Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č"

Transkript

1 Účinnost od: Město Nový Bor Vnitřní směrnice č Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto vnitřní směrnici, kterou se vydává Organizační řád Města Nový Bor. Oddíl I OBECNÁ ČÁST Článek 1 Základní ustanovení 1. Rada města Nový Bor podle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 877/15/RM24 ze dne s účinností od schvaluje tento Organizační řád Města Nový Bor, jehož součástí je i organizace Městského úřadu Nový Bor. 2. Organizační řád Města Nový Bor (dále jen organizační řád ), jakožto organizace s právní subjektivitou, stanoví základní zásady činnosti a řízení Města Nový Bor a Městského úřadu Nový Bor, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti starosty a místostarosty Města Nový Bor, tajemníka Městského úřadu Nový Bor, vedoucích a ostatních zaměstnanců města a městského úřadu. 3. Organizační řád dále stanoví organizační strukturu Města Nový Bor a Městského úřadu Nový Bor, jako jednoho z orgánů města, rozdělení pravomocí v organizaci města a městského úřadu, vztahy mezi jeho organizačními články a vztahy k právnickým osobám a organizačním složkám, které zřizuje město Nový Bor. 4. Vztahy městského úřadu k orgánům města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ). Článek 2 Postavení a působnost města 1. Postavení a působnost města upravuje zákon o obcích. 2. Město plní své úkoly prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad. Jejich práva a povinnosti jsou uvedeny v zákoně o obcích. Článek 3 Postavení a působnost městského úřadu 1. Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon o obcích. 1) 2. Městský úřad: 1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích např. 109 a násl. 1

2 a) v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti, b) vykonává přenesenou působnost podle 61 zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města, c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona 2). 3. Městský úřad vykonává státní správu pro určený správní obvod ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve věcech, které jsou stanoveny zvláštními zákony. Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou specifikovány prováděcí vyhláškou 3). 4. Městský úřad v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, zejména na úsecích všeobecné vnitřní správy, životního prostředí, živnostenského podnikání, územního a stavebního řízení, územního plánování, památkové péče, dopravy, majetku, sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury a obrany státu a ochrany obyvatel města. 5. Městský úřad v oblasti přenesené působnosti plní další úkoly stanovené právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 6. Městský úřad v oblasti samostatné působnosti plní v rozsahu jemu svěřené působnosti úkoly stanovené zastupitelstvem a radou města a vykonává v rozsahu jemu svěřených práv a povinností úkoly právnické osoby. 7. Městský úřad spolupracuje při plnění svých úkolů s ostatními územními správními úřady, orgány kraje a orgány obcí ve svém správním obvodu. Koordinuje postup ostatních územních správních úřadů a orgánů obcí při plnění společných úkolů stanovených zvláštními zákony 4). Článek 4 Vznik, postavení a působnost právnických osob a organizačních složek města 1. Město podle ustanovení 35a zákona o obcích pro výkon samostatné působnosti zakládá a zřizuje právnické osoby a organizační složky města, pokud zákon nestanoví jinak. 2. Organizační složky města (dále jen "organizační složka") vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složka hospodaří jménem města Nový Bor a není samostatnou účetní jednotkou. 3. Vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, plní rada města úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce ( 84 odst. 2 zákona o obcích). 4. Právnické osoby mají právní subjektivitu danou zvláštními právními předpisy, a jejich postavení a působnost je dána zejména těmito zvláštními právními předpisy a zakládacími dokumenty. Článek 5 Jednání jménem města ; městského úřadu ; organizačních složek města a zvláštních orgánů 1. Město navenek zastupuje starosta. Starosta není statutárním orgánem města, není-li zákonem stanoveno jinak 5). Starosta jedná jménem města v rozsahu zákonem, nebo zastupitelstvem anebo radou svěřených pravomocí. Starosta může v některých případech delegovat (formou plné moci nebo pověření) své oprávnění na jiné osoby, není-li stanoveno, že k činění úkonů je oprávněn výhradně starosta. 2. Jménem městského úřadu jedná starosta, tajemník městského úřadu (dále jen starosta nebo tajemník ).V rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem nebo na základě pověření tajemníka jednají jménem městského úřadu též vedoucí odborů (nebo v rozsahu zastupování zástupci) nebo 2) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 3) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. 4) Např. zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) povodně; zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a další. 5) Např. 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích. 2

3 ostatní zaměstnanci zařazení ve struktuře městského úřadu. Další zaměstnanci městského úřadu mohou jménem městského úřadu vystupovat a jednat jen na základě vnitřní normy nebo tajemníkem vydaného pověření, pokud věc, ve které jednají, překračuje rozsah jejich pracovní náplně. 3. Jménem organizačních složek jedná starosta, v rozsahu zmocnění ZM místostarosta. V rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem nebo na základě pověření starosty jedná jménem organizační složky vedoucí organizační složky. Další zaměstnanci organizační složky mohou jménem organizační složky vystupovat a jednat jen na základě starostou vydaného pověření, pokud věc, ve které jednají, překračuje rozsah jejich pracovní náplně. Starosta města může jednáním jménem organizační složky písemně pověřit i jiné zaměstnance města. 4. Jménem zvláštních orgánů uvedených v čl. 28 tohoto organizačního řádu (dále jen zvláštní orgány ) jedná jejich předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu. 5. Obecně závazné právní předpisy města podepisuje starosta spolu s místostarostou ( 104 zákona o obcích). Rozhodnutí, příkazy, vnitřní směrnice a jiná opatření města a městského úřadu podepisuje v rozsahu své působnosti starosta, nebo tajemník, anebo starosta společně s tajemníkem. Podepisování správních aktů (rozhodnutí, usnesení, opatření apod.) ve věcech správního řízení, v rámci rozsahu náplně činnosti příslušného odboru, je stanoveno obecně závaznými právními předpisy a vnitřními směrnicemi města Nový Bor. Písemnosti vydané zvláštním orgánem podepisuje jeho předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu. 6. Vedoucí odboru může písemně pověřit vedoucího oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování některých druhů písemností (není-li to v rozporu s režimem správního řízení) za městský úřad pouze s předchozím písemným souhlasem tajemníka, ve kterém bude druh takovýchto písemností výslovně uveden. 7. V rámci schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období jsou samostatnými vnitřními směrnicemi Oběh účetních dokladů a Odpovědnostní a podpisový řád stanoveni správci rozpočtovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých ORG (organizací) nebo ORJ (organizačních rozpočtových jednotek). Těmito vnitřními směrnicemi je také stanovena pravomoc podepisovat účetní doklady za město, jakož i činit další právní úkony při nakládání s majetkem města. Článek 6 Vedoucí zaměstnanci města a městského úřadu 1. Řízení města a městského úřadu je realizováno těmito řídícími stupni: a) starosta, místostarosta b) tajemník c) vedoucí odboru d) vedoucí oddělení, vedoucí pracoviště e) vedoucí organizační složky 2. V čele městského úřadu je starosta. Starosta plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města nezařazeným do městského úřadu, tajemníkovi úřadu a městské policii. Starosta je přímým nadřízeným zaměstnanců zařazených na pracovišti veřejnosprávní kontroly. a krizového řízení. 3. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 4. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. 5. V čele odboru je jeho vedoucí, který jej řídí, odpovídá za jeho činnost a za kvalitu práce své i svých podřízených zaměstnanců. 6. V čele oddělení je jeho vedoucí, který oddělení řídí, odpovídá za jeho činnost a za kvalitu práce své a svých podřízených zaměstnanců. 7. V čele organizační složky je její vedoucí, který organizační složku řídí a odpovídá za její činnost a za kvalitu práce své i svých podřízených zaměstnanců. 3

4 8. Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance, kterým je řízen a kterému je za svou činnost odpovědný. Článek 7 Zásady řízení města a městského úřadu 1. Všechny odbory mají právo a zároveň povinnost vzájemně spolupracovat v rámci problematiky, která spadá do jejich působnosti. Jedná se především o shromažďování komplexních hledisek, předkládání odborných stanovisek a názorů a týmová řešení zvlášť závažných úkolů, přesahujících rámec působnosti jednoho odboru. 2. Koordinační a kontrolní úkoly ve vztahu k jednotlivým odborům určuje tajemník. 3. Při zpracování jednorázových pracovních úkolů s trváním časově omezeným, přesahujícím rámec působnosti jednoho odboru, pověří tajemník řízením úkolu vedoucího jednoho dotčeného odboru. Není-li určeno výslovně jinak, je tímto pověřeným vedoucím odboru ten, který je uveden při zadání úkolu na prvním místě. 4. Spory vzniklé mezi odbory městského úřadu nebo mezi odbory a organizačními složkami při zabezpečování pracovních úkolů řeší vedoucí dotčených odborů a organizačních složek. Nedojdeli k dohodě, rozhoduje tajemník. 5. K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost vedoucích i ostatních zaměstnanců může starosta, místostarosta nebo tajemník svolat poradu vedení města nebo městského úřadu. Na tuto poradu mohou být přizváni i další zaměstnanci. 6. Tajemník dle potřeb úřadu svolává poradu s vedoucími odborů, případně vedoucími oddělení nebo pracovišť. Na tuto poradu mohou být přizváni i další zaměstnanci. Program této porady určuje tajemník. 7. Obdobně svolávají poradu vedoucí odborů se svými podřízenými. 8. Ze všech výše uvedených porad se pořizují písemné zápisy. Součástí programu všech uvedených porad je kontrola plnění úkolů uložených na těchto poradách a úkolů uložených jinou formou. 9. Všechny odbory vykonávají kontrolní činnost v rozsahu své vymezené působnosti podle plánu kontrolní činnosti jednotlivých odborů a městského úřadu. Článek 8 Informační a publikační prostředky Pravidelné zveřejňování informací zajišťuje město a městský úřad zejména těmito prostředky: úřední deska městského úřadu umístěná proti vchodu do budovy sídla městského úřadu na adrese: nám. Míru čp. 1 v Novém Boru, internetové stránky na adrese: periodický tisk: Novoborský měsíčník, informacemi podávanými prostřednictvím Turistického informačního střediska nebo Městským úřadem Nový Bor. Článek 9 Zastupování 1. Starostu zastupuje v jeho nepřítomnosti místostarosta. Není-li přítomen starosta, ani místostarosta, může zastupitelstvo města na nezbytně nutnou dobu pověřit zastupováním jiného zastupitele města. 2. Tajemníka zastupuje v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Zástupce tajemníka si určí tajemník. Zástupce tajemníka zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování ve věcech, které si tajemník vyhradil. Tajemník a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce. 3. Vedoucí odboru určí s předchozím souhlasem tajemníka svého zástupce (zpravidla vedoucího některého oddělení), který zastupuje vedoucího odboru v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování ve věcech, které si vedoucí odboru vyhradil. Vedoucí 4

5 odboru a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce. 4. Tajemník si může vyhradit zastupování vedoucího odboru v jeho nepřítomnosti (a to bez ohledu, zda je určen zástupce). V tomto případě tajemník vykonává funkci vedoucího odboru v plném rozsahu. 5. O zastupování ostatních zaměstnanců rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí zaměstnanec. 6. Zastupování se realizuje formou písemného pověření s uvedením doby zastupování a rozsahu (doba zastupování může být uvedena jako doba neurčitá). 7. Zastupováním v době nepřítomnosti se rozumí vykonávání práva zastupovaného v době, kdy zastupovaný z důvodu prokazatelné nepřítomnosti na pracovišti nemůže sám zabezpečit výkon své funkce a zajištění výkonu funkce nesnese odkladu a nelze jej zabezpečit jinak. Článek 10 Předávání a převzetí funkce 1. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance města nebo při jeho přechodu na jinou funkci nebo na jiné pracoviště města nebo pro jiné překážky, se provede předání funkce písemným zápisem. V případě, že zaměstnanec ze závažných důvodů není schopen předání písemně uskutečnit, provede písemný zápis přejímající. Termín předání se stanoví podle charakteru funkce. 2. Písemný zápis o předání funkce bude obsahovat přehled o stavu plnění úkolů na předávaném pracovním úseku, přehled o pracovních podkladech, spisech, korespondenci, popř. přehled o stavu finančních prostředků a seznam předávaného majetku dle stavu k datu poslední prováděné inventarizace. 3. Písemný zápis o předání funkce podepíše předávající, přejímající a jim nadřízený zaměstnanec. 4. Při předávání funkce, s níž je vázána hmotná odpovědnost za svěřené hodnoty, se provede mimořádná inventarizace těchto svěřených hodnot. V případě, že zaměstnanec se ze závažných důvodů není schopen zúčastnit této mimořádné inventarizace, tato se provede komisionálně bez jeho přítomnosti za účasti přímého nadřízeného takového zaměstnance. Oddíl II ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU Článek 11 Město 1. Město tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci města nezařazení do městského úřadu. V čele města je starosta. 2. Organizační složky zařazené do organizačního členění města: 102 Městská policie 103 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 105 Sklářské muzeum 106 Městská knihovna 107 Turistické informační centrum 3. Organizační schéma města, tedy členění na odbory, oddělení a pracoviště a organizační složky, schvaluje rada města na návrh tajemníka. Organizační schéma města je přílohou č. 1 tohoto organizačního řádu. 4. Rozdělení pravomocí v organizaci města stanovuje rada města na návrh starosty města. 5. Rámcové náplně práce jednotlivých pracovišť města určí dle schváleného organizačního řádu a právních předpisů vnitřním předpisem starosta města. 6. Náplň práce jednotlivým zaměstnancům nezařazeným v městském úřadu stanovuje v souladu s tímto organizačním řádem starosta, nebo jím zmocněná osoba. Návrh na stanovení náplně práce zaměstnanců nezařazených v městském úřadu předkládá starostovi vedoucí organizační složky nebo vedoucí pracoviště. 5

6 7. Celkový počet zaměstnanců města zařazených do příslušné organizační složky stanovuje rada města. Článek 12 Městský úřad 1. Městský úřad tvoří starosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta. Statutárním orgánem zaměstnavatele vůči všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu je tajemník. 2. Městský úřad se dále člení takto: a) 10 Útvar starosty pracoviště veřejnosprávní kontroly pracoviště krizového řízení pracoviště sekretariátu a styku s veřejností b) 11 Odbor kancelář tajemníka 111 pracoviště personalistiky a mezd 112 pracoviště informačních technologií 113 pracoviště vnitřní kontroly c) 12 Správní odbor 121 oddělení osobních dokladů, evidence obyvatel a matriky 122 oddělení přestupků d) 13 Finanční odbor 131 oddělení účetnictví, rozpočtu 132 oddělení daní, poplatků a vymáhání pohledávek e) 14 Odbor životního prostředí 141 pracoviště odpadového hospodářství 142 pracoviště vodního hospodářství 143 pracoviště lesního hospodářství a rybářství 144 pracoviště ochrany přírody a myslivosti 145 pracoviště ochrany ovzduší a ZPF f) 15 Odbor obecní živnostenský úřad g) 16 Stavební úřad a úřad územního plánování 161 pracoviště stavebního řádu 162 pracoviště úřadu územního plánování 163 pracoviště památkové péče h) 17 Odbor dopravy 171 oddělení správy dopravy a pozemních komunikací 172 oddělení registrace silničních vozidel i) 18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 181 oddělení sociální péče a zdravotnictví 182 oddělení sociálně-právní ochrany dětí j) 190 Odbor správy majetku 191 pracoviště správy majetku a správy budov 192 oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu 193 pracoviště spisové služby a podatelna k) 20 Odbor školství, kultury a sportu 201 pracoviště školství 202 pracoviště kultury, sportu a správy památek města l) 21 Odbor rozvoje města 6

7 3. Organizační schéma městského úřadu, tedy členění na odbory, oddělení a pracoviště a organizační složky města, schvaluje rada města na návrh tajemníka. Organizační schéma městského úřadu je přílohou č. 2 tohoto organizačního řádu. 4. Rámcové náplně práce jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť městského úřadu určí na základě radou města schváleného organizačního řádu a dalších právních předpisů, vnitřním předpisem tajemník. 5. Náplň práce jednotlivým zaměstnancům zařazeným do městského úřadu (vyjma pracoviště veřejnosprávní kontroly) stanovuje na návrh vedoucího odboru nebo bez návrhu, v souladu s tímto organizačním řádem, tajemník. Návrh na stanovení náplně práce předkládá vedoucí odboru, do kterého je (bude) zaměstnanec zařazen. 6. Celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu (počet systemizovaných míst) stanovuje na návrh tajemníka rada města. 7. Konkrétní počty zaměstnanců jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť městského úřadu určuje tajemník v dokumentu nazvaný systemizace. 8. Nově přijímaní zaměstnanci mohou být zařazeni jen na funkční a pracovní místa v rámci schválené systemizace městského úřadu a stanoveného počtu zaměstnanců. 9. Starosta, tajemník, odbory a organizační složky mají přiděleny základní spisové zkratky takto: 10 Útvar starosty ST 11 Odbor kancelář tajemníka TA 12 Správní odbor SO 13 Finanční odbor FO 14 Odbor životního prostředí ŽP 15 Odbor obecní živnostenský úřad OŽÚ 16 Stavební úřad a úřad územního plánování SU 17 Odbor dopravy OD 18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví SVZ 19 Odbor správy majetku OSM 20 Odbor školství, kultury a sportu SKS 21 Odbor rozvoje města RM 102 Městská policie MP 103 Jednotka sboru dobrovolných hasičů JSDH 105 Sklářské muzeum SM 106 Městská knihovna MK 107 Turistické informační centrum TIC Článek 13 Organizační složky zřízené městem Nový Bor 1. Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči organizačním složkám města. 2. Organizační složky vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složka hospodaří jménem Města Nový Bor a není účetní jednotkou. 3. Formu hospodaření Organizační složkou volí zastupitelstvo pro takové činnosti, které: a) nevyžadují velký počet zaměstnanců, b) nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení, c) nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné, d) nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů. 4. Organizační složky jsou zřízeny pro výkon samostatné působnosti města. O příslušnosti k řízení těchto složek rozhoduje v souladu s právními předpisy a zájmy města zastupitelstvo města ve zřizovací listině organizační složky, není-li tato působnost přímo zakotvena v obecně závazném právním předpise. 5. Organizační složky nemají právní subjektivitu. Navenek vystupují jako organizační složka města. 7

8 6. Organizační složky města mohou vydat ve smyslu zvláštních právních předpisů vlastní organizační řád, který nesmí být v rozporu s tímto organizačním řádem. Takový organizační řád je platný pouze za předpokladu jeho schválení radou města. 7. Nakládání a hospodaření s majetkem se u organizační složky řídí stejnými principy a vnitřními předpisy jako u odborů městského úřadu. 8. Zaměstnanci organizační složky jsou zaměstnanci města Nový Bor, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 9. Organizační složky zřizované městem jsou v působnosti rady města. Nejvyšším nadřízeným organizačních složek je starosta města, neurčí-li rada města jinou osobu. 10. V čele organizační složky je její vedoucí, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města na návrh starosty města, není-li zákonem stanoveno jinak. Organizační složky města Nový Bor Sídlo Den vzniku Městská knihovna B. Egermanna 76, Nový Bor Sklářské muzeum nám. Míru 105, Nový Bor Městská policie nám. Míru 1, Nový Bor Turistické informační centrum Tř. T. G. Masaryka 46, Nový Bor Jednotka sboru dobrovolných hasičů Gen. Svobody 812, Nový Bor Článek 14 Městská policie 1. Město Nový Bor zřídilo obecně závaznou vyhláškou Městskou policii Nový Bor v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen zákon o obecní policii ) a v rámci organizačního schématu je zařazena zřizovací listinou jako organizační složka města Nový Bor. 2. Městskou policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením městské policie jiného člena zastupitelstva města. 3. Městská policie je orgánem města a takto vystupuje i navenek. 4. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města nebo jiného území stanoveného veřejnoprávní smlouvou a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Dále plní úkoly uložené jí starostou nebo osobou určenou k řízení městské policie. Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazené do městské policie (strážník) se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 5. Městská policie zajišťuje taktéž úkoly na úseku prevence kriminality a provozuje kamerový systém Města Nový Bor. 6. Městská policie může vydat ve smyslu zvláštních právních předpisů vlastní organizační řád, který nesmí být v rozporu s tímto organizačním řádem. Takový organizační řád je platný pouze se souhlasem starosty. 7. Nakládání a hospodaření s majetkem svěřeným městské policii se řídí stejnými principy a vnitřními předpisy jako nakládání a hospodaření s majetkem svěřeným městskému úřadu a jeho odborům. 8. Všichni zaměstnanci městské policie jsou zaměstnanci města Nový Bor. 9. Činnost městské policie je vymezena zákonem o obecní policii a jeho prováděcími předpisy. Neníli obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, platí pro městskou policii vnitřní předpisy města a městského úřadu obdobně jako pro městský úřad nebo organizační složky. 10. Městská policie zajišťuje varování a evakuaci osob před hrozícím nebezpečím a podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce. 11. Městská policie spolupracuje se všemi odbory městského úřadu a podle potřeby i s dalšími orgány města a ostatními úřady. 12. Městská policie je oprávněna doručovat písemnosti adresátům určeným městem Nový Bor. 8

9 Článek 15 Příspěvkové organizace zřízené městem Nový Bor 1. Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím města a prostřednictvím rady města nebo městského úřadu řídí dále uvedené příspěvkové organizace. 2. Příspěvkové organizace města (dále jen příspěvkové organizace ) jsou zřizovány rozhodnutím zastupitelstva města. Příspěvkové organizace hospodaří svým jménem a jsou účetní jednotkou. 3. Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 4. Město Nový Bor zřídilo tyto příspěvkové organizace: Příspěvkové organizace města Nový Bor Sídlo IČO Den vzniku Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Smetanka, Nový Bor, okres Česká lípa, příspěvková organizace Mateřská škola Klíček, Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor, Příspěvková organizace nám. Míru 128, Nový Bor Boženy Němcové 539, Nový Bor Smetanova 387, Nový Bor Svojsíkova 754, Nový Bor Gen. Svobody 114, Nový Bor nám. Míru 104, Nový Bor Křižíkova 301, Nový Bor B. Egermanna 950, Nový Bor V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města na návrh starosty města. 6. Rada města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a mimořádné odměny na základě návrhu příslušného vedoucího odboru. Platový výměr řediteli příspěvkové organizace (kromě p. o. Sociální služby města Nový Bor) vystaví na základě usnesení RM, jménem města Nový Bor, Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Bor. Platový výměr řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor vystaví na základě usnesení RM, jménem města Nový Bor, personální pracoviště. Článek 16 Obchodní společnosti se 100% majetkovým podílem města Nový Bor 1. Město vykonává svá práva v obchodních společnostech, jejichž je majoritním vlastníkem (dále jen obchodní společnosti města ), v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o obcích a dalšími právními přepisy. 2. Obchodní společnosti města mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 3. Obchodní společnosti se 100% majetkovým podílem města jsou: 9

10 a) Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS, s.r.o.) IČ: Předmět podnikání: výroba, obchod s služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence b) TEPLO NOVÝ BOR, spol. s.r.o. IČ: Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výroba tepla rozvod tepla c) Kultura Nový Bor, s.r.o. IČ: Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4. Rada města v souladu se zákonem o obcích jmenuje a odvolává jednatele, členy představenstva a členy dozorčí rady obchodních společností se 100% majetkovým podílem města. Oddíl III ŘÍZENÍ MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU Článek 17 Rada města 1. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 2. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva města. 3. Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zvláštními předpisy. Především pak plní tyto úkoly: a) zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, b) plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města ( 84 odst. 2 zákona o obcích), c) vydává nařízení města, d) stanoví rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a pracoviště městského úřadu ( 109 odst. 2 zákona o obcích). Na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem 6), e) stanoví celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu a v organizačních složkách, f) ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti města ( 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu zcela nebo zčásti, g) stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, h) schvaluje organizační řád města, městského úřadu a organizační řád organizačních složek. 4. Rada města rozhoduje 7) o odvolání proti rozhodnutí tajemníka nebo odboru městského úřadu ve věcech samostatné působnosti města, pokud zastupitelstvo města nestanoví, že rozhoduje jiný orgán města. 5. Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila. 6) Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 7) Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 10

11 Článek 18 Starosta/starostka (dále jen starosta ) 1. V čele městského úřadu je starosta, kterého volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. 2. Starosta není zaměstnancem města, pro výkon své funkce je dlouhodobě uvolněn. 3. Starosta zastupuje město navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta je statutárním orgánem města v souladu se zákonem o obcích 8). 4. Starostu zastupuje v jeho nepřítomnosti místostarosta a není-li přítomen starosta ani místostarosta, může zastupitelstvo města na nezbytně nutnou dobu zmocnit pro úkoly, které nejsou zákonem vyhrazeny starostovi, zastupováním města jiného zastupitele města nebo jinou fyzickou osobu. V usnesení zastupitelstva města musí být vždy uveden konkrétní rozsah takového zmocnění. 5. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání zastupitelstva města a zápis ze schůze rady města. 6. Starosta s místostarostou podepisují právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města a rady města v souladu se schválenými jednacími řády. 7. Starosta sleduje, koordinuje, zabezpečuje a kontroluje plnění úkolů, které vyplývají z usnesení zastupitelstva města a rady města. 8. Starosta koordinuje činnost místostarosty a tajemníka městského úřadu a společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. 9. Starosta spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva města a s předsedy komisí rady města a napomáhá těmto výborům a komisím v jejich činnosti. 10. Starosta plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva, tajemníkovi, strážníkům městské policie a ostatním zaměstnancům města nezařazeným do městského úřadu. 11. Starosta jmenuje a odvolává tajemníka městského úřadu s předchozím souhlasem ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. 12. Starosta rozhoduje o zaměstnanci pověřeném prováděním veřejnosprávní kontroly a je tomuto zaměstnanci přímo nadřízen. 13. Starosta je v rámci své odpovědnosti povinen zavést a kontrolovat vnitřní kontrolní systém města. 14. Starosta je nadřízený všem zaměstnancům města nezařazeným v městském úřadu, řídí a kontroluje jejich činnost. Toto řízení a kontrolu může svěřit místostarostovi města. 15. Starostovi jsou přímo podřízena pracoviště veřejnosprávní kontroly 9), krizového řízení a sekretariátu vedení města zařazené v organizačním schématu městského úřadu. 16. Starosta je přímým nadřízeným vedoucích organizačních složek. 17. Starosta stanoví rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. 18. Starosta zajistí oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků a vymáhání pohledávek, nebude-li tato činnost upravena jinými vnitřními předpisy. 19. Starosta zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků. Přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků 10). 20. Starosta sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů města k dosažení schválených záměrů a cílů. 21. Starosta uděluje souhlas vedoucím organizačních složek a starostovi přímo podřízeným zaměstnancům se zahraničními i tuzemskými pracovními cestami a všem zaměstnancům města nezařazeným do městského úřadu s odbornými stážemi a uvolnění pro účely studia v pracovní době. 8) Např. 103 odst. 4 písm. b), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 9) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 10) Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 22. Starosta řídí městskou policii a stanovuje plat jejímu veliteli (vedoucímu organizační složky). 23. Starosta uděluje souhlas zaměstnancům města zařazeným do organizačních složek s vykonáváním jiné výdělečné činnosti mimo výkon práce vyplývající z pracovněprávního vztahu k městu. 24. Starosta řídí specifické činnosti při plnění úkolů k zajišťování obrany státu a ochrany obyvatel města v době mimořádných situací. 25. V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán města s rozšířenou působností přenesenou působnost pro správní obvod obce s rozšířenou působností. 26. Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města a rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 27. Starosta odpovídá za připravenost města k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra ČR a prostřednictvím velitele řídí činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Starosta po vyjádření HZS Libereckého kraje jmenuje a odvolává velitele JSDH 11). 28. Starosta stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným v organizačních složkách a tajemníkovi úřadu. 29. Starosta schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, které zřídil. 30. Starosta plní další povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dalších právních předpisů. 31. Starosta realizuje politiku města v samosprávné oblasti školství, kultury, sportu, občanských záležitostí, správy majetku a rozvoje města. 32. Starosta odpovídá za investiční politiku města a jako účastník řízení se jménem města vyjadřuje ke správním řízením, kde město je vlastníkem dotyčného pozemku i kde město není přímým vlastníkem pozemku, ale vlastníkem sousedních pozemků (podává námitky, opravné prostředky nebo se vzdává práva opravných prostředků proti vydaným rozhodnutím). Článek 19 Místostarosta/místostarostka (dále jen místostarosta ) 1. Místostarosta v době nepřítomnosti starosty zastupuje starostu města v plném rozsahu, a to zejména v době uvedené v ustanovení 73 odst.3 a 103 odst.6 zákona o obcích. 2. Místostarosta spolu se starostou podepisuje právní předpisy města. 3. Místostarosta realizuje politiku města v samosprávné oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a financí. Článek 20 Výbory zastupitelstva města 12) 1. Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Vždy je zřizován finanční výbor a kontrolní výbor. 2. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. 3. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. 4. Zřizování a činnost výborů se řídí zákonem o obcích, usnesením zastupitelstva a statutem nebo jednacím řádem výboru. 5. Za funkčnost výboru odpovídá zastupitelstvo a zastupitelstvu předseda výboru. 6. Za administrativní činnost výboru, podávání zpráv o činnosti výboru, návrhů a jiných sdělení odpovídá zastupitelstvu předseda výboru. 7. Spisový materiál jednotlivých výborů se eviduje ve spisové službě sekretariátu starosty, není-li jiným předpisem stanoveno jinak. 8. Zastupitelstvo si jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídilo tyto výbory: a) Kontrolní výbor b) Finanční výbor 11) 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 12) 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 12

13 c) Výbor pro vzdělávání, soc.politiku a zdravotnictví d) Výbor pro rozvoj města a cestovní ruch e) Výbor pro dopravu a životní prostředí f) Výbor pro kulturu a občanské záležitosti g) Sportovní výbor h) Osadní výbory Horní Pihel Dolní Pihel Bukovany Janov 9. Zastupitelstvo si pro svoji potřebu může zřídit ještě další výbory. Článek 21 Komise rady města 1. Komise rady města jsou podle potřeby zřizovány radou města jako její iniciativní a poradní orgány. 2. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města. 3. Svá stanoviska a náměty předkládá předseda komise radě města. Činnost komise se řídí zákonem o obcích a radou města schváleným jednacím řádem. 4. Za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů ap.) mezi radou města a příslušnou komisí je zodpovědný předseda příslušné komise. 5. Zapisovatelem komise je zpravidla zaměstnanec města zařazený do městského úřadu, a to z odboru, jehož činnost souvisí s oblastí působnosti komise. Zapisovatel zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy komise. 6. Přehled komisí zřízených radou města je uveden v čl tohoto organizačního řádu. Článek 22 Tajemník 1. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. 2. Tajemník je do funkce jmenován a odvoláván starostou města v souladu se zvláštním zákonem a na základě předchozího souhlasu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. 3. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 4. Tajemník vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst úředníka zařazeného do městského úřadu. Současně jmenuje a odvolává ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, výběrovou komisi. 5. Tajemník podává radě města návrh na jmenování a odvolání vedoucích odborů, kteří nejsou zařazeni jako vedoucí úředníci ve smyslu zákona č.312/2002 Sb. 6. Tajemník jako vedoucí úřadu s vědomím rady města jmenuje a odvolává vedoucí úředníky (vč. vedoucího odboru zařazeného jako vedoucí úředník). 13) Tajemník na návrh vedoucího odboru schvaluje pracovní náplně zaměstnanců městského úřadu. 7. Tajemník stanoví podle zvláštních právních předpisů 14) platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 8. Tajemník plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. 9. Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města, starostovi nebo zvláštnímu orgánu města. 10. Tajemníkovi se podle zákona o obcích oznamují skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucích odborů z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení. Tajemník rozhoduje o tomto 13) 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků: 14) Zákoník práce 262/2006 Sb.; Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě 13

14 vyloučení vedoucího odboru z projednávání a rozhodování věci a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení. 11. Tajemník se podílí na plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ohledně činnosti městského úřadu v oblasti přenesené působnosti. 12. Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. 15) 13. Tajemník koordinuje a kontroluje činnost odborů a rozhoduje o kompetenčních sporech jednotlivých odborů, pokud o nich nerozhoduje jiný orgán. 14. Tajemník vydává Spisový a skartační řád, Pracovní řád a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je starosta, rada města nebo zastupitelstvo města. 15. Tajemník přímo řídí pracoviště zařazené dle tohoto organizačního řádu do části 11 Odbor kancelář tajemníka. 16. Tajemník vydává nebo schvaluje návrhy vnitřních předpisů městského úřadu, návrhy jiných rozhodnutí, příkazů a opatření a kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi, pokud nejsou tyto pravomoci svěřeny starostovi, radě města nebo zastupitelstvu města. 17. Tajemník schvaluje plán kontrolní činnosti městského úřadu. 18. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, řídí a kontroluje jejich činnost. 19. Tajemník vydává pověření zaměstnancům městského úřadu dle ustanovení tohoto organizačního řádu. 20. Tajemník odpovídá za plnění povinností, které mu ukládá zákon 16) v oblasti ochrany utajovaných informací apod. 21. Tajemník v rámci městského úřadu odpovídá za realizaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 22. Tajemník odpovídá za zajištění proškolování zaměstnanců městského úřadu z předpisů požární ochrany, bezpečnosti práce, vnitřních směrnic a používání výpočetní techniky. 23. Tajemník určuje čerpání dovolené všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu, pokud čerpání dovolené nenařídí jim nadřízený zaměstnanec. 24. Tajemník uděluje souhlas vedoucímu odboru a tajemníkovi přímo podřízeným zaměstnancům s tuzemskou pracovní cestou a všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu s odbornými stážemi a uvolnění pro účely studia v pracovní době. 25. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu k zahraniční pracovní cestě. 26. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu s použitím soukromého vozidla pro služební účely nebo použitím služebního vozidla a jiného majetku města pro soukromé účely. 27. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům zařazeným do městského úřadu s vykonáváním jiné výdělečné činnosti mimo výkon práce na městském úřadu. 28. Tajemník pověřuje vedoucí odborů řízením a koordinací práce, jakož i řešením kontrolních úkolů v rozsahu, který stanoví. Svolává a řídí pracovní porady vedoucích odborů, případně dalších složek nebo zaměstnanců města. 29. Tajemník uzavírá jménem zaměstnavatele zaměstnanců zařazených do městského úřadu kolektivní smlouvu s odborovou organizací. 30. Tajemník je oprávněn uzavírat jménem města v rozsahu plnění povinnosti statutárního orgánu zaměstnavatele veškerá smluvní ujednání, včetně plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 31. Tajemník je oprávněn podepisovat hospodářské a jiné smluvní operace v rozsahu stanoveném vnitřními směrnicemi města Nový Bor nebo tímto organizačním řádem. 32. Tajemník je členem bezpečnostní rady města. 33. Tajemník vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích. 17) 34. Tajemník plní další povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dalších předpisů. 15) 110 odst. 5 zákona o obcích. 16) zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 17) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 14

15 Článek 23 Vedoucí odborů 1. V čele odboru je vedoucí, který řídí jeho činnost, odpovídá za výkon činnosti odboru na svěřeném úseku a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců. Má zejména tyto povinnosti, práva a odpovědnost: A. V oblasti všeobecného řízení: a) stanoví v rozsahu činnosti odboru konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, b) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních, které předkládá tajemníkovi úřadu ke schválení a hodnotí činnost svých podřízených. V případě, že věcná působnost odboru není v plném rozsahu přenesena do pracovních náplní zaměstnanců, platí, že tyto věci vykonává s příslušnou odpovědností vedoucí odboru, c) zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, současně vyžaduje při plnění úkolů pomoc a spolupráci příslušných odborů, d) zodpovídá za formální a věcnou správnost věcí, které jsou předkládány k rozhodnutí tajemníkovi, starostovi nebo místostarostovi, radě města nebo zastupitelstvu města, e) dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky, f) koná pracovní porady o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost, včetně úkolů a informací získaných na poradě vedoucích odborů, vyplývajících z náplně práce odboru, usnesení vlády, rady města nebo zastupitelstva města, případně z pokynu nadřízených zaměstnanců. V případě, že nebude konkrétně doloženo, komu byl úkol uložen, odpovídá osobně za jeho věcné plnění, g) zajišťuje úkoly související s přípravou města a městského úřadu s rozšířenou působností na krizové stavy a s opatřeními k řešení mimořádných situací, ochranou utajovaných informací a zvláštních skutečností, h) zajišťuje v rozsahu své působnosti úkoly související s opatřeními k řešení živelních pohrom a mimořádných událostí, i) podepisuje v souladu s vnitřními směrnicemi jménem městského úřadu příslušná rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti jemu svěřeného odboru, j) vedoucí odboru může písemně pověřit vedoucího oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování některých druhů písemností za městský úřad pouze s předchozím souhlasem tajemníka, ve kterém bude okruh takovýchto písemností výslovně uveden, k) může tajemníkovi městského úřadu navrhnout pověření vedoucí oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování správních rozhodnutí, l) podává informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle vnitřní směrnice městského úřadu k provedení tohoto zákona vydané a odpovídá za jejich správnost, m) jako správce rozpočtových prostředků organizačních rozpočtových jednotek úřadu (dále jen ORJ nebo ORG ) ve smyslu vnitřní směrnice Oběh účetních dokladů zejména: vypracovává návrh rozpočtu za činnosti řízené odborem, rozepisuje finanční objemy a ukazatele schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období v podrobném rozpočtu, navrhuje podle odvětvové působnosti odboru závazné ekonomické a věcné ukazatele hmotné zainteresovanosti ORJ a příspěvkových organizací na příslušné rozpočtové období, odpovídá za dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové kázně, hospodárné vynakládání finančních prostředků odboru a kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky, navrhuje rozpočtová opatření a rozpočtové změny v příslušném rozpočtovém období, kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky ORJ, 15

16 odpovídá za správné a včasné předávání účetních dokladů a podkladů pro účtování finančnímu odboru, odpovídá za zpracování podkladů a zpráv o přípravě, plnění a kontrole rozpočtu odboru v příslušném rozpočtovém období, kontroluje a podepisuje účetní doklady týkající se správy a užití rozpočtových prostředků odboru, a to v souladu s vnitřními směrnicemi Oběh účetních dokladů a Odpovědnostní a podpisový řád, n) odpovídá za ochranu a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. B. V oblasti kontroly: a) kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, b) kontroluje dodržování vnitřních směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti odboru a navrhuje potřebná opatření, c) provádí dozor nad výkonem samostatné i přenesené působnosti svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, d) spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány a orgány činnými v trestním řízení, e) kontroluje dodržování Spisového a skartačního řádu, včetně ochrany utajovaných informací, f) zajišťuje vnitřní kontrolní systém jím řízeného odboru a současně se podílí na zajištění vnitřního kontrolního systému úřadu. C. V oblasti personální: a) sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a po projednání s personálním pracovištěm tajemníka se zaměstnanci projednává způsob zvyšování kvalifikace a odborného vzdělávání, b) prostřednictvím tajemníka zajišťuje proškolování zaměstnanců odboru a nárokuje potřebu proškolení zaměstnanců z používání výpočetní techniky a dalších znalostí a dovedností, c) navrhuje v mezích platných předpisů platy zaměstnanců a jejich osobní příplatky, d) kontroluje dodržování pracovního řádu, e) předkládá tajemníkovi návrhy na přijímání a propouštění zaměstnanců odboru, f) předkládá tajemníkovi návrhy na odvolání vedoucího oddělení a vedoucího pracoviště, g) předkládá, dle termínu stanovaného tajemníkem, nejméně však 1x ročně, tajemníkovi hodnocení úrovně práce jednotlivých zaměstnanců, včetně personálního a kvalifikačního složení odboru, vyhodnocení výše osobního příplatku zaměstnance, h) schvaluje a kontroluje nástupy a ukončení dovolené zaměstnanců odboru, není-li toto stanoveno tajemníkem úřadu, i) vydává cestovní příkazy a schvaluje tuzemské pracovní cesty zaměstnanců odboru. D. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: a) vede zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně (BOZP a PO), b) odpovídá za vybavení pracovišť odboru a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky BOZP a prostřednictvím tajemníka nárokuje potřebné pomůcky a technické prostředky a proškolení z příslušných předpisů, c) zajišťuje proškolení všech podřízených zaměstnanců z předpisů BOZP a PO. Článek 24 Vedoucí oddělení 1. V čele oddělení je vedoucí, který řídí a odpovídá za jeho činnost. 2. Vedoucí oddělení je do funkce jmenován a z funkce odvoláván tajemníkem na návrh příslušného vedoucího odboru. Z funkce jej odvolává tajemník. 3. Podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů, vymezených v pracovní náplni oddělení, a opatření uložených vedoucím odboru. 16

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Účinnost od: 01.01.2015 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Rumburk Schválený RM dne 05.02.2015 s účinností ode dne 06.02.2015 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část 3 článek 1 Základní ustanovení 3 článek 2 Postavení a působnost městského

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah:

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah: Organizační řád Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od 1.1.2008 Obsah: Oddíl I Obecná část článek 1 Základní ustanovení článek 2 Postavení a působnost městského úřadu článek 3 Jednání

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Platnost od: 1. 1. 2007 Oddíl I Obecná část Obsah: strana č. Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Rumburk Schválený RM dne 18. 11. 2009 s účinností ode dne 01. 02. 2010 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část 3 článek 1 Základní ustanovení 3 článek 2 Postavení a působnost

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Datum Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ 03.08.2010 Schvalovatel RM 85.2 písm. q) 10.08.2010 Účinnost Dnem účinnosti tohoto Organizačního

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016.

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016. Schválený Radou města Šluknov dne 28.11.2016, usnesením č. 31/62R/2016. OBSAH HLAVA I OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Základní ustanovení str. 3 HLAVA II MĚSTO ŠLUKNOV Čl. 2 Postavení a působnost města str. 3 Čl. 3

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Účinnost od: 1. 1. 2010 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Účinnost od: 1.1.2012 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 23. června 2008 Účinnost od 1. července 2008 1 Obsah: I. Základní ustanovení Úvod 3 Postavení a působnost

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 13) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ŘÁD 01/11/Taj Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ ke dni 1. 10. 2015 schváleno dne 30. 9. 2015 účinnost ode dne 1. 10. 2015 Rada města České Budějovice se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-135-018-13 ze dne 22.10.2013 Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 Rada městské části 1. schvaluje Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011: OBSAH: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1... 2 OBLASTI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. Příloha č. 1 k usnesení SČOO-P č. 025/02/16 ze dne XX. XX. 2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů (dále též jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

1. Úvod. 2. Základní ustanovení. 3. Organizační struktura MMB. 3.1 Organizační útvary MMB

1. Úvod. 2. Základní ustanovení. 3. Organizační struktura MMB. 3.1 Organizační útvary MMB 1. Úvod Organizační řád Magistrátu města Brna (dále jen OŘ MMB) je základní organizační předpis upravující vnitřní organizaci magistrátu. Byl vypracován v návaznosti na příslušné právní předpisy, zejména

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád MĚSTO ROZTOKY Organizační řád Druh předpisu: Vnitřní předpis Název předpisu: Organizační řád Číslo předpisu: Platnost od: 10. 4. 2013 Platnost do: Účinnost od: 20. 4. 2013 Účinnost do: Závaznost: Zaměstnanci

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 Město Hostivice Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 ze dne 26. října 2009, kterou se vydává požární řád města Hostivice Zastupitelstvo města Hostivice vydává podle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) zákona č.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Rady města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Rady města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení... 3 Článek 2 Pravomoci rady...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Článek I - Název a sídlo Městská část Praha Újezd Úřad městské části, Kateřinské nám. 465/1 Praha 4 - Újezd Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více