OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it e ls t v a obce Dolní Břežan y è. 1/ / O O P ZMĚNA č. 5 územního plánu Dolních Břežan

2 OBEC DOLNÍ BŘEŽANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, Dolní Břežany; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ ; IDS: 9h6berv Tel.: ; fax ; IČ ; čj.: 2668/16 V Dolních Břežanech dne: 21. června 2016 Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. tel , mobil Opatření obecné povahy č. 1/2016/OOP ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍCH BŘEŽAN *************************************************************** Zastupitelstvo obce Dolní Břežany, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 171 a násl. zákona č. 500/ /2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), 13 a 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb. ), svým usnesením č. 05B/Z/2016 ze dne 20. června 2016 vydává změnu č. 5 územního plánu Dolních Břežan ve formě opatření obecné povahy (dále také jen změna č. 5 ), jejíž územně plánovací dokumentaci zhotovila firma Ing. arch. Milan Salaba, IČ , projektantem Ing. arch. Milanem Salabou, autorizovaným architektem ČKA 01467, kterou se mění územní plán Dolních Břežan, vydaný jako opatření obecné povahy č. 2/2009 dne 16. března 2009 a účinný dne 1. dubna 2009 (dále jen ÚP Dolních Břežan nebo jen územní plán ), ve znění změny č. 1, vydané jako opatření obecné povahy č. 4/2009 dne 21. září 2009 a účinné dne 7. října 2009, změny č. 2A, vydané jako opatření obecné povahy č. 2/2010 dne 4. října 2010 a účinné dne 20. října 2010, změny č. 3, vydané jako opatření obecné povahy č. 1/2012/ /OOP dne 3. prosince 2012 a účinné dne 19. prosince 2012, změny č. 4A, vydané jako opatření obecné povahy č. 1/2014/OOP dne 12. května 2014 a účinné dne 28. května 2014, a změny č. 4B, vydané jako opatření obecné povahy č. 1/2015/OOP dne 15. prosince 2015 a účinné dne 30. prosince 2015, zejména takto: 1. Změnou č. 5 se mění ÚP Dolních Břežan v 1 lokalitě, a to Z5-1, v rozsahu dle textové a grafické části změny č. 5 v katastrálních území Dolní Břežany v obci Dolní Břežany. 2. Změnou č. 5 se doplňuje textová část ÚP Dolních Břežan v kapitole Ab. ZÁKLADNÍ KON- CEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT a kapitole Af. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ části dokumentace A. Textová část změny č. 5 územního plánu. 3. Pro využití lokality Z5-1 zastavitelné plochy Z11, vymezené grafickou částí ÚP Dolních Břežan pro plochu OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (návrh), se změnou č. 5 stanovují podmínky pro využití zastavitelných ploch v jednotlivých částech takto 1

3 a) část jako plocha BI1 bydlení v rodinných domech 1 (soubory rodinných domů), b) část jako plocha OV občanské vybavení veřejná infrastruktura, c) část jako plocha ZV zeleň na veřejných prostranstvích, d) část jako plocha PV veřejná prostranství. 4. Změna č. 5 nemění vymezení zastavěného území, urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch a systému sídelní zeleně, koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury a uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci a dobývání ložisek nerostných surovin, jak je stanoveno ÚP Dolních Břežan. 5. Změna č. 5 nevymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, plochy pro asanaci a veřejná prostranství a nemění jejich vymezení dle ÚP Dolních Břežan. 6. Změna č. 5 nestanovuje kompenzační opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona. 7. Nedílnou součástí změny č. 5 je její textová část a výkresy grafické části změny č. 5, kterými se mění obsah grafické části ÚP Dolních Břežan takto a) B1. Výkres základního členění území, 1 : (výřez), mění výkres B1. územního plánu, b) B2. Hlavní výkres, 1 : 5000, (výřez pro řešenou plochu) mění výkres B2. územního plánu. 8. Ode dne účinnosti změny č. 5 ÚP Dolních Břežan ( 173 odst. 1 správního řádu) platí nadále ÚP Dolních Břežan, ve znění změn č. 1, 2A, 3, 4A a 4B, pokud toto opatření obecné povahy nestanoví jinak. Odůvodnění Odůvodnění změny č. 5 obsahuje textovou a grafickou část takto: A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 5 zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako samostatná část změny č. 5 označená C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU je nedílnou součástí tohoto odůvodnění. 2. Postup při pořizování změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan Pořízení změny č. 5 schválilo Zastupitelstvo obce Dolní Břežany usnesením č. 06/Z/2015 ze dne 22. června 2015 podle 6 odst. 5 písm. a) a 44 písm. a) stavebního zákona z vlastního podnětu, v návaznosti na 55 odst. 2 stavebního zákona, a současně pověřilo Ing. Zdeňka Kováříka, místostarostu obce, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 5 jako tzv. určený zastupitel ve smyslu 47 a násl. stavebního zákona (dále jen určený zastupitel ). Pořizovatelem změny č. 5 byl Obecní úřad Dolní Břežany, který zajistil v souladu s 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ , jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti Ministerstva vnitra v územním plánování č a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení změny č. 5 schválila Rada obce Dolní Břežany usnesením č. 19/R/2015 ze dne 8. června 2015 podle 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. 2

4 Při pořizování a vydávání změny č. 5 bylo postupováno podle 55 odst. 2 stavebního zákona v etapách zadání a návrh. Zpracování variantního řešení návrhu změny č. 5 nebylo zadáním požadováno. Návrh zadání změny č. 5 zpracoval podle podnětu obce Dolní Břežany na pořízení změny č. 5 územního plánu, uvedeného v usnesení Zastupitelstva obce Dolní Břežany č. 06/Z/2015 ze dne 22. června 2015, pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Zdeňkem Kováříkem, a byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 23. července 2015 do 21. srpna 2015, a současně jej pořizovatel zaslal jednotlivě subjektům stanoveným v 47 odst. 2 stavebního zákona. Na základě výsledků projednání, tj. vyhodnocení uplatněných vyjádření, stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání změny č. 5 pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil pořizovatel návrh zadání změny č. 5 a předložil jej dne 24. září 2015 ke schválení Zastupitelstvu obce Dolní Břežany. Zadání změny č. 5 schválilo Zastupitelstvo obce Dolní Břežany usnesením č. 08B/Z/2015 ze dne 5. října 2015 podle 6 odst. 5 písm. b) a 47 odst. 5 s použitím 55 odst. 2 stavebního zákona a dne 8. října 2015 bylo předáno zhotoviteli, firmě Ing. arch. Milan Salaba, IČ Návrh změny č. 5 zhotovila v listopadu 2015 firma Ing. arch. Milan Salaba, IČ , projektantem Ing. arch. Milanem Salabou, autorizovaným architektem ČKA 01467, na základě schváleného zadání a podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. a dne 3. listopadu 2015 jej předala pořizovateli. Vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, jeho zpracování nebylo zadáním změny č. 5 požadováno. Společné jednání o návrhu změny č. 5 se podle 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne 24. listopadu 2015 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Břežany, 5. května 78, Dolní Břežany, a oznámeno bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Dolní Břežany a sousedním obcím jednotlivě pořizovatelem oznámením čj. 4516/15 ze dne 3. listopadu Současně pořizovatel doručil návrh změny č. 5 veřejnou vyhláškou čj. 4515/15 ze dne 3. listopadu 2015 a zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu 30 dnů, a to od 10. listopadu 2015 do 24. prosince Návrh změny č. 5 byl podle 50 odst. 7 stavebního zákona, spolu se stanovisky a připomínkami uplatněnými při společném jednání podle 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona, předložen pořizovatelem dne 5. ledna 2016 k posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který vydal stanovisko čj /2016/KUSK ze dne 29. ledna 2016 se závěrem, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu. Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 podle 51 odst. 1 stavebního zákona provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Zdeňkem Kováříkem, a na základě závěrů uvedených ve Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan zpracoval pořizovatel Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan po společném jednání a předal je dne 6. ledna 2016 projektantovi, Ing. arch. Milanu Salabovi, k provedení úpravy návrhu změny č. 5 před veřejným projednáním. Ke společnému jednání byla uplatněna pouze 1 připomínka, a to od obce Dolní Břežany, pro kterou se změna č. 5 pořizuje, právnické nebo fyzické osoby neuplatnily žádnou připomínku. Úpravu návrhu změny č. 5 provedl v únoru 2016 zhotovitel, firma Ing. arch. Milan Salaba, projektantem Ing. arch. Milanem Salabou, na základě pokynů pro úpravu návrhu změny č. 5 po společném jednání a dne 5. února 2016 jej předal pořizovateli. Veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu změny č. 5 podle 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta zhotovitele, Ing. arch. Milana Salaby, nařídil pořizovatel podle 22 odst. 1 stavebního zákona na 14. března 2016 v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Břežany, 5. května 78, Dolní Břežany. Veřejné projednání bylo oznámeno dotčeným 3

5 orgánům, krajskému úřadu, obci Dolní Břežany a sousedním obcím jednotlivě pořizovatelem oznámením čj. 0562/16 ze dne 8. února Současně pořizovatel doručil návrh změny č. 5 veřejnou vyhláškou čj. 0563/16 ze dne 8. února 2016 a zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu 30 dnů, a to od 13. února 2016 do 21. března Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Zdeňkem Kováříkem, vyhodnotil podle 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky veřejného projednání a konstatoval, že ve stanovené lhůtě, tj. do dne 21. března 2016, nebyly uplatněny žádné námitky dotčenými osobami ( 52 odst. 2 stavebního zákona) a byla uplatněna 1 připomínka subjektem uvedeným v 172 odst. 4 správního řádu, sousední obcí. Dotčené orgány uplatnily celkem 6 stanovisek podle 52 odst. 3 stavebního zákona. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebyly provedeny žádné úpravy návrhu změny č. 5 a pořizovatel předložil dne 10. června 2016 návrh na vydání změny č. 5 Zastupitelstvu obce Dolní Břežany podle 54 odst. 1 stavebního zákona. 3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona] Soulad návrhu změny č. 1 s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění aktualizace č. 1 PÚR ČR, schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen PÚR ČR ), a soulad se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, účinnými dne 22. února 2012, ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 (dále je ZÚR Středočeského kraje ), jako územně plánovací dokumentací vydanou Zastupitelstvem Středočeského kraje, přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly Cb. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM textové části odůvodnění návrhu změny č. 5. Regulační plán není pro území obce Dolní Břežany Středočeským krajem vydán, ZÚR Středočeského kraje nevymezily žádnou plochu či koridor, ve kterých by rozhodování o změnách v území bylo podmíněno vydáním regulačního plánu. ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, a v souladu se ZÚR Středočeského kraje, ve znění 1. aktualizace. 4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území [ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona] Soulad návrhu změny č. 5 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly Cc. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽA- DAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ textové části odůvodnění návrhu změny č. 5. ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů [ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona] Soulad návrhu změny č. 5 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly Cd. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 4

6 PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ textové části odůvodnění návrhu změny č. 5. ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů [ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona] Soulad návrhu změny č. 5 s požadavky zvláštních právních předpisů přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly Ce. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ textové části odůvodnění návrhu změny č. 5. Při pořizování návrhu změny č. 5 byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích, a to zejména při společném jednání. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Zdeňkem Kováříkem, vyhodnotil uplatněné stanoviska a učinil závěry, které podle jejich charakteru promítl v procesu pořizování do pokynů pro úpravu návrhu změny č. 5 po společném jednání. Podle těchto pokynů byl návrh změny č. 5 upraven a dán do souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů a předložen při veřejném projednání podle 52 odst. 1 stavebního zákona dne 14. března Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 5 nebyla provedena žádná úprava návrhu změny č. 5 z února 2016 a takto byl předložen Zastupitelstvu obce Dolní Břežany dne 10. června 2016 k vydání. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan, Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan po společném jednání a Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan, které jsou součástí dokladů o pořizování a vydání změny č. 5 Dolních Břežan. Při pořizování návrhu změny č. 5 ÚP Dolních Břežan nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle 136 odst. 6 správního řádu. ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 7. Zpráva o vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí [ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona] Při projednávání návrhu zadání změny č. 5 ÚP Dolních Břežan Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán na úseku ochrany přírody ve stanovisku čj /2015/KUSK ze dne 29. července 2015, uvedl: Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že v souladu s ust. 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu zadání změny č. 5 ÚP Dolních Břežan na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu zadání změny č. 5 jako příslušný dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, ve stanovisku čj /2015/KUSK ze dne 10. srpna 2015, uvedl: Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. 20 písm. b) a 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě ust. 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona k předloženému návrhu zadání nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 5 ÚP Dolních Břežan na životní prostředí (tzv. SEA).. 5

7 Obdobný závěr přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly Cf. ZPRÁVA O VYHODNOCE- NÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLI- VŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ textové části odůvodnění návrhu změny č. 5. ZÁVĚR: Na základě výše uvedeného nebylo zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území zadáním změny č. 5 podle 47 odst. 3 stavebního zákona požadováno. 8. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona [ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona] Vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. Pořizovatel proto nezaslal stanoviska a připomínky uplatněné ke společnému jednání o návrhu změny č. 5 podle 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona krajskému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. ZÁVĚR: Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno, vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. 9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly [ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona] Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno. ZÁVĚR: Vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. 10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [ 53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona] Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 5 v kapitole Cg. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČET- NĚ VYBRANÉ VARIANTY. 11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [ 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona] Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 5 v kapitole Ch. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ PO- TŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. 12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚP Dolních Břežan z února 2016 konanému dne 14. března 2016 a jejich odůvodnění Pořizovatel dne 14. března 2016 od 16 hodin veřejně projednal upravený a posouzený návrh změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan z února 2016 podle 52 odst. 1 stavebního zákona a nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do dne 21. března 2016, v souladu s 52 odst. 3 stavebního zákona, neobdržel žádné námitky dotčených osob vymezených v 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů a zástupců veřejnosti. 13. Vyhodnocení připomínek uplatněných ke společnému jednání o návrhu změny č. 5 ÚP Dolních Břežan z listopadu 2015 konanému dne 24. listopadu 2015 Pořizovatel doručil podle 50 odst. 3 stavebního zákona návrh změny č. 5 z listopadu 2015 veřejnou vyhláškou, čj. 4515/15 ze dne 3. listopadu 2015, s tím, že do 30 dnů ode dne doručení, tj. do dne 24. prosince 2015, mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 6

8 Pořizovatel v souladu s 50 odst. 3 stavebního zákona obdržel 1 připomínku osoby, jejíž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 5 přímo dotčeny podle 172 odst. 4 správního řádu. Obecní úřad Dolní Břežany, jako pořizovatel příslušný podle 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkou zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Zdeňkem Kováříkem, ji vyhodnotil a učinil k ní závěr, který je uveden v příloze č. 2 Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan usnesení č. 05B/Z/2016 Zastupitelstva obce Dolní Břežany ze dne 20. června Vyhodnocení připomínky uplatněné ke společnému jednání dne 24. listopadu 2015 pod poř. č. 20 je uváděno takto: údaje o podateli připomínky*) Obec Dolní Břežany, 5. května 78, Dolní Břežany (č. 20; D ; čj. 5357/15) úplné znění nebo významná část připomínky ke společnému jednání o návrhu změny č. 5 ÚP Dolních Břežan z 11/2015 konanému dne 24. listopadu 2015 Připomínky obce, pro kterou se změna pořizuje 20 (dle vyhodnocení) Obec Dolní Břežany předkládá tuto připomínku k návrhu změny č. 5: jižní hranici řešeného území stanovit tak, aby mezi stávající lokalitou Za Příkopem a řešenou plochou vznikl pruh zeleně (ZV) o šíři cca 5 m, předložený návrh předpokládá pruh až téměř 30 m široký. ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE Připomínka byla akceptována. Návrh bude upraven viz Pokyny (bod SJ*2). Použité zkratky: *) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan z 11/2015 (viz příloha č. 2 usnesení č. 05B/Z/2016 Zastupitelstva obce Dolní Břežany ze dne 20. června 2016), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.). Pokyny (bod SJ*x) = pokyny pro úpravu návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan po společném jednání (SJ*číslo bodu) viz příloha č. 4 usnesení č. 05B/Z/2016 Zastupitelstva obce Dolní Břežany ze dne 20. června stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ÚPD územně plánovací dokumentace ÚP územní plán (Dolních Břežan) změna č. 5 změna č. 5 ÚP Dolních Břežan z 11/ Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚP Dolních Břežan z února 2016 konanému dne 14. března 2016 Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan z února 2016 podle 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání dne 14. března 2016, tj. do 21. března 2016, v souladu s 52 odst. 3 stavebního zákona, 1 připomínku osoby, jejíž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 5 Dolních Břežan přímo dotčeny podle 172 odst. 4 správního řádu, uvedenou pod pořadovým číslem 7 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 ÚP Dolních Břežan z února Nejedná se ovšem v pravém smyslu slova o připomínku, ale o konstatování podatele, sousední obce Zlatníky-Hodkovice, že nemá námitky. Obecní úřad Dolní Břežany, jako pořizovatel příslušný podle 6 odst. 2 stavebního zákona, se připomínkou zabýval a ve spolupráci určeným zastupitelem, místostarostou obce Ing. Zdeňkem Kováříkem, ji vyhodnotil a v souladu s 53 odst. 1 stavebního zákona k ní učinil závěr, který je uveden v příloze č. 6 Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan usnesení č. 05B/Z/2016 Zastupitelstva obce Dolní Břežany ze dne 20. června Vyhodnocení připomínky uplatněné k veřejnému projednání konanému dne 14. března 2016 pod pořadovým číslem 7 je uváděno takto: 7

9 údaje o podateli připomínky*) Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 41, Zlatníky, Dolní Břežany (č. 7; D ; čj. 0853/16) úplné znění nebo významná část připomínky (k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚP Dolních Břežan z 02/2016 dne 14. března 2016) Připomínky sousedních obcí ( 52 odst. 3 stavebního zákona) 7 (dle vyhodnocení) Přizvání k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚP Dolních Břežan Odpovídáme Vám na vaše oznámení návrhu změny č. 5 ÚP Dolních Břežan. V této věci Vám oznamujeme, že obec Zlatníky-Hodkovice nemá námitek. ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE Připomínka vzata na vědomí. Ze strany podatele se jedná pouze o informaci. Použité zkratky: *) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu Dolních Břežan z 02/2016 (viz příloha č. 6 usnesení č. 05B/Z/2016 Zastupitelstva obce Dolní Břežany ze dne 20. června 2016), dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání zapsáno (čj.). stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ÚPD územně plánovací dokumentace ÚP územní plán změna č. 5 změna č. 5 ÚP Dolních Břežan B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Grafickou část odůvodnění změny č. 5 tvoří výkresy a) D1. Koordinační výkres, 1 : 5000 (výřez pro řešenou plochu), b) D2. Výkres širších vztahů, 1 : , které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 5. Poučení: Proti opatření obecné povahy č. 1/2016/OOP, tj. proti změně č. 5 územního plánu Dolních Břežan, nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 správního řádu). Ing. Věslav Michalik, CSc. v. r. starosta obce Ing. Zdeněk Kovářík v. r. místostarosta obce 8

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Dolní Břežany è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÕ BÿEéANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Vyšehořovice è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov;

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Řisuty è. 1/2013/OOP ze dne 3. øíjna 2013 ZMĚNA č. 1 územního plánu Řisuty OBEC ÿisuty ZASTUPITELSTVO OBCE Řisuty 84, 273 78 Řisuty, okres Kladno, kraj Středočeský,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Dobrovice è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4 územního plánu města Dobrovice MÃSTO DOBROVICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice;

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e l s tv a obce Zelen e č è. 2/2013/OOP ze dne 8. øíjna 2013 ZMĚNA Č. 4 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. /

NÁVRH Opatření obecné povahy č. / Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Slavkov pod Hostýnem Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Jméno a příjmení: Ing. Iva Kasalová

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Územní plán Polná. Územní plán Polné.

Územní plán Polná. Územní plán Polné. Město Polná Telefon: 567 559 200 Husovo náměstí 39 E-mail: podatelna@mu-polna.cz 58813 Polná ID datové schránky: ss7b22h Č. j.: MMJ/ÚÚP/1692/2014 V Jihlavě dne 12. 8. 2014 JID: 136060/2014/MMJ Územní plán

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Pertoltice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Pertoltice MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník Přezkum a odůvodnění návrhu změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Mělník podle 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Postup

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Sulic e è. 1/2012/OOP ze dne 12. bøezna 2012 ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu lokality A, A1, D, D1, J, K, X OBEC SULICE ZASTUPITELSTVO OBCE Želivec 150, 251

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zastupitelstvo města Semily příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Strážné è. 1/2011/OOP ze dne 1. listopadu 2011 ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÉHO OBEC STR én ZASTUPITELSTVO OBCE Strážné 129, 543 52 Strážné, okres Trutnov, kraj Královéhradecký;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p i te l s t va obce Zlatn í k y- H o d ko v i c e. è. 1/2013/OOP ze dne 20. srpna 2013. ZMĚNA č. 1

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastu p i te l s t va obce Zlatn í k y- H o d ko v i c e. è. 1/2013/OOP ze dne 20. srpna 2013. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p i te l s t va obce Zlatn í k y- H o d ko v i c e è. 1/2013/OOP ze dne 20. srpna 2013 ZMĚNA č. 1 územního plánu Zlatníky-Hodkovice Obec ZlatnÌky-Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č.xx/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

OBEC LIBEÿ ZASTUPITELSTVO OBCE

OBEC LIBEÿ ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC LIBEÿ ZASTUPITELSTVO OBCE Libeř 35, 252 41 Dolní Břežany, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241415 Tel.: 241 940 477, fax: 241 940 486; e-mail: podatelna@liber.cz; http://www.liber.cz čj.:

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice březen 2013 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant:

Více

TRUBÍN. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

TRUBÍN. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TRUBÍN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚP TRUBÍN 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TRUBÍN

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Odůvodnění. Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C.

Odůvodnění. Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C. Odůvodnění Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C. Grafická část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha D. Postup při pořízení územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Přišimasy změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Přišimasy změna č. 2 Návrh Zadání ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Přišimasy změna č. 2 Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV Zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

OBEC LOBODICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE

OBEC LOBODICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE OBEC LOBODICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOBODICE Zastupitelstvo obce Lobodice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 1. Postup při pořízení změny O pořízení změny č.1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř rozhodlo na svém zasedání dne 28.12.2009 Zastupitelstvo

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu Blešno - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ Návrh zadání červen 2016 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování OBSAH ZADÁNÍ a) Požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015 1 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA za období květen 2009 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Leden 2015 2 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Cholina dle 55

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více