II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti"

Transkript

1 II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní fúze v. o. s. dohodnout, že účast některého ze společníků v zúčastněné v. o. s. zaniká ke dni zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku; v takovém případě společníkovi, jehož účast ve v. o. s. zanikla, vzniká právo na vypořádací podíl ve výši určené zákonem a společenskou smlouvou v. o. s., jejímž společníkem odcházející společník byl ( 89 obch. z.). Tím ovšem není vyloučeno, aby se společníci dohodli i na dřívějším zániku účasti některého z nich v zúčastněné v. o. s. ( 83 obch. z.). II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti 1. oddíl: Úvodní výklady Vnitrostátní fúze k. s. je normativně upravena v ust přem. z. Věcně je však až na určité dílčí odchylky právní úprava vnitrostátních fúzí k. s. totožná s právní úpravou vnitrostátních fúzí v. o. s. Proto se v dalším výkladu v této kapitole odkazuje již pouze na speciální otázky právní úpravy vnitrostátní fúze k. s., s tím, že vždy, když není výslovně řečeno něco jiného, platí zde totéž co pro právní úpravu vnitrostátních fúzí v. o. s oddíl: Projekt vnitrostátní fúze Projekt vnitrostátní fúze k. s. musí obsahovat alespoň tyto údaje ( 70, 76 a 82 přem. z.): 1. obchodní firmy, sídla, IČ a právní formy všech zúčastněných k. s., 2. určení, jaké právní postavení budou mít jednotliví společníci zanikajících k. s. v nástupnické k. s., 3. určení, kteří ze společníků zanikající k. s. budou mít v nástupnické k. s. právní postavení komanditistů a kteří právní postavení komplementářů,

2 Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II.3 kapitola 4. výše vkladů jednotlivých komanditistů do základního kapitálu nástupnické k. s. (a mají -li komplementáři nebo někteří z nich mít vklady, pak i výše jejich vkladů), určení, v jaké struktuře nástupnická k. s. přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající k. s. nebo všech zanikajících k. s., jež nejsou závazkem, 6. rozhodný den vnitrostátní fúze, 7. práva, jež nástupnická k. s. poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popř. opatření, která s tím souvisí nebo jsou navrhována, 8. den, od kterého vzniká komanditistům nástupnické k. s. právo na podíl na zisku z vyměněných podílů, a popř. i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, jestliže existují, 9. všechny zvláštní výhody, jež jedna nebo více zúčastněných k. s. poskytne statutárnímu orgánu nebo jeho členům nebo některým z nich; přitom se zvláště uvádí, komu je tato výhoda poskytována, kdo ji poskytuje a za jakých podmínek, 10. jedná -li se o vnitrostátní fúzi sloučením: změny společenské smlouvy nástupnické k. s., 66 a 11. jedná -li se o vnitrostátní fúzi splynutím: a) společenskou smlouvu nástupnické k. s., b) projev vůle založit nástupnickou k. s., c) jména a bydliště nebo obchodní firmy nebo názvy, sídla a IČ statutárního orgánu nebo jeho členů nástupnické k. s. 1 Obecně 3. oddíl: Změna právního postavení společníka Právní úprava vnitrostátní fúze k. s. (nepřímo) vylučuje situaci, aby došlo ke změně právního postavení společníka (z komanditisty na komplementáře nebo naopak) nástupnické k. s. při vnitrostátní fúzi sloučením. Není 65 Součet výše všech vkladů společníků zúčastněné k. s. do základního kapitálu nástupnické k. s. nesmí převyšovat výši vlastního kapitálu této zúčastněné k. s. zjištěnou z její konečné účetní závěrky. Povinnost společníka splatit vklad zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku nezaniká, nestanoví -li ovšem projekt vnitrostátní fúze něco jiného. 66 Nejsou -li v projektu vnitrostátní fúze sloučením žádné změny společenské smlouvy nástupnické k. s. uvedeny, platí, že se společenská smlouva nástupnické k. s. nemění. 79

3 II. Část Vnitrostátní fúze proto např. dovoleno, aby se komanditista nástupnické k. s. stal po zápisu vnitrostátní fúze sloučením v téže k. s. jejím komplementářem nebo aby se komplementář nástupnické zanikající k. s. stal po zápisu vnitrostátní fúze sloučením do obchodního rejstříku v téže k. s. jejím komanditistou. Naproti tomu není vyloučeno, aby se komanditista zanikající k. s. stal komplementářem nástupnické k. s. nebo aby se komplementář zanikající k. s. stal komanditistou nástupnické k. s. 2 Ručení společníků za splnění dluhů při změně jejich právního postavení Jestliže v důsledku vnitrostátní fúze došlo ke změně právního postavení společníka, tedy jestliže se komanditista zanikající k. s. stal v nástupnické k. s. komplementářem nebo komplementář zanikající k. s. se stal v nástupnické k. s. komanditistou, platí tato pravidla jeho ručení za splnění dluhů; úprava je obsažena v ust přem. z. Ad a) Osoba, která byla před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komplementářem a je jím i poté, ručí i po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně za splnění dluhů bez výjimky, tzn. ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných k. s. vzniklých před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku i po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. Ad b) Osoba, která byla před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou a po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komplementářem, ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných k. s. trvajících ke dni zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně (spolu s ostatními komplementáři, kteří jimi byli již před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a jsou jimi i poté). Pokud však bude povinna k plnění z titulu ručení za splnění těchto dluhů, pak může požadovat po těch komplementářích, kteří již před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku měli právní postavení komplementářů, aby jí nahradili plnění, které z důvodů ručení poskytla, a to v rozsahu jejich podílů na nástupnické k. s., ledaže jde o dluhy, za jejichž splnění ručila neomezeně již před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. Ad c) Osoba, které byla komplementářem před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komanditistou, ručí za splnění dluhů všech zúčastněných 80

4 Zvláštní předpisy o křížové vnitrostátní fúzi v. o. s. a k. s. II.4 kapitola k. s., které trvaly ke dni zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, solidárně a neomezeně, spolu s komplementáři a neomezeně ručícími komanditisty, a to po dobu 5 let ode dne, kdy se zápis vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám. Za splnění dluhů, které vznikly po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, ručí omezeně jen tehdy, nebyl -li v době jejich vzniku splacen její vklad do základního kapitálu nástupnické k. s. podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Ad d) Osoba, která byla před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou a je jím i poté, ručí omezeně za splnění dluhů nástupnické k. s. (původních i přešlých v důsledku vnitrostátní fúze) jen tehdy, nebyl -li v době jejich vzniku splacen její vklad do základního kapitálu nástupnické k. s. podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. II.4 KAPITOLA: Zvláštní předpisy o křížové vnitrostátní fúzi veřejné obchodní společnosti s komanditní společností 1. oddíl: Úvodní výklady Jak již bylo výše řečeno, je možná i křížová vnitrostátní fúze v. o. s. s k. s.; úprava je obsažena v ust přem. z. 2. oddíl: Vymezení forem křížové vnitrostátní fúze V této souvislosti je třeba především vymezit jednotlivé způsoby křížové vnitrostátní fúze, kterými jsou: 1. křížová vnitrostátní fúze jedné nebo více v. o. s. s jednou nebo více k. s. do nástupnické v. o. s. Zde se všichni společníci k. s. stávají neomezeně ručícími společníky nástupnické v. o. s., nebo 81

5 II. Část Vnitrostátní fúze 2. křížová vnitrostátní fúze jedné nebo více v. o. s. s jednou nebo více k. s. do nástupnické k. s. Zde se všichni společníci v. o. s. stávají vždy komplementáři. Křížová vnitrostátní fúze pouze dvou nebo více v. o. s. do nástupnické k. s. a taktéž křížová vnitrostátní fúze pouze dvou nebo více k. s. do nástupnické v. o. s. nejsou dovoleny, neboť s tím zákon nepočítá; kogentní dikce zákona jasně formuluje požadavek, aby se křížové vnitrostátní fúze zúčastnila vždy alespoň jedna v. o. s. a alespoň jedna k. s. 3. oddíl: Ručení společníků za splnění dluhů při křížové vnitrostátní fúzi Při křížové vnitrostátní fúzi v. o. s. a k. s. platí následující pravidla ručení jednotlivých společníků za splnění dluhů. 1 Ručení za splnění dluhů nástupnické veřejné obchodní společnosti 1. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku společníkem v. o. s. nebo komplementářem a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala společníkem v. o. s., ručí solidárně a neomezeně za splnění veškerých dluhů bez výjimky, tzn. ručí za splnění dluhů všech zúčastněných v. o. s. i k. s. vzniklých před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku i po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. 2. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou zanikající k. s. a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala společníkem nástupnické v. o. s., ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných v. o. s. a k. s. vzniklých před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku i po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně (spolu s ostatními společníky v. o. s. a komplementáři, kteří jimi byli již před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku). Pokud však bude povinna k plnění z titulu ručení za splnění těchto dluhů, pak může požadovat po těch společnících v. o. s., kteří před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku měli právní postavení 82

6 Zvláštní předpisy o křížové vnitrostátní fúzi v. o. s. a k. s. II.4 kapitola společníků v. o. s. nebo komplementářů, aby jí nahradili plnění, které z důvodů ručení poskytla, a to v rozsahu jejich podílů na nástupnické v. o. s., ledaže jde o dluhy, za jejichž splnění ručila neomezeně již před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku ( 84 přem. z.). 2 Ručení za dluhy nástupnické komanditní společnosti 1. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku společníkem v. o. s. nebo komplementářem a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komplementářem, ručí po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně za splnění dluhů bez výjimky, tzn. ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných v. o. s. i k. s. vzniklých před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku i po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. 2. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komplementářem, ručí za splnění veškerých dluhů všech zúčastněných v. o. s. a k. s. trvajících ke dni zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku solidárně a neomezeně (spolu s ostatními společníky v. o. s. a komplementáři, kteří jimi byli před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku jsou komplementáři). Pokud však bude povinna k plnění z titulu ručení za splnění těchto dluhů, pak může požadovat po komplementářích, kteří již před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku měli právní postavení společníků v. o. s. nebo komplementářů, aby jí nahradili plnění, které z důvodů ručení poskytla, a to v rozsahu jejich podílů na nástupnické k. s., ledaže jde o dluhy, za jejichž splnění ručila neomezeně již před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku ( 84 přem. z.). 3. Osoba, které byla komplementářem před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku se stala komanditistou, ručí za splnění dluhů všech zúčastněných v. o. s. a k. s., které trvaly ke dni zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, solidárně a neomezeně, spolu s komplementáři a neomezeně ručícími komanditisty, a to po dobu 5 let ode dne, kdy se zápis křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám. 83

7 II. Část Vnitrostátní fúze Za splnění dluhů, které vznikly až po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, ručí omezeně jen tehdy, nebyl -li v době jejich vzniku splacen její vklad do základního kapitálu nástupnické k. s. podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 4. Osoba, která byla před zápisem křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku komanditistou a je jím i poté, ručí omezeně za splnění dluhů nástupnické k. s. (původních i přešlých v důsledku křížové vnitrostátní fúze) jen tehdy, nebyl -li v době jejich vzniku splacen její vklad do základního kapitálu nástupnické k. s. podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. II.5 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným 1. oddíl: Úvodní výklady Vnitrostátní fúze s. r. o. je normativně upravena v ust přem. z. 1 Projekt vnitrostátní fúze 2. oddíl: Příprava vnitrostátní fúze Výchozím krokem tu je příprava projektu vnitrostátní fúze. Projekt vnitrostátní fúze s. r. o. musí obsahovat alespoň tyto údaje ( 70 a 88 přem. z.): 1. obchodní firmy, sídla, IČ a právní formy všech zúčastněných s. r. o., 2. výše vkladu a výše obchodního podílu každého společníka v každé zúčastněné s. r. o. před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku a v nástupnické s. r. o. po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejs- 84

8 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola tříku 67 a výše případného doplatku k vkladu; výše doplatku k vkladu 68 nesmí překročit 10 % výše nových vkladů 69 do základního kapitálu nástupnické s. r. o., 3. výše případného doplatku na dorovnání společníkům zanikající s. r. o. nebo zanikajících s. r. o., s pravidly pro jeho výplatu, 4. určení, v jaké struktuře nástupnická s. r. o. přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající s. r. o. nebo všech zanikajících s. r. o., jež nejsou závazkem, 5. rozhodný den vnitrostátní fúze, 6. práva, jež nástupnická s. r. o. poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, popř. opatření, která s tím souvisí nebo jsou navrhována, 7. den, od kterého vzniká společníkům nástupnické s. r. o. právo na podíl na zisku z vyměněných obchodních podílů, a popř. i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva, jestliže existují, 8. všechny zvláštní výhody, jež jedna nebo více zúčastněných s. r. o. poskytne jednatelům nebo některým z nich nebo členům dozorčích rad nebo některým z nich nebo znalci nebo znalcům pro vnitrostátní fúzi; přitom se zvláště uvádí, komu je tato výhoda poskytována, kdo ji poskytuje a za jakých podmínek, 9. jedná -li se o vnitrostátní fúzi sloučením: změny společenské smlouvy (a také stanov, jsou -li vydány) nástupnické s. r. o., 70 a 10. jedná -li se o vnitrostátní fúzi splynutím: a) společenskou smlouvu nástupnické s. r. o., 71 b) projev vůle založit nástupnickou s. r. o., a c) jména a bydliště jednatelů nástupnické s. r. o., a také členů dozorčí rady nástupnické s. r. o., jestliže se zřizuje. 67 Jedná se tu o stanovení výměnného poměru obchodních podílů, který musí být vhodný a odůvodněný, tedy nový podíl musí představovat reálnou protihodnotu za původní obchodní podíl. Jinak řečeno, není možné, aby za patnáctiprocentní obchodní podíl, na něž připadal vklad 10 milionů Kč, byl poskytnut čtvrtprocentní podíl s vkladem Kč. Jedná se tu o to, že žádnému ze společníků se nemá měnit hodnota jeho majetku. 68 Zde se nejedná o doplatek na dorovnání, nýbrž o doplatek ke vkladu (ve smyslu zvýšení vkladu). 69 Za nové vklady se považují vklady osob, které byly společníky zanikající s. r. o. a společníky nástupnické s. r. o. se staly až v důsledku vnitrostátní fúze. 70 Nejsou -li v projektu vnitrostátní fúze sloučením žádné změny společenské smlouvy (a také stanov, jsou -li vydány) nástupnické s. r. o. uvedeny, platí, že se společenská smlouva (a také stanovy, jsou -li vydány) nástupnické s. r. o. nemění. 71 Společenská smlouva nebo zakladatelská listina nástupnické s. r. o. zde neobsahuje údaje o správci vkladů a o způsobech a lhůtách splácení vkladů při založení s. r. o. ( 96 přem. z). Smyslem této výjimky je zjednodušení formálních náležitostí společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny tam, kde by uvedení těchto údajů nemělo žádný reálný smysl. 85

9 II. Část Vnitrostátní fúze 2 Přezkum projektu vnitrostátní fúze 1. Zpráva o vnitrostátní fúzi Za podmínek stanovených v ust přem. z. musí být zpracována zpráva o vnitrostátní fúzi. Zpráva o vnitrostátní fúzi musí obsahovat alespoň tyto údaje: a) odůvodnění výměnného poměru obchodních podílů, dochází -li k jejich výměně, b) odůvodnění výše vkladů do základního kapitálu a výše případných doplatků na dorovnání a opatření ve prospěch vlastníků dluhopisů emitovaných zúčastněnou s. r. o., c) popis obtíží, které se vyskytly při oceňování pro účely výměnného poměru obchodních podílů, nebo údaj, že se žádné obtíže nevyskytly, d) změny ekonomického a právního postavení společníků po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, e) změny rozsahu ručení společníků nebo některých z nich, pokud se rozsah ručení společníků nebo některých z nich mění, a f) dopady vnitrostátní fúze na věřitele zejména z hlediska dobytnosti jejich pohledávek. 2. Znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi Požádá -li o to některý ze společníků s. r. o., mělo by dojít k vypracování znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi ( 92 přem. z.). 72 V takovém případě se provádí přezkoumání vnitrostátní fúze znalcem pro vnitrostátní fúze jen u zúčastněné s. r. o., jejíž společník o přezkoumání požádal. Není -li však žádosti společníka o vypracování znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi vyhověno, nebrání tato skutečnost zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. 73 Z toho plyne, že reálnou možnost vynutit si vypracování znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi má jen takový společník (nebo více společníků dohromady), bez jejichž souhlasu není možno vnitrostátní fúzi schválit. Pokud se však znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi pořizuje, platí pro její obsah a náležitosti stejná pravidla jako pro vypracování a obsah znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi a. s. 72 Společník může žádat znalecký přezkum pouze u té ze zúčastněných s. r. o., jejímž je společníkem, u ostatních nikoliv. 73 Tím zákonodárce reagoval na praktické pochybnosti, když dříve nebylo jasné, zdali musí být žádosti vyhověno čili nic, a jaké důsledky má nevyhovění žádosti, takže některé rejstříkové soudy odmítaly návrhy na zápis vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. 86

10 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola 3 Ocenění jmění V zájmu ochrany společníků a věřitelů dále zákon stanoví povinnost znalecky ocenit jmění zúčastněné s. r. o.; úprava je obsažena v ust přem. z. Jestliže dochází k vnitrostátní fúzi sloučením, je zanikající s. r. o. povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce pro ocenění jmění, mají -li být v důsledku vnitrostátní fúze sloučením: 1. společníkům této zanikající s. r. o. přiznány vklady a s nimi spojený obchodní podíl na nástupnické s. r. o., nebo 2. zvyšují -li se dosavadní vklady společníků nástupnické s. r. o., je -li zdrojem tohoto zvýšení majetek zanikající s. r. o. Jestliže dochází k vnitrostátní fúzi splynutím, je každá zúčastněná s. r. o. povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce pro ocenění jmění bezvýjimečně vždy. Znalcem pro ocenění jmění se může stát stejná osoba, která je pro tuto s. r. o. jmenována znalcem pro vnitrostátní fúzi. Posudek znalce o ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi. Posudek znalce pro ocenění jmění musí obsahovat alespoň: a) popis jmění s. r. o., b) použité způsoby ocenění, a c) částku, na kterou se jmění s. r. o. oceňuje. 3. oddíl: Publicita přípravy vnitrostátní fúze 1 Zveřejnění přípravy vnitrostátní fúze Statutární orgán každé zúčastněné s. r. o. je povinen ( 33 přem. z.): 1. založit do sbírky listin obchodního rejstříku projekt vnitrostátní fúze alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být vnitrostátní fúze schválena, a 2. zveřejnit oznámení o uložení projektu vnitrostátní fúze do sbírky listin obchodního rejstříku alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být vnitrostátní fúze schválena. Za statutární orgán zanikající s. r. o. může tyto povinnosti při vnitrostátní fúzi sloučením splnit statutární orgán nástupnické s. r. o. Projekt vnitrostátní fúze splynutím s. r. o. může být zveřejněn bez uvedení údajů o osobách, které budou jednateli a členy dozorčí rady nástupnické 87

11 II. Část Vnitrostátní fúze s. r. o., pokud se zřizuje. Zde postačí, pokud se tyto údaje doplní do projektu až po jeho zveřejnění, nejpozději však v den jeho schválení 74 ( 72 přem. z.). 2 Informační povinnost vůči společníkům Poté, co jsou všechny vyžadované dokumenty vyhotoveny, jsou statutární orgány všech zúčastněných s. r. o. povinny poskytnout všem společníkům všestranné a úplné informace, aby tito mohli se znalostí věci o (ne)schválení vnitrostátní fúze rozhodnout; úprava je obsažena v ust. 34 a 93 přem. z. Statutární orgán každé zúčastněné s. r. o. musí shromáždit a zaslat tak, aby nejméně 2 týdny před stanoveným dnem zasedání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení vnitrostátní fúze, byly každému ze společníků doručeny tyto dokumenty a upozornění: 1. projekt vnitrostátní fúze, 2. účetní závěrky všech zúčastněných s. r. o. za poslední 3 účetní období, jestliže zúčastněná s. r. o. po tuto dobu trvá, popř. takové účetní závěrky právního předchůdce, měla -li zúčastněná s. r. o. právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, jestliže se vyžadují, 3. konečné účetní závěrky všech zúčastněných s. r. o., zahajovací rozvaha nástupnické s. r. o. a zprávy auditora o jejich ověření, jestliže se vyžadují, 4. mezitímní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, jestliže se vyžaduje, 5. společná zpráva o vnitrostátní fúzi nebo všechny zprávy o vnitrostátní fúzi všech zúčastněných s. r. o., jestliže se vyžadují, 6. znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi nebo všechny znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi všech zúčastněných s. r. o., jestliže se vyžadují, a 7. upozornění, že se společník může v sídle s. r. o., jejímž je společníkem, seznámit se znaleckým posudkem o ocenění jmění zúčastněné s. r. o., jestliže se vyžaduje jeho pořízení. Společník se může svého práva na doručení všech těchto dokumentů a upozornění vzdát; v takovém případě se mu žádné dokumenty ani upozornění nezasílají. 74 To může vyvolávat obtíže při schvalování vnitrostátní fúze mimo zasedání valné hromady. Zde patrně nelze jinak než doplnit tyto údaje do projektu vnitrostátní fúze před jeho odesláním společníkům, protože společníci mají právo vědět, kdo bude tyto funkce vykonávat; krom toho nelze schvalovat nekompletní projekt. 88

12 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola Pokud se zasedání valné hromady nesvolává a má být rozhodováno společníky mimo zasedání valné hromady, pak se spolu s těmito dokumenty a upozorněním zasílá zároveň též návrh na rozhodnutí o schválení vnitrostátní fúze mimo zasedání valné hromady. Statutární orgán každé zúčastněné s. r. o. je povinen přede dnem schválení vnitrostátní fúze poskytnout každému ze společníků kterékoliv zúčastněné s. r. o. informace o kterékoliv ze zúčastněných s. r. o., jež jsou důležité z hlediska realizace vnitrostátní fúze, a to kdykoliv ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu vnitrostátní fúze do sbírky listin obchodního rejstříku; to neplatí, jedná -li se o informace, které se podle 34 odst. 2 přem. z. neposkytují. 4. oddíl: Schválení vnitrostátní fúze 1 Počty hlasů potřebných ke schválení vnitrostátní fúze O schválení vnitrostátní fúze s. r. o. rozhoduje vždy valná hromada s. r. o.; úprava je obsažena v ust přem. z. 1. Obecná úprava K přijetí usnesení valné hromady s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 hlasů společníků přítomných na zasedání valné hromady. Společenská smlouva může vyžadovat větší počet hlasů anebo splnění dalších požadavků. Vyžaduje -li však společenská smlouva některé ze zúčastněných s. r. o. k některému rozhodnutí vyšší než 3/4 většinu hlasů přítomných společníků, vyžaduje se tato většina i pro přijetí rozhodnutí o schválení vnitrostátní fúze, ledaže společenská smlouva nástupnické s. r. o. vyžaduje ve stejných věcech stejnou většinu. 75 Společníci, kteří nebyli přítomni na zasedání valné hromady, mohou k vnitrostátní fúzi udělit svůj souhlas dodatečně. Souhlas společníka musí 75 Smysl této úpravy je ten, že jestliže např. společenská smlouva jedné zúčastněné s. r. o. vyžaduje k určitému rozhodnutí 90% většinu hlasů, zatímco společenská smlouva druhé s. r. o. nikoliv, musí být vnitrostátní fúze schválena touto vyšší většinou ve všech zúčastněných s. r. o. (tj. i v těch, kde společenská smlouva takovou klauzuli neobsahuje), neboť jinak by společníci jedné zúčastněné s. r. o. (s nižším počtem potřebných hlasů ke schválení vnitrostátní fúze) byli znevýhodněni oproti společníkům druhé zúčastněné s. r. o. (s vyšším počtem potřebných hlasů), neboť jim požadavek na vyšší počet potřebných hlasů zajišťuje vyšší míru ochrany. 89

13 II. Část Vnitrostátní fúze mít formu notářského zápisu, jehož přílohou je projekt vnitrostátní fúze, a musí být s. r. o. doručen do jejího sídla do 1 měsíce ode dne, kdy se konalo zasedání valné hromady. Jestliže je usnesení valné hromady o schválení vnitrostátní fúze přijato dodatečně na základě souhlasu společníka, je jednatel povinen oznámit jeho přijetí všem společníkům způsobem stanoveným pro svolání zasedání valné hromady do 15 dnů od jeho přijetí. Vnitrostátní fúzi lze schválit i rozhodnutím společníků mimo zasedání valné hromady. Lhůta pro vyjádření společníka nesmí být kratší než 2 týdny od doručení návrhu rozhodnutí. Pravidla o zákazu výkonu hlasovacího práva podle 127 odst. 5 a 6 obch. z. zde nejsou dotčena. Rozhodnutí valné hromady s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze musí být osvědčeno notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby podle 80a a násl. not. ř., jehož obligatorní přílohou je projekt vnitrostátní fúze. Jestliže společník: 1. mimo zasedání valné hromady schvaluje vnitrostátní fúzi, nebo 2. uděluje dodatečně svůj souhlas se schválením vnitrostátní fúze, musí mít jeho souhlas též formu notářského zápisu, jehož přílohou je 76, 77 projekt vnitrostátní fúze. 2. Zvláštní předpisy o schvalování vnitrostátní fúze Mění -li se v důsledku vnitrostátní fúze práva společníků nebo některých z nich, musí souhlasit s vnitrostátní fúzí všichni společníci, jejichž práva se mění. Jestliže vyžaduje společenská smlouva zúčastněné s. r. o. souhlas určitého společníka s převodem obchodního podílu, vyžaduje se ke schválení vnitrostátní fúze souhlas i tohoto společníka. Má -li se poté, co bude vnitrostátní fúze zapsána do obchodního rejstříku, omezit převoditelnost obchodních podílů, vyžaduje se ke schválení vnitrostátní fúze souhlas všech dotčených společníků. 76 Společník musí schválit nejen vlastní projekt vnitrostátní fúze, nýbrž i ostatní skutečnosti tak, jako by se zúčastnil zasedání valné hromady; to musí být z notářského zápisu zjevné. Není proto možné, aby společník schválil toliko projekt vnitrostátní fúze a např. výslovně neschválil či opomněl schválit účetní závěrku apod. Jiné dokumenty než projekt vnitrostátní fúze však v příloze notářského zápisu obsaženy být nemusí. 77 Naopak nesouhlas společníka mít žádnou formu nemusí a ani nemusí být jakkoliv projeven, protože mlčení nebo nečinnost nejsou projevem vůle ( 44 odst. 1 druhá věta obč. z.). 90

14 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola Realizaci vnitrostátní fúze nebrání, že v některé nebo ve všech zúčastněných s. r. o. dosud není zapsáno úplné splacení vkladů v obchodním rejstříku; 78 v takovém případě se však vyžaduje: 1. jednomyslný souhlas společníků všech zúčastněných s. r. o., a 2. jedná -li se o křížovou vnitrostátní fúzi, pak i jednomyslný souhlas všech akcionářů všech zúčastněných a. s. 79 Výjimka je ovšem dána v případě křížové vnitrostátní fúze, kdy má nebo má mít nástupnický subjekt právní formu a. s.; zde se jednomyslnost nevyžaduje Obsah usnesení valné hromady o schválení vnitrostátní fúze Obsah usnesení valné hromady s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze je odvislý od toho, zda se jedná o usnesení valné hromady zanikající nebo nástupnické s. r. o., a také od toho, zda se jedná o vnitrostátní fúzi sloučením nebo splynutím. Ad a) Usnesení valné hromady zanikající s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze musí vždy obsahovat ( 94 přem. z.): a) rozhodnutí o zrušení s. r. o. bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou s. r. o., b) schválení projektu vnitrostátní fúze, c) schválení konečné, popř. mezitímní účetní závěrky, a d) jedná -li se o vnitrostátní fúzi splynutím: schválení zahajovací rozvahy nástupnické s. r. o. Ad b) Usnesení valné hromady nástupnické s. r. o. o schválení vnitrostátní fúze sloučením musí vždy obsahovat ( 95 přem. z): a) rozhodnutí o převzetí jmění jedné nebo více zanikajících s. r. o., b) schválení projektu vnitrostátní fúze, a c) schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy. 78 Rozhodný je tu pouze stav zápisu v obchodním rejstříku; norma dopadá i na situaci, kdy již veškeré vklady budou splaceny, avšak splacení nebylo dosud do obchodního rejstříku zapsáno. 79 Jedná se např. o křížovou vnitrostátní fúzi splynutím s. r. o. a a. s., kdy nástupnický subjekt bude mít právní formu s. r. o. 80 Zde lpění na souhlasu všech akcionářů nemá smysl, neboť za splnění dluhů a. s. její akcionáři nikdy neručí ( 154 odst. 1 obch. z.), a tudíž nemůže žádnému společníkovi žádné ze zúčastněných s. r. o. nebo a. s. vzniknout po zápisu křížové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku, bude -li mít nástupnický subjekt právní formu a. s., ručení za splnění těchto dluhů. 91

15 II. Část Vnitrostátní fúze 5. oddíl: Zvláštní právní účinky schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením Schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením má právní účinky přistoupení společníků zanikající s. r. o. ke společenské smlouvě (a popř. i stanovám) nástupnické s. r. o. ( 71 přem. z.). Smyslem této úpravy je odstranění nutnosti zvlášť schvalovat dosavadní společenskou smlouvu (a popř. i stanovy) nástupnické s. r. o. společníky zanikající s. r. o., kteří nejsou jejími smluvními stranami a nejsou jí tak doposud vázáni. Tím se tedy formální stránka věci pro zúčastněné s. r. o. zjednodušuje. 1 Doplatek na dorovnání 6. oddíl: Předpisy na ochranu společníků Může se stát, že z objektivních důvodů nepůjde stanovit zcela rovnoměrný výměnný poměr obchodních podílů. V takovém případě nezbývá než poskytnout společníkům doplatky na dorovnání. Právo na doplatek na dorovnání lze přiznat společníkům všech zanikajících s. r. o. i nástupnické s. r. o. Výše ani splatnost doplatku nejsou nijak omezeny; potřebné ujednání musí být obsaženo v projektu vnitrostátní fúze. Není -li zde obsaženo nic, pak se žádné doplatky nikomu neposkytují. Tím není dotčeno právo společníka požadovat zaplacení dorovnání. 2 Právo na zaplacení dorovnání Každý ze společníků všech zúčastněných s. r. o. při vnitrostátní fúzi má, nebyl-li výměnný poměr obchodních podílů ani s případnými doplatky na dorovnání přiměřený, právo na zaplacení dorovnání. 92

16 Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným II.5 kapitola 1 Úvodní výklady 7. oddíl: Výměna obchodních podílů V právní úpravě vnitrostátní fúze s. r. o. mají své zásadní místo předpisy o výměně obchodních podílů; úprava je obsažena v ust přem. z. K výměně obchodních podílů dochází ex lege dnem zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. Obchodní podíly nástupnické s. r. o. při vnitrostátní fúzi sloučením se většinou nemění, neb k tomu není žádný věcný důvod; výjimkou je pouze situace, kdy se mění výše základního kapitálu nástupnické s. r. o. podle přem. z. 2 Zákaz výměny obchodních podílů Určité obchodní podíly zanikající s. r. o. se nemění. Ad a) Má -li zanikající s. r. o. ve svém majetku vlastní obchodní podíly nebo jsou -li obchodní podíly jedné zanikající s. r. o. v majetku jiné zanikající s. r. o., nebo jsou -li tyto vlastní obchodní podíly v držení třetí osoby, jež je drží svým jménem, avšak na účet některé ze zúčastněných s. r. o., pak tyto zanikají bez náhrady; jejich výměna není přípustná. Ad b) Nemění se ani obchodní podíly zanikající s. r. o., jejichž vlastníci společníci se tohoto práva vzdali. Vzdá -li se společník práva na výměnu obchodního podílu ještě před schválením vnitrostátní fúze, je možno revidovat připravovaný projekt vnitrostátní fúze. Jestliže se společník svého práva vzdá, pak dnem provedení zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku jeho účast na zanikající s. r. o. zaniká a na nástupnické s. r. o. již nevznikne. Vzdá -li se však společník tohoto práva až po schválení vnitrostátní fúze, pak již není možno revidovat schválený projekt vnitrostátní fúze. V takovém případě dnem zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku: 1. účast společníka na zanikající s. r. o. zanikne a na nástupnické s. r. o. již nevznikne (popř. se nijak nemění její rozsah, je-li tento společník již jejím společníkem), a 2. vyměněný obchodní podíl přechází do vlastnictví nástupnické s. r. o., jejímž společníkem se tento společník podle projektu vnitrostátní fúze měl stát; nástupnická s. r. o. je povinna je pozbýt způsobem a ve lhůtě podle 120 odst. 1 obch. z. 93

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Zúčastněné společnosti: ALEXANDER ELECTRIC s.r.o. TESLA ELECTRIC s. r.o. 1 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní fúzí sloučením

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

VI. DÍL: Schválení přeměny. 29. KAPITOLA: Schválení přeměny obecné otázky

VI. DÍL: Schválení přeměny. 29. KAPITOLA: Schválení přeměny obecné otázky I. část Přeměny VI. DÍL: Schválení přeměny 29. KAPITOLA: Schválení přeměny obecné otázky Při schvalování přeměny se schvaluje nejen vlastní projekt přeměny, nýbrž i další dokumenty (zejména účetní závěrky

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 126. Zákon, kterým se mění některé zákony

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM NIELSEN ADMOSPHERE, A.S. JAKO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A ADMOSPHERE, S.R.O. JAKO ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (dále jen Projekt ) PRAHA, 2015 TENTO PROJEKT VYHOTOVILY NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení II. Návrh ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna KOFOLA, holdinška družba d.o.o.

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna KOFOLA, holdinška družba d.o.o. ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM ze dne 18. dubna 2016 za KOFOLA, holdinška družba d.o.o. 532039-v1\PRADOCS 1 Obsah 1 ÚVOD 2 ODŮVODNĚNÍ VÝMĚNNÉHO POMĚRU AKCIÍ A PODÍLŮ Z PRÁVNÍHO I EKONOMICKÉHO HLEDISKA

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením (dále jen Projekt) vyhotovený dne 15. 11. 2016 v souladu s 15, 70 a 88 zákona č. 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen Zákon o přeměnách),

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

PROJEKT FÚZE. ANAH + SK, s.r.o. WELDPLAST ČR s.r.o.

PROJEKT FÚZE. ANAH + SK, s.r.o. WELDPLAST ČR s.r.o. PROJEKT FÚZE ANAH + SK, s.r.o. a WELDPLAST ČR s.r.o. 1 Obsah I.PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM... 3 II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 III. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI... 4 IV. FÚZE SLOUČENÍM... 5 V. ZÁKLADNÍ KAPITÁL NÁSTUPNICKÉ

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. ledna 2008 k vládnímu návrhu na vydání zákona o přeměnách obchodních společností

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o. Zpracoval: odbor,

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

Pojem přeměna obchodní společnosti

Pojem přeměna obchodní společnosti Pojem přeměna obchodní společnosti Přeměna je jeden ze způsobů zrušení a zániku obchodní společnosti. Přeměna obchodní společnosti je obdobou smrti fyzické osoby. Přeměnou dochází k zániku přeměňované

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna vypracovaná PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI KOFOLA S.A.

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM. ze dne. 18. dubna vypracovaná PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI KOFOLA S.A. ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ FÚZI SLOUČENÍM ze dne 18. dubna 2016 vypracovaná PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI KOFOLA S.A. 532019-v1\PRADOCS 1 OBSAH 1. PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ ODŮVODNĚNÍ... 2. ODŮVODNĚNÍ VÝMĚNNÉHO POMĚRU

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Příloha č. 1 PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

Příloha č. 1 PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Příloha č. 1 PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Tento projekt fúze sloučením byl vypracován v souladu s českým právem, zejména s ustanovením 15 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a

Více

Fúze společností s ručením omezeným Mgr. Tomáš Těmín, Martin Prosser

Fúze společností s ručením omezeným Mgr. Tomáš Těmín, Martin Prosser http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Fúze společností s ručením omezeným Mgr. Tomáš Těmín, Martin Prosser 1 2004 1. Návrh smlouvy o fúzi............................................... II 2. Ocenění majetku.................................................

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni 24.4.2015 Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: NORDIC MOBILE s.r.o.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2014) 125/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008 o přeměnách obchodních společností a družstev

Více

Základní kapitál nástupnické společnosti

Základní kapitál nástupnické společnosti KAPITOLA 12 Základní kapitál nástupnické společnosti 12.1 Zvýšení základního kapitálu ze jmění zanikající společnosti První a nejčastější alternativou navýšení základního kapitálu nástupnické společnosti

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM Chovanec Media Slovakia s.r.o. Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chovanec Media Germany GmbH - 1 - uzavřený mezi: identifikační číslo 28781112,

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát

PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář. Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Mgr. Barbora Mokrošová, advokát JUDr. Adéla Krbcová, advokát Fúze obchodních společností 15. května 2008, Francouzsko-česká obchodní komora FÚZE - základní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Představenstvo společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice čp. 104, okres Pardubice, PSČ 53364, IČO: 252 82 778, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Zvýšení a znížení základního kapitálu A.S. a S.R.O. smí zvýšit nebo znížit základní kapitál Základní kapitál Podíl Vklad 30 Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ PŘEMĚNĚ

ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ PŘEMĚNĚ ZPRÁVA O PŘESHRANIČNÍ PŘEMĚNĚ ve smyslu ustanovení 24 a ustanovení 59p zákona České republiky č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění vyhotovená, podepsaná a vydaná

Více

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Strana 1630 Sbírka zákonů č. 126 / 2008 Částka 40 126 ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena Kč 128, O B S A H : 355. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1 Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti základní zásady Stoupá číselná hodnota zákl. kap. zapsaná v obchodním rejstříku, zvyšuje

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více