Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s."

Transkript

1 Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s. Zpracovali: Prof. Ing.Václav Skurovec, CSc. ČVUT v Praze Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. ČVUT v Praze Praha, 24. června

2 Outsourcing Opravárenské základny tramvají a vozoven tramvají DP Hl. m. Prahy a.s. (dále jen DP Praha, nebo DPP) dlouhodobě realizuje úkol Hlavního města Prahy (HMP), což je snížení podílu dotace HMP na krytí nákladů na provoz DPP při současném zachování a postupném zvyšování kvality služeb a zvyšování bezpečnosti poskytované cestujícím. 1. Úvod Jednou z metod DPP je snaha subjektu po vyčlenění podpůrných činností, zejména opravárenství, servisních služeb a věnovat se výhradně poskytovaným dopravním službám a jejich kvalitě. Jednou z možností je outsourcing uvedených služeb. Ten má přinést zjednodušení činnosti podniku a zejména pak jisté úspory nákladů. S outsourcingem je spojeno nejen přenesení výše uvedených činností na outsourcera, ale i o převedení některých provozních rizik. V DP Praha je proto dlouhou dobu připravován projekt outsourcingu Opravárenské základny tramvají (OZT) a Vozoven tramvají. Tento velice složitý projekt je plánovitě rozdělen na dvě etapy. První etapa je outsourcing Opravárenské základny tramvají. Druhá etapa, která by mohla být realizována v rámci třech letech zkušeností s outsourcingem OZT se týká Vozoven tramvají. Proto se zpracovatelé tohoto posouzení věnují zejména OZT, jejímu ekonomickému modelu, vstupům a zejména výstupům z modelu. Zpracovatelům tohoto posouzení byly předány následující podklady: - Ekonomický model outsourcingu OZT a Vozoven tramvají. První verze ze srpna 2010, další verze výpočtu pak po upřesňování vstupních dat (poslední verze z ) zpracoval Deloitte - Ekonomické posouzení možnosti zajištění služeb Opravárenské základny a Vozoven tramvají formou plného outsourcingu, Etapa I Provozování OZT, Etapa II Provozování Vozoven zpracoval Deloitte - Průběžné konzultace s pracovníky DP Praha a pracovníky Deloitte - Návrhy smluvního zajištění a příloh ke smlouvám výtahy - Návod na údržbu šestinápravové nízkopodlažní tramvaje typu 14T zpracoval Škoda Transportation a.s. - Expertní posouzení ČVUT v Praze, FD - Znalecký posudek Ing. Šafář - Manuál k modelům (Deloitte) - Model nákladové báze (Deloitte) - Model vyhodnocení (Deloitte) 2

3 - Výhled počtu oprav tramvají podle typů v letech 2011 až 2029 (DPP) - Dohodnutý počet hodin PÚ a PO tramvají typu 14T a 15T mezi DPP a Škoda (DPP) 2. Návrh konceptu outsourcingu Základním materiálem je Ekonomické posouzení možnosti zajištění služeb Opravárenské základny a Vozoven tramvají formou plného outsourcingu. Materiál vychází z návrhu konceptu outsourcingu. Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. (DPP) vychází z procesu transformace a v jejím rámci i z projektů outsourcingů. Jedním z nich je již zmíněný projekt outsourcingu OZT a Vozoven tramvají. Jak již bylo zmíněno v předchozím je outsourcing rozdělen do dvou etap. V první etapě (Etapa I) se analyzuje možnost outsourcingu OZT, ve druhé etapě (Etapa II) se předpokládá outsourcing jednotlivých vozoven tramvají. Přitom je dle našeho názoru výhodné pro DPP rozhodnutí o realizaci druhé etapy o jejím odložení o cca tři roky. Etapa se uskuteční pouze v případě konsenzu obou stran, tedy až po průkazu kvalitní funkčnosti a spokojenosti DPP s etapou první. Návrh rámcové smlouva dává, pokud jde o druhou etapu pouze možnost, nikoliv povinnost (ze strany DPP). Outsourcingem chce DPP zajistit kvalitní provozování OZT a Vozoven následujících činností. Ty jsou v současnosti plně zajišťovány pracovníky DPP: - Provádění údržby a oprav tramvají, včetně mimořádných oprav - Opravy točivých strojů pro trakci Metro - Schvalování a zabezpečení tvorby určené technické dokumentace se závazností pro provozovny - Zajištění a provádění NDT kontroly - Výstupní kontrola tramvajových vozů - Nedestruktivní kontrola svárů a materiálu tramvajových vozů - Revize elektrického zařízení tramvajových vozů - Zajištění činnosti zkušebny točivých strojů OZM - Zajištění činnosti zkušebny agregátů OZT - Zajištění činnosti kontrolního stanoviště podvozků a převodových skříní - Zabezpečení činnosti a koordinace úkolů v rámci své působnosti v oblasti Požární ochrany, BOZP a ochrany životního prostředí - Zajištění platnosti certifikátu ISO 9001: Zajištění platnosti certifikátu normy svařování - Zřízení a provozování výměnného skladu náhradních dílů - Činnosti realizované na Vozovnách (především provádění DO, RDO, KP, VKP, běžných oprav a úklid sněhu) Součástí outsourcingu je i přechod současných zaměstnanců DPP k outsourcerovi. Část zaměstnanců DPP nebude k outsourcerovi převedena a bude v rámci DPP plnit funkce kontrolní a koordinační ve vztahu k outsourcerovi. Tím je ze strany DPP zajištěna kontrola 3

4 kvality provedených prací, dodržení norem, předpisů a zákonů apod. Tím kontrolní a koordinační funkce ve vztahu k outsourcerovi zůstává na straně DPP. 3. Model outsourcingu OZT 3.1 Provozování opravárenské základny tramvají, vstupy V tomto případě se jedná o poskytování komplexních služeb při pravidelné údržbě a opravách tramvají DPP, zejména pak revizní a diagnostické části PO (pravidelná oprava) a PU (pravidelná údržba). Nákladová báze pro stanovení neutrální ceny outsourcingu vychází ze skutečných nákladů (podkladů) roku 2010 a to přímých nákladů OZT včetně relevantní části nákladů Vedení JSVT odboru Technická kontrola a skladu K100 včetně veškeré provozní režie OZT. Skutečnost, že jako výchozí byl nejprve vzat pouze jeden rok (2009) byla dlouze diskutována mezi ČVUT, DPP a Deloitte. Nakonec bylo dohodnuto, že budou doplněny výpočty pro roky 2008 a rok V roce 2009 došlo v JSVT k rozsáhlým strukturálním změnám, a že předchozí léta nemají vypovídací schopnost skutečnosti roku Šlo zejména o odchod 135 zaměstnanců, rozsáhlé realizace GO apod. Proto se přidání roku 2008 a 2010 jeví jako nutné pro indikativní výpočet. Navíc se strukturální změny z roku 2009 projevily v plném rozsahu až v roce Byly spočteny přímé náklady (materiál, mzdy) na všechny základní činnosti vykonávané na OZT. K nim byla přidána veškerá provozní režie. Nákladové báze let 2008, 2009 a 2010 vychází ze skutečných přímých nákladů a provozní režie OZT, včetně technické kontroly a zahrnuje veškeré realizované činnosti na OZT. Osobní náklady jsou očištěny o výši vyplaceného odstupného. Zahrnují též osobní náklady pracovníků Technické kontroly a skladu K 100, kteří budou součástí outsourcingu. Nákladová báze je snížena o odpisy systému MYPOL a náklady soustruhu, které nejsou součástí outsourcingu v této etapě. Nákladová báze je zvýšena o náklady na školení pracovníků OZT. Nákladová báze OZT roku 2010 potom je (mil. Kč), upravená podle předchozího: Spotřebovaný materiál 221,1 Osobní náklady (včetně technické kontroly a K ,1 Odpisy (bez odpisů syst. MYPOL a podúr. soustruhu) 15,6 Ostatní náklady 31,0 Správa nehmotného majetku 51,5 Náklady spjaté se soustruhem (údržba) -0,9 Náklady střediska Technická kontrola a skladu K100 1,2 Náklady na školení personálu 0,3 Celkem nákladová báze OZT pro rok ,9 mil.kč 4

5 Z této nákladové báze byla stanovena neutrální cena pro outsourcing pro rok 2011, pro který byla indexována. Neutrální cena je cena, při které celková cena služby je na úrovni vynaložených nákladů a pro DPP nepřináší ani úsporu, ani ztrátu. Je tedy základnou pro stanovení úspor po srovnání s nabídkovou cenou outsourcera. Neutrální cena pro outsourcing OZT byla stanovena z nákladové báze roku Poté byla indexována na rok Indexace byla provedena indexem předpokládané inflace (2%) a růstu mezd podle kolektivní smlouvy (0%). Pokud jde o kvantifikaci neutrální ceny, základní vstupní údaje vychází z údajů daných pracovníky DPP (zejména ze SAP, nebo technologických postupů). Neutrální cena pro rok 2011 byla stanovena podle jednotlivých druhů tramvají pro revizní část PÚ a PO. Dále byla stanovena průměrná hodinová sazba práce včetně provozní režie. Ta je pak doplněna přirážkou k hodinové sazbě za elektrickou energii. Na základě neutrální ceny outsourcer (ŠKODA Transportation) zpracoval svojí nabídku, kterou předložil dne 20. června Porovnání nákladů DPP a nabídky outsourcera: Nabídka outsourcera je podle typů tramvají porovnána s neutrální cenou v Tab.1 Porovnání neutrálních nákladů DPP a nabídky utsourcera (ŠKODA Transportation) Tab. 1 Pravidelná údržba PU Pravidelná oprava PO Typ opravy Druh tramvaje DPP Škoda Tr Úspora % DPP Škoda Tr Úspora % T ,2 T3RP , ,92 T3M ,0 KT8D ,2 KT8N ,4 T , ,18 Nabídka outsourcera (ŠKODA Transportation) je v položkách PÚ nižší než neutrální cena DPP podle typů tramvají nižší v rozsahu o 13,2 až 22,4 %. U položek PO podle typů tramvají nižší v rozsahu o 10,92 do 12,18 %. Průměrná hodinová sazba práce včetně provozní režie: DPP 474 Kč Škoda 446 Kč úspora 5,9 % Přirážka k hodinové sazbě za elektrickou energii DPP 28 Kč Škoda 28 Kč úspora 0% Sleva na materiál Škoda 2 % 5

6 Outsourcer nabízí snížení průměrné hodinové sazby o 5,9 %. Přirážku k hodinové sazbě za elektrickou energii nechává na úrovni neutrální ceny. Nabízí slevu na materiál ve výši 2 %. V rámci stanovení neutrální ceny byla určena paušální platba DPP outsourcerovi v níž jsou obsaženy: Odpisy strojů a zařízení (udržení reprodukční hodnoty majetku) 20,5mil. Kč Revize strojů a zařízení 10,0 mil. Kč Náklady spojené se SNM (bez el. energie) 43,6 mil.kč Náklady na licence 1,8 mil.kč Náklady spjaté s posuny 5,6 mil.kč Z výše uvedených rozdílů mezi neutrální cenou a nabídkou outsourcera vyplývá úspora z hodinové sazby nabízené outsourcerem za prováděné normohodiny prací. Dále je outsourcerem nabídnuta cena pro revizní část Pravidelné údržby (PU) a Pravidelné opravy (PO), která je opět nižší, než spočtená neutrální cena. Jedním z možných budoucích nedorozumění bylo stanovení počtu normohodin (nh) pro PÚ a PO tramvají typu 14T a 15T. Proto bylo po dohodě DPP i outsourcera (ŠKODA Transportation) přistoupeno k zadání zpracování znaleckého posudku dvěma nezávislými subjekty. První znalec byl institucionální, Dopravní fakulta ČVUT v Praze, druhý byl soudní znalec Ing. Šafář z Plzně. Výsledky posudků jsou následující: 14T PU ČVUT FD 1762 (2467) nh PU Ing. Šafář 2950 nh 14T PO ČVUT FD 3524 nh PO Ing. Šafář 5900 nh Posudky byly zpracovány pro PU tramvají 14T. Znalci bylo odhadnuto, že PO bude na úrovni dvojnásobku počtu nh na PU. Posudek FD ČVUT v Praze byl zpracován ve dvou úrovních. První úroveň předpokládá rutinní realizaci PU na tramvajích 14T, druhá úroveň je navrhovaná pro prvé tři roky realizace oprav. V tomto případě je aplikován learing faktor v průměrné výši 1,4 na každou odpracovanou nh. Na základě těchto posudků proběhla jednání mezi DPP a outsourcerem (ŠKODA Transportation) a dne byla stvrzena dohoda obou stran o počtu nh pro tramvaj typu 14T jako varianta kompromisní. Bylo též oběma stranami odsouhlaseno, že náročnost PU u tramvají typu 15T bude shodná s tramvajemi 14T. Pravidelná údržby (PU) 14T, 15T 2350 nh Pravidelná oprava (PO) 14T 4700 nh S tímto oboustranně odsouhlaseným kompromisním počtem nh je proveden i výpočet. Pro porovnání byl spočten i ekonomický výsledek obou mezních variant a tím je dáno i pásmo, v němž se může skutečnost pohybovat. 6

7 Druhý vliv je v letech trvale se snižující počet oprav stávajícího vozového parku (staré vozy jsou postupně vyřazovány) a jeho postupné nahrazování tramvajemi 14T a 15T (tramvají typu 15T je objednáno ve dvou etapách 250 kusů). V Tab. 2 (str.9) je výhled plánovaného počtu oprav PU a PO v letech podle typů tramvají. Z uvedené tabulky vyplývá, že se v letech snižuje počet současných tramvají různých typů a zvyšuje se podíl tramvají typů 14T a 15T. Další vstupní hodnoty, jako je dělení nákladů na elektrickou energii, odpisy, pojistné apod. byly podrobně diskutovány a jsou teoreticky v souladu s modelem a zejména musí být řešeny v přílohách rámcové smlouvy. Ekonomické dopady uvedených položek pro externí zakázky outsourcera v Opravně tramvají zatím nejsou přesně specifikovány (např. dělení, smluvní stanovení podílu apod.). V současném stavu mohou mít negativní dopad na náklady DPP. Na tomto místě podotýkáme, že návrh rámcové smlouvy, její kvalita a průhlednost je základem budoucích úspor DPP, tedy základem toho, aby se skutečnost pohybovala v blízkosti uvedených modelových úvah. 3.2 Ekonomický model Model je sestaven na základě skutečností, působících na DPP zvnějšku. Hlavní skutečností je dlouhodobá smlouva mezi DPP a Hl. m. Prahou (zastupovanou ROPID) v níž je stanovena výše maximální roční kompenzace. Ta může být navyšována pouze o výši inflace. Tato skutečnost je ze strany DPP požadována i na outsourcerovi, tj. meziroční úprava cen je možná pouze o výši inflace. Ze strany outsourcera není tedy zahrnut meziroční růst mezd. Kolektivní smlouva uzavřená v DPP je na dva roky (2010 a 2011) a předpokládá nulový růst mezd. Zpracovatelé ekonomické analýzy outsourcingu spočetli tři varianty zohledňující možný růst mezd (2%, 3% a 4%)., takže varianty mají následující vstupy: Platba outsourcerovi )cena za služby) Inflace Ceny prům.výrobců Růst mezd Srovnatelný vývoj nákladové báze DPP Inflace Ceny prům. výrobců Růst mezd Tab. 3 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 4% 2% 2% 4% Nabídka outsourcera (Tab. 3) pracuje jen s inflací, bez růstu mezd. V modelu se uvažuje inflace 2 %. 7

8 Celkové ekonomické vyhodnocení je rozděleno do několika oblastí. Základem je dělení na ovlivnitelné náklady a náklady neovlivnitelné. Ovlivnitelné náklady: - Revizní část PU, PO podle typů tramvají. Je vyhodnocena podle výhledu plánovaného počtu oprav (bez nových typů tramvají). Srovnávají se náklady DPP a nabídkové ceny. - Sazba za hodinu práce je vyhodnocena opět dle předpokládaného výhledu počtu hodin na diagnostickou část PU a PO (včetně revizní části nových typů tramvají) a hodin na ostatní opravy. Opět se srovnávají náklady DPP a nabídkové ceny Škoda. - Cena za materiál je opět vztažena k výhledu počtu oprav a objemu materiálu na diagnostickou část PU a PO (bez nových typů tramvají) a výhledu objemu materiálu na ostatní opravy. Opět se srovnávají náklady DPP a nabídkové ceny. 8

9 Předpokládaný plán cyklických prohlídek do roku 2020 zrušené PO u vozů T3R.P a T6A5 Tab. 2 Typ vozu Prohlídka T3 PÚ PO GO 9 T3M PÚ PO GO 2 T3R.P PÚ VKP PÚ PO z toho PÚ zvýšené T6A5 PÚ z tho PÚ zvýšené PO KT8D5 PÚ 4 4 PO GO KT8N2 PÚ PO T PÚ PO T PÚ Celkem dodávky 15T

10 Neovlivnitelné náklady: - Náklady na platby ve speciálním režimu jsou v modelu placeny 1:1, tedy nemají žádnou úsporu v DPP ani zisk u outsourcera. Na výši absolutních úspor tedy nemají v modelu vliv. Dle našeho názoru by mělo být smluvně stanoven způsob dělení nákladů vzniklých v Opravně tramvají činností outsourcera pro DPP a externích zakázek, jak již bylo dříve zmíněno. Další dopady na DPP: - Dopady na DPP jsou negativní a pozitivní. Negativní dopady jsou např. ušlý příspěvek na režii, ušlý příspěvek na fixní náklady z renovace ND, pozitivní dopady jsou např. úspory ve správní režii, zvýšení výnosů z jízdného přecházejících zaměstnanců, přenos odpovědnosti za posuny. Dle sdělení zpracovatele neobsahuje vyhodnocení dopady ze struktury celkové transakce, tj. prodejní cena a zpětná odkupní cena, zvýšené odpisy vlivem prodejní ceny atd. Celkový dopad transakce je uvažován jako neutrální ve vztahu k ekonomickému vyhodnocení realizace outsourcingu, s čímž lze souhlasit. Model sám o sobě je extrémně složitý a nebylo možno jej podrobně přepočítat. Proto jsme provedli několik orientačních propočtů a zejména konzultovali s autory modelu. Naše dotazy byly vždy objasněny. Model neobsahuje zjevné chyby a nedostatky a jeho výsledky je možno pro dané vstupní hodnoty v dalším hodnocení akceptovat. Za 9 let outsourcingu bude odpracováno cca 2,3 mil. nh na PU a PO a cca 0,8 mil. nh na mimořádných opravách, nehodách apod. Výsledky ekonomického výpočtu V zásadě byly spočteny dva modelové výpočty. První vychází ze vstupních hodnot DPP. Tyto jsou konzultovány s pracovníky DPP a vychází z hodnot uložených v systému SAP. Druhý výpočet je proveden na základě nabídky outsourcera (ŠKODA Transportation). Výpočet je proveden ve třech variantách růstu mezd a to 2%, 3% a 4%, tedy v reálných mzdách růst 0%, 1% a 2%. Tyto hodnoty jsou pak porovnávány s nabídkou outsourcera. Je respektováno, že kolektivní smlouva platí i pro rok 2012, tedy nulový nárůst mezd. V Příloze 1 je skladba výpočtu ovlivnitelných nákladů (zpracoval na naše přání Deloitte). Tento kalkulační vzorec platí pro náklady DPP i pro náklady Škoda. Komponenty tvoří částečně vstupní data, částečně vypočtené hodnoty z modelu. V Příloze 2 (Vyhodnocení úspor pro varianty růstu mezd vůči celkovým a ovlivnitelným nákladům) jsou shrnuty výsledky vyhodnocení úspor OZT jak by dopadly na DPP a 10

11 porovnány s nabídkou outsourcera. Výpočet je proveden ve variantách růstu mezd 2%, 3% a 4%. Je možno konstatovat, že v žádném hodnoceném roce pro žádnou variantu růstu mezd není pro DPP vykazována ztráta, tedy záporný rozdíl mezi náklady DPP a nabídkou outsourcera. To znamená, že v žádném z hodnocených let nemá outsourcing na DPP negativní dopad. Mezi vykazovanými úsporami DPP jsou uvažovány i vlivy rizik. Podíl celkových úspor je však dle našeho názoru správně vykazován pouze ve vztahu k vypočteným úsporám a úspora z rizik je k nim přidána jako doplněk. Uvedená úspora je virtuální položkou a nikde se ve výkaznictví neobjevuje. Podotýkáme, že výsledky modelu odpovídají např. i specifikaci oprav podle plánu Výhled počtu oprav podle typů tramvají (Tab. 2). Výsledky v jednotlivých letech outsourcingu ukazují úspory ve mzdách v diagnostické i revizní části. Outsourcer nabízí snížení ceny materiálu o 2 %.. Úspora znamená, že nabídka outsourcera je nižší než stanovená nákladová báze DPP. Výsledky ekonomického vyhodnocení outsourcingu OZT jsou v Příloze 3. Jde o variantu kompromisní, tedy variantu s dohodnutými normohodinami PU a PO tramvaji 14T a PU u tramvají 15T. Celkové úspory DPP ze sumy celkových nákladů z nabídky outsourcera: - U varianty 2% růstu nominálních mezd jsou 2,17 % - U varianty 3 % růstu nominálních mezd jsou 2,89 % - U varianty 4 % růstu nominálních mezd jsou 3,61 % Celkové úspory DPP ze sumy ovlivnitelných nákladů nabídky outsourcera: - U varianty 2% růstu nominálních mezd jsou 2,88 % - U varianty 3 % růstu nominálních mezd jsou 3,81 % - U varianty 4 % růstu nominálních mezd jsou 4,75 % Pokud jde o ekonomické hodnocení obou mezních variant z nezávislých odborných posudků byl proveden výpočet pro 3 % růstu nominálních mezd. Ekonomické výsledky jsou u varianty ČVUT v Praze, FD 14T PU 1762 (2467) nh PO 3524 nh Úspora vůči ovlivnitelným nákladům 3,23 % Úspora vůči celkovým nákladům 2,42 % 11

12 Ing. Šafář 14T PU 2950 nh PO 5900 nh Úspora vůči ovlivnitelným nákladům 4,46 % Úspora vůči celkovým nákladům 3,23 % Celkové úspory outsourcingu jsou vykázány bez započtení úspor z vlivu rizik. Úspory z vlivu rizik, pokud nastanou, se připočítávají k výše vykazovaným úsporám. Celkové úspory outsourcingu bez započtení vlivu rizik tedy lze považovat za minimální. Zpracovatel správně volil diskontovanou hodnotu úspor, tedy rozdíl mezi diskontovanými náklady, které by vznikly v DPP bez outsourcingu a diskontovanou nabídkou outsourcera. Použití kritéria čisté současné hodnoty (NPV) je správné a odpovídá doporučené metodice Světové banky. 3.3 Dílčí závěr - kvantifikace neutrální ceny a modelový výpočet jsou modelově v pořádku, což je potvrzeno několika kontrolními výpočty - vstupní hodnoty pocházejí zejména z kalkulací DPP (SAP apod.) - nákladová báze je dána analýzou let 2008, 2009 a normohodiny pro PU a PO tramvají 14T a PU 15T jsou stanoveny za prvé dvěma odbornými posudky a za druhé na jejich základě byl oběma partnery dohodnut kompromisní počet hodin a odborný odhad počtu normohodin PU tramvají 15T. - ekonomické výpočty jsou provedeny jak pro obě mezní varianty dané odbornými posudky, tak i pro variantu kompromisní. - pro dané vstupy vychází v každém roce outsourcingu úspora mezi předpokládanými náklady DPP a nabídkou outsourcera Škoda (Příloha 2) - relativní úspora by se měla vztahovat pouze na ovlivnitelné náklady, ve kterých je možno úsporu generovat - vyčíslení rizik s pozitivním dopadem na DPP se správně nezapočítává do úspor, protože se jedná prakticky o virtuální položku, která není kalkulována výhled počtu oprav tramvají podle typů (Tab. 2) je základem pro kalkulaci neutrální ceny. Existuje riziko posouvání toho výhledu do budoucnosti způsobené např. poruchovostí tramvají typu 14T a 15T. Jeho průběh nelze v současnosti předjímat, ale je nutné na něj upozornit. Samozřejmě to však musí být řešeno v rámci záruk dodávek. - doporučujeme stanovit model dělení nákladů na externí zakázky (zřejmě smluvní dohodou), aby se předešlo možným budoucím nejasnostem 12

13 4. Model outsourcingu vozoven tramvají Model outsourcingu vozoven tramvají není realizován tak detailně, jako u OZT. Protože se jedná o možný outsourcing s realizací až po zkušenostech s outsourcingem OZT (I. etapa).. Jde pouze o uvedení nákladové báze. Tato nákladová báze je vztažena k roku V materiálu se konstatuje, že úspory DPP z titulu outsourcingu Vozoven tramvají nelze v tuto chvíli jednoznačně stanovit. Je třeba např. získat zkušenosti s outsourcingem OZT apod. Podtrhujeme, že návrh rámcové smlouvy dává DPP možnost outsourcingu vozoven a nikoli povinnost. Nákladová báze Vozoven pro rok 2009 (mil. Kč) Spotřebovaný materiál 58,26 Odpisy 208,04 Ostatní náklady 15,56 Správa nehmotného majetku 168,48 Náklady spjaté s pojistnými událostmi -10,6 Celkem nákladová báze pro rok ,46 Outsourcer nabízí slevu z ovlivnitelných nákladů, které budou stanoveny na základě skutečností minimálně 2,5 %, což činí ve vztahu k nákladové bázi minimálně 12,4 mil. Kč. Samozřejmě, celá etapa II je na proklamativní úrovni a není třeba jí v současné době analyzovat a ani o ní rozhodovat. Nakonec na začátku tohoto materiálu bylo konstatováno, že II. etapa zakládá možnost, nikoliv povinnost DPP. Dílčí závěr: - Outsourcer nabízí cenu minimálně o 2,5 % nižší. Tedy uvedené snížení je pouze výchozí základnou pro budoucí vyjednávání. - Metodika je na teoretické úrovni, v případě přípravy této etapy outsourcingu bude třeba zpracovat model do stejné hloubky, jako v případě I. etapy. 13

14 5. Závěr A. Komentář: Etapa I Modelové výpočty ekonomických výsledků outsourcingu jsou základem pro rozhodnutí. Model sám o sobě je zcela v pořádku, vstupy byly dodány zejména pracovníky DPP, některé vstupy byly dány odborným odhadem zpracovatelů ekonomického vyhodnocení (Deloitte). Byly zpracovány dva odborné posudky počtu normohodin (nh) PÚ tramvají 14T a z toho na základě posudků dovozeny počty nh PO tramvají 14T. Na základě dohody mezi DPP a outsourcerem (ŠKODA Transportation) byl stanoven kompromisní počet nh u tramvají typu 14T (PU a PO) a 15T (PU). Model nemá zjevné chyby a nedostatky, je však velmi složitý (je k němu popis v podobě manuálu). Proto jsme provedli několik kontrolních propočtů, které jsou v pořádku. Během posuzování ekonomických výsledků se ukázalo několik významných skutečností: Outsourcing a jeho vyhodnocení vychází z porovnání neutrální ceny a nabídky outsourcera. Konstatujeme, že v každém roce od roku 2012 do roku 2020 je vykazován zisk, tedy rozdíl mezi nabídkou outsourcera a výhledovými náklady DPP je kladný (Příloha 2). Vykazovaný zisk se pohybuje v pásmu 2,0 až 4,7 % z celkových nákladů, nebo 2,6 až 6,1 % z nákladů ovlivnitelných. Tato relativní úspora platí pro kompromisní variantu s růstem mezd v nákladové bázi 3 %. Pro variantu s růstem mezd 2 % v nákladové bázi je to ve vztahu k celkovým nákladům 2,0 až 3,5 %, eventuelně ve vztahu k ovlivnitelným nákladům 2,6 až 4,7 %. Pro variantu s růstem mezd v nákladové bázi o 4 % je to ve vztahu k celkovým nákladům 2,0 až 6,3%, eventuelně ve vztahu k ovlivnitelným nákladům 2,6 až 8,1 %. Jsme toho názoru, že vztažnými náklady mají být náklady ovlivnitelné, protože pouze v nich je možno generovat ekonomický přínos. Jako výchozí rok byl, po zhodnocení let 2008, 2009 a 2010, vybrán rok Počet normohodin na opravy tramvají 14T byl stanoven kvalifikovaně dvěma nezávislými odbornými posudky (Dopravní fakulta ČVUT v Praze a soudní znalec Ing. Šafář z Plzně). V posudcích byl stanoven počet nh pro opravy PU pro tramvaje typu 14T a doporučen pro účely PO počet nh zdvojnásobit. Společně pak byl DPP a outsourcerem stanoven kompromisní počet nh pro PU a PO tramvají typu 14T a pro tramvaje typu 15T byl pro PU vzat stejný počet nh, jako u tramvají typu 14T. Doporučujeme stanovit model dělení nákladů na externí zakázky, které se mohou do budoucnosti vyvíjet nejrůznějším způsobem. Nejjednodušší cestou by mohl být na příklad podíl stanovený na objemu času apod. Pro budoucnost existuje pro DPP riziko spočívající v nedodržení plánovaného harmonogramu počtu oprav tramvají různých typů v letech 2011 až 2020 způsobených 14

15 vlivem např. vyšší poruchovosti tramvají 14T a 15T. Samozřejmě to však musí být řešeno v rámci záruk dodávek. Závěrem je nutné upozornit, že současný světový trend směřuje k nákupu údržby vozidel, kdy dopravci se obracejí na externí dodavatele servisních služeb. Tato potřeba je vyvolána skutečností, že městská doprava používá technicky vyspělá nová vozidla s moderními technologiemi a sofistikovanými zařízeními, která přinášejí větší užitnou hodnotu zejména z hlediska cestujících a z hlediska bezpečnosti provozu. Outsourcing servisních služeb přináší mnohé výhody pro provozovatele městské hromadné dopravy a to zejména : - Přenesení odpovědnosti a nezanedbatelnou míru rizika na outsoutcera a nejen za provedení standardní údržby, ale i za práce spojenými s neplánovanými mimořádnými opravami, - Zaručení základních podmínek, kterými jsou disponibilita, včasnost dodávek pod penalizací od subdodavatele, - Uvolnění kapitálu, který je nutný pro sklady ND a sklady dalšího materiálu k tomu, aby byly zajištěny krátké opravné doby, - Přenesení odpovědnosti za školení pracovníků a udržování technických schopností pracovníků outsourcera hlavně vzhledem k navyšujícím se kvalifikačním požadavkům na dělníky, udržující moderních dopravní prostředky. V případě, že outsourcing servisních služeb zajišťuje dodavatel vozidel, lze definovat další výhody takto: - Přístup outsourcera k technickému know how, aplikovanému výzkumu. Možnost využití široké základny technických pracovníků v rámci celé skupiny dodavatele. - Detailní znalost produktu specielně tramvají 14T a 15T - přináší mimo jiné i změnu přístupu k technologii údržby a udržovacích postupů jednotlivých technologických celků. Tramvaje 14T a 15T se od předchozích typů tramvají liší v řadě konstrukčních celků a zejména v jejich uspořádání. - Poskytnutí zázemí vč. specializovaných a ojedinělých technologií výrobního závodu s možností operativního využití kvalifikovaného personálu k řešení mimořádných situací, vč. bezproblémové dostupnosti a vlastnictví veškeré projekční, konstrukční a výrobní dokumentace - Kvalifikační předpoklady pro hledání alternativních technických řešení např. při ukončení výroby některých náhradních dílů (technická zastaralost, nezpůsobilost subdodavatele, atd.) - Dostupnost speciálních náhradních dílů a komponent, jejichž technické řešení je i právně patentováno a to hlavně v oblasti trakční výzbroje. Tato dostupnost je nezbytná pro zajištění dodržení krátké doby oprav a údržby. Dodavatelem a výrobcem kompletní trakční výzbroje pro tramvaje 14T a 15T) je ŠKODA ELECTRIC, která je součástí skupiny ŠKODA. Tento fakt zajišťuje nadstandardní servis a podmínky, včetně vývoje, analýz, servisu a výroby náhradních dílů. 15

16 - Dalším faktorem, který má nesmírný význam pro údržbu a servis je mimo jiné i oblast SW a HW s ohledem na to, že oba výše zmiňované produkty (14T a 15T) jsou vybaveny sofistikovaným nadřazeným řízením, jehož tvůrcem je výrobce. Etapa II: Etapa II je zpracována pouze proklamativně, což je v pořádku, protože úvahy o možném outsourcingu Vozoven tramvají mohou nastat až po získání zkušeností s outsourcingem OZT. Nakonec i nabídka outsourcera (ŠKODA Transportation) je v minimální výši 2,5 % bez dalšího komentáře. Jde dle našeho názoru o východisko k budoucímu jednání. B. Závěr Etapa I Ekonomické vyhodnocení této etapy má řešené body, na které jsme v minulých materiálech upozorňovali. Jde zejména o Vyhodnocení časové řady let 2008, 2009 a 2010 při výpočtu neutrální ceny Stanovení počtu normohodin u PU tramvají typu 14T odbornými posudky Dohodou mezi DPP a outsourcerem (ŠKODA Transportation) o kompromisu v počtu normohodin u tramvají typu 14T (PU a PO) a tramvají typu 15T (PU). Porovnáním neutrální ceny DPP s nabídkou outsourcera (ŠKODA Transportation) pro roky 2012 až 2020 vychází každým rokem úspora ve prospěch DPP. Pro variantu s 3% růstem mezd a 2% inflací s kompromisním počtem normohodin pro PU a PO tramvají 14T a PO tramvají 15T vychází vůči ovlivnitelným nákladům celková úspora 3,81 %, což je jako ekonomický přínos pro DPP přijatelné. Etapa II Na základě analýzy neutrální ceny a jejím porovnání s nabídkou outsourcera a z toho vyplývajících ekonomických výsledků doporučujeme pokračovat ve sledování možnosti realizaci outsourcingu Opravárenské základny tramvají v návaznosti na předchozí. 16

17 Příloha 1 Zpracoval Deloitte Složky ovlivnitelných nákladů PU a PO pro typy tramvají s technologickým postupem Náklady na revizní část PU T3 = Předpokládaný počet oprav PU T3 X Náklady (cena) na opravu PU T3 Náklady na revizní část PU T3RP = Předpokládaný počet oprav PU T3RP X Náklady (cena) na opravu PU T3RP Náklady na revizní část PU T3M = Předpokládaný počet oprav PU T3M X Náklady (cena) na opravu PU T3M Náklady na revizní část PU KT8D5 = Předpokládaný počet oprav PU KT8D5 X Náklady (cena) na opravu PU KT8D5 Náklady na revizní část PU KT8N2 = Předpokládaný počet oprav PU KT8N2 X Náklady (cena) na opravu PU KT8N2 Náklady na revizní část PU T6 = Předpokládaný počet oprav PU T6 X Náklady (cena) na opravu PU T6 Náklady na revizní část PO KT8D5 = Předpokládaný počet oprav PO KT8D5 X Náklady (cena) na opravu PO KT8D5 Náklady na revizní část PO T6 = Předpokládaný počet oprav PO T6 X Náklady (cena) na opravu PO T6 Náklady na diagnostickou část PU T3 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T3 X Náklady na diagnostickou část PU T3RP - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T3RP X Náklady na diagnostickou část PU T3M - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T3M X Náklady na diagnostickou část PU KT8D5 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU KT8D5 X Náklady na diagnostickou část PU KT8N2 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU KT8N2 X Náklady na diagnostickou část PU T6 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T6 X Náklady na diagnostickou část PO KT8D5 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PO KT8D5 X Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T3 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T3RP Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T3M Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU KT8D5 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU KT8N2 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T6 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PO KT8D5 17

18 Náklady na diagnostickou část PO T6 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PO T6 X Náklady na diagnostickou část PU T3 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T3 X Náklady na diagnostickou část PU T3RP - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T3RP X Náklady na diagnostickou část PU T3M - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T3M X Náklady na diagnostickou část PU KT8D5 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU KT8D5 X Náklady na diagnostickou část PU KT8N2 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU KT8N2 X Náklady na diagnostickou část PU T6 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T6 X Náklady na diagnostickou část PO KT8D5 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PO KT8D5 X Náklady na diagnostickou část PO T6 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PO T6 X PU a PO pro typy tramvají bez technologických postupů Náklady na revizní a diagnostickou část PU 14T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Náklady na revizní a diagnostickou část PU 15T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Náklady na revizní a diagnostickou část PO KT8N2 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PO KT8N2 X Náklady na revizní a diagnostickou část PO 14T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PO T6 Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T3 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T3RP X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T3M X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU KT8D5 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU KT8N2 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T6 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PO KT8D5 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PO T6 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PU 14T Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PU 15T Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PO KT8N2 Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PO 14T 18

19 Náklady na revizní a diagnostickou část PO 15T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Náklady na revizní a diagnostickou část PU 14T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Náklady na revizní a diagnostickou část PU 15T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Náklady na revizní a diagnostickou část PO KT8N2 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PO KT8N2 X Náklady na revizní a diagnostickou část PO 14T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Náklady na revizní a diagnostickou část PO 15T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Ostatní zakázky (nehody, ad hoc opravy) Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PO 15T Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PU 14T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PU 15T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PO KT8N2 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PO 14T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PO 15T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Náklady na ad hoc opravy - složka materiál = Náklady na opravy nehod - složka materiál = Náklady na ad hoc opravy - složka mzdy vč. režie = Náklady na opravy nehod - složka mzdy vč. režie = Předpokládané náklady na materiál pro ad hoc opravy - dle úrovně roku 2009 Předpokládané náklady na materiál pro opravy nehod - dle úrovně roku 2009 Předpokládaný hodinový rozsah na ad hoc opravy - dle úrovně roku 2009 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah na opravy nehod - dle úrovně roku 2009 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie 19

20 20

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Ekonomické posouzení plného Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Finální zpráva 27. července 2011 Obsah Předmět Model Nákladová báze

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 9712-057 / 12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 9712-057 / 12 ZP 9712-057/12 1 Ing. Ivan K r e j s a, Leštinská 22, 789 01 Z á b ř e h, tel - 602 / 52 72 99 Soudní znalec v oboru doprava, ekonomika, strojírenství, podniky (www.crash.cz) Objednatel posudku : Ing.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI CENY DOPRAVNÍHO VÝKONU 1. POJMY Cena dopravního výkonu: Cena dopravního výkonu C DV příslušné období

Více

Projekt FULL SERVICE souprav metra typu M1 a 81-71M

Projekt FULL SERVICE souprav metra typu M1 a 81-71M Projekt FULL SERVICE souprav metra typu M1 a 81-71M 1. Full Service Siemens outsourcing údržby vozů metra na trase C, 2. Full Service Škoda Transportation plný outsourcing údržby vozů metra na trase A

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 1

Odůvodnění veřejné zakázky 1 Příloha č. II k Návrhu na realizaci zadávacího řízení Odůvodnění veřejné zakázky 1 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po splnění smlouvy na veřejnou zakázku,

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008 Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje Červenec 2008 Východiska projektu Pro další postup v jednotce SVT na základě výsledků SWOT analýzy BNV consulting doporučuje zvolit variantu C Outsourcování

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Servis a opravy služebních dopravních prostředků tovární značky Škoda v rámci KŘP-J

Servis a opravy služebních dopravních prostředků tovární značky Škoda v rámci KŘP-J Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Servis a opravy služebních dopravních prostředků tovární značky Škoda v rámci KŘP-J Provádění záručních a pozáručních oprav a dodávky náhradních dílů pro služební

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015 Plán kalkulace ceny vodného nárůst ceny (V+S) +0,9%, vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%), stočné +0,00 Kč/m3 (0%) nájem celkem (V+S) 72.500 tis. Kč 1. Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97 a - chemikálie

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

5. ČDF 9.6.2011, Praha

5. ČDF 9.6.2011, Praha Řízení dopravních projektů a jejich financování Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. Fakulta dopravní, ČVUT Blokové schéma průběhu projektu Příprava inženýrského/expertního odhadu Podle směrnice - Guidelines

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav.

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany čj.400/2013/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY správa logistického zabezpečení odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013. Poradci

Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013. Poradci Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013 Ředitel Poradci Jméno, příjmení Předmět činnosti Odměna Vyplacená výše prostředků za rok 2013 Ing. Pavel Polák Poradenství spočívající v oblasti podpory 500

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Plánovaný cíl veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Předmětem veřejné zakázky je další vývoj souboru aplikací Informačního centra CS (IC), které zajišťují svojí

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje Evidenční číslo ve VVZ: VZ 343877 VZ v E-ZAK:

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Přípravné činnosti projektu Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Obsah prezentace Seznámení s problematikou Procesy a roviny před implementací projektu Obchodní rovina Implementační rovina Řešení

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice Ing. Jan Pavel, Ph.D. Transparency International - Česká republika o.p.s Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor projektu:

Více

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část Stavební část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. Stavební konstrukce a práce Stavební

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo:

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo: Zadávací podmínky Označení zakázky: AKADEMIE CITT Praha zajištění výroby tiskových materiálů Zadavatel Název žadatele: Česká kosmická kancelář, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: 27142949

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ

CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-763 DŘEVOSTAVBY-MONTÁŽ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro montáže na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech")

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013)

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013) Základní podněty projektu EKOLOGIČNOST DOPRAVY NUTNOST DOBY EKONOMIKA PROVOZU PRIORITNÍ ÚKOL DOPRAVCE ORIENTACE NA POHONY

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 - vyhodnocení

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 - vyhodnocení 2013 - vyhodnocení 1 Obsah dokumentu Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...5 2. Vypravené

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Vyhodnocení za rok 2014. Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2014 - vyhodnocení

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Vyhodnocení za rok 2014. Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2014 - vyhodnocení Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2014 - vyhodnocení 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Vyhodnocení jednotlivých karet

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Společnost NOTA a.s. má tři závody. Jeden z nich, závod 03 je místně odloučen, má relativně samostatnou činnost, v níž se poslední dobou projevují rizika nejistot dalšího vývoje oboru, v němž tento závod

Více

OBVYKLÉ NÁKLADY NA OPRAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA

OBVYKLÉ NÁKLADY NA OPRAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA OBVYKLÉ NÁKLADY NA OPRAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA Ing. Pavel Hašek 1 Každý rok vyplácejí pojišťovny, které působí na území České republiky, pojistné plnění z několika set tisíc pojistných události spojených

Více

VUT v Brně fakulta strojní Prof. Ing. Martin Hartl Ph.D. ředitel ústavu Mobil: 541142769 e-mail: hartl@fme.vutbr.cz

VUT v Brně fakulta strojní Prof. Ing. Martin Hartl Ph.D. ředitel ústavu Mobil: 541142769 e-mail: hartl@fme.vutbr.cz Zadavatel: VUT v Brně fakulta strojní Prof. Ing. Martin Hartl Ph.D. ředitel ústavu Mobil: 541142769 e-mail: hartl@fme.vutbr.cz Vypracoval: BossCan ComPrint spol.s r.o. Ing. Josef Martuška Klient Manager

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Dodávky medicinálních a technických plynů

Dodávky medicinálních a technických plynů Čj. 383/2012/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Dodávky medicinálních a technických plynů ZADAVATEL:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Zadávací dokumentace na opravu střechy domu. Bytové družstvo Kompromis

Zadávací dokumentace na opravu střechy domu. Bytové družstvo Kompromis Zadávací dokumentace na opravu střechy domu Bytové družstvo Kompromis V Praze dne, 26. 5. 2011 Zpracoval: Imrich Hybký Obsah: 1. Účel dokumentu... 3 2. Specifikace parametrů a požadavků... 4 2.1. Specifikace

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5

Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více