Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s."

Transkript

1 Outsourcing Opravárenské základny a Vozoven tramvají Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s. Zpracovali: Prof. Ing.Václav Skurovec, CSc. ČVUT v Praze Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. ČVUT v Praze Praha, 24. června

2 Outsourcing Opravárenské základny tramvají a vozoven tramvají DP Hl. m. Prahy a.s. (dále jen DP Praha, nebo DPP) dlouhodobě realizuje úkol Hlavního města Prahy (HMP), což je snížení podílu dotace HMP na krytí nákladů na provoz DPP při současném zachování a postupném zvyšování kvality služeb a zvyšování bezpečnosti poskytované cestujícím. 1. Úvod Jednou z metod DPP je snaha subjektu po vyčlenění podpůrných činností, zejména opravárenství, servisních služeb a věnovat se výhradně poskytovaným dopravním službám a jejich kvalitě. Jednou z možností je outsourcing uvedených služeb. Ten má přinést zjednodušení činnosti podniku a zejména pak jisté úspory nákladů. S outsourcingem je spojeno nejen přenesení výše uvedených činností na outsourcera, ale i o převedení některých provozních rizik. V DP Praha je proto dlouhou dobu připravován projekt outsourcingu Opravárenské základny tramvají (OZT) a Vozoven tramvají. Tento velice složitý projekt je plánovitě rozdělen na dvě etapy. První etapa je outsourcing Opravárenské základny tramvají. Druhá etapa, která by mohla být realizována v rámci třech letech zkušeností s outsourcingem OZT se týká Vozoven tramvají. Proto se zpracovatelé tohoto posouzení věnují zejména OZT, jejímu ekonomickému modelu, vstupům a zejména výstupům z modelu. Zpracovatelům tohoto posouzení byly předány následující podklady: - Ekonomický model outsourcingu OZT a Vozoven tramvají. První verze ze srpna 2010, další verze výpočtu pak po upřesňování vstupních dat (poslední verze z ) zpracoval Deloitte - Ekonomické posouzení možnosti zajištění služeb Opravárenské základny a Vozoven tramvají formou plného outsourcingu, Etapa I Provozování OZT, Etapa II Provozování Vozoven zpracoval Deloitte - Průběžné konzultace s pracovníky DP Praha a pracovníky Deloitte - Návrhy smluvního zajištění a příloh ke smlouvám výtahy - Návod na údržbu šestinápravové nízkopodlažní tramvaje typu 14T zpracoval Škoda Transportation a.s. - Expertní posouzení ČVUT v Praze, FD - Znalecký posudek Ing. Šafář - Manuál k modelům (Deloitte) - Model nákladové báze (Deloitte) - Model vyhodnocení (Deloitte) 2

3 - Výhled počtu oprav tramvají podle typů v letech 2011 až 2029 (DPP) - Dohodnutý počet hodin PÚ a PO tramvají typu 14T a 15T mezi DPP a Škoda (DPP) 2. Návrh konceptu outsourcingu Základním materiálem je Ekonomické posouzení možnosti zajištění služeb Opravárenské základny a Vozoven tramvají formou plného outsourcingu. Materiál vychází z návrhu konceptu outsourcingu. Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. (DPP) vychází z procesu transformace a v jejím rámci i z projektů outsourcingů. Jedním z nich je již zmíněný projekt outsourcingu OZT a Vozoven tramvají. Jak již bylo zmíněno v předchozím je outsourcing rozdělen do dvou etap. V první etapě (Etapa I) se analyzuje možnost outsourcingu OZT, ve druhé etapě (Etapa II) se předpokládá outsourcing jednotlivých vozoven tramvají. Přitom je dle našeho názoru výhodné pro DPP rozhodnutí o realizaci druhé etapy o jejím odložení o cca tři roky. Etapa se uskuteční pouze v případě konsenzu obou stran, tedy až po průkazu kvalitní funkčnosti a spokojenosti DPP s etapou první. Návrh rámcové smlouva dává, pokud jde o druhou etapu pouze možnost, nikoliv povinnost (ze strany DPP). Outsourcingem chce DPP zajistit kvalitní provozování OZT a Vozoven následujících činností. Ty jsou v současnosti plně zajišťovány pracovníky DPP: - Provádění údržby a oprav tramvají, včetně mimořádných oprav - Opravy točivých strojů pro trakci Metro - Schvalování a zabezpečení tvorby určené technické dokumentace se závazností pro provozovny - Zajištění a provádění NDT kontroly - Výstupní kontrola tramvajových vozů - Nedestruktivní kontrola svárů a materiálu tramvajových vozů - Revize elektrického zařízení tramvajových vozů - Zajištění činnosti zkušebny točivých strojů OZM - Zajištění činnosti zkušebny agregátů OZT - Zajištění činnosti kontrolního stanoviště podvozků a převodových skříní - Zabezpečení činnosti a koordinace úkolů v rámci své působnosti v oblasti Požární ochrany, BOZP a ochrany životního prostředí - Zajištění platnosti certifikátu ISO 9001: Zajištění platnosti certifikátu normy svařování - Zřízení a provozování výměnného skladu náhradních dílů - Činnosti realizované na Vozovnách (především provádění DO, RDO, KP, VKP, běžných oprav a úklid sněhu) Součástí outsourcingu je i přechod současných zaměstnanců DPP k outsourcerovi. Část zaměstnanců DPP nebude k outsourcerovi převedena a bude v rámci DPP plnit funkce kontrolní a koordinační ve vztahu k outsourcerovi. Tím je ze strany DPP zajištěna kontrola 3

4 kvality provedených prací, dodržení norem, předpisů a zákonů apod. Tím kontrolní a koordinační funkce ve vztahu k outsourcerovi zůstává na straně DPP. 3. Model outsourcingu OZT 3.1 Provozování opravárenské základny tramvají, vstupy V tomto případě se jedná o poskytování komplexních služeb při pravidelné údržbě a opravách tramvají DPP, zejména pak revizní a diagnostické části PO (pravidelná oprava) a PU (pravidelná údržba). Nákladová báze pro stanovení neutrální ceny outsourcingu vychází ze skutečných nákladů (podkladů) roku 2010 a to přímých nákladů OZT včetně relevantní části nákladů Vedení JSVT odboru Technická kontrola a skladu K100 včetně veškeré provozní režie OZT. Skutečnost, že jako výchozí byl nejprve vzat pouze jeden rok (2009) byla dlouze diskutována mezi ČVUT, DPP a Deloitte. Nakonec bylo dohodnuto, že budou doplněny výpočty pro roky 2008 a rok V roce 2009 došlo v JSVT k rozsáhlým strukturálním změnám, a že předchozí léta nemají vypovídací schopnost skutečnosti roku Šlo zejména o odchod 135 zaměstnanců, rozsáhlé realizace GO apod. Proto se přidání roku 2008 a 2010 jeví jako nutné pro indikativní výpočet. Navíc se strukturální změny z roku 2009 projevily v plném rozsahu až v roce Byly spočteny přímé náklady (materiál, mzdy) na všechny základní činnosti vykonávané na OZT. K nim byla přidána veškerá provozní režie. Nákladové báze let 2008, 2009 a 2010 vychází ze skutečných přímých nákladů a provozní režie OZT, včetně technické kontroly a zahrnuje veškeré realizované činnosti na OZT. Osobní náklady jsou očištěny o výši vyplaceného odstupného. Zahrnují též osobní náklady pracovníků Technické kontroly a skladu K 100, kteří budou součástí outsourcingu. Nákladová báze je snížena o odpisy systému MYPOL a náklady soustruhu, které nejsou součástí outsourcingu v této etapě. Nákladová báze je zvýšena o náklady na školení pracovníků OZT. Nákladová báze OZT roku 2010 potom je (mil. Kč), upravená podle předchozího: Spotřebovaný materiál 221,1 Osobní náklady (včetně technické kontroly a K ,1 Odpisy (bez odpisů syst. MYPOL a podúr. soustruhu) 15,6 Ostatní náklady 31,0 Správa nehmotného majetku 51,5 Náklady spjaté se soustruhem (údržba) -0,9 Náklady střediska Technická kontrola a skladu K100 1,2 Náklady na školení personálu 0,3 Celkem nákladová báze OZT pro rok ,9 mil.kč 4

5 Z této nákladové báze byla stanovena neutrální cena pro outsourcing pro rok 2011, pro který byla indexována. Neutrální cena je cena, při které celková cena služby je na úrovni vynaložených nákladů a pro DPP nepřináší ani úsporu, ani ztrátu. Je tedy základnou pro stanovení úspor po srovnání s nabídkovou cenou outsourcera. Neutrální cena pro outsourcing OZT byla stanovena z nákladové báze roku Poté byla indexována na rok Indexace byla provedena indexem předpokládané inflace (2%) a růstu mezd podle kolektivní smlouvy (0%). Pokud jde o kvantifikaci neutrální ceny, základní vstupní údaje vychází z údajů daných pracovníky DPP (zejména ze SAP, nebo technologických postupů). Neutrální cena pro rok 2011 byla stanovena podle jednotlivých druhů tramvají pro revizní část PÚ a PO. Dále byla stanovena průměrná hodinová sazba práce včetně provozní režie. Ta je pak doplněna přirážkou k hodinové sazbě za elektrickou energii. Na základě neutrální ceny outsourcer (ŠKODA Transportation) zpracoval svojí nabídku, kterou předložil dne 20. června Porovnání nákladů DPP a nabídky outsourcera: Nabídka outsourcera je podle typů tramvají porovnána s neutrální cenou v Tab.1 Porovnání neutrálních nákladů DPP a nabídky utsourcera (ŠKODA Transportation) Tab. 1 Pravidelná údržba PU Pravidelná oprava PO Typ opravy Druh tramvaje DPP Škoda Tr Úspora % DPP Škoda Tr Úspora % T ,2 T3RP , ,92 T3M ,0 KT8D ,2 KT8N ,4 T , ,18 Nabídka outsourcera (ŠKODA Transportation) je v položkách PÚ nižší než neutrální cena DPP podle typů tramvají nižší v rozsahu o 13,2 až 22,4 %. U položek PO podle typů tramvají nižší v rozsahu o 10,92 do 12,18 %. Průměrná hodinová sazba práce včetně provozní režie: DPP 474 Kč Škoda 446 Kč úspora 5,9 % Přirážka k hodinové sazbě za elektrickou energii DPP 28 Kč Škoda 28 Kč úspora 0% Sleva na materiál Škoda 2 % 5

6 Outsourcer nabízí snížení průměrné hodinové sazby o 5,9 %. Přirážku k hodinové sazbě za elektrickou energii nechává na úrovni neutrální ceny. Nabízí slevu na materiál ve výši 2 %. V rámci stanovení neutrální ceny byla určena paušální platba DPP outsourcerovi v níž jsou obsaženy: Odpisy strojů a zařízení (udržení reprodukční hodnoty majetku) 20,5mil. Kč Revize strojů a zařízení 10,0 mil. Kč Náklady spojené se SNM (bez el. energie) 43,6 mil.kč Náklady na licence 1,8 mil.kč Náklady spjaté s posuny 5,6 mil.kč Z výše uvedených rozdílů mezi neutrální cenou a nabídkou outsourcera vyplývá úspora z hodinové sazby nabízené outsourcerem za prováděné normohodiny prací. Dále je outsourcerem nabídnuta cena pro revizní část Pravidelné údržby (PU) a Pravidelné opravy (PO), která je opět nižší, než spočtená neutrální cena. Jedním z možných budoucích nedorozumění bylo stanovení počtu normohodin (nh) pro PÚ a PO tramvají typu 14T a 15T. Proto bylo po dohodě DPP i outsourcera (ŠKODA Transportation) přistoupeno k zadání zpracování znaleckého posudku dvěma nezávislými subjekty. První znalec byl institucionální, Dopravní fakulta ČVUT v Praze, druhý byl soudní znalec Ing. Šafář z Plzně. Výsledky posudků jsou následující: 14T PU ČVUT FD 1762 (2467) nh PU Ing. Šafář 2950 nh 14T PO ČVUT FD 3524 nh PO Ing. Šafář 5900 nh Posudky byly zpracovány pro PU tramvají 14T. Znalci bylo odhadnuto, že PO bude na úrovni dvojnásobku počtu nh na PU. Posudek FD ČVUT v Praze byl zpracován ve dvou úrovních. První úroveň předpokládá rutinní realizaci PU na tramvajích 14T, druhá úroveň je navrhovaná pro prvé tři roky realizace oprav. V tomto případě je aplikován learing faktor v průměrné výši 1,4 na každou odpracovanou nh. Na základě těchto posudků proběhla jednání mezi DPP a outsourcerem (ŠKODA Transportation) a dne byla stvrzena dohoda obou stran o počtu nh pro tramvaj typu 14T jako varianta kompromisní. Bylo též oběma stranami odsouhlaseno, že náročnost PU u tramvají typu 15T bude shodná s tramvajemi 14T. Pravidelná údržby (PU) 14T, 15T 2350 nh Pravidelná oprava (PO) 14T 4700 nh S tímto oboustranně odsouhlaseným kompromisním počtem nh je proveden i výpočet. Pro porovnání byl spočten i ekonomický výsledek obou mezních variant a tím je dáno i pásmo, v němž se může skutečnost pohybovat. 6

7 Druhý vliv je v letech trvale se snižující počet oprav stávajícího vozového parku (staré vozy jsou postupně vyřazovány) a jeho postupné nahrazování tramvajemi 14T a 15T (tramvají typu 15T je objednáno ve dvou etapách 250 kusů). V Tab. 2 (str.9) je výhled plánovaného počtu oprav PU a PO v letech podle typů tramvají. Z uvedené tabulky vyplývá, že se v letech snižuje počet současných tramvají různých typů a zvyšuje se podíl tramvají typů 14T a 15T. Další vstupní hodnoty, jako je dělení nákladů na elektrickou energii, odpisy, pojistné apod. byly podrobně diskutovány a jsou teoreticky v souladu s modelem a zejména musí být řešeny v přílohách rámcové smlouvy. Ekonomické dopady uvedených položek pro externí zakázky outsourcera v Opravně tramvají zatím nejsou přesně specifikovány (např. dělení, smluvní stanovení podílu apod.). V současném stavu mohou mít negativní dopad na náklady DPP. Na tomto místě podotýkáme, že návrh rámcové smlouvy, její kvalita a průhlednost je základem budoucích úspor DPP, tedy základem toho, aby se skutečnost pohybovala v blízkosti uvedených modelových úvah. 3.2 Ekonomický model Model je sestaven na základě skutečností, působících na DPP zvnějšku. Hlavní skutečností je dlouhodobá smlouva mezi DPP a Hl. m. Prahou (zastupovanou ROPID) v níž je stanovena výše maximální roční kompenzace. Ta může být navyšována pouze o výši inflace. Tato skutečnost je ze strany DPP požadována i na outsourcerovi, tj. meziroční úprava cen je možná pouze o výši inflace. Ze strany outsourcera není tedy zahrnut meziroční růst mezd. Kolektivní smlouva uzavřená v DPP je na dva roky (2010 a 2011) a předpokládá nulový růst mezd. Zpracovatelé ekonomické analýzy outsourcingu spočetli tři varianty zohledňující možný růst mezd (2%, 3% a 4%)., takže varianty mají následující vstupy: Platba outsourcerovi )cena za služby) Inflace Ceny prům.výrobců Růst mezd Srovnatelný vývoj nákladové báze DPP Inflace Ceny prům. výrobců Růst mezd Tab. 3 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 4% 2% 2% 4% Nabídka outsourcera (Tab. 3) pracuje jen s inflací, bez růstu mezd. V modelu se uvažuje inflace 2 %. 7

8 Celkové ekonomické vyhodnocení je rozděleno do několika oblastí. Základem je dělení na ovlivnitelné náklady a náklady neovlivnitelné. Ovlivnitelné náklady: - Revizní část PU, PO podle typů tramvají. Je vyhodnocena podle výhledu plánovaného počtu oprav (bez nových typů tramvají). Srovnávají se náklady DPP a nabídkové ceny. - Sazba za hodinu práce je vyhodnocena opět dle předpokládaného výhledu počtu hodin na diagnostickou část PU a PO (včetně revizní části nových typů tramvají) a hodin na ostatní opravy. Opět se srovnávají náklady DPP a nabídkové ceny Škoda. - Cena za materiál je opět vztažena k výhledu počtu oprav a objemu materiálu na diagnostickou část PU a PO (bez nových typů tramvají) a výhledu objemu materiálu na ostatní opravy. Opět se srovnávají náklady DPP a nabídkové ceny. 8

9 Předpokládaný plán cyklických prohlídek do roku 2020 zrušené PO u vozů T3R.P a T6A5 Tab. 2 Typ vozu Prohlídka T3 PÚ PO GO 9 T3M PÚ PO GO 2 T3R.P PÚ VKP PÚ PO z toho PÚ zvýšené T6A5 PÚ z tho PÚ zvýšené PO KT8D5 PÚ 4 4 PO GO KT8N2 PÚ PO T PÚ PO T PÚ Celkem dodávky 15T

10 Neovlivnitelné náklady: - Náklady na platby ve speciálním režimu jsou v modelu placeny 1:1, tedy nemají žádnou úsporu v DPP ani zisk u outsourcera. Na výši absolutních úspor tedy nemají v modelu vliv. Dle našeho názoru by mělo být smluvně stanoven způsob dělení nákladů vzniklých v Opravně tramvají činností outsourcera pro DPP a externích zakázek, jak již bylo dříve zmíněno. Další dopady na DPP: - Dopady na DPP jsou negativní a pozitivní. Negativní dopady jsou např. ušlý příspěvek na režii, ušlý příspěvek na fixní náklady z renovace ND, pozitivní dopady jsou např. úspory ve správní režii, zvýšení výnosů z jízdného přecházejících zaměstnanců, přenos odpovědnosti za posuny. Dle sdělení zpracovatele neobsahuje vyhodnocení dopady ze struktury celkové transakce, tj. prodejní cena a zpětná odkupní cena, zvýšené odpisy vlivem prodejní ceny atd. Celkový dopad transakce je uvažován jako neutrální ve vztahu k ekonomickému vyhodnocení realizace outsourcingu, s čímž lze souhlasit. Model sám o sobě je extrémně složitý a nebylo možno jej podrobně přepočítat. Proto jsme provedli několik orientačních propočtů a zejména konzultovali s autory modelu. Naše dotazy byly vždy objasněny. Model neobsahuje zjevné chyby a nedostatky a jeho výsledky je možno pro dané vstupní hodnoty v dalším hodnocení akceptovat. Za 9 let outsourcingu bude odpracováno cca 2,3 mil. nh na PU a PO a cca 0,8 mil. nh na mimořádných opravách, nehodách apod. Výsledky ekonomického výpočtu V zásadě byly spočteny dva modelové výpočty. První vychází ze vstupních hodnot DPP. Tyto jsou konzultovány s pracovníky DPP a vychází z hodnot uložených v systému SAP. Druhý výpočet je proveden na základě nabídky outsourcera (ŠKODA Transportation). Výpočet je proveden ve třech variantách růstu mezd a to 2%, 3% a 4%, tedy v reálných mzdách růst 0%, 1% a 2%. Tyto hodnoty jsou pak porovnávány s nabídkou outsourcera. Je respektováno, že kolektivní smlouva platí i pro rok 2012, tedy nulový nárůst mezd. V Příloze 1 je skladba výpočtu ovlivnitelných nákladů (zpracoval na naše přání Deloitte). Tento kalkulační vzorec platí pro náklady DPP i pro náklady Škoda. Komponenty tvoří částečně vstupní data, částečně vypočtené hodnoty z modelu. V Příloze 2 (Vyhodnocení úspor pro varianty růstu mezd vůči celkovým a ovlivnitelným nákladům) jsou shrnuty výsledky vyhodnocení úspor OZT jak by dopadly na DPP a 10

11 porovnány s nabídkou outsourcera. Výpočet je proveden ve variantách růstu mezd 2%, 3% a 4%. Je možno konstatovat, že v žádném hodnoceném roce pro žádnou variantu růstu mezd není pro DPP vykazována ztráta, tedy záporný rozdíl mezi náklady DPP a nabídkou outsourcera. To znamená, že v žádném z hodnocených let nemá outsourcing na DPP negativní dopad. Mezi vykazovanými úsporami DPP jsou uvažovány i vlivy rizik. Podíl celkových úspor je však dle našeho názoru správně vykazován pouze ve vztahu k vypočteným úsporám a úspora z rizik je k nim přidána jako doplněk. Uvedená úspora je virtuální položkou a nikde se ve výkaznictví neobjevuje. Podotýkáme, že výsledky modelu odpovídají např. i specifikaci oprav podle plánu Výhled počtu oprav podle typů tramvají (Tab. 2). Výsledky v jednotlivých letech outsourcingu ukazují úspory ve mzdách v diagnostické i revizní části. Outsourcer nabízí snížení ceny materiálu o 2 %.. Úspora znamená, že nabídka outsourcera je nižší než stanovená nákladová báze DPP. Výsledky ekonomického vyhodnocení outsourcingu OZT jsou v Příloze 3. Jde o variantu kompromisní, tedy variantu s dohodnutými normohodinami PU a PO tramvaji 14T a PU u tramvají 15T. Celkové úspory DPP ze sumy celkových nákladů z nabídky outsourcera: - U varianty 2% růstu nominálních mezd jsou 2,17 % - U varianty 3 % růstu nominálních mezd jsou 2,89 % - U varianty 4 % růstu nominálních mezd jsou 3,61 % Celkové úspory DPP ze sumy ovlivnitelných nákladů nabídky outsourcera: - U varianty 2% růstu nominálních mezd jsou 2,88 % - U varianty 3 % růstu nominálních mezd jsou 3,81 % - U varianty 4 % růstu nominálních mezd jsou 4,75 % Pokud jde o ekonomické hodnocení obou mezních variant z nezávislých odborných posudků byl proveden výpočet pro 3 % růstu nominálních mezd. Ekonomické výsledky jsou u varianty ČVUT v Praze, FD 14T PU 1762 (2467) nh PO 3524 nh Úspora vůči ovlivnitelným nákladům 3,23 % Úspora vůči celkovým nákladům 2,42 % 11

12 Ing. Šafář 14T PU 2950 nh PO 5900 nh Úspora vůči ovlivnitelným nákladům 4,46 % Úspora vůči celkovým nákladům 3,23 % Celkové úspory outsourcingu jsou vykázány bez započtení úspor z vlivu rizik. Úspory z vlivu rizik, pokud nastanou, se připočítávají k výše vykazovaným úsporám. Celkové úspory outsourcingu bez započtení vlivu rizik tedy lze považovat za minimální. Zpracovatel správně volil diskontovanou hodnotu úspor, tedy rozdíl mezi diskontovanými náklady, které by vznikly v DPP bez outsourcingu a diskontovanou nabídkou outsourcera. Použití kritéria čisté současné hodnoty (NPV) je správné a odpovídá doporučené metodice Světové banky. 3.3 Dílčí závěr - kvantifikace neutrální ceny a modelový výpočet jsou modelově v pořádku, což je potvrzeno několika kontrolními výpočty - vstupní hodnoty pocházejí zejména z kalkulací DPP (SAP apod.) - nákladová báze je dána analýzou let 2008, 2009 a normohodiny pro PU a PO tramvají 14T a PU 15T jsou stanoveny za prvé dvěma odbornými posudky a za druhé na jejich základě byl oběma partnery dohodnut kompromisní počet hodin a odborný odhad počtu normohodin PU tramvají 15T. - ekonomické výpočty jsou provedeny jak pro obě mezní varianty dané odbornými posudky, tak i pro variantu kompromisní. - pro dané vstupy vychází v každém roce outsourcingu úspora mezi předpokládanými náklady DPP a nabídkou outsourcera Škoda (Příloha 2) - relativní úspora by se měla vztahovat pouze na ovlivnitelné náklady, ve kterých je možno úsporu generovat - vyčíslení rizik s pozitivním dopadem na DPP se správně nezapočítává do úspor, protože se jedná prakticky o virtuální položku, která není kalkulována výhled počtu oprav tramvají podle typů (Tab. 2) je základem pro kalkulaci neutrální ceny. Existuje riziko posouvání toho výhledu do budoucnosti způsobené např. poruchovostí tramvají typu 14T a 15T. Jeho průběh nelze v současnosti předjímat, ale je nutné na něj upozornit. Samozřejmě to však musí být řešeno v rámci záruk dodávek. - doporučujeme stanovit model dělení nákladů na externí zakázky (zřejmě smluvní dohodou), aby se předešlo možným budoucím nejasnostem 12

13 4. Model outsourcingu vozoven tramvají Model outsourcingu vozoven tramvají není realizován tak detailně, jako u OZT. Protože se jedná o možný outsourcing s realizací až po zkušenostech s outsourcingem OZT (I. etapa).. Jde pouze o uvedení nákladové báze. Tato nákladová báze je vztažena k roku V materiálu se konstatuje, že úspory DPP z titulu outsourcingu Vozoven tramvají nelze v tuto chvíli jednoznačně stanovit. Je třeba např. získat zkušenosti s outsourcingem OZT apod. Podtrhujeme, že návrh rámcové smlouvy dává DPP možnost outsourcingu vozoven a nikoli povinnost. Nákladová báze Vozoven pro rok 2009 (mil. Kč) Spotřebovaný materiál 58,26 Odpisy 208,04 Ostatní náklady 15,56 Správa nehmotného majetku 168,48 Náklady spjaté s pojistnými událostmi -10,6 Celkem nákladová báze pro rok ,46 Outsourcer nabízí slevu z ovlivnitelných nákladů, které budou stanoveny na základě skutečností minimálně 2,5 %, což činí ve vztahu k nákladové bázi minimálně 12,4 mil. Kč. Samozřejmě, celá etapa II je na proklamativní úrovni a není třeba jí v současné době analyzovat a ani o ní rozhodovat. Nakonec na začátku tohoto materiálu bylo konstatováno, že II. etapa zakládá možnost, nikoliv povinnost DPP. Dílčí závěr: - Outsourcer nabízí cenu minimálně o 2,5 % nižší. Tedy uvedené snížení je pouze výchozí základnou pro budoucí vyjednávání. - Metodika je na teoretické úrovni, v případě přípravy této etapy outsourcingu bude třeba zpracovat model do stejné hloubky, jako v případě I. etapy. 13

14 5. Závěr A. Komentář: Etapa I Modelové výpočty ekonomických výsledků outsourcingu jsou základem pro rozhodnutí. Model sám o sobě je zcela v pořádku, vstupy byly dodány zejména pracovníky DPP, některé vstupy byly dány odborným odhadem zpracovatelů ekonomického vyhodnocení (Deloitte). Byly zpracovány dva odborné posudky počtu normohodin (nh) PÚ tramvají 14T a z toho na základě posudků dovozeny počty nh PO tramvají 14T. Na základě dohody mezi DPP a outsourcerem (ŠKODA Transportation) byl stanoven kompromisní počet nh u tramvají typu 14T (PU a PO) a 15T (PU). Model nemá zjevné chyby a nedostatky, je však velmi složitý (je k němu popis v podobě manuálu). Proto jsme provedli několik kontrolních propočtů, které jsou v pořádku. Během posuzování ekonomických výsledků se ukázalo několik významných skutečností: Outsourcing a jeho vyhodnocení vychází z porovnání neutrální ceny a nabídky outsourcera. Konstatujeme, že v každém roce od roku 2012 do roku 2020 je vykazován zisk, tedy rozdíl mezi nabídkou outsourcera a výhledovými náklady DPP je kladný (Příloha 2). Vykazovaný zisk se pohybuje v pásmu 2,0 až 4,7 % z celkových nákladů, nebo 2,6 až 6,1 % z nákladů ovlivnitelných. Tato relativní úspora platí pro kompromisní variantu s růstem mezd v nákladové bázi 3 %. Pro variantu s růstem mezd 2 % v nákladové bázi je to ve vztahu k celkovým nákladům 2,0 až 3,5 %, eventuelně ve vztahu k ovlivnitelným nákladům 2,6 až 4,7 %. Pro variantu s růstem mezd v nákladové bázi o 4 % je to ve vztahu k celkovým nákladům 2,0 až 6,3%, eventuelně ve vztahu k ovlivnitelným nákladům 2,6 až 8,1 %. Jsme toho názoru, že vztažnými náklady mají být náklady ovlivnitelné, protože pouze v nich je možno generovat ekonomický přínos. Jako výchozí rok byl, po zhodnocení let 2008, 2009 a 2010, vybrán rok Počet normohodin na opravy tramvají 14T byl stanoven kvalifikovaně dvěma nezávislými odbornými posudky (Dopravní fakulta ČVUT v Praze a soudní znalec Ing. Šafář z Plzně). V posudcích byl stanoven počet nh pro opravy PU pro tramvaje typu 14T a doporučen pro účely PO počet nh zdvojnásobit. Společně pak byl DPP a outsourcerem stanoven kompromisní počet nh pro PU a PO tramvají typu 14T a pro tramvaje typu 15T byl pro PU vzat stejný počet nh, jako u tramvají typu 14T. Doporučujeme stanovit model dělení nákladů na externí zakázky, které se mohou do budoucnosti vyvíjet nejrůznějším způsobem. Nejjednodušší cestou by mohl být na příklad podíl stanovený na objemu času apod. Pro budoucnost existuje pro DPP riziko spočívající v nedodržení plánovaného harmonogramu počtu oprav tramvají různých typů v letech 2011 až 2020 způsobených 14

15 vlivem např. vyšší poruchovosti tramvají 14T a 15T. Samozřejmě to však musí být řešeno v rámci záruk dodávek. Závěrem je nutné upozornit, že současný světový trend směřuje k nákupu údržby vozidel, kdy dopravci se obracejí na externí dodavatele servisních služeb. Tato potřeba je vyvolána skutečností, že městská doprava používá technicky vyspělá nová vozidla s moderními technologiemi a sofistikovanými zařízeními, která přinášejí větší užitnou hodnotu zejména z hlediska cestujících a z hlediska bezpečnosti provozu. Outsourcing servisních služeb přináší mnohé výhody pro provozovatele městské hromadné dopravy a to zejména : - Přenesení odpovědnosti a nezanedbatelnou míru rizika na outsoutcera a nejen za provedení standardní údržby, ale i za práce spojenými s neplánovanými mimořádnými opravami, - Zaručení základních podmínek, kterými jsou disponibilita, včasnost dodávek pod penalizací od subdodavatele, - Uvolnění kapitálu, který je nutný pro sklady ND a sklady dalšího materiálu k tomu, aby byly zajištěny krátké opravné doby, - Přenesení odpovědnosti za školení pracovníků a udržování technických schopností pracovníků outsourcera hlavně vzhledem k navyšujícím se kvalifikačním požadavkům na dělníky, udržující moderních dopravní prostředky. V případě, že outsourcing servisních služeb zajišťuje dodavatel vozidel, lze definovat další výhody takto: - Přístup outsourcera k technickému know how, aplikovanému výzkumu. Možnost využití široké základny technických pracovníků v rámci celé skupiny dodavatele. - Detailní znalost produktu specielně tramvají 14T a 15T - přináší mimo jiné i změnu přístupu k technologii údržby a udržovacích postupů jednotlivých technologických celků. Tramvaje 14T a 15T se od předchozích typů tramvají liší v řadě konstrukčních celků a zejména v jejich uspořádání. - Poskytnutí zázemí vč. specializovaných a ojedinělých technologií výrobního závodu s možností operativního využití kvalifikovaného personálu k řešení mimořádných situací, vč. bezproblémové dostupnosti a vlastnictví veškeré projekční, konstrukční a výrobní dokumentace - Kvalifikační předpoklady pro hledání alternativních technických řešení např. při ukončení výroby některých náhradních dílů (technická zastaralost, nezpůsobilost subdodavatele, atd.) - Dostupnost speciálních náhradních dílů a komponent, jejichž technické řešení je i právně patentováno a to hlavně v oblasti trakční výzbroje. Tato dostupnost je nezbytná pro zajištění dodržení krátké doby oprav a údržby. Dodavatelem a výrobcem kompletní trakční výzbroje pro tramvaje 14T a 15T) je ŠKODA ELECTRIC, která je součástí skupiny ŠKODA. Tento fakt zajišťuje nadstandardní servis a podmínky, včetně vývoje, analýz, servisu a výroby náhradních dílů. 15

16 - Dalším faktorem, který má nesmírný význam pro údržbu a servis je mimo jiné i oblast SW a HW s ohledem na to, že oba výše zmiňované produkty (14T a 15T) jsou vybaveny sofistikovaným nadřazeným řízením, jehož tvůrcem je výrobce. Etapa II: Etapa II je zpracována pouze proklamativně, což je v pořádku, protože úvahy o možném outsourcingu Vozoven tramvají mohou nastat až po získání zkušeností s outsourcingem OZT. Nakonec i nabídka outsourcera (ŠKODA Transportation) je v minimální výši 2,5 % bez dalšího komentáře. Jde dle našeho názoru o východisko k budoucímu jednání. B. Závěr Etapa I Ekonomické vyhodnocení této etapy má řešené body, na které jsme v minulých materiálech upozorňovali. Jde zejména o Vyhodnocení časové řady let 2008, 2009 a 2010 při výpočtu neutrální ceny Stanovení počtu normohodin u PU tramvají typu 14T odbornými posudky Dohodou mezi DPP a outsourcerem (ŠKODA Transportation) o kompromisu v počtu normohodin u tramvají typu 14T (PU a PO) a tramvají typu 15T (PU). Porovnáním neutrální ceny DPP s nabídkou outsourcera (ŠKODA Transportation) pro roky 2012 až 2020 vychází každým rokem úspora ve prospěch DPP. Pro variantu s 3% růstem mezd a 2% inflací s kompromisním počtem normohodin pro PU a PO tramvají 14T a PO tramvají 15T vychází vůči ovlivnitelným nákladům celková úspora 3,81 %, což je jako ekonomický přínos pro DPP přijatelné. Etapa II Na základě analýzy neutrální ceny a jejím porovnání s nabídkou outsourcera a z toho vyplývajících ekonomických výsledků doporučujeme pokračovat ve sledování možnosti realizaci outsourcingu Opravárenské základny tramvají v návaznosti na předchozí. 16

17 Příloha 1 Zpracoval Deloitte Složky ovlivnitelných nákladů PU a PO pro typy tramvají s technologickým postupem Náklady na revizní část PU T3 = Předpokládaný počet oprav PU T3 X Náklady (cena) na opravu PU T3 Náklady na revizní část PU T3RP = Předpokládaný počet oprav PU T3RP X Náklady (cena) na opravu PU T3RP Náklady na revizní část PU T3M = Předpokládaný počet oprav PU T3M X Náklady (cena) na opravu PU T3M Náklady na revizní část PU KT8D5 = Předpokládaný počet oprav PU KT8D5 X Náklady (cena) na opravu PU KT8D5 Náklady na revizní část PU KT8N2 = Předpokládaný počet oprav PU KT8N2 X Náklady (cena) na opravu PU KT8N2 Náklady na revizní část PU T6 = Předpokládaný počet oprav PU T6 X Náklady (cena) na opravu PU T6 Náklady na revizní část PO KT8D5 = Předpokládaný počet oprav PO KT8D5 X Náklady (cena) na opravu PO KT8D5 Náklady na revizní část PO T6 = Předpokládaný počet oprav PO T6 X Náklady (cena) na opravu PO T6 Náklady na diagnostickou část PU T3 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T3 X Náklady na diagnostickou část PU T3RP - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T3RP X Náklady na diagnostickou část PU T3M - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T3M X Náklady na diagnostickou část PU KT8D5 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU KT8D5 X Náklady na diagnostickou část PU KT8N2 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU KT8N2 X Náklady na diagnostickou část PU T6 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU T6 X Náklady na diagnostickou část PO KT8D5 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PO KT8D5 X Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T3 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T3RP Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T3M Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU KT8D5 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU KT8N2 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PU T6 Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PO KT8D5 17

18 Náklady na diagnostickou část PO T6 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PO T6 X Náklady na diagnostickou část PU T3 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T3 X Náklady na diagnostickou část PU T3RP - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T3RP X Náklady na diagnostickou část PU T3M - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T3M X Náklady na diagnostickou část PU KT8D5 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU KT8D5 X Náklady na diagnostickou část PU KT8N2 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU KT8N2 X Náklady na diagnostickou část PU T6 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU T6 X Náklady na diagnostickou část PO KT8D5 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PO KT8D5 X Náklady na diagnostickou část PO T6 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PO T6 X PU a PO pro typy tramvají bez technologických postupů Náklady na revizní a diagnostickou část PU 14T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Náklady na revizní a diagnostickou část PU 15T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Náklady na revizní a diagnostickou část PO KT8N2 - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PO KT8N2 X Náklady na revizní a diagnostickou část PO 14T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Předpokládané náklady na materiál diagnostické části opravy PO T6 Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T3 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T3RP X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T3M X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU KT8D5 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU KT8N2 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PU T6 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PO KT8D5 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah diagnostické části opravy PO T6 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PU 14T Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PU 15T Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PO KT8N2 Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PO 14T 18

19 Náklady na revizní a diagnostickou část PO 15T - složka materiál = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Náklady na revizní a diagnostickou část PU 14T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Náklady na revizní a diagnostickou část PU 15T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Náklady na revizní a diagnostickou část PO KT8N2 - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PO KT8N2 X Náklady na revizní a diagnostickou část PO 14T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 14T X Náklady na revizní a diagnostickou část PO 15T - složka mzdy vč. režie = Předpokládaný počet oprav PU 15T X Ostatní zakázky (nehody, ad hoc opravy) Předpokládané náklady na materiál revizní a diagnostické části opravy PO 15T Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PU 14T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PU 15T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PO KT8N2 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PO 14T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah revizní a diagnostické části opravy PO 15T X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Náklady na ad hoc opravy - složka materiál = Náklady na opravy nehod - složka materiál = Náklady na ad hoc opravy - složka mzdy vč. režie = Náklady na opravy nehod - složka mzdy vč. režie = Předpokládané náklady na materiál pro ad hoc opravy - dle úrovně roku 2009 Předpokládané náklady na materiál pro opravy nehod - dle úrovně roku 2009 Předpokládaný hodinový rozsah na ad hoc opravy - dle úrovně roku 2009 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie Předpokládaný hodinový rozsah na opravy nehod - dle úrovně roku 2009 X Hodinová sazba (cena) práce vč. režie 19

20 20

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 6. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, březen 2002 1 OBSAH NORMOVANÝ POSTUP

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod 4.3.2006 C 54/13 POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) (Text s významem pro EHP) 1. Úvod 1. Na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy může Komise považovat

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více