II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti"

Transkript

1 II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní fúze v. o. s. dohodnout, že účast některého ze společníků v zúčastněné v. o. s. zaniká ke dni zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku; v takovém případě společníkovi, jehož účast ve v. o. s. zanikla, vzniká právo na vypořádací podíl ve výši určené zákonem a společenskou smlouvou v. o. s., jejímž společníkem odcházející společník byl ( 89 obch. z.). Tím ovšem není vyloučeno, aby se společníci dohodli i na dřívějším zániku účasti některého z nich v zúčastněné v. o. s. ( 83 obch. z.). II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti 1. oddíl: Úvodní výklady Vnitrostátní fúze k. s. je normativně upravena v ust přem. z. Věcně je však až na určité dílčí odchylky právní úprava vnitrostátních fúzí k. s. totožná s právní úpravou vnitrostátních fúzí v. o. s. Proto se v dalším výkladu v této kapitole odkazuje již pouze na speciální otázky právní úpravy vnitrostátní fúze k. s., s tím, že vždy, když není výslovně řečeno něco jiného, platí zde totéž co pro právní úpravu vnitrostátních fúzí v. o. s oddíl: Projekt vnitrostátní fúze Projekt vnitrostátní fúze k. s. musí obsahovat alespoň tyto údaje ( 70, 76 a 82 přem. z.): 1. obchodní firmy, sídla, IČ a právní formy všech zúčastněných k. s., 2. určení, jaké právní postavení budou mít jednotliví společníci zanikajících k. s. v nástupnické k. s., 3. určení, kteří ze společníků zanikající k. s. budou mít v nástupnické k. s. právní postavení komanditistů a kteří právní postavení komplementářů,

2 Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II.3 kapitola 4. výše vkladů jednotlivých komanditistů do základního kapitálu nástupnické k. s. (a mají -li komplementáři nebo někteří z nich mít vklady, pak i výše jejich vkladů), určení, v jaké struktuře nástupnická k. s. přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající k. s. nebo všech zanikajících k. s., jež nejsou závazkem, 6. rozhodný den vnitrostátní fúze, 7. práva, jež nástupnická k. s. poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popř. opatření, která s tím souvisí nebo jsou navrhována, 8. den, od kterého vzniká komanditistům nástupnické k. s. právo na podíl na zisku z vyměněných podílů, a popř. i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, jestliže existují, 9. všechny zvláštní výhody, jež jedna nebo více zúčastněných k. s. poskytne statutárnímu orgánu nebo jeho členům nebo některým z nich; přitom se zvláště uvádí, komu je tato výhoda poskytována, kdo ji poskytuje a za jakých podmínek, 10. jedná -li se o vnitrostátní fúzi sloučením: změny společenské smlouvy nástupnické k. s., 66 a 11. jedná -li se o vnitrostátní fúzi splynutím: a) společenskou smlouvu nástupnické k. s., b) projev vůle založit nástupnickou k. s., c) jména a bydliště nebo obchodní firmy nebo názvy, sídla a IČ statutárního orgánu nebo jeho členů nástupnické k. s. 1 Obecně 3. oddíl: Změna právního postavení společníka Právní úprava vnitrostátní fúze k. s. (nepřímo) vylučuje situaci, aby došlo ke změně právního postavení společníka (z komanditisty na komplementáře nebo naopak) nástupnické k. s. při vnitrostátní fúzi sloučením. Není 65 Součet výše všech vkladů společníků zúčastněné k. s. do základního kapitálu nástupnické k. s. nesmí převyšovat výši vlastního kapitálu této zúčastněné k. s. zjištěnou z její konečné účetní závěrky. Povinnost společníka splatit vklad zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku nezaniká, nestanoví -li ovšem projekt vnitrostátní fúze něco jiného. 66 Nejsou -li v projektu vnitrostátní fúze sloučením žádné změny společenské smlouvy nástupnické k. s. uvedeny, platí, že se společenská smlouva nástupnické k. s. nemění. 79

3 II. Část Vnitrostátní fúze proto např. dovoleno, aby se komanditista nástupnické k. s. stal po zápisu vnitrostátní fúze sloučením v téže k. s. jejím komplementářem nebo aby se komplementář nástupnické zanikající k. s. stal po zápisu vnitrostátní fúze sloučením do obchodního rejstříku v téže k. s. jejím komanditistou. Naproti tomu není vyloučeno, aby se komanditista zanikající k. s. stal komplementářem nástupnické k. s. nebo aby se komplementář zanikající k. s. stal komanditistou nástupnické k. s. 2 Ručení společníků za splnění dluhů při změně jejich právního postavení Jestliže v důsledku vnitrostátní fúze došlo ke změně právního postavení společníka, tedy jestliže se komanditista zanikající k. s. stal v nástupnické k. s. komplementářem nebo komplementář zanikající k. s. se stal v nástupnické k. s. komanditistou, platí tato pravidla jeho ručení za splnění dluhů; úprava je obsažena v ust přem. z. Ad a) Osoba, která byla před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komplementářem a je jím i poté, ručí i po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně za splnění dluhů bez výjimky, tzn. ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných k. s. vzniklých před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku i po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. Ad b) Osoba, která byla před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou a po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komplementářem, ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných k. s. trvajících ke dni zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně (spolu s ostatními komplementáři, kteří jimi byli již před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a jsou jimi i poté). Pokud však bude povinna k plnění z titulu ručení za splnění těchto dluhů, pak může požadovat po těch komplementářích, kteří již před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku měli právní postavení komplementářů, aby jí nahradili plnění, které z důvodů ručení poskytla, a to v rozsahu jejich podílů na nástupnické k. s., ledaže jde o dluhy, za jejichž splnění ručila neomezeně již před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. Ad c) Osoba, které byla komplementářem před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komanditistou, ručí za splnění dluhů všech zúčastněných 80

4 Zvláštní předpisy o křížové vnitrostátní fúzi v. o. s. a k. s. II.4 kapitola k. s., které trvaly ke dni zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, solidárně a neomezeně, spolu s komplementáři a neomezeně ručícími komanditisty, a to po dobu 5 let ode dne, kdy se zápis vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám. Za splnění dluhů, které vznikly po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, ručí omezeně jen tehdy, nebyl -li v době jejich vzniku splacen její vklad do základního kapitálu nástupnické k. s. podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Ad d) Osoba, která byla před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou a je jím i poté, ručí omezeně za splnění dluhů nástupnické k. s. (původních i přešlých v důsledku vnitrostátní fúze) jen tehdy, nebyl -li v době jejich vzniku splacen její vklad do základního kapitálu nástupnické k. s. podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. II.4 KAPITOLA: Zvláštní předpisy o křížové vnitrostátní fúzi veřejné obchodní společnosti s komanditní společností 1. oddíl: Úvodní výklady Jak již bylo výše řečeno, je možná i křížová vnitrostátní fúze v. o. s. s k. s.; úprava je obsažena v ust přem. z. 2. oddíl: Vymezení forem křížové vnitrostátní fúze V této souvislosti je třeba především vymezit jednotlivé způsoby křížové vnitrostátní fúze, kterými jsou: 1. křížová vnitrostátní fúze jedné nebo více v. o. s. s jednou nebo více k. s. do nástupnické v. o. s. Zde se všichni společníci k. s. stávají neomezeně ručícími společníky nástupnické v. o. s., nebo 81

5 II. Část Vnitrostátní fúze 2. křížová vnitrostátní fúze jedné nebo více v. o. s. s jednou nebo více k. s. do nástupnické k. s. Zde se všichni společníci v. o. s. stávají vždy komplementáři. Křížová vnitrostátní fúze pouze dvou nebo více v. o. s. do nástupnické k. s. a taktéž křížová vnitrostátní fúze pouze dvou nebo více k. s. do nástupnické v. o. s. nejsou dovoleny, neboť s tím zákon nepočítá; kogentní dikce zákona jasně formuluje požadavek, aby se křížové vnitrostátní fúze zúčastnila vždy alespoň jedna v. o. s. a alespoň jedna k. s. 3. oddíl: Ručení společníků za splnění dluhů při křížové vnitrostátní fúzi Při křížové vnitrostátní fúzi v. o. s. a k. s. platí následující pravidla ručení jednotlivých společníků za splnění dluhů. 1 Ručení za splnění dluhů nástupnické veřejné obchodní společnosti 1. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku společníkem v. o. s. nebo komplementářem a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala společníkem v. o. s., ručí solidárně a neomezeně za splnění veškerých dluhů bez výjimky, tzn. ručí za splnění dluhů všech zúčastněných v. o. s. i k. s. vzniklých před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku i po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. 2. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou zanikající k. s. a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala společníkem nástupnické v. o. s., ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných v. o. s. a k. s. vzniklých před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku i po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně (spolu s ostatními společníky v. o. s. a komplementáři, kteří jimi byli již před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku). Pokud však bude povinna k plnění z titulu ručení za splnění těchto dluhů, pak může požadovat po těch společnících v. o. s., kteří před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku měli právní postavení 82

6 Zvláštní předpisy o křížové vnitrostátní fúzi v. o. s. a k. s. II.4 kapitola společníků v. o. s. nebo komplementářů, aby jí nahradili plnění, které z důvodů ručení poskytla, a to v rozsahu jejich podílů na nástupnické v. o. s., ledaže jde o dluhy, za jejichž splnění ručila neomezeně již před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku ( 84 přem. z.). 2 Ručení za dluhy nástupnické komanditní společnosti 1. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku společníkem v. o. s. nebo komplementářem a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komplementářem, ručí po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně za splnění dluhů bez výjimky, tzn. ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných v. o. s. i k. s. vzniklých před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku i po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. 2. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komplementářem, ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných v. o. s. a k. s. trvajících ke dni zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně (spolu s ostatními společníky v. o. s. a komplementáři, kteří jimi byli před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku jsou komplementáři). Pokud však bude povinna k plnění z titulu ručení za splnění těchto dluhů, pak může požadovat po komplementářích, kteří již před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku měli právní postavení společníků v. o. s. nebo komplementářů, aby jí nahradili plnění, které z důvodů ručení poskytla, a to v rozsahu jejich podílů na nástupnické k. s., ledaže jde o dluhy, za jejichž splnění ručila neomezeně již před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku ( 84 přem. z.). 3. Osoba, které byla komplementářem před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komanditistou, ručí za splnění dluhů všech zúčastněných v. o. s. a k. s., které trvaly ke dni zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, solidárně a neomezeně, spolu s komplementáři a neomezeně ručícími komanditisty, a to po dobu 5 let ode dne, kdy se zápis křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám. 83

7 II. Část Vnitrostátní fúze Za splnění dluhů, které vznikly až po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, ručí omezeně jen tehdy, nebyl -li v době jejich vzniku splacen její vklad do základního kapitálu nástupnické k. s. podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 4. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou a je jím i poté, ručí omezeně za splnění dluhů nástupnické k. s. (původních i přešlých v důsledku křížové vnitrostátní fúze) jen tehdy, nebyl -li v době jejich vzniku splacen její vklad do základního kapitálu nástupnické k. s. podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. II.5 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným 1. oddíl: Úvodní výklady Vnitrostátní fúze s. r. o. je normativně upravena v ust přem. z. 1 Projekt vnitrostátní fúze 2. oddíl: Příprava vnitrostátní fúze Výchozím krokem tu je příprava projektu vnitrostátní fúze. Projekt vnitrostátní fúze s. r. o. musí obsahovat alespoň tyto údaje ( 70 a 88 přem. z.): 1. obchodní firmy, sídla, IČ a právní formy všech zúčastněných s. r. o., 2. výše vkladu a výše obchodního podílu každého společníka v každé zúčastněné s. r. o. před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a v nástupnické s. r. o. po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejs- 84

8 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola tříku 67 a výše případného doplatku k vkladu; výše doplatku k vkladu 68 nesmí překročit 10 % výše nových vkladů 69 do základního kapitálu nástupnické s. r. o., 3. výše případného doplatku na dorovnání společníkům zanikající s. r. o. nebo zanikajících s. r. o., s pravidly pro jeho výplatu, 4. určení, v jaké struktuře nástupnická s. r. o. přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající s. r. o. nebo všech zanikajících s. r. o., jež nejsou závazkem, 5. rozhodný den vnitrostátní fúze, 6. práva, jež nástupnická s. r. o. poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popř. opatření, která s tím souvisí nebo jsou navrhována, 7. den, od kterého vzniká společníkům nástupnické s. r. o. právo na podíl na zisku z vyměněných obchodních podílů, a popř. i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, jestliže existují, 8. všechny zvláštní výhody, jež jedna nebo více zúčastněných s. r. o. poskytne jednatelům nebo některým z nich nebo členům dozorčích rad nebo některým z nich nebo znalci nebo znalcům pro vnitrostátní fúzi; přitom se zvláště uvádí, komu je tato výhoda poskytována, kdo ji poskytuje a za jakých podmínek, 9. jedná -li se o vnitrostátní fúzi sloučením: změny společenské smlouvy (a také stanov, jsou -li vydány) nástupnické s. r. o., 70 a 10. jedná -li se o vnitrostátní fúzi splynutím: a) společenskou smlouvu nástupnické s. r. o., 71 b) projev vůle založit nástupnickou s. r. o., a c) jména a bydliště jednatelů nástupnické s. r. o., a také členů dozorčí rady nástupnické s. r. o., jestliže se zřizuje. 67 Jedná se tu o stanovení výměnného poměru obchodních podílů, který musí být vhodný a odůvodněný, tedy nový podíl musí představovat reálnou protihodnotu za původní obchodní podíl. Jinak řečeno, není možné, aby za patnáctiprocentní obchodní podíl, na něž připadal vklad 10 milionů Kč, byl poskytnut čtvrtprocentní podíl s vkladem Kč. Jedná se tu o to, že žádnému ze společníků se nemá měnit hodnota jeho majetku. 68 Zde se nejedná o doplatek na dorovnání, nýbrž o doplatek ke vkladu (ve smyslu zvýšení vkladu). 69 Za nové vklady se považují vklady osob, které byly společníky zanikající s. r. o. a společníky nástupnické s. r. o. se staly až v důsledku vnitrostátní fúze. 70 Nejsou -li v projektu vnitrostátní fúze sloučením žádné změny společenské smlouvy (a také stanov, jsou -li vydány) nástupnické s. r. o. uvedeny, platí, že se společenská smlouva (a také stanovy, jsou -li vydány) nástupnické s. r. o. nemění. 71 Společenská smlouva nebo zakladatelská listina nástupnické s. r. o. zde neobsahuje údaje o správci vkladů a o způsobech a lhůtách splácení vkladů při založení s. r. o. ( 96 přem. z). Smyslem této výjimky je zjednodušení formálních náležitostí společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny tam, kde by uvedení těchto údajů nemělo žádný reálný smysl. 85

9 II. Část Vnitrostátní fúze 2 Přezkum projektu vnitrostátní fúze 1. Zpráva o vnitrostátní fúzi Za podmínek stanovených v ust přem. z. musí být zpracována zpráva o vnitrostátní fúzi. Zpráva o vnitrostátní fúzi musí obsahovat alespoň tyto údaje: a) odůvodnění výměnného poměru obchodních podílů, dochází -li k jejich výměně, b) odůvodnění výše vkladů do základního kapitálu a výše případných doplatků na dorovnání a opatření ve prospěch vlastníků dluhopisů emitovaných zúčastněnou s. r. o., c) popis obtíží, které se vyskytly při oceňování pro účely výměnného poměru obchodních podílů, nebo údaj, že se žádné obtíže nevyskytly, d) změny ekonomického a právního postavení společníků po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, e) změny rozsahu ručení společníků nebo některých z nich, pokud se rozsah ručení společníků nebo některých z nich mění, a f) dopady vnitrostátní fúze na věřitele zejména z hlediska dobytnosti jejich pohledávek. 2. Znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi Požádá -li o to některý ze společníků s. r. o., mělo by dojít k vypracování znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi ( 92 přem. z.). 72 V takovém případě se provádí přezkoumání vnitrostátní fúze znalcem pro vnitrostátní fúze jen u zúčastněné s. r. o., jejíž společník o přezkoumání požádal. Není -li však žádosti společníka o vypracování znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi vyhověno, nebrání tato skutečnost zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. 73 Z toho plyne, že reálnou možnost vynutit si vypracování znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi má jen takový společník (nebo více společníků dohromady), bez jejichž souhlasu není možno vnitrostátní fúzi schválit. Pokud se však znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi pořizuje, platí pro její obsah a náležitosti stejná pravidla jako pro vypracování a obsah znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi a. s. 72 Společník může žádat znalecký přezkum pouze u té ze zúčastněných s. r. o., jejímž je společníkem, u ostatních nikoliv. 73 Tím zákonodárce reagoval na praktické pochybnosti, když dříve nebylo jasné, zdali musí být žádosti vyhověno čili nic, a jaké důsledky má nevyhovění žádosti, takže některé rejstříkové soudy odmítaly návrhy na zápis vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. 86

10 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola 3 Ocenění jmění V zájmu ochrany společníků a věřitelů dále zákon stanoví povinnost znalecky ocenit jmění zúčastněné s. r. o.; úprava je obsažena v ust přem. z. Jestliže dochází k vnitrostátní fúzi sloučením, je zanikající s. r. o. povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce pro ocenění jmění, mají -li být v důsledku vnitrostátní fúze sloučením: 1. společníkům této zanikající s. r. o. přiznány vklady a s nimi spojený obchodní podíl na nástupnické s. r. o., nebo 2. zvyšují -li se dosavadní vklady společníků nástupnické s. r. o., je -li zdrojem tohoto zvýšení majetek zanikající s. r. o. Jestliže dochází k vnitrostátní fúzi splynutím, je každá zúčastněná s. r. o. povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce pro ocenění jmění bezvýjimečně vždy. Znalcem pro ocenění jmění se může stát stejná osoba, která je pro tuto s. r. o. jmenována znalcem pro vnitrostátní fúzi. Posudek znalce o ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi. Posudek znalce pro ocenění jmění musí obsahovat alespoň: a) popis jmění s. r. o., b) použité způsoby ocenění, a c) částku, na kterou se jmění s. r. o. oceňuje. 3. oddíl: Publicita přípravy vnitrostátní fúze 1 Zveřejnění přípravy vnitrostátní fúze Statutární orgán každé zúčastněné s. r. o. je povinen ( 33 přem. z.): 1. založit do sbírky listin obchodního rejstříku projekt vnitrostátní fúze alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být vnitrostátní fúze schválena, a 2. zveřejnit oznámení o uložení projektu vnitrostátní fúze do sbírky listin obchodního rejstříku alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být vnitrostátní fúze schválena. Za statutární orgán zanikající s. r. o. může tyto povinnosti při vnitrostátní fúzi sloučením splnit statutární orgán nástupnické s. r. o. Projekt vnitrostátní fúze splynutím s. r. o. může být zveřejněn bez uvedení údajů o osobách, které budou jednateli a členy dozorčí rady nástupnické 87

11 II. Část Vnitrostátní fúze s. r. o., pokud se zřizuje. Zde postačí, pokud se tyto údaje doplní do projektu až po jeho zveřejnění, nejpozději však v den jeho schválení 74 ( 72 přem. z.). 2 Informační povinnost vůči společníkům Poté, co jsou všechny vyžadované dokumenty vyhotoveny, jsou statutární orgány všech zúčastněných s. r. o. povinny poskytnout všem společníkům všestranné a úplné informace, aby tito mohli se znalostí věci o (ne)schválení vnitrostátní fúze rozhodnout; úprava je obsažena v ust. 34 a 93 přem. z. Statutární orgán každé zúčastněné s. r. o. musí shromáždit a zaslat tak, aby nejméně 2 týdny před stanoveným dnem zasedání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení vnitrostátní fúze, byly každému ze společníků doručeny tyto dokumenty a upozornění: 1. projekt vnitrostátní fúze, 2. účetní závěrky všech zúčastněných s. r. o. za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná s. r. o. po tuto dobu trvá, popř. takové účetní závěrky právního předchůdce, měla -li zúčastněná s. r. o. právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, jestliže se vyžadují, 3. konečné účetní závěrky všech zúčastněných s. r. o., zahajovací rozvaha nástupnické s. r. o. a zprávy auditora o jejich ověření, jestliže se vyžadují, 4. mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se vyžaduje, 5. společná zpráva o vnitrostátní fúzi nebo všechny zprávy o vnitrostátní fúzi všech zúčastněných s. r. o., jestliže se vyžadují, 6. znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi nebo všechny znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi všech zúčastněných s. r. o., jestliže se vyžadují, a 7. upozornění, že se společník může v sídle s. r. o., jejímž je společníkem, seznámit se znaleckým posudkem o ocenění jmění zúčastněné s. r. o., jestliže se vyžaduje jeho pořízení. Společník se může svého práva na doručení všech těchto dokumentů a upozornění vzdát; v takovém případě se mu žádné dokumenty ani upozornění nezasílají. 74 To může vyvolávat obtíže při schvalování vnitrostátní fúze mimo zasedání valné hromady. Zde patrně nelze jinak než doplnit tyto údaje do projektu vnitrostátní fúze před jeho odesláním společníkům, protože společníci mají právo vědět, kdo bude tyto funkce vykonávat; krom toho nelze schvalovat nekompletní projekt. 88

12 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola Pokud se zasedání valné hromady nesvolává a má být rozhodováno společníky mimo zasedání valné hromady, pak se spolu s těmito dokumenty a upozorněním zasílá zároveň též návrh na rozhodnutí o schválení vnitrostátní fúze mimo zasedání valné hromady. Statutární orgán každé zúčastněné s. r. o. je povinen přede dnem schválení vnitrostátní fúze poskytnout každému ze společníků kterékoliv zúčastněné s. r. o. informace o kterékoliv ze zúčastněných s. r. o., jež jsou důležité z hlediska realizace vnitrostátní fúze, a to kdykoliv ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu vnitrostátní fúze do sbírky listin obchodního rejstříku; to neplatí, jedná -li se o informace, které se podle 34 odst. 2 přem. z. neposkytují. 4. oddíl: Schválení vnitrostátní fúze 1 Počty hlasů potřebných ke schválení vnitrostátní fúze O schválení vnitrostátní fúze s. r. o. rozhoduje vždy valná hromada s. r. o.; úprava je obsažena v ust přem. z. 1. Obecná úprava K přijetí usnesení valné hromady s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 hlasů společníků přítomných na zasedání valné hromady. Společenská smlouva může vyžadovat větší počet hlasů anebo splnění dalších požadavků. Vyžaduje -li však společenská smlouva některé ze zúčastněných s. r. o. k některému rozhodnutí vyšší než 3/4 většinu hlasů přítomných společníků, vyžaduje se tato většina i pro přijetí rozhodnutí o schválení vnitrostátní fúze, ledaže společenská smlouva nástupnické s. r. o. vyžaduje ve stejných věcech stejnou většinu. 75 Společníci, kteří nebyli přítomni na zasedání valné hromady, mohou k vnitrostátní fúzi udělit svůj souhlas dodatečně. Souhlas společníka musí 75 Smysl této úpravy je ten, že jestliže např. společenská smlouva jedné zúčastněné s. r. o. vyžaduje k určitému rozhodnutí 90% většinu hlasů, zatímco společenská smlouva druhé s. r. o. nikoliv, musí být vnitrostátní fúze schválena touto vyšší většinou ve všech zúčastněných s. r. o. (tj. i v těch, kde společenská smlouva takovou klauzuli neobsahuje), neboť jinak by společníci jedné zúčastněné s. r. o. (s nižším počtem potřebných hlasů ke schválení vnitrostátní fúze) byli znevýhodněni oproti společníkům druhé zúčastněné s. r. o. (s vyšším počtem potřebných hlasů), neboť jim požadavek na vyšší počet potřebných hlasů zajišťuje vyšší míru ochrany. 89

13 II. Část Vnitrostátní fúze mít formu notářského zápisu, jehož přílohou je projekt vnitrostátní fúze, a musí být s. r. o. doručen do jejího sídla do 1 měsíce ode dne, kdy se konalo zasedání valné hromady. Jestliže je usnesení valné hromady o schválení vnitrostátní fúze přijato dodatečně na základě souhlasu společníka, je jednatel povinen oznámit jeho přijetí všem společníkům způsobem stanoveným pro svolání zasedání valné hromady do 15 dnů od jeho přijetí. Vnitrostátní fúzi lze schválit i rozhodnutím společníků mimo zasedání valné hromady. Lhůta pro vyjádření společníka nesmí být kratší než 2 týdny od doručení návrhu rozhodnutí. Pravidla o zákazu výkonu hlasovacího práva podle 127 odst. 5 a 6 obch. z. zde nejsou dotčena. Rozhodnutí valné hromady s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze musí být osvědčeno notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby podle 80a a násl. not. ř., jehož obligatorní přílohou je projekt vnitrostátní fúze. Jestliže společník: 1. mimo zasedání valné hromady schvaluje vnitrostátní fúzi, nebo 2. uděluje dodatečně svůj souhlas se schválením vnitrostátní fúze, musí mít jeho souhlas též formu notářského zápisu, jehož přílohou je 76, 77 projekt vnitrostátní fúze. 2. Zvláštní předpisy o schvalování vnitrostátní fúze Mění -li se v důsledku vnitrostátní fúze práva společníků nebo některých z nich, musí souhlasit s vnitrostátní fúzí všichni společníci, jejichž práva se mění. Jestliže vyžaduje společenská smlouva zúčastněné s. r. o. souhlas určitého společníka s převodem obchodního podílu, vyžaduje se ke schválení vnitrostátní fúze souhlas i tohoto společníka. Má -li se poté, co bude vnitrostátní fúze zapsána do obchodního rejstříku, omezit převoditelnost obchodních podílů, vyžaduje se ke schválení vnitrostátní fúze souhlas všech dotčených společníků. 76 Společník musí schválit nejen vlastní projekt vnitrostátní fúze, nýbrž i ostatní skutečnosti tak, jako by se zúčastnil zasedání valné hromady; to musí být z notářského zápisu zjevné. Není proto možné, aby společník schválil toliko projekt vnitrostátní fúze a např. výslovně neschválil či opomněl schválit účetní závěrku apod. Jiné dokumenty než projekt vnitrostátní fúze však v příloze notářského zápisu obsaženy být nemusí. 77 Naopak nesouhlas společníka mít žádnou formu nemusí a ani nemusí být jakkoliv projeven, protože mlčení nebo nečinnost nejsou projevem vůle ( 44 odst. 1 druhá věta obč. z.). 90

14 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola Realizaci vnitrostátní fúze nebrání, že v některé nebo ve všech zúčastněných s. r. o. dosud není zapsáno úplné splacení vkladů v obchodním rejstříku; 78 v takovém případě se však vyžaduje: 1. jednomyslný souhlas společníků všech zúčastněných s. r. o., a 2. jedná -li se o křížovou vnitrostátní fúzi, pak i jednomyslný souhlas všech akcionářů všech zúčastněných a. s. 79 Výjimka je ovšem dána v případě křížové vnitrostátní fúze, kdy má nebo má mít nástupnický subjekt právní formu a. s.; zde se jednomyslnost nevyžaduje Obsah usnesení valné hromady o schválení vnitrostátní fúze Obsah usnesení valné hromady s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze je odvislý od toho, zda se jedná o usnesení valné hromady zanikající nebo nástupnické s. r. o., a také od toho, zda se jedná o vnitrostátní fúzi sloučením nebo splynutím. Ad a) Usnesení valné hromady zanikající s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze musí vždy obsahovat ( 94 přem. z.): a) rozhodnutí o zrušení s. r. o. bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou s. r. o., b) schválení projektu vnitrostátní fúze, c) schválení konečné, popř. mezitímní účetní závěrky, a d) jedná -li se o vnitrostátní fúzi splynutím: schválení zahajovací rozvahy nástupnické s. r. o. Ad b) Usnesení valné hromady nástupnické s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze sloučením musí vždy obsahovat ( 95 přem. z): a) rozhodnutí o převzetí jmění jedné nebo více zanikajících s. r. o., b) schválení projektu vnitrostátní fúze, a c) schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy. 78 Rozhodný je tu pouze stav zápisu v obchodním rejstříku; norma dopadá i na situaci, kdy již veškeré vklady budou splaceny, avšak splacení nebylo dosud do obchodního rejstříku zapsáno. 79 Jedná se např. o křížovou vnitrostátní fúzi splynutím s. r. o. a a. s., kdy nástupnický subjekt bude mít právní formu s. r. o. 80 Zde lpění na souhlasu všech akcionářů nemá smysl, neboť za splnění dluhů a. s. její akcionáři nikdy neručí ( 154 odst. 1 obch. z.), a tudíž nemůže žádnému společníkovi žádné ze zúčastněných s. r. o. nebo a. s. vzniknout po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, bude -li mít nástupnický subjekt právní formu a. s., ručení za splnění těchto dluhů. 91

15 II. Část Vnitrostátní fúze 5. oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením Schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením má právní účinky přistoupení společníků zanikající s. r. o. ke společenské smlouvě (a popř. i stanovám) nástupnické s. r. o. ( 71 přem. z.). Smyslem této úpravy je odstranění nutnosti zvlášť schvalovat dosavadní společenskou smlouvu (a popř. i stanovy) nástupnické s. r. o. společníky zanikající s. r. o., kteří nejsou jejími smluvními stranami a nejsou jí tak doposud vázáni. Tím se tedy formální stránka věci pro zúčastněné s. r. o. zjednodušuje. 1 Doplatek na dorovnání 6. oddíl: Předpisy na ochranu společníků Může se stát, že z objektivních důvodů nepůjde stanovit zcela rovnoměrný výměnný poměr obchodních podílů. V takovém případě nezbývá než poskytnout společníkům doplatky na dorovnání. Právo na doplatek na dorovnání lze přiznat společníkům všech zanikajících s. r. o. i nástupnické s. r. o. Výše ani splatnost doplatku nejsou nijak omezeny; potřebné ujednání musí být obsaženo v projektu vnitrostátní fúze. Není -li zde obsaženo nic, pak se žádné doplatky nikomu neposkytují. Tím není dotčeno právo společníka požadovat zaplacení dorovnání. 2 Právo na zaplacení dorovnání Každý ze společníků všech zúčastněných s. r. o. při vnitrostátní fúzi má, nebyl-li výměnný poměr obchodních podílů ani s případnými doplatky na dorovnání přiměřený, právo na zaplacení dorovnání. 92

16 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola 1 Úvodní výklady 7. oddíl: Výměna obchodních podílů V právní úpravě vnitrostátní fúze s. r. o. mají své zásadní místo předpisy o výměně obchodních podílů; úprava je obsažena v ust přem. z. K výměně obchodních podílů dochází ex lege dnem zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. Obchodní podíly nástupnické s. r. o. při vnitrostátní fúzi sloučením se většinou nemění, neb k tomu není žádný věcný důvod; výjimkou je pouze situace, kdy se mění výše základního kapitálu nástupnické s. r. o. podle přem. z. 2 Zákaz výměny obchodních podílů Určité obchodní podíly zanikající s. r. o. se nemění. Ad a) Má -li zanikající s. r. o. ve svém majetku vlastní obchodní podíly nebo jsou -li obchodní podíly jedné zanikající s. r. o. v majetku jiné zanikající s. r. o., nebo jsou -li tyto vlastní obchodní podíly v držení třetí osoby, jež je drží svým jménem, avšak na účet některé ze zúčastněných s. r. o., pak tyto zanikají bez náhrady; jejich výměna není přípustná. Ad b) Nemění se ani obchodní podíly zanikající s. r. o., jejichž vlastníci společníci se tohoto práva vzdali. Vzdá -li se společník práva na výměnu obchodního podílu ještě před schválením vnitrostátní fúze, je možno revidovat připravovaný projekt vnitrostátní fúze. Jestliže se společník svého práva vzdá, pak dnem provedení zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku jeho účast na zanikající s. r. o. zaniká a na nástupnické s. r. o. již nevznikne. Vzdá -li se však společník tohoto práva až po schválení vnitrostátní fúze, pak již není možno revidovat schválený projekt vnitrostátní fúze. V takovém případě dnem zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku: 1. účast společníka na zanikající s. r. o. zanikne a na nástupnické s. r. o. již nevznikne (popř. se nijak nemění její rozsah, je-li tento společník již jejím společníkem), a 2. vyměněný obchodní podíl přechází do vlastnictví nástupnické s. r. o., jejímž společníkem se tento společník podle projektu vnitrostátní fúze měl stát; nástupnická s. r. o. je povinna je pozbýt způsobem a ve lhůtě podle 120 odst. 1 obch. z. 93

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 126. Zákon, kterým se mění některé zákony

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení II. Návrh ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát Fúze obchodních společností 15. května 2008, Francouzsko-česká obchodní komora FÚZE - základní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012 Změny v oblasti přeměn obchodních společností 17. ledna 2012 Agenda Úvodní slovo Právní problematika vnitrostátní přeměny Právní problematika přeshraniční přeměny Přestávka Účetní problematika Daňová problematika

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena Kč 128, O B S A H : 355. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt )

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řepařský institut, spol. s r.o. a Řepařský institut Semčice, spol. s.r.o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008,

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008, 126/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 466/2011

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Strana 1630 Sbírka zákonů č. 126 / 2008 Částka 40 126 ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament

Více

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Jednatel společnosti Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6,

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

1.2. Při Rozdělení má vzniknout nová nástupnická společnost, jejíž obchodní firma, sídlo a právní forma mají být následující:

1.2. Při Rozdělení má vzniknout nová nástupnická společnost, jejíž obchodní firma, sídlo a právní forma mají být následující: ZPRÁVA O ROZDĚLENÍ vypracovaná představenstvem společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČO: 60193336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání Podnikání malého rozsahu Ručení společníků celým Aktivní účast společníků, vzájemná spolupráce Založení společnosti

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Oznámení představenstva

Oznámení představenstva Oznámení představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 452 72 387 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více