Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s."

Transkript

1 Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s. Zpracovali: Prof. Ing.Václav Skurovec, CSc. ČVUT v Praze Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. ČVUT v Praze Praha, 24. června

2 Outsourcing Opravárenské základny tramvají a vozoven tramvají DP Hl. m. Prahy a.s. (dále jen DP Praha, nebo DPP) dlouhodobě realizuje úkol Hlavního města Prahy (HMP), což je snížení podílu dotace HMP na krytí nákladů na provoz DPP při současném zachování a postupném zvyšování kvality služeb a zvyšování bezpečnosti poskytované cestujícím. 1. Úvod Jednou z metod DPP je snaha subjektu po vyčlenění podpůrných činností, zejména opravárenství, servisních služeb a věnovat se výhradně poskytovaným dopravním službám a jejich kvalitě. Jednou z možností je outsourcing uvedených služeb. Ten má přinést zjednodušení činnosti podniku a zejména pak jisté úspory nákladů. S outsourcingem je spojeno nejen přenesení výše uvedených činností na outsourcera, ale i o převedení některých provozních rizik. V DP Praha je proto dlouhou dobu připravován projekt outsourcingu Opravárenské základny tramvají (OZT) a Vozoven tramvají. Tento velice složitý projekt je plánovitě rozdělen na dvě etapy. První etapa je outsourcing Opravárenské základny tramvají. Druhá etapa, která by mohla být realizována v rámci třech letech zkušeností s outsourcingem OZT se týká Vozoven tramvají. Proto se zpracovatelé tohoto posouzení věnují zejména OZT, jejímu ekonomickému modelu, vstupům a zejména výstupům z modelu. Zpracovatelům tohoto posouzení byly předány následující podklady: - Ekonomický model outsourcingu OZT a Vozoven tramvají. První verze ze srpna 2010, další verze výpočtu pak po upřesňování vstupních dat (poslední verze z ) zpracoval Deloitte - Ekonomické posouzení možnosti zajištění služeb Opravárenské základny a Vozoven tramvají formou plného outsourcingu, Etapa I Provozování OZT, Etapa II Provozování Vozoven zpracoval Deloitte - Průběžné konzultace s pracovníky DP Praha a pracovníky Deloitte - Návrhy smluvního zajištění a příloh ke smlouvám výtahy - Návod na údržbu šestinápravové nízkopodlažní tramvaje typu 14T zpracoval Škoda Transportation a.s. - Expertní posouzení ČVUT v Praze, FD - Znalecký posudek Ing. Šafář - Manuál k modelům (Deloitte) - Model nákladové báze (Deloitte) - Model vyhodnocení (Deloitte) 2

3 - Výhled počtu oprav tramvají podle typů v letech 2011 až 2029 (DPP) - Dohodnutý počet hodin PÚ a PO tramvají typu 14T a 15T mezi DPP a Škoda (DPP) 2. Návrh konceptu outsourcingu Základním materiálem je Ekonomické posouzení možnosti zajištění služeb Opravárenské základny a Vozoven tramvají formou plného outsourcingu. Materiál vychází z návrhu konceptu outsourcingu. Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. (DPP) vychází z procesu transformace a v jejím rámci i z projektů outsourcingů. Jedním z nich je již zmíněný projekt outsourcingu OZT a Vozoven tramvají. Jak již bylo zmíněno v předchozím je outsourcing rozdělen do dvou etap. V první etapě (Etapa I) se analyzuje možnost outsourcingu OZT, ve druhé etapě (Etapa II) se předpokládá outsourcing jednotlivých vozoven tramvají. Přitom je dle našeho názoru výhodné pro DPP rozhodnutí o realizaci druhé etapy o jejím odložení o cca tři roky. Etapa se uskuteční pouze v případě konsenzu obou stran, tedy až po průkazu kvalitní funkčnosti a spokojenosti DPP s etapou první. Návrh rámcové smlouva dává, pokud jde o druhou etapu pouze možnost, nikoliv povinnost (ze strany DPP). Outsourcingem chce DPP zajistit kvalitní provozování OZT a Vozoven následujících činností. Ty jsou v současnosti plně zajišťovány pracovníky DPP: - Provádění údržby a oprav tramvají, včetně mimořádných oprav - Opravy točivých strojů pro trakci Metro - Schvalování a zabezpečení tvorby určené technické dokumentace se závazností pro provozovny - Zajištění a provádění NDT kontroly - Výstupní kontrola tramvajových vozů - Nedestruktivní kontrola svárů a materiálu tramvajových vozů - Revize elektrického zařízení tramvajových vozů - Zajištění činnosti zkušebny točivých strojů OZM - Zajištění činnosti zkušebny agregátů OZT - Zajištění činnosti kontrolního stanoviště podvozků a převodových skříní - Zabezpečení činnosti a koordinace úkolů v rámci své působnosti v oblasti Požární ochrany, BOZP a ochrany životního prostředí - Zajištění platnosti certifikátu ISO 9001: Zajištění platnosti certifikátu normy svařování - Zřízení a provozování výměnného skladu náhradních dílů - Činnosti realizované na Vozovnách (především provádění DO, RDO, KP, VKP, běžných oprav a úklid sněhu) Součástí outsourcingu je i přechod současných zaměstnanců DPP k outsourcerovi. Část zaměstnanců DPP nebude k outsourcerovi převedena a bude v rámci DPP plnit funkce kontrolní a koordinační ve vztahu k outsourcerovi. Tím je ze strany DPP zajištěna kontrola 3

4 kvality provedených prací, dodržení norem, předpisů a zákonů apod. Tím kontrolní a koordinační funkce ve vztahu k outsourcerovi zůstává na straně DPP. 3. Model outsourcingu OZT 3.1 Provozování opravárenské základny tramvají, vstupy V tomto případě se jedná o poskytování komplexních služeb při pravidelné údržbě a opravách tramvají DPP, zejména pak revizní a diagnostické části PO (pravidelná oprava) a PU (pravidelná údržba). Nákladová báze pro stanovení neutrální ceny outsourcingu vychází ze skutečných nákladů (podkladů) roku 2010 a to přímých nákladů OZT včetně relevantní části nákladů Vedení JSVT odboru Technická kontrola a skladu K100 včetně veškeré provozní režie OZT. Skutečnost, že jako výchozí byl nejprve vzat pouze jeden rok (2009) byla dlouze diskutována mezi ČVUT, DPP a Deloitte. Nakonec bylo dohodnuto, že budou doplněny výpočty pro roky 2008 a rok V roce 2009 došlo v JSVT k rozsáhlým strukturálním změnám, a že předchozí léta nemají vypovídací schopnost skutečnosti roku Šlo zejména o odchod 135 zaměstnanců, rozsáhlé realizace GO apod. Proto se přidání roku 2008 a 2010 jeví jako nutné pro indikativní výpočet. Navíc se strukturální změny z roku 2009 projevily v plném rozsahu až v roce Byly spočteny přímé náklady (materiál, mzdy) na všechny základní činnosti vykonávané na OZT. K nim byla přidána veškerá provozní režie. Nákladové báze let 2008, 2009 a 2010 vychází ze skutečných přímých nákladů a provozní režie OZT, včetně technické kontroly a zahrnuje veškeré realizované činnosti na OZT. Osobní náklady jsou očištěny o výši vyplaceného odstupného. Zahrnují též osobní náklady pracovníků Technické kontroly a skladu K 100, kteří budou součástí outsourcingu. Nákladová báze je snížena o odpisy systému MYPOL a náklady soustruhu, které nejsou součástí outsourcingu v této etapě. Nákladová báze je zvýšena o náklady na školení pracovníků OZT. Nákladová báze OZT roku 2010 potom je (mil. Kč), upravená podle předchozího: Spotřebovaný materiál 221,1 Osobní náklady (včetně technické kontroly a K ,1 Odpisy (bez odpisů syst. MYPOL a podúr. soustruhu) 15,6 Ostatní náklady 31,0 Správa nehmotného majetku 51,5 Náklady spjaté se soustruhem (údržba) -0,9 Náklady střediska Technická kontrola a skladu K100 1,2 Náklady na školení personálu 0,3 Celkem nákladová báze OZT pro rok ,9 mil.kč 4

5 Z této nákladové báze byla stanovena neutrální cena pro outsourcing pro rok 2011, pro který byla indexována. Neutrální cena je cena, při které celková cena služby je na úrovni vynaložených nákladů a pro DPP nepřináší ani úsporu, ani ztrátu. Je tedy základnou pro stanovení úspor po srovnání s nabídkovou cenou outsourcera. Neutrální cena pro outsourcing OZT byla stanovena z nákladové báze roku Poté byla indexována na rok Indexace byla provedena indexem předpokládané inflace (2%) a růstu mezd podle kolektivní smlouvy (0%). Pokud jde o kvantifikaci neutrální ceny, základní vstupní údaje vychází z údajů daných pracovníky DPP (zejména ze SAP, nebo technologických postupů). Neutrální cena pro rok 2011 byla stanovena podle jednotlivých druhů tramvají pro revizní část PÚ a PO. Dále byla stanovena průměrná hodinová sazba práce včetně provozní režie. Ta je pak doplněna přirážkou k hodinové sazbě za elektrickou energii. Na základě neutrální ceny outsourcer (ŠKODA Transportation) zpracoval svojí nabídku, kterou předložil dne 20. června Porovnání nákladů DPP a nabídky outsourcera: Nabídka outsourcera je podle typů tramvají porovnána s neutrální cenou v Tab.1 Porovnání neutrálních nákladů DPP a nabídky utsourcera (ŠKODA Transportation) Tab. 1 Pravidelná údržba PU Pravidelná oprava PO Typ opravy Druh tramvaje DPP Škoda Tr Úspora % DPP Škoda Tr Úspora % T ,2 T3RP , ,92 T3M ,0 KT8D ,2 KT8N ,4 T , ,18 Nabídka outsourcera (ŠKODA Transportation) je v položkách PÚ nižší než neutrální cena DPP podle typů tramvají nižší v rozsahu o 13,2 až 22,4 %. U položek PO podle typů tramvají nižší v rozsahu o 10,92 do 12,18 %. Průměrná hodinová sazba práce včetně provozní režie: DPP 474 Kč Škoda 446 Kč úspora 5,9 % Přirážka k hodinové sazbě za elektrickou energii DPP 28 Kč Škoda 28 Kč úspora 0% Sleva na materiál Škoda 2 % 5

6 Outsourcer nabízí snížení průměrné hodinové sazby o 5,9 %. Přirážku k hodinové sazbě za elektrickou energii nechává na úrovni neutrální ceny. Nabízí slevu na materiál ve výši 2 %. V rámci stanovení neutrální ceny byla určena paušální platba DPP outsourcerovi v níž jsou obsaženy: Odpisy strojů a zařízení (udržení reprodukční hodnoty majetku) 20,5mil. Kč Revize strojů a zařízení 10,0 mil. Kč Náklady spojené se SNM (bez el. energie) 43,6 mil.kč Náklady na licence 1,8 mil.kč Náklady spjaté s posuny 5,6 mil.kč Z výše uvedených rozdílů mezi neutrální cenou a nabídkou outsourcera vyplývá úspora z hodinové sazby nabízené outsourcerem za prováděné normohodiny prací. Dále je outsourcerem nabídnuta cena pro revizní část Pravidelné údržby (PU) a Pravidelné opravy (PO), která je opět nižší, než spočtená neutrální cena. Jedním z možných budoucích nedorozumění bylo stanovení počtu normohodin (nh) pro PÚ a PO tramvají typu 14T a 15T. Proto bylo po dohodě DPP i outsourcera (ŠKODA Transportation) přistoupeno k zadání zpracování znaleckého posudku dvěma nezávislými subjekty. První znalec byl institucionální, Dopravní fakulta ČVUT v Praze, druhý byl soudní znalec Ing. Šafář z Plzně. Výsledky posudků jsou následující: 14T PU ČVUT FD 1762 (2467) nh PU Ing. Šafář 2950 nh 14T PO ČVUT FD 3524 nh PO Ing. Šafář 5900 nh Posudky byly zpracovány pro PU tramvají 14T. Znalci bylo odhadnuto, že PO bude na úrovni dvojnásobku počtu nh na PU. Posudek FD ČVUT v Praze byl zpracován ve dvou úrovních. První úroveň předpokládá rutinní realizaci PU na tramvajích 14T, druhá úroveň je navrhovaná pro prvé tři roky realizace oprav. V tomto případě je aplikován learing faktor v průměrné výši 1,4 na každou odpracovanou nh. Na základě těchto posudků proběhla jednání mezi DPP a outsourcerem (ŠKODA Transportation) a dne byla stvrzena dohoda obou stran o počtu nh pro tramvaj typu 14T jako varianta kompromisní. Bylo též oběma stranami odsouhlaseno, že náročnost PU u tramvají typu 15T bude shodná s tramvajemi 14T. Pravidelná údržby (PU) 14T, 15T 2350 nh Pravidelná oprava (PO) 14T 4700 nh S tímto oboustranně odsouhlaseným kompromisním počtem nh je proveden i výpočet. Pro porovnání byl spočten i ekonomický výsledek obou mezních variant a tím je dáno i pásmo, v němž se může skutečnost pohybovat. 6

7 Druhý vliv je v letech trvale se snižující počet oprav stávajícího vozového parku (staré vozy jsou postupně vyřazovány) a jeho postupné nahrazování tramvajemi 14T a 15T (tramvají typu 15T je objednáno ve dvou etapách 250 kusů). V Tab. 2 (str.9) je výhled plánovaného počtu oprav PU a PO v letech podle typů tramvají. Z uvedené tabulky vyplývá, že se v letech snižuje počet současných tramvají různých typů a zvyšuje se podíl tramvají typů 14T a 15T. Další vstupní hodnoty, jako je dělení nákladů na elektrickou energii, odpisy, pojistné apod. byly podrobně diskutovány a jsou teoreticky v souladu s modelem a zejména musí být řešeny v přílohách rámcové smlouvy. Ekonomické dopady uvedených položek pro externí zakázky outsourcera v Opravně tramvají zatím nejsou přesně specifikovány (např. dělení, smluvní stanovení podílu apod.). V současném stavu mohou mít negativní dopad na náklady DPP. Na tomto místě podotýkáme, že návrh rámcové smlouvy, její kvalita a průhlednost je základem budoucích úspor DPP, tedy základem toho, aby se skutečnost pohybovala v blízkosti uvedených modelových úvah. 3.2 Ekonomický model Model je sestaven na základě skutečností, působících na DPP zvnějšku. Hlavní skutečností je dlouhodobá smlouva mezi DPP a Hl. m. Prahou (zastupovanou ROPID) v níž je stanovena výše maximální roční kompenzace. Ta může být navyšována pouze o výši inflace. Tato skutečnost je ze strany DPP požadována i na outsourcerovi, tj. meziroční úprava cen je možná pouze o výši inflace. Ze strany outsourcera není tedy zahrnut meziroční růst mezd. Kolektivní smlouva uzavřená v DPP je na dva roky (2010 a 2011) a předpokládá nulový růst mezd. Zpracovatelé ekonomické analýzy outsourcingu spočetli tři varianty zohledňující možný růst mezd (2%, 3% a 4%)., takže varianty mají následující vstupy: Platba outsourcerovi )cena za služby) Inflace Ceny prům.výrobců Růst mezd Srovnatelný vývoj nákladové báze DPP Inflace Ceny prům. výrobců Růst mezd Tab. 3 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 4% 2% 2% 4% Nabídka outsourcera (Tab. 3) pracuje jen s inflací, bez růstu mezd. V modelu se uvažuje inflace 2 %. 7

8 Celkové ekonomické vyhodnocení je rozděleno do několika oblastí. Základem je dělení na ovlivnitelné náklady a náklady neovlivnitelné. Ovlivnitelné náklady: - Revizní část PU, PO podle typů tramvají. Je vyhodnocena podle výhledu plánovaného počtu oprav (bez nových typů tramvají). Srovnávají se náklady DPP a nabídkové ceny. - Sazba za hodinu práce je vyhodnocena opět dle předpokládaného výhledu počtu hodin na diagnostickou část PU a PO (včetně revizní části nových typů tramvají) a hodin na ostatní opravy. Opět se srovnávají náklady DPP a nabídkové ceny Škoda. - Cena za materiál je opět vztažena k výhledu počtu oprav a objemu materiálu na diagnostickou část PU a PO (bez nových typů tramvají) a výhledu objemu materiálu na ostatní opravy. Opět se srovnávají náklady DPP a nabídkové ceny. 8

9 Předpokládaný plán cyklických prohlídek do roku 2020 zrušené PO u vozů T3R.P a T6A5 Tab. 2 Typ vozu Prohlídka T3 PÚ PO GO 9 T3M PÚ PO GO 2 T3R.P PÚ VKP PÚ PO z toho PÚ zvýšené T6A5 PÚ z tho PÚ zvýšené PO KT8D5 PÚ 4 4 PO GO KT8N2 PÚ PO T PÚ PO T PÚ Celkem dodávky 15T

10 Neovlivnitelné náklady: - Náklady na platby ve speciálním režimu jsou v modelu placeny 1:1, tedy nemají žádnou úsporu v DPP ani zisk u outsourcera. Na výši absolutních úspor tedy nemají v modelu vliv. Dle našeho názoru by mělo být smluvně stanoven způsob dělení nákladů vzniklých v Opravně tramvají činností outsourcera pro DPP a externích zakázek, jak již bylo dříve zmíněno. Další dopady na DPP: - Dopady na DPP jsou negativní a pozitivní. Negativní dopady jsou např. ušlý příspěvek na režii, ušlý příspěvek na fixní náklady z renovace ND, pozitivní dopady jsou např. úspory ve správní režii, zvýšení výnosů z jízdného přecházejících zaměstnanců, přenos odpovědnosti za posuny. Dle sdělení zpracovatele neobsahuje vyhodnocení dopady ze struktury celkové transakce, tj. prodejní cena a zpětná odkupní cena, zvýšené odpisy vlivem prodejní ceny atd. Celkový dopad transakce je uvažován jako neutrální ve vztahu k ekonomickému vyhodnocení realizace outsourcingu, s čímž lze souhlasit. Model sám o sobě je extrémně složitý a nebylo možno jej podrobně přepočítat. Proto jsme provedli několik orientačních propočtů a zejména konzultovali s autory modelu. Naše dotazy byly vždy objasněny. Model neobsahuje zjevné chyby a nedostatky a jeho výsledky je možno pro dané vstupní hodnoty v dalším hodnocení akceptovat. Za 9 let outsourcingu bude odpracováno cca 2,3 mil. nh na PU a PO a cca 0,8 mil. nh na mimořádných opravách, nehodách apod. Výsledky ekonomického výpočtu V zásadě byly spočteny dva modelové výpočty. První vychází ze vstupních hodnot DPP. Tyto jsou konzultovány s pracovníky DPP a vychází z hodnot uložených v systému SAP. Druhý výpočet je proveden na základě nabídky outsourcera (ŠKODA Transportation). Výpočet je proveden ve třech variantách růstu mezd a to 2%, 3% a 4%, tedy v reálných mzdách růst 0%, 1% a 2%. Tyto hodnoty jsou pak porovnávány s nabídkou outsourcera. Je respektováno, že kolektivní smlouva platí i pro rok 2012, tedy nulový nárůst mezd. V Příloze 1 je skladba výpočtu ovlivnitelných nákladů (zpracoval na naše přání Deloitte). Tento kalkulační vzorec platí pro náklady DPP i pro náklady Škoda. Komponenty tvoří částečně vstupní data, částečně vypočtené hodnoty z modelu. V Příloze 2 (Vyhodnocení úspor pro varianty růstu mezd vůči celkovým a ovlivnitelným nákladům) jsou shrnuty výsledky vyhodnocení úspor OZT jak by dopadly na DPP a 10

11 porovnány s nabídkou outsourcera. Výpočet je proveden ve variantách růstu mezd 2%, 3% a 4%. Je možno konstatovat, že v žádném hodnoceném roce pro žádnou variantu růstu mezd není pro DPP vykazována ztráta, tedy záporný rozdíl mezi náklady DPP a nabídkou outsourcera. To znamená, že v žádném z hodnocených let nemá outsourcing na DPP negativní dopad. Mezi vykazovanými úsporami DPP jsou uvažovány i vlivy rizik. Podíl celkových úspor je však dle našeho názoru správně vykazován pouze ve vztahu k vypočteným úsporám a úspora z rizik je k nim přidána jako doplněk. Uvedená úspora je virtuální položkou a nikde se ve výkaznictví neobjevuje. Podotýkáme, že výsledky modelu odpovídají např. i specifikaci oprav podle plánu Výhled počtu oprav podle typů tramvají (Tab. 2). Výsledky v jednotlivých letech outsourcingu ukazují úspory ve mzdách v diagnostické i revizní části. Outsourcer nabízí snížení ceny materiálu o 2 %.. Úspora znamená, že nabídka outsourcera je nižší než stanovená nákladová báze DPP. Výsledky ekonomického vyhodnocení outsourcingu OZT jsou v Příloze 3. Jde o variantu kompromisní, tedy variantu s dohodnutými normohodinami PU a PO tramvaji 14T a PU u tramvají 15T. Celkové úspory DPP ze sumy celkových nákladů z nabídky outsourcera: - U varianty 2% růstu nominálních mezd jsou 2,17 % - U varianty 3 % růstu nominálních mezd jsou 2,89 % - U varianty 4 % růstu nominálních mezd jsou 3,61 % Celkové úspory DPP ze sumy ovlivnitelných nákladů nabídky outsourcera: - U varianty 2% růstu nominálních mezd jsou 2,88 % - U varianty 3 % růstu nominálních mezd jsou 3,81 % - U varianty 4 % růstu nominálních mezd jsou 4,75 % Pokud jde o ekonomické hodnocení obou mezních variant z nezávislých odborných posudků byl proveden výpočet pro 3 % růstu nominálních mezd. Ekonomické výsledky jsou u varianty ČVUT v Praze, FD 14T PU 1762 (2467) nh PO 3524 nh Úspora vůči ovlivnitelným nákladům 3,23 % Úspora vůči celkovým nákladům 2,42 % 11

12 Ing. Šafář 14T PU 2950 nh PO 5900 nh Úspora vůči ovlivnitelným nákladům 4,46 % Úspora vůči celkovým nákladům 3,23 % Celkové úspory outsourcingu jsou vykázány bez započtení úspor z vlivu rizik. Úspory z vlivu rizik, pokud nastanou, se připočítávají k výše vykazovaným úsporám. Celkové úspory outsourcingu bez započtení vlivu rizik tedy lze považovat za minimální. Zpracovatel správně volil diskontovanou hodnotu úspor, tedy rozdíl mezi diskontovanými náklady, které by vznikly v DPP bez outsourcingu a diskontovanou nabídkou outsourcera. Použití kritéria čisté současné hodnoty (NPV) je správné a odpovídá doporučené metodice Světové banky. 3.3 Dílčí závěr - kvantifikace neutrální ceny a modelový výpočet jsou modelově v pořádku, což je potvrzeno několika kontrolními výpočty - vstupní hodnoty pocházejí zejména z kalkulací DPP (SAP apod.) - nákladová báze je dána analýzou let 2008, 2009 a normohodiny pro PU a PO tramvají 14T a PU 15T jsou stanoveny za prvé dvěma odbornými posudky a za druhé na jejich základě byl oběma partnery dohodnut kompromisní počet hodin a odborný odhad počtu normohodin PU tramvají 15T. - ekonomické výpočty jsou provedeny jak pro obě mezní varianty dané odbornými posudky, tak i pro variantu kompromisní. - pro dané vstupy vychází v každém roce outsourcingu úspora mezi předpokládanými náklady DPP a nabídkou outsourcera Škoda (Příloha 2) - relativní úspora by se měla vztahovat pouze na ovlivnitelné náklady, ve kterých je možno úsporu generovat - vyčíslení rizik s pozitivním dopadem na DPP se správně nezapočítává do úspor, protože se jedná prakticky o virtuální položku, která není kalkulována výhled počtu oprav tramvají podle typů (Tab. 2) je základem pro kalkulaci neutrální ceny. Existuje riziko posouvání toho výhledu do budoucnosti způsobené např. poruchovostí tramvají typu 14T a 15T. Jeho průběh nelze v současnosti předjímat, ale je nutné na něj upozornit. Samozřejmě to však musí být řešeno v rámci záruk dodávek. - doporučujeme stanovit model dělení nákladů na externí zakázky (zřejmě smluvní dohodou), aby se předešlo možným budoucím nejasnostem 12

13 4. Model outsourcingu vozoven tramvají Model outsourcingu vozoven tramvají není realizován tak detailně, jako u OZT. Protože se jedná o možný outsourcing s realizací až po zkušenostech s outsourcingem OZT (I. etapa).. Jde pouze o uvedení nákladové báze. Tato nákladová báze je vztažena k roku V materiálu se konstatuje, že úspory DPP z titulu outsourcingu Vozoven tramvají nelze v tuto chvíli jednoznačně stanovit. Je třeba např. získat zkušenosti s outsourcingem OZT apod. Podtrhujeme, že návrh rámcové smlouvy dává DPP možnost outsourcingu vozoven a nikoli povinnost. Nákladová báze Vozoven pro rok 2009 (mil. Kč) Spotřebovaný materiál 58,26 Odpisy 208,04 Ostatní náklady 15,56 Správa nehmotného majetku 168,48 Náklady spjaté s pojistnými událostmi -10,6 Celkem nákladová báze pro rok ,46 Outsourcer nabízí slevu z ovlivnitelných nákladů, které budou stanoveny na základě skutečností minimálně 2,5 %, což činí ve vztahu k nákladové bázi minimálně 12,4 mil. Kč. Samozřejmě, celá etapa II je na proklamativní úrovni a není třeba jí v současné době analyzovat a ani o ní rozhodovat. Nakonec na začátku tohoto materiálu bylo konstatováno, že II. etapa zakládá možnost, nikoliv povinnost DPP. Dílčí závěr: - Outsourcer nabízí cenu minimálně o 2,5 % nižší. Tedy uvedené snížení je pouze výchozí základnou pro budoucí vyjednávání. - Metodika je na teoretické úrovni, v případě přípravy této etapy outsourcingu bude třeba zpracovat model do stejné hloubky, jako v případě I. etapy. 13

14 5. Závěr A. Komentář: Etapa I Modelové výpočty ekonomických výsledků outsourcingu jsou základem pro rozhodnutí. Model sám o sobě je zcela v pořádku, vstupy byly dodány zejména pracovníky DPP, některé vstupy byly dány odborným odhadem zpracovatelů ekonomického vyhodnocení (Deloitte). Byly zpracovány dva odborné posudky počtu normohodin (nh) PÚ tramvají 14T a z toho na základě posudků dovozeny počty nh PO tramvají 14T. Na základě dohody mezi DPP a outsourcerem (ŠKODA Transportation) byl stanoven kompromisní počet nh u tramvají typu 14T (PU a PO) a 15T (PU). Model nemá zjevné chyby a nedostatky, je však velmi složitý (je k němu popis v podobě manuálu). Proto jsme provedli několik kontrolních propočtů, které jsou v pořádku. Během posuzování ekonomických výsledků se ukázalo několik významných skutečností: Outsourcing a jeho vyhodnocení vychází z porovnání neutrální ceny a nabídky outsourcera. Konstatujeme, že v každém roce od roku 2012 do roku 2020 je vykazován zisk, tedy rozdíl mezi nabídkou outsourcera a výhledovými náklady DPP je kladný (Příloha 2). Vykazovaný zisk se pohybuje v pásmu 2,0 až 4,7 % z celkových nákladů, nebo 2,6 až 6,1 % z nákladů ovlivnitelných. Tato relativní úspora platí pro kompromisní variantu s růstem mezd v nákladové bázi 3 %. Pro variantu s růstem mezd 2 % v nákladové bázi je to ve vztahu k celkovým nákladům 2,0 až 3,5 %, eventuelně ve vztahu k ovlivnitelným nákladům 2,6 až 4,7 %. Pro variantu s růstem mezd v nákladové bázi o 4 % je to ve vztahu k celkovým nákladům 2,0 až 6,3%, eventuelně ve vztahu k ovlivnitelným nákladům 2,6 až 8,1 %. Jsme toho názoru, že vztažnými náklady mají být náklady ovlivnitelné, protože pouze v nich je možno generovat ekonomický přínos. Jako výchozí rok byl, po zhodnocení let 2008, 2009 a 2010, vybrán rok Počet normohodin na opravy tramvají 14T byl stanoven kvalifikovaně dvěma nezávislými odbornými posudky (Dopravní fakulta ČVUT v Praze a soudní znalec Ing. Šafář z Plzně). V posudcích byl stanoven počet nh pro opravy PU pro tramvaje typu 14T a doporučen pro účely PO počet nh zdvojnásobit. Společně pak byl DPP a outsourcerem stanoven kompromisní počet nh pro PU a PO tramvají typu 14T a pro tramvaje typu 15T byl pro PU vzat stejný počet nh, jako u tramvají typu 14T. Doporučujeme stanovit model dělení nákladů na externí zakázky, které se mohou do budoucnosti vyvíjet nejrůznějším způsobem. Nejjednodušší cestou by mohl být na příklad podíl stanovený na objemu času apod. Pro budoucnost existuje pro DPP riziko spočívající v nedodržení plánovaného harmonogramu počtu oprav tramvají různých typů v letech 2011 až 2020 způsobených 14

15 vlivem např. vyšší poruchovosti tramvají 14T a 15T. Samozřejmě to však musí být řešeno v rámci záruk dodávek. Závěrem je nutné upozornit, že současný světový trend směřuje k nákupu údržby vozidel, kdy dopravci se obracejí na externí dodavatele servisních služeb. Tato potřeba je vyvolána skutečností, že městská doprava používá technicky vyspělá nová vozidla s moderními technologiemi a sofistikovanými zařízeními, která přinášejí větší užitnou hodnotu zejména z hlediska cestujících a z hlediska bezpečnosti provozu. Outsourcing servisních služeb přináší mnohé výhody pro provozovatele městské hromadné dopravy a to zejména : - Přenesení odpovědnosti a nezanedbatelnou míru rizika na outsoutcera a nejen za provedení standardní údržby, ale i za práce spojenými s neplánovanými mimořádnými opravami, - Zaručení základních podmínek, kterými jsou disponibilita, včasnost dodávek pod penalizací od subdodavatele, - Uvolnění kapitálu, který je nutný pro sklady ND a sklady dalšího materiálu k tomu, aby byly zajištěny krátké opravné doby, - Přenesení odpovědnosti za školení pracovníků a udržování technických schopností pracovníků outsourcera hlavně vzhledem k navyšujícím se kvalifikačním požadavkům na dělníky, udržující moderních dopravní prostředky. V případě, že outsourcing servisních služeb zajišťuje dodavatel vozidel, lze definovat další výhody takto: - Přístup outsourcera k technickému know how, aplikovanému výzkumu. Možnost využití široké základny technických pracovníků v rámci celé skupiny dodavatele. - Detailní znalost produktu specielně tramvají 14T a 15T - přináší mimo jiné i změnu přístupu k technologii údržby a udržovacích postupů jednotlivých technologických celků. Tramvaje 14T a 15T se od předchozích typů tramvají liší v řadě konstrukčních celků a zejména v jejich uspořádání. - Poskytnutí zázemí vč. specializovaných a ojedinělých technologií výrobního závodu s možností operativního využití kvalifikovaného personálu k řešení mimořádných situací, vč. bezproblémové dostupnosti a vlastnictví veškeré projekční, konstrukční a výrobní dokumentace - Kvalifikační předpoklady pro hledání alternativních technických řešení např. při ukončení výroby některých náhradních dílů (technická zastaralost, nezpůsobilost subdodavatele, atd.) - Dostupnost speciálních náhradních dílů a komponent, jejichž technické řešení je i právně patentováno a to hlavně v oblasti trakční výzbroje. Tato dostupnost je nezbytná pro zajištění dodržení krátké doby oprav a údržby. Dodavatelem a výrobcem kompletní trakční výzbroje pro tramvaje 14T a 15T) je ŠKODA ELECTRIC, která je součástí skupiny ŠKODA. Tento fakt zajišťuje nadstandardní servis a podmínky, včetně vývoje, analýz, servisu a výroby náhradních dílů. 15

16 - Dalším faktorem, který má nesmírný význam pro údržbu a servis je mimo jiné i oblast SW a HW s ohledem na to, že oba výše zmiňované produkty (14T a 15T) jsou vybaveny sofistikovaným nadřazeným řízením, jehož tvůrcem je výrobce. Etapa II: Etapa II je zpracována pouze proklamativně, což je v pořádku, protože úvahy o možném outsourcingu Vozoven tramvají mohou nastat až po získání zkušeností s outsourcingem OZT. Nakonec i nabídka outsourcera (ŠKODA Transportation) je v minimální výši 2,5 % bez dalšího komentáře. Jde dle našeho názoru o východisko k budoucímu jednání. B. Závěr Etapa I Ekonomické vyhodnocení této etapy má řešené body, na které jsme v minulých materiálech upozorňovali. Jde zejména o Vyhodnocení časové řady let 2008, 2009 a 2010 při výpočtu neutrální ceny Stanovení počtu normohodin u PU tramvají typu 14T odbornými posudky Dohodou mezi DPP a outsourcerem (ŠKODA Transportation) o kompromisu v počtu normohodin u tramvají typu 14T (PU a PO) a tramvají typu 15T (PU). Porovnáním neutrální ceny DPP s nabídkou outsourcera (ŠKODA Transportation) pro roky 2012 až 2020 vychází každým rokem úspora ve prospěch DPP. Pro variantu s 3% růstem mezd a 2% inflací s kompromisním počtem normohodin pro PU a PO tramvají 14T a PO tramvají 15T vychází vůči ovlivnitelným nákladům celková úspora 3,81 %, což je jako ekonomický přínos pro DPP přijatelné. Etapa II Na základě analýzy neutrální ceny a jejím porovnání s nabídkou outsourcera a z toho vyplývajících ekonomických výsledků doporučujeme pokračovat ve sledování možnosti realizaci outsourcingu Opravárenské základny tramvají v návaznosti na předchozí. 16

17 Příloha 1 Zpracoval Deloitte Složky ovlivnitelných nákladů PU a PO pro typy tramvají s technologickým postupem Náklady na revizní část PU T3 = Předpokládaný počet oprav PU T3 X Náklady (cena) na opravu PU T3 Náklady na revizní část PU T3RP = Předpokládaný počet oprav PU T3RP X Náklady (cena) na opravu PU T3RP Náklady na revizní část PU T3M = Předpokládaný počet oprav PU T3M X Náklady (cena) na opravu PU T3M Náklady na revizní část PU KT8D5 = Předpokládaný počet oprav PU KT8D5 X Náklady (cena) na opravu PU KT8D5 Náklady na revizní část PU KT8N2 = Předpokládaný počet oprav PU KT8N2 X Náklady (cena) na opravu PU KT8N2 Náklady na revizní část PU T6 = Předpokládaný počet oprav PU T6 X Náklady (cena) na opravu PU T6 Náklady na revizní část PO KT8D5 = Předpokládaný počet oprav PO KT8D5 X Náklady (cena) na opravu PO KT8D5 Náklady na revizní část PO T6 = Předpokládaný počet oprav PO T6 X Náklady (cena) na opravu PO T6 Náklady na diagnostickou část PU T3 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T3 X Náklady na diagnostickou část PU T3RP - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T3RP X Náklady na diagnostickou část PU T3M - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T3M X Náklady na diagnostickou část PU KT8D5 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU KT8D5 X Náklady na diagnostickou část PU KT8N2 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU KT8N2 X Náklady na diagnostickou část PU T6 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T6 X Náklady na diagnostickou část PO KT8D5 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PO KT8D5 X Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T3 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T3RP Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T3M Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU KT8D5 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU KT8N2 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T6 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PO KT8D5 17

18 Náklady na diagnostickou část PO T6 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PO T6 X Náklady na diagnostickou část PU T3 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T3 X Náklady na diagnostickou část PU T3RP - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T3RP X Náklady na diagnostickou část PU T3M - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T3M X Náklady na diagnostickou část PU KT8D5 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU KT8D5 X Náklady na diagnostickou část PU KT8N2 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU KT8N2 X Náklady na diagnostickou část PU T6 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T6 X Náklady na diagnostickou část PO KT8D5 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PO KT8D5 X Náklady na diagnostickou část PO T6 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PO T6 X PU a PO pro typy tramvají bez technologických postupů Náklady na revizní a diagnostickou část PU 14T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Náklady na revizní a diagnostickou část PU 15T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Náklady na revizní a diagnostickou část PO KT8N2 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PO KT8N2 X Náklady na revizní a diagnostickou část PO 14T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PO T6 Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T3 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T3RP X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T3M X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU KT8D5 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU KT8N2 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T6 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PO KT8D5 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PO T6 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PU 14T Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PU 15T Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PO KT8N2 Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PO 14T 18

19 Náklady na revizní a diagnostickou část PO 15T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Náklady na revizní a diagnostickou část PU 14T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Náklady na revizní a diagnostickou část PU 15T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Náklady na revizní a diagnostickou část PO KT8N2 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PO KT8N2 X Náklady na revizní a diagnostickou část PO 14T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Náklady na revizní a diagnostickou část PO 15T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Ostatní zakázky (nehody, ad hoc opravy) Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PO 15T Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PU 14T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PU 15T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PO KT8N2 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PO 14T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PO 15T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Náklady na ad hoc opravy - složka materiál = Náklady na opravy nehod - složka materiál = Náklady na ad hoc opravy - složka mzdy vč. režie = Náklady na opravy nehod - složka mzdy vč. režie = Předpokládané náklady na materiál pro ad hoc opravy - dle úrovně roku 2009 Předpokládané náklady na materiál pro opravy nehod - dle úrovně roku 2009 Předpokládaný hodinový rozsah na ad hoc opravy - dle úrovně roku 2009 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah na opravy nehod - dle úrovně roku 2009 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie 19

20 20

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Ekonomické posouzení plného Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Finální zpráva 27. července 2011 Obsah Předmět Model Nákladová báze

Více

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008

Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008 Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje Červenec 2008 Východiska projektu Pro další postup v jednotce SVT na základě výsledků SWOT analýzy BNV consulting doporučuje zvolit variantu C Outsourcování

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

5. ČDF 9.6.2011, Praha

5. ČDF 9.6.2011, Praha Řízení dopravních projektů a jejich financování Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. Fakulta dopravní, ČVUT Blokové schéma průběhu projektu Příprava inženýrského/expertního odhadu Podle směrnice - Guidelines

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Charakteristika metody Energy Performance Contracting

Charakteristika metody Energy Performance Contracting Charakteristika metody Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem zaměřený na zvyšování energetické efektivnosti

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Remarketing ojetých vozidel 11. ZÁŘÍ 2014 AUTOauction Group s.r.o. -FRANTIŠEK DRAŽINA-

Remarketing ojetých vozidel 11. ZÁŘÍ 2014 AUTOauction Group s.r.o. -FRANTIŠEK DRAŽINA- Remarketing ojetých vozidel 11. ZÁŘÍ 2014 AUTOauction Group s.r.o. -FRANTIŠEK DRAŽINA- Prodejní cena jako nezanedbatelná nákladová složka Možné způsoby prodeje firemních vozidel (výhody a nevýhody) Minimalizace

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4735/12 Adone Ing. Petr Schulmeister znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, č.j.: Spr. č. 2628/86, Spr.č. 2525/98, Spr.č. 1415/2004 pro základní obory: doprava, odvětví: doprava silniční technické

Více

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci

Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Metodika výpočtu režijních nákladů na TUL současná i budoucí Nová ekonomická struktura na Technické univerzitě v Liberci Odborný seminář pro vedoucí kateder, tajemnice, administrátory projektů, pracovníky

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory

Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory Specifické obchodní podmínky WebStep, s.r.o. pro poskytování služeb Technické podpory také jen Podmínky technické podpory, platné od 21.10.2011 Preambule Níže uvedené Specifické obchodní podmínky poskytování

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Nezávislý technický rozhodce ve stavebnictví 832PO

Nezávislý technický rozhodce ve stavebnictví 832PO Nezávislý technický rozhodce ve stavebnictví 832PO Vznik nezávislého technického rozhodce ve stavebnictví Popis projektu Návrh na zřízení subjektu Nezávislý technický rozhodce ve stavebnictví reaguje na

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku. Série seminářů ve spolupráci s APUeN Cheb Praha Kladno Tábor Pardubice Brno Ostrava Ing. Dana Hunčovská Ředitelka společnosti CLANROY a.s.

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů

15.6.2011. Finanční pravidla projektů PPP vycházejí z finančních pravidel platných pro projekty 7. RP. Náhrada uznatelných nákladů Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací připravované výzvy pro rok 2012 Základní finanční pravidla pro účast v projektech PPP v 7. RP Praha, 15. června 2011 Ing.

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Hašení nebo přilévání oleje do ohně?

Hašení nebo přilévání oleje do ohně? Hašení nebo přilévání oleje do ohně? Politická odpovědnost za řešení kauzy Opencard v postbémovské éře Jakub Michálek, člen kontrolního výboru ZHMP Úvod Politická odpovědnost za počáteční nastavení projektu

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

VUT v Brně fakulta strojní Prof. Ing. Martin Hartl Ph.D. ředitel ústavu Mobil: 541142769 e-mail: hartl@fme.vutbr.cz

VUT v Brně fakulta strojní Prof. Ing. Martin Hartl Ph.D. ředitel ústavu Mobil: 541142769 e-mail: hartl@fme.vutbr.cz Zadavatel: VUT v Brně fakulta strojní Prof. Ing. Martin Hartl Ph.D. ředitel ústavu Mobil: 541142769 e-mail: hartl@fme.vutbr.cz Vypracoval: BossCan ComPrint spol.s r.o. Ing. Josef Martuška Klient Manager

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013. Poradci

Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013. Poradci Zveřejňování poradců a poradních orgánů 2013 Ředitel Poradci Jméno, příjmení Předmět činnosti Odměna Vyplacená výše prostředků za rok 2013 Ing. Pavel Polák Poradenství spočívající v oblasti podpory 500

Více