V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a z a r o k"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a 2 3

2 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 3 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůžkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok 22 a Struktura hlavních tržeb za rok Vývoj nákladů a tržeb za rok Rozvaha Pořízení investic v letech 22 a Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 22 a Celkové tržby Celkové náklady Mzdové náklady Náklady na léky Náklady SZM Náklady na spalování odpadů Náklady na úklid strana: 2 z 32

3 5.3.8 Náklady na telefonní hovory 6. Provozní náklady 6.1 Přehled energie Elektrická energie Voda Plyn Pára 7. Personalistika 7.1 Počty zaměstnanců Průměrná mzda Průměrná mzda Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství 9. Závěr strana: 3 z 32

4 1. Úvodní slovo ředitele Rok 23 byl významným rokem v historii naší nemocnice. Převodem do majetku územně samosprávného celku Jihočeského kraje - došlo k odstátnění a nemocnice se tak stala nestátním zdravotnickým zařízením. Změna zřizovatele sebou přinesla i změnu strategických plánů nemocnice. V době, kdy zřizovatelskou funkci plnil stát, se naše nemocnice snažila získat rozhodující postavení v regionu daném i sousedními okresy a získat tak konkurenční výhodu. Ta se měla uplatnit při státem plánované redukci akutní lůžkové péče v tom, že Nemocnice Písek převezme část lůžkové péče, hlavně v chirurgických oborech, v regionu. Přesun určitého objemu klientely z okolních okresů by nemocnici zajistil dostatečné navýšení příjmů k potřebnému rozvoji. Nemocnice Písek 1 let prokazuje ekonomickou stabilitu při přiměřené dávce investic a spektrum jí poskytovaných zdravotních služeb plně kryje potřebu regionu jak v lůžkové, tak v ambulantní složce. Stávající zřizovatel od státu převzal řadu nemocnic výrazně zadlužených a nyní řeší sanaci dluhů. Je pro něho nadále problematické, aby nemocnice jím vlastněné získávaly konkurenční výhody tím, že převezmou část klientely souseda a tím jej oslabí. Z toho důvodu naše nemocnice musí přehodnotit své plány a respektovat koncepční plány zřizovatele. S novým vedením ON Strakonice jsme začali pracovat na konceptu úzké spolupráce nemocnic a předpokládáme úzkou spolupráci s prachatickou nemocnicí. V ekonomice roku 23, kdy naše nemocnice zaznamenala negativní hospodářský výsledek, se projevil výpadek výkonnosti v roce 22. Ten byl dán výraznějším omezením činnosti v průběhu povodní a omezením činnosti interního oddělení v době rekonstrukce oddělení.toto se při současném zálohovém způsobu úhrad zdravotním péče zdravotními pojišťovnami projevilo při vyúčtování roku 22. Nemocnice během roku 23 přijala řadu opatření k vyrovnání ztráty a toto se projeví ve vyúčtování poskytnuté zdravotní péče roku 23 v roce 24, kdy předpokládáme vyrovnané hospodaření. MUDr. Petr Pumpr strana: 4 z 32

5 strana: 5 z 32

6 2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek Sídlo: K.Čapka 589, Písek Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum zaloţení: Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3.Organizační struktura ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra technický odbor provozní odbor ekonomický odbor zaměstnanecký odbor výpočetní středisko právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůţková a ambulantní odd. MUDr.Pumpr Petr Míková Eva Ing.Janovský Miroslav Somrová Jana Ing.Kabátek Zdeněk-vedoucí Ing.Bečvář Bohuslav-vedoucí Ing.Novotný Jaroslav-vedoucí Smolová Zdena-vedoucí Ing.Veselý František-vedoucí Mgr.Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr.Václavík Milan-vedoucí Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 6 z 32

7 Vedení zdravotnických oddělení Údaje k Oddělení Primář Vrchní sestra Interna MUDr.Fábik Ladislav Straková Zdena Hemodialýza MUDr.Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr.Bouzková Miroslava Kojetínová Marie TRN(ambulance) MUDr.Zdraţilová Vlasta Nervové MUDr.Schenk Ivo Slabá Jitka Dětské MUDr.Chytrý Karel Boukalíková Milena Ţenské MUDr.Vlášek Václav Vondrová Zdena Chirurgie MUDr.Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr.Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr.Šimeček Karel Stallerová Eva Urologie MUDr.Pugner Jiří Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr.Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr.Vilímek Ivo Mášková Jana Radioterapie MUDr.Sádlo Pavel Centrální odběrové místo Lucáková Milada OKB RNDr.Janda Vilém Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr.Riedl Jan Sádlo Petr Tranfúzní a hematologické MUDr.Lorencová Václava Kousalová Zdeňka Rehabilitace MUDr.Vilímek Ivo Housková Ludmila Patologie MUDr.Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr.Bartůńková Zdeňka Brůţková Romana Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 7 z 32

8 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Vyuţití lůţkového fondu v letech 22 a 23 Oddělení Počet ošetřovacích Počet dnů Vyuţití lůţek v % Průměrná ošetř.doba lůţek Interna ,1 8,1 6,7 7 Infekce ,9 55,6 9,6 9,7 Nervové ,8 84,3 9 9,2 Dětské ,3 9,4 5,9 6,1 gynekologie ,2 98,9 6,1 5,8 Porodnice ,6 77,9 7,5 7,4 Chirurgie ,5 83,6 9,2 8,7 ARO ,1 9,4 8,5 Ortopedie ,4 86,2 7,2 6,9 Urologie ,2 73,6 6,8 5,8 Celkem ,2 82,1 7,2 7,1 LDN ,3 87,6 28,9 34,7 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek: porodů porodů 4.3 Počet operací v Nemocnici Písek: (operace prováděné na oper. sálech) Rok Chirurgie Ortopedie Gynekologie Urologie ORL Oční Celkem strana: 8 z 32

9 5. Ekonomické údaje 5.1 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ. Všechny rozhodující údaje jsou obsaţeny v tabulkové části. Za rok 23 vykázala Nemocnice Písek účetní ztrátu ve výši 24,54 mil. Kč. Celkové náklady Nemocnice Písek činí 435,852 mil. Kč, coţ je o 11,39 mil. Kč více neţ v roce 22 (tj. nárůst o 2,7 %). Nemocnice dosáhla za rok 23 vyššího nárůstu ve zdravotnických výkonech měřených v bodech a zvlášť v lékárně projeví v našich trţbách zvýšená o příslušnou marţi, coţ je v konečném výsledku pro nemocnici samozřejmě velmi Poměrně příznivého výsledku v nákladové oblasti se podařilo dosáhnout i v důsledku přijatých úsporných (ozdravných) opa Na faktickém meziročním růstu nákladů se podílely zejména : - osobní náklady o 9,8 mil. Kč (+ 4,5 %) vliv zvýšení základních mzdových tarifů podle Nařízení vlády ČR č. 583/22 od - odpisy o 2,6 mil. Kč (+ 6,9 %) vliv nákupu CT v závěru roku 22 v roce 23 nemocnice odepisovala v souladu s odp Celkové trţby za rok 23 činily 411,3 mil. Kč a byly o 3,16 mil. vyšší neţ v roce 22. Zásadním ekonomickým problémem nemocnice v roce 23 bylo sníţení příjmu za zdravotní výkony, které činilo celkem 2 Příčiny poklesu trţeb za zdravotní výkony : - sráţka VZP provedená v červnu 23 ve výši 11,5 mil. Kč za výsledky II pololetí 22 (způsobena poklesem hospitalizov - VZP vzala pro stanovení záloh pro II. pololetí 23 za základ úhrady sníţené o výše uvedenou sráţku (11,5 mil. Kč) a tím Na základě naší ţádosti a jednání na centrále VZP se podařilo ve II. pololetí 23 dosáhnout mírného zvýšení zálohy, a to Vzhledem k objemu dosaţených výkonů a ošetřených unicitních pojištěnců ve II. pololetí t.r. lze oprávněně očekávat při jeh a doplatek min. ve výši 6 mil. Kč. Celkový objem trţeb byl příznivě ovlivněn i provozní dotací poskytnutou ze SR prostřednictvím Jč kraje v těsném závěru ro Tato dotace byla pouţita k úhradě provozních závazků naší nemocnice v termínu do Pohledávky k Celkem : do lhůty do 3 dnů do 9 dnů do 18 dnů 51 4 tis. Kč 4 34 tis. Kč 1 53 tis. Kč 437 tis. Kč 3 tis. Kč Poznámka K z výše uvedené pohledávky neuhrazené do 3-ti dnů bylo nezaplaceno pouze 17 tis. Kč a jednalo se o Závazky k Krátkodobé celkem 24,149 mil. Kč z toho dodavatelé 6,632 mil. Kč - Dlouhodobé celkem 9,545 mil. Kč - splátky CT (končí v XII.24) NEMOCNICE NEMÁ ZÁVAZKY PO LHUTĚ SPLATNOSTI. strana: 9 z 32

10 Revolvingový úvěr Nemocnice si po odsouhlasení Radou Jč kraje vzala, v důsledku neustále se prohlubující platební u KB (na základě předloţení nabídek z jiných peněţních ústavů ČSOB, ČS) rámec 11 mil. Kč. V měsíci prosinci byl tento úvěr čerpán v rozsahu 7 mil. Kč (od do ). Vzhledem k dotaci poskytnuté v závěru roku 23 a mírného zlepšení platební schopnosti VZP ne Ukazatele likvidity k a) běžná likvidita (OA : KZ) = 3,53 standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita = 3,6 (O A zásoby) : KZ standardní hodnoty 1 1,5 K byl finanční stav našich účtů následující : - běžný účet 19,395 mil. Kč - účet FKSP 1, 64 mil. Kč C e l k e m 2, 459 mil. Kč ============================= 5.2 Ekonomické údaje Výsledky hospodaření za rok 22 a 23 v tis.kč Náklady Spotřebované nákupy Sluţby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek Daň z příjmu Celkem Trţby strana: 1 z 32

11 Trţby za vlastní výkony Aktivace mater.a zboţí Ostatní trţby Trţby z prodaného majetku Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek Struktura hlavních tržeb za rok 23 zdravotní pojišťovny trţby za léky trţby za krev trţby za ubytování,stravování a praní prádla tis.kč(8,7% z celkových trţeb) tis.kč(8,6% z celkových trţeb) tis.kč(1% z celkových trţeb) tis.kč(2,6% z celkových trţeb) strana: 11 z 32

12 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok pololetí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady Trţby Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady Tržby 2. pololetí Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady Trţby Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady Tržby celkem Celkem Náklady Trţby strana: 12 z 32

13 5.2.4 Rozvaha Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 v tis.kč Aktiva celkem z toho: A. Stálá aktiva z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod.hmot.majetku B. Oběţná aktiva z toho: 1.Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní Pasiva celkem z toho: C. Vlastní zdroje z toho: 1.Majetkové fondy Finanční a peněţní fondy Hospodářský výsledek D. Cizí zdroje z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Pořízení investic v letech 22 a 23 v tis.kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem strana: 13 z 32

14 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 22 a Celkové tržby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 14 z 32

15 5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 15 z 32

16 5.3.3 Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 16 z 32

17 5.3.4 Náklady na léky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince strana: 17 z 32

18 5.3.5 Náklady SZM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 18 z 32

19 5.3.6 Náklady na spalování odpadů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 19 z 32

20 5.3.7 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 2 z 32

21 5.3.8 Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 21 z 32

22 6. Provozní náklady Přehled energie A. Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 23 činí kwh.. Stejně jako v minulých letech dochází k mírnému zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie. Tento trend souvisí s postupným dovybavováním jednotlivých oddělení novými přístroji ZT a dále se zvýšenými nároky na vyuţití energeticky náročných provozů (COS, sterilizace). B. Teplo a TUV B.1. Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce 23 činila m 3. Oproti předcházejícímu roku dochází ke zvýšení odběru zemního plynu. Jedná se však pouze o navýšení odebraného mnoţství zemního plynu na úkor sníţení odběru páry z CZT. Po komplexním porovnání spotřeby energie pro vytápění a zásobování TUV v roce 23 a předcházejícíhc múţeme konstatovat, ţe došlo k úspoře v celkové finanční výši cca 25 Kč. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla, záporně pak niţší průměrná teplota ve sledovaném období. B.2. Pára Celková spotřeba páry v roce 23 činila Gj. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. množství 78Gj) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. C. Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 23 činila m 3. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ve sledovaném období (extrémní sucho) nebylo možné využití potenciálu vlastních zdrojů užitkové vody (prádelna, kurty, zálivka). Tato skutečnost se projevila v mírném zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, že spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let ( cca 55 m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichž je závislá vydatnost vlastních zdrojů užitkové vody. strana: 22 z 32

23 kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 Elektrická energie Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc kwh Celková spotřeba elektrické energie v letech roky strana: 23 z 32

24 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 Voda Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech měsíce m3 Celková spotřeba vody v letech strana: 24 z 32

25 m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech měsíce m Celková spotřeba plynu v letech strana: 25 z 32

26 Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1995 Řada ,8 71, Řada ,8 561,6 435,6 41,4 133,2 115, ,2 572,4 788, , Řada3 831,6 831, ,6 241,2 115,2 46,8 46,8 352,8 752,4 799,2 878,4 633, Řada4 788,4 61,2 676, ,8 165,6 31,9 431,9 679,5 141, Řada Řada Řada Řada Řada Gj Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech měsíce Gj Celková spotřeba páry v letech ,8 6896,8 633, strana: 26 z 32

27 7. Personalistika Výroční zpráva Nemocnice Písek Počty zaměstnanců v letech 2 až 23 Kategorie Lékaři 78,91 85,4 85,64 86,37 farmaceuti 3,21 3,25 3,41 3,75 jiní odborní VŠ 3,8 3,25 4,31 5,5 jiní odborní ÚSO 4,93 4,69 5,33 4,48 SZP 355,37 371,28 374,84 372,38 NZP 16,45 2,61 18,6 21,9 PZP 66,56 74,4 78,26 77,39 THP 54,61 54,71 54,94 54,89 Dělníci 93,84 89,97 88,24 85,88 Celkem 677,68 77,56 713,3 711, Průměrná mzda v letech 2 až 22 Kategorie Lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ jiní odborní ÚSO SZP NZP PZP THP Dělníci Celkem Průměrná mzda v letech 22 až 23 Kategorie Koef.23/22 Lékaři ,4 Farmaceuti ,14 jiní odb.vš ,87 jiní odb.úso ,17 SZP ,6 NZP ,99 PZP ,8 THP ,96 dělnická pov ,1 Celkem ,5 strana: 27 z 32

28 7.4 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 23 Oddělení lékaři SZP ostatní A R O Centrální operační sály 32 Dětské Gyn-por.odd Hemodialýza Chirurgie Infekce 15 7 Interna Mikrobiologie 4 12 Násl.péče a rehabilitace 17 4 Neurologie 52 Oční odd. 3 3 O K B O T S 5 11 Ortopedie Patologie R D O Radioterapie 9 1 T R N 1 Urologie 1 6 Lékárna 2 Odb.místo 1 H T S 13 Celkem Atestace v roce 23 5 PSS v roce 23 1 strana: 28 z 32

29 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz Stravování pacientů měsíc /22 PSD SJ[Kč] PSD SJ[Kč] PSD SJ leden , ,86 1,193,891 únor , ,46,951,949 březen , ,17 1,1,93 duben , ,42,948,948 květen , ,2,974,945 červen , ,49,956,939 červenec , ,89 1,86,978 srpen , ,33 1,61 1,16 září , ,1,866,993 říjen , ,13 1,88 1,82 listopad , ,4,932 1,129 prosinec , ,48 1,2 1,85 celkem , PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí strana: 29 z 32

30 Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin náklady [Kč] náklady [Kč] 23/22 maso, masné výrobky ,978 mléko, mléčné výrobky ,5 pečivo, pekárenské výrobky ,131 zelenina ,64 ostatní potraviny ,13 celkem ,49 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet DIETA náklady [Kč] náklady [Kč] 23/ šetřící 4,2 38,81, racionální 36,97 36,12, redukční 42,13 4,81, diabetická 51,83 5,34, dětská 42,29 4,51,958 strana: 3 z 32

31 8.2 Odpadové hospodářství Produkce zdravotnických odpadů ve sledovaném období měsíc mnoţství [kg] /22 leden ,38 únor ,231 březen ,187 duben ,37 květen ,97 červen ,177 červenec ,213 srpen ,943 září ,17 říjen ,119 listopad ,863 prosinec ,245 celkem ,122 strana: 31 z 32

32 9. Závěr strana: 32 z 32

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 4 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 4 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 7 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 6 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD)

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Ekonomické informace Všechna přímo řízená zdravotnická zařízení zaznamenala za posledních

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Roční zpráva

Psychiatrická léčebna Jihlava. Roční zpráva Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2011-1 - PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 17.6.2003 Mzdy ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2002 Informace o mzdách

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index %

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index % 7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Rok Výnosy k Náklady Index % Index % Hospodářský 31.12. roku k 31.12. roku výsledek Index % 2000 262 475,74 262

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 2 130 845,26

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více