Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom..."

Transkript

1 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o. e-seminár Výpoveď z pracovného pomeru Ako správne skončiť pracovný pomer so zamestnancom lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Mgr. Beáta Kartíková

2 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 2 Autori: Mgr. Beáta Kartíková Redakčná úprava: Ing. Eva Chválová Jazyková úprava: Klára Šimová Vedúca projektu: Ing. Eva Chválová Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Záhradnícka Bratislava Nakladatelství FORUM, s.r.o., Bratislava 2015 Spracované vo februári 2015

3 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 3 Obsah 3. lekcie Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 1. Úvod 2. Diferencovaná výpovedná doba podľa 62 Zákonníka práce 2.1 Diferenciácia výpovednej doby podľa výpovedných dôvodov Výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodov podľa 63 ods. 1 písm. a) a b)zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu Výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce Výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. d) a e) Zákonníka práce Výpoveď zo strany zamestnanca z akéhokoľvek dôvodu 2.2 Plynutie a počítanie výpovednej doby 3. Odstupné zavedené novelou Zákonníka práce 4. Súbeh výpovednej doby a odstupného podľa novely Zákonníka práce 5. Právo zamestnávateľa na peňažnú náhradu v prípade nezotrvania zamestnanca v zamestnaní počas plynutia výpovednej doby podľa novely Zákonníka práce 6. Kontrolný test 7. Správne odpovede z minulej lekcie

4 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 4 1. Úvod Zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v platnom znení (ďalej len Zákonník práce ) poskytuje zamestnancom osobitnú ochranu nielen pri existencii pracovnoprávnych vzťahov, ale aj v prípade skončenia pracovného pomeru zamestnanca. Zatiaľ kým sa 1. a 2 lekcia tohto e-seminára zaoberala konkrétnym postupom dania výpovede a výpovednými dôvodmi existujúcimi na strane zamestnávateľa a na strane zamestnanca, v tejto lekcii e-seminára vám poskytneme informácie ohľadom dĺžky výpovednej doby, jej plynutia, výšky odstupného ako aj súbehu výpovednej doby a odstupného. Táto lekcia vám tiež poskytne informácie o tom, aké zmeny zaviedla novela Zákonníka práce účinná od vo vyššie uvedených inštitútoch, najmä s prihliadnutím na znovu zavedené ustanovenie umožňujúce súbeh výpovednej doby a odstupného a na vypustenie možnosti skončenia pracovného pomeru dohodou z podnetu zamestnanca doručeného pred začatím plynutia výpovednej doby. 2. Diferencovaná výpovedná doba podľa 62 Zákonníka práce Vo všeobecnosti platí, že v prípade výpovede bez ohľadu na to, či výpoveď dáva zamestnanec alebo zamestnávateľ, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Tiež platí, že výpovedné doby sa okrem závislosti od dĺžky doby trvania pracovného pomeru zamestnanca prispôsobujú aj konkrétnemu výpovednému dôvodu. Na základe uvedeného dochádza k odstupňovaniu výpovednej doby od jedného až do troch mesiacov, a to v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa ako aj od výpovedného dôvodu, na základe ktorého dochádza ku skončeniu pracovného pomeru konkrétneho zamestnanca. V súlade s 62 ods. 1 Zákonníka práce je výpovedná doba najmenej jeden mesiac.

5 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Diferenciácia výpovednej doby podľa výpovedných dôvodov Výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodov podľa 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu Ak je daná výpoveď z dôvodu, že: zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje, alebo sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, alebo zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu je výpovedná doba zamestnanca: najmenej jeden mesiac, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov, najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov. Otázka a odpoveď: Na základe rozhodnutia zamestnávateľa zo dňa sa zamestnanec stal nadbytočným podľa 63, ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, pričom zamestnávateľ mu

6 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 6 z uvedeného dôvodu doručil dňa výpoveď. Aká bude výpovedná doba zamestnanca, ak zamestnanec k (t.j. ku dňu doručenia výpovede) odpracoval u zamestnávateľa 5 rokov? V takomto prípade bude výpovedná doba zamestnanca trojmesačná Výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce Podľa 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, ak zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre chorobu z povolania, alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak zamestnanec na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva a z tohto dôvodu mu je daná zamestnávateľom výpoveď, výpovedná doba zamestnanca je: najmenej jeden mesiac, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok Výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. d) a e) Zákonníka práce Ak zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že: zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, alebo zamestnanec prestal spĺňať požiadavky ustanovené vnútornými predpismi zamestnávateľa na výkon funkcie podľa 42 ods. 2 Zákonníka práce, alebo zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise, alebo

7 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 7 zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch (do v posledných dvoch mesiacoch) písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, alebo sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny za predpokladu, že zamestnanec bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s menej závažným porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede, je výpovedná doba zamestnanca: najmenej jeden mesiac, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. Otázka a odpoveď: Na základe rozhodnutia zamestnávateľa zo dňa bol zamestnanec odvolaný z funkcie finančného riaditeľa. Zamestnávateľ mu následne dňa dal výpoveď z dôvodu, že prestal spĺňať požiadavky ustanovené vnútornými predpismi zamestnávateľa na výkon funkcie podľa 42 ods. 2 Zákonníka práce. Aká bude výpovedná doba zamestnanca, ak zamestnanec k (t.j. ku dňu doručenia výpovede) odpracoval 8 mesiacov? V takomto prípade bude výpovedná doba zamestnanca jednomesačná Výpoveď zo strany zamestnanca z akéhokoľvek dôvodu Všeobecne platí, že zamestnanec je na rozdiel od zamestnávateľa oprávnený skončiť svoj pracovný pomer výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Ak sa zamestnanec rozhodne, že vo výpovedi neuvedie dôvod skončenia svojho pracovného pomeru

8 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 8 touto formou, absencia uvedenia dôvodu dania výpovede nemá žiadny vplyv na jej platnosť. Podotýkame však, že podmienky platnosti výpovede vzťahujúce sa na písomnú formu a doručenie výpovede musia byť na jej platnosť splnené obdobne, ako sme uviedli v 1. a v 2. lekcii tohto e-seminára. Vo všeobecnosti platí, že ak zamestnanec dá z pracovného pomer výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, výpovedná doba zamestnanca je: najmenej jeden mesiac, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. 2.2 Plynutie a počítanie výpovednej doby Plynutie výpovednej doby Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení môžeme zhrnúť, že výpovedná doba zamestnanca je spravidla jeden, dva alebo tri mesiace v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca a v závislosti od výpovedného dôvodu. Všeobecne platí, že výpovedná doba zamestnanca začína plynúť nie dňom doručenia výpovede, ale vždy prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zamestnancovi alebo zamestnávateľovi doručená. Uvedené zákonné ustanovenie je kogentné a účastníci ho nemôžu zmeniť napr. jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa vo vnútornom predpise alebo dohodou zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnej zmluve. Výpovedná doba sa skončí posledným dňom prvého, druhého alebo tretieho kalendárneho mesiaca výpovednej doby, na počet kalendárnych dní v danom mesiaci (28, 29, 30 alebo 31 dní) sa neprihliada, nakoľko dĺžka výpovednej doby je určená v mesiacoch a nie v dňoch.

9 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 9 Otázka a odpoveď: Zamestnanec dal zamestnávateľovi výpoveď dňa , pričom pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok. Kedy uplynie zamestnancovi výpovedná doba? V takomto prípade je výpovedná doba zamestnanca jeden mesiac a začne plynúť od , čiže výpovedná doba mu uplynie dňa Upozornenie! Pre určenie dĺžky pracovného pomeru zamestnanca na účely výpočtu presného nároku zamestnanca na výpovednú dobu, Zákonník práce stanovuje, že do doby trvania pracovného pomeru zamestnanca sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba nadväzujú. Nadväzujúce pracovné pomery zamestnanca na dobu určitú s tým istým zamestnávateľom sa teda do času trvania pracovného pomeru zamestnanca započítavajú. Príklad: Ak zamestnanec mal s tým istým zamestnávateľom uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú v trvaní jedného roka a bezprostredne v deň nasledujúci po dni skončenia prvého pracovného pomeru zamestnávateľ so zamestnancom uzatvoril nový pracovný pomer na dobu určitú opäť v trvaní jedného roka, v prípade, že s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. d) kedykoľvek v priebehu trvania druhého pracovného pomeru, výpovedná doba zamestnanca bude dva mesiace, pretože pracovné pomery zamestnanca na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa na seba bezprostredne nadväzujú.

10 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 10 Počítanie dĺžky pracovného pomeru na účely výpočtu dĺžky výpovednej doby Zákonník práce jednoznačne stanovuje do ktorého dňa musí byť splnená podmienka trvania pracovného pomeru zamestnanca za účelom stanovenia dĺžky výpovednej doby. Na základe uvedeného platí, že podmienka splnenia trvania pracovného pomeru musí byť splnená ku dňu doručenia výpovede. Príklad: Zamestnancovi vznikol pracovný pomer ku dňu Zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že si zamestnanec neuspokojivo plnil svoje pracovné úlohy, zamestnávateľ ho na túto skutočnosť písomne vyzval, avšak zamestnanec nedostatky neodstránil (výpovedný dôvod podľa 63 ods. 1 písm. d) bod 4 Zákonníka práce). Výpoveď bola zamestnancovi doručená dňa Jeden rok trvania pracovného pomeru zamestnancovi uplynie dňa Vzhľadom k tomu, že zamestnanec ku dňu doručenia výpovede u zamestnávateľa odpracoval menej ako jeden rok, výpovedná doba zamestnanca bude jeden mesiac. Ak sa výpoveď zamestnancovi doručí dňa , základná podmienka odpracovania najmenej jedného roka bude splnená a zamestnanec bude mať nárok na výpovednú dobu v trvaní dvoch mesiacov. Pre podmienky doručenia výpovede platí obdobne to, čo sme uviedli v 1. a v 2. lekcii tohto e-seminára.

11 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Odstupné Zamestnancovi vzniká nárok na odstupné primárne za zákonom stanovených podmienok. Vzhľadom k tomu, že je to pre zamestnanca výhodnejšie, Zákonník práce pripúšťa, aby zamestnávateľ zamestnancom pridelil odstupné aj nad rámec zákonnej úpravy. Novela Zákonníka práce s účinnosťou od zaviedla, že výška odstupného sa okrem závislosti od dĺžky doby trvania pracovného pomeru zamestnanca prispôsobuje aj konkrétnemu výpovednému dôvodu a spôsobu skončenia pracovného pomeru. Na základe uvedeného dochádza k odstupňovaniu výšky odstupného od jeden- až po päťnásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca, a to v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa ako aj od výpovedného dôvodu a od toho, či ku skončeniu pracovného pomeru zamestnanca dochádza výpoveďou alebo dohodou. Vo všeobecnosti platí, že zamestnanec má nárok na odstupné, ak sa jeho pracovný pomer skončil výpoveďou alebo dohodou z nasledovných dôvodov: zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje (výpovedný dôvod podľa 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce), alebo zamestnanec sa stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách (výpovedný dôvod podľa 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce), alebo zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu (výpovedný dôvod podľa 63 ods. 1 písm. c) prvá alinea Zákonníka práce).

12 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 12 Výška odstupného Na základe vyššie uvedeného podľa 76 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo písm. c) prvá alinea Zákonníka práce, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume: jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov. Na základe vyššie uvedeného podľa 76 ods. 2 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo písm. c) prvá alinea Zákonníka práce, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume: jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky, dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov, trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov, štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov, päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

13 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 13 Upozornenie! Podľa 76 ods. 3 Zákonníka práce je výška odstupného pri skončení pracovného pomeru zamestnanca výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre: pracovný úraz, chorobu z povolania, ohrozenie touto chorobou, alebo ak zamestnanec na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, v sume najmenej desaťnásobku priemerného mesačného zárobku, zamestnávateľ však výšku odstupného môže pre zamestnanca upraviť ešte výhodnejšie. Príklad: Zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď podľa 63 ods. 1 psím. c) Zákonníka práce z dôvodu, že zamestnanec nesmie vykonávať svoju doterajšiu prácu pre chorobu z povolania. V uvedenom prípade bude mať zamestnanec nárok na výpovednú dobu v trvaní jedného mesiaca, ak odpracoval u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede menej ako jeden rok, alebo v trvaní dvoch mesiacov, ak odpracoval u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede najmenej jeden rok. Po uplynutí výpovednej doby a súčasnom skončení pracovného pomeru vznikne zamestnancovi nárok na odstupné vo výške najmenej desaťnásobku jeho priemernej mesačnej mzdy, a to bez ohľadu na to, že zamestnanec zotrval v pracovnom pomere počas plynutia výpovednej doby.

14 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 14 Upozornenie! Zákonník práce určuje, že zamestnancovi na základe vyššie uvedeného nevzniká nárok na odstupné, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy, pokyny alebo ostatné predpisy na zaručenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť. Výplata odstupného Odstupné vypláca zamestnávateľ zamestnancovi po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, zamestnávateľ sa však so zamestnancom môže dohodnúť aj na inom výplatnom termíne (napr. bezprostredne po skončení pracovného pomeru). Vrátenie vyplateného odstupného Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného. Príklad: Ak zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru poskytol zamestnancovi odstupné v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, avšak zamestnanec po uplynutí jedného mesiaca od skončenia pracovného pomeru nastúpil do pracovného pomeru k tomu istému

15 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 15 zamestnávateľovi, zamestnanec je povinný vrátiť zamestnávateľovi pomernú časť odstupného určenú podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Upozornenie! Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa.

16 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Zavedenie súbehu výpovednej doby a odstupného Podľa Zákonníka práce účinného do platilo zrušenie súbehu výpovednej doby a odstupného. To znamená, že bolo na rozhodnutí zamestnanca, či si zvolí zotrvanie v pracovnom pomere u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby alebo sa rozhodne pre skončenie jeho pracovného pomeru dohodou s tým, že mu bude vyplatené odstupné v sume rovnajúcej sa násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a počtu mesiacov, počas ktorých by zamestnancovi plynula výpovedná doba. O skončenie pracovného pomeru dohodou musel zamestnanec požiadať zamestnávateľa pred začatím plynutia výpovednej doby, pričom túto požiadavku bol zamestnávateľ povinný rešpektovať. Novela Zákonníka práce od znovu zaviedla tento súbeh, ktorý umožňuje, aby zamestnanec dostával mzdu počas celého trvania výpovednej doby a súčasne, aby po skončení jeho pracovného pomeru dostal odstupné vo výške dvoj- alebo až štvornásobku jeho priemernej mesačnej mzdy.

17 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Právo zamestnávateľa na peňažnú náhradu v prípade nezotrvania zamestnanca v zamestnaní počas plynutia výpovednej doby Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu. Novela Zákonníka práce účinná od upravila výšku tejto peňažnej náhrady takým spôsobom, že táto môže byť najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Do bola výška peňažnej náhrady v sume priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac. Uvedené platí iba, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Upozornenie! Podľa 62 ods. 8 Zákonníka práce musí byť dohoda o peňažnej náhrade písomná, inak je neplatná.

18 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Kontrolný test Teraz si môžete overiť, či ste predchádzajúcemu textu úplne porozumeli. Odpovede spracované expertom Vám zašleme súčasne s ďalšou lekciou. 1. Zamestnancovi trval pracovný pomer u zamestnávateľa 6 rokov. Zamestnanec v zmysle lekárskeho posudku stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnávateľ uvedenú situáciu vyhodnotil ako chorobu z povolania, s tým, že zamestnancovi dal výpoveď s výpovednou dobou dva mesiace. Je uvedená výpoveď zamestnávateľa platná? 2. Zamestnancovi bola daná výpoveď z dôvodu, že je ohrozený chorobou z povolania. Patrí takémuto zamestnancovi odstupné? 3. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na skončení pracovného pomeru zamestnanca dohodou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca podľa 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, pričom jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trval 12 rokov. V akej výške patrí zamestnancovi v takom prípade odstupné? 4. Zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, pričom v pracovnej zmluve zamestnanca bolo pre takýto prípad dohodnuté, že zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. Môže zamestnávateľ dohodnutú peňažnú náhradu zraziť z mesačnej mzdy zamestnanca? 5. Patrí zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer výpoveďou z dôvodu organizačných zmien podľa 63 ods. l písm. a) Zákonníka práce odstupné, ak pracovný pomer zamestnanca trval 11 mesiacov?

19 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné Správne odpovede z minulej lekcie 1. Môže zamestnávateľ pristúpiť k výpovedi zamestnanca z dôvodu, že zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu ( 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce) na základe lekárskeho odporúčania, resp. lekárskej správy? Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď podľa 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce len vtedy, keď dlhodobá strata zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon doterajšej práce je potvrdená lekárskym posudkom vydaným lekárom určeným zdravotníckym zariadením podľa zákona o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z. z.). Lekárske odporúčania, resp. lekárske správy nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok. V lekárskom posudku musí byť jednoznačne stanovené, že zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať svoju doterajšiu prácu. 2. Je výpoveď daná zamestnancovi z dôvodu, že neuspokojivo plní pracovné úlohy (podľa 63 ods. 1 písm. d) bod 4. Zákonníka práce) platná, ak zamestnávateľ v písomnej výzve adresovanej zamestnancovi neuviedol primeraný čas na odstránenie nedostatkov spojených s neuspokojivým plnením pracovných úloh zamestnancom? V prípade, ak zamestnávateľ v písomnej výzve nestanovil zamestnancovi žiadny čas na odstránenie nedostatkov, nedôjde zo strany zamestnávateľa k splneniu hmotnoprávnej podmienky platnosti výpovede, a preto je takáto výpoveď daná zamestnancovi neplatná. 3. Je v prípade uplatnenia výpovedného dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. d) bod 4. Zákonníka práce (zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy) zamestnávateľ povinný ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu?

20 3. lekcia: Diferencovaná výpovedná doba, plynutie výpovednej doby, odstupné 20 Zamestnávateľ v tomto prípade nie je povinný ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu podľa 63 ods. 2 Zákonníka práce. V tomto prípade však platí ochrana zamestnanca podľa 64 Zákonníka práce o zákaze výpovede a podľa 66 Zákonníka práce o predchádzajúcom súhlase príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s výpoveďou danou zamestnancovi so zdravotným postihnutím. 4. V prípade, ak zamestnávateľ dáva zamestnancovi so zdravotným postihnutím výpoveď podľa 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce (pre porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom) vyžaduje sa predchádzajúci súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s touto výpoveďou? V tomto prípade sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s výpoveďou danou zamestnancovi so zdravotným postihnutím podľa 66 Zákonníka práce. 5. Môže zamestnávateľ uplatniť výpoveď voči zamestnancovi, ktorý porušil pracovnú disciplínu podľa 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce, po uplynutí 6 mesiacov od porušenia disciplíny, v prípade, ak sa zamestnávateľ o tomto porušení disciplíny zamestnancom dozvedel nasledujúci deň? Zamestnávateľ v tomto prípade nemôže uplatniť výpoveď voči zamestnancovi po uplynutí 6 mesiacov od porušenia disciplíny zamestnancom, ak sa zamestnávateľ o tomto porušení dozvedel nasledujúci deň. V tomto prípade môže zamestnávateľ uplatniť výpoveď v subjektívnej lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o porušení pracovnej disciplíny zamestnancom. V prípade, ak zamestnávateľ v tejto lehote neuplatní voči zamestnancovi výpoveď, jeho právo na uplatnenie výpovede zaniká.

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Zamestnávateľ nemá povinnosť ponúknuť zamestnancovi pred doručením výpovede z tohto výpovedného dôvodu inú vhodnú prácu.

Zamestnávateľ nemá povinnosť ponúknuť zamestnancovi pred doručením výpovede z tohto výpovedného dôvodu inú vhodnú prácu. Výpoveď daná zamestnávateľom podľa 63 odsek 1 písm. e) Zákonníka práce z dôvodov: 1. pre ktoré môže s ním zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer ( t. j. z dôvodov uvedených v 68 ods. 1 písm. a),

Více

Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne o jednostranný adresovaný prejav vôle a) musí byť daná písomne b) musí sa doručiť druhej strane

Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne o jednostranný adresovaný prejav vôle a) musí byť daná písomne b) musí sa doručiť druhej strane Výpoveď zamestnávateľa - všeobecne Ide o jednostranný adresovaný prejav vôle smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Na výpoveď sú oprávnení obidvaja účastníci pracovného

Více

Výpoveď zamestnávateľa, aby bola platná musí spĺňať tieto podstatné náležitosti:

Výpoveď zamestnávateľa, aby bola platná musí spĺňať tieto podstatné náležitosti: 61 ZP Výpoveď Ide o jednostranný adresovaný prejav vôle smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru bez ohľadu na vôľu druhého účastníka. Na výpoveď sú oprávnení obidvaja účastníci pracovného pomeru, zamestnanec,

Více

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru časť 6. diel 3. kapitola 4.3 str. 1 6.3.4.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru okamihom doručenia

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa 228 a) a nasl. Zákona Č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len "Zákonník práce") medzi nasledovnými stranami dohody (ďalej len "Dohoda")

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014

Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zmeny v dôchodkovom poistení od 1. novembra 2013 a 1. januára 2014 Zákon č. 338/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Vznik a zmena pracovného pomeru. JUDr. Zdeňka Dvoranová

Vznik a zmena pracovného pomeru. JUDr. Zdeňka Dvoranová Vznik a zmena pracovného pomeru JUDr. Zdeňka Dvoranová Predzmluvné vzťahy 41 ZP Pred uzatvorením pracovnej zmluvy povinnosť oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami ktoré vyplynú z pracovnej zmluvy

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková

Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody. Júlia Pšenková Pravidelný a nepravidelný príjem štatutára, registrácia, výpočet, odvody Júlia Pšenková Verejná obchodná spoločnosť paragraf 76-92 Obchodného zákonníka štatutárny orgán sú všetci spoločníci vznik prvotne

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Neplatné skončenie pracovného pomeru

Neplatné skončenie pracovného pomeru Neplatné skončenie pracovného pomeru Bratislava, máj 2015 UPOZORNENIE: ÚDAJE UVEDENÉ V TEXTE SÚ INFORMAČNÉHO CHARAKTERU. ZHODA VŠETKÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ČISTO NÁHODNÁ. Ak neboli pri skončení pracovného

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi ANTIK Telecom s.r.o. Sídlo : Čárskeho 10, 040

Více

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky 2015 2016 Zmluvné strany: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Pedagogicko-psychologickej poradni, Trnava,

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária

PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária PETERKA & PARTNERS Advokátska kancelária Uzatváranie pracovnej zmluvy vybrané problémy JUDr. Šimon Gmiterko Advokát Slovensko-Rakúska obchodná komora 26. jún j n 2008 Martin podujatie GET TOGETHER A. PRÁVNA

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo

Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Otázky rigorózna skúška Pracovné právo Pojem, predmet a systém pracovného práva. Dohoda o brigádnickej práci študentov. Pracovnoprávne aspekty štrajku. Pramene pracovného práva. Pracovná zmluva (pojem,

Více

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Smernica č. 3 / Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Smernica č. 3 / 2010 Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1) Táto smernica upravuje podrobnejšie podmienky uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo

Více

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce (úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z.) Tatranská Lomnica 7. 9. 2. 2012 Účinnosť novely 13. júla 2011 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Zákonníka

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Obec Pernek, obecný úrad, č. 48, 90053, Pernek PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV A FUNKCIONÁROV OBCE PERNEK

Obec Pernek, obecný úrad, č. 48, 90053, Pernek PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV A FUNKCIONÁROV OBCE PERNEK Obec Pernek, obecný úrad, č. 48, 90053, Pernek PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV A FUNKCIONÁROV OBCE PERNEK Obecný úrad v Perneku v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a podľa 11 odst. 3, písm.

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Do 31. decembra 2012 je fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok

Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok Denný vymeriavací základ (DVZ) je jedným z hlavných atribútov pri určovaní nároku na sumu konkrétnej úrazovej dávky ako sú úrazový príplatok, úrazová

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Zákonník práce. Praktické problémy súvisiace s prijatím novely Zákonníka práce účinnej od Vzory pracovno-právnych podaní

Zákonník práce. Praktické problémy súvisiace s prijatím novely Zákonníka práce účinnej od Vzory pracovno-právnych podaní Zákonník práce Praktické problémy súvisiace s prijatím novely Zákonníka práce účinnej Vzory pracovno-právnych podaní V Banskej Bystrici, dňa 16.01.2013 Cieľom tohto seminára je riešenie praktických problémov

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Rozpočítavanie príjmov

Rozpočítavanie príjmov Rozpočítavanie príjmov Od 1.1.2011 je potrebné v zmysle novely Zákona 461/2003 o sociálnom poistení rozpočítavať príjem: a) vyplatený po skončení pracovného pomeru b) u zamestnancov s nepravidelným príjmom

Více

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom

Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany. Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Základná škola s materskou školou, Hlavná 367/7, Kapušany Interný predpis Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancom Organizácia Základná škola s materskou školou Identifikačné číslo organizácie

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014 Júlia Pšenková RZD - lehoty 10.2.2015 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch, 16.2.2015 ZC povinný

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j. 1A Dátum: 13. 11. 2007 VZORY FORMULÁROV K PRACOVNO-PRÁVNYM VZŤAHOM v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2015 Júlia Pšenková Minimálna mzda Nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy: a) 380,00 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

Více

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE Účinnosť: 01.01.2014 Zmeny: Od 01.01.2014 nastala zmena technickej úrokovej miery (TUM) na kapitálových

Více

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e. Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa v Trenčíne M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne dňa 08.02.2017 v Trenčíne N á v r h na výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa 9a ods. 9. písm. c) zákona č.

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 30.6.2009 bol

Více

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Vydané podľa 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Českej republiky Všeobecné ustanovenia I. 1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP )

Více

CESTOVNÉ NÁHRADY OSOBÁM ČINNÝM NA ZÁKLADE DOHODY O PRÁCI VYKONÁVANEJ MIMO PRACOVNÉHO POMERU

CESTOVNÉ NÁHRADY OSOBÁM ČINNÝM NA ZÁKLADE DOHODY O PRÁCI VYKONÁVANEJ MIMO PRACOVNÉHO POMERU CESTOVNÉ NÁHRADY OSOBÁM ČINNÝM NA ZÁKLADE DOHODY O PRÁCI VYKONÁVANEJ MIMO PRACOVNÉHO POMERU 1. Všeobecne Podľa 223 ods. 1 ZP zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb

Více

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVE DIEŤAŤA V SÚKROMNOM DETSKOM OPATROVATEĽSKOM CENTRE.

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVE DIEŤAŤA V SÚKROMNOM DETSKOM OPATROVATEĽSKOM CENTRE. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVE DIEŤAŤA V SÚKROMNOM DETSKOM OPATROVATEĽSKOM CENTRE. zmluvné strany Obchodné meno: PaedDr. Turňová Zuzana,prevádzkovateľka a vedúca súkromného detského opatrovateľského

Více

D ODATOK. uzatvorený v súlade s Či. VII bod 1) dohody. (ďalej len dodatok")

D ODATOK. uzatvorený v súlade s Či. VII bod 1) dohody. (ďalej len dodatok) D ODATOK č. 2 / 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2013/R/II k dohode č. l/ 50c - nepodnikateľský subjekť 2012/R/I zo dňa 11.01.2012, v znení dodatku č. l/ 50c - nepodnikateľský subjekt/ 2012/R/I zo dňa 13.02.2012

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela za zdaňovacie obdobie 2013 Od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov Strana 1 / 8 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. 35 IS - 35 Smernica na kontrolu požívania alkoholických Strana 2 / 8 1. Účel Mesto Prievidza v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1 Dátum:

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1 Dátum: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j. 1 Dátum: 28. 8. 2007 Novela Zákonníka práce - zákon NR SR č. 348/2007 METODICKÉ USMERNENIE Poslanci Národnej

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Nájomná zmluva. uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Čl. I.

Nájomná zmluva. uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Čl. I. Nájomná zmluva uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Základná škola Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Více

Interná smernica č. 1/2012 o cestovných náhradách

Interná smernica č. 1/2012 o cestovných náhradách OBEC SLANSKÁ HUTA Interná smernica č. 1/2012 o cestovných náhradách Interná smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Čl. 1 Personálne

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA takto: 1 Základné ustanovenie VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE č. 2 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vyvesené na úradnej tabuli: 24.11.2014 Zvesené: 9.12.2014 Platnosť od 01.01.2015 Obec Sady

Více

S M E R N I C A o cestovných náhradách

S M E R N I C A o cestovných náhradách Názov organizácie : O B E C S U L Í N Názov internej smernice : S M E R N I C A o cestovných náhradách Poradové číslo :28 Vypracovala : Helena Malastová referentka obce Schválila : Anna Hiľáková starostka

Více

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 ČASŤ I. --- ÚVOD Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Školné a poplatky spojené so

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

Základy pracovného práva pre poradcov v školstve Mária Mrvová

Základy pracovného práva pre poradcov v školstve Mária Mrvová Základy pracovného práva pre poradcov v školstve Mária Mrvová CARGO Slovakia, a.s. Úvod Pracovnoprávnymi predpismi sa na účely pracovnoprávnych vzťahov rozumejú predovšetkým: Zákonník práce, ďalšie pracovnoprávne

Více

Smernica o zabezpečení pitného režimu. zamestnancov Základnej školy Kukučínova ulica 106. vo Vranove nad Topľou

Smernica o zabezpečení pitného režimu. zamestnancov Základnej školy Kukučínova ulica 106. vo Vranove nad Topľou Smernica o zabezpečení pitného režimu zamestnancov Základnej školy Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou Vranov nad Topľou, 06.12.2016 PaedDr.Martin Babiak riaditeľ školy Strana 1 z 10 Základná škola,

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více