Pán Bůh zaplať! Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pán Bůh zaplať! Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje"

Transkript

1 Pán Bůh zaplať! Moje babička říkávala: Dobré děkování je nových darů vyprošování. Tím chtěla říci, ţe poděkovat je nejen slušnost i kdyţ to samozřejmě také. Poděkovat, projevit vděčnost vůči dárci je - nejen dle zkušenosti mé babičky i nejlepší způsob, jak poprosit o další pomoc. Kdyţ dokáţeme poděkovat, dát najevo, ţe to, co pro nás druzí udělali, není pro nás samozřejmost, pak nám lidé (a platí to i o Bohu) rádi opět prokáţí svou štědrost. Z obou důvodů chci poděkovat i já Vám: protože je to slušnost a je opravdu zač děkovat, a také proto, že i nadále je Vaše pomoc velmi potřebná. Díky mému předchůdci, otci Jiřímu, ve spolupráci s mnoha dalšími (zejména s technikem vikariátu panem Vavříkem), se letos podařilo rozběhnout aţ překvapivě velké mnoţství různých akcí: oprava soklu kostela, restaurování štuků a fresek, budování obchůdku a kavárničky u Panny Marie Klokotské, restaurování barokních vrat kostela, před spuštěním jsou přenosy bohosluţeb po internetu... Nyní však nastává chvíle, kdy je třeba vše zaplatit doplatit na konci roku to, co ještě zbývá. A to v tuto chvíli není vůbec lehké. S velkou částí pokrytí spoluúčastí farnosti na opravách a restaurování památek nám pomohlo město Tábor. I jeho představitelům patří zaslouţený dík. Přesto ale zůstává i značné mnoţství toho, co musíme do konce roku uhradit z kostelních sbírek a dalších Vašich darů. Proto velmi děkuji Vám všem, kteří pomáháte tyto zvýšené náklady svými dary uhradit, a současně prosím o Vaši další štědrou pomoc. Nutně ji v tuto chvíli potřebujeme. Upřímné pán Bůh zaplať také Vám všem, kteří farnosti přispíváte svou nezištnou prací v průběhu celého roku. I bez ní by se farnost neobešla. Děkuji Vám jménem svým a myslím, že mohu poděkovat i jménem svého předchůdce otce Jiřího, a také jménem všech těch, kteří na Klokoty přicházejí a kterým toto nádherné a posvátné místo slouží tedy vlastně jménem nás všech... P. Pavel Zahradníček OMI Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Pavel, omi a spolubratři obláti

2 Proč poslouchat v adventu koledy, kdyţ jsou adventní roráty? P. Pavel Zahradníček OMI, koordinátor internetové televize TV-MIS.cz Začne advent a mnozí lidé v jeho průběhu poslouchají koledy. A vůbec netuší, ţe advent má své vlastní nádherné zpěvy: roráty. Moţná se nám nepodaří vyhnout se koledám v supermarketech, ale alespoň doma si nechme koledy aţ na Vánoce. Pro advent - dobu předvánočního očekávání je něco daleko vhodnějšího. Problém však můţe být, dostat se k těmto nahrávkám. Koled je všude dostatek, ale nahrávky rorátů? Jiţ několikátý rok nabízí pro adventní dobu celé pásmo několika desítek rorátní zpěvů internetový přehrávač JukeBox na adrese Jsou zdarma, kdykoliv k dispozici. Jde o ţivý záznam společného koncertu sborů plzeňské diecéze a souboru Ritornello v Boru u Tachova. Název je "Roráte aneb Radostné zpěvy adventní". Celkem jde o 52 minut nejrůznějších rorátních zpěvů. V audiosekci křesťanské internetové televize TV-MIS.cz je moţné si je i stáhnout do svého počítače nebo třeba do mp3 přehrávače - tam jsou k dispozici na adrese Přeji Vám příjemný poslech. Moţná stojí za to udělat i malou osvětu ve svém okolí... Řada lidí kolem nás moţná poslouchá v adventu koledy jen proto, ţe neví o ničem vhodnějším. Srdečně zveme na 12. z přednášek kurzu ČEMU VĚŘÍME 1. prosince 2012, hodin, dům Emauzy OTČENÁŠ P. Jaroslav Brož Th.D. S.S.L., biblista, vedoucí katedry biblických věd KTF UK V roce 2013 pokračujeme: Malý cyklus SPIRITUALITA PRO VŠEDNÍ DEN s P. Martinem Sedloňem, omi PRVNÍ SOBOTY LEDEN - BŘEZEN s možností navázat týdenní duchovní obnovou 1. přednáška cyklu přednáška cyklu přednáška cyklu promluva, Klokotské hodinky, růţenec mše sv. Večer mladých křesťanské setkání pro mladé tělem i duší táborského vikariátu od 18 h. začátek v Klášterním kostele Narození Panny Marie v Táboře Program: mše sv., Přesun do Emauz na Klokotech, katecheze, hry, modlitby, prezentace ze Ţďáru n. Sázavou, předpokládaný závěr Diecézní centrum mládeže

3 Pozvánka na předvánoční setkání seniorů v neděli hod. v Emauzích Ochutnávka přinesených dobrot Koledy Co pro Vás přichystaly naše děti Společné popovídání Kající bohosluţba pro děti - pátek v Emauzích - v 15 hodin. Po skončení se tradičně setkáme u malého občerstvení. Srdečně zvou katechetky a o. Pavel Zahradníček, omi Vánoční dílna 8. prosince sobota Emauzy 9-11 hod. Budeme vyrábět ozdoby na stromeček, vánoční dekorace, přáníčka a mnoho dalšího Kontakt: Marie Šittová Přezuvky s sebou Prodej výrobků z vánoční dílny v neděli po mši sv. v 11 h. výtěžek odešleme na podporu škol zřízených o. Güntherem Setkání maminek uţ v 9.00 moţnost vyzpovídat se Mše svatá společné posezení Jak asi proţívala Vánoce Panna Marie se sv. Josefem? Vánoční soutěž nejen pro děti (od 3 do 90 let) Obrázky nebo jakékoli svoje výtvory přineste do a označte je jménem, věkem a adresou Tradiční klokotská výstava betlémů Přispějte i svým (keramickým, papírovým či nějakým jiným netradičním). Zapůjčené betlémy budou vystaveny v ambitových kaplích. Můţete je nosit do do zákristie nebo farní kanceláře, označené Vaším jménem, adresou a číslem telefonu. Zapalme svíčku Světový den památky zesnulých dětí, které zemřely v jakémkoliv věku a jakékoliv příčiny. Vzpomeňme na ně a uctěme tak jejich památku. Svíčky se zapalují vţdy druhou neděli v prosinci v hodin místních časů Občanské sdružení Dlouhá cesta ( Adventní duchovní obnova s P. Markem Adamczukem, omi BIBLIČTÍ SVĚDCI VÍRY sobota promluvy a adorace, prostor pro usebrání, rozhovor s knězem, svátost smíření mše svatá Sv. Silvestr v Klokotech Mše svatá v na poděkování za uplynulý rok Velká Klokotská kříţová cesta ve 21 h. - Sraz před vstupem do areálu. Bude zakončena mší svatou v Emauzích ve h.

4 Dopis P. Günthera z Libanonu z 1. listopadu 2012 Milí přátelé! Uţ před týdnem jsem napsal německý okruţní dopis, teď uţ je nejvyšší čas, abych se ozval českým přátelům. Stejně se po pátečním atentátu budete asi ptát, co ten Günther tam vlastně dělá. Co vlastně dělám? Domácí práce dělají bratři Roger a Pascal. Oběma je uţ 80 let a oba jsou zdravotně na tom stále ještě velice dobře. Můj šedesátiletý představený, br. Bertrand, běţí rychleji, neţ já (coţ něco znamená). Pracuje v organizaci Insan (to znamená člověk) na podporu uprchlíků a cizích pracovníků. Vedle toho pomáhá různým lidem, kteří uvízli v nějakých těţkostech a nemocech. Protoţe je tady uţ od roku 1985, zná dost lidí. Je také povoláním zdravotní bratr a pracoval 15 let v domácí péči. Já chodím do školy (třikrát týdně mám arabštinu a dvakrát francouzštinu). Jde mi to dost pomalu. Doteď se skoro vůbec nedokáţu dorozumět, a protoţe moje hlasivky stále ještě stávkují a není mi stejně rozumět, moc to ani nezkouším. A bez mluvení se člověk nenaučí mluvit A k tomu všemu se liší spisovná arabština, kterou se učíme ve škole, od mluvené arabštiny, kterou se učím zase doma sám z knihy a trochu s br. Rogerem. Jenţe br. Roger neumí anglicky, a já neumím francouzsky, takţe naše konverzace bývá docela zoufalá Coţ ale neznamená, ţe bychom se přitom nesmáli Tento týden se mi naskytla příleţitost, abych pomáhal br. Bertrandovi. Nejdříve jsme odvezli obrovskou hromadu knih z bytu známého, který zemřel minulý týden na rakovinu (Bertrand ho a jeho matku celou dobu doprovázel). Druhý den jsem to začal třídit a docela dost i vyhazovat. Dělal jsem to na nádvoří instituce Insan. O polední přestávce tam seděly malé děti a jedly. Kdyţ jsem se jednou otočil, začaly mi súdánské děti mávat. Potěšilo a překvapilo mně to, protoţe tady na rozdíl od Pákistánu mne děti více méně ignorují. Jsem jen jeden z mnoha starších pánů a ještě k tomu mi není rozumět Insan nabízí asi 50ti dětem, které se nemohly dostat do jiných škol, školu či zabavení na překlenutí doby, neţ se dostanou zase někam jinam. Jsou většinou ze syrských nebo súdánských (nebo i filipínských) rodin. Příští týden začne odpolední kurz pro turkménské děti, které dopoledne tráví na ulici a třídí odpadky a prodávají, co se dá. Děti učí mladí dobrovolníci ze Západu. Vedle toho podporuje Insan ještě děti uprchlíků v jiné veřejné škole, nabízí i pomoc právnickou a provozuje takzvaný Foyer : velký byt, kde ţije súdánská matka se třemi dětmi a stará se o čtyři další děti z jiných rozbitých rodin přistěhovalců. Foyer je hned ve vedlejším domě, takţe máme s nimi docela častý kontakt. Často někdo z dětí přijde a chce něco od Bertranda. Něco nového začalo, o čem ještě moc nevím. Prosím o modlitbu, aby se tento můj krok (ještě bláznivější neţ tehdy ten odchod do Pákistánu) stal poţehnáním pro mne a pro lidi. Váš bratr v Kristu, Günther

5 Jáhenské svěcení: Mgr. Václav Mikula P. Karel OMI, kaplan Farnost Chýnov zaţije velkou radost. Otec biskup Posád vysvětí pana Mgr. Václava Mikulu na jáhna. Pan Mikula, kterému bude v lednu 40 let, pochází se svou ţenou z Brna, oba studovali teologii. Od roku 1997 pan Mikula pracuje v našem táborském vikariátu jako pastorační asistent a učitel náboţenství. Uţ deset let je administrátorem chýnovské farnosti pro oblast financí, staveb a administrativy; ještě déle pro Hartvíkov a Hroby. Od roku 2006 působil tři roky i v Klokotech jako pastorační asistent, většinou spolu se svou ţenou Mgr. Ludmilou Mikulovou. (Zároveň měli na starost Chýnov atd.) Rád jsem s nimi spolupracoval a jsem jim vděčný. Nestačím napsat všechno, co dělali. Chtěl bych jen říci, ţe v této době tady bylo celostátní setkání mládeţe, ţe paní vytvářela FIAT, ţe panu Mikulovi (i panu Josefu Sovovi, který byl stavebním technikem vikariátu) vděčíme za suché stěny kostela. O jáhnech čteme uţ ve skutcích apoštolů. Pomáhali apoštolům ve sluţbě u stolů, ale i při šíření víry. Čteme o činnosti sedmi jáhnů, především Štěpána a Filipa. Ve starověku působili v církvi vţdy biskupové, kněţí a jáhnové, a tak to zůstalo u východních křesťanů, např. u řeckokatolíků. Poslední koncil umoţnil obnovení trvalého jáhenství i u nás, západních katolíků. Přejeme panu Mikulovi dobré působení jako jáhen a jemu a jeho rodině radost a k tomu především Boţí poţehnání! Podzimní setkání dětí na Klokotech M. Šittová Tématem pro víkendová setkání dětí v letošním školním roce na Klokotech je Rok víry. Hned na začátku prvního setkání, které se konalo 9. a 10. listopadu 2012, jsme si s dětmi povídali o tom, co je to vlastně víra, o tom, ţe cesta víry trvá celý ţivot a začíná křtem. Na této naší cestě jsou nám světlem svatí a protoţe bylo před svátkem svatého Martina, povídali jsme si především o něm. Večer jsme se s lucerničkami vydali hledat svatomartinský poklad. Nejdříve jsme našli zlatou podkovu a potom i poklad krabici plnou martinských rohlíčků a bílých perníkových koníčků coţ se nám velice hodilo k voňavému čaji v Čajovně u svatého Martina. Tam jsme si také vyslechli dva horory v podání otce Pavla. V čajovně osvětlené jen svíčkami jsme se nejdřív trochu báli, ale překvapivý závěr všechny rozesmál, takţe při zpáteční cestě do Emauz jiţ neměli důvod ke strachu ani ti nejmenší. V sobotu jsme pokračovali v povídání o ţivotě svatého Martina a Míra Martínek pro nás připravil se staršími dětmi divadelní scénku nejen o Martinovi. Dopoledne zakončila společná mše svatá s otcem Pavlem a po ní výtečný oběd martinská husička. Odpoledne bylo slunečné, tak se děti mohly vydovádět na dětském hřišti. Po návratu nás jiţ čekala odpolední svačina a ještě trochu tvořivé činnosti a pak se jiţ děti začaly rozjíţdět domů. Těšíme se na všechny při zimním setkání.

6 Hubertská mše svatá Ing. Pavla Síčová V sobotu se v Klokotech konala Hubertská mše sv., kterou slouţil o. Pawel Dembek. Uţ při příchodu do kostela návštěvníky upoutala netradiční výzdoba - stojan ozdobený jehličnatými větvičkami a mohutným paroţím. Pěvecký sbor provázel mši sv. písněmi s přírodní tematikou. V kázání o. Pawla jsme se dověděli, ţe sv. Hubert - patron myslivců, ţil v 7. století. Pocházel ze vznešené rodiny a nejprve vedl světský ţivot. Jeho častou zábavou byl lov zvěře. Jednou při lovu narazil na jelena, kterému mezi parohy zářil zlatý kříţ. A promluvil k němu nadpřirozený hlas: Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat mě, který se za Tebe obětoval. Tento silný záţitek přivedl sv. Huberta k obrácení a k rozhodnutí se pro kněţskou dráhu. Stal se nejen knězem, ale i biskupem. Nechal nám povzbudivý odkaz: POKUD ŢIJEME, JSOU NÁM DVEŘE MILOSRDENSTVÍ OTEVŘENY!" Slovenská mše svatá v Klokotech V rámci Dnů slovenské kultury v Táboře se 29. října 2012 slouţila v našem kostele slovenská mše svatá, kterou celebroval P. Mikuláš Selvek, OPraem. Jeho krásná promluva o Panně Marii s vybídnutím k našemu vnitřnímu ztišení a k pokoře v našich ţivotech podle vzoru ţivota Panny Marie, nás všechny zúčastněné naplnila radostnou nadějí a důvěrou v Boţí milosrdenství. Celá liturgie byla slavena ve slovenském jazyce, coţ bylo pro mnohé zúčastněné milou připomínkou na jejich dětství Po mši svaté jsme se všichni rozcházeli s příjemně hřejivým pocitem v srdci i v duši. Pán Bůh zaplať všem, díky kterým se tato mše svatá mohla u nás v Klokotech uskutečnit. E.Vašinková Setkávání maminek s dětmi pokračuje... Pavla Vegerová Po velmi krátké odmlce se maminky s dětmi začaly opět scházet na Klokotech. Scházíme se nepravidelně, vţdy některé středeční dopoledne v měsíci. Maminky si popovídají u kávy, děti si pohrají u občerstvení, které nikdy nesmí chybět. Ráda sem chodím popovídat, zjistit co je nového, co koho trápí, co koho těší, nabrat energii do dalších dnů na mateřské dovolené, kouknout se, jak se mají ostatní děti a co nového uţ umí. Chtěla bych touto cestou pozvat další maminky, ať přijdou mezi nás do našeho malého společenství. Dále bych chtěla poděkovat Hance Koukalové, která se o nás vzorně stará a zprostředkovává naše setkávání. Akolyté farnosti (pan Peroutka, Pecher, Sónak) nabízí, že přinesou po nedělní mši svaté do domovů svaté přijímání všem nemocným, a to jak krátkodobě tak i dlouhodobě, i těm, kteří již do kostela nemohou dojít. Tuto službu Vám akolyté nabízí zcela nezištně a zdarma. Kdo byste měl zájem přihlaste se u otců, ve farní kanceláři, v sakristii (nechte kontakt a adresu) nebo si vyžádejte na akolyty v kanceláři telefonní číslo.

7 (Z)POVÍDAČKY: Zápas roku vybráno z knihy Josefa Hese Tak tenhle rok jsi, Jeţíši, zase prohrál. Oba jste v mém obýváku - tvůj kříţ i televize. Dokonce ti trochu nadrţuji a jsi na místě ještě trochu významnějším. A přesto jsi ten celoroční zápas s obrazovkou opět prohrál. A tak spolu s tebou a za tebe přemýšlím, kde jsi asi udělal chybu. Co víc jsem ještě pro tebe mohl udělat a neudělal? Visíš na čestném místě uprostřed stěny, obrazovka je tak trochu zastrčena. A přesto zase vyhrála. Přijmi tedy několik mých rad. Moţná je tvá nabídka příliš málo atraktivní. Podceňuješ trochu reklamu. Podívej se na televizi. Kolik procent celkového času dává reklamě. Slibuje stále víc. A co slibuješ ty? Já vím, ţe také slibuješ. Ale televize to neustále obnovuje. To, co slibovala včera, uţ dávno neplatí. Nabízí stále nové a nové a tím starým, co bylo včera, se uţ dávno nezdrţuje. Slibuje vţdycky víc neţ průměr, kaţdý předváděný výrobek dokáţe mnohem víc neţ obyčejný" výrobek. Stále slibuje víc a víc. Stále svou nabídku stupňuje. A ty jsi tak trochu ustrnul. Slibuješ stále jen to samé a ani to ještě pořád neopakuješ a nevyjadřuješ poutavými efekty, aby nás to chytlo. Další věc je, ţe v televizi je pořád atraktivní děj, a ty stále bez proměny visíš s roztaţenýma rukama a nic dál se neděje. Z tebe jednou strhali oděv, v televizi si ho strhávají nebo nejrůznějším způsobem odkládají dnes a denně. Tebe jednou umučili, ale v televizi mi nabízejí mučení, zabíjení a krev v tolika variantách kaţdý den. Televize mě nenechává chvilku v klidu. V televizi je obrovské mnoţství aktivity, které mě v důsledku vede k příjemně lenivé pasivitě. U tebe je to přesně obráceně. Tvá stálá pasivita" na kříţi mě nakonec provokuje k aktivitě. Pane Jeţíši, tento rok jsi prohrál. Upřímně jsem ti přál vítězství, to mi věř, ale získal jsi o tolik hodin míň mého času oproti televizi, zeje to aţ trapné. Bylo by dobré, kdyby ses nad tím váţně zamyslel. A začal s tím něco dělat. Tento rok jsi, bohuţel, prohrál. Ale dávám ti opět šanci další rok. Teď mě trochu napadá, kdo ţe komu ten další rok dává? A jestli ještě ten další rok šance bude? Nebo kdo vlastně bude mít šanci? Ty ten další rok mít ještě budeš, ale budu ho mít ještě já? Budu já mít ještě skutečně celý rok šanci, abych ti měřil tvé skóre s televizí, abych mohl aţ do konce roku sledovat tento podivný zápas? KRÁTKÁ OZNÁMENÍ-POZVÁNÍ: Roráty 2.12., 9.12., (pro děti) a Rorátní mše kaţdou adventní neděli v 7 hod. (hlavní mše v 10 hod.) sobota mše sv. v 17 h. pro děti, po mši svaté překvapení neděle sbírka na katedrálu sv. Mikuláše v Českých Budějovicích První pátek v měsíci celodenní adorace v Emauzích h., h. s modlitbami a zpěvem, h. tichá adorace. Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu h. jáhenské svěcení Mgr. Václava Mikuly, Chýnov setkání oblátských laiků Posezení nad čajem ve farní kavárně o PROŢÍVÁNÍ ADVENTU úterý 9 h. mše svatá v Draţicích vikariátní setkání kněţí na Klokotech čtvrtek 18 h. Předvánoční koncert pěveckého sboru ZŠ Zborovská Tábor od sobota je moţné si na Klokotech zapálit svíčku od Betlémského světla si připomínáme 5. výročí úmrtí P. děkana Ţitného

8 Události - prosinec sobota První sobota v měsíci - Čemu věříme h. Emauzy - "Otčenáš" P. Jaroslav Broţ ThD.S.S.L.,16 h. Klokotské hodinky, růţenec, mše sv. v 17 h. pro děti, po mši svaté překvapení každý den po-so 17.00, ne h. 15 h. - Adventní koncert - L. Šotek, J. Kastnerová, J. Turek - zdravot.postiţ.dětem "Naděje" neděle 1. neděle adventní rorátní mše sv. 7 h. Sbírka na katedrálu v ČB mše svatá v 10 h. po mši sv. Farní káva před kostelem pondělí Památka sv. Františka Xaverského, kněze úterý středa Společenství Modlitby matek h. Emauzy h. mše sv. v nemocnici čtvrtek Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona českobudějovické diecéze pátek Památka sv. Ambroţe, biskupa a učitele církve, první pátek v měsíci - adorace -Emauzy h., kostel s modlitbami, do h. - tichá adorace Večer mladých- 18 h. Klášterní kostel v Táboře,19 h. Emauzy oblátští laici sobota Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU doporučený svátek Vánoční dílna Emauzy 9 h. Chýnov - 14 h. - jáhenské svěcení Mgr. V. Mikuly 15 h.-adventní koncert - L. Šotek a Táborský chrámový sbor - na opravu barok. vrat kostela neděle 2. neděle adventní rorátní mše sv. 7 h. Mše svatá v 10 h. prodej výrobků z vánoční dílny v 11 h. Setkání seniorů - Emauzy - 15 h úterý středa Posezení nad čajem ve farní kavárně: PROŢÍVÁNÍ ADVENTU Emauzy - 18 h. Farní rada h. mše sv. v nemocnici 9-12 Setkání maminek s dětmi - mše sv., moţnost svátosti smíření čtvrtek Památka sv. Lucie, panny a mučednice Fatimský den pátek Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Kající pobožnost pro děti - Emauzy - 15 h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h sobota Duchovní obnova - Emauzy h. - Bibličtí svědci víry - P. Marek Adamczuk, omi 15 h. - Adventní koncert - Komorní pěvecký sbor ZUŠ - ve prospěch stacionáře Klíček neděle 3. neděle adventní dětská mše sv. rorátní 7 hod. Mše svatá v 10 h. Návštěva dětí z farnosti v G-centru a v domě s pečovat. sluţbou úterý Vikáriátní setkání kněţí - 9 hod. - mše svatá - Draţice mše sv. v 17 h středa h. mše sv. v nemocnici čtvrtek Předvánoční koncert pěvec. sboru ZŠ Zborovská Tábor pátek Předvánoční úklid kostela 8 h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti sobota Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích 15 h. - Adventní koncert - Karolína Bubleová-Berková, L.Šotek - pro Adopci na dálku neděle 2. neděle adventní rorátní mše sv. 7 h. Mše svatá v 10 h pondělí ŠTĚDRÝ DEN - Vigilie Narození Páně mše sv. pro rodiny s dětmi v 16 h., 17 h. ţivý betlém h. předpůlnoční vytrubování půlnoční mše sv. v 24 h. KONEC ADVENTNÍ DOBY úterý Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek mše sv. v 10 h. s chrámovým sborem ZAČÁTEK DOBY VÁNOČNÍ v 11 h. ţivý betlém v 18 h. koncert Quodlibet středa čtvrtek Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše sv. v 10 h. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty mše sv. v v nemocnici mše sv. v 17 h. s ţehnáním vína pátek Svátek sv. Mláďátek, mučedníků * P. Kryštof Henriko svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle Svátek Svaté Rodiny Jeţíše, Marie a Josefa mše sv. v 17 h. s obnovou manţelských slibů pondělí Mše sv. na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boţí pomoc do nového roku - 16 h., 21 h. Velká klokotská kříţová cesta zakončená mší svatou v Emauzích v h. z ledna úterý Slavnost MATKY BOŢÍ, PANNY MARIE - zasvěcený svátek Mše sv. v 10 h h. Novoroční koncert - L. Šotek a Táborský chrámový sbor Moţnost ke sv. zpovědi Po-So přede mší svatou, v pátek , nebo kdykoliv po domluvě Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můţete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na poţádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Pavel Zahradníček, OMI, tel.: Kaplani na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: P. Pawel Dembek, OMI, tel.: Diecézní ředitel PMD: P. Marek Adamczuk, OMI, tel.: Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, telefon: Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můţete vhodit do kasičky v kostele. Pokud není uvedeno jinak, mše sv.

9 Advent na Klokotech Roráty 2.12., 9.12., (pro děti), Rorátní mše při svíčkách každou adventní neděli v 7 hod. (hlavní mše v 10 hod.) Vánoční dílna 8. prosince sobota 9-11 hod. Emauzy Betlémské světlo Na Klokotech od soboty Bibličtí svědkové víry Duchovní obnova od s P. Markem Adamczukem, omi Adventní benefiční koncerty - soboty v 15 hod L. Šotek s J. Kastnerovou a J. Turkem (zdravotně postiženým dětem Klubu Naděje) L. Šotek a Táborský chrámový sbor (oprava původních barokních vrat kostela) Komorní pěvecký sbor ZUŠ O. Nedbala pod vedením Heleny Boučkové (Stacionář Klíček) Karolina Bubleová-Berková a L. Šotek Adventní ztišení (Adopce na dálku) Předvánoční a vánoční prosby o pomoc Přispět na vánoční květinovou výzdobu můžete v zákristii. Předem děkujeme! Předvánoční úklid kostela od 8 hod. Mohl by někdo věnovat větší smrčky na výzdobu presbytáře? Prosíme o pomoc při hlídání Klokotských jesliček o vánočních svátcích. Zapsat se můžete v zákristii

10

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

prosíme napište se v sakristii na adorační službu

prosíme napište se v sakristii na adorační službu Milí farníci, my katolíci jsme dostali od Boha velký dar modlitbu růžence. V měsíci říjnu jsme Ježíšem a Marií pozváni, abychom tuto modlitbu znovu oprášili. Modlitba je prostor, ve kterém dovolujeme Pánu

Více

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014.

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014. Poděkování a rozloučení Tak, jak jsem Vás již v loňském roce informoval, 14. února vyprší mé časné řeholní sliby v Kongregaci misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Nyní je již i jmenován k 1. únoru

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o.

Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o. Buďme světlem - a předávejme plamen Měsíc únor začínáme svátkem Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), který budeme slavit poprvé již o vigilii tohoto svátku, tedy v sobotu 1. února večer a pak v neděli

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM

ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM Drazí spoluobčané! Drazí bratři a sestry v Kristu! Zdravím Vás jménem katolické farnosti a přeji Vám všem pěkný zbytek adventní doby, radostné Vánoce a požehnaný nový rok! Snad jste viděli lešení na faře

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014 Odvaha k lásce "V pohádkách dívky svou láskou vysvobozují prince zakleté do všelijakých zvířat, obludných medvědů a tygrů, aniž vědí, že z nich budou princi. A chlapeček přijme od dědečka kameny a neví,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

1. SOBOTA NA KLOKOTECH

1. SOBOTA NA KLOKOTECH Výjimečná událost - výjimečná příležitost Jak již jistě víte, hostem letošní hlavní klokotské poutě bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Všichni jste srdečně zváni. Je to zvláštní

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota Milí farníci, prožíváme dobu postní, čas milosti nabízený křesťanovi, příležitost k obrácení a návratu k Bohu. Je třeba odvrátit naše pohledy od tolika model, které nás svádějí, a obrátit je k jedinému

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti

Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti Advent ono přibliţování, příchod vánočních svátků charakterizuje v naší vlasti shánění dárků pod stromeček. Odkud se vlastně vůbec vzal ten zvyk, ţe zrovna na oslavu narození Jeţíše Krista se dávají dárky?

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Milí farníci, Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté neděle v 15 h. (17. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Milí farníci, Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté neděle v 15 h. (17. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí farníci, Bůh Otec nás chce obdarovat měsícem květnem. Je to měsíc, kdy vše kvete, zpívá a i my lidé dostáváme novou sílu k životu. Je to také měsíc Panny Marie. Ona nás bude provázet. Marie bude s

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

V září začne opět v Klokotech v Emauzích páteční výuka náboženství - první hodina, kde se domluví časy výuky pátek 6.9. 2013 v Emauzích v 16 h.

V září začne opět v Klokotech v Emauzích páteční výuka náboženství - první hodina, kde se domluví časy výuky pátek 6.9. 2013 v Emauzích v 16 h. Poděkování a prosba Velmi děkuji Vám všem, kteří jste velkoryse a nezištně věnovali svůj čas, síly, schopnosti, své prostředky a mnoho dalšího,... a pomohli jste se zajištěním letošní Velké Klokotské pouti.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních

Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních bohoslužbách na Hod Boží velikonoční. Zachycuje paradoxní situaci.

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Milí farníci a dobrodinci poutního místa Klokoty

Milí farníci a dobrodinci poutního místa Klokoty Milí farníci a dobrodinci poutního místa Klokoty Mám pro vás radostnou zprávu. Naše diecéze má opět svého sídelního biskupa. Na Slavnost sv. Josefa (19. 3. 2015) papež František jmenoval P. ThDr. Vlastimila

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice

občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Farníček advent 2009 občasný list farností Chropyně, Břest, Žalkovice a Kyselovice Ejhle, Hospodin přijde... Přeji všem Boţí poţehnání a pokoj do doby adventní, která pomalu začíná. Advent bývá pro mnohé

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU 1. 12. 1. 12. 4. 12. 5. 12. 7. 12. 7. 12. 8. 12. HERNÍ ODPOLEDNE Ponořte se s námi do světa her a objevte zapomenuté... Více informací na www.wgtrest.blueforum.cz. Kulturní v Třešti ve hod. Pořádá Klub

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Červen 2008 ve znamení pozvání

Červen 2008 ve znamení pozvání Červen 2008 ve znamení pozvání Milí farníci a přátelé, půjdu hned k věci: První sobotu v červnu bude u nás na Klokotech Malá pouť. Program je na plakátech. Jen bych rád upozornil, že mše svaté budou v

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více