Zákaznická smlouva DEGIRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákaznická smlouva DEGIRO"

Transkript

1 Zákaznická smlouva DEGIRO

2 Úvod Investiční společnost DEGIRO poskytuje svým zákazníkům hlavní investiční služby a některé s tím spojené doplňkové služby. Společnost DEGIRO sestavila jednu hlavní smlouvu týkající se jejích služeb tzv. Zákaznickou smlouvu. Zákaznická smlouva sestává z různých částí. Základní částí je Smlouva o investičních službách. Smlouva o investičních službách stanovuje obecná práva a povinnosti mezi společností DEGIRO a vámi jako zákazníkem. Kromě Smlouvy o investičních službách mohou být součástí Zákaznické smlouvy také Dodatky k Smlouvě o investičních službách. Dodatky upravují části zákaznické smlouvy a jsou používány k souhlasu se specifickými dodatkovými službami poskytovanými společností DEGIRO. Smlouva o investičních službách a Dodatek má vždy dvě části: formulář o přijetí a k němu související podmínky. Podmínky nabývají platnosti v okamžiku podepsání formuláře o přijetí oběma stranami. Společnost DEGIRO nabízí svým zákazníkům informace o poskytovaných službách a Finančních nástrojích, které nabízí. Tyto informace jsou uvedeny v kapitole Bližší informace o investičních službách. Různé podmínky a Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO na svých webových stránkách v případě potřeby upravuje a aktualizuje a jsou vždy přístupné zákazníkům společnosti DEGIRO. Při poskytování svých služeb společnost DEGIRO předpokládá, že si Zákazník informace a podmínky dobře přečetl a dobře jim rozumí. Pokud pro vás nejsou informace a podmínky dobře srozumitelné, žádáme vás, abyste před tím, než začnete investovat prostřednictvím společnosti DEGIRO, kontaktovali společnost DEGIRO za účelem objasnění a tím předcházeli pozdějším sporům nebo škodám. = Zákaznická smlouva 2/27

3 Podmínky investičních služeb DEGIRO

4 Obsah Článek 1. Definice... 5 Článek 2. Smluvní vztahy... 8 Článek 3. Zákazník... 9 Článek 4. Služby Článek 5. Webtrader Článek 6. Zůstatek Článek 7. Zákazník zodpovídá za své investiční volby Článek 8. Pokyny Článek 9. Půjčování cenných papírů Článek 10. Limity Článek 11.Kompenzace Článek 12. Informace, komunikace Článek 13. Odpovědnost, vyloučení a záruky Článek 14. Zajištění Článek 15. Různé Článek 16. Doba trvání a ukončení Zákaznické smlouvy Článek 17. Spory /27

5 Podmínky investičních služeb Smlouva o investičních službách sestává z Formuláře pro přijetí investičních služeb a Podmínek investičních služeb. Smlouva o investičních službách je základní smlouvou pro všechny služby, které společnost DEGIRO poskytuje. Článek 1. Definice Jako doplnění pojmů definovaných ve Formuláři pro přijetí investičních služeb mají pojmy napsané s velkým písmenem v Podmínkách investičních služeb následující významy: Auto FX: Služba společnosti DEGIRO, kdy společnost DEGIRO pro Zákazníka automaticky nakupuje Cizí měnu v okamžiku, kdy má Zákazník například kvůli nákupu Finančních nástrojů platební povinnost vůči společnosti DEGIRO v Cizí měně a kdy společnost DEGIRO prodá Cizí měnu v okamžiku, kdy jsou uvolněny částky v Cizí měně z prodeje Finančních nástrojů a naopak. Bankovní účet: Bankovní účet vedený na jméno zákazníka v členské zemi EU, o kterém má společnost DEGIRO k dispozici bankovní údaje. Beleggersgiro: Právnická osoba založená podle nizozemského práva, se statutárním sídlem v Amsterdamu. S pomocí Beleggersgiro zajišťuje společnost DEGIRO, aby byly pozice ve Finančních nástrojích a peníze ze jmění společnosti DEGIRO použity na vrub a riziko zákazníků společnosti DEGIRO. Bližší informace o poskytování investičních služeb: Informace, která je Zákazníkovi k dispozici na webových stránkách v kapitole se stejným názvem. Tyto informace jsou součástí Zákaznické smlouvy a slouží k vysvětlení služeb společnosti DEGIRO a k vymezení součástí smlouvy. Cenné papíry: Akcie, warranty, participace v investičních fondech, dluhopisy a práva týkající se těchto Cenných papírů, jako jsou nárok a právo na dividendy, ale ne Deriváty. Centrální účet: Účet Beleggersgiro, tak jak je definováno v dokumentu Investiční služby v Bližších informacích o investičních službách. Cizí měna: Každá jiná měna než Česká koruna. Debit money: Služba společnosti DEGIRO poskytovaná Zákazníkovi, přičemž DEGIRO Zákazníkovi povoluje držení debetního salda v penězích v Českých korunách nebo v Cizí měně. DEGIRO: Investiční společnost DEGIRO B. V. Deriváty: Finanční nástroje, jejichž hodnota je odvozena z podkladového aktiva, jako jsou akcie, indexy, komodity nebo dluhopisy. Nejdůležitějšími Deriváty jsou opce, futures, contracts for difference (CFD) a swapy. Dodatek: Dodatek ke Smlouvě o investičních službách. 5/27

6 Dodatek k Debit money: Kombinace Formuláře pro přijetí Debit money a Podmínek pro službu Debit money, který se po podepsání oběma stranami stává součástí Zákaznické smlouvy. Dodatek k Derivátům: Kombinace Formuláře pro přijetí Derivátů a Podmínek pro Deriváty, který se po podepsání oběma stranami stává součástí Zákaznické smlouvy. Dodatek k Shortování cenných papírů: Kombinace Formuláře pro přijetí Shortování cenných papírů a Podmínek pro službu Shortování cenných papírů, který se po podepsání oběma stranami stává součástí Zákaznické smlouvy. Execution Only: Poskytování služeb, kdy společnost DEGIRO předává nebo provádí Pokyny Zákazníka týkající se Finančních nástrojů na vrub Zákazníka a drží nebo spravuje pro Zákazníka pozice v penězích a ve Finančních nástrojích, bez toho aniž by přitom Zákazníkovi poskytovala poradenství a, aniž by přitom prověřovala, zda se Pokyny a vývoj investičního portfolia hodí k investičním cílům Zákazníka. Finanční nástroje: Všechny Deriváty a Cenné papíry. Finanční participace: Účast v jednom z investičních fondů, které jsou popsané v Bližších informacích o investičních službách v dokumentu Finanční participace. Formulář pro přijetí investičních služeb: Formulář, po jehož podepsání zákazníkem a společností DEGIRO vzniká Smlouva o investičních službách. Hodnota zajištění: Hodnota Zůstatku vypočtena na základě pravidel a výpočtů, které společnost DEGIRO používá a které jsou blíže vysvětleny v oddílu Bližší informace o investičních službách. Investiční Účet: společností DEGIRO vedený účet, administrovaný společností DEGIRO a Beleggersgiro na jméno Zákazníka, kde jsou administrovány závazky Zákazníka týkající se Debit money a Shortování cenných papírů vůči společnosti DEGIRO, jakož i práva a povinnosti ve Finančních nástrojích (kromě Finančních participací) Zákazníka vůči Beleggersgiro. Limit: Limit tak jak je uvedeno nebo blíže vysvětleno v kapitole 10, Limity těchto Podmínek investičních služeb. Obchodní den: Den, ve který společnost DEGIRO poskytuje služby. Objednávka: Pokyn k nákupu nebo prodeji Finančních nástrojů. Osobní stránka: Osobní stránka zákazníka v aplikaci WebTrader, ke které je možno přistupovat výhradně prostřednictvím Přístupového kódu a v rámci které smí zákazník zadávat objednávky, kontrolovat historii objednávek, zobrazovat limity a Zůstatek. Partnerská strana: Strana, která je ekonomicky nebo organizačně přímo nebo nepřímo spojená se společností DEGIRO. Peněžní Fond: Fond FundShare Umbrella Cash Fund je specifikován v dokumentu Participace v Bližších informacích o investičních službách. Peněžní fondy jsou tržní peněžní fondy, které se 6/27

7 snaží pomocí svých investic dosáhnout stejného výnosu a rizika jako spořící účty v dané měně. Bližší informace o Fondu FundShare Umbrella se nachází na webových stránkách Podmínky a Pravidla: Všechny podmínky, pravidla, předpisy, smluvní dohody, prohlášení, pokyny nebo poradenství ve svém aktuálním znění, kterými je zákazník nebo společnost DEGIRO vázána a které se vztahují na činnosti společnosti DEGIRO. Pokyn: Pokyn Zákazníka společnosti DEGIRO. Přístupový kód: Kombinace uživatelského jména a hesla, které si zákazník zvolí. Profil: Investiční profil vybraný zákazníkem pro každou Osobní stránku. Půjčka: Použití cenných papírů společností DEGIRO, které jsou vedeny na zákaznickém účtu Beleggersgiro, ve významu dodání třetí straně nebo upuštěním od držení cenných papírů, pro které má Beleggegiro právo na doručení ve prospěch třetích stran. Riziko: Míra rizika na Investičním účtu, kterou společnost DEGIRO vypočítá na základě vlastních výpočtových metod a scénářů. Metoda výpočtu rizika je blíže vysvětlena v dokumentu Bližší informace o investičních službách. Shortování cenných papírů je služba společnosti DEGIRO poskytovaná Zákazníkovi, přičemž DEGIRO Zákazníkovi povoluje mít negativní součet všech pozic v Cenných papírech. Smlouva o investičních službách: kombinace Formuláře pro přijetí investičních služeb a Podmínek investičních služeb, která se po podepsání oběma stranami stává součástí Zákaznické smlouvy. Strana: V závislosti na situaci společnost DEGIRO (ve vlastním jméně nebo zastupující Beleggersgiro) nebo Zákazník. Test způsobilosti: Test, který vykonává společnost DEGIRO prostřednictvím dotazníku a který slouží k získání informací o zákazníkových znalostech a/nebo zkušenostech v oblasti investicí v souvislosti s rozličnými druhy finančních nástrojů, se kterými společnost DEGIRO operuje. Vyřizování objednávek: Postup společnosti DEGIRO ve věci vyřizování objednávek popsaný v dokumentu " Objednávky a jejich vyřizování " v Bližších informacích o investičních službách. Webové stránky: Webové stránky společnosti DEGIRO. WebTrader: Aplikace společnosti DEGIRO na webových stránkách. Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba nebo osoby, které se po podepsání Formuláře pro přijetí investičních služeb stali Majitelem účtu, jak je popsáno v Zákaznické smlouvě. Zákaznická smlouva: Smlouva mezi Zákazníkem a společností DEGIRO sestávající ze Smlouvy o investičních službách spolu s Bližšími informacemi o investičních službách a, pokud je to 7/27

8 relevantní, Dodatku k derivátům, Dodatku k Debit money a Dodatku k Shortování cenných papírů, které se po podepsání Zákazníkem a společností DEGIRO stávají součástí Zákaznické smlouvy společně s případnými dalšími smlouvami, o nichž se Strany domluví, že budou součástí Zákaznické smlouvy. Zákaznický průzkum: Aby mohla společnost DEGIRO poskytovat své služby řádně a aby vyhověla všem zákonným ustanovením a normám, provádí průzkum týkající se osob, kterým bude poskytovat své služby. Tento průzkum mimo jiné obnáší, že společnost DEGIRO zjišťuje identitu těchto osob a může obsahovat též šetření kapitálové a mocenské struktury a původu prostředků těchto osob či společností. Zůstatek: Všechny pozice v penězích a ve Finančních nástrojích (jak debet, tak kredit) Zákazníka, tak jak jsou spravovány na Osobní stránce. Článek 2. Smluvní vztahy 2.1 Smlouva o investičních službách Podepsáním Formuláře pro přijetí investičních služeb Zákazníkem a společností DEGIRO, získávají Podmínky investičních služeb a Bližší informace o investičních službách platnost smlouvy mezi Zákazníkem a společností DEGIRO. Strany souhlasí s tím, že podepsání může být realizováno také přijetím dokumentace elektronicky. 2.2 Beleggeresgiro Společnost DEGIRO používá pro Zákazníkem držené Finanční nástroje (kromě Finančních participací) a pozitivní salda v penězích a v Cenných papírech Beleggersgiro. Beleggersgiro je pasivní entita (nadace), která je určena pouze k držení Finančních nástrojů a peněz. Takto jsou pozice ve Finančních nástrojích a peníze odděleny od majetku společnosti DEGIRO a zůstávají k dispozici pro zákazníky společnosti DEGIRO i v případě insolvence společnosti DEGIRO. Společnost DEGIRO je prostřednictvím Beleggersgiro zmocněna, aby jménem Beleggersgiro vystupovala a uzavírala smlouvy. Společnost DEGIRO uzavírá tuto Zákaznickou smlouvu vlastním jménem a jménem Beleggersgiro. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, která se týkají držení Finančních nástrojů a peněz (kromě Finančních participací), společnost DEGIRO přijímá jménem Beleggersgiro. Veškerá komunikace a pokyny mezi Zákazníkem a Beleggersgiro probíhají prostřednictvím DEGIRO jako zmocněnce Beleggersgiro. Zákazník přitom dává společnosti DEGIRO neodvolatelnou plnou moc, aby jménem Zákazníka dávala pokyny Beleggersgiro k vyřízení Pokynů a k inkasování smluvených odměn společnosti DEGIRO. 2.3 Smlouva Zákaznická smlouva je rámcová smlouva, na jejímž základě společnost DEGIRO poskytuje Zákazníkovi své služby. Všechny transakce mezi Zákazníkem a společností DEGIRO, všechny pozice v penězích a ve Finančních nástrojích na všech Osobních stránkách, Smlouva o investičních službách, Bližší informace o investičních službách a, pokud je to relevantní, Dodatek k derivátům, Dodatek k Debit money a Dodatek k Shortování cenných papírů a eventuální další smlouvy, o nichž se Strany domluví, že budou součástí Zákaznické smlouvy, tvoří dohromady jednu jedinou smlouvu. Pokud si Zákazník přeje používat více než jednu Osobní stránku ve WebTrader, musí opět přijmout Zákaznickou smlouvu pro každou nově otevřenou Osobní 8/27

9 stránku. To je nutné pouze z technických důvodů a nemá to žádný právní účinek v tom smyslu, že by mezi Zákazníkem a společností DEGIRO existovala více než jedna Zákaznická smlouva. 2.4 Hierarchie Je stanovena v Podmínkách investičních služeb, platí pro všechny vztahy, také pro budoucí vztahy, mezi společností DEGIRO a Zákazníkem, pokud není výslovně stanoveno jinak ve Formuláři pro přijetí investičních služeb nebo v jiných smlouvách a podmínkách, které platí pro služby poskytované společností DEGIRO. V případě rozporu mezi Smlouvou o investičních službách nebo jejími Dodatky a Bližšími informacemi o investičních službách mají přednost ustanovení Smlouvy o investičních službách, respektive její Dodatky. V případě rozporu mezi Smlouvou o investičních službách a Dodatky platí příslušná ustanovení Dodatku. 2.5 Úpravy DEGIRO může v případě potřeby provést v Zákaznické smlouvě změny. Společnost DEGIRO bude Zákazníka informovat o podstatných změnách, a tyto úpravy budou pro Zákazníka platné, pokud Zákazník do 14 pracovních dnů od doby, kdy společnost DEGIRO Zákazníkovi tyto změny ohlásila, nesdělí společnosti DEGIRO písemně, že tyto úpravy nepřijímá. Pokud změny nejsou podstatné nebo nezbytné ke splnění některých Podmínek a pravidel, jsou platné okamžitě a Zákazník nemá možnost tyto úpravy odmítnout. Zákazník si může kdykoliv přečíst a stáhnout z webových stránek aktuální verze dokumentů, které jsou součástí Zákaznické smlouvy. 2.6 Podmínky a Pravidla Zákazník akceptuje, že společnost DEGIRO není povinna poskytovat své služby, pokud je společnost DEGIRO toho mínění, že by tím porušovala Podmínky a Pravidla. Zákazník akceptuje, že se všechny služby řídí Podmínkami a Pravidly a že Podmínky a Pravidla stojí nad dohodami smluvenými mezi Stranami. Zákazník se zaručuje společnosti DEGIRO za to, že bude dodržovat Podmínky a Pravidla. Článek 3. Zákazník 3.1 Přijetí zákazníka DEGIRO si může stanovit podmínky týkající se rozsahu, druhu a charakteru poskytovaných služeb pro určité skupiny fyzických osob a právnických osob. Společnost DEGIRO je, bez udání důvodu, oprávněna nepřijmout určité osoby jako zákazníky nebo jim neposkytnout určité služby. 3.2 Zákaznický průzkum, Test způsobilosti Zákazník společnosti DEGIRO poskytuje výslovný souhlas k zahájení šetření týkající se Zákazníka. Zákazník poskytne na žádost společnosti DEGIRO společností DEGIRO požadovanou součinnost při Zákaznickém průzkumu a vyplní Test způsobilosti a dotazy společnosti DEGIRO zodpoví pravdivě. 3.3 Soukromý investor Na základě Pokynů a Pravidel jsou investoři klasifikováni jako soukromí investoři, profesionální investoři a nebo jiná způsobilá protistrana. Tato klasifikace má vliv zejména na povinnost společnosti DEGIRO pečovat o své zákazníky. Cílem této regulace je postarat se, aby o každého zákazníka bylo co nejlépe postaráno a aby obdržel vhodné informace. Za účelem poskytnutí stejné míry péče a informací všem svým zákazníkům se společnost DEGIRO rozhodla zpočátku 9/27

10 všechny své zákazníky klasifikovat jako soukromé investory. Tato klasifikace nabízí Zákazníkovi nejvyšší míru péče a poskytování informací. 3.4 Jiná klasifikace DEGIRO nabízí Zákazníkovi možnost požádat o zařazení do jiné klasifikační kategorie. Pokud si Zákazník přeje být zařazen mezi profesionální investory (s příslušnou nízkou ochranou a dohledem), může o to požádat společnost DEGIRO s uvedením důvodů pro tuto odlišnou klasifikaci. Společnost DEGIRO si vyhrazuje právo odmítnout žádost Zákazníka. 3.5 Občané USA Obyvatelé Spojených států, včetně těch kteří se kvalifikují jako občané USA, stálí rezidenti nebo nerezidenti a obyvatelé jiných jurisdikcí, které nabízení finančních služeb pro své subjekty netolerují nebo tolerují jen v omezené míře, nemohou využívat služeb společnosti DEGIRO a ručí společnosti DEGIRO za škodu, která by jí vznikla porušením tohoto zákazu. 3.6 Vlastní odpovědnost Zákazník ručí společnosti DEGIRO za to, že u společnosti DEGIRO jedná výhradně na vlastní odpovědnost a že uzavírá Zákaznickou smlouvu vlastním jménem a ne jako zástupce někoho jiného. 3.7 Zákazník sestávající z více než jedné osoby Zákaznickou smlouvu může uzavřít jedna nebo více osob společně. Pokud je smlouva uzavřena vícero osobami společně, jsou tyto osoby, jak společně, tak každá zvlášť oprávněny k zadávání Pokynů a společnost DEGIRO smí vycházet ze znalostí a zkušeností jednoho z nich a z informací, které obdrží od jednoho z nich. Společnost DEGIRO je však oprávněna odmítnout v případě pochyb provedení Pokynu do doby, než obdrží od příslušných osob potvrzení Pokynu. V případe změny bankovního účtu, bude vždy vyžadována součinnost všech držitelů. Když je Zákaznická smlouva uzavřena více než jednou osobou, jsou všechny dotyčné osoby vůči společnosti DEGIRO jednotlivě odpovědny za závazky vyplývající ze Zákaznické smlouvy. 3.8 Zákazník jako právnická osoba Pokud je Zákaznická smlouva uzavřena právnickou osobou, pak ručí jednatelé/ředitelé této právnické osoby společnosti DEGIRO a Beleggersgiro za to, že Pokyny, které jsou společnosti DEGIRO zadávány jménem právnické osoby, budou zadávány oprávněně a že při jejich zadávání budou zohledněny zájmy společnosti a oprávnění k zastupování tak, jak jsou v platnosti pro právnickou osobu. 3.9 Povinnosti Zákazníka Zákazník se vůči společnosti DEGIRO zavazuje, že bude podle svého nejlepšího vědomí a svědomí brát ohled na zájmy společnosti DEGIRO a bude služeb společnosti DEGIRO využívat řádně a pečlivě. Zákazník nebude obchodovat s Finančními nástroji, o jejichž účinku nemá dostatečné znalosti a které vedou k vyššímu riziku, než které se hodí k finanční pozici Zákazníka. Zákazník potvrzuje, že je jeho povinností uvědomovat si rizika spojená s obchodováním s Finančními nástroji a prohlašuje, že smlouvy obdržené od společnosti DEGIRO, informace a další dokumenty si pečlivě přečetl a že jim rozumí. 10/27

11 3.10 Úmrtí Zákazníka Jestliže Zákazník zemře, může dědic nebo dědicové disponovat Zůstatkem a používat služeb nabízených společností DEGIRO jen poté, co společnost DEGIRO obdrží požadované informace a poté co je jí předloženo rozhodnutí o dědictví. Článek 4. Služby 4.1 Přijetí Zákazníka DEGIRO nebude své služby poskytovat, dokud Zákazník nebude přijat společností DEGIRO po provedení Zákaznického průzkumu. Ten se může uskutečnit před a nebo po podepsání této Zákaznické smlouvy. 4.2 Transakce a pozice ve Finančních nástrojích Služby společnosti DEGIRO sestávají z toho, že společnost DEGIRO umožňuje Zákazníkovi, aby prostřednictvím sítě brokerů, clearingových členů, protistran, bank, burz a jiných stran, s nimiž má DEGIRO přímý nebo nepřímý vztah, realizoval transakce ve Finančních nástrojích a držel pozice ve Finančních nástrojích. DEGIRO pečlivě vybírá a pravidelně prověřuje třetí osoby, s nimiž spolupracuje. 4.3 Finanční participace Poskytování služeb společností DEGIRO týkajících se Finančních participací obnáší, že společnost DEGIRO předává Pokyny Zákazníka, týkající se Finančních participací, jménem zákazníka příslušným investičním fondům. Zákazník nedrží pozice ve Finančních participacích u společnosti DEGIRO, ale u konkrétního investičního fondu. 4.4 Pozice u třetích stran Společnost DEGIRO a Beleggersgiro drží všechny pozice v penězích a ve Finančních nástrojích, které u nich Zákazník drží, u třetích stran, jako jsou clearingoví členové a brokeři. Úkolem společnosti DEGIRO je neustále dbát na to, aby hodnota všech pozic v penězích a Finančních nástrojích, které společnost DEGIRO a Beleggersgiro u těchto třetích stran drží na vrub a riziko zákazníků, přinejmenším odpovídaly hodnotě závazků v penězích a ve Finančních nástrojích všech zákazníků dohromady vůči společnosti DEGIRO a vůči Beleggersgiro. Pro všechny tyto pozice platí, že výhody a nevýhody, vyplývající z držení těchto pozic společností DEGIRO nebo Beleggersgiro u těchto třetích stran nebo v souvislosti s ním, jdou na vrub a riziko Zákazníka. To znamená, že všechny zisky jako dividendy a zvýšení měnového kurzu, ale také všechny ztráty jako kurzové ztráty a ztráty v důsledku úpadku nebo insolvence protistrany, budou společností DEGIRO vypořádány na Investičním účtu, po odečtení daní a jiných povinných poplatků stanovených v Podmínkách a pravidlech. 4.5 Použití třetími stranami Pokud třetí strany, jako jsou clearingoví členové a brokeři, u nichž pro Zákazníka společnost DEGIRO a Beleggersgiro drží pozice v penězích a ve Finančních nástrojích, požadují v souvislosti s těmito Finančními nástroji od společnosti DEGIRO zajištění nebo užívací právo, uděluje Zákazník tímto společnosti DEGIRO výslovné svolení, aby souhlasila s tímto právem nebo použitím třetími stranami. Užívací právo příslušnou třetí stranou znamená, že u této třetí strany nedochází k rozdělení majetku. V případě úpadku příslušné třetí strany proto může dojít ke 11/27

12 vzniku škody. Společnost DEGIRO hlídá, aby toto riziko bylo omezené, tím, že tyto třetí strany pečlivě vybírá a monitoruje, a požaduje zajištění nebo právní ochranu jako například právo na vypořádání závazků. Pozice ve Finančních nástrojích, k nimž vykonává třetí strana uživatelské právo, jsou společností DEGIRO přidělovány průběžně Zákazníkům, pro které drží Beleggersgiro tyto Finanční nástroje na příslušném účtu u těchto třetích stran. 4.6 Schodek Úkolem společnosti DEGIRO je neustále dbát, aby hodnota všech pozic v penězích a Finančních nástrojích, které společnost DEGIRO a Beleggersgiro drží na vrub a riziko Zákazníků, přinejmenším odpovídala hodnotě práv vůči společnosti DEGIRO a vůči Beleggersgiro. Například kvůli chybě společnosti DEGIRO nebo clearingového člena či brokera se může stát, že v určitou chvíli dojde ke schodku v penězích nebo v určitém Finančním nástroji, který Beleggersgiro drží pro zákazníky společnosti DEGIRO. Je samozřejmé, že společnost DEGIRO vyšetří, jak ke schodku došlo a bude se snažit tento nedostatek co nejrychleji napravit. Kvůli ochraně zákazníků společnosti DEGIRO platí po dobu schodku následující. Pokud dojde ke schodku hodnoty pozic v určité cizí měně nebo v určitém Finančním nástroji, které společnost DEGIRO, respektive Beleggersgiro drží na vrub a riziko zákazníků společnosti DEGIRO na účtu třetí strany, bude tento schodek rozdělen průběžně mezi všechny zákazníky, pro které společnost DEGIRO, respektive Beleggersgiro drží pozice u těchto třetích stran v příslušné měně nebo ve Finančních nástrojích. DEGIRO je v případě schodku oprávněna zadržet Pokyny do té doby, než se vyjasní okolnosti schodku nebo rozdělení či jeho anulování. 4.7 Deriváty Pokud chce Zákazník prostřednictvím společnosti DEGIRO obchodovat Deriváty, musí kromě Smlouvy o investičních službách se společností DEGIRO uzavřít i Dodatek k derivátům. 4.8 Debit money Pokud chce mít Zákazník možnost mít u společnosti DEGIRO negativní saldo v penězích, musí kromě Smlouvy o investičních službách se společností DEGIRO uzavřít i Dodatek k Debit money. 4.9 Shortování cenných papírů Pokud chce mít Zákazník možnost mít u společnosti DEGIRO negativní saldo v Cenných papírech, musí kromě Smlouvy o investičních službách se společností DEGIRO uzavřít i Dodatek k Shortování cenných papírů Burzy a Finanční nástroje DEGIRO určuje jaké burzy, jaká měna a jaké Finanční nástroje jsou předmětem jejích služeb a uvádí jejich přehled na svých webových stránkách. Společnost DEGIRO je oprávněna kdykoli jednostranně a bez udání důvodu změnit nebo ukončit poskytování Investičních služeb související s určitou burzou, měnou a nebo určitým Finančním nástrojem. Článek 5. Webtrader 5.1 Přístupový kód Společnost DEGIRO poskytuje Zákazníkovi přístup na jím otevřenou Osobní stránku v aplikaci 12/27

13 Webtrader pomocí jím zvoleného Přístupového kódu. Přístupový kód musí být Zákazníkem udržován v tajnosti. Zákazník odpovídá za použití Přístupového kódu. Ztrátu, krádež, zneužití nebo jiné neoprávněné užití Přístupového kódu musí Zákazník - poté co jej zjistí - neprodleně ohlásit společnosti DEGIRO. Po obdržení hlášení a jeho potvrzení Zákazníkovi znemožní společnost DEGIRO další použití Přístupového kódu. Pokyny, které byly provedeny předtím, jdou na vrub a riziko Zákazníka. 5.2 Více než jedna Osobní stránka Zákazník si u společnosti DEGIRO může vytvořit více než jednu Osobní stránku. Pokud si Zákazník u společnosti DEGIRO otevře více než jednu Osobní stránku, bude společnost DEGIRO tyto různé Osobní stránky samostatně spravovat. Zákazník bude společností DEGIRO informován o Zůstatku pro každou Osobní stránku. Úroky a náklady se budou účtovat pro každou Osobní stránku zvlášť. Doplňující služby jako Deriváty, Debit money a Shortování cenných papírů se aktivují pro každou Osobní stránku zvlášť. Limity budou kalkulovány a monitorovány pro každou Osobní stránku separátně. Pozor: Schodky Zůstatku na jedné Osobní stránce mohou být společností DEGIRO nárokovány ze Zůstatku jiné Osobní stránky Zákazníka. 5.3 Profily Zákazník si může vybrat na každé Osobní stránce v aplikaci WebTrader jiný Profil. Rozdíly mezi Profily jsou vysvětleny v dokumentu WebTrader v Bližších informacích o investičních službách. 5.4 Pokyny prostřednictvím aplikace WebTrader Všechny Pokyny zadané prostřednictvím aplikace WebTrader za použití Přístupového kódu jdou na vrub a riziko Zákazníka a mohou být společností DEGIRO jako takové vyřízeny. 5.5 Nepřetržitý provoz WebTrader je technický komunikační systém. Společnost DEGIRO se bude vždy snažit, aby přístup k jejím službám prostřednictvím aplikace WebTrader probíhal co nejplynuleji. Společnost DEGIRO negarantuje nepřetržitý a bezchybný provoz aplikace WebTrader a je oprávněna dočasně pozastavit přístup k aplikaci, například v souvislosti s poruchami nebo probíhajícími pracemi. 5.6 Povinnosti Zákazníka Zákazník bude aplikaci WebTrader používat pečlivě a bude dbát na to, aby se k aplikaci WebTrader připojoval vždy z bezpečného a nezavirovaného počítače. 5.7 Zůstatek, Limity Zákazník má možnost přes aplikaci WebTrader průběžně zjistit hodnotu Zůstatku na svém Investičním účtu, stav Finančních participací a Limitů. Článek 6. Zůstatek 6.1 Investiční účet Před vypořádáním první transakce nebo doručením Finančních nástrojů jiných než jsou Finanční participace, DEGIRO otevře Investiční Účet. Investiční Účet je veden prostřednictvím DEGIRO a Beleggersgiro, jejichž pohledávky a závazky vůči Zákazníkům jsou zaznamenány. Finanční 13/27

14 participace není vedena na Investičním Účtu, podíly jsou drženy přímo zákazníkem a spravuje je příslušný investiční fond. Jestliže na Investičním Účtu nejsou vedeny žádné Finanční nástroje po dobu delší než jeden kalendářní měsíc, bude Investiční Účet společností DEGIRO automaticky uzavřen. 6.2 Beleggersgiro DEGIRO dbá, aby všechny kladné zůstatky v penězích a Cenných papírech (kromě Finančních participací) a všechny pozice v Derivátech, byly pro zákazníka drženy a vedeny na účtu vedeném Beleggersgiro. Investiční účet je spravován pro Zákazníka společnosti DEGIRO, na základě dohody třetí strany s DEGIRO a Beleggersgiro, zakotvené ve smlouvě. Zákazník souhlasí s dohodou se třetí stranou. 6.3 Bankovní účet Jakýkoliv převod peněz na Investiční účet musí být z Bankovního účtu. Jakýkoliv peněžní zůstatek na Investičním účtu může být převeden pouze na tento Bankovní účet. Finanční nástroje nemohou být převedeny z Investičního účtu u společnosti DEGIRO na účet mimo společnost DEGIRO Dodání cenných papírů DEGIRO neposkytuje součinnost při dodání Cenných papírů v tom smyslu, že by Zákazník mohl přes DEGIRO obdržet akcie na jméno nebo na doručitele u příslušného emitenta. 6.5 Automatický nákup Peněžního fondu Na Investičním účtu není možné držet saldo v penězích. Zákazník tímto zadává společnosti DEGIRO průběžný Pokyn, aby peníze, zaslané Zákazníkem na Investiční účet nebo uvolněné například při prodejní transakci, investovala do Finančních participací v Peněžním fondu. 6.6 Automatický prodej Peněžních fondů Zákazník tímto zadává společnosti DEGIRO průběžný Pokyn, k prodeji tolika Finančních participací Peněžního fondu, kolika je nezbytné k uspokojení platební povinnosti Zákazníka vůči společnosti DEGIRO či Beleggersgiro nebo k provedení peněžní transakce dle instrukcí Zákazníka. 6.7 AutoFX DEGIRO poskytuje Zákazníkovi standardně službu AutoFX. To znamená, že společnost DEGIRO automaticky převádí všechny obnosy v penězích, které obdrží od nebo pro Zákazníka na České koruny a na všechny platební povinnosti Zákazníka v Cizí měně automaticky nakupuje příslušnou Cizí měnu. Pro Cizí měnu, pro kterou je Peněžní fond uveden v dokumentu Finanční participace v Bližších informacích o investičních službách, může Zákazník zažádat o vypnutí služby AutoFX. V případě odmítnutí služby AutoFX je od Zákazníka zodpovědné, když zajistí dostatečné saldo v příslušné Cizí měně nebo dostatečný kreditní prostor v souladu s Dodatkem k Debit money dříve, než zadá Pokyn, k jehož vyřízení je třeba Cizí měna. 6.8 Peníze V Zákaznické smlouvě jsou Finanční participace v Peněžním fondu rovny jejich hodnotě v penězích a tam, kde je to relevantní, tedy všude tam, kde se mluví v této smlouvě o penězích, je 14/27

15 míněna hodnota Finančních participací v Peněžním fondu (včetně dohody o Limitech). Na webových stránkách je možno zjistit celkovou hodnotu Peněžního fondu. 6.9 Hlasovací právo Společnost DEGIRO ani Beleggersgiro nebude využívat hlasovacího práva v souvislosti s pro Zákazníka drženými Cennými papíry, kromě případů, kdy k tomu dá Zákazník pokyn. Na žádost Zákazníka může společnost DEGIRO Zákazníkovi nabídnout možnost, aby v souvislosti s pro Zákazníka drženými Cennými papíry vykonala hlasovací právo nebo aby se zúčastnila schůze akcionářů. Požádat o to musí společnost DEGIRO Zákazník, a to nejpozději deset Obchodních dnů před příslušnou schůzí, nebo pokud je pro hlasování stanoveno datum registrace, nejpozději pět Obchodních dnů před datem registrace. Společnost DEGIRO si za to účtuje poplatky, jejichž výši najdete v dokumentu Poplatky v Bližších informacích o investičních službách Příjmy z Finančních nástrojů V případě, že existuje výběr z možností pro výplatu v penězích nebo pro výplatu ve Finančních nástrojích, zvolí společnost DEGIRO automaticky výplatu ve Finančních nástrojích, přičemž zbývající část výplaty, která nemůže být uskutečněna ve Finančních nástrojích celá, připíše na Zůstatek ve frakcích tohoto Finančního nástroje nebo v penězích Úrok Společnost DEGIRO nepřipisuje úrok v případě pozitivního salda na Investičním účtu. Ze záporného salda v penězích v Cizí měně účtuje společnost DEGIRO úrok, tak jak je specifikován v dokumentu Poplatky v Bližších informacích o investičních službách Přehled Zůstatku Na Zákazníkově Osobní stránce se Zákazník může kdykoli podívat na svůj Zůstatek. Na začátku každého roku vydává společnost DEGIRO Zákazníkovi daňový roční přehled za předešlý rok. Zákazník souhlasí s tím, že všechny přehledy a jiná potvrzení jsou vydávána výlučně elektronicky přes aplikaci WebTrader. Na žádost Zákazníka může společnost DEGIRO poslat Zákazníkovi za poplatek písemný přehled poštou nebo Zákazníkovi poskytnout starší přehledy, kterými disponuje Kontrola poskytnutých údajů a provedených Pokynů Zákazník si musí společností DEGIRO vydaná potvrzení, výpisy z účtu, memoranda nebo jiné dokumenty a údaje co nejrychleji zkontrolovat, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku, kdy je společnost DEGIRO vydala, aby se omezila škoda vzniklá v důsledku eventuálních chyb. Pokud Zákazník neobdrží od společnosti DEGIRO zprávu, přičemž ví, že ji může očekávat, oznámí to Zákazník co nejdříve společnosti DEGIRO Hlášení chyby, odpovědnost společnosti DEGIRO Když Zákazník zjistí chybu nebo neúplnost, musí ji neodkladně ohlásit společnosti DEGIRO. Po dohodě se Zákazníkem určí společnost DEGIRO zda a jak lze případnou chybu odstranit. Pokud je společnost DEGIRO odpovědná za způsobenou škodu v důsledku chyby, která mohla být signalizována a ohlášena zákazníkem v souladu s přecházejícím, a jako taková mohla být omezena, potom je společnost DEGIRO odpovědná do výše ztráty, která by vznikla, pokud by Zákazník chybu ohlásil do 24 hodin společnosti DEGIRO. 15/27

16 6.15 Opravy provedené společností DEGIRO DEGIRO je oprávněna opravit chybu nebo omyl bez svolení Zákazníka a zrušit nesprávný převod či chybné připsání peněz nebo Finančních nástrojů. Společnost DEGIRO je oprávněna zrušit převod na Investiční účet Zákazníka v důsledku pokynu, který byl vydán neoprávněnou osobou Dokazování Mezi smluvními stranami slouží jako úplný důkaz veškerá vedená administrace kromě případů, kdy Zákazník dodá relevantní protidůkaz. Článek 7. Zákazník zodpovídá za své investiční volby 7.1 Execution only Společnost DEGIRO neposkytuje žádné investiční poradenství a nespravuje investice Zákazníků. Společnost DEGIRO poskytuje všechny své služby na bázi Execution Only. Objednávky Zákazníka jsou systémem společnosti DEGIRO zpracovávány automaticky a přitom jsou prověřovány z hlediska Limitů, které pro Zákazníka stanovila společnost DEGIRO. Zákazník si sám určuje svou investiční strategii a volby a pouze Zákazník je zodpovědný za Pokyny a za pravidelnou kontrolu a údržbu Zůstatku. 7.2 Informace Zákazník potvrzuje, že bude obchodovat jen s Finančními nástroji, o nichž má dostatečné znalosti a jimž rozumí. Zákazník potvrzuje, že si prostudoval kapitolu Charakteristika a rizika finančních nástrojů v Bližších informacích o investičních službách a porozuměl jim. Zákazník potvrzuje, že přijímá riziko spojené s investováním do Finančních nástrojů a že bude dbát na to, aby byl schopen vždy unést eventuální z něj plynoucí ztráty. Článek 8. Pokyny 8.1 Pokyny Zákazník může společnosti DEGIRO zadávat Pokyny prostřednictvím aplikace WebTrader nebo jiným způsobem, stanoveným Bližšími informacemi o investičních službách. Pokyny mohou být uvedeny ve Finančních nástrojích nebo v peněžních částkách v Českých korunách nebo v jejich protihodnotě v Cizí měně, jejíž nákup nebo prodej požaduje. Druhy Pokynů, které společnost DEGIRO přijímá, jsou uvedeny a popsány v dokumentu Pokyny a jejich vyřizování v Bližších informacích o investičních službách. 8.2 Přijetí Pokyny jsou hned po obdržení prověřeny systémy společnosti DEGIRO z hlediska platných Limitů a po přijetí společností DEGIRO provedeny. Pokud může být Pokyn vykonán pouze částečně z důvodu Zůstatku nebo platných limitů, je společnost DEGIRO oprávněna, ale ne povinna, provést tuto část Pokynu. 8.3 Nejasný pokyn DEGIRO může odmítnout provést nejasný, neobvyklý nebo nesprávný Pokyn. Společnost DEGIRO v tom případě bude co nejrychleji kontaktovat Zákazníka. Společnost DEGIRO není 16/27

17 odpovědná za to, pokud bude výsledkem takového šetření, že Pokyn bude proveden se zpožděním nebo nebude proveden vůbec. 8.4 Pokyny na vrub účtu Zákazníka Všechny Pokyny, o kterých může společnost DEGIRO rozumně předpokládat, že byly zadány Zákazníkem, jdou na vrub a riziko Zákazníka a mohou být společností DEGIRO vyřízeny. 8.5 Vyřizování objednávek DEGIRO vyřizuje Objednávky Zákazníka v souladu se strategií vyřizování objednávek. Vyřizování objednávek je popsáno v dokumentu Objednávky a jejich vyřizování v Bližších informacích o investičních službách; aktuální verze je vždy k nahlédnutí na webových stránkách. Společnost DEGIRO není povinna vyřizovat Objednávky Zákazníka, které se odchylují od strategie Vyřizování objednávek společnosti DEGIRO. 8.6 Bloková objednávka DEGIRO může Objednávky Zákazníka spojit s Objednávkami jiných zákazníků a zaslat je společně na místo realizace (burza cenných papírů, OTC protistraně nebo jiné). Společnost DEGIRO to dělá jen v situacích, kdy je nepravděpodobné, že spojení Objednávek může být pro příslušné zákazníky nevýhodné. Existuje tu však možnost, že se toto spojení ukáže pro Zákazníka jako nevýhodné. 8.7 Párování Objednávek Součástí Strategie vyřizování objednávek společnosti DEGIRO je, že společnost DEGIRO Objednávky Zákazníků může vyřídit mimo burzu. Objednávky mohou být společností DEGIRO provedeny s třetími osobami (OTC). Objednávky mohou být vyřízeny také proti Objednávkám jiných zákazníků společnosti DEGIRO. To znamená, že Zákazníkova Objednávka na koupi (z části nebo celá) může být provedena proti Objednávce na prodej jiného Zákazníka a naopak, přičemž jiným zákazníkem může být Partnerská strana společnosti DEGIRO. Podepsáním této smlouvy k tomu uděluje Zákazník výslovný souhlas. 8.8 Jednání společnosti DEGIRO Je odpovědností Zákazníka, aby sledoval vývoj svých Objednávek a Finančních nástrojů, do kterých investuje, a včas instruoval společnost DEGIRO. Pokud se zpozdí Pokyn Zákazníka v případě například převzetí nákupů, volitelných dividend, pohledávek a jiných práv, k nimž se váže časový limit, může společnost DEGIRO jako zástupce udělat to, co se jeví jako v nejlepším zájmu Zákazníka. 8.9 Zpracování Pokynu na Investičním účtu Pokyn k nákupu či prodeji Finančních nástrojů z Investičního účtu Zákazníka bude neprodleně zobrazen v Zůstatku. V případě Pokynu to znamená, že tato transakce bude zpracována v Investičním účtu (v případě koupě připsáním Finančních nástrojů a odepsáním peněz a naopak v případě prodeje) před tím, než bude vyřízena (tj. než DEGIRO nebo Beleggersgiro obdrží příslušné Finanční nástroje nebo platby, respektive sami dodají). Na Investičním účtu zaznamenané Finanční nástroje jsou v tomto případě zapsané pouze dočasně kvůli vyjasnění ekonomické situace Zákazníka. Pokud společnost DEGIRO a Beleggersgiro neobdrží zadané pozice na Investičním účtu v rozumném časovém horizontu, společnost DEGIRO je oprávněna 17/27

18 tento dočasný zápis zrušit. Dočasný zápis v Cizí měně bude zrušen v kurzu, který odpovídá času zrušení dočasného zápisu, v jakém byl tento zápis otevřen. Náklady spojené se zrušením dočasného zápisu jdou na vrub Zákazníka. Článek 9. Půjčování cenných papírů 9.1 Souhlas Zákazníka Zákazník tímto uděluje společnosti DEGIRO souhlas k vypůjčení Finančních nástrojů, které jsou předmětem Pokynu k nákupu nebo jsou Beleggersgirem drženy pro Zákazníka. Společnost DEGIRO přitom bude vždy vystupovat jako protistrana ve vztahu k Beleggersgiru a jako taková protistrana má povinnost navrátit Finanční nástroje, které jsou vypůjčeny. Stručně je Půjčování popsáno v dokumentu Bližší informace o investičních službách. 9.2 Zajištění Pokud společnost DEGIRO půjčuje Cenné papíry, pak ve vztahu k těmto Cenným papírům nedochází v daný okamžik k oddělení aktiv. Beleggersgiro má nárok na vrácení od společnosti DEGIRO. Za účelem úplného krytí rizika spojeného s tím, že společnost DEGIRO nebude schopna vrátit Cenné papíry, které jsou půjčeny, zajistí společnost DEGIRO, aby Beleggersgiro dostávala nepřetržité zajištění ve výši nejméně 104% hodnoty Cenných papírů, které jsou půjčeny. Beleggersgiro bude takto v každém případě co nejvíce schopna dostát svým závazkům vůči Zákazníkovi. 9.3 Zůstatek Když si společnost DEGIRO půjčuje Cenné papíry, nemění se tím Zůstatek Zákazníka u Beleggersgiro. Zákazníkovi totiž zůstává vůči Beleggersgiro nárok vyjádřený v Cenných papírech, které jsou společností DEGIRO vypůjčeny. Beleggersgiro v tento okamžik nebude držet příslušné Cenné papíry, ale místo nich peníze nebo jiné Cenné papíry jako zajištění od společnosti DEGIRO. Cenné papíry, které jsou vypůjčeny, jsou společností DEGIRO průběžně přidělovány zákazníkům, pro které jsou drženy Cenné papíry příslušného druhu na účtu příslušné třetí strany, od níž byly Cenné papíry za účelem Půjčení vzaty nebo kam měly být připsány. Článek 10. Limity 10.1 Nepřetržitá viditelnost na Osobní stránce Během každého Obchodního dne určí DEGIRO hodnotu Cenných papírů, výši rizika, hodnotu Debit money, Shortování cenných papírů a Zůstatek a zpřístupní je zákazníkovi zpětně. Zůstatky a Limity vypočítává společnost DEGIRO na základě pozic (včetně podmínečných rezervací jak je popsáno v článku 8.9) tak, jak jsou v daný okamžik spravovány na Osobní stránce spolu s přibývajícím úrokem a náklady. Vysvětlení výpočtu Hodnoty zajištění a Rizika uvádíme v dokumentu Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů v Bližších informacích o investičních službách Více Osobních stránek Pokud má Zákazník více než jednu Osobní stránku, jsou Zůstatky a Limity vypočítány společností DEGIRO pro každou Osobní stránku zvlášť. Pozor: Je přitom povinností Zákazníka splňovat pro 18/27

19 každou Osobní stránku Limity a podmínky. Transakce prováděné na Investičním účtu Zákazníka budou společností DEGIRO vyřízeny na Osobní stránce, ze které Zákazník učinil objednávku Limit pro Debit money Zákazníkovi není dovoleno mít na Osobní stránce negativní Zůstatek v penězích v jakékoliv měně, pokud společnost DEGIRO neodsouhlasila poskytnutí Debit money a pokud nebyl mezi Stranami pro tuto Osobní stránku uzavřen Dodatek k Debit money. Limit Debit money je upřesněn v dokumentu Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů v Bližších informacích o investičních službách. Pokyny, které přímo nebo nepřímo vedou k nepovolenému pasivnímu zůstatku, nebudou společností DEGIRO provedeny. Pokud přesto vznikne nepovolený pasivní zůstatek (například odúčtování nákladů pro společnost DEGIRO), musí Zákazník toto překročení co nejrychleji dorovnat Limit pro Shortování cenných papírů Zákazníkovi není dovoleno mít na Osobní stránce negativní zůstatek v Cenných papírech, pokud společnost DEGIRO neodsouhlasila poskytnutí Debit money a pokud nebyl mezi Stranami pro tuto Osobní stránku uzavřen Dodatek k Shortování cenných papírů. Limit Shortování cenných papírů je upřesněn v dokumentu Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů v Bližších informacích o investičních službách. Pokyny, které přímo nebo nepřímo vedou k nepovolenému zůstatku v Shortování cenných papírů, nebudou společností DEGIRO provedeny. Pokud přesto vznikne nepovolený zůstatek v Shortování cenných papírů, musí Zákazník toto překročení co nejrychleji dorovnat Hodnota zajištění a Limit rizika Zákazník musí dbát, aby Hodnota zajištění byla vždy vyšší než Riziko. Pokud je Riziko vyšší než Hodnota zajištění, musí Zákazník toto překročení neodkladně napravit zasláním peněz, uzavřením pozic ve Finančních nástrojích nebo jinými způsoby Další limity DEGIRO může s ohledem na vývoj trhu nebo Zákazníkova portfolia, zavést další jednorázová nebo trvalá omezení a Limity pro Objednávky a pozice v penězích a Finančních nástrojích. Pokud tahle událost nastane, může to znamenat, že Zákazník bude muset okamžitě uzavřít pozice ve Finančních nástrojích nebo omezit využití služby Debit money nebo Shortování cenných papírů. Společnost DEGIRO se bude snažit informovat o tom Zákazníka včas em nebo prostřednictvím aplikace WebTrader Změna Limitů DEGIRO je oprávněna v případě potřeby změnit Limity, Hodnotu zajištění a Riziko a způsob jejich výpočtu. Společnost DEGIRO se bude snažit informovat o těchto změnách Zákazníka včas e- mailem nebo prostřednictvím aplikace WebTrader Překročení Limitů DEGIRO je oprávněna odmítnout všechny Pokyny, které vedou k překročení nebo ke zvýšení překročení jednoho nebo více Limitů. 19/27

20 10.9 Postup při překročení Limitů U bank a investičních společností v Nizozemsku je obvyklé, že v případě překročení Limitů zasáhne poskytovatel služby až po pěti obchodních dnech od překročení. Zásah společnosti DEGIRO je realizován v kratším termínu za účelem ochrany jak zákazníka, tak společnosti DEGIRO proti vznikající škodě. Společnost DEGIRO tímto jasně seznámí Zákazníka s následujícími ustanoveními tohoto článku 10. Další podrobnosti týkající se postupu při překročení Limitů jsou uvedeny v dokumentu Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů v Bližších informacích o investičních službách Hlášení o překročení limitu Při překročení Limitu nebo na konci Obchodního dne, kdy byl Limit překročen, hlásí společnost DEGIRO Zákazníkovi překročení prostřednictvím aplikace WebTrader a - jak je blíže domluveno mezi Stranami - em, prostřednictvím sms, nebo jiným způsobem. Pokud na konci následujícího Obchodního dne není překročení dorovnáno, hlásí to DEGIRO Zákazníkovi opět prostřednictvím druhého sdělení. V obou sděleních společnost DEGIRO Zákazníkovi sdělí výši a druh překročení a dále sdělí Zákazníkovi, že má překročení neprodleně dorovnat Opatření společnosti DEGIRO Pokud na konci Obchodního dne (23:59) následujícího po dni, kdy společnost DEGIRO Zákazníkovi zaslala druhé sdělení (tak jak je popsáno výše), je Limit ještě stále překročen, je společnost DEGIRO oprávněna uzavřít pozice Zákazníka nebo je prodat v míře potřebné k dorovnání překročení. Pokud se překročení vztahuje k Hodnotě zajištění a Limitu rizika, společnost DEGIRO sníží Riziko na nejvýše 90 % Hodnoty zajištění Přímý zásah společnosti DEGIRO Pokud během Obchodního dne překročí v jakémkoliv okamžiku riziko hranici 125 % Hodnoty zajištění, ohlásí DEGIRO toto překročení co nejrychleji po jeho rozpoznání. Kromě případů, kdy riziko kleslo díky zásahu Zákazníka nebo díky pohybu trhu pod Hodnotu zajištění, je společnost DEGIRO oprávněna za hodinu po tomto hlášení uzavřít pozice Zákazníka nebo je prodat, aby omezila riziko. Společnost DEGIRO sníží riziko na nejvýše 90 % Hodnoty zajištění Překročení Limitu kvůli kompenzaci společnosti DEGIRO Pokud došlo k překročení Limitu jen pro Debit money a překročení je přímým důsledkem toho, že společnost DEGIRO inkasovala svou odměnu, platí na rozdíl od předchozích ustanovení termín deseti dnů, než společnost DEGIRO přistoupí k uzavření pozic Zákazníka nebo k jejich prodeji, aby překročení anulovala. Článek 11.Kompenzace Za služby společnosti DEGIRO a Beleggersgiro Zákazníkovi si DEGIRO účtuje náklady a mezi stranami domluvenou odměnu a úrok. DEGIRO inkasuje tyto obnosy, když jsou splatné. Druh a výše odměn pro společnost DEGIRO jsou uvedeny v dokumentu Poplatky v Bližších informacích o investičních službách a mohou být společností DEGIRO v případě potřeby upraveny. 20/27

21 Článek 12. Informace, komunikace 12.1 Osobní informace DEGIRO bude spravovat osobní informace o Zákazníkovi. Společnost DEGIRO zpracovává osobní informace v souladu s Podmínkami a Pravidly a bude tyto informace považovat za důvěrné a nebude je poskytovat třetím osobám kromě případů, kdy: Je to potřeba pro poskytování služeb v souladu s touto smlouvou; společnost DEGIRO to považuje za nutné z hlediska bezpečnosti a integrity finančního sektoru; a tyto údaje musí být poskytnuty třetím osobám dle Podmínek a Pravidel. Společnost DEGIRO smí také osobní údaje, které obdrží od Zákazníka, použít pro účely obchodních sdělení. Společnost DEGIRO však tyto informace nebude sdělovat jiným stranám než Partnerským stranám. Zákazník může společnost DEGIRO požádat, aby nedostával od společnosti DEGIRO a od jejích Partnerů žádná obchodní sdělení. Osobní údaje Zákazníka bude společnost DEGIRO uchovávat během doby trvání Zákaznické smlouvy a tak dlouho, jak bude třeba, aby společnost DEGIRO splnila Podmínky a Pravidla Doplňující informace Zákazník je povinen na vyžádání společnosti DEGIRO, poskytnout všechny doplňující informace, které společnost DEGIRO potřebuje, aby mohla plnit své povinnosti v souladu s Podmínkami a Pravidly Změna informací Zákazník musí neprodleně ohlásit změny relevantních osobních informací společnosti DEGIRO Mlčenlivost Strany se domluvily, že informace, které o sobě získaly na základě vztahu týkajícího se Investičních služeb a o kterých mohou rozumně předpokládat, že tyto informace mají důvěrný nebo osobní charakter, budou udržovat v tajnosti, pokud nejsou v souladu s Podmínkami a Pravidly povinny tuto informaci zveřejnit. Společnost DEGIRO může v případě potřeby z důvodu poskytování svých služeb disponovat informacemi, které jsou důležité v souvislosti se Zákazníkovým obchodováním. Zákazník přijímá, že společnost DEGIRO není povinna Zákazníka na základě těchto informací varovat nebo mu radit Třetí strany Zákazník uděluje souhlas s poskytováním údajů třetím stranám (jako jsou například burzy a brokeři), pokud je to nutné pro realizaci služeb dle této smlouvy Data DEGIRO poskytuje Zákazníkovi prostřednictvím Webových stránek informace o kurzu a jiná data. Právo na duševní vlastnictví této informace může náležet společnosti DEGIRO nebo třetím 21/27

22 stranám, od nichž společnost DEGIRO informaci získala. Zákazník tyto informace bude získávat jen pro vlastní využití a nebude je žádným způsobem šířit nebo zveřejňovat Jazyk Společnost DEGIRO komunikuje se svými zákazníky česky, anglicky nebo nizozemsky. Společnost DEGIRO není povinna komunikovat v jiném jazyce Způsob komunikace Strany se domluvily, že veškerá písemná komunikace mezi stranami smí a může probíhat prostřednictvím pošty, u a Webových stránek Kontaktní údaje společnosti DEGIRO Pokyny a sdělení Zákazníka pro společnost DEGIRO uskutečňovaná pomocí u nebo pošty je třeba zaslat na následující adresu: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower 9th floor Amstelplein HA Amsterdam Tel: Článek 13. Odpovědnost, vyloučení a záruky 13.1 Pečlivé poskytování služeb DEGIRO se snaží poskytovat své služby pečlivě a sloužit tak co nejlépe k ochraně zájmů svých zákazníků Odpovědnost DEGIRO přijímá odpovědnost za škodu způsobenou jejím jednáním nebo pochybením. Odpovědnost společnosti DEGIRO je omezena na škodu, která je přímým a předvídatelným důsledkem hrubé chyby nebo úmyslu společnosti DEGIRO Zproštění odpovědnosti DEGIRO vykonává veškeré úkony týkající se Pokynů, peněz a Finančních nástrojů svým jménem a jménem Beleggersgiro, ale vždy na vrub a riziko Zákazníka. Zákazník zprostí společnost DEGIRO odpovědnosti za nároky třetí strany a odškodnění za škodu, pokud je tato odpovědnost nebo škoda neoddělitelně spjatá se službami společnosti DEGIRO pro Zákazníka a není důsledkem jednání, které by se dalo vytknout nebo důsledkem nedbalosti společnosti DEGIRO Třetí strany DEGIRO a Beleggersgiro drží u třetích stran, jako jsou clearingoví členové a správci aktiv, peníze a Finanční nástroje na vrub a riziko Zákazníka. Společnost DEGIRO a Beleggersgiro nejsou v souvislosti s penězi a Finančními nástroji, které drží pro Zákazníka u třetích stran, povinny nad míru toho, co od těchto třetích stran v souvislosti s těmito penězi a Finančními nástroji skutečně obdrží. Společnost DEGIRO využívá při poskytování svých služeb různých třetích stran, jako jsou 22/27

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Podmínky pro Deriváty DEGIRO

Podmínky pro Deriváty DEGIRO Podmínky pro Deriváty DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Execution only... 3 Článek 4. Objednávky... 4 Článek 5. Pozice... 4 Článek 6. Riziko a hodnota zajištění...

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby Bližší informace o investičních službách Investiční služby Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Bližší informace o investičních službách. Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů

Bližší informace o investičních službách. Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů Bližší informace o investičních službách Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky

Více

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient )

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient ) ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ze dne mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14,

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více