Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě"

Transkript

1 Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě A Účel Účelem tohoto dokumentu je stanovit standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě v návaznosti na Program opatření. Předmětem této směrnice je stanovit druhy informací o DS, stanovit pravidla poskytování dat a informací o DS, zabezpečení důvěrných informací a stanovit kontrolu dodržování opatření k nediskriminačnímu přístupu k distribuční soustavě a s tím spojených povinností, odpovědností a oprávnění. B Rozsah platnosti Tato směrnice je závazná pro orgány a všechny zaměstnance společnost ZČP Net, s.r.o, (dále jen Společnost ). Dále je závazná pro externí subjekty, pokud je tak uvedeno ve smlouvě o poskytování služeb či smlouvě o dílo. Vedení společnosti pověřuje kontrolou dodržování ustanovení této směrnice Compliance Officera, s výjimkou kontroly úkolů svěřených jemu, kterou si vyhrazuje samo. C Definice pojmů a zkratek Pojem / Zkratka DS PDS PZ OPZ RS SKAO VTL STL NTL GIS Poskytovatel služby Příjemce služby Žadatel Uživatel Definice distribuční soustava provozovatel distribuční soustavy plynárenské zařízení odběrné plynové zařízení regulační stanice stanice katodové ochrany vysokotlaká plynovodní síť středotlaká plynovodní síť nízkotlaká plynovodní síť geografický informační systém smluvní strana, zajišťující pro Společnost služby na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb či smlouvy o dílo Společnost právnická nebo fyzická osoba nebo orgán státní správy, který písemně požádá o informaci o poloze a o technické specifikaci plynárenského zařízení v digitální podobě, ve formě papírového výtisku nebo zákresem do žadatelem předloženého papírového podkladu právnická nebo fyzická osoba, která má se Společností uzavřenou smlouvu o distribuci

2 Pojem / Zkratka Oprávněný zájem žadatele Informace poskytnuté o poloze plynárenského zařízení Pracovník Servisní smlouvy Informace o DS Definice rozumí se tím získání podkladů pro účely územního a stavebního řízení, územních plánů nebo energetických koncepcí ( 4 odstavec 6, zákona 406/2000 Sb. ), případně informací o poloze plynárenského zařízení v blízkosti nemovitosti vlastněné nebo provozované žadatelem. Získání podkladů pro projektovou činnost. Získání informací o poloze plynárenského zařízení pro práci obchodníka s plynem mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření příslušného provozovatele distribuční soustavy k dané stavbě nebo akci v rámci územních a stavebních řízení zaměstnanec PDS nebo zaměstnanec jiné společnosti, která poskytuje služby PDS na základě smluvního vztahu Smlouvy o poskytování služeb (tzv. SLA - Service Level Agreements) informace o DS, resp. o provozovaných PZ (dále jen data ): geodeticky zaměřený průběh (polohopis) PZ v písemné a elektronické podobě, kde neexistuje geodeticky zaměřený průběh poskytuje se orientační zákres průběhu PZ technická data, která jsou součástí technické dokumentace zařízení data z provozní dokumentace zařízení, vlastnická a majetková práva k zařízení, představující Nájemní, Kupní a Darovací smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene. D Popis činností a pravidel D.1 Druhy informací D.1.1 Veřejná informace Informace veřejně přístupné každému zájemci, zejména zveřejňované na internetových stránkách PDS. Jedná se o tyto informace: Dlouhodobý plán rozvoje distribuční soustavy v rozsahu definovaném jednateli společnosti a uveřejněném na internetu Roční plán odstávek distribuční soustavy v rozsahu název stavby, číslo stavby, obec, lokalita, plánovaný termín odstávky, název dotčených katastrů Neplánované odstávky v rozsahu identifikační kód, datum vzniku, obec, místní část ulice, předpokládaná doba obnovení, kontaktní spojení Ceníky za distribuci a činnosti spojené s distribucí ZP On-line toky do domácí zóny

3 Seznam vstupních bodů a popis distribuční soustavy v rozsahu stanovené řádem PDS Seznam míst měření kvality plynu v rozsahu stanoveném řádem PDS Kontakty na distributora Informace dle 15 Informace o kapacitách a souvisejících službách předávacích míst přeshraničních plynovodů odst. c) e) Vyhlášky 524/2006 Sb. Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu. D.1.2 Smluvní informace Údaj uvedený či vyplývající ze smlouvy mezi uživatelem či poskytovatelem služby dodávky ZP a provozovatelem distribuční soustavy nebo údaj vyplývající ze zákonných požadavků. Daný údaj lze poskytnout pouze relevantní smluvní straně na základě smlouvy či orgánu státní správy na základě zákonného požadavku, pro třetí stranu je údaj považován za důvěrnou informaci. Za třetí stranu je též považována organizační jednotka poskytovatele služby, která zajišťuje činnosti dle licence na obchod s plynem. Jedná se o tyto informace: Identifikační údaje o zákazníkovi v rozsahu Smlouvy o připojení Data o odběrném místě v rozsahu Smlouvy o připojení Charakter odběru ZP odběrného místa v rozsahu Smlouvy o připojení Místo a způsob připojení k DS v rozsahu Smlouvy o připojení Identifikační údaje o zákazníkovi v rozsahu Smlouvy o distribuci Specifikace odběrného místa, včetně technických parametrů distribuce, v rozsahu Přílohy č. 1 Žádosti o uzavření smlouvy o distribuci Data pro územní či stavební povolení v rozsahu směrnice Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě Data pro územní plánování, zpracování Územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie v rozsahu směrnice Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě Data pro města a obce v rozsahu směrnice Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě Data obchodníkům se zemním plynem v rozsahu směrnice Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě Údaje z měření zákaznického odběrného místa Fakturační údaje zákaznického odběrného místa Informace o reklamaci Pohledávky za služby distributora Došlé platby za služby distributora Informace vyplývající ze Smlouvy o nákupu ZP pro krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní spotřebu D.1.3 Důvěrné informace Všechny ostatní informace o distribuční soustavě, které nemají charakter informace veřejné a smluvní. Tyto informace mohou být poskytovány pouze v rámci Servisních smluv.

4 Pokud jsou v rámci Servisní smlouvy pro potřeby řádného plnění povinností ze strany Poskytovatele služby poskytovány i informace související se smlouvami s třetími stranami a označené v této směrnici jako informace smluvní pro relevantní třetí strany, jsou pro Poskytovatele služeb tyto informace považovány za důvěrné a jako takové nejsou poskytovány žádné, tudíž ani relevantní, třetí straně, pokud Servisní smlouva explicitně nestanoví jinak. Pro potřeby řádného plnění povinností ze strany Poskytovatele služby poskytuje společnost vždy pouze nezbytně nutné důvěrné informace. D.2 Pravidla poskytování dat a informací o DS D.2.1 Účel Sjednotit zásady poskytování dat a informací o plynárenské síti ostatním účastníkům na trhu se zemním plynem v distribučních společnostech skupiny RWE. Data jsou poskytována zejména z důvodu: 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, kdy na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby zpřístupnění informací o topologii a základních technických vlastnostech distribuční soustavy v rámci umožnění přístupu k ní v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) D.2.2 Zásady poskytování dat Zásadou je poskytování dat na základě zákonných povinností PDS souvisejících s právem přístupu třetích stran k DS a dále s výstavbou a připojováním zákazníků k síti provozovatele distribuční soustavy. Veřejné informace v rozsahu určeném touto směrnicí se poskytují automaticky. Smluvní informace se poskytují výhradně na základě žádosti, a to pouze v rozsahu nezbytném pro splnění požadavku a určeném touto směrnicí. Cena poskytnutí dat, která nejsou poskytována bezplatně, je uvedena v ceníku PDS. Data předávaná v písemné podobě musí být opatřena razítkem PDS a datem tisku a podpisem. D.2.3 Data pro veřejnoprávní projednání staveb neplynárenských zařízení (cizí investice) Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav.

5 Data jsou poskytována: na základě žádosti o vyjádření bezplatně v rámci vydávání Vyjádření pro veřejnoprávní projednání stavby na přenosném médiu žadatele, případně elektronickou poštou nebo písemně (standardně o rozměru A4 nebo A3). Data jsou součástí Vyjádření PDS k veřejnoprávnímu projednání stavby Rozsah dat představuje průběh VVTL, VTL, STL a NTL plynovodů a domovních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, RS a SKAO a souvisejících technologických částí ( včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS el. přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS a pod ). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů Žádosti přijímají a data poskytují pracovníci odboru operativní správy PM na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. D.2.4 Data pro veřejnoprávní projednání staveb PZ zajišťovaných cizím investorem nebo staveb OPZ Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav s případným doplněným návrhem způsobu připojení na stávající PZ a s tím souvisejících údajů. Data jsou poskytována: na základě žádosti o připojení nebo žádosti o vyjádření bezplatně při poskytování podkladů investorovi PZ, OPZ nebo jeho zástupci na základě plné moci. Data jsou součástí Smlouvy o připojení nebo jako součást Vyjádření PDS k projektu stavby PZ, OPZ pro účely veřejnoprávního projednání. Rozsah dat představuje průběh VVTL, VTL, STL a NTL plynovodů a domovních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, RS a SKAO a souvisejících technologických částí ( včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS el. přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS a pod ). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících: plynovody: tlakový stupeň, etapa života, DN, materiál, typ úseku, vlastník, uvedení do provozu přípojka: tlakový stupeň, materiál, etapa života (provoz/ mimo provoz/ ve výstavbě), DN, vlastník, adresa HUP: místo osazení HUP ulice územní identifikace RS a SKAO: tlakový stupeň, etapa života, výkon, adresa (název) Žádosti přijímají a data poskytují pracovníci oddělení rozvoje DS nebo pracovníci odboru operativní správy PM na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci.

6 D.2.5 Data pro územní plánování, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení a o případných plánovaných změnách. Rozsah dat se týká území převážně určených územně správním členěním (obec, místní část, městská část, urbanistický obvod, kraj). Data jsou poskytována na základě zákona (např. Zákon o hospodaření energií, Stavební zákon) na základě žádosti, resp. po uzavření Smlouvy o zajištění důvěrnosti poskytnutých informací (smlouvy podepisuje ředitel strategické správy plynárenského majetku) přednostně v el. podobě ve formátu *.DXF nebo *.XML, a to na přenosném médiu žadatele nebo el. poštou Data jsou poskytována v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace stanovené Zákonem o hospodaření energií a Stavebním zákonem v platném znění. Žádosti zpracovávají pracovníci oddělení rozvoje DS. Data připravují a poskytují pracovníci odboru pořizování dat PM na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci, případně pracovníci oddělení rozvoje DS. Za rozsah poskytovaných informací zodpovídá příslušný pracovník poskytující data. D.2.6 Data pro města a obce Jde o průběh plynárenské soustavy v příslušném samosprávném celku (městu, obci), který je poskytován výhradně pro potřeby města či obce. Data jsou poskytována na základě žádosti, resp. po uzavření Smlouvy o zajištění důvěrnosti poskytnutých informací (smlouvy podepisuje vedoucí odboru pořizování dat PM na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci) přednostně v el. podobě ve formátu *.DXF nebo *.XML, a to na přenosném médiu žadatele nebo el. poštou Rozsah dat představuje průběh VVTL, VTL, STL a NTL plynovodů, domovních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, RS a SKAO a souvisejících technologických částí ( včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS el. přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS a pod ). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma tlakové úrovně a dimenze. Žádosti zpracovávají pracovníci odboru pořizování dat PM na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. Data připravují a poskytují pracovníci odboru pořizování dat PM na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. Za správnost a úplnost poskytovaných informací zodpovídá příslušný pracovník.

7 D.2.7 Data obchodníkům s plynem Jde o průběh části nebo celé plynárenské soustavy provozovatele distribuční soustavy zpravidla v el. podobě pro potřeby obchodníků s plynem v souvislosti s umožněním přístupu k distribuční soustavě danou Energetickým zákonem. Data jsou poskytována na základě žádosti zpravidla na el. nosiči na základě žádosti obchodníka zpravidla v el. podobě ve formátu *.DXF nebo *.XML, případně on-line přístupem do GIS distributora v rozsahu této směrnice, pokud to systém umožňuje Data jsou minimálně jednou ročně aktualizována nejpozději k příslušného roku. Každý držitel licence na obchod s plynem má právo požádat o tato data jednou ročně, a to bezplatně. V případě častějšího požadavku nebo požadavku na častější aktualizaci jsou data poskytována výhradně elektronickou cestou. Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a domovních přípojek, včetně umístění RS. Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících: a) plynovod: tlakový stupeň, etapa života, DN, materiál, typ úseku, uvedení do provozu b) přípojka: tlakový stupeň, etapa života (provoz/ mimo provoz/ ve výstavbě), DN, vlastník, adresa, značka standardu připojení c) HUP: místo osazení HUP d) ulice územní identifikace e) RS: tlakový stupeň, etapa života, adresa (název). Mapové podklady se neposkytují. V případě on-line přístupu se mapové podklady zobrazují na základě užívacího práva na dané mapové podklady. Žádosti zpracovávají pracovníci odboru pořizování dat PM na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. Data připravují pracovníci odboru pořizování dat PM, kteří zodpovídají za správnost a úplnost poskytovaných dat na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. D.3 Mlčenlivost D.3.1 Předmět mlčenlivosti Předmětem mlčenlivosti je ochrana smluvních a důvěrných informací Společnosti o DS poskytnutých poskytovateli služby pro výkon jeho činnosti, či zpřístupněné zaměstnanci Společnosti pro výkon jeho činnosti. D.3.2 Mlčenlivost zaměstnance Společnosti Povinnost nesdělovat smluvní a důvěrné informace dle principů uvedených výše je zabezpečena smlouvou o mlčenlivosti uzavřenou se všemi zaměstnanci Společnosti. Porušení povinnosti nesdělovat smluvní a důvěrné informace může být kvalifikováno jako závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

8 U statutárního orgánu Společnosti a prokuristů podléhají smluvní a důvěrné informace stejným omezením ohledně utajení jako smluvní a důvěrné informace u zaměstnanců Společnosti. D.3.3 Mlčenlivost externího subjektu Povinnost nesdělovat důvěrné informace je u externího subjektu, který je poskytovatelem služeb pro Společnost, zabezpečena touto směrnicí - články D.3.4. a D.3.5. D.3.4 Povinnosti poskytovatele služby Poskytovatel služby je povinný zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací ve smyslu článku D.1.3. této směrnice, které mu byly zpřístupněny příjemcem služby za účelem plnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu a v souladu se zájmy příjemce služby. Zejména poskytovatel služby nesmí tyto důvěrné informace sdělovat ani jinak zpřístupnit třetím osobám. Za třetí osoby se považují rovněž zaměstnanci organizační jednotky poskytovatele služby, která zajišťuje činnosti dle licence na obchod s plynem. Poskytovatel služby je povinný dodržovat závazek podle předchozího odstavce tohoto článku jak po celou dobu trvání výkonu činnosti pro příjemce služby, tak i po jeho skončení do té doby, než se důvěrné informace podle článku D.1.3. této směrnice stanou veřejně známými, aniž by poskytovatel služby porušil své povinnosti podle této směrnice. Tato povinnost, bez ohledu na výše uvedené, zanikne nejpozději uplynutím doby dvou roků, která začíná běžet dnem následujícím po dni, kterým byl ukončen výkon činnosti poskytovatele služby pro příjemce služby. D.3.5 Sankce Jestliže poskytovatel služby poruší povinnost podle článku D.3.4. této směrnice, je povinen zaplatit příjemci služeb, jehož příslušnou důvěrnou informaci ostatním smluvním stranám sdělil či jinak zpřístupnil, smluvní pokutu, jejíž výše činí:. a) ,- Kč (slovy pětset tisíc korun českých) v případě porušení povinnosti mlčenlivosti týkající se důvěrné informace charakteru obchodního, technického a finančního, která se týká zákazníků PDS nebo b) ,- Kč (slovy dvěstěpadesát tisíc korun českých) v případě porušení povinnosti mlčenlivosti týkající se informace o provozování a rozvoji distribuční soustavy oprávněného a přístupu do ní Smluvní pokuty podle tohoto článku je poskytovatel služby povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení takové povinnosti. Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné nejpozději desátý den ode dne doručení daňového dokladu s vyúčtováním příslušné smluvní pokuty.

9 D.4 Kontrola dodržování nediskriminačního přístupu k DS D.4.1 Účel kontroly Účelem je kontrola dodržování opatření k nediskriminačnímu přístupu k distribuční soustavě a s tím spojených povinností, odpovědností a oprávnění. D.4.2 Kontrolující Za kontrolu odpovídá Compliance Officer v těchto oblastech: dodržování Programu opatření dodržování přijatých opatření ve věci Programu opatření dodržování ochrany důvěrných informací Při kontrole je Compliance Officer povinen: provádět kontrolu sám nebo koordinovat kontrolu v jednotlivých PDS prostřednictvím koordinátorů Programu opatření spolupracovat s interními a externími kontrolními orgány při jejich šetřeních informovat o výsledku kontroly jednotlivé kontrolované subjekty, a to v rozsahu, který se týká jejich činnosti předkládat zprávu o výsledku kontroly jednatelům společnosti Při kontrole je Compliance Officer oprávněn: provádět systematické a namátkové kontroly dodržování směrnice Standardy nediskriminačního přístupu k DS vyžádat si potřebnou součinnost kontrolovaného subjektu vyžádat si potřebnou dokumentaci kontrolovaného subjektu Fyzickou kontrolu provádí koordinátor Programu opatření (dále koordinátor PO ) v rozsahu stanoveném Compliance Officerem. Pro provedení kontroly je koordinátor PO povinen: zajistit kontrolu v rozsahu stanoveném Compliance Officerem. Pro provedení kontroly je koordinátor PO oprávněn: vyžádat si potřebnou součinnost od kontrolovaného subjektu vyžádat si potřebnou dokumentaci od kontrolovaného subjektu D.4.3 Kontrolovaný Kontrolovanými subjekty mohou být zaměstnanci Společnosti a subjekty poskytující služby pro Společnost (dále jen Kontrolovaný ) na základě smlouvy o poskytování služeb či smlouvy o dílo Kontrolovaný je povinen: poskytnout kontrolujícímu při kontrole součinnost poskytnout kontrolujícímu při kontrole potřebnou dokumentaci Kontrolovaný je oprávněn: vyžádat si informaci o výsledku kontroly v rozsahu, který se týká jejich činnosti

10 E Související dokumentace Související dokumentace: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon), včetně souvisejících prováděcích vyhlášek Program opatření k zajištění nediskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a organizačního a informačního oddělení pro držitele licence na distribuci plynu (dále jen Program opatření ) schválený jednateli Společnosti Související procesy: B. Technical všechny procesy C. Services všechny procesy F Závěrečná a přechodná ustanovení Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího schválení a účinnosti dnem

PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem dne 1. 6. 2016 1 Úvod... 3 1.1 Právní rámec... 3 1.2 Účel a rozsah Programu... 3 1.3 Definice pojmů a zkratek...

Více

Program opatření provozovatele distribuční soustavy

Program opatření provozovatele distribuční soustavy Program opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji

Více

Program opatření provozovatele distribuční soustavy

Program opatření provozovatele distribuční soustavy Program opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem VČP Net, s.r.o. Pražská třída 485 500 04 Hradec Králové IČ:

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně povinností a práv zaměstnanců provozovatele distribuční

Více

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok VČP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok VČP Net, s.r.o. Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2008 VČP Net, s.r.o. Pražská třída 485, 500 04 Hradec králové 30. dubna 2009 Vzhledem k

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

RWE GasNet, s.r.o. 1/7. Klíšská 940, Ústí nad Labem 20. dubna 2010

RWE GasNet, s.r.o. 1/7. Klíšská 940, Ústí nad Labem 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

1. Přijatá opatření. 1.1. Vnitropodnikové procesy

1. Přijatá opatření. 1.1. Vnitropodnikové procesy Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

1. Přijatá opatření Vnitropodnikové procesy

1. Přijatá opatření Vnitropodnikové procesy Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok STP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok STP Net, s.r.o. Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2007 STP Net, s.r.o. Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4 12. února 2008 Vzhledem k povinnosti

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok JMP Net, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok JMP Net, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 03. dubna 2012 1 Výroční zprávu

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. SMP Net, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. SMP Net, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 SMP Net, s.r.o. Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava 03. dubna 2012 1 Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 12.03.2015 1 Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2014

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení za rok 2014 Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy za rok 2014 ( Výroční zpráva ) Obsah: 1. Úvod...

Více

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok JMP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok JMP Net, s.r.o. Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006 JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/, 657 02 Brno 26. dubna 2007 Vzhledem k povinnosti

Více

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě ENVIGEST, s.r.o. Masarykova 305 59231 Nové Město na Moravě naše značka 5001103119 vyřizuje Martina Pýchová datum 07.05.2015 Věc: Oprava hydroizolace BD Drobného NMnM K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě Stavebník:

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001119294 vyřizuje Pavel Gabriel datum 27.05.2015 Věc: Propojení komunikací ul. Nerudova-Seifertova, Přibyslav K.ú. - p.č.: Přibyslav

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ Strana 626 Sbírka zákonů č. 62 / 2011 62 VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní

Více

Výroční zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací

Výroční zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací Výroční zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem za rok 2014 Obsah 1. ÚVOD...

Více

za rok 2008 (dále jen Zpráva )

za rok 2008 (dále jen Zpráva ) Zpráva o plnění Programu Opatření k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji přepravní soustavy a

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006. SČP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006. SČP Net, s.r.o. Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006 SČP Net, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 26. dubna 2007 Vzhledem k povinnosti

Více

Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy

Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy ČEZ Energetické služby, s.r.o. k vyloučení diskriminačního chování provozovatele lokální distribuční soustavy () ČEZ Energetické služby, s.r.o. IČO: 27804721 se sídlem: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

GAVLAS, spol. s r.o. Politických vězňů 1272/ Praha

GAVLAS, spol. s r.o. Politických vězňů 1272/ Praha GAVLAS, spol. s r.o. Politických vězňů 1272/21 11000 Praha naše značka 5001421824 vyřizuje Jaroslav Kápička datum 06.12.2016 Věc: RD Dětmarovice, č.e.103 K.ú. - p.č.: Dětmarovice Stavebník: GAVLAS, spol.

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 27. dubna 2015 Zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení (dále

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Energetika Petr Hurta

Energetika Petr Hurta Energetika Petr Hurta Řád provozovatele lokální distribuční soustavy Petr Hurta Hřbitovní 966/2 741 01 Nový Jičín IČ : 70318841 DIČ: CZ6011101338 www.energetikahurta.cz Obsah: 1. Úvod 2. Základní pojmy

Více

Smlouva o distribuci plynu (dále jen smlouva) číslo smlouvy

Smlouva o distribuci plynu (dále jen smlouva) číslo smlouvy Smlouva o distribuci plynu (dále jen smlouva) číslo smlouvy Provozovatel distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. sídlo: Praha 4, U Plynárny 500,

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 24. dubna 2012 1. Úvod Zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery Ř á d provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510 Kontakty pro obchodní partnery Adresa: Název provozovatele: MOTORPAL, a.s. Organizační jednotka:

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Ulice Číslo popisné / orientační PSČ

Ulice Číslo popisné / orientační PSČ Žádost o připojení výrobny plynu k DS a vystavení technických podmínek Zemní plyn Důvod žádosti (označte křížkem) připojení nové výrobny plynu změna charakteru výrobny plynu E.ON Distribuce, a.s. F. A.

Více

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL. číslo zákazníka:

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL. číslo zákazníka: SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

Smlouva o distribuci plynu ( dále jen smlouva ) číslo smlouvy

Smlouva o distribuci plynu ( dále jen smlouva ) číslo smlouvy Smlouva o distribuci plynu ( dále jen smlouva ) číslo smlouvy Provozovatel distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. sídlo: Praha 4, U Plynárny

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona Teplárenské dny 2009 Ing. Pokorný odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR OBSAH 1. Proč se mění energetický zákon 2. Novela EZ z pohledu teplárenství 1 2

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Zak. č. : 2700/DPS-2015 Arch. č. : 2700/01 Statutární město Ostrava Městský obvod Stará Bělá Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní zpráva Hlavní

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci České Energetické Centrum a.s. Václavské nám. 722/2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 840 888 889 E-mail: info@energetickecentrum.cz www.energetickecentrum.cz ENERGETICKÉ CENTRUM, a.s. Sartorisova 10, 821 08

Více

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení )

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) Příloha č. 2 Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) 1. Úvod 1.1. Podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

Optimalizace a využití elektřiny přímým vedením. Brno, říjen 2017

Optimalizace a využití elektřiny přímým vedením. Brno, říjen 2017 Optimalizace a využití elektřiny přímým vedením Brno, říjen 2017 2 Přímé vedení Zákonná definice - vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k přenosové nebo k distribuční soustavě,

Více

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III

ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění k 1.10.2016 ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA III ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX Článek I. Úvodní ustanovení Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti Informační a bezpečnostní agentura s.r.o., (dále jen poskytovatel ) za vady při poskytování

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

3 Přiřazení příslušného typu měření (1) Měřením typu A se vybavují měřicí místa. 1. zahraniční plynárenskou soustavou,

3 Přiřazení příslušného typu měření (1) Měřením typu A se vybavují měřicí místa. 1. zahraniční plynárenskou soustavou, 108 VYHLÁŠKA ze dne 14. dubna 2011 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci

Více

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy I. Všeobecná ustanovení 1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen pravidla ) pro

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

změna dodavatele plynu / odběratele (přepis) Ulice Číslo popisné / orientační PSČ

změna dodavatele plynu / odběratele (přepis) Ulice Číslo popisné / orientační PSČ Velkoodběr Žádost o připojení k distribuční soustavě / technické podmínky připojení Zemní plyn Důvod žádosti připojení nového odběrného místa E.ON Distribuce, a.s. (označte křížkem) změna charakteru odběru

Více

RWE Gas Storage, s.r.o.

RWE Gas Storage, s.r.o. PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ, KTERÝM SE STANOVÍ OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ DISKRIMINAČNÍHO JEDNÁNÍ PROVOZOVATELE ZÁSOBNÍKU PLYNU VE VZTAHU K ÚČASTNÍKŮM TRHU S PLYNEM A PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PROVOZOVATELE

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce Strana 7790 Sbírka zákonů č. 454 / 2008 454 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

BETA - PROJEKT, s.r.o. Pavlovova 1249/ Svitavy

BETA - PROJEKT, s.r.o. Pavlovova 1249/ Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o. Pavlovova 1249/43 56802 Svitavy naše značka 5001374920 vyřizuje Eva Strnadová datum 20.09.2016 Věc: Rekonstrukce dešťové kanalizace objektu sídla OP Svitavy K.ú. - p.č.: Svitavy-předměstí

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými au to ry... XI Seznam zkratek...xx Seznam předpisů citovaných v kom entáři...xxx Předmluva... XXXVI ZÁKON č. 458/2000 Sb., O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

METODIKA ME 51/01 DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

METODIKA ME 51/01 DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ parafa správce dokumentace nebo pověřeného zaměstnance pořadové číslo kopie DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 51/01 NÁZEV DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství Strana 2187 195 VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2014 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. f) zákona č.

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017,

Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více