Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č PSČ: IČO: DIČ: CZ Tel.: , Fax: Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú.: /0100. WWW: Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora, č. jedn. 554/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický Praha, 2004 Verze II. platná od šk. roku 2009/

2 Anotace: Naše škola je plně organizovanou základní školou s integrovanou mateřskou školou ve Světlé. Naše zařízení navštěvuje přibližně 200 dětí z Andělské Hory, Světlé Hory a jejích součástí. O děti se stará celkem 30 pracovníků (pedagogických i nepedagogických). Zřizovatelem školy je Město Andělská Hora, nejvíce žáků do školy dochází (dojíždí) z obce Světlá Hora. Škola pracuje podle zásad projektů Zdravá MŠ, Zdravá škola. Jelikož jsme školou venkovskou nacházející se v CHKO Jeseníky, více se zaměřujeme na problematiku ochrany životního prostředí, přírody a ekologii (EVVO). Zapojujeme se i do mezinárodních projektů (GLOBE, Ekoškola, ) a spolupracujeme i se zahraničními partnery. Díky našim možnostem (materiálním, technickým i personálním) chceme žáky dobře připravit na budoucí uplatnění při dalším studiu nebo v praktickém životě také v oblasti ICT, jazyků i dalších. Velký důraz klademe i na zdravé vztahy mezi žáky, zdravý životní styl, schopnost spolupráce, pracovní návyky Chceme, aby z naší zdravé školy vycházely všestranně rozvinuté zdravé osobnosti. Snažíme se být i školou komunitní a otevřít se tedy celé komunitě, všem občanům našich obcí, nejen školní mládeži. Obsah : 1. Identifikační údaje s Charakteristika školy s Velikost a úplnost školy s Vybavení školy s Charakteristika pedagogického sboru s Charakteristika žáků školy s Stravování, školní družina, zájmová činnost s Školní projekty s Spolupráce s rodiči a jinými subjekty s Charakteristika ŠVP s Zaměření školy s Hlavní cíle vzdělávacího programu s Ideální žák naší školy s Péče o žáky se speciálními vzdělávacímu potřebami s Poradenské služby ve škole s Prevence sociálně-patologických jevů s Začlenění průřezových témat s Rámcový učební plán s Charakteristika s Učební plán s

3 4.3 Rozpracování učebního plánu na školní rok s Učební osnovy příloha 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy s Hodnocení žáků s Autoevaluace školy s Stanovení kritérií a jejich následné vyhodnocování s Evaluační nástroje s Hodnocení práce zvenčí s Hodnocení práce MŠ s

4 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora, č. jedn. 554/2007 Název školy: Adresa školy: Ředitel: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215, Andělská Hora Mgr. Leoš Sekanina Kontakty Telefon: (spojov.), (ředitel), (T-Mobile) Fax: Web: Zařazení do sítě škol IZO: REDIZO: IČO: Zřizovatel: Město Andělská Hora Andělská Hora č Andělská Hora Kontakty: Telefon, Fax: starosta obce: Dušan Vavřík Koordinátoři ŠVP: Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele školy Platnost dokumentu od: ŠVP projednán Radou školy: Verze: II. šk. rok 2009/ Mgr. Leoš Sekanina ředitel školy razítko školy - 4 -

5 2. Charakteristika školy 2. 1 Velikost a úplnost školy ZŠ a MŠ Andělská Hora je úplná škola s devíti postupnými ročníky s integrovanou MŠ, v současné době s jednou třídou v každém ročníku. Kapacita školy dle rejstříku škol je 250 žáků. Žáci Školní rok Počet žáků MŠ Počet žáků ZŠ Žáků celkem Počet dětí ŠD 2007/ / / Pracovníci Školní rok Ped. prac. MŠ Ped.prac. ZŠ Ped. prac. Neped. prac. 2007/ celkem / / Třídy (počty tříd + průměrná naplněnost) Školní rok Počet tříd MŠ Počet tříd ZŠ Oddělení ŠD 2007/2008 2/25 9/16,44 4/18, /2009 2/25 9/16,55 4/16,5 2009/2010 2/25 9/16,44 4/17,5 Budova základní školy je umístěna v Andělské Hoře v budově bývalého kláštera a jeho přístaveb. Škola se skládá ze dvou samostatných nepropojených budov a samostatně stojící budovy tělocvičny. Součástí školy je i školní dvůr s venkovními učebnami a školním atriem, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, travnaté hřiště, školní pozemky se skleníkem, školní meteoareál. Kromě žáků z Andělské Hory navštěvují školy i žáci z obce Světlá Hora (cca 80%) a jejích místních částí (Stará Voda, Dětřichovice, Suchá Rudná, Podlesí). Několik žáků (cca 5 žáků) je i z okolních obcí mimo spádovou oblast školy (Rudná p. Prad., Bruntál, Vrbno p. Prad.)

6 Součásti školy: 1. Mateřská škola v Andělské Hoře č. 217, t.č. mimo provoz 2. Mateřská škola ve Světlé Hoře, Světlá č Školní jídelna při MŠ ve Světlé, Světlá č Školní jídelna při ZŠ v Andělské Hoře, Andělská Hora č Školní družina, Andělská Hora č Základní škola, Andělská Hora č Vybavení školy Prostorové a hygienické: Budovy jsou sice staré (kromě přístaveb), snažíme se je však ve spolupráci se zřizovatelem udržovat v odpovídajícím stavu provozním i hygienickém. V poslední době jsme provedli výměnu osvětlovacích těles, modernizaci provozů kuchyní i venkovního areálu tak, aby vše vyhovovalo všem hygienickým i bezpečnostním normám. Prostory školy umožňují i luxus odborných učeben i samostatných kmenových tříd. Materiální a technické vybavení školy: Žáci mohou využívat odborné učebny: jazykovou, učebna PC, školní dílny, cvičná kuchyňka + cvičný byt, multimediální pracovna, učebny výtvarné výchovy, učebna přírodopisu a ekologie, učebna zeměpisu dějepisu, učebna hudební výchovy, učebny fyziky chemie, školní knihovna, učebna chovatelství ZOO-koutek. Dvě venkovní atriové učebny. Po stránce technické je školy solidně vybaveny, žáci i učitelé mají k dispozici všechny dnes běžné učební pomůcky včetně projekční i audio-techniky. Kromě dvou počítačových učeben je připojení internetu ve všech kmenových třídách, v některých odborných učebnách, dále v knihovně, sborovnách i školní družině. V současnosti je ve škole k dispozici žákům i pracovníkům více než 50 ks PC. Škola poskytuje také prostory pro výuku Základní umělecké škole, s.r.o., Krnov taneční obor, také pro výuku hry na hudební nástroje. Prostory školy jsou hojně využívány dětmi i dospělými i mimo vlastní výuky (kroužky, sportovní aktivity, ) 2. 3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, dalších 13 učitelů (z toho 1 výchovný poradce - preventista sociálně-patologických jevů, 1 koordinátor EVVO, 1 metodika ICT správce PC sítě, 1 spec. ped. pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami) dále 1 vychovatelka školní družiny, 4 učitelky MŠ a t.č. 1 asistentka pedagoga pro práci se žákem se specifickými vzdělávacími potřebami. Kromě externistky (psaní na PC) a jedné učitelky MŠ jsou všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikovaní, ne všechny předměty však jsme schopni pokrýt učiteli s odpovídající aprobací

7 Vedení školy se snaží v maximální míře podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků ať finančně, či vytvářením podmínek například úpravou rozvrhu hodin, samotným organizováním dalšího vzdělávání přímo ve škole nebo podporou při vyhledávání vhodných kurzů vzdělávacích center. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, výuka cizích jazyků, a především aplikací RVP. V uplynulých letech přibližně pedagogové prošli školením práce na počítači v projektu P1 a P SIPVZ. Podmínky pro řízení organizační struktura: Škola má zpracován několikastupňový systém řízení. Kromě ředitele a jeho zástupkyně jsou na dalších stupních řízení také vedoucí učitelka MŠ, vedoucí vychovatelka ŠD, vedoucí školních jídelen, školník (nadřízen uklízečkám). Vedení školy napomáhá také sekretariát (administrativní pracovnice s úvazkem 0,25 a účetní s úvazkem 1.0). Zpracování mzdové agendy zajišťujeme externě. Na zřizovatelské radnici není ustaven odbor školství, veškerou školskou problematiku projednáváme přímo se starostou, ekonomické záležitosti i v součinnosti se starostou obce Světlá Hora. 2.4 Charakteristika žáků školy Jsme spádovou školou, přibližně 80% dětí do ZŠ do Andělské Hory dochází nebo dojíždí (bezproblémová dostupnost autobusy, provoz školy se přizpůsobuje jízdním řádům a dopravní obslužnosti). Do MŠ ve Světlé dojíždí cca 20% dětí. Sociální podmínky v naší oblasti nejsou příliš dobré. Hodně dětí má rodiče nezaměstnané; vysoké procento dětí pochází z neúplných rodin a má horší nebo méně podnětné rodinné zázemí. Ke všem těmto skutečnostem musí škola při veškeré své činnosti přihlížet, žákům (rodičům) nabízet jen záležitosti cenově dostupné nebo dotované (výlety, kulturní představení, nároky na pomůcky, ). Značnou pozornost také musíme věnovat prevenci projevů rizikového chování (PRCH), zaměřujeme se především na mezilidské vztahy, prevenci šikany; vzhledem k výše uvedeným sociálním podmínkám nemůžeme podceňovat také prevenci kouření, alkoholu a dalších návykových látek. 2.5 Stravování, školní družina, zájmová činnost V našich dvou školních jídelnách se samostatnými moderně vybavenými vývařovnami se stravuje přibližně 150 dětí (z toho necelých 50 v MŠ). Vedoucí jídelen se snaží ve spolupráci s vedením školy připravovat cenově dostupnou a nutričně hodnotnou stravu. Jsme si vědomi toho, že pro některé děti ze socio-ekonomicko znevýhodněného prostředí je školní stravování jediným teplým jídlem, které dítě dostane. Školní družina zajišťuje provoz ranní i odpolední. Děti po příjezdu prvních autobusů tráví čas do zahájení výuky v kulturním prostředí družiny za dozoru vychovatelek. V rámci odpolední družiny pak rozvíjejí v rámci kroužků i svou zájmovou činnost. Družina takto zastupuje roli rodičů. Škola nabízí výběr volitelných předmětů a především velký počet zájmových kroužků (přes 20) od sportovních, přes výtvarné, dramatické apod. Samozřejmě ne všechny kroužky jsou určeny pro všechny děti rodiče kroužky vybírají podle věku dětí, jejich zájmů i časových možností. Návštěva kroužků je bezplatná. Většinu kroužků vedou ve svém volném čase zaměstnanci školy. 2.6 Školní projekty Projekty a projektová výuka podporuje a rozvíjí běžnou činnost školy, propojuje výuku více s běžnou praxí a životem

8 Prakticky ve všech třídách a ve většině předmětů vyučující připravují třídní projekty. Ty většinou propojují aktuálně probírané učivo s praktickým životem (prvouka, přírodopis témata naše obec, naše příroda, naše rodina, zdraví ) Výstupem z těchto třídních projektů bývají především grafické práce žáků postery, fotodokumentace, web-prezentace, výrobky, Pravidelné celoškolní projekty jsou již většího rozsahu obsahově i časově. Snažíme se tyto projekty organizovat napříč školou (děti od MŠ až po deváťáky) i napříč předměty (mezipředmětové vazby). Většina celoškolních projektů bývá zakončena společnou prezentací i s účastí veřejnosti. Tyto projekty jsou součástí průřezových témat (viz dále) a jakýchsi kampaní v dobrém slova smyslu. Např. každoroční ekologické projekty vrcholí v měsíci dubnu u příležitosti Dne Země akcemi v přírodě ve spolupráci s dalšími organizacemi (Správa CHKO Jeseníky, společnost Actaea, Český svaz ochránců přírody, ) Zapojujeme se i do mezinárodních projektů, především ekologických. V rámci programu GLOBE provádíme pravidelná meteorologická, fenologická a hydrologická měření, jejichž výsledky žáci odesílají prostřednictvím internetu do amerického ústředí. V rámci přeshraniční spolupráce s partnerskými obcemi a školami v Polsku se naši žáci i několikrát ročně účastní kulturních a sportovních akcí, dílen apod. na obou stranách státní hranice. Mezi nejúspěšnější projekty z poslední doby patří: Žijeme v Evropě (části: Země EU, Evropská kultura, Vánoce v Evropě, Evropská flora a fauna, ), projekt Žába, projekt Lilie, projekt Hledání jara, Bojovníci proti totalitě očima dětí, dlouhodobý projekt Souznění (spolupráce MŠ a 1. st. ZŠ), víceletý projekt Prolamování ledů (vztahy mezi žáky, prevence soc. patolog. jevů). Mezi žáky má veliký ohlas Škola naruby (nejstarší žáci vyučují své mladší kamarády), Den bez stresu (žáci si sami sestaví z nabídky svůj rozvrh netradiční výuka). 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se v posledním období výrazně zlepšuje, stále však nemůžeme být spokojeni. Solidní je účast na pravidelných třídních schůzkách (cca 70% rodičů). Řada rodičů si navykla účastnit se společných třídních akcí pro rodiče a děti (nejvíce v MŠ a na 1. st. ZŠ). Tyto akce se snažíme co nejvíce podporovat a rodiče tak vtáhnout do života školy. Školská rada je tvořena ze zvolených zákonných zástupců dětí, pedagogů a jmenovaných zástupců zřizovatele vždy po třech členech. Její pravomoci vymezuje školský zákon (schvalování ŠVP, výročních zpráv, školního řádu, ). Schází se pravidelně, minimálně 2x ročně. Po jistém období stagnace se nyní činnost školské rady zdárně rozvíjí. Spolupráce s obcemi a dalšími organizacemi Spolupráce ze zřizovatelskou radnicí je na velmi dobré úrovni. V rámci svých skromných možností radnice podporuje činnost školy a to nejen finančně. Škola spolupracuje i s radnicí ve Světlé Hoře, která sice není zřizovatelem, ale podílí se významnou měrou na plnění rozpočtu i dodávce žáků (80%). V posledním volebním období se napjatá situace velmi zlepšila a to se odrazilo i na vstřícném přístupu OU Světlá Hora vůči škole. Škola se na oplátku podílí na spoluorganizování téměř všech kulturně-společenských akcí, které se v našich obcích pořádají. Propůjčuje své prostory, zajišťuje kulturní vystoupení, pomáhá i materiálně. Kromě radnic spolupracuje škola i se zájmovými organizacemi (hasiči, tělovýchova, Občanské sdružení Světelská pohoda, ) K tradičním akcím patří např.: Maškarní karneval a Školní ples, Velikonoční strom, Velikonoční dílny, stavění máje, pálení čarodějnic, Akademie, Den města Andělská hora, Den dětí, Slavnostní rozloučení s deváťáky, Rozloučení s předškoláky, Vánoční dílna, rozsvěcení vánočního stromu, )

9 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními. Nejvíce spolupracujeme s PPP Bruntál. Pracovníci PPP k nám jezdí na pravidelné konzultace, také na osvětové přednášky pro rodiče i pedagogy, spolupracují na programech adaptačních pobytů třídních kolektivů, pomáhají nám coby odborní garanti při zpracovávání žádostí o granty, také spolupracujeme s PPP při sestavování IVP pro žáky se specifickými vzděl. potřebami.apod. Žáci s rodiči pak do PPP jezdí na šetření. Také spolupracujeme s SPC Bruntál při základní škole Rýmařovská. Další partneři: Pravidelně spolupracujeme s pracovníky Domu dětí Bruntál IUVENTUS Karviná (chovatelé, programy na adaptační pobyty, ) Důležitá je i spolupráce s pracovníky soc. odboru MěÚ Bruntál týká se především problémových žáků a problémových rodin. Velmi dobrou spolupráci máme i s IPS při Úřadu práce Bruntál volba povolání. Významným partnerem jsou i školy a radnice v partnerských obcích v Polsku (Reńska Wies, Dlugomilowice Andělská Hora; Polska Cerekiew Světlá Hora). Tradicí se staly vzájemné návštěvy, kulturní vystoupení, sportovní utkání. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. 1 Zaměření školy Chceme proměnit školu v prostředí, kde se všichni (děti, pracovníci i rodiče) cítí bezpečně a spokojeně, a kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované péče. Škola pracuje podle filozofie a zásad projektů Zdravá MŠ, Zdravá škola. Naším cílem je rozvíjet - respekt k potřebám jednotlivce (žáka, učitele, rodiče) pojatý v souvislosti s celkem společnosti a světa - komunikaci a spolupráci uvnitř školy i s partnery K dosažení těchto cílů se snažíme o: A. pohodu prostředí o bezpečné a vstřícné prostředí o důraz na uspokojení základních fyziologických potřeb pitný režim, pohybové aktivity, o materiální vybavení školy (pomůcky, technika, prostory k relaxaci ) o sociální pohoda (vzájemná úcta, důvěra, uznání, empatie, otevřenost v komunikaci, kooperace spolupráce a vzájemná pomoc) B. zdravé učení o smysluplnost (učit se pro život a ne pro školu praktická využitelnost) o možnost výběru a přiměřenost (možnost volby počínaje stravou v jídelně až po možnost výběru termínu odevzdání práce nebo témat učiva) - 9 -

10 o spoluúčast a spolupráce (spolupráce dětí, spolupráce s dalšími sociálními partnery) o motivující hodnocení (nesoutěživé prostředí, zpětná vazba, sebedůvěra, iniciativa C. otevřené partnerství o škola jako model demokratické společnosti (pravidla, spoluúčast, spolupráce) o škola jako kulturní a vzdělávací středisko obcí (otevřená dalším aktivitám sport, zájmová sdružení, ) Protože se škola nachází v CHKO Jeseníky, zaměřujeme se na problematiku ochrany životního prostředí, přírody a ekologii (EVVO). Od našich absolventů očekáváme, že budou nejen zdraví fyzicky i psychicky, ale také, že budou mít zdravý vztah k životnímu prostředí. Vedeme je k tomu např. těmito aktivitami: - třídění odpadů a jejich následné zpracování - pochopení globálních souvislostí v rámci povinných nebo volitelných předmětů (přírodopis, ekologie, ekologická praktika, kurz chovatelství, kurz pěstitelství, ) - zapojení se do školních i mezinárodních eko-projektů Absolvent naší školy by měl být také vybaven jazykově (volba tří světových jazyků od 2. ročníku; od 6. ročníku druhý povinný cizí jazyk) a měl by být i dostatečně počítačově gramotný (výuka ICT a jejích aplikací už od 2. ročníku) Specifikou naší školy je i široká nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Suplujeme tak absenci zájmových organizací (Domy dětí, ZUŠ ) a často nahrazujeme i rodinné zázemí a podporu. Podporujeme zvyšování odborné kvalifikace pedagogů a následné využití získaných poznatků a zkušeností ve vyučovacím procesu, motivujeme pracovníky i žáky k celoživotnímu vzdělávání 3. 2 Hlavní cíle vzdělávacího programu RVP proklamuje, že základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence (způsobilosti) a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

11 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3. 3 Ideální žák naší školy: si osvojí v etapě základního vzdělávání především tyto způsobilosti (klíčové kompetence) Způsobilost k učení vyhledává a třídí informace dovede je efektivně využít ve škole i v praktickém životě uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků, používá odbornou terminologii pozoruje a experimentuje, výsledky porovnává, kriticky posoudí a vyvozuje z nich závěry Způsobilost k řešení problémů rozpozná problémové situace vyhledá informace vhodné k řešení problému, hledá různé varianty řešení, volí vhodné způsoby řešení je schopen své postupy obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí Způsobilost komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu dokáže naslouchat, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse rozumí různým typům sdělení, využívá k tomu i informační a komunikační prostředky a ICT dovednosti využívá v praxi k vytváření vztahů s ostatními lidmi Způsobilost sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá respektuje různé názory i různé osobnosti Způsobilost občanská respektuje názory a přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti Kompetence pracovní dodržuje pravidla bezpečnosti, plní povinnosti a závazky přemýšlí realisticky o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

12 3. 4 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané Žáci se zdravotním postižením: (Vyhl.: 147/2011 Sb.: žáci s tělesným postižením, smyslovým postižením, s mentálním postižením, poruchou chování, učení. Mají nárok na podpůrná opatření: spec. metody, postupy a formy a prostředky vzdělávání; kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály, zajištění služeb asistenta pedagoga,. Škola již několik let úspěšně pracuje v modelu tzv. kabinetu. Spec. pedagog (t.č. vyuč. 1. st. ZŠ) si zve žáky se spec. vzdělávacími potřebami na sezení v rámci výuky nebo po vyučování. Podle doporučení PPP (příp. podle individuálního vzdělávacího plánu) se pak ve spolupráci s rodiči (podmínka!) snaží eliminovat event. specifické poruchy učení či další zdravotní postižení. Žáci jsou integrováni v běžných třídách. Žáci zdravotně znevýhodnění: (Vyhl.: 147/2011 Sb.: např. žáci s nepříliš závažným tělesným postižením, smyslovým postižením, s mentálním postižením, poruchou chování, učení. Mají nárok na vyrovnávací opatření pedagogické metody a postupy, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, individuální podporu v rámci výuky i při přípravě na výuku, využívání poradenských služeb, ) žáci s tělesným postižením, smyslovým postižením, s mentálním postižením, poruchou chování, učení) Jsme schopni se postarat i o děti s tělesným postižením, v nedávné době naši školu úspěšně absolvovala vozíčkářka, byť původně nejsme škola bezbariérová. Ohled bereme i na děti s běžnými poruchami zraku, děti alergické apod. Jejich potřebám přizpůsobujeme prostředí (čističky vzduchu ve třídách s větším počtem alergiků), organizaci výuky (především mimo budovu školy např. zajištění náhradní činnosti a dohledu pro alergiky při práci v terénu v době výskytu alergenů). Žáci sociálně znevýhodnění: (Vyhl.: 147/2011 Sb.: žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou a žák znevýhodněný nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka.) Naše škola je umístěna v oblasti s výraznou nezaměstnaností, s velkým procentem dětí z neúplných rodin, se značnou migrací obyvatelstva. Snažíme se o co nejširší nabídku zájmových kroužků a nepovinných předmětů (bezplatně), minimalizujeme nutné výdaje rodičů - hromadně nakupujeme levnější pomůcky a školní potřeby, školní výlety apod. vybíráme rovněž podle cenové dostupnosti; kulturní akce, adaptační pobyty a další dotujeme také z výtěžku karnevalu, plesu, oslovujeme sponzory. Většina dětí 1. st. také navštěvuje školní družinu. Snažíme se udržet i cenu obědů ve školní jídelně na co nejdostupnější úrovni. Žáci mimořádně nadaní: (Vyhl.: 147/2011 Sb.: mají nárok na podpůrná opatření: speciální metody, postupy a formy, didaktické materiály a prostředky vzdělávání, jinou úpravu organizace vzdělávání, poradenské služby) Individuálně se věnujeme i žákům talentovaným, můžeme zpracovat i Individuální vzdělávací plány; byť v současnosti nemáme žádného žáka takto diagnostikovaného. Pro práci s žáky se spec. vzdělávacími potřebami máme k dispozici t.č. i kvalifikovanou asistentku pedagoga. I žáci, kteří nemají zpracován individuální vzdělávací plán nebo jejich specifické vzdělávací potřeby nejsou natolik výrazné, mohou využívat služeb naší spec. ped. a dle doporučení PPP Bruntál s nimi také individuálně pracujeme v běžných třídách

13 Celkově se staráme o cca dvacítku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (s nárokem na podpůrná opatření), dalších zhruba 20 dětí je tzv. zohledňovaných (s nárokem na vyrovnávací opatření). 3.5 Poradenské služby ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce - metodik prevence spolu s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Výchovný poradce je v pravidelném kontaktu s SPC, PPP i IPS Úřadu práce. Pomoc výchovného poradce spočívá především v řešení těchto situací: - výchovné problémy a sociálně patologické jevy - pomoc při profesním zaměření, volbě povolání kariérní poradenství - poradenství při školní neúspěšnosti - kontakt s odbornými zařízeními (SPC, PPP, lékař, ) - pomoc rodičům při výchově dětí - konzultace s ostatními pedagogy 3.6 Prevence rizikového chování Vedení školy společně s metodikem prevence zpracovává Program prevence rizikového chování. Škola spolupracuje především s pracovníky PPP Bruntál, se kterými pravidelně konzultuje příp. potíže. Kromě běžné práce ve vyučování (především v pravidelných třídnických hodinách zařazených do pevného rozvrhu hodin, také v předmětech rodinná výchova, občanská výchova, ) se největší díl práce na tomto úseku daří vykonávat na tzv. adaptačních pobytech nebo na dalších akcích třídních kolektivů mimo výuku. Škola tyto aktivity významně podporuje, také se snaží vcelku úspěšně získávat dotace z krajského úřadu. 3.7 Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsme po projednání na jednání Pedagogické rady školy nezapracovali do jednotlivých předmětů, ale pojali jsme je jako jakési kampaně v průběhu celého školního roku. Jsou vesměs prováděny formou celoškolních projektů: 1 Osobnostní a sociální výchova: Termín: vždy v září, každoročně. Pokud možno i "adaptační" pobyty. Zaměřit se na problematiku ve výuce, pro vybrané třídy pobyty. 1. st. + MŠ projekt. 2 Výchova demokratického občana Termín: vždy v září, každoročně. Na třídnických hodinách (5. 9. roč.), dále především prvouka, vlastivěda, Ov, Rv. Ve třídách volby samosprávy, pravidla třídy, pravidla školy, dopracování loňských pravidel

14 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Termín: podle probíraného tématu. Vždy jednorázový projekt s přípravou v rámci dlouhodobého již nastartovaného projektu "Žijeme v Evropě" Témata pro nejbližší období: Kultura v evropských zemích (podzim) Příroda Evropy (jaro) Země EU Zvyky, tradice, svátky... v Evropě (prosinec) 4 Multikulturní výchova Termín: vždy v květnu-červnu, každoročně. Zaměření ve výuce všech předmětů. Vyvrcholení: přátelská setkání s vrstevníky z družebních škol (Polsko, Německo), hosté (Ukrajina), výjezd k přátelům (Polsko), společné akce s partnerskou obcí - školou např. ekologie 5 Enviromentální výchova Termín: vždy v dubnu, každoročně. Zaměření ve výuce všech předmětů, nejvíce: Prv, Př, Eko, Z; vyvrcholení akce ke Dni Země. Doporučení: exkurze do nejbližšího i vzdálenějšího okolí (jako eventualita školních výletů), nabídka eko-exkurzí (čistička, recyklační firma,...) 6 Mediální výchova Termín: vždy v březnu, každoročně. Vyvrcholení: akce Březen měsíc knihy, Březen měsíc internetu. Možnost využít vybavení školy: kamery, diktafony, školní/třídní časopisy. Využít zdokumentování a prezentaci celoškolních akcí např. Den bez stresu, Škola naruby, Den Země. Vlastní relace do školního rozhlasu (od 5. roč.), vlastní televizní studio. Setkání s pracovníky médií. Průřezové téma Především v měsíci Nejvíce v předmětech 6.1 Osobnostní a sociální výchova vždy v září, každoročně Rv, Ov, Prv Na 2. st. především v třídnických hodinách, při stanovování pravidel i 6.2 Výchova demokratického občana 6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vždy v září, každoročně prosinec, každoročně v dalších př. Na třídnických hodinách (5. 9. roč.), dále především prvouka, vlastivěda, Ov, Rv. Parlament, samosprávy Projekt: Žijeme v Evropě. Čj, Vv, Cizí jazyky, Ov, Rv, D, Hv, Z, Inf Další dle konkrétního zaměření projektu) 6.4 Multikulturní výchova vždy v květnu, každoročně Jazyky (Čj i cizí). Rv, Ov, Pč, Vv, Tv, Hv 6.5 Enviromentální výchova vždy v dubnu, každoročně Prv, Př, Eko, Z, Čj 6.6 Mediální výchova vždy v březnu, každoročně Čj, cizí jazyky, Inf, Vv, D Pozn.: 1. Průřezová témata se zahrnují do výuky ve všech ročnících a ve většině předmětů, výše uvedeny jen ty předměty, které téma zahrnují přednostně, prvoplánovitě. 2. Je-li téma možno zahrnout i do dalších tématických celků v jiných než výše uvedených obdobích, je rovněž zahrnuto do výuky

15 3. Témata 6.3; 6.5; 6.6 jsou většinou zpracována ve formě projektů se společným výstupem prezentací. 4. Témata 6.1 a 6.2 nejvíce realizována v mezitřídních projektech (MŠ + třídy 1. st.: Souznění ) a v projektech partnerství tříd ( roč.; roč.) 5. Témata 6.1 a 6.2 také realizována v projektech rodičů + dětí, především 1. období na 1. st. ZŠ 4. Rámcový učební plán 4. 1 Charakteristika Tabulace učebního plánu učební plán je pro přehlednost zpracován v tabulce, kde je oddělen 1. a 2. stupeň. Dále následuje výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro disponibilní časovou dotaci v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň. Poznámky k učebnímu plánu: Cizí jazyk od 2. roč. povinně Anglický jazyk. V rámci disponibilní časové dotace Další cizí jazyk ročníku zde možnost volby jazyka (volba dětí + rodičů) aktuálně nabídka NJ a Rj. Oblast Informační a komunikační technologie vyuč. předmět Informatika (3. a 6 roč. po 1 vyuč. hodině) V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Počítačové aplikace (4., 5., 7., 8. po jedné vyuč. hodině, 9. roč. dvě vyuč. hodiny) Oblast Člověk a jeho svět vyučována v předmětech Prvouka (1. 3. roč. po dvou vyuč. hodinách); Vlastivěda (4. a 5. roč. po dvou vyuč. hodinách); Přírodověda (4. a 5. roč. po jedné vyuč. hodině) Oblast Člověk a společnost vyučována ve dvou předmětech: Dějepis (6. 9. roč. po dvou vyuč. hodinách), Občanská výchova (6., 7. a 8. roč. po jedné vyuč. hodině) V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Výchova k občanství 9. roč. 1 hodina Oblast Člověk a příroda vyučována v předmětu Fyzika (6. roč. 1 hod., 7. a 8. roč. Dvě vyuč hodiny; 9. roč. 1 hodina. Dále Chemie (8. roč. 2. hod., 9. roč. 1 hod.). Dále Přírodopis (6. a 7. roč. 2 hodiny, 8. a 9. roč. 1 hodina). Dále Zeměpis (6. a 7. roč. 2 hodiny, 8. a 9. roč. 1 hodina) V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Zeměpisná praktika (9. roč. 1 hodina); dále Ekologie (4., 5., 7., 8. a 9. roč. pod jedné vyuč. hodině) Oblast Člověk a zdraví téma na 1. st. vyučováno v předmětu Tělesná výchova; na 2. st. ZŠ vyučováno v předmětu Rodinná výchova (6. a 7. roč. po jedné vyuč. hodině), Tělesná výchova (po 2 hodinách) V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Výchova ke zdraví (8. a 9. roč. po jedné vyuč. hodině) Oblast Člověk a svět práce - 1. st. ZŠ vyučována v předmětu Praktické činnosti 2. st. ZŠ (6. 8. roč. po jedné hodině) vyučováno v předmětu Praktické činnosti v kurzech (časová dotace kurzu 1 hod. týdně, počet hodin za školní rok se u jednotlivých kurzů může různit některé kurzy jsou pololetní. některé na celý školní rok, jiné jen sezónní např. Pěstitelství). Konkrétní nabídka kurzů se sestavuje dle zájmu žáků (rodičů) zjišťovaného dotazníky vždy pro konkrétní školní rok. Přesně pak rozpracováno v Učebním plánu konkrétního školního roku

16 Žákům nabízíme např. tyto kurzy, ze kterých si většinou po poradě s rodiči vybírají. Dotazník obdrží vždy před koncem školního roku na další rok: Pěstitelství; Chovatelství; Provoz a údržba domácnosti; Příprava pokrmů; Svět práce volba povolání; Využití digitálních technologií; Estetika a výtvarná výchova; Práce s technickými materiály. V rámci disponibilní časové dotace vyuč. předmět Svět práce (9. roč. 1 vyuč. hodina) Pozn.: Na 1. st. ZŠ, zvláště v prvním období, se vesměs vyučuje v blocích, rozvrh hodin je pouze orientační a je upravován aktuálně v týdenních plánech práce. Průřezová témata nevyučována samostatně jako předmět, ale obsah zařazen do učiva jednotlivých předmětů; vždy v konkrétním časovém období téma vyvrcholí projektovým dnem/týdnem a veřejnými prezentacemi apod. 4.2 Učební plán 1. st. 2. st. Předmět Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory roč roč. Min Min Český jazyk a Jazyk a jazyková Český jazyk (Čj) literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Informatika (Inf) Prvouka (Prv), Vlastivěda (Vl) Člověk a jeho svět Přírodověda (Př) Dějepis Dějepis (D) Člověk a Výchova - 11 Občanská výchova společnost k občanství (Ov) Fyzika Fyzika (F) Člověk a příroda Chemie Chemie (Ch) 21 Přírodopis Přírodopis (Př) Zeměpis Zeměpis (Z) Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Rodinná výchova Výchova ke zdraví (Rv) 10 Tělesná výchova Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Praktické činnosti (Pč) Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace Cvičení z Matematiky (CvM) Výchova k občanství (VO)

17 Další cizí jazyk (Rj, Nj, ) Konverzace v Aj (Kaj) Základy administrativy (ZA) Cvičení z Českého jazyka (CvČj) Zeměpisná praktika (ZPr) Výchova ke zdraví (VZdr) Svět práce (SPr) Ekologie (Eko) Počítačové aplikace (PA) Dramatická výchova (DrV) Celková povinná časová dotace Rozpracování učebního plánu na konkrétní šk. rok Učební plán dle ŠVP ZŠ a MŠ Andělská Hora: st. 2. st. Předmět Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory roč roč ZŠ ZŠ ZŠ Český jazyk a Jazyk a jazyková Český jazyk (Čj) literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (M) Informační a komunikační technologie Informatika (Inf) Prvouka (Prv), Vlastivěda (Vl) Člověk a jeho svět Přírodověda (Př) Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Dějepis Dějepis (D) Výchova Občanská výchova k občanství (Ov) Fyzika Fyzika (F) Chemie Chemie (Ch) Přírodopis Přírodopis (Př) Zeměpis Zeměpis (Z) Hudební výchova Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova Výtvarná výchova (Vv) Rodinná výchova Výchova ke zdraví (Rv) Tělesná výchova Tělesná výchova (Tv) Praktické činnosti (Pč) Průřezová témata

18 Disponibilní časová dotace Cvičení z Matematiky (CvM) Další cizí jazyk (Rj, Nj, ) Základy administrativy (ZA) Cvičení z Českého jazyka (CvČj) Výchova ke zdraví (VZdr) Ekologie (Eko) Počítačové aplikace (PA) Dramatická výchova (DrV) Celková povinná časová dotace Pozn: 4., 5. a 9. ročník vyučován podle vzdělávacího programu Základní škola. 5. Učební osnovy Vzhledem k rozsahu materiálu je tato část ŠVP zpracována v samostatném souboru, který je v tištěné podobě materiálu řazen jako příloha a nedílná součást ŠVP. K dispozici všem zájemcům v kanceláři školy. 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáků Hodnocení a klasifikaci žáků upravuje platný Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků ZŠ a MŠ Andělská Hora Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte 1. Zásady hodnocení 1.1.Při hodnocení je umožněno používat všechny běžné formy, které jsou v souladu s platnou legislativou (klasifikace, slovní hodnocení apod.), zvláštní zřetel je kladen na hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 1.2.Při hodnocení, průběžném i celkovém, pedagogický pracovník (dále učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 1.3.Při celkovém hodnocení - klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu hodnoceného období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 1.4.Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%

19 1.5.Žáci mohou být hodnoceni známkami nebo slovním hodnocením, případně kombinací obou těchto možností. O použití typu hodnocení rozhodne třídní učitel po dohodě s rodiči. 1.6.Každé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi Výpis z vysvědčení. 1.7.Pro potřeby klasifikace se mohou předměty dělit orientačně do dvou skupin: a) předměty s převahou teoretického zaměření a předměty s převahou praktických činností b) předměty s převahou výchovného a odborného zaměření 2. Stupně hodnocení (mimo slovní hodnocení) a klasifikace na vysvědčení: 2.1 Prospěch Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen těmito stupni: V ročníku se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, v ročníků se použije slovní označení stupně hodnocení: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Poznámka: Jednotlivými vyučovacími předměty jsou chápány předměty povinné, povinně volitelné i volitelné. 2.2 Chování Chování žáka je hodnoceno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 2.3 Celkový prospěch Celkový prospěch žáka je hodnocen: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Celkový prospěch v ročníku prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni: pracoval úspěšně pracoval 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 3.1 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka

20 - soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) - kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami - analýzou výsledků činnosti žáka - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb - rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 3.2 Žák, zvláště žák roč., musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň třikrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně 3.3 Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení (klasifikace) a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. 3.4 Kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Pololetní kontrolní písemné práce jsou povinné pouze v českém jazyce a v matematice v postupovém ročníku. Učitel provede analýzu výsledků (zvládnutí učiva) a s těmito výsledky seznámí ředitelství školy. (Za kontrolní písemnou práci je považováno písemné zkoušení přesahující reálně předpokládanou dobu zpracovávání žáky 20 min a zabírající více než jeden okruh učiva.) V jeden den je povoleno psát pouze jednu kontrolní písemnou práci. Takovouto písemnou práci oznámí vyučující žákům v dostatečném časovém předstihu (minimálně týden předem). 3.5 Učitel je povinen vést přehlednou a prokazatelnou soustavnou evidenci o každém hodnocení (klasifikaci) žáka v klasifikačním sešitě příp. v portfoliu. Sešit učitel obdrží od vedení školy vždy na začátku školního roku. Klasifikační sešit je považován za úřední dokument. Po ukončení školního roku je archivován. 3.6 Zákonné zástupce žáka informuje učitel pravidelně o prospěchu a chování žáka: - na pravidelných třídních schůzkách - prostřednictvím žákovské knížky (u žáků ročníku minimálně tři známky za pololetí, také další sdělení rodičům) - osobními rozhovory či písemnou formou (dopis apod.) 3.7 Při hodnocení učitel sleduje v souladu: - v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti dané povahou jednotlivých vyučovacích předmětů - jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti - jak žák zvládá základní komunikační prostředky, které mu umožňují užívat a uplatňovat získané vědomosti - jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení - jak ovládá důležité učební postupy a způsoby samostatné práce (práce s učebnicí, tabulkami, odkazy, slovníky, vyhledávání informací) - jak žák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, které jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším životě - jak se žák projevuje, jaké má vlastnosti ( spolehlivost, odpovědnost, vstřícnost, tolerantnost) 4. Vlastní hodnocení žáka 4.1 Žáci se hodnotí (klasifikují) ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. 4.2 Hodnocení (klasifikační stupeň) stanoví učitel, který vyučuje příslušný předmět. 4.3 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení (stupeň) za hodnocené období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledné hodnocení rozhodnutím ředitele školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Andělská Hora škola žákům otevřená Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 2 Charakteristika ŠVP 3 3 Charakteristika školy 6

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský

6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský 6.2. HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE 6.2.1. Hodnocení provádíme klasifikací číselnou slovně kombinací obou způsobů Vycházíme z právních předpisů: Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) Vyhláška o základním vzdělávání

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ STROPNICE Horní Stropnice 214, PSČ 374 01 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků - klasifikační řád Vypracoval PaedDr. Jaroslav Baláš Projednáno na pedagogické radě

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech

5. Hodnocení žáků. I. Kritéria stupňů pro hodnocení prospěchu a chování. I.1. Hodnocení výsledků v povinných, volitelných a nepovinných předmětech 5. Dokument je součástí Školního řádu Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na vysvědčení je vyjadřováno

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Vnitřní směrnice č. 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Čj.: 333/2014 Vypracoval: Schválil: RNDr. Jiří

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Vnitřní klasifikační řád Masarykovy základní školy a mateřské školy Klasifikační řád školy vychází z následujících zákonů, vyhlášek a pokynů MŠMT: Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydávána na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

Příloha Školního řádu Počet stran přílohy: 10

Příloha Školního řádu Počet stran přílohy: 10 Základní varianta logotypu obsahuje text zalomený na tři řádky a je určena pro většinu aplikací. Volba barevného provedení závisí na technologických možnostech. Všude, kde je to možné, se preferuje barevné

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více