Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č PSČ: IČO: DIČ: CZ Tel.: , Fax: Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú.: /0100. WWW: Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora, č. jedn. 554/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický Praha, 2004 Verze II. platná od šk. roku 2009/

2 Anotace: Naše škola je plně organizovanou základní školou s integrovanou mateřskou školou ve Světlé. Naše zařízení navštěvuje přibližně 200 dětí z Andělské Hory, Světlé Hory a jejích součástí. O děti se stará celkem 30 pracovníků (pedagogických i nepedagogických). Zřizovatelem školy je Město Andělská Hora, nejvíce žáků do školy dochází (dojíždí) z obce Světlá Hora. Škola pracuje podle zásad projektů Zdravá MŠ, Zdravá škola. Jelikož jsme školou venkovskou nacházející se v CHKO Jeseníky, více se zaměřujeme na problematiku ochrany životního prostředí, přírody a ekologii (EVVO). Zapojujeme se i do mezinárodních projektů (GLOBE, Ekoškola, ) a spolupracujeme i se zahraničními partnery. Díky našim možnostem (materiálním, technickým i personálním) chceme žáky dobře připravit na budoucí uplatnění při dalším studiu nebo v praktickém životě také v oblasti ICT, jazyků i dalších. Velký důraz klademe i na zdravé vztahy mezi žáky, zdravý životní styl, schopnost spolupráce, pracovní návyky Chceme, aby z naší zdravé školy vycházely všestranně rozvinuté zdravé osobnosti. Snažíme se být i školou komunitní a otevřít se tedy celé komunitě, všem občanům našich obcí, nejen školní mládeži. Obsah : 1. Identifikační údaje s Charakteristika školy s Velikost a úplnost školy s Vybavení školy s Charakteristika pedagogického sboru s Charakteristika žáků školy s Stravování, školní družina, zájmová činnost s Školní projekty s Spolupráce s rodiči a jinými subjekty s Charakteristika ŠVP s Zaměření školy s Hlavní cíle vzdělávacího programu s Ideální žák naší školy s Péče o žáky se speciálními vzdělávacímu potřebami s Poradenské služby ve škole s Prevence sociálně-patologických jevů s Začlenění průřezových témat s Rámcový učební plán s Charakteristika s Učební plán s

3 4.3 Rozpracování učebního plánu na školní rok s Učební osnovy příloha 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy s Hodnocení žáků s Autoevaluace školy s Stanovení kritérií a jejich následné vyhodnocování s Evaluační nástroje s Hodnocení práce zvenčí s Hodnocení práce MŠ s

4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora, č. jedn. 554/2007 Název školy: Adresa školy: Ředitel: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215, Andělská Hora Mgr. Leoš Sekanina Kontakty Telefon: (spojov.), (ředitel), (T-Mobile) Fax: Web: Zařazení do sítě škol IZO: REDIZO: IČO: Zřizovatel: Město Andělská Hora Andělská Hora č Andělská Hora Kontakty: Telefon, Fax: starosta obce: Dušan Vavřík Koordinátoři ŠVP: Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele školy Platnost dokumentu od: ŠVP projednán Radou školy: Verze: II. šk. rok 2009/ Mgr. Leoš Sekanina ředitel školy razítko školy - 4 -

5 2. Charakteristika školy 2. 1 Velikost a úplnost školy ZŠ a MŠ Andělská Hora je úplná škola s devíti postupnými ročníky s integrovanou MŠ, v současné době s jednou třídou v každém ročníku. Kapacita školy dle rejstříku škol je 250 žáků. Žáci Školní rok Počet žáků MŠ Počet žáků ZŠ Žáků celkem Počet dětí ŠD 2007/ / / Pracovníci Školní rok Ped. prac. MŠ Ped.prac. ZŠ Ped. prac. Neped. prac. 2007/ celkem / / Třídy (počty tříd + průměrná naplněnost) Školní rok Počet tříd MŠ Počet tříd ZŠ Oddělení ŠD 2007/2008 2/25 9/16,44 4/18, /2009 2/25 9/16,55 4/16,5 2009/2010 2/25 9/16,44 4/17,5 Budova základní školy je umístěna v Andělské Hoře v budově bývalého kláštera a jeho přístaveb. Škola se skládá ze dvou samostatných nepropojených budov a samostatně stojící budovy tělocvičny. Součástí školy je i školní dvůr s venkovními učebnami a školním atriem, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, travnaté hřiště, školní pozemky se skleníkem, školní meteoareál. Kromě žáků z Andělské Hory navštěvují školy i žáci z obce Světlá Hora (cca 80%) a jejích místních částí (Stará Voda, Dětřichovice, Suchá Rudná, Podlesí). Několik žáků (cca 5 žáků) je i z okolních obcí mimo spádovou oblast školy (Rudná p. Prad., Bruntál, Vrbno p. Prad.)

6 Součásti školy: 1. Mateřská škola v Andělské Hoře č. 217, t.č. mimo provoz 2. Mateřská škola ve Světlé Hoře, Světlá č Školní jídelna při MŠ ve Světlé, Světlá č Školní jídelna při ZŠ v Andělské Hoře, Andělská Hora č Školní družina, Andělská Hora č Základní škola, Andělská Hora č Vybavení školy Prostorové a hygienické: Budovy jsou sice staré (kromě přístaveb), snažíme se je však ve spolupráci se zřizovatelem udržovat v odpovídajícím stavu provozním i hygienickém. V poslední době jsme provedli výměnu osvětlovacích těles, modernizaci provozů kuchyní i venkovního areálu tak, aby vše vyhovovalo všem hygienickým i bezpečnostním normám. Prostory školy umožňují i luxus odborných učeben i samostatných kmenových tříd. Materiální a technické vybavení školy: Žáci mohou využívat odborné učebny: jazykovou, učebna PC, školní dílny, cvičná kuchyňka + cvičný byt, multimediální pracovna, učebny výtvarné výchovy, učebna přírodopisu a ekologie, učebna zeměpisu dějepisu, učebna hudební výchovy, učebny fyziky chemie, školní knihovna, učebna chovatelství ZOO-koutek. Dvě venkovní atriové učebny. Po stránce technické je školy solidně vybaveny, žáci i učitelé mají k dispozici všechny dnes běžné učební pomůcky včetně projekční i audio-techniky. Kromě dvou počítačových učeben je připojení internetu ve všech kmenových třídách, v některých odborných učebnách, dále v knihovně, sborovnách i školní družině. V současnosti je ve škole k dispozici žákům i pracovníkům více než 50 ks PC. Škola poskytuje také prostory pro výuku Základní umělecké škole, s.r.o., Krnov taneční obor, také pro výuku hry na hudební nástroje. Prostory školy jsou hojně využívány dětmi i dospělými i mimo vlastní výuky (kroužky, sportovní aktivity, ) 2. 3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, dalších 13 učitelů (z toho 1 výchovný poradce - preventista sociálně-patologických jevů, 1 koordinátor EVVO, 1 metodika ICT správce PC sítě, 1 spec. ped. pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami) dále 1 vychovatelka školní družiny, 4 učitelky MŠ a t.č. 1 asistentka pedagoga pro práci se žákem se specifickými vzdělávacími potřebami. Kromě externistky (psaní na PC) a jedné učitelky MŠ jsou všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikovaní, ne všechny předměty však jsme schopni pokrýt učiteli s odpovídající aprobací

7 Vedení školy se snaží v maximální míře podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků ať finančně, či vytvářením podmínek například úpravou rozvrhu hodin, samotným organizováním dalšího vzdělávání přímo ve škole nebo podporou při vyhledávání vhodných kurzů vzdělávacích center. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, výuka cizích jazyků, a především aplikací RVP. V uplynulých letech přibližně pedagogové prošli školením práce na počítači v projektu P1 a P SIPVZ. Podmínky pro řízení organizační struktura: Škola má zpracován několikastupňový systém řízení. Kromě ředitele a jeho zástupkyně jsou na dalších stupních řízení také vedoucí učitelka MŠ, vedoucí vychovatelka ŠD, vedoucí školních jídelen, školník (nadřízen uklízečkám). Vedení školy napomáhá také sekretariát (administrativní pracovnice s úvazkem 0,25 a účetní s úvazkem 1.0). Zpracování mzdové agendy zajišťujeme externě. Na zřizovatelské radnici není ustaven odbor školství, veškerou školskou problematiku projednáváme přímo se starostou, ekonomické záležitosti i v součinnosti se starostou obce Světlá Hora. 2.4 Charakteristika žáků školy Jsme spádovou školou, přibližně 80% dětí do ZŠ do Andělské Hory dochází nebo dojíždí (bezproblémová dostupnost autobusy, provoz školy se přizpůsobuje jízdním řádům a dopravní obslužnosti). Do MŠ ve Světlé dojíždí cca 20% dětí. Sociální podmínky v naší oblasti nejsou příliš dobré. Hodně dětí má rodiče nezaměstnané; vysoké procento dětí pochází z neúplných rodin a má horší nebo méně podnětné rodinné zázemí. Ke všem těmto skutečnostem musí škola při veškeré své činnosti přihlížet, žákům (rodičům) nabízet jen záležitosti cenově dostupné nebo dotované (výlety, kulturní představení, nároky na pomůcky, ). Značnou pozornost také musíme věnovat prevenci projevů rizikového chování (PRCH), zaměřujeme se především na mezilidské vztahy, prevenci šikany; vzhledem k výše uvedeným sociálním podmínkám nemůžeme podceňovat také prevenci kouření, alkoholu a dalších návykových látek. 2.5 Stravování, školní družina, zájmová činnost V našich dvou školních jídelnách se samostatnými moderně vybavenými vývařovnami se stravuje přibližně 150 dětí (z toho necelých 50 v MŠ). Vedoucí jídelen se snaží ve spolupráci s vedením školy připravovat cenově dostupnou a nutričně hodnotnou stravu. Jsme si vědomi toho, že pro některé děti ze socio-ekonomicko znevýhodněného prostředí je školní stravování jediným teplým jídlem, které dítě dostane. Školní družina zajišťuje provoz ranní i odpolední. Děti po příjezdu prvních autobusů tráví čas do zahájení výuky v kulturním prostředí družiny za dozoru vychovatelek. V rámci odpolední družiny pak rozvíjejí v rámci kroužků i svou zájmovou činnost. Družina takto zastupuje roli rodičů. Škola nabízí výběr volitelných předmětů a především velký počet zájmových kroužků (přes 20) od sportovních, přes výtvarné, dramatické apod. Samozřejmě ne všechny kroužky jsou určeny pro všechny děti rodiče kroužky vybírají podle věku dětí, jejich zájmů i časových možností. Návštěva kroužků je bezplatná. Většinu kroužků vedou ve svém volném čase zaměstnanci školy. 2.6 Školní projekty Projekty a projektová výuka podporuje a rozvíjí běžnou činnost školy, propojuje výuku více s běžnou praxí a životem

8 Prakticky ve všech třídách a ve většině předmětů vyučující připravují třídní projekty. Ty většinou propojují aktuálně probírané učivo s praktickým životem (prvouka, přírodopis témata naše obec, naše příroda, naše rodina, zdraví ) Výstupem z těchto třídních projektů bývají především grafické práce žáků postery, fotodokumentace, web-prezentace, výrobky, Pravidelné celoškolní projekty jsou již většího rozsahu obsahově i časově. Snažíme se tyto projekty organizovat napříč školou (děti od MŠ až po deváťáky) i napříč předměty (mezipředmětové vazby). Většina celoškolních projektů bývá zakončena společnou prezentací i s účastí veřejnosti. Tyto projekty jsou součástí průřezových témat (viz dále) a jakýchsi kampaní v dobrém slova smyslu. Např. každoroční ekologické projekty vrcholí v měsíci dubnu u příležitosti Dne Země akcemi v přírodě ve spolupráci s dalšími organizacemi (Správa CHKO Jeseníky, společnost Actaea, Český svaz ochránců přírody, ) Zapojujeme se i do mezinárodních projektů, především ekologických. V rámci programu GLOBE provádíme pravidelná meteorologická, fenologická a hydrologická měření, jejichž výsledky žáci odesílají prostřednictvím internetu do amerického ústředí. V rámci přeshraniční spolupráce s partnerskými obcemi a školami v Polsku se naši žáci i několikrát ročně účastní kulturních a sportovních akcí, dílen apod. na obou stranách státní hranice. Mezi nejúspěšnější projekty z poslední doby patří: Žijeme v Evropě (části: Země EU, Evropská kultura, Vánoce v Evropě, Evropská flora a fauna, ), projekt Žába, projekt Lilie, projekt Hledání jara, Bojovníci proti totalitě očima dětí, dlouhodobý projekt Souznění (spolupráce MŠ a 1. st. ZŠ), víceletý projekt Prolamování ledů (vztahy mezi žáky, prevence soc. patolog. jevů). Mezi žáky má veliký ohlas Škola naruby (nejstarší žáci vyučují své mladší kamarády), Den bez stresu (žáci si sami sestaví z nabídky svůj rozvrh netradiční výuka). 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se v posledním období výrazně zlepšuje, stále však nemůžeme být spokojeni. Solidní je účast na pravidelných třídních schůzkách (cca 70% rodičů). Řada rodičů si navykla účastnit se společných třídních akcí pro rodiče a děti (nejvíce v MŠ a na 1. st. ZŠ). Tyto akce se snažíme co nejvíce podporovat a rodiče tak vtáhnout do života školy. Školská rada je tvořena ze zvolených zákonných zástupců dětí, pedagogů a jmenovaných zástupců zřizovatele vždy po třech členech. Její pravomoci vymezuje školský zákon (schvalování ŠVP, výročních zpráv, školního řádu, ). Schází se pravidelně, minimálně 2x ročně. Po jistém období stagnace se nyní činnost školské rady zdárně rozvíjí. Spolupráce s obcemi a dalšími organizacemi Spolupráce ze zřizovatelskou radnicí je na velmi dobré úrovni. V rámci svých skromných možností radnice podporuje činnost školy a to nejen finančně. Škola spolupracuje i s radnicí ve Světlé Hoře, která sice není zřizovatelem, ale podílí se významnou měrou na plnění rozpočtu i dodávce žáků (80%). V posledním volebním období se napjatá situace velmi zlepšila a to se odrazilo i na vstřícném přístupu OU Světlá Hora vůči škole. Škola se na oplátku podílí na spoluorganizování téměř všech kulturně-společenských akcí, které se v našich obcích pořádají. Propůjčuje své prostory, zajišťuje kulturní vystoupení, pomáhá i materiálně. Kromě radnic spolupracuje škola i se zájmovými organizacemi (hasiči, tělovýchova, Občanské sdružení Světelská pohoda, ) K tradičním akcím patří např.: Maškarní karneval a Školní ples, Velikonoční strom, Velikonoční dílny, stavění máje, pálení čarodějnic, Akademie, Den města Andělská hora, Den dětí, Slavnostní rozloučení s deváťáky, Rozloučení s předškoláky, Vánoční dílna, rozsvěcení vánočního stromu, )

9 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními. Nejvíce spolupracujeme s PPP Bruntál. Pracovníci PPP k nám jezdí na pravidelné konzultace, také na osvětové přednášky pro rodiče i pedagogy, spolupracují na programech adaptačních pobytů třídních kolektivů, pomáhají nám coby odborní garanti při zpracovávání žádostí o granty, také spolupracujeme s PPP při sestavování IVP pro žáky se specifickými vzděl. potřebami.apod. Žáci s rodiči pak do PPP jezdí na šetření. Také spolupracujeme s SPC Bruntál při základní škole Rýmařovská. Další partneři: Pravidelně spolupracujeme s pracovníky Domu dětí Bruntál IUVENTUS Karviná (chovatelé, programy na adaptační pobyty, ) Důležitá je i spolupráce s pracovníky soc. odboru MěÚ Bruntál týká se především problémových žáků a problémových rodin. Velmi dobrou spolupráci máme i s IPS při Úřadu práce Bruntál volba povolání. Významným partnerem jsou i školy a radnice v partnerských obcích v Polsku (Reńska Wies, Dlugomilowice Andělská Hora; Polska Cerekiew Světlá Hora). Tradicí se staly vzájemné návštěvy, kulturní vystoupení, sportovní utkání. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. 1 Zaměření školy Chceme proměnit školu v prostředí, kde se všichni (děti, pracovníci i rodiče) cítí bezpečně a spokojeně, a kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované péče. Škola pracuje podle filozofie a zásad projektů Zdravá MŠ, Zdravá škola. Naším cílem je rozvíjet - respekt k potřebám jednotlivce (žáka, učitele, rodiče) pojatý v souvislosti s celkem společnosti a světa - komunikaci a spolupráci uvnitř školy i s partnery K dosažení těchto cílů se snažíme o: A. pohodu prostředí o bezpečné a vstřícné prostředí o důraz na uspokojení základních fyziologických potřeb pitný režim, pohybové aktivity, o materiální vybavení školy (pomůcky, technika, prostory k relaxaci ) o sociální pohoda (vzájemná úcta, důvěra, uznání, empatie, otevřenost v komunikaci, kooperace spolupráce a vzájemná pomoc) B. zdravé učení o smysluplnost (učit se pro život a ne pro školu praktická využitelnost) o možnost výběru a přiměřenost (možnost volby počínaje stravou v jídelně až po možnost výběru termínu odevzdání práce nebo témat učiva) - 9 -

10 o spoluúčast a spolupráce (spolupráce dětí, spolupráce s dalšími sociálními partnery) o motivující hodnocení (nesoutěživé prostředí, zpětná vazba, sebedůvěra, iniciativa C. otevřené partnerství o škola jako model demokratické společnosti (pravidla, spoluúčast, spolupráce) o škola jako kulturní a vzdělávací středisko obcí (otevřená dalším aktivitám sport, zájmová sdružení, ) Protože se škola nachází v CHKO Jeseníky, zaměřujeme se na problematiku ochrany životního prostředí, přírody a ekologii (EVVO). Od našich absolventů očekáváme, že budou nejen zdraví fyzicky i psychicky, ale také, že budou mít zdravý vztah k životnímu prostředí. Vedeme je k tomu např. těmito aktivitami: - třídění odpadů a jejich následné zpracování - pochopení globálních souvislostí v rámci povinných nebo volitelných předmětů (přírodopis, ekologie, ekologická praktika, kurz chovatelství, kurz pěstitelství, ) - zapojení se do školních i mezinárodních eko-projektů Absolvent naší školy by měl být také vybaven jazykově (volba tří světových jazyků od 2. ročníku; od 6. ročníku druhý povinný cizí jazyk) a měl by být i dostatečně počítačově gramotný (výuka ICT a jejích aplikací už od 2. ročníku) Specifikou naší školy je i široká nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Suplujeme tak absenci zájmových organizací (Domy dětí, ZUŠ ) a často nahrazujeme i rodinné zázemí a podporu. Podporujeme zvyšování odborné kvalifikace pedagogů a následné využití získaných poznatků a zkušeností ve vyučovacím procesu, motivujeme pracovníky i žáky k celoživotnímu vzdělávání 3. 2 Hlavní cíle vzdělávacího programu RVP proklamuje, že základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence (způsobilosti) a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

11 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3. 3 Ideální žák naší školy: si osvojí v etapě základního vzdělávání především tyto způsobilosti (klíčové kompetence) Způsobilost k učení vyhledává a třídí informace dovede je efektivně využít ve škole i v praktickém životě uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků, používá odbornou terminologii pozoruje a experimentuje, výsledky porovnává, kriticky posoudí a vyvozuje z nich závěry Způsobilost k řešení problémů rozpozná problémové situace vyhledá informace vhodné k řešení problému, hledá různé varianty řešení, volí vhodné způsoby řešení je schopen své postupy obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí Způsobilost komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu dokáže naslouchat, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse rozumí různým typům sdělení, využívá k tomu i informační a komunikační prostředky a ICT dovednosti využívá v praxi k vytváření vztahů s ostatními lidmi Způsobilost sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá respektuje různé názory i různé osobnosti Způsobilost občanská respektuje názory a přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní dodržuje pravidla bezpečnosti, plní povinnosti a závazky přemýšlí realisticky o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

12 3. 4 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané Žáci se zdravotním postižením: (Vyhl.: 147/2011 Sb.: žáci s tělesným postižením, smyslovým postižením, s mentálním postižením, poruchou chování, učení. Mají nárok na podpůrná opatření: spec. metody, postupy a formy a prostředky vzdělávání; kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály, zajištění služeb asistenta pedagoga,. Škola již několik let úspěšně pracuje v modelu tzv. kabinetu. Spec. pedagog (t.č. vyuč. 1. st. ZŠ) si zve žáky se spec. vzdělávacími potřebami na sezení v rámci výuky nebo po vyučování. Podle doporučení PPP (příp. podle individuálního vzdělávacího plánu) se pak ve spolupráci s rodiči (podmínka!) snaží eliminovat event. specifické poruchy učení či další zdravotní postižení. Žáci jsou integrováni v běžných třídách. Žáci zdravotně znevýhodnění: (Vyhl.: 147/2011 Sb.: např. žáci s nepříliš závažným tělesným postižením, smyslovým postižením, s mentálním postižením, poruchou chování, učení. Mají nárok na vyrovnávací opatření pedagogické metody a postupy, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, individuální podporu v rámci výuky i při přípravě na výuku, využívání poradenských služeb, ) žáci s tělesným postižením, smyslovým postižením, s mentálním postižením, poruchou chování, učení) Jsme schopni se postarat i o děti s tělesným postižením, v nedávné době naši školu úspěšně absolvovala vozíčkářka, byť původně nejsme škola bezbariérová. Ohled bereme i na děti s běžnými poruchami zraku, děti alergické apod. Jejich potřebám přizpůsobujeme prostředí (čističky vzduchu ve třídách s větším počtem alergiků), organizaci výuky (především mimo budovu školy např. zajištění náhradní činnosti a dohledu pro alergiky při práci v terénu v době výskytu alergenů). Žáci sociálně znevýhodnění: (Vyhl.: 147/2011 Sb.: žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou a žák znevýhodněný nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka.) Naše škola je umístěna v oblasti s výraznou nezaměstnaností, s velkým procentem dětí z neúplných rodin, se značnou migrací obyvatelstva. Snažíme se o co nejširší nabídku zájmových kroužků a nepovinných předmětů (bezplatně), minimalizujeme nutné výdaje rodičů - hromadně nakupujeme levnější pomůcky a školní potřeby, školní výlety apod. vybíráme rovněž podle cenové dostupnosti; kulturní akce, adaptační pobyty a další dotujeme také z výtěžku karnevalu, plesu, oslovujeme sponzory. Většina dětí 1. st. také navštěvuje školní družinu. Snažíme se udržet i cenu obědů ve školní jídelně na co nejdostupnější úrovni. Žáci mimořádně nadaní: (Vyhl.: 147/2011 Sb.: mají nárok na podpůrná opatření: speciální metody, postupy a formy, didaktické materiály a prostředky vzdělávání, jinou úpravu organizace vzdělávání, poradenské služby) Individuálně se věnujeme i žákům talentovaným, můžeme zpracovat i Individuální vzdělávací plány; byť v současnosti nemáme žádného žáka takto diagnostikovaného. Pro práci s žáky se spec. vzdělávacími potřebami máme k dispozici t.č. i kvalifikovanou asistentku pedagoga. I žáci, kteří nemají zpracován individuální vzdělávací plán nebo jejich specifické vzdělávací potřeby nejsou natolik výrazné, mohou využívat služeb naší spec. ped. a dle doporučení PPP Bruntál s nimi také individuálně pracujeme v běžných třídách

13 Celkově se staráme o cca dvacítku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (s nárokem na podpůrná opatření), dalších zhruba 20 dětí je tzv. zohledňovaných (s nárokem na vyrovnávací opatření). 3.5 Poradenské služby ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce - metodik prevence spolu s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Výchovný poradce je v pravidelném kontaktu s SPC, PPP i IPS Úřadu práce. Pomoc výchovného poradce spočívá především v řešení těchto situací: - výchovné problémy a sociálně patologické jevy - pomoc při profesním zaměření, volbě povolání kariérní poradenství - poradenství při školní neúspěšnosti - kontakt s odbornými zařízeními (SPC, PPP, lékař, ) - pomoc rodičům při výchově dětí - konzultace s ostatními pedagogy 3.6 Prevence rizikového chování Vedení školy společně s metodikem prevence zpracovává Program prevence rizikového chování. Škola spolupracuje především s pracovníky PPP Bruntál, se kterými pravidelně konzultuje příp. potíže. Kromě běžné práce ve vyučování (především v pravidelných třídnických hodinách zařazených do pevného rozvrhu hodin, také v předmětech rodinná výchova, občanská výchova, ) se největší díl práce na tomto úseku daří vykonávat na tzv. adaptačních pobytech nebo na dalších akcích třídních kolektivů mimo výuku. Škola tyto aktivity významně podporuje, také se snaží vcelku úspěšně získávat dotace z krajského úřadu. 3.7 Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsme po projednání na jednání Pedagogické rady školy nezapracovali do jednotlivých předmětů, ale pojali jsme je jako jakési kampaně v průběhu celého školního roku. Jsou vesměs prováděny formou celoškolních projektů: 1 Osobnostní a sociální výchova: Termín: vždy v září, každoročně. Pokud možno i "adaptační" pobyty. Zaměřit se na problematiku ve výuce, pro vybrané třídy pobyty. 1. st. + MŠ projekt. 2 Výchova demokratického občana Termín: vždy v září, každoročně. Na třídnických hodinách (5. 9. roč.), dále především prvouka, vlastivěda, Ov, Rv. Ve třídách volby samosprávy, pravidla třídy, pravidla školy, dopracování loňských pravidel

14 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Termín: podle probíraného tématu. Vždy jednorázový projekt s přípravou v rámci dlouhodobého již nastartovaného projektu "Žijeme v Evropě" Témata pro nejbližší období: Kultura v evropských zemích (podzim) Příroda Evropy (jaro) Země EU Zvyky, tradice, svátky... v Evropě (prosinec) 4 Multikulturní výchova Termín: vždy v květnu-červnu, každoročně. Zaměření ve výuce všech předmětů. Vyvrcholení: přátelská setkání s vrstevníky z družebních škol (Polsko, Německo), hosté (Ukrajina), výjezd k přátelům (Polsko), společné akce s partnerskou obcí - školou např. ekologie 5 Enviromentální výchova Termín: vždy v dubnu, každoročně. Zaměření ve výuce všech předmětů, nejvíce: Prv, Př, Eko, Z; vyvrcholení akce ke Dni Země. Doporučení: exkurze do nejbližšího i vzdálenějšího okolí (jako eventualita školních výletů), nabídka eko-exkurzí (čistička, recyklační firma,...) 6 Mediální výchova Termín: vždy v březnu, každoročně. Vyvrcholení: akce Březen měsíc knihy, Březen měsíc internetu. Možnost využít vybavení školy: kamery, diktafony, školní/třídní časopisy. Využít zdokumentování a prezentaci celoškolních akcí např. Den bez stresu, Škola naruby, Den Země. Vlastní relace do školního rozhlasu (od 5. roč.), vlastní televizní studio. Setkání s pracovníky médií. Průřezové téma Především v měsíci Nejvíce v předmětech 6.1 Osobnostní a sociální výchova vždy v září, každoročně Rv, Ov, Prv Na 2. st. především v třídnických hodinách, při stanovování pravidel i 6.2 Výchova demokratického občana 6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vždy v září, každoročně prosinec, každoročně v dalších př. Na třídnických hodinách (5. 9. roč.), dále především prvouka, vlastivěda, Ov, Rv. Parlament, samosprávy Projekt: Žijeme v Evropě. Čj, Vv, Cizí jazyky, Ov, Rv, D, Hv, Z, Inf Další dle konkrétního zaměření projektu) 6.4 Multikulturní výchova vždy v květnu, každoročně Jazyky (Čj i cizí). Rv, Ov, Pč, Vv, Tv, Hv 6.5 Enviromentální výchova vždy v dubnu, každoročně Prv, Př, Eko, Z, Čj 6.6 Mediální výchova vždy v březnu, každoročně Čj, cizí jazyky, Inf, Vv, D Pozn.: 1. Průřezová témata se zahrnují do výuky ve všech ročnících a ve většině předmětů, výše uvedeny jen ty předměty, které téma zahrnují přednostně, prvoplánovitě. 2. Je-li téma možno zahrnout i do dalších tématických celků v jiných než výše uvedených obdobích, je rovněž zahrnuto do výuky

15 3. Témata 6.3; 6.5; 6.6 jsou většinou zpracována ve formě projektů se společným výstupem prezentací. 4. Témata 6.1 a 6.2 nejvíce realizována v mezitřídních projektech (MŠ + třídy 1. st.: Souznění ) a v projektech partnerství tříd ( roč.; roč.) 5. Témata 6.1 a 6.2 také realizována v projektech rodičů + dětí, především 1. období na 1. st. ZŠ 4. Rámcový učební plán 4. 1 Charakteristika Tabulace učebního plánu učební plán je pro přehlednost zpracován v tabulce, kde je oddělen 1. a 2. stupeň. Dále následuje výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro disponibilní časovou dotaci v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň. Poznámky k učebnímu plánu: Cizí jazyk od 2. roč. povinně Anglický jazyk. V rámci disponibilní časové dotace Další cizí jazyk ročníku zde možnost volby jazyka (volba dětí + rodičů) aktuálně nabídka NJ a Rj. Oblast Informační a komunikační technologie vyuč. předmět Informatika (3. a 6 roč. po 1 vyuč. hodině) V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Počítačové aplikace (4., 5., 7., 8. po jedné vyuč. hodině, 9. roč. dvě vyuč. hodiny) Oblast Člověk a jeho svět vyučována v předmětech Prvouka (1. 3. roč. po dvou vyuč. hodinách); Vlastivěda (4. a 5. roč. po dvou vyuč. hodinách); Přírodověda (4. a 5. roč. po jedné vyuč. hodině) Oblast Člověk a společnost vyučována ve dvou předmětech: Dějepis (6. 9. roč. po dvou vyuč. hodinách), Občanská výchova (6., 7. a 8. roč. po jedné vyuč. hodině) V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Výchova k občanství 9. roč. 1 hodina Oblast Člověk a příroda vyučována v předmětu Fyzika (6. roč. 1 hod., 7. a 8. roč. Dvě vyuč hodiny; 9. roč. 1 hodina. Dále Chemie (8. roč. 2. hod., 9. roč. 1 hod.). Dále Přírodopis (6. a 7. roč. 2 hodiny, 8. a 9. roč. 1 hodina). Dále Zeměpis (6. a 7. roč. 2 hodiny, 8. a 9. roč. 1 hodina) V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Zeměpisná praktika (9. roč. 1 hodina); dále Ekologie (4., 5., 7., 8. a 9. roč. pod jedné vyuč. hodině) Oblast Člověk a zdraví téma na 1. st. vyučováno v předmětu Tělesná výchova; na 2. st. ZŠ vyučováno v předmětu Rodinná výchova (6. a 7. roč. po jedné vyuč. hodině), Tělesná výchova (po 2 hodinách) V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Výchova ke zdraví (8. a 9. roč. po jedné vyuč. hodině) Oblast Člověk a svět práce - 1. st. ZŠ vyučována v předmětu Praktické činnosti 2. st. ZŠ (6. 8. roč. po jedné hodině) vyučováno v předmětu Praktické činnosti v kurzech (časová dotace kurzu 1 hod. týdně, počet hodin za školní rok se u jednotlivých kurzů může různit některé kurzy jsou pololetní. některé na celý školní rok, jiné jen sezónní např. Pěstitelství). Konkrétní nabídka kurzů se sestavuje dle zájmu žáků (rodičů) zjišťovaného dotazníky vždy pro konkrétní školní rok. Přesně pak rozpracováno v Učebním plánu konkrétního školního roku

16 Žákům nabízíme např. tyto kurzy, ze kterých si většinou po poradě s rodiči vybírají. Dotazník obdrží vždy před koncem školního roku na další rok: Pěstitelství; Chovatelství; Provoz a údržba domácnosti; Příprava pokrmů; Svět práce volba povolání; Využití digitálních technologií; Estetika a výtvarná výchova; Práce s technickými materiály. V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Svět práce (9. roč. 1 vyuč. hodina) Pozn.: Na 1. st. ZŠ, zvláště v prvním období, se vesměs vyučuje v blocích, rozvrh hodin je pouze orientační a je upravován aktuálně v týdenních plánech práce. Průřezová témata nevyučována samostatně jako předmět, ale obsah zařazen do učiva jednotlivých předmětů; vždy v konkrétním časovém období téma vyvrcholí projektovým dnem/týdnem a veřejnými prezentacemi apod. 4.2 Učební plán 1. st. 2. st. Předmět Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory roč roč. Min Min Český jazyk a Jazyk a jazyková Český jazyk (Čj) literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Informatika (Inf) Prvouka (Prv), Vlastivěda (Vl) Člověk a jeho svět Přírodověda (Př) Dějepis Dějepis (D) Člověk a Výchova - 11 Občanská výchova společnost k občanství (Ov) Fyzika Fyzika (F) Člověk a příroda Chemie Chemie (Ch) 21 Přírodopis Přírodopis (Př) Zeměpis Zeměpis (Z) Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Rodinná výchova Výchova ke zdraví (Rv) 10 Tělesná výchova Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Praktické činnosti (Pč) Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace Cvičení z Matematiky (CvM) Výchova k občanství (VO)

17 Další cizí jazyk (Rj, Nj, ) Konverzace v Aj (Kaj) Základy administrativy (ZA) Cvičení z Českého jazyka (CvČj) Zeměpisná praktika (ZPr) Výchova ke zdraví (VZdr) Svět práce (SPr) Ekologie (Eko) Počítačové aplikace (PA) Dramatická výchova (DrV) Celková povinná časová dotace Rozpracování učebního plánu na konkrétní šk. rok Učební plán dle ŠVP ZŠ a MŠ Andělská Hora: st. 2. st. Předmět Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory roč roč ZŠ ZŠ ZŠ Český jazyk a Jazyk a jazyková Český jazyk (Čj) literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Informatika (Inf) Prvouka (Prv), Vlastivěda (Vl) Člověk a jeho svět Přírodověda (Př) Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Dějepis (D) Výchova Občanská výchova k občanství (Ov) Fyzika Fyzika (F) Chemie Chemie (Ch) Přírodopis Přírodopis (Př) Zeměpis Zeměpis (Z) Hudební výchova Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova Výtvarná výchova (Vv) Rodinná výchova Výchova ke zdraví (Rv) Tělesná výchova Tělesná výchova (Tv) Praktické činnosti (Pč) Průřezová témata

18 Disponibilní časová dotace Cvičení z Matematiky (CvM) Další cizí jazyk (Rj, Nj, ) Základy administrativy (ZA) Cvičení z Českého jazyka (CvČj) Výchova ke zdraví (VZdr) Ekologie (Eko) Počítačové aplikace (PA) Dramatická výchova (DrV) Celková povinná časová dotace Pozn: 4., 5. a 9. ročník vyučován podle vzdělávacího programu Základní škola. 5. Učební osnovy Vzhledem k rozsahu materiálu je tato část ŠVP zpracována v samostatném souboru, který je v tištěné podobě materiálu řazen jako příloha a nedílná součást ŠVP. K dispozici všem zájemcům v kanceláři školy. 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáků Hodnocení a klasifikaci žáků upravuje platný Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků ZŠ a MŠ Andělská Hora Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte 1. Zásady hodnocení 1.1.Při hodnocení je umožněno používat všechny běžné formy, které jsou v souladu s platnou legislativou (klasifikace, slovní hodnocení apod.), zvláštní zřetel je kladen na hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 1.2.Při hodnocení, průběžném i celkovém, pedagogický pracovník (dále učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 1.3.Při celkovém hodnocení - klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu hodnoceného období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 1.4.Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%

19 1.5.Žáci mohou být hodnoceni známkami nebo slovním hodnocením, případně kombinací obou těchto možností. O použití typu hodnocení rozhodne třídní učitel po dohodě s rodiči. 1.6.Každé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi Výpis z vysvědčení. 1.7.Pro potřeby klasifikace se mohou předměty dělit orientačně do dvou skupin: a) předměty s převahou teoretického zaměření a předměty s převahou praktických činností b) předměty s převahou výchovného a odborného zaměření 2. Stupně hodnocení (mimo slovní hodnocení) a klasifikace na vysvědčení: 2.1 Prospěch Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen těmito stupni: V ročníku se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, v ročníků se použije slovní označení stupně hodnocení: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Poznámka: Jednotlivými vyučovacími předměty jsou chápány předměty povinné, povinně volitelné i volitelné. 2.2 Chování Chování žáka je hodnoceno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 2.3 Celkový prospěch Celkový prospěch žáka je hodnocen: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Celkový prospěch v ročníku prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni: pracoval úspěšně pracoval 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 3.1 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka

20 - soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami - analýzou výsledků činnosti žáka - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb - rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 3.2 Žák, zvláště žák roč., musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň třikrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně 3.3 Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení (klasifikace) a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. 3.4 Kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Pololetní kontrolní písemné práce jsou povinné pouze v českém jazyce a v matematice v postupovém ročníku. Učitel provede analýzu výsledků (zvládnutí učiva) a s těmito výsledky seznámí ředitelství školy. (Za kontrolní písemnou práci je považováno písemné zkoušení přesahující reálně předpokládanou dobu zpracovávání žáky 20 min a zabírající více než jeden okruh učiva.) V jeden den je povoleno psát pouze jednu kontrolní písemnou práci. Takovouto písemnou práci oznámí vyučující žákům v dostatečném časovém předstihu (minimálně týden předem). 3.5 Učitel je povinen vést přehlednou a prokazatelnou soustavnou evidenci o každém hodnocení (klasifikaci) žáka v klasifikačním sešitě příp. v portfoliu. Sešit učitel obdrží od vedení školy vždy na začátku školního roku. Klasifikační sešit je považován za úřední dokument. Po ukončení školního roku je archivován. 3.6 Zákonné zástupce žáka informuje učitel pravidelně o prospěchu a chování žáka: - na pravidelných třídních schůzkách - prostřednictvím žákovské knížky (u žáků ročníku minimálně tři známky za pololetí, také další sdělení rodičům) - osobními rozhovory či písemnou formou (dopis apod.) 3.7 Při hodnocení učitel sleduje v souladu: - v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti dané povahou jednotlivých vyučovacích předmětů - jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti - jak žák zvládá základní komunikační prostředky, které mu umožňují užívat a uplatňovat získané vědomosti - jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení - jak ovládá důležité učební postupy a způsoby samostatné práce (práce s učebnicí, tabulkami, odkazy, slovníky, vyhledávání informací) - jak žák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, které jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším životě - jak se žák projevuje, jaké má vlastnosti ( spolehlivost, odpovědnost, vstřícnost, tolerantnost) 4. Vlastní hodnocení žáka 4.1 Žáci se hodnotí (klasifikují) ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. 4.2 Hodnocení (klasifikační stupeň) stanoví učitel, který vyučuje příslušný předmět. 4.3 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení (stupeň) za hodnocené období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledné hodnocení rozhodnutím ředitele školy

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2 Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více