky v plynném stavu po úniku v závislosti na provozní teplotě, normálním bodu varu, skupenství látky a teplotě okolí - mezní hodnota - mezní množství nebezpečné látky (kg) Množství přítomné látky Q Množství látky (přítomné) v jednotce je celkové množství látky obsažené v jednotce/zařízení, přitom je potřebné uvažovat s tvorbou žádoucích i nežádoucích látek v důsledku ztráty kontroly procesu Mezní hodnota G Mezní hodnota G je mírou nebezpečnosti látky stanovenou jak na základě fyzikálních vlastností, tak i na základě údajů o toxicitě/výbušnosti /hořlavosti látky. Mezní hodnota pro toxické látky Pro toxické látky se mezní hodnota stanovuje na základě koncentrace LC 50 (rat, inh, 1h) a skupenství při teplotě 25 C. Strana: 4 z 19

5 Mezní hodnota pro hořlavé látky Mezní hodnota pro hořlavé látky je kg. Poznámka: Pro účely metody výběru jsou hořlaviny definovány jako látky, jejichž provozní teplota je rovna nebo je vyšší než bod vzplanutí. Bod vzplanutí se stanovuje použitím Abel- Penskeho přístroje, pokud je bod vzplanutí 65 C a přístrojem Pensky Martense pro body vzplanutí vyšší než 65 C Mezní hodnoty pro výbušné látky Mezní hodnota pro výbušné látky je takové množství látky (v kg), které uvolní ekvivalentní množství energie jako 1000 kg TNT (energie exploze 4600 kj/kg). Upozornění A: V jediné jednotce se mohou vyskytovat různé látky za různých provozních podmínek. V takovém případě se indikační číslo, A i,p, stanovuje pro každou látku i a pro všechny provozní podmínky p. Indikační číslo A pro jednotku/zařízení se stanoví jako součet všech indikačních čísel i,p A i,p. Tento součet se stanovuje odděleně pro tři různé skupiny látek, jmenovitě: hořlavé (A F ), toxické (A T ) a výbušné (A E ). Posuzovaná jednotka/zařízení tak může mít až tři indikační čísla. Upozornění B: Jestliže látka náleží současně k více skupinám látek, indikační číslo se počítá pro každou skupinu zvlášť. Například, jestliže je látka jak toxická, tak i hořlavá, stanovují se dvě indikační čísla, A i,p : T A i, p pro látku jako toxickou mající celkové množství Q i a mezní hodnotu G T, odpovídající toxickým vlastnostem látky F A i, p pro látku jako hořlavou mající celkové množství, Q i, a mezní hodnotu pro hořlaviny G F i = kg. 2.2 Výpočet selektivního čísla S Selektivní číslo S vyjadřuje míru nebezpečnosti jednotky/zařízení vůči jinému posuzovanému místu ve vzdálenosti L, a stanoví se násobením indikačního čísla jednotky/zařízení A faktorem (100/L) 2 pro toxické látky a faktorem (100/L) 3 pro hořlavé a výbušné látky. I zde může mít jediná jednotka/zařízení tři různá selektivní čísla: kde: 2 T 100 T A pro toxické látky (2.4) S L 3 F 100 F A pro hořlavé látky (2.5) S L 3 E 100 E A pro výbušné látky (2.6) S L L je vzdálenost od jednotky/zařízení k posuzovanému místu v metrech, přičemž minimální vzdálenost je 100 m. V případě menší vzdálenosti je selektivní číslo S rovno číslu indikačnímu A. Strana: 5 z 19

6 S2elektivní číslo se stanovuje pro každou jednotku/zařízení v minimálně osmi bodech na hranici objektu. Vzdálenost mezi dvěma přilehlými místy nesmí být větší než 50 m. 2.3 Výběr jednotek vyžadujících QRA Jednotka vyžaduje kvantitativní hodnocení rizika QRA, pokud jsou splněny následující podmínky: selektivní číslo jednotky ve zvoleném bodě na hranici objektu (nebo na břehu řeky proti objektu) je větší než jedna, při větším počtu zdrojů se selektivním číslem větším než 1 se zahrnou ty zdroje, jejichž selektivní číslo je větší než 50% hodnoty maximálního selektivního čísla v posuzovaném bodě, selektivní číslo jednotky je větší než jedna v bodě v obydlené oblasti, (platí pro existující nebo plánované jednotky) v místě nejblíže jednotce. Upozornění: Následky úniku toxických látek se projeví na větší vzdálenosti, než je tomu při úniku hořlavých látek. Pokud byly vybrány pouze jednotky s hořlavými látkami a selektivní číslo jednotek s toxickými látkami je stejného řádu jako maximální selektivní číslo, potom je nutné uvažovat i jednotku s toxickými látkami. 2.4 Hranice objektu pro selekci závažných zdrojů rizika Nebezpečnost jednotky pro okolí objektu se stanovuje pro množinu bodů na hranici objektu. Nebezpečnost jednotky na určitou vzdálenost od hranice objektu se stanoví na základě známého indikačního čísla a vzdálenosti mezi posuzovaným bodem a jednotkou. Míra nebezpečí v posuzovaném bodě se odvodí z hodnoty selektivního čísla S. Vzhledem k tomu, že posuzovaná zařízení v objektu TERMINAL OIL a.s. se ve většině případech nachází ve vzdálenosti menší než 100 m od hranic objektu bylo přijato kritérium, že selektivní číslo se rovná číslu indikačnímu. Za hranice objektu je považován plot ohraničující objekt společnosti nikoliv oplocení 3 m betonovým plotem celého průmyslového areálu. Jednotka je pro další analýzu QRA vybrána tehdy, jsou li splněny podmínky uvedené v kapitole 2.4 této zprávy. 2.5 Údaje o posuzovaných jednotkách Základní potřebné údaje o všech posuzovaných jednotkách nacházejících se v objektu společnosti jsou zpracovány do tabulek. Tabulka č. 2 obsahuje údaje potřebné pro stanovení identifikačního čísla A charakterizujícího obecnou nebezpečnost jednotky. Tabulka č. 3 - výpočet indikačního čísla A. Tabulka č. 4 - výpočet selektivního čísla S. Strana: 6 z 19

7 Obrázek 1 Terminal OIL, a.s. Strana: 7 z 19

8 3 PŘEHLED POSUZOVANÝCH ZDROJŮ RIZIKA Seznam posuzovaných provozů představuje seznam všech jednotek, které vyžadují posouzení nebezpečnosti ve vztahu k okolí podniku. Seznam posuzovaných jednotek byl zpracován ve spolupráci se zástupci společnosti a v návaznosti na dokumentaci - Návrh zařazení objektu do skupiny A (podle zákona č. 224/2015 Sb.). Seznam posuzovaných zařízení v objektu společnosti : : ŽC na pozici stáčení, podzemní přečerpávací dvouplášťové nádrže, nadzemní jednoplášťové nádrže, nadzemní dvouplášťové nádrže, nadzemní věžové jednoplášťové nádrže, podzemní úkapová nádrž, AC na pozici plnění, Potrubní rozvody. Čerpací stanice PHM: podzemní dvouplášťová nádrž, nadzemní dvouplášťová nádrž. Stupeň plnění zásobníků je 95 %. V objektu se nenachází rozvody zemního plynu. Pro jednotlivé prostory byly ve výpočtu uvažovány max. kapacity. Umístění jednotlivých posuzovaných zdrojů v objektu je znázorněno v grafické formě na obrázku č. 1. Strana: 8 z 19

9 4 VSTUPNÍ ÚDAJE PRO STANOVENÍ INDIKAČNÍHO ČÍSLA Indikační číslo je numerická hodnota, která vyjadřuje poměr mezi skutečným a mezním množstvím nebezpečné látky, které je považováno za relativně bezpečné. Údaje o mezních množstvích jsou uvedeny v popisu výběrové metody. Pro toxické látky je stanovení mezního množství potřebná znalost údaje LC 50 pro krysu, při 1 hodinové inhalaci. Tabulka č. 1 Mezní hodnoty G pro toxické látky LC 50 (rat, inh,1 h) (mg/m -3 ) skupenství při t = 25 C Mezní hodnota (kg) LC < 100 Plyn Kapalina (L) Kapalina (M) Kapalina (H) Pevná látka < LC 500 Plyn Kapalina (L) Kapalina (M) Kapalina (H) Pevná látka < LC 2000 Plyn Kapalina (L) Kapalina (M) Kapalina (H) Pevná látka < LC Plyn Kapalina (L) Kapalina (M) Kapalina (H) Pevná látka LC > všechna skupenství Takto stanovený poměr je korigován součinem tří faktorů vyjadřujících typ činnosti (proces/sklad), umístění jednotky (vně, uvnitř) a faktor charakterizující podmínky procesu. Pro stanovení faktorů jsou potřebné některé fyzikálně chemické vlastnosti. V tabulce č. 2 jsou přehledně zpracovány údaje potřebné pro stanovení indikačního čísla všech jednotek uvažovaných v objektu Strana: 9 z 19

10 Proces/ sklad Skupenství L/G Umístění (vně/uvnitř) Jímka/ (bez jímky) Tabulka č. 2 Přehled vstupních údajů pro stanovení indikačního čísla A Zdroj č. Zařízení Látka Rat (inh) LC50 1 hod [mg/m 3 ] Havarijní únik [kg] teplota [ C] tlak 1 ŽC na pozici stáčení P motorová nafta L vně (V = 60 m 3, = 845 kg/m 3 ) ŽC na pozici stáčení P benzín L vně (V = 60 m 3, = 775 kg/m 3 ) ŽC na pozici stáčení P MEŘO L vně - (V = 60 m 3, = 900 kg/m 3 ) A1 - podzemní přečerpávací dvouplášťová nádrž S úkapy (zástupce benzín) L uvnitř A2 - podzemní přečerpávací P BA98N L uvnitř dvouplášťová nádrž 2 A3 - podzemní přečerpávací P BA95N L uvnitř dvouplášťová nádrž 2 A4 - podzemní přečerpávací P MEŘO L uvnitř - dvouplášťová nádrž (V = 25 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 25 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 25 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 25 m 3, = 900 kg/m 3 ) 2 Slouží pouze pro přečerpání ŽC do ch zásobníků. Po skončení stáčení jsou prázdné. Strana: 10 z 19

11 Proces/ sklad Skupenství L/G Umístění (vně/uvnitř) Jímka/ (bez jímky) Tabulka č. 2 Přehled vstupních údajů pro stanovení indikačního čísla A - pokračování Zdroj č. Zařízení Látka Rat (inh) LC50 1 hod [mg/m 3 ] Havarijní únik [kg] teplota [ C] tlak A5 - podzemní přečerpávací dvouplášťová nádrž 2 P nafta L uvnitř - A6 - podzemní přečerpávací P MEŘO L uvnitř - dvouplášťová nádrž2 B1 - nadzemní S MEŘO L vně - B2 - nadzemní S MEŘO L vně - B3 - nadzemní S MEŘO L vně - C1 - nadzemní dvouplášťová nádrž C2 - nadzemní dvouplášťová nádrž C3 - nadzemní dvouplášťová nádrž C4 - nadzemní dvouplášťová nádrž S BA98N L vně S BA98N L vně S BA98N L vně S BA98N L vně (V = 50 m 3, = 845 kg/m 3 ) (V = 40 m3, = 900 kg/m3) (V = 106 m 3, = 900 kg/m 3 ) (V = 106 m 3, = 900 kg/m 3 ) (V = 106 m 3, = 900 kg/m 3 ) (V = 158 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 158 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 90 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 50 m 3, = 775 kg/m 3 ) Strana: 11 z 19

12 Proces/ sklad Skupenství L/G Umístění (vně/uvnitř) Jímka/ (bez jímky) Tabulka č. 2 Přehled vstupních údajů pro stanovení indikačního čísla A - pokračování Zdroj č. Zařízení Látka Rat (inh) LC50 1 hod [mg/m 3 ] Havarijní únik [kg] teplota [ C] tlak C5 - nadzemní dvouplášťová nádrž C6 - nadzemní dvouplášťová nádrž D1 - nadzemní D2 - nadzemní D3 - nadzemní D4 - nadzemní D5 - nadzemní D6 - nadzemní D7 - nadzemní S BA98N L vně S BA98N L vně S BA95N L uvnitř S BA95N L uvnitř S BA95N L uvnitř S BA95N L uvnitř S BA95N L uvnitř S BA95N L uvnitř S nafta L vně (V = 50 m3, = 775 kg/m3) (V = 50 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 720 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 720 m 3, = 775 kg/m 3 ) ,5 (V = 750 m 3, = 775 kg/m 3 ) ,5 (V = 750 m 3, = 775 kg/m 3 ) ,5 (V = 750 m 3, = 775 kg/m 3 ) ,5 (V = 750 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 750 m3, = 845 kg/m3) Strana: 12 z 19

13 Proces/ sklad Skupenství L/G Umístění (vně/uvnitř) Jímka/ (bez jímky) Tabulka č. 2 Přehled vstupních údajů pro stanovení indikačního čísla A - pokračování Zdroj č. Zařízení Látka Rat (inh) LC50 1 hod [mg/m 3 ] Havarijní únik [kg] teplota [ C] tlak D8 - nadzemní D9 - nadzemní D10 - nadzemní D11 - nadzemní D12 - nadzemní D13 - nadzemní D14 - nadzemní E1- podzemní úkapová nádrž hav. jímka S nafta L vně - S nafta L vně - S nafta L vně - S nafta L vně - S nafta L vně - S MEŘO L vně - S MEŘO L vně - S úkapy (zástupce benzín) L uvnitř (V = 750 m 3, = 845 kg/m 3 ) (V = 750 m 3, = 845 kg/m 3 ) (V = 750 m 3, = 845 kg/m 3 ) (V = 750 m 3, = 845 kg/m 3 ) (V = 750 m 3, = 845 kg/m 3 ) (V = 750 m 3, = 900 kg/m 3 ) (V = 750 m 3, = 900 kg/m 3 ) (V = 25 m3, = 775 kg/m3) Strana: 13 z 19

14 Proces/ sklad Skupenství L/G Umístění (vně/uvnitř) Jímka/ (bez jímky) Tabulka č. 2 Přehled vstupních údajů pro stanovení indikačního čísla A - pokračování Zdroj č. Zařízení Látka Rat (inh) LC50 1 hod [mg/m 3 ] Havarijní únik [kg] teplota [ C] tlak F1- podzemní dvouplášťová nádrž F2- nadzemní dvouplášťová nádrž S nafta L uvnitř (V = 25 m 3, = 845 kg/m 3 ) S nafta L vně - 36 AC na pozici plnění P nafta L vně - 37 AC na pozici plnění P benzín L vně 38 AC na pozici plnění P MEŘO L vně - 39 Potrubní rozvody P nafta L vně - 40 Potrubní rozvody P MEŘO L vně - 41 Potrubní rozvody P BA95N L vně 42 Potrubní rozvody P BA98N L vně Vysvětlivky: - nestanoveno; L kapalná fáze; P- proces; S sklad (V = 90 m 3, = 845 kg/m 3 ) (V = 38 m 3, = 845 kg/m 3 ) (V = 38 m 3, = 775 kg/m 3 ) (V = 38 m 3, = 900 kg/m 3 ) (V = 3,8 m3) (V = 3,9 m3) (V = 3,6 m3) (V = 2,4 m3) ne okolí Atm. ne okolí Atm. ne okolí Atm. ne okolí Atm. Strana: 14 z 19

15 Zdroj 5 STANOVENÍ INDIKAČNÍHO ČÍSLA PRO POSUZOVANÉ JEDNOTKY V návaznosti na údaje uvedené v tabulce č. 2 jsou pro hodnocené jednotky stanoveny hodnoty tzv. indikačního čísla. Tím je posouzena míra nebezpečnosti jednotky jako takové. Je-li hodnota indikačního čísla rovna jedné, může jednotka ohrozit okolí ve vzdálenosti do 100 metrů. S ohledem na mezní hodnotu G (pro hořlavé látky kg), lze konstatovat, že množství do kg nepředstavuje v případě hořlavých kapaliny s relativně nízkou procesní nebo teplotou vážné nebezpečí. Jinak je tomu v případě hořlavých těkavých kapalin s vyšším tlakem par nebo s hořlavými plyny. V případě toxických látek je nutno mezní množství stanovit postupem založeným na hodnotě koncentrace LC 50 (pro krysu, při 1 hodinové inhalaci). Výsledné hodnoty indikačních čísel jsou pro posuzované jednotky uvedeny v tabulce č. 3. Tabulka č. 3 Stanovení indikačního čísla Zdroj - skladovaná látka Typ Množství látky Faktory pro provozní podmínky Mezní hodn. Indikační č. č. látky Q (kg) O 1 O 2 O 3 G (kg) A 1 ŽC nafta F ,0 0,1 0, ,144 2 ŽC benzín 3 F ,0 0,1 0, ,220 3 ŽC MEŘO F ,0 0,1 0, , A1 benzín F ,1 0,1 0, , A2 benzín F ,1 0, , A3 - benzín F ,1 0, , A4 MEŘO F ,1 0, , A5 nafta F ,1 0, ,120 9 A6 MEŘO F ,1 0, , B1 MEŘO F ,1 0,1 0, , B2 MEŘO F ,1 0,1 0, , B3 MEŘO F ,1 0,1 0, , C1 benzín BA98N F ,1 0,1 0, , C2 benzín BA98N F ,1 0,1 0, , C3 benzín BA98N F ,1 0,1 0, , C4 benzín BA98N F ,1 0,1 0, , C5 benzín BA98N F ,1 0,1 0, , C6 benzín BA98N F ,1 0,1 0, , D1 benzín BA95N F ,1 0,1 0, , D2 benzín BA95N F ,1 0,1 0, ,265 3 Limitní množství pro toxicitu je dle tabulky č. 1 nekonečno není dále hodnoceno jako toxická látka. Strana: 15 z 19

16 Tabulka č. 3 Stanovení indikačního čísla - pokračování Zdroj Zdroj - skladovaná látka Typ Množství látky Faktory pro provozní podmínky Mezní hodn. Indikační č. č. látky Q (kg) O 1 O 2 O 3 G (kg) A 21 D3 benzín BA95N F ,5 0,1 0,1 0, , D4 benzín BA95N F ,5 0,1 0,1 0, , D5 benzín BA95N F ,5 0,1 0,1 0, , D6 benzín BA95N F ,5 0,1 0,1 0, , D7 nafta F ,1 0,1 0, , D8 nafta F ,1 0,1 0, , D9 nafta F ,1 0,1 0, , D10 nafta F ,1 0,1 0, , D11 nafta F ,1 0,1 0, , D12 nafta F ,1 0,1 0, , D13 MEŘO F ,1 0,1 0, , D14 MEŘO F ,1 0,1 0, , E1 benzín (zástupce) F ,1 0,1 0, , F1 nafta F ,1 0,1 0, , F2 nafta F ,1 0,1 0, , AC nafta F ,0 0,1 0, , AC benzín F ,0 0,1 0, , AC MEŘO F ,0 0,1 0, , Potrubní rozvody nafta F ,0 0,1 0, , Potrubní rozvody MEŘO F ,0 0,1 0, ,0035 Potrubní rozvody benzín BA95N F ,0 0,1 0,5 0,013 Potrubní rozvody benzín BA98N F ,0 0,1 0,5 0, z 19

17 6 VÝSLEDKY STUDIE U všech posuzovaných jednotek v objektu byly stanoveny hodnoty indikačního čísla na základě provozních podmínek a skladovaného množství látky. Hodnota selektivního čísla se vzhledem k vzdálenostem zařízení od hranic objektu (pod 100 m) rovná číslu indikačnímu. Tabulka č. 4 Stanovení selektivního čísla Zdroj Zdroj - skladovaná látka Typ Množství látky Indikační č. Selektivní č. č. látky Q (kg) A S 1 ŽC nafta F ,144 0,144 2 ŽC benzín F ,220 0,220 3 ŽC MEŘO F ,0513 0, A1 benzín F ,0092 0, A2 benzín F ,0092 0, A3 - benzín F ,0092 0, A4 MEŘO F ,0213 0, A5 nafta F ,012 0,012 9 A6 MEŘO F ,0034 0, B1 MEŘO F ,0090 0, B2 MEŘO F ,0090 0, B3 MEŘO F ,0090 0, C1 benzín BA98N F ,058 0, C2 benzín BA98N F ,058 0, C3 benzín BA98N F ,033 0, C4 benzín BA98N F ,018 0, C5 benzín BA98N F ,018 0, C6 benzín BA98N F ,018 0, D1 benzín BA95 F ,265 0, D2 benzín BA95 F ,265 0, D3 benzín BA95 F ,5 0,276 0, D4 benzín BA95 F ,5 0,276 0, D5 benzín BA95 F ,5 0,276 0, D6 benzín BA95 F ,5 0,276 0, D7 nafta F ,180 0, D8 nafta F ,180 0, D9 nafta F ,180 0, D10 nafta F ,180 0, D11 nafta F ,180 0, D12 nafta F ,180 0, D13 MEŘO F ,064 0, D14 MEŘO F ,064 0,064 Strana: 17 z 19

18 Tabulka č. 4 Stanovení selektivního čísla - pokračování Zdroj Zdroj - skladovaná látka Typ Množství látky Indikační č. Selektivní č. č. látky Q (kg) A S 33 E1 benzín F ,0092 0, F1 nafta F ,006 0, F2 nafta F ,021 0, AC nafta F ,091 0, AC benzín F ,139 0, AC MEŘO F ,032 0, Potrubní rozvody nafta F ,009 0, Potrubní rozvody MEŘO F ,0035 0, Potrubní rozvody benzín BA95N F ,013 0, Potrubní rozvody benzín BA98N F ,0093 0,0093 Jelikož se posuzovaná zařízení nachází od hranic (plotu) objektu společnosti ve vzdálenosti menší jak 100 m, pak hodnota selektivní čísla S je rovna číslu indikačnímu A. Stanovená hodnota selektivní čísla nepřekročila danou mez (S > 1) ani u jednoho posuzovaného zdroje. Na základě kritéria pro výběr zdroje rizika závažné havárie viz kapitola 2.4, lze konstatovat, že se v objektu společnosti nenachází zdroje rizika závažné havárie. Strana: 18 z 19

19 LITERATURA Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). Committee for the Prevention of Disasters: Guidelines for Quantitative Risk Assessment (Purple Book CPR 18E), Hague, Podklady ke stavebnímu povolení a realizaci stavby společnosti Strana: 19 z 19

Hodnocení environmentálních rizik

Hodnocení environmentálních rizik Příloha č. 3 k posouzení závažné havárie STAVBA MÍSTO STAVBY - zkapacitnění Průmyslový komplex bývalého ČKD u obce PROVOZOVATEL TERMINAL OIL, a.s., Bavorská 856/14, 155 00 Praha Ing. Martin Muzikář ZPRACOVATEL

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií

Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií 1/22 Příloha č. 13 Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií Cíl metodiky Metodika přístupu k analýze a hodnocení rizik

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM Bezpečnostní program Strana 1/123 BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií) SIAD Czech, spol. s r.o. Výrobna acetylenu a plnírna technických plynů Braňany

Více

Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP reg. č. CZ 1.04/4.1.00/48.00040 Strana 1. Havarijní plánování. Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o.

Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP reg. č. CZ 1.04/4.1.00/48.00040 Strana 1. Havarijní plánování. Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP reg. č. CZ 1.04/4.1.00/48.00040 Strana 1 Havarijní plánování Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Tel.:353 997 041, 603 148 025 E-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA UNIPETROL RPA, s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/5 BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA UNIPETROL RPA, s.r.o. Informace pro zaměstnance ve smyslu odst. (4) 11 zákona č. 59/2006 Sb. Schválil: Ing. Michal Šulc, ředitel Úseku bezpečnosti Platnost

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001

Bezpečnost chemických výrob N111001 Bezpečnost chemických výrob N111 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika spojená s hořlavými látkami Povaha procesů hoření a výbuchu Požární charakteristiky látek

Více

Terminologie, základní pojmy

Terminologie, základní pojmy Terminologie, základní pojmy Přednáška (3/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Nový zákon o prevenci závažných havárií Část 4 Dotazy, Zdroje informací

Nový zákon o prevenci závažných havárií Část 4 Dotazy, Zdroje informací Nový zákon o prevenci závažných havárií Část 4 Dotazy, Zdroje informací Ing. Martina Pražáková Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum Ing. Beranová / 4443 19.2.2010 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský

Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský Srovnání přístupů hodnocení vlivu dopravy na kvalitu vod a horninového prostředí Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ČR Metodika ENVITech03

Více

Základní hodnocení rizik

Základní hodnocení rizik Základní rizik Část A 1. 2. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele Jméno, popřípadě jména, příjmení,

Více

Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-Ex

Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-Ex Strana 1/5 Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-Ex Certifikát podle ATEX - předpis 94/9/EG pro výbušné plyny, zóna 1 a pro výbušný prach, zóna 21 TW teplotní hlídač STW bezpečnostní teplotní

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

Výška stavby: 4,7 m (nejvyšší bod střechy od zpevněné plochy) Záchytná jímka na úkapy: záchytná vana s netkanou textilií

Výška stavby: 4,7 m (nejvyšší bod střechy od zpevněné plochy) Záchytná jímka na úkapy: záchytná vana s netkanou textilií KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Datum vydání: 25.12.2008 Revize: 20.12.2006

Datum vydání: 25.12.2008 Revize: 20.12.2006 strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Číslo výrobku: IN 006 Použití látky / přípravku Produkty Intumex se využívají v oblasti protipožárního těsnění

Více

POROVNÁNÍ METOD ANALÝZY RIZIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ COMPARISON OF METHODS FOR RISK ANALYSIS OF MAJOR ACCIDENTS

POROVNÁNÍ METOD ANALÝZY RIZIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ COMPARISON OF METHODS FOR RISK ANALYSIS OF MAJOR ACCIDENTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz Obsah 1. Úvod...

Více

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201

ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ. STV GROUP a.s. Žitná 45 110 00 Praha 1 Tel.: 274 012 201 ČÁST V ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část V Strana 1 z 5 Obsah: 1 Závěrečné shrnutí... 1.1 Hodnocení účinnosti ochranných a bezpečnostních opatření... 4 1.2 Organizační

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001

Bezpečnost chemických výrob N111001 Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika plynoucí z chemických výrob Slavné havárie Zákon o prevenci závažných havárií Analýza

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 OBSAH ČÁSTI: 1. Technický popis objektu... 4 1.1 Základní členění a popis objektu... 4 1.1.1 Plán okolí... 4 1.1.2 Plán objektu... 9 1.1.3 Hlavní skladovací místa...

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika plynoucí z chemických výrob Slavné havárie Zákon o prevenci závažných havárií Analýza

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006. FINOTRAY Pryskyřice polymerující za studena

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006. FINOTRAY Pryskyřice polymerující za studena Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 15050 / 15051 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a upravuje

1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a upravuje Strana 2804 Sbírka zákonů č. 226 / 2015 Částka 93 226 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2015 o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č.231/2004 Sb. REG. Č. D 2594 Armaflex AC NEJEDNÁ SE O NEBEZPEČNOU LÁTKU STATUS K:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky č.231/2004 Sb. REG. Č. D 2594 Armaflex AC NEJEDNÁ SE O NEBEZPEČNOU LÁTKU STATUS K: STRANA: 1 (z 6) 1 LÁTKA / PROSTŘEDEK A NÁZEV SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ NÁZEV: Armaflex AC POUŽITÍ: Izolace a ochrana potrubí (včetně kolen a tvarovek), vzduchových potrubí a nádob pro průmyslové a komerční

Více

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Aktivní uhlí, granulované Obchodní název Granucol GE Číslo výrobku 1201.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh

Více

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT Oznámení záměru stavby v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) NEVEŘEJNÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství. Ing. Dagmar Rychlíková (roz.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství. Ing. Dagmar Rychlíková (roz. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing. Dagmar Rychlíková (roz. Doskočilová) IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIKA TRANSPORTU A SKLADOVÁNÍ

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Zásady klasifikace nebezpečných věcí podle dohody ADR Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Základní pojmy klasifikace nebezpečných

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Základní hodnocení rizika společnosti Příklad

Základní hodnocení rizika společnosti Příklad Základní rizika společnosti Příklad 1. 2. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele Jméno, popřípadě

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Skladování nádob s plyny

Skladování nádob s plyny 5.6.17.9.3. Skladování nádob s plyny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/skladovania-manipulace-s-materialem/skladovani-nadob-s-plyny Základním předpisem stanovující podmínky skladování

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb

KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb Cvičení č. 2 Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Datum vydání: 11.08.2005 List 1 z 5 listů 1. Označení látek, přípravy a firmy 1.1 Označení výrobku: Obchodní název: KLINGERSIL soft-chem 1.2 Užití výrobku: Těsnicí materiál

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 35923/2012 RNDr. Šádková/497

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 35923/2012 RNDr. Šádková/497 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 35923/2012 RNDr. Šádková/497 26. června 2012 OŽPZ 491/2012

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_09 Název materiálu: Havárie s únikem nebezpečných látek Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik

Více

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60.

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60. Strana /5 Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-EXx - certifikát podle ATEX-předpis 94/9/EG - pro výbušné plyny, zóna - a pro výbušný prach, zóna 2; Provedení podle DIN 3440 TW teplotní hlídač

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ----------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA. a CLP

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA. a CLP KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA a CLP KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí Právní základ ES: Směrnice 67/548/EHS (DSD) týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek,

Více

Indikátory znečištění nový metodický pokyn MŽP

Indikátory znečištění nový metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění nový metodický pokyn MŽP XV. Sanační technologie - Pardubice - 23. května 2012 Petr Kozubek, Jiří Tylčer, Daniel Svoboda, Ivana Vávrová Proč nový MP v ČR? Stávající MP datován 1996,

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Hodnocení rizika v objektu Flaga s.r.o. plnírna PB Praha, Satalice

Hodnocení rizika v objektu Flaga s.r.o. plnírna PB Praha, Satalice FLAGA s.r.o. Nádražní 564/47 693 01 Hustopeče u Brna tel.: +420 519407111 fax.: +420 519415426 http://www.flaga.cz Zpracováno pro provoz: FLAGA s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice Budovatelská 155, 190 15

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo příprava a výrobce nebo dovozce Údaje o výrobku Obchodní název: Stihl rozpouštědlo pryskyřice Katalogové číslo: 0782 420 1002 Použití látky / příprava: Rozpouštědlo

Více

Rozšíření analýzy rizik pro objekt plnírna PB Dýšina. a vymezení nezastavěných ploch pro bytovou výstavbu

Rozšíření analýzy rizik pro objekt plnírna PB Dýšina. a vymezení nezastavěných ploch pro bytovou výstavbu Zpracováno pro: Plzeňský kraj Krajský úřad Škroupova 18 306 13 Plzeň a vymezení nezastavěných ploch pro bytovou výstavbu Dokument je zpracován na základě poţadavků Krajského úřadu Plzeňského kraje Zpracoval:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE

ČESKÁ NORMA MDT : Září 1995 ČSN Hořlavé kapaliny PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE ČESKÁ NORMA MDT 541.427.32:725.384 Září 1995 Hořlavé kapaliny ČSN 65 0202 PLNĚNÍ A STÁČENÍ VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE Flammable Liquids. Filling and pumping. Filling stations Liquides combustibles. Remplissage

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

Nový zákon o prevenci závažných havárií Část 3 Změny v novém zákoně, Přechodná ustanovení

Nový zákon o prevenci závažných havárií Část 3 Změny v novém zákoně, Přechodná ustanovení Nový zákon o prevenci závažných havárií Část 3 Změny v novém zákoně, Přechodná ustanovení Ing. Martina Pražáková Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci

Více

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!!

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!! Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo jiných obdobných látek (dále jen ropné látky ) v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, zejména pak jakost podzemních

Více

Rizika v průmyslovém prostředí

Rizika v průmyslovém prostředí Rizika v průmyslovém prostředí Definice rizika ve všech pokusech definovat riziko se objevují dvě hlavní složky: výskyt nežádoucích následků, nejistota (pravděpodobnost), s jakou následky nestanou. RIZIKO

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.08. 2003 Název výrobku: Mopar Max Pro SAE 15W-40 K04798232AE 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6. Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu.

13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6. Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu. 13.04.2012 06.02.03 / MM 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Specielní dioxid křemíku s integrovanými montmorillonitovými faktory z bentonitového minerálního extraktu. Obchodní

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001

Bezpečnost chemických výrob N111001 Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Specifická rizika chemických reakcí Reaktivita látek Laboratorní měření reaktivity Reaktory s

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 19.03. 2007 Název výrobku: RTV Sealer K05103523EA 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

Říjen 2006 Ročník XVI částka 10 OBSAH

Říjen 2006 Ročník XVI částka 10 OBSAH Říjen 2006 Ročník XVI částka 10 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 6. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými

Více

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení

Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení Požární bezpečnost staveb zahrnuje technická, provozní a organizační opatření zajišťující ve sledovaném objektu ochranu osob, zvířat a materiálních hodnot před

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

Intumex RS. Intumex RS. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 3.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex RS. Intumex RS. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 3.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 012 Doporučené použití látky / přípravku: Manžeta z ocelového plechu vyplněná protipožárním laminátem Intumex L Výrobce: INTUMEX Gmbh

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 06.04. 2009 Datum revize: 09.10. 2008 Název výrobku: MOPAR De icer K05103040EA 1. Identifikace přípravku,

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 1. Označení látky/směsi a firemní označení Obchodní jméno: Füllspachtel innen Údaje o výrobku : Výplňová hmota vnitřní Výrobce: Knauf GmbH Ulice/pošt.

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE. Stáčení, skladování a výdej PHM Tlustice - zkapacitnění STAVBA

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE. Stáčení, skladování a výdej PHM Tlustice - zkapacitnění STAVBA BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE STAVBA - zkapacitnění MÍSTO STAVBY Průmyslový komplex bývalého ČKD u obce Tlustice PROVOZOVATEL TERMINAL OIL, a.s., Bavorská 856/14, 155 00 Praha Ing. Martin

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

COMPACFOAM. Bezpečnostní list

COMPACFOAM. Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) COMPACFOAM Bezpečnostní list Vytvořeno dne: 10.04.2012 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi:

Více

GM electronic, spol. s r. o.

GM electronic, spol. s r. o. BEZPEČNOSTNÍ LIST Teplovodivá pasta KERAFOL Datum vydání: 11.7.2011 Datum revize: 11.7.2011 Název výrobku: Teplovodivá pasta KERATHERM KP98 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dalkia Česká republika, a.s. Olomouc, ul. Pavelkova www.kr-olomoucky.cz V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dalkia Česká republika, a.s., Olomouc, ul. Pavelkova Sestavil: Odbor životního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200; 91.040.20 2006 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 6059 z 1977-08-18.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení vodouředitelných nátěrových hmot.

Více

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY

ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY 1 ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘEPRAVUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZOP JSDH SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ NL -třídy nebezpečnosti dle ADR/RID -Kemler kód, UN číslo -výstražné bezpečnostní značky a symboly

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Analýza výpočtových metod pro únik a disperzi zkapalněného hořlavého plynu

Analýza výpočtových metod pro únik a disperzi zkapalněného hořlavého plynu Analýza výpočtových metod pro únik a disperzi zkapalněného hořlavého plynu Mária Skřínská 1*, Jan Skřínský 2, Vilém Sluka 1, Martina Pražáková 1, Stanislav Malý 1, Lenka Frišhansová 1, Josef Senčík 1 1

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více