Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012"

Transkript

1 Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/ Most Datum zpracování: Bc. Dana Kovaříková, Ing. Radka Vlčková Schválila: Ing. Milena Vágnerová 2012

2 Obsah 1 Úvod Základní charakteristika území OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší ECM a vyhodnocení imisní situace Informování o aktuální imisní situaci Dotazy a stížnost Dotazy na kvalitu ovzduší Stížnosti a stížnosti na zápach Ochrana ovzduší dle legislativy do Imisní limity dle NV 597/2006 Sb. změněné NV č. 42/2011 Sb Podmínky vzniku a vyhlášení signálů upozornění, regulace a varování Signál upozornění překročení zvláštního imisního limitu pro SO 2, NO 2 a PM Signál regulace překročení zvláštního imisního limitu pro SO 2, NO 2 a PM Signál varování překročení zvláštního imisního limitu pro O Ukončení odvolání signálů upozornění, regulace nebo varování Ochrana ovzduší dle platné legislativy od nový zákon o ochraně ovzduší Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O Ukončení smogové situace Měřicí stanice pro vyhodnocení imisní situace v Mostě Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ v Mostě Charakteristika měřicí stanice ZÚ v Mostě Vyhodnocení imisní situace za rok Oxid siřičitý, oxid uhelnatý Strana 1 (celkový počet 56)

3 7.1.1 SO 2 oxid siřičitý CO oxid uhelnatý H 2 S sulfan (dříve sirovodík) NO 2 oxid dusičitý O 3 přízemní ozon Prachové částice PM 10 a PM 2, PM PM 2, Aromatické uhlovodíky Smogové situace v Ústeckém kraji v roce Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace Doporučení při překročení informativních prahových hodnot (dříve signál upozornění) Doporučení při překročení regulačních prahových hodnot (dříve signál regulace) Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel Vyhodnocení kvality ovzduší v Mostě Grafy úrovně znečištění Souhrn průměrných ročních hodnot Počet překročení PM 10 na vybraných stanicích Ukončení měření škodlivin změna Státní imisní sítě Závěr Zdroje Seznam zkratek Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Příloha č Strana 2 (celkový počet 56)

4 1 Úvod Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Most na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu (ZÚ) se sídlem v Ústí nad Labem v rámci Dohody o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí (tzv. Listiny v příloze č. 1). V souvislosti s ukončením provozu měřicí stanice Most ZÚ pracoviště Most, došlo ke dni k ukončení poskytování dat touto institucí, dále jsou využívána pouze data ČHMÚ. Při zpracování imisní situace v Mostě za rok 2012 bylo využito také dostupných dat Zdravotního ústavu (ZÚ) Ústí nad Labem (viz sulfan stanice Litvínov ZÚ). Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) informuje veřejnost prostřednictvím bezplatné Zelené linky a regionálních médií. Vyhodnocení denních a tříhodinových průměrů i hodinových koncentrací odesílá ECM každý pracovní den Odboru životního prostředí v Mostě, tabulku s týdenními průměry a hodnocením uplynulého období získávají pravidelně listy Homér a Mostecký deník. Každý měsíc jsou na webových stránkách ECM zpřístupněny grafické výstupy koncentrací vybraných znečišťujících látek z předcházejícího období, zveřejněno je roční zpracování imisní situace v sekci Ovzduší zpětné vyhodnocení. ECM pracuje s aktuálními neverifikovanými daty. Strana 3 (celkový počet 56)

5 2 Základní charakteristika území Mostecko leží v klimatické oblasti T2, pro kterou je typické dlouhé, teplé a suché léto a krátká, mírně teplá a až velmi sucha zima. Průměrná roční teplota sledovaného území je 8,2 C. Roční úhrn srážek činí 499 mm a průměrný úhrn srážek ve vegetační době je 299 mm [1]. Časté zhoršení rozptylových podmínek v oblasti je způsobeno zejména její polohou v kotlině, uzavřené hradbou Krušných hor, jež vytvářejí tzv. srážkový stín. Dochází zde k inverznímu zvrstvení ovzduší, které omezuje možnost proudění vzduchu. Kombinací inverzní vrstvy vzduchu a slabého proudění větru se rozptylové podmínky stávají nepříznivými a dochází ke kumulaci znečišťujících látek, jež následně v ovzduší přetrvávají a hromadí se až do doby, než dojde ke změně meteorologických podmínek na stav příznivý pro rozptyl. Zhoršené rozptylové podmínky jsou charakteristické zejména v podzimních a zimních měsících, přízemní ozon je zvýšený zvláště v letním období. 2.1 OZKO Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší Mostecko, tak jako celý Ústecký kraj, se již dlouhodobě řadí mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, na obrázku č. 2 je aktuální zastoupení OZKO z roku Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO) představují vymezená území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek (viz obrázek č. 1). Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo životního prostředí a 1x za rok jsou zveřejněny ve Věstníku MŽP. OZKO jsou také k dispozici ve formátu shapefile (.shp) na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu [2]. Mapa oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší za rok 2011 již není od ČHMÚ zpracována z důvodu legislativních změn. Dle nového zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb. platnost od ) budou mapy OZKO vytvářeny jako pětiletý průměr od roku 2007 do Nově zpracovaná mapa bude k dispozici na webových stránkách ČHMÚ [3]. Strana 4 (celkový počet 56)

6 Obrázek č. 1: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2010 v celé ČR Zdroj: Obrázek č. 2: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2010 v Ústeckém kraji Zóna Ústecký kraj Zdroj: Strana 5 (celkový počet 56)

7 3 ECM a vyhodnocení imisní situace 3.1 Informování o aktuální imisní situaci Pro účely sledování čistoty ovzduší disponuje Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) programovým vybavením, jenž umožňuje přenést a zobrazovat data z měřicích stanic imisního monitoringu. Využívána jsou data z měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu Ústí nad Labem, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a ČEZ, a.s. Spektrum sledovaných veličin zahrnuje SO 2, NO x, PM 10, a PM 2,5, H 2 S, ozon, benzen, toluen, xylen a základní meteorologické veličiny jako je teplota, vlhkost, rychlost a směr větru. Přehled imisních stanic, ze kterých jsou data denně stahována a vyhodnocována, je na obrázku č. 3. Obrázek č. 3: Přehled měřicích stanic, ze kterých ECM vyhodnocuje denně aktuální stav ovzduší Zdroj: Zpracovalo ECM Strana 6 (celkový počet 56)

8 ECM získává data přes FTP schránku. Hodnoty jsou v této schránce obnovovány každou hodinu. Dispečeři ECM stahují aktuální data každé tři hodiny, vždy v 6, 8, 11, 14, 17 a 20 hod. Bezprostředně po jejich stažení jsou data převedena do zobrazitelného formátu a ověřena pomocí indexů kvality ovzduší dle ČHMÚ a také z hlediska přípustných imisních limitů, následně jsou hodnoty koncentrací zaznamenávány do denních protokolů. Poté jsou data konvertována do grafického formátu, vhodného pro prostředí internetu, a přes FTP protokol jsou aktualizována na webových stránkách ECM. V případě navýšení koncentrací vybraných znečišťujících látek je prováděna kontrola v kratších časových intervalech pro včasnou identifikaci překročení zvláštních imisních limitů (v novém zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jsou již uváděny jako tzv. prahové hodnoty). Grafy zobrazují každou měřenou škodlivinu samostatně a zahrnují měření za posledních 24 hodin. Umožňují tak získat aktuální přehled o vývoji znečištění ovzduší. Mimo aktuálního přehledu je na webových stránkách ECM přístupné také vyhodnocení měření za uplynulý měsíc. K dispozici jsou grafy uvádějící průměrné denní hodnoty a grafy zobrazující průběh hodnot všech měřených půlhodin. K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích s možným vlivem na stav ovzduší dochází prostřednictvím bezplatné telefonní linky Dále ECM v týdenních intervalech vyhodnocuje imisní situaci na Mostecku pro Mostecký deník a týdeník Homér. V případě překročení zvláštních imisních limitů (v novém zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jsou již uváděny jako tzv. prahové hodnoty) škodlivin v ovzduší je bezprostředně informováno Rádio Most, energetický dispečink Czech Coal a.s. a zástupci Odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu. ECM také zpracovává každý měsíc měsíční přehled koncentrací škodlivin a od roku 2007 i roční zprávu o imisní situaci v Mostě. Elektronickou poštou jsou bezplatně informováni o vyhlášení nebo odvolání smogové situace zájemci, kteří o tuto službu požádají prostřednictvím webových stránek ECM, em nebo telefonicky na bezplatné Zelené lince Strana 7 (celkový počet 56)

9 3.2 Dotazy a stížnost Dotazy na kvalitu ovzduší V rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí zodpovídají dispečeři ECM denně na stav ovzduší. Tuto informaci využívají zejména učitelé mateřských škol, ale i maminky s dětmi, či občané se zdravotními problémy. V roce 2012 Ekologické centrum Most zodpovědělo 1937 dotazů, čímž lze dle počtu přijatých dotazů zhodnotit rok 2012 jako nadprůměrný. Průměr počtu přijatých dotazů v letech činí cca 963 dotazů. Vývoj počtu dotazů v letech je uveden v grafu č. 1. V období 2000 až 2012 se jedná o druhé nejvyšší zastoupení počtu dotazů. V předchozím roce 2011 byl zaznamenán větší výskyt smogových epizod, který také zvýšil zájem a tím i počet dotazů na stav ovzduší zejména v zimních měsících. Graf č. 1: Vývoj počtu dotazů v letech Zdroj: Zpracovalo ECM Celkem 98,2 % všech přijatých dotazů se týkalo tématu ovzduší. Procentuální zastoupení tazatelů dle bydliště je uvedeno v grafu č. 2. Z přehledu tazatelů z řad veřejnosti i občanů je evidováno 63,7 % (1234) dotazů z města Mostu, 10,5 % (203) z Litvínova a 5,8 % (113) z Chomutova. Pouze 1,2 % (24) tazatelů neuvedlo adresu bydliště nebo sídlo organizace. Strana 8 (celkový počet 56)

10 Graf č. 2: Přehled dotazů za rok 2012 dle bydliště tazatele Zdroj: Zpracovalo ECM Stížnosti a stížnosti na zápach Z celkového počtu přijatých stížností od roku 2000 (viz graf č. 3) je patrný nejvyšší počet přijatých stížností z České republiky právě v uplynulém roce Vyšší zastoupení počtu stížností je také zaznamenám v letech 2005, 2006 a Naopak zastoupení stížností z příhraničí Saska od roku 2010 postupně klesá. V minulém roce 2012 nebyla přijata žádná stížnost z německé strany. Vyšší zastoupení stížností je podmíněno nejen vznikem epizod zápachu, ale také vyšší informovaností občanů a jejich zájmem řešit stav ovzduší. Graf č. 3: Přehled stížností evidovaných v ECM v letech Zdroj: Zpracovalo ECM Strana 9 (celkový počet 56)

11 V rámci evidence dotazů od občanů bylo přijato ECM v roce 2012 celkem 36 stížností, z toho 29 stížností se týkalo zápachu. Pouze 2 stížnosti byly na hluk a 1 stížnost byla zaměřena na prašnost (viz graf č. 4). Celkem 17 stížností bylo zaznamenáno v Mostě, 2 v Litvínově a 8 v Chomutově. Oproti minulému roku nebyl evidován žádný dotaz ani stížnost ze saského pohraničí. Nejpočetnější měsíc z hlediska stížností (graf č. 5) byl měsíc srpen (9 stížností), v měsících květen a prosinec bylo zaznamenáno shodně 7 stížností. Nejméně bylo evidováno v září (1 stížnost). Graf č. 4: Přehled stížností za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM Graf č. 5: Přehled stížností dle lokality za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM Strana 10 (celkový počet 56)

12 4 Ochrana ovzduší dle legislativy do Posuzování stavu znečištění ovzduší vychází ze stanovení tzv. imisních limitů pro znečišťující látky uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., změněném nařízením vlády č. 42/2011 Sb., a ve vyhlášce MŽP č. 373/2009 Sb. Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jsou stanoveny imisní limity škodlivin, podmínky, způsob sledování, posuzování a hodnocení, a řízení kvality ovzduší, nařízení č. 42/2011 Sb. mimo jiné doplňuje imisní limity pro ochranu zdraví i cílový imisní limit pro ochranu zdraví nově o limity pro PM 2,5. Přehled imisních limitů pro ochranu zdraví viz tabulka č. 1. Vyhláška MŽP č. 373/2009 Sb. stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, určuje zásady pro vypracovávání a provozování krajských a místních regulačních řádů a rovněž způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší veřejnosti. Přehled imisních limitů pro ochranu zdraví pro O 3 a PM 2,5 viz tabulka č. 2. Vyhláška č. 373/2009 Sb. platí od listopadu 2009 a upravuje se jí původní vyhláška č. 553/2002 Sb. K zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozon přibyla závazná hodnota pro prachové částice frakce PM 10. Tyto prachové částice mohou mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel. Zvýšení koncentrací těchto látek v ovzduší, zejména za nepříznivých rozptylových podmínek, ovlivňuje nejen silniční doprava, ale i spalování nekvalitních paliv v domácnostech. Dne vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který mimo jiné nově definuje pojmy smogové situace a zahrnuje v sobě i imisní limity a původní zvláštní imisní limity (nyní prahové hodnoty), které dříve byly stanoveny ve vyhláškách č. 597/2006 Sb. a 373/2009 Sb. Strana 11 (celkový počet 56)

13 4.1 Imisní limity dle NV 597/2006 Sb. změněné NV č. 42/2011 Sb. Tabulka č. 1: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí NV 597/2006 Sb. změněné NV č. 42/2011 Sb. Znečišťující látka SO 2 oxid siřičitý PM 10 prachové částice Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální počet překročení za rok 1 hodina hodin hodin kalendářní rok 40 0 PM 2,5 kalendářní rok 25 0 NO 2 oxid dusičitý CO oxid uhelnatý 1 hodina kalendářní rok 40 0 maximální denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 0 Zdroj: nařízení vlády 597/2006 Sb. změněné nařízením vlády č. 42/2011 Sb. Cílový imisní limit Úroveň znečištění ovzduší stanovená za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, ve stanovené době. Tabulka č. 2: Cílový imisní limit pro ochranu zdraví Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozon maximální denní 8hodinový klouzavý průměr* * Cílový imisní limit pro PM 2,5 je stanoven pro rok 2015 a je vyjádřen jako průměr ročních průměrných úrovní znečištění ovzduší PM 2,5 za roky 2013, 2014 a 2015 ve všech městských pozaďových lokalitách. Hodnoty jsou zjišťovány z míst odběru vzorků zřízených podle bodu 1.6 části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení.". Zdroj: nařízení vlády č. 597/2006 Sb. (změněné nařízením vlády č. 42/2011 Sb.) a 373/2009 Sb. Částice PM 2,5 byly loženy dle nařízení vlády 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší x v průměru za 3 roky PM 2,5 roky 2013, 2014 a 2015 * 20 0 Strana 12 (celkový počet 56)

14 4.2 Podmínky vzniku a vyhlášení signálů upozornění, regulace a varování Při významném zhoršení kvality ovzduší jsou vyhlašovány Ministerstvem životního prostředí resp. Českým hydrometeorologickým ústavem tzv. signály v případě, že dojde k překročení některého ze stanovených zvláštních imisních limitů koncentrací vybraných znečišťujících látek. Signály upozornění, regulace a varování jsou stanoveny dle vyhlášky č. 373/2009 Sb. v příloze č. 1 při překročení tzv. zvláštních imisních limitů u škodlivin SO 2, NO 2 nebo PM 10 nebo O 3. Přehled zvláštních imisních limitů je uveden v tabulce č. 3. Vydávání signálů upozornění a regulace k omezení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší na území kraje za situací, při nichž dochází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v Ústeckém kraji k nadměrnému znečištění ovzduší (smogová situace), je upraveno a specifikováno Krajským regulačním řádem Ústeckého kraje, včetně seznamu subjektů pro předávání signálu upozornění a signálu regulace i stanovení provozoven, jejichž zdroje znečištění mají vliv na úroveň znečištění ovzduší ve vymezeném území Signál upozornění překročení zvláštního imisního limitu pro SO 2, NO 2 a PM 10 Signál upozornění následuje po: a) překročení hodinového průměru koncentrace: oxidu siřičitého 250 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, oxidu dusičitého 200 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, troposférického ozonu 180 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) překročení 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM µg/m 3 Pokud čtyřiadvacetihodinové koncentrace prachových částic překročí hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový, vydává Český hydrometeorologický ústav signál upozornění. Při překročení hranice 150 mikrogramů je již vydán signál regulace. Příslušné úřady pak mohou vyhlásit opatření (například zákaz vjezdu aut do center měst nebo omezování výroby). Strana 13 (celkový počet 56)

15 4.2.2 Signál regulace překročení zvláštního imisního limitu pro SO 2, NO 2 a PM 10 Signál regulace je vyhlašován v případě překročení zvláštních imisních limitů alespoň na polovině měřicích lokalit. Signál regulace následuje po: a) překročení hodinového průměru koncentrace: oxidu siřičitého 500 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, oxidu dusičitého 400 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) překročení 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM µg/m Signál varování překročení zvláštního imisního limitu pro O 3 Signál varování následuje po překročení hodinového průměru koncentrace: troposférického ozonu 240 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách. Tabulka č. 3: Zvláštní imisní limity pro vyhlášení signálu upozornění, signálu regulace nebo signálu varování SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý O 3 troposférický ozon PM 10 suspendované částice SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 suspendované částice O 3 troposférický ozon Signál upozornění 250 µg/m 3 Při překročení uvedeného 200 µg/m 3 hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách 180 µg/m µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve dvou po sobě následujících dnech Signál regulace 3 Při překročení uvedeného 500 µg/m hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 400 µg/m 3 hodinách Při překročení 24hodinového 150 µg/m 3 průměru koncentrace ve třech po sobě následujících dnech Signál varování 240 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Zdroj: Dle Vyhlášky č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování ve znění změny č. 373/2009 Sb. Strana 14 (celkový počet 56)

16 4.3 Ukončení odvolání signálů upozornění, regulace nebo varování Signál upozornění, signál regulace nebo signál varování odvolává MŽP prostřednictvím jím zřízení právnické osoby v případě, že platí následující podmínky: na žádné měřicí stanici reprezentativní pro vymezené území není překročen příslušný zvláštní imisní limit, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu nebo 24 hodin v případě suspendovaných částic PM 10 a není na základě meteorologické předpovědi očekávání obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvláštních imisních limitů; časový interval 12 hodin se v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou; v případě překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované částice PM 10 v provozovnách podle bodu 1.2. vyhlášky 373/2009 Sb., zabývajících se výrobou tepla a elektrické energie, uplatňována pouze opatření pro regulaci těch stacionárních zdrojů, které jsou skládkami paliv nebo popílku nebo zauhlováním a které jsou provozovávány v souvislosti s provozem zvláště velkých spalovacích zdrojů. Opatření jsou směřována především k omezení emisí suspendovaných částic PM 10 a jejich opětovného víření. Regulaci podle ústředního regulačního řádu podléhají pro území Ústeckého kraje stacionární zdroje v níže uvedených provozovnách při překročení zvláštních imisních limitů (tabulka č. 4). Tabulka č. 4: Regulaci podléhající stacionární zdroje na území Ústeckého kraje Regulaci podléhající stacionární zdroje pro oxid dusičitý ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice 2; ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice; ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov 1; ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov 2; UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 700; UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 200; United Energy a.s., Teplárna Komořany pro oxid siřičitý ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov 1; ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov 2; UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 700; UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 200; ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice; ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice 2; pro suspendované částice PM 10 ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov 2; ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady; ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice 2; AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, závod Řetenice; ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice; UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 700; UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 200; United Energy a.s., Teplárna Komořany; Mondi Štětí a.s., provozovna Štětí; Lafarge Cement, a.s. provozovna Čížkovice,; Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Trmice; UNIPETROL RPA, s.r.o., výrobna močoviny; Lovochemie, a.s., provozovna Lovosice. Zdroj: Dle Vyhlášky č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování ve znění změny č. 373/2009 Sb. Strana 15 (celkový počet 56)

17 5 Ochrana ovzduší dle platné legislativy od nový zákon o ochraně ovzduší Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z definování imisních limitů pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nahradil dosavadní zákon č. 86/2002 Sb. Tento nový zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Příloha č. 6 výše uvedeného zákona stanovuje informativní a regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a prachové částice PM 10, a také informativní a varovnou prahovou hodnotu pro troposférický ozon, které jsou závazné pro vyhlašování a odvolávání smogové situace. Předchozí vyhlášky a nařízení vlády uvedené v kapitole 4 jsou zrušeny vydáním nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V souladu se zákonem o ochraně ovzduší byla vydána i vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Nová imisní vyhláška upravuje: 1) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění 2) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění 3) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace Vyhláška nahrazuje a navazuje na nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší a vyhlášku č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění pozdějších předpisů. Oproti předchozí právní úpravě neobsahuje vyhláška č. 330/2012 Sb. přípustné úrovně znečištění (imisní limity) ani podmínky vyhlášení a ukončení smogových situací, které jsou uvedeny přímo v zákoně o ochraně ovzduší (příloha č. 1 a č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). Strana 16 (celkový počet 56)

18 5.1 Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Imisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 5 a 6. Tento nový zákon o ochraně ovzduší ruší předchozí vydané vyhlášky a nařízení vlády. Tabulka č. 5: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální počet překročení SO 2 oxid siřičitý PM 10 prachové částice 1 hodina hodin hodin kalendářní rok 40 0 PM 2,5 kalendářní rok 25 0 NO 2 oxid dusičitý CO oxid uhelnatý 1 hodina kalendářní rok 40 0 maximální denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 0 Zdroj: příloha č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Tabulka č. 6: Imisní limity pro troposférický ozon pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozon maximální denní 8hodinový klouzavý průměr* *Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. Zdroj: příloha č. 1 zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší x v průměru za 3 roky Strana 17 (celkový počet 56)

19 5.2 Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Smogová situace je dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vyhlášena při překročení některé z prahových hodnot (tj. informativní, regulační nebo varovné) vybrané znečišťující látky. Informativní a regulační prahové hodnoty a jejich překročení jsou stanoveny pro škodliviny oxid siřičitý, oxid dusičitý neb prachové částice PM 10. Informativní a varovná prahová hodnota je definována samostatně pouze pro troposférický ozon. Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (ZÁŘÍ/2012). Přímý odkaz ke stažení zde: V následujícím přehledu níže jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM 10 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila: a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 100 µg/m 3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Strana 18 (celkový počet 56)

20 5.2.2 Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM 10 Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila: a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 150 µg/m 3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O 3 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg/m 3. Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg/m 3. Podmínky vzniku a ukončení smogových situací jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Přehled všech uvedených prahových hodnot je uveden v následující tabulce č. 7 Strana 19 (celkový počet 56)

21 Tabulka č. 7: Informativní, regulační a varovné prahové hodnoty Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 částice 250 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 200 µg/m 3 hodinách 100 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve dvou po sobě následujících dnech Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 částice 500 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 400 µg/m 3 hodinách 150 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve třech po sobě následujících dnech Informativní prahová hodnota O 3 Varovná prahová hodnota O 3 Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon 180 µg/m 3 Při překročení hodinové koncentrace 3 Při překročení hodinové 240 µg/m koncentrace Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Zdroj: Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 5.3 Ukončení smogové situace Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou. Strana 20 (celkový počet 56)

22 6 Měřicí stanice pro vyhodnocení imisní situace v Mostě V této zprávě jsou použita data ze dvou měřicích stanic v Mostě obrázek č. 4: měřicí stanice AIM ČHMÚ v ulici U Stadionu tabulka č. 8 a obrázek č. 5 a 6, měřicí stanice Zdravotního ústavu Most v ulici J. E. Purkyně - pouze za období ledenduben 2012 z důvodu ukončení provozu měřicí stanice ke dni tabulka č. 9 a obrázek č. 7 a 8. Obě měřicí stanice se řadí mezi tzv. stanice pozaďové, tzn., že jsou umístěny v nezatížených lokalitách a měří pozadí regionů, měst a průmyslových oblastí. Rozhodujícím kritériem pro pozaďovou stanici by mělo být to, že stanice není přímo ovlivněna žádným zdrojem. Přirozené imisní pozadí se v ovzduší vyskytuje nezávisle na lokálních antropogenních zdrojích. Poloměr reprezentativnosti stanice se zde liší podle typu oblasti: u stanic městských a předměstských: více než 1 1,5 km, u stanic venkovských: více než 5 až asi 60 km (v ČR se většinou pohybuje od 10 do 20 km). Obrázek č. 4: Umístění měřicích stanic ZÚ a ČHMÚ v Mostě Zdroj: zeleně - měřicí stanice ZÚ, červeně - ČHMÚ v Mostě Strana 21 (celkový počet 56)

23 6.1 Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ v Mostě Tabulka č. 8: Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ v Mostě Kód lokality: Název: Stát: Vlastník: Kraj: Okres: Obec (ZÚJ): Zkratka: EOI - typ stanice: EOI - typ zóny: EOI - charakteristika zóny: Ekosystémy: EOI B/R - podkategorie: Zeměpisné souřadnice: Nadmořská výška: Terén: Krajina: Reprezentativnost: Umístění UMOM Most Česká republika Základní údaje Český hydrometeorologický ústav Ústecký Most Most Klasifikace B/U/R pozaďová městská obytná Adresa lokality (nepovinné) U Stadionu Most Správce lokality, adresa ČHMÚ - pob. Ústí n/labem Pošt. přihrádka Ústí n/labem Lokalizace " sš " vd 221 m Doplňující údaje rovina, velmi málo zvlněný terén Tel.: Fax:.: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) Na otevřené rovné travnaté ploše(vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a stadionem uprostřed města. Seznam měřicích programů: Kód UMOMA UMOMD UMOMP Datum vzniku: Zdroj: ČHMÚ a fotografie ECM Typ Automatizovaný měřicí program Měření PD Měření PAHs Vznik a zánik měřicího místa: Datum zániku: Strana 22 (celkový počet 56)

24 Obrázek č. 5: Měřicí stanice Most AIM ČHMÚ Zdroj: Obrázek č. 6: Měřicí stanice Most AIM ČHMÚ bližší pohled Zdroj: Strana 23 (celkový počet 56)

25 6.2 Charakteristika měřicí stanice ZÚ v Mostě Tabulka č. 9: Charakteristika měřicí stanice ZÚ v Mostě Kód lokality: Název: Stát: Vlastník: Kraj: Okres: Obec (ZÚJ): Zkratka: EOI - typ stanice: EOI - typ zóny: EOI - charakteristika zóny: Ekosystémy: EOI B/R - podkategorie: Základní údaje UMSO Most-ZÚ Česká republika Zdravotní ústav Ústí n/l Ústecký Most Most Klasifikace B/U/R pozaďová městská obytná Adresa lokality (nepovinné) ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem Most Správce lokality, adresa ZÚ ÚL,CHL ÚL Pasteurova Ústí n. Labem Tel.: Fax:.: Lokalizace Zeměpisné souřadnice: " sš " vd Nadmořská výška: 305 m Doplňující údaje Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8 %) Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) Umístění Stanice existuje. Je osazena kontinuálně měřícími analyzátory firmy Horiba. Stanice se nachází v 1.patře budovy diagnostiky, ZÚ ÚL - pracoviště Most. Seznam měřicích programů: Kód Typ UMSOK Kombinované měření UMSOT Měření těžkých kovů v SPM Vznik a zánik měřicího místa: Datum vzniku: Datum zániku: * * Po postupné redukci poskytovaných měření a služeb došlo dne k ukončení činnosti měřicí stanice Most, jejímž provozovatelem byl Zdravotní ústav Ústí nad Labem. Zdroj: ČHMÚ a fotografie ECM Strana 24 (celkový počet 56)

26 Obrázek č. 7: Měřicí stanice Most ZÚ Zdroj: Obrázek č. 8: Měřicí stanice Most ZÚ bližší pohled Zdroj: Strana 25 (celkový počet 56)

27 7 Vyhodnocení imisní situace za rok Oxid siřičitý, oxid uhelnatý Oxid siřičitý a oxid uhelnatý nepředstavují v současnosti významnou škodlivinu pro zdraví obyvatel Mostecka. Koncentrace těchto znečišťujících látek byly v uplynulých letech velice nízké a ani v celé České republice nedochází k mimořádným navýšením jejich koncentrací. Z tohoto důvodu není prováděn další monitoring na stanicích ČHMÚ i ZÚ v Mostě SO 2 oxid siřičitý Oxid siřičitý není od roku 1997, kdy došlo k odsíření velkých zdrojů emisí oxidů síry (průmyslové podniky, hnědouhelné elektrárny), škodlivinou, jež by závažně ohrožovala zdraví obyvatel, ačkoliv v lokalitách, kde je soustředěno více malých spalovacích zdrojů, jimiž jsou zejména domácí topeniště, je riziko zvyšování SO 2 podstatně vyšší. Ani nový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) neumožňuje v případě fyzických osob (souseda) vstupovat do domácností za účelem kontroly lokálních topenišť a vytápění nekvalitním palivem, které je pro mnoho lidí nejpřijatelnějším řešením zejména z finančního hlediska. Úřady mohou i bez vstupu do obydlí zkontrolovat pouze přípustnou tmavost kouře. Pro zjišťování tmavosti kouře se používá tzv. Ringelmannova stupnice (obrázek č. 9), která je složena ze šesti čtvercových polí na bílém podkladě, odpovídající příslušným stupňům tmavosti kouře. Obrázek č. 9: Ringelmannova stupnice šedi pro zjišťování tmavosti kouře Zdroj: Arnika - Strana 26 (celkový počet 56)

28 Úřad, který tmavost kouře měřil, vyhodnotí, zda naměřené výsledky jsou v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší. V případě, že tomu tak není, přistoupí k řešení přestupku. Jedná-li se o první porušení zákona, je možné situaci řešit nařízením určitých nápravných opatření s cílem zlepšení provozu kotle, tj. např. vyčištění kotle, komína, seřízení kotle, používání paliva apod. Jde-li ovšem o opakované porušování zákona, úřad následně přistoupí k uložení pokuty CO oxid uhelnatý Oxid uhelnatý v současné době také nepředstavuje nebezpečí pro zdraví obyvatel nejen na Mostecku. Maximální hodnoty 8hodinové koncentrace v posledních letech byly naměřené významně nízké a to pod limitní hodnotou μg/m H 2 S sulfan (dříve sirovodík) V roce 2010 byl odstaven analyzátor sulfanu na měřicí stanici Most ZÚ, koncentrace tohoto polutantu jsou nyní měřeny pouze na stanici Litvínov ZÚ. Pachová zátěž sulfanu se však silně dotýká i města Mostu, proto jsou grafy vývoje znečištění ovzduší H 2 S v Litvínově za rok 2012 zařazeny do této zprávy (od strany 28). Stanovená hodnota pro ochranu proti obtěžování zápachem činí 7 μg/m 3 (dle tabulky referenčních koncentrací vydané Státním zdravotním ústavem [4]), bývá však často mnohonásobně překračována, viz grafy č Ve sledovaném období došlo k překročení hodnoty pro ochranu proti obtěžování zápachem ve naměřených půlhodinách z celkového počtu měření (24,3 %), v roce 2011 to bylo pouze hodin překročení z celkového množství měřených hodin (9,1 %), zato v roce 2010 byl hygienický limit překročen celkem 8 945x z celkového množství měřených půlhodin (64,9 %). V těchto naměřených koncentracích sulfan nezpůsobuje vážnější zdravotní rizika, přesto jeho intenzivní obtěžování zápachem u sensitivních jedinců může vyvolávat nevolnosti nebo bolesti hlavy. V následující tabulce č. 10 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace sulfanu z měřicí stanice Litvínov ZÚ. Je zde patrné, že nejvyšší průměrná roční koncentrace byla zaznamenána v roce Strana 27 (celkový počet 56)

29 2010, druhá nejvyšší je z minulého roku 2012, pozitivní pokles koncentrací v roce 2011 neprokázal trend snižování zátěže zápachu i v dalším roce. Tabulka č. 10: Průměrné roční koncentrace H 2 S na měřicí stanici Litvínov ZÚ rok H 2 S μg/m 3 4,1 2,8 2,8 5,7 13,5 4,2 6,0 Půlhodinový hygienický limit - 7 μg/m 3 Pozn.: Tabulka průměrných ročních koncentrací sulfanu z měřicí stanice Litvínov ZÚ je uvedena pro zdokumentování vysokých koncentrací této škodliviny v sledované oblasti. Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Ve své akutní formě je otrava sulfanem hlavně výsledkem účinků na nervový systém. Při koncentracích 15 mg/m 3 a vyšších vyvolává sulfan zánět spojivek. K vážnému poškození očí dochází při koncentracích sulfanu 70 mg/m 3. Při ještě vyšších koncentracích (nad 225 mg/m 3, tj. nad 150 ppm) sulfan paralyzuje čichové vnímání tak, že zápach přestává působit jako varovný signál. Graf č. 6: Procentuální zastoupení překročení limitu H 2 S na obtěžování zápachem v letech Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Strana 28 (celkový počet 56)

30 Vzhledem k tomu, že hygienický limit pro sulfan je sledován v půlhodinových intervalech, je do hodnocení zařazen i graf s jeho půlhodinovými koncentracemi, neboť při hodinovém sledování dochází k překrytí nejvyšších koncentrací, jak je patrné z porovnání grafů č. 7 a 8. Zatímco hodinové hodnoty dosáhly svého maxima ,3 mg/m 3, půlhodinové maximum vyvrcholilo hodnotou 151,9 mg/m 3. Graf č. 7: Průměrné půlhodinové koncentrace H 2 S na měřicí stanici Litvínov ZÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Graf č. 8: Průměrné hodinové koncentrace H 2 S na měřicí stanici Litvínov ZÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Strana 29 (celkový počet 56)

31 Graf č. 9: Průměrné denní koncentrace H 2 S na měřicí stanici Litvínov ZÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem 7.3 NO 2 oxid dusičitý V roce 2012 došlo na stanici Most ČHMÚ k poklesu ročního průměru až pod hranici průměru z roku Nejvýše vystoupila hodinová koncentrace , a to na hodnotu 99,8 μg/m 3 (v roce μg/m 3 ). Index č. 1 (hodnoty do 25 μg/m 3 byl zaznamenán v 62,1 %, nejvyšší denní průměr činil 56,9 μg/m 3, v roce ,1 μg/m 3. Průměr ročních koncentrací NO 2 je zaznamenán v tabulce 11. Zdrojem oxidů dusíků jsou ve velké míře spalovací procesy, zejména spalování fosilních paliv a doprava, která v současné době představuje nejvyšší míru znečištění ovzduší. Průměrné hodinové a denní koncentrace oxidů dusíku jsou uvedeny v grafu č. 10 a 11. Tabulka č. 11: Průměrné roční koncentrace NO 2 na měřicích stanicích v Mostě rok NO 2 AIM μg/m 3 27,5 23,9 24,4 23,8 26,5 25,1 23,7 NO 2 ZÚ μg/m 3 20,8 10,4 8,6 6, Hodinový imisní limit pro ochranu zdraví 200 μg/m 3 max. 18 za rok Roční imisní limit pro ochranu zdraví 40 μg/m 3 Informativní prahová hodnota 200 μg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách Regulační prahová hodnota 400 μg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Strana 30 (celkový počet 56)

32 Graf č. 10: Průměrné hodinové koncentrace NO x, NO 2 a NO na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf č. 11: Průměrné denní koncentrace NO x, NO 2 a NO na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 31 (celkový počet 56)

33 7.4 O 3 přízemní ozon Mírné zhoršení koncentrací vykazoval v roce 2012 přízemní ozon. Ačkoliv maximální hodinová hodnota 178,9 μg/m 3 byla nižší než v předešlém roce (180,1 μg/m 3 ), přesto došlo ke zvýšení ročního průměru o 1,9 μg/m 3. Pro srovnání max. hodnoty z předcházejících ročních cyklů: μg/m 3 ; ,9 μg/m 3 ; ,9 μg/m 3. V tabulce č. 12 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace ozonu na měřicích stanicích v Mostě. Od roku 2006 je zaznamenán pokles průměrných ročních koncentrací ozonu na stanici Most ČHMÚ do roku 2009, kdy dosáhla svého minima. Rok 2012 představuje čtvrtou nejvyšší průměrnou roční koncentraci za posledních 7 let. Cílový imisní limit pro přízemní ozon je stanoven na 120 μg/m 3 v 8hodinovém klouzavém průměru (viz tab. č. 8). Maximální tolerovaný počet překročení je 25x za 3 roky. K překročení došlo v roce 2012 celkem 122x, ve 3 letech tak dosáhlo překročení počtu 415. Maximální tolerovaný počet byl tak překročen téměř 17x. Vysoké hodnoty spojené s překročením 8hodinového klouzavého průměru se nejčastěji vyskytovaly v květnu (38) a v červenci (42). Zvýšené hodnoty ozonu jsou typické pro letní období s vysokým slunečním zářením, někdy se však objevují i v jiných měsících (viz grafy č. 12 a 13). Vysoké koncentrace této škodliviny jsou o to nebezpečnější, že se vyskytují právě v období, kdy vysoké teploty a sálající slunce přímo vybízejí k venkovním aktivitám včetně koupání. Tabulka č. 12: Průměrné roční koncentrace O 3 na měřicích stanicích v Mostě rok O 3 AIM μg/m 3 52,3 51,3 47,9 47,0 49,9 47,1 49,0 O 3 ZÚ μg/m 3 38,6 41,4 46,1 38, Maximální denní 8hodinový klouzavý průměr 120 μg/m 3 max. 25x průměr za 3 roky Informativní prahová hodnota 180 μg/m 3 Regulační prahová hodnota 240 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Strana 32 (celkový počet 56)

34 Graf č. 12: Průměrné hodinové koncentrace ozonu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf č. 13: Průměrné denní koncentrace ozonu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 33 (celkový počet 56)

35 7.5 Prachové částice PM 10 a PM 2,5 Měřicí stanice Most ČHMÚ umožňuje měření také prachových částic, v roce 2012 bylo ukončeno měření znečišťujících látek včetně částic PM 10 na stanici Most ZÚ. Polétavý prach (PM zkratka odvozena z anglického "particulate matter") označuje mikročástice o velikosti několika mikrometrů (µm). Částice mají označení podle velikosti (viz obrázek č. 10). PM 10 představuje polétavý prach o velikosti 10 mikrometrů. Účinek částic na lidské zdraví závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Čím menší částice jsou, tím více mohou být nebezpečné, mohou se usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Větší částice se zachycují na nosní sliznici, částice PM 10 ale procházejí přes horní cesty dýchací až do plic a průdušek, PM 2,5 mohou doputovat až do plicních sklípků. Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, mají vliv zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce a zkrácení délky života. Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, doprava, těžební činnost, tavení rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu. Pro PM 10 je tak stanoven denní a roční imisní limit a pro PM 2,5 pouze roční imisní limit. Imisní limity na ochranu zdraví lidí jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Obrázek č. 10: Polétavý prach PM 10, PM 2,5 Zdroj: Strana 34 (celkový počet 56)

36 7.5.1 PM 10 V tabulce č. 13 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace prachových částic PM 10 od roku Je zde patrné, že od roku 2008 do 2011 docházelo k postupnému nárůstu koncentrací. V roce 2012 však oproti roku 2011 byl zaznamenám mírný pokles (o 5,3 μg/m 3 ). Jak již bylo uvedeno, ke dni došlo k ukončení provozu měřicí stanice provozovatele Zdravotní ústav Ústí nad Labem, pracoviště Most. Hodnoty naměřené na této stanici do doby ukončení jsou tedy zaznamenány v grafech pro rok 2012, ale vzhledem ke krátké době sledování škodliviny na této stanici, nejsou tato data komentována. K překročení 24hodinového imisního limitu (50 μg/m 3 ) došlo v průběhu roku 2012 v 69 případech (z toho 6x byla naměřená denní hodnota vyšší než 100 μg/m 3 ), zatímco v předcházejícím roce došlo k 86 případům překročení. Maximální přípustný počet překročení za kalendářní rok je však 35, i přes mírné snížení průměrných denních koncentrací bylo zaznamenáno téměř dvojnásobné překročení povoleného limitu. Tabulka č. 13: Průměrné roční koncentrace PM 10 na měřicích stanicích v Mostě rok PM 10 AIM μg/m 3 41,2 31,0 29,3 31,6 35,9 38,2 32,9 PM 10 ZÚ μg/m 3 27,1 24,1 21,3 22,6 24,3 25,4 - Denní imisní limit pro ochranu zdraví 50 μg/m 3 max. 35 za rok Roční imisní limit pro ochranu zdraví 40 μg/m 3 Informativní prahová hodnota 100 μg/m 3 Regulační prahová hodnota 150 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Nejvyšší 24hodinový průměr byl naměřen ,6 μg/m 3, v roce μg/m 3, v roce ,9 μg/m 3. Maximální hodinová hodnota ve sledovaném období dosáhla 241 μg/m 3 (v roce μg/m 3 ), hodnot nad 180 μg/m 3 bylo dosaženo pouze v 6 případech (v roce x). Ze všech sledovaných škodlivin dosahuje právě prach stále nejvyšších indexů kvality ovzduší - až č. 6 (viz tab. č. 17 indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ jsou uvedeny na straně 45) a snižuje tak často celkovou kvalitu ovzduší až na velmi špatnou, hodnocenou jako ovzduší zdraví škodlivé. Strana 35 (celkový počet 56)

37 Vývoj průměrných hodinových a denních koncentrací prachových částic PM 10 za rok 2012 je zaznamenán v grafu č. 14 a 15. Graf č. 14: Průměrné hodinové koncentrace PM 10 na měřicích stanicích Most ČHMÚ a ZÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Graf č. 15: Průměrné denní koncentrace PM 10 na měřicích stanicích Most ČHMÚ a ZÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Každoročně bývají nejvýraznější prachové epizody zaznamenány v počátku a na konci roku, ke krátkodobému zvyšování koncentrací však docházelo nepravidelně v průběhu celého roku. Strana 36 (celkový počet 56)

38 7.5.2 PM 2,5 V souvislosti se sledováním a vyhodnocováním kvality ovzduší, bylo Ekologickému centru Most umožněno od roku 2011 disponovat rovněž hodnotami PM 2,5, jež jsou získávány přes FTP schránku ze stanice Most ČHMÚ. Jedná se o jemné částice o průměru 2,5 μm. Zatímco částice PM 10 končí svou cestu v plicích a v průduškách, PM 2,5 mohou doputovat až do plicních sklípků a způsobit zdravotní komplikace mechanickým poškozováním orgánů. Na drobné prachové částice se mohou vázat jedovaté a karcinogenní látky, které se spolu s prachem dostávají do organizmu a způsobují další zdravotní problémy. Nadměrné vdechování částic podporuje rozvoj plicních chorob, poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenství, častější onemocnění dýchacích cest u dětí, ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními. Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, automobilová doprava, těžební činnost, tavení rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu. V tabulce č. 14 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace PM 2,5 v letech 2011 a Je zde patrný mírný pokles průměrné roční koncentrace oproti předchozímu roku Nejnižší průměrné roční koncentrace byly zaznamenány v letech Tabulka č. 14: Průměrné roční koncentrace PM 2,5 na měřicích stanicích v Mostě rok PM 2,5 AIM μg/m 3 25,6* 16,6* 17,3* 18* - 24,7* 23,3 * data byla převzata z tabelárních ročenek ČHMÚ Roční imisní limit pro ochranu zdraví 25 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem U prachových části PM 2,5 zatím stále není definována prahová koncentrace, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Denní ani hodinový imisní limit dle legislativy o ochraně ovzduší nebyl pro jemné částice PM 2,5 dosud stanoven, hodnota ročního cílového imisního limitu pro PM 2,5 je 25 µg.m -3. Strana 37 (celkový počet 56)

39 Tento limit byl překročen naposledy v roce 2006, v následujících letech nebyl na měřicí stanici Most ČHMÚ tento roční imisní limit překročen. Roční průměrná koncentrace z roku 2011 (24,7 μg/m 3 ) se pouze nejvíce přiblížila k ročnímu imisnímu limitu pro PM 2,5 (25 μg/m 3 ). V grafu č. 16 a 17 jsou uvedeny průměrné hodinové a denní koncentrace PM 2,5 na měřicí stanici ČHMÚ v Mostě za rok Graf č. 16: Průměrné hodinové koncentrace PM 2,5 na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf č. 17: Průměrné denní koncentrace PM 2,5 na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 38 (celkový počet 56)

40 7.6 Aromatické uhlovodíky Na měřicí stanici Most ČHMÚ jsou kromě benzenu a toluenu pravidelně zaznamenávány také hodnoty dalších aromatických uhlovodíků jako je ethylbenzen, p-xylen, m-xylen, o-xylen. Jejich koncentrace bývají zpravidla minimální nebo nulové, proto se jejich hodnocením zpráva dále nezabývá. Benzen je velmi toxický akutně i chronicky. Při dlouhodobé expozici může způsobovat leukémii. Negativní je i jeho příspěvek ke vzniku fotochemického smogu. Hlavním zdrojem emisí benzenu do atmosféry jsou výfukové plyny automobilu, dále emise způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže nebo během tankování. Další významné úniky pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze spalování paliv (uhlí, oleje). Uvolňuje se při procesech v koksárenských pecích, těžbě a zpracování neželezných rud, zpracování dřeva, těžbě uhlí a výrobě textilu. Značné koncentrace benzenu se vyskytují také v cigaretovém kouři. Přirozené zdroje benzenu, jako jsou výbuchy sopek nebo lesní požáry, jsou nevýznamné ve srovnání se zdroji antropogenními. Toluen patří stejně jako benzen do skupiny arenů (aromatických uhlovodíků). Je to hořlavá kapalná látka, se vzduchem tvoří výbušnou směs. Je součástí řady lepidel, ředidel, rozpouštědel, barev a laků. Pro lidské zdraví je velice nebezpečný a v barvách je postupně nahrazován. Možnými zdroji znečištění jsou chemický průmysl (nitrace fenolu, destilace uhelného dehtu), strojírenství (rozpouštědlo), zpracování plastických hmot, gumárenství, výroba laků, výroba papíru a lepenky. Páry toluenu působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Toluen odmašťuje a dráždí pokožku, kterou se také vstřebává. [5]. V tabulce č. 15 jsou vedeny průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu v letech Průměrná roční koncentrace benzenu z roku 2012 je shodná s rokem předchozím (0,4 μg/m 3 ). Nejvyšší průměrné roční koncentrace byly zaznamenány v roce 2006 a V celkovém procentuálním hodnocení vykazuje jisté zlepšení benzen, u nějž došlo ke snížení roční průměrné koncentrace od roku 2006 o celých 76,5 %. Strana 39 (celkový počet 56)

41 Veškeré průměrné roční hodnoty benzenu od roku 2006 však dostatečně splnily stanovený roční imisní limit. Z průměrných ročních hodnot toluenu je patrný klesající trend od roku 2006, kdy byla zjištěna také nejvyšší průměrná roční hodnota (0,9 μg/m 3 ). Tabulka č. 15: Průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici ČHMÚ v Mostě rok Benzen μg/m 3 1,7 1,2 1,2 1,3 1,1 0,4 0,4 Toluen μg/m 3 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 Benzen: roční imisní limit pro ochranu zdraví 5 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ V grafu č. 18 je patrný významný nárůst průměrných hodinových koncentrací v ukazateli toluenu v letních měsících. Graf č. 18: Průměrné hodinové koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ V grafu č. 19 lze pozorovat vyšší nárůst průměrných denních koncentrací toluenu naopak zejména v zimních měsících. Strana 40 (celkový počet 56)

42 Graf č. 19: Průměrné denní koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2012 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ 8 Smogové situace v Ústeckém kraji v roce 2012 V souladu s vyhláškou MŽP č. 373/2009 Sb. (ukončení platnosti s vyhlášením nového zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.) byl pro Ústecký kraj v roce 2012 vyhlášen pouze 1 signál v souvislosti s koncentracemi polétavého prachu PM 10 po dobu 5 dní: epizoda 1 vyhlášení signálu upozornění ,21 hod zrušení signálu upozornění ,21 hod Pro srovnání: V roce 2011 bylo zaznamenáno 6 epizod vyhlášení smogové situace. S platnou legislativou o ochraně o ovzduší (od ) se v současnosti již nepoužívají termíny signál upozornění, signál regulace nebo signál varování. Nyní je smogová situace definována při překročení informativních, regulačních nebo varovných prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky jako je oxid siřičitý, oxid dusičitý, prachové částice PM 10 a O 3. Strana 41 (celkový počet 56)

43 8.1 Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace vydává Český hydrometeorologický ústav na svých webových stránkách. Nově je zde také umístěna mapa meteorologických výstrah pro počasí, vodu, ovzduší (zatím v beta verzi). Více zde o mapě výstrah: V následujícím přehledu jsou uvedeny stručná doporučení při překročení informativních a regulačních prahových hodnot od ČHMÚ na příkladu překročení koncentrací částic PM Doporučení při překročení informativních prahových hodnot (dříve signál upozornění) Informace pro veřejnost: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty např. 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM μg/m 3 doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz záložka Počasí. Strana 42 (celkový počet 56)

44 8.1.2 Doporučení při překročení regulačních prahových hodnot (dříve signál regulace) Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení regulační prahové hodnoty např. 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM mikrogramů/m 3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz záložka Počasí Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel Před vznikem smogové situace doporučuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) obyvatelům posílení imunity vlastního organismu pomocí přísunu vitamínu C, E, A, dostatku spánku a eliminace stresů a vhodné kompenzace psychické a fyzické zátěže. Při vzniku smogové situace by měli občané žijící a podnikající v zasažené lokalitě omezit množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Doporučení (viz tabulka 16) jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání "smogu" nepříznivé účinky na zdraví. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu, tedy těhotných žen. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci, s oslabenou imunitou apod.) [6]. Strana 43 (celkový počet 56)

45 Tabulka č. 16: Doporučení Státního zdravotního ústavu při vzniku smogové situace Doporučení Státního zdravotního ústavu: a) ke snížení expozice znečišťujícím látkám a ochraně zdraví: Omezit pobyt venku, zejména v době mezi 6-10 a od hodinou. Při pobytu venku nevyvíjet velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport). Omezit větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrejte krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3-4 x denně, nezdržujte se v zakouřených místnostech. Zahájit včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží. b) ke snížení produkce znečišťujících látek v budovách i ve venkovním prostředí, aby nedocházelo ke zhoršování situace: Omezit provádění činností, které zhoršují kvalitu vzduchu v místnostech a zvyšují potřebu větrání jako je kouření, různé práce s použitím barev, laků, lepidel, přípravků s organickými rozpouštědly, sprejů s hnacími plyny apod. Nepoužívat krbová topeniště, nespalujte žádné materiály venku na otevřeném ohni Nikdy (nejen v době smogu) nespalovat v kamnech nebo kotlích odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo (tzv. bouračky) nebo mazací oleje. Dát přednost veřejné nebo pěší dopravě před autem (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic, oxidu dusičitého a dalších znečišťujících látek). Nepřetápět obytné místnosti, resp. zkuste snížit teplotu vytápění obytných místností alespoň o 1-2 o C oproti obvyklé úrovni. Zdroj: SZÚ, Smogová situace co můžeme udělat, dostupné z: Strana 44 (celkový počet 56)

46 9 Vyhodnocení kvality ovzduší v Mostě 9.1 Grafy úrovně znečištění Hodnoty v grafech vycházejí z orientačních indexů kvality ovzduší (viz tab. č. 17) stanovených Českým hydrometeorologickým ústavem. V následujícím grafu úrovně znečištění (graf č. 20) je porovnáno procentuální zhodnocení kvality ovzduší v letech 2011 a 2012, je přiložen i graf č. 21 s vyhodnocením kvality ovzduší v roce Tabulka č. 17: Indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ Zdroj: ČHMÚ Graf č. 20: Porovnání znečištění ovzduší v Mostě v letech 2011 a 2012 dle indexů kvality ovzduší Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Strana 45 (celkový počet 56)

47 Graf č. 21: Porovnání znečištění ovzduší v Mostě v roce 2010 dle indexů kvality ovzduší Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Index velmi špatné kvality ovzduší se opětovně projevil pouze u prachových částic, ačkoliv došlo k jeho snížení na necelou jednu desetinu procenta. Zaznamenáno bylo i mírné snížení jeho průměrné roční koncentrace. Pro oblast Mostecka je stále největší zatížení v ukazateli prachových částic PM 10, které znečišťují ovzduší a působí nepříznivě na lidské zdraví i přírodu. Za pozitivní lze považovat úplnou absenci indexu č. 4 u oxidu dusičitého a indexu č. 5 u ozonu, ačkoli ozon je jediným měřeným polutantem, u nějž došlo k mírnému zhoršení ročního průměru. Problematika pachové zátěže sulfanu v celé lokalitě je další ukazatel, který často znepříjemňuje pobyt ve venkovním prostředí. Na měřicí stanici Litvínov ZÚ po loňském významném snížení průměrných koncentrací byl zaznamenán mírný nárůst. 9.2 Souhrn průměrných ročních hodnot V následujícím přehledu jsou uvedeny v tabulce č. 18 a grafu č. 22 průměrné roční hodnoty vybraných sledovaných znečišťujících látek na měřicích stanicích ČHMÚ a ZÚ v Mostě. Je zde patrný pokles průměrných ročních koncentrací od roku 2006 zejména u znečišťujících látek jako benzen a toluen. U prachových částic byl zaznamenán v letech pokles, od roku 2009 docházelo k mírnému nárůstu průměrných ročních koncentrací. V roce 2012 průměrná roční koncentrace PM 10 poklesla oproti předchozímu roku (o 5,3 μg/m 3 ). Strana 46 (celkový počet 56)

48 μg/m 3 Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 Tabulka č. 18: Souhrn průměrných ročních hodnot polutantů od roku v Mostě rok μg/m SO ,3 9, H 2 S 2,5 3,8 4,1 6, CO 557,8 436,7 430, NO 2 - AIM 27,5 23,9 24,4 23,8 26,5 25,1 23,7 NO 2 - ZÚ 20,8 10,4 8,6 6, O 3 - AIM 52,3 51,3 47, ,9 47,1 49 O 3 - ZÚ 38,6 41,4 46,1 38, PM 10 - AIM 41, ,3 31,6 35,9 38,2 32,9 PM 10 - ZÚ 27,1 24,1 21,3 22,6 24,3 25,4 PM 2,5 - AIM 25,6* 16,6* 17,3* 18* - 24,7* 23,3 benzen 1,7 1,2 1,2 1,3 1,1 0,4 0,4 toluen 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 * data převzata z tabelárních ročenek ČHMÚ Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Graf č. 22: Souhrn průměrných ročních hodnot na měřicí stanici Most ČHMÚ v období NO2 - AIM O3 - AIM PM10 - AIM benzen toluen Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 47 (celkový počet 56)

49 9.3 Počet překročení PM 10 na vybraných stanicích V následující tabulce č. 19 jsou uvedeny počty překročení denních průměrných koncentrací PM 10 nad denní imisní limit (50 μg/m 3 ), který má stanovený počet překročení 35x za kalendářní rok na vybraných měřicích stanicích Litvínov ZÚ, Lom ČHMÚ a Most ČHMÚ. Data překročení denních průměrných koncentrací PM 10 byla použita z tabelárních ročenek ČHMÚ od roku a z měřicí stanice Litvínov ZÚ, kde se jedná pouze o neverifikovaný údaj z roku Tabulka č. 19: Překročení denního imisní limitu u PM 10 nad 50 μg/m 3 u vybraných stanic v letech Počty překročení denní průměrné Litvínov Lom Most koncentrace nad 50 μg/m * celkový součet: celkový průměr: 14,4 61,1 62,9 *neverifikovaná data ZÚ Ústí nad Labem Zdroj: Zpracovalo ECM na základě dat ČHMÚ a neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Z této tabulky č. 19 bylo zjištěno, že nejnižší počty překročení vykazuje měřicí stanice Litvínov ZÚ. V letech bylo na měřicí stanici Litvínov ZÚ zaznamenáno nesplnění denního imisního limitu pouze v roce 2006, kdy počet překročení (39) překročil povolený počet 35 dní v roce o 4 dny. Nejvyšší počty dní na měřicí stanici Litvínov ZÚ, kdy byl překročen denní imisní limit, jsou zaznamenány v roce 2006 a Rok 2011 však s počtem 19 dní na rozdíl od roku 2006 splnil limit počtu překročení (35 dní za rok). Strana 48 (celkový počet 56)

50 Významně vysoké počty překročení jsou zaznamenány nejen na měřicí stanici Lom ČHMÚ, ale také na měřicí stanici Most ČHMÚ. Na měřicí stanici Lom ČHMÚ lze sledovat vysoké počty překročení zejména v letech 2006, 2009 a V roce 2012 byl zaznamenán pokles oproti roku 2011 na 51 dní překročení denního imisního limitu (tedy o 16 dní více, než je stanovený limit), přesto je tato hodnota nejnižší ze sedmiletého období od roku Na měřicí stanici Most ČHMÚ jsou zaznamenávány od roku 2006 stále nejvyšší denní průměrné koncentrace než u ostatních vybraných stanic. Nejvyšší počty dní, kdy byl překročen denní imisní limit, byly zjištěny v roce 2006, 2011 a V roce 2011 dosáhl počet 89 dní překročení (tedy o 54 dní více z počtu 35 povolených za rok). V následujícím grafu č. 23 jsou zobrazeny počty překročení z tabelárního přehledu (tabulka č. 19) u vybraných stanic v období Zvýšený nárůst počtu překročení u všech vybraných měřicích stanic je zaznamenán v roce 2006 a Graf č. 23: Překročení denního imisní limitu u PM 10 nad 50 μg/m 3 u vybraných stanic v letech Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 49 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing. Radka

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2010 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most 10. března 2011 Bc. Dana Kovaříková

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Zpracovatel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Budovatelů 2830 434 37 Most Datum vydání: 30.03.2012 1. ÚVOD Vyhodnocení

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách 1 Úvod Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Most na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu (ZÚ)

Více

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné Schváleno: 14.06.2011 Účinnost: 29.06.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Rada města Karviné

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

zdroj

zdroj Co je smogová situace? Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 2 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 5 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování o aktuální

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 2.2

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most Mgr. Renáta Červenková,

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 6 3.2.

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci,

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze. Čl.

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze. Čl. 9. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 3. 4. 2012 vydat

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 7 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok Strana 1 (celkem 55)

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok Strana 1 (celkem 55) 15. 3. 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 55) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 8

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 10. března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity...

Více

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří zdroj informací a partner veřejnosti

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří zdroj informací a partner veřejnosti Ekologické centrum Most pro Krušnohoří zdroj informací a partner veřejnosti Motto: Je naším cílem nejenom podávat objektivní informace, týkající se životního prostředí, fungovat jako prostředník při hlášení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 7.března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními

Více

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Obsah Analýza smogových situací Nástroje k minimalizaci smogových situací Analýza

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok března Strana 1 (celkový počet 56) 7.března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací...

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 II. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most 13. února 2009 Bc. Dana Kovaříková

Více

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015

Více

Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013. Ondřej Vlček, Radostovice

Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013. Ondřej Vlček, Radostovice Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013 Ondřej Vlček, Radostovice 26.9.2012 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší (účinnost od 1. září 2012) 10 Smogová situace (1) Smogová situace: úroveň znečištění

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 10. března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek

Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Implementace vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek Jana Šestáková odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí OCHRANA OVZDUŠÍ VE

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2016

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 51) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 8 3. ECM a vyhodnocení

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Zkušenosti s aplikací nástrojů v rámci smogových situací na území Moravskoslezského kraje

Zkušenosti s aplikací nástrojů v rámci smogových situací na území Moravskoslezského kraje Zkušenosti s aplikací nástrojů v rámci smogových situací na území Moravskoslezského kraje Hustopeče, 9. 10.11.2011 Zpracoval : Marek Bruštík Obsah Analýza smogových situací (kdy je v kraji problém se smogem

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Mgr. Barbora Landová odbor ochrany ovzduší Orgány ochrany

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 8 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Bucek s.r.o. Dr. Robert Skeřil

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 27.01.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více