NEWS. obsah ŘÍJEN 2013 REKODIFIKACE 2014 NOVINKY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWS. obsah ŘÍJEN 2013 REKODIFIKACE 2014 NOVINKY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC."

Transkript

1 NEWS Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC ŘÍJEN 2013 obsah REKODIFIKACE 2014 NOVINKY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT Změny společenských smluv a stanov k Smlouva o výkonu funkce dle zákona o obchodních korporacích Rekodifikace: hlavní změny v oblasti nemovitostí PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ Vážení, v dalším vydání našeho právního zpravodaje se již v plné míře věnujeme aktuálním tématům rekodifikace učinné od 1. ledna Vybrali jsme pro Vás tři opravdu zajímavá a především velice podstatná témata, která by neměla uniknout Vaší pozornosti. Z nového zákona o obchodních korporacích nahrazujícího zrušovaný obchodní zákoník upozorňujeme na povinné i dobrovolné změny, které je třeba učinit ve společenských smlouvách a stanovách u Vašich kapitálových společností, tj. společností s ručením omezeným a akciových společností. Velice doporučujeme Vaše základní společenstevní dokumenty posoudit a přizpůsobit nové právní úpravě ještě v tomto roce, samozřejmě s účinností ideálně od Členy orgánů kapitálových společností (jednatele, členy představenstev, dozorčích rad, nově i členy správních rad i statutární ředitele) jistě bude zajímat, že zákon o obchodních korporacích stanoví nové, přísnější požadavky na smlouvy o výkonu funkce, zejména týkající se odměňování. Pokud smlouvu nebudete mít řádně uzavřenu nebo nebude přizpůsobena požadavkům nového zákona, bude výkon Vaší funkce bezplatný. Zákon rovněž nově stanoví povinnost vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i jiný prospěch, a to až dva roky nazpět (!), pokud za hrozícího úpadku neučiníte potřebné kroky. Abyste nepracovali bezplatně, případně nemuseli vracet odměnu či jiné plnění, věnujte pozornost i tomuto tématu. Z nového občanského zákoníku zařazujeme základní popis revoluční změny, kdy stavba přestává (až na výjimky) být věcí v právním smyslu a stává se součástí pozemku. Jak říkali již staří Římané: Superficies solo cedit! (povrch ustupuje půdě). Rovněž vysvětlujeme nové principy zápisů do katastru nemovitostí, kdy je rozhodující v katastru zapsaný stav a je možné nabýt i od nevlastníka, jakož i popisujeme nové,,ochranné pojistky, jež se zavádí ve vztahu ke katastru. V této souvislosti doporučujeme - zřiďte si hlídacího psa. Přejeme poučné a doufáme, že i zajímavé a srozumitelné čtení. JUDr. Robert Šulc, Ph.D., advokát

2 Změny společenských smluv a stanov k OBCHODNÍ PRÁVO, PRÁVO SPOLEČNOSTÍ Dva hlavní rekodifikační zákony, tj. nový občanský zákoník ( NOZ ) a zejména nový zákon o obchodních korporacích ( ZOK ), který ruší a nahrazuje stávající obchodní zákoník, zavádějí od rovněž mnoho podstatných změn ohledně fungování kapitálových obchodních korporací tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Tyto změny je třeba přitom promítnout do znění společenských smluv (rozuměj: včetně zakladatelských listin) a stanov společností, které musí být změnám a novým institutům přizpůsobeny. Od se bez dalšího (ex lege) ruší ujednání společenských smluv a stanov, které jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK (donucující (kogentní) ustanovení zákona jsou ta ustanovení ZOK, od kterých se nelze dohodou stran odchýlit). Zároveň je třeba (nejpozději do ) přizpůsobit společenské smlouvy a stanovy ustanovením ZOK a doručit je do sbírky listin obchodního rejstříku. Pokud by tak společnost neučinila, a to ani přes výzvu v dodatečné přiměřené lhůtě, může být na návrh rejstříkového soudu nebo i osoby s právním zájmem soudem zrušena a nařízena její likvidace. Stávající společenské smlouvy a stanovy doporučujeme vzhledem k nové právní úpravě posoudit a revidovat již před Přizpůsobení společenských smluv a stanov bude spočívat jednak ve vypuštění či úpravě stávajících ustanovení, které jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK (jedná se např. o tzv. statusové otázky ohledně působnosti orgánů a členství v orgánech společností, výše základního kapitálu u akciových společností, kdy se ruší přechodné ustanovení obchodního zákoníku, které umožňovalo zachovat základní kapitál ve výši 1 mil. Kč i poté, co byla min. výše zákonem zvýšena na 2 mil. Kč, změny u akcií na majitele atd.). V rámci přizpůsobení společenských smluv a stanov je třeba dále doplnit do textu těchto dokumentů jejich nové povinné náležitosti (pokud nejsou v textech již obsaženy), jako je u s.r.o. přesný počet jednatelů nebo určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených (připouští-li společenská smlouva vznik takových podílů). U akciových společností patří mezi nové povinné náležitosti nezbytné provedení volby modelu řízení společnosti (ZOK zavádí vedle tradičního modelu s představenstvem a dozorčí radou (tzv. dualistický systém) i obdobu německého modelu se správní radou a statutárním ředitelem (tzv. monistický systém), který umožňuje mimo jiné obsazení vedoucích a kontrolních orgánů dokonce jednou Zrušení ustanovení společenských smluv/stanov odporujících donucujícím ustanovením ZOK od Přizpůsobení společenských smluv/stanov ustanovením ZOK Povinné změny (nejpozději do ) Vypuštění zrušených ustanovení Doplnění nových povinných údajů Dobrovolné změny jedinou osobou), dále je třeba ve stanovách přesně určit počet členů orgánů společnosti, celkový počet hlasů ve společnosti či upravit případnou imobilizaci akcií na doručitele (majitele). V neposlední řadě je nutné v rámci přizpůsobení společenstevních dokumentů pamatovat na doplnění nových institutů či možností, které sice nejsou dle ZOK jejich povinnou náležitostí, ale bez jejichž úpravy a zakotvení ve společenských smlouvách či stanovách nelze tyto instituty a možnosti využít. Dle našeho názoru právě tyto nepovinné (fakultativní) náležitosti představují hlavní přínos ZOK, jeho nové možnosti a výhody, jakož se i na druhou stranu skrývají v nezakotvení některých institutů podstatná rizika. Z nových možností se jedná např. o možnost rozhodovat mimo valnou hromadu prostřednictvím technických prostředků i na dálku (např. video(tele)konference), včetně korespondenčního hlasování, možnost využít tzv. kumulativní hlasování u volby členů orgánů společností, možnost vydat kmenové listy představující podíly společníků na s.r.o. jako cenné papíry, možnost společníka vlastnit v s.r.o. i více podílů stejného i různého druhu, možnost u akciové společnosti vydat tzv. kusové akcie bez jmenovité hodnoty určující podíl akcionáře na základním kapitálu podle počtu akcií, nikoliv dle jmenovité hodnoty akcie atd. Podstatné, v některých případech potenciálně neřešitelné riziko představují ustanovení ZOK, která umožňují změnit společenskou smlouvu či stanovy rozhodnutím valné hromady, pouze v případě, že možnost valné hromady rozhodovat o této změně je ve společenské smlouvě či stanovách výslovně připuštěna. Pokud tedy možnost změny není ve společenské smlouvě či stanovách v působnosti valné hromady obsažena, bude od možné společenskou smlouvu či stanovy změnit pouze dohodou všech společníků či všech akcionářů, což může u větších společností nebo společností, kde není možná dohoda všech, prakticky vést k nemožnosti jakkoliv společenskou smlouvu či stanovy od změnit či upravit. Z tohoto pohledu se jeví zcela zásadní zkontrolovat, zda současná znění společenských smluv či stanov mají v působnosti valné hromady rozhodování o změně společenských smluv a stanov obsaženo či nikoliv (vzhledem k současnému znění obchodního zákoníku tomu tak být nemusí). Pokud by tuto možnost neobsahovaly, je zcela nezbytné tuto možnost zakotvit, a to rozhodnutím přijatým nejpozději do , neboť od by to již možné vzhledem k ZOK nebylo! Rovněž hojně využívaná možnost konat valnou hromadu akciové společnosti bez splnění požadavků zákona (zejména ohledně svolání) se souhlasem všech akcionářů, bude od využitelná pouze, bude-li to výslovně připuštěno ve stanovách. 2

3 Z uvedeného příkladného výčtu nutných a možných změn společenských smluv a stanov vyplývá, že nejpozději do musí být společenské smlouvy a stanovy revidovány a změněny. My však v každém případě velmi doporučujeme učinit potřebné revize a změny již před koncem roku 2013 s účinností k , a to nejen s ohledem na větší přehlednost a uživatelský komfort, ale zejména i s přihlédnutím k výše popsaným rizikům a komplikacím, které mohou vzniknout v důsledku neprovedení posouzení společenských smluv či stanov a neuskutečnění potřebných změn do konce roku Smlouva o výkonu funkce dle zákona o obchodních korporacích OBCHODNÍ PRÁVO, PRÁVO SPOLEČNOSTÍ Smlouva o výkonu funkce, upravující vztahy mezi obchodní společností a členy jejích orgánů, dostála v rámci rekodifikace soukromého práva významných změn. Dosavadní stručná úprava v obchodním zákoníku tak bude s účinností od nahrazena novými pravidly dle zákona o obchodních korporacích ( ZOK ). Nebudou-li stávající smlouvy o výkonu funkce uzpůsobeny požadavkům ZOK do , bude platit, že výkon funkce je bezplatný. Jedna z nejvýraznějších novinek vztahujících se k výkonu funkce se týká odměňování členů orgánů obchodních společností. Doposud platilo, že práva a povinnosti členů orgánů v rozsahu, ve kterém nejsou upraveny smlouvou o výkonu funkce, se přiměřeně řídí ustanoveními o smlouvě mandátní. Mandátní smlouva je přitom úplatným právním vztahem, a proto nebyla-li smlouva o výkonu funkce zvláště sjednána či byla-li sjednána neplatně, členům orgánů nárok na odměnu náležel přímo ze zákona. Naproti tomu dle nové úpravy se práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí podpůrně ustanoveními o příkazu dle nového občanského zákoníku, který je smluvním typem bezúplatným (ledaže je odměna příkazníka výslovně ujednána nebo je obvyklá), a proto při neexistenci smlouvy o výkonu funkce nebo v případě její neplatnosti (až na výjimky) nárok na odměnu členům orgánů zásadně nevzniká. Není-li v současné době smlouva o výkonu funkce mezi společností a členy jejích orgánů uzavřena resp. nebude-li taková smlouva (uzavřená dle stávající právní úpravy) existovat k , nebude mít člen orgánu od uvedeného data nárok na odměnu za výkon funkce. Ve společnostech, kde smlouvy o výkonu funkce uzavřeny jsou, bude třeba jejich znění revidovat. Nová úprava vyžaduje, aby smlouvy o výkonu funkce uzavřené před byly do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK (tedy do ) nové úpravě uzpůsobeny. Pokud v uvedené lhůtě takové smlouvy uzpůsobeny nové právní úpravě nebudou, platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvy o výkonu funkce musí být v kapitálových společnostech (a.s., s.r.o.) sjednány písemně a schváleny nejvyšším orgánem společnosti (u a.s. příp. dozorčí radou, volí-li představenstvo, a správní radou u statutárního ředitele). Vzhledem k tomu, že účelem nové právní úpravy je zejména to, aby si strany přesně a předem sjednaly výši odměny za výkon funkce, ustanovení 60 ZOK upravuje povinné údaje ohledně odměňování. Ve smlouvě musí být vedle určení výše odměny a její podoby (či alespoň způsobu jejího výpočtu) rovněž vymezeny všechny složky odměny, které členovi orgánu náleží či mohou náležet, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění. Rovněž je ve smlouvě třeba přesně určit pravidla pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku či údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou. Nebude-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s požadavky ZOK, bude platit, že výkon funkce je bezplatný. Péče řádného hospodáře, se kterou jsou členové orgánů obchodních společností povinni jednat, bude nově akcentována rovněž ve vztahu k insolvenčnímu řízení. V případě, že členové orgánů společnosti věděli nebo mohli vědět, že je společnost v hrozícím úpadku a přitom neučinili vše potřebné a rozumně předpokládatelné za účelem jeho odvrácení, budou povinni na výzvu insolvenčního správce vydat veškerý prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce zpětně za poslední 2 roky před právní mocí rozhodnutí o úpadku. Povinnost prokázat, že bylo jednáno s péčí řádného hospodáře, přitom bude na členovi orgánu obchodní společnosti. Tuto povinnost budou mít i bývalí členové orgánů obchodní společnosti. ZOK současně stanoví, že pokud výkon funkce zřejmě přispěje k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní společnosti, plnění podle smlouvy o výkonu funkce se neposkytne, ledaže ten, kdo schválil smlouvu o výkonu funkce, rozhodne jinak. 3

4 Rekodifikace: hlavní změny v oblasti nemovitostí OBČANSKÉ PRÁVO, PRÁVO NEMOVITOSTÍ Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku ( NOZ ), tj. od , dojde k některým významným změnám v oblasti práva nemovitostí, jimž je vhodné věnovat pozornost. Zásadní novinkou je návrat k římskoprávní zásadě superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), v důsledku níž se (až na výjimky) od stavba stává součástí pozemku a přestává být samostatnou věcí v právním smyslu. Pro identifikaci nemovitostí ve smlouvách to bude prakticky znamenat, že stavba ve smlouvě již nebude jako samostatná věc resp. samostatný předmět právního vztahu figurovat (maximálně jako součást pozemku, na němž je zřízena). Tato zásada se však neuplatní mimo jiné v případě, kdy ke dni nebude pozemek a budova (nebo jiná stavba spojená se zemí pevným základem) na pozemku zřízená v rukou jednoho vlastníka (tj. pokud k tomuto dni bude stavba ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku). V tomto případě se stavba součástí pozemku nestane a bude nadále samostatnou nemovitou věcí. Podle přechodných ustanovení NOZ ( 3056 odst. 1) bude mít v tomto případě vlastník stavby předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku předkupní právo ke stavbě. NOZ předkupní právo nelimituje žádnou dobou resp. neukládá vlastníku stavby ani vlastníku pozemku situaci vyřešit v určité době. Nelze tedy vyloučit, že rozdílný vlastnický režim může existovat i několik dalších desítek let, a to až do doby, než se pozemek i stavba stanou vlastnictvím téhož vlastníka (tímto okamžikem přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, na němž je zřízena). Od stavba (až na výjimky) přestává být samostatnou věcí a stává se součástí pozemku. Skutečnost, že se stavba (až na výjimky) stává součástí pozemku, se projeví i v katastru nemovitostí. Podle nového katastrálního zákona (zákon č. 256/2013 Sb. účinný od ) nejsou předmětem evidence katastru budovy 1, pokud jsou součástí pozemku. V těchto případech se existence budovy zaznamená na příslušném výpise z katastru nemovitostí pouze údajem o způsobu využití pozemku, na němž je budova zřízena (např. u způsobu využití pozemku bude uvedeno: Kobylisy, č.p. 1800, adminis., budova však na výpise již nebude samostatně uvedena jako nemovitost). 1 Pro účely nového katastrálního zákona se budovou rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí ( 2 písm. l). Další významnou změnou je ochrana nabyvatele nemovitosti pro případ, že nemovitost nabude od osoby zapsané jako vlastník v katastru nemovitostí, která však skutečným vlastníkem nemovitosti není. Pokud v takovém případě nabyvatel nabude nemovitost za úplatu v dobré víře, bude zapsaný stav svědčit ve prospěch takového nabyvatele (nabyvatel bude chráněn). Podle 980 odst. 2 NOZ se má za to, že je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. Nabyvatel vycházející ze zapsaného stavu tak bude v dobré víře, dobrá víra se bude posuzovat k době podání návrhu na vklad vlastnického práva katastrálnímu úřadu. Dobrá víra se současně předpokládá ( 7 NOZ). Stav zapsaný v katastru nemovitostí bude tedy mít přednost před skutečným právním stavem. Ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti NOZ a ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí v době do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti NOZ shora popsané účinky ochrany nabyvatele nastanou k Dosavadní právní úprava sice přiznávala osobě vycházející ze stavu zapsaného v katastru nemovitostí dobrou víru, ochrana takové osoby pro případ rozporu se skutečným právním vztahem byla však velmi omezená a komplikovaná protichůdnými názory nejvyšších soudních instancí. Dosud tedy nabyvatel (přestože při nabytí nemovitosti jednal v důvěře ve stav zapsaný v katastru nemovitostí) mohl o svou nemovitost přijít, pokud nemovitost nenabyl od skutečného vlastníka. Posílení ochrany nabyvatelů pro případ nabytí nemovitosti od nevlastníka je nutně spojeno s novou právní úpravou ochrany vlastníků nemovitostí, neboť v případě její absence by bylo zřejmě velmi jednoduché nemovitost ukrást (stačilo by zfalšování úředního ověření podpisu na smlouvě nebo plné moci). Pachatel by sice v dobré víře samozřejmě nebyl (tj. vlastnictví by bez ohledu na zápis své osoby do katastru nenabyl), ale převedlli by nemovitost další (žádnou nekalost netušící) osobě, ta by se vlastníkem nemovitosti stala. Za účelem zamezení takových praktik je konstrukce právní ochrany vlastníků (vyplývající z NOZ a nového katastrálního zákona) následující: 1) Katastrální úřad bude povinen informovat vlastníka (i v případě, že bude mít v řízení zástupce) o každé tzv. plombě (tj. vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou), nejpozději den poté, co ke změně došlo, zasláním informace na adresu jeho trvalého pobytu nebo sídla (u právnických osob) nebo prostřednictvím datové schránky (má-li ji vlastník zřízenu) a (pokud o to požádá) také e- mailem nebo SMS zprávou. Tím bude vlastník o sporném zápisu varován v předstihu. 4

5 Katastrální úřad bude mít dále povinnost zaslat vlastníkovi (opět bez ohledu na jeho případné zastoupení v řízení) vyrozumění o provedeném vkladu. 2) Katastrální úřad vklad povolí nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení plomby vlastníkovi (viz výše). Je proto nutné počítat s tím, že od vkladové řízení u katastrálního úřadu potrvá nejméně tři týdny. 3) Vlastník bude oprávněn požádat katastrální úřad o zápis tzv. poznámky spornosti, která bude působit vůči každému, komu vlastníkem popíraný zápis svědčí nebo kdo na jeho základě dosáhl dalšího zápisu, a která tak zpochybní dobrou víru všech těchto osob; podmínkou pro tento účinek poznámky spornosti bude, že vlastník o její zápis požádá nejpozději do 1 měsíce, kdy se o jím popíraném zápisu dozvěděl, nebo (nebyl-li o zápisu cizího práva řádně vyrozuměn) do tří let ode dne, kdy byl popíraný zápis proveden. Vlastník bude současně povinen nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti o zápis poznámky spornosti doložit katastrálnímu úřadu, že své právo uplatnil u soudu. Výše uvedené lhůty začnou plynout podle přechodných ustanovení NOZ po ) Nový katastrální zákon počítá s možností zřídit si placenou službu sledování změn v katastru (tzv. hlídací pes), jejímž prostřednictvím budou vlastníci elektronickými prostředky informování o každém podání (plombě). Podmínky poskytování této služby budou stanoveny prováděcí vyhláškou. Podle dostupných informací by služba měla být zpoplatněna zaváděcím poplatkem ve výši 500,- Kč zahrnujícím sledování změn až 49 nemovitostí vlastníka. Tuto službu si budou moci rovněž zřídit i osoby mající v katastru zapsáno jiné právo k nemovitosti než vlastnické (př. zástavní právo, věcné břemeno, právo nájmu). S ohledem na změnu právního režimu stavby nový katastrální zákon rovněž mění požadavky na označování nemovitostí v listinách pro zápis práv do katastru. Bude proto samozřejmě nutné tyto změny reflektovat zejména při uzavírání smluv týkajících se nemovitostí předkládaných katastrálnímu úřadu. Skutečnost, že stavba (až na výjimky) je součástí pozemku, bude však vhodné zohlednit i při identifikaci nemovitostí v jiných smlouvách (např. nájemních). Z důvodu nové právní úpravy ochrany nabyvatelů nemovitostí lze každému vlastníkovi doporučit, aby důsledně sledoval a přebíral si poštu nebo si ideálně zřídil službu hlídacího psa (viz výše) a aby (neobdrží-li od katastrálního úřadu žádné vyrozumění o změně) nejméně jednou za tři roky zkontroloval, zda je v katastru jako vlastník stále evidován. KONTAKT Protože NOZ umožňuje nabýt nemovitost od nevlastníka, musí být vlastníci bdělí svých práv a na každou nesrovnalost ohledně stavu zápisu v katastru včas reagovat poznámkou spornosti a soudní žalobou. KVAPIL & ŠULC, advokátní kancelář Národní Praha 1 Česká republika tel.: fax: web: V souvislosti s problematikou katastru považujeme za vhodné rovněž poznamenat, že nový katastrální zákon zásadním způsobem rozšiřuje okruh případů, kdy se zápis do katastru nemovitostí bude provádět vkladem. Vkladem se budou zapisovat všechna věcná práva, práva ujednaná jako věcná, nájem a pacht. Vkladem se budou zapisovat, mimo jiné, i zánik zástavního práva v důsledku zániku zajišťované pohledávky nebo vznik vlastnického práva děděním či příklepem v dražbě (dosud zapisované záznamem). Záznamem se budou zapisovat pouze práva odvozená od vlastnického práva (př. příslušnost organizační složky státu hospodařit s majetkem státu, právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu apod.). Tento dokument je určen pro klienty a obchodní partnery advokátní kanceláře KVAPIL & ŠULC. Jeho účelem je poskytnutí základních informací o důležitých legislativních změnách, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. V případě úmyslu uskutečnit na základě informací obsažených v tomto dokumentu jakékoli kroky se na nás můžete samozřejmě kdykoli obrátit a vyžádat si podrobnější právní konzultaci KVAPIL & ŠULC, advokátní kancelář Všechna práva vyhrazena. 5

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé,

NEWS. obsah BŘEZEN 2014 PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. Vážení obchodní přátelé, NEWS Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC BŘEZEN 2014 obsah KOLEKTIVNÍ JEDNATELSKÝ ORGÁN V S.R.O. MONISTICKÝ MODEL ŘÍZENÍ U AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - - POVINNOSTI VE VZTAHU K OBCHODNÍMU REJSTŘÍKU Vážení obchodní

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 / VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy společnosti

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA BDO Finkonsult s. r. o. Prešovská 194/15 301 00 Plzeň www.bdofinkonsult.cz BDO BULLETIN září 2013 EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA Od 1.1.2014 vejde v platnost rekodifikace soukromého práva,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán obchodní korporace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR ÚVOD Dnem 1. 4. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (dále jen NOZ ). Jeho dopady do činnosti občanských sdružení působících

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Rekodifikace soukromého práva červen 2012

Rekodifikace soukromého práva červen 2012 Bulletin BBH Rekodifikace soukromého práva červen 2012 Obsah 1. Rekodifikace soukromého práva... 2 2. Nový občanský zákoník... 2 3. Zákon o obchodních korporacích... 3 4. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Nový zákon o obchodních korporacích

Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon o obchodních korporacích Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: JEDNATEL (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: JEDNATEL (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 1 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: JEDNATEL (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2 3 4 5 Jednatel(é) = statutární orgán SRO Jeden nebo

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský 09.01.a JUDr. Zdeněk Holásek, advokát - Rechtsanwalt 466 01 Jablonec nad Nisou, 28. října 31 Tel & fax: 483 306 194, mobil: 602 431 044, e-mail: zdeh@quick.cz IČ: 104 20 801, DIČ: CZ5406271893, v seznamu

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. t) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více