KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA OČIMA PACIENTŮ"

Transkript

1 KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Říjen 2013/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ Rehabilitační ústav Kladruby 2013

2 Kvalita Očima Pacientů stabilní a vysoká kvalita péče Šestá vlna šetření projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ v Rehabilitačním ústavu Kladruby se v roce 2013 uskutečnila netradičně v letních měsících. Cílem tohoto metodického experimentu bylo ověřit, zda dotazování v období prázdnin, ovlivní výsledky měření. Výsledky potvrdily stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a pokud došlo k sezónnímu vlivu na hodnocení spokojenosti, pak se zdá, že tento vliv nebyl nijak zásadní. Projevil se zřejmě hlavně v dimenzi tělesné pohodlí, kde statisticky významně pokleslo hodnocení ukazatelů "teplota na pokoji" a "noční hluk". Rehabilitační ústav potvrdil nejvyšší rating kvality "A+" a obhájil certifikát SPOKOJENÝ PACIENT ve všech kategoriích (lůžkové zdrav. zařízení, sestry, lékaři, rehab. prac.). Souhrnná spokojenost dosáhla hodnoty 85,7 % a ve srovnání s předchozím rokem se změnila jen v rámci statistické chyby. Metodické parametry sběru dat byly podobně jako v předchozích letech velmi dobré. Návratnost 89 %, podíl nezařazených pacientů 6,2 % a podíl vzorku dotázaných na ročních hospitalizacích činil 16,4 %. Ve všech bodech tedy byly splněny požadavky certifikace Spokojený pacient. Výsledky spokojenosti s jednotlivými dimenzemi kvality jsou stabilní a meziročně se mění jen v rámci statistické chyby. Z dílčích indikátorů kvality je kromě již zmíněné teploty na pokoji a nočního hluku významně hůře hodnocen pouze ukazatel změna termínu dohodnutého vyšetření či výkonu což pravděpodobně také může souviset s dobou dovolených, nižším stavem personálu a obtížnějším dodržováním plánovaných termínů. Zajímavé je, že přestože mírně poklesla většina ukazatelů tělesného pohodlí, vzrostly všechny tři ukazatele související s jídlem: kvalita, doba podávání a množství jídla. Z jednotlivých oddělení mírně kleslo hodnocení na LO1 a LO6. Na LO6 se na poklesu nejvíce podílí tělesné pohodlí (sezónní vliv). Hodnocení hlavních profesních skupin nezaznamenalo žádné statisticky významné změny. Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení jsou předpokladem naplnění práva občanů na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Toto právo může být naplněno jen tehdy, pokud má občan k dispozici potřebné informace o kvalitě zdravotnických zařízení, na základě kterých se může rozhodovat. Informace o kvalitě zdravotní péče z pohledu jejích uživatelů, zpracované validním a jednotným způsobem, který umožňuje srovnání různých zařízení, jsou také nezbytným podkladem pro managementy nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované zdravotní péče. Je to jedna z podmínek úspěšné akreditace nemocnic. Pravidelné poskytování informací o kvalitě zdravotní péče veřejnosti významně přispívá ke zvyšování povědomí o odpovědnosti občanů za své zdraví a posilování postavení pacienta v systému zdravotní péče v České republice. Rehabilitační ústav Kladruby byl vůbec prvním rehabilitačním ústavem v České republice, který se zapojil do projektu měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. Zdravotnická zařízení v České republice se musí připravit na to, že nároky pacientů i nadále významně porostou. Generace, které budou vyžadovat služby a komunikaci s personálem zdravotnických zařízení na nejvyšší úrovni, se teprve blíží věku zvýšené spotřeby zdravotnických služeb. Proto je potřeba počítat s tím, že pouze ta zařízení, která budou své služby zlepšovat rychleji, než porostou požadavky klientů, budou vykazovat také růst spokojenosti pacientů. Děkuji vedení a pracovníkům ústavu za výbornou spolupráci a všem pacientům, kteří odpovídali na naše otázky, za trpělivost a vstřícnost. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 2

3 OBSAH Executive Summary strana 04 Metodická část strana 06 Parametry šetření strana 12 Souhrnná spokojenost strana 21 Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích strana 24 Spokojenost pacientů na jednotlivých pracovištích strana 50 Spokojenost pacientů s personálem a službami strana 55 Řešitel projektu strana 65 Příloha 1: Souhrnná spokojenost na jednotlivých pracovištích (tab.) strana 66 Příloha 2: Přehled indikátorů kvality strana 72

4 EXECUTIVE SUMMARY Souhrnná spokojenost Výzkum prokázal, že kvalita péče v Rehabilitačním ústavu Kladruby je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celý ústav dosahuje hodnoty 85,7 %. Rehabilitační ústav si udržel nejvyšší rating kvality A+ a obhájil certifikát SPOKOJENÝ PACIENT ve všech kategoriích (zařízení, sestry, lékaři, rehab. prac.). Ve srovnání s rokem 2012 poklesla souhrnná spokojenost o 0,3 procentního bodu. Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích U 7 z 8 sledovaných dimenzí přesahuje spokojenost hranici 80 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny a propuštění a pokračování péče. Naopak nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s dimenzemi tělesné pohodlí a informace a komunikace. Spokojenost podle pracovišť Souhrnná spokojenost je nejvyšší na LO 4. Na žádném pracovišti není spokojenost celým intervalem spolehlivosti pod průměrem za hodnocená pracoviště. Nejnižší spokojenost je na LO 1 - mezipatro. Ve srovnání s rokem 2012 se souhrnná spokojenost nejvíce zvýšila na pracovišti LO 5 a naopak nejvíce snížila na pracovišti LO 6. Porovnání pracovišť Spokojenost pacientů na všech pracovištích RÚ je vysoká, proto neexistuje pracoviště, kde by spokojenost byla výrazně vyšší nebo naopak nižší v porovnání s ostatními pracovišti. Pouze na pracovišti LO 4 je spokojenost v průměru vyšší, a to ve 2 z 8 dimenzí (viz str. 72). Spokojenost s personálem a všeob. službami Celková průměrná spokojenost s personálem je vysoká a činí u sester a lékařů 86 % a u rehabilitačních pracovníků 84 %. Se všeobecnými službami činí spokojenost 78 %. Struktura vzorku Ve vzorku pacientů je 54 % žen a 13 % pacientů do 30 let. 83 % pacientů bylo do ústavu přijato plánovaně. Pouhé 1 % pacientů s plánovaným příjmem čekalo na přijetí déle než půl roku. RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 4

5 KVALITA OČIMA PACIENTŮ RÚ KLADRUBY (Index spokojenosti) 88,0 87,0 86,0 86,5 86,5 87,0 86,0 85,7 85,0 84,0 82,9 83,0 82,0 81,0 80,0 79,

6 METODICKÁ ČÁST

7 Metodika projektu základní info, konstrukce dimenzí Projekt Kvalita Očima Pacientů Projekt Kvalita Očima Pacientů (KOP) měří kvalitu zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti/spokojenosti pacientů. Výzkumnou technikou je standardizované dotazování pacientů, kteří v době šetření končí svou hospitalizaci. K dotazování se využívá standardizovaný a v českém prostředí ověřený anketní dotazník. Tento dotazník pokrývá osm hlavních indikátorů kvality tzv. dimenzí kvality péče. Dimenze kvality péče jsou tematicky definované oblasti péče. Každou dimenzi sytí 3-10 škálových otázek dotazníku. K interpretaci dimenzí se využívá statistika, která agreguje otázky do jednoho čísla, což umožňuje provádět statistické analýzy a výsledky lze srozumitelně interpretovat. Konstrukce hlavních indikátorů (dimenzí) kvality péče U každé otázky je zvolena jedna položka škály, která odráží nejlepší hodnocení pacienta. Této položce škály se přiřadí hodnotu 1. Ostatním platným položkám se přiřadí hodnota 0. Položky typu neuvedeno, neví, apod. se z analýzy vynechají. Za každého pacienta se vypočítá pro každou dimenzi průměr takto transformovaných proměnných. Za každou dimenzi se z těchto hodnot spočítá průměr za všechny pacienty. Výsledkem tohoto postupu je, že každému pacientovi je pro každou dimenzi přiřazeno jedno číslo, které lze interpretovat jako procento otázek sytících danou dimenzi, ve kterých byl pacient maximálně spokojený. Zprůměrování těchto výsledků přes všechny pacienty dává pro každou dimenzi průměrné procento spokojenosti pacientů se službami poskytovanými v dané oblasti. To, že do analýzy vstupují pouze nejlepší kategorie odpovědí, je zapříčiněno poměrně vysokou spokojeností, kterou pacienti v jednotlivých otázkách vykazují. I při takto přísné konstrukci statistik vychází standardní spokojenost pacientů s položkami sytícími jednotlivé dimenze okolo 80 %. Z centrální limitní věty potom plyne, že takto konstruovaná statistika má limitně normální rozdělení, tedy lze ji testovat pomocí běžných statistických testů. Asymptotická normalita v těchto případech začíná obvykle fungovat od N=20. RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 7

8 Metodika projektu - přehled hlavních indikátorů Osm hlavních indikátorů (dimenzí) kvality péče Přijetí pacienta do nemocnice - výsledky průzkumu uvádějí jako zdroj nespokojenosti nemocných opoždění péče. Zpoždění jsou drahá i v potenciálních nákladech za sníženou spokojenost pacientů a ve vedlejších klinických výsledcích. Respekt, ohled, úcta k pacientovi - pacienti popisují pocit anonymity a ztrátu identity v nemocnici a v klinickém prostředí a mají silnou potřebu být léčeni s úctou a respektem jako jedinci. Obávají se nemoci a toho, že léčba ovlivní jejich životy a chtějí být informováni a zahrnuti do lékařského rozhodování. Specialitou českého prostředí je absence tradice představování zdravotnického personálu pacientům. Koordinace a integrace péče o pacienta - pacienti mají jedinečný pohled na proces péče. Vytvořili si představu o kompetenci a schopnosti poskytovatelů péče a o uspořádání klinické péče, pomocných služeb a o péči první linie. Mimo jiné zde sledujeme, zda nedostává pacient protichůdné informace od personálu zdravotnického zařízení. Informace, edukace a komunikace s pacientem - pacienti se často obávají, že jim budou odepřeny informace a že nebudou kompletně a upřímně informováni o nemoci nebo prognóze. Zvláště zdůrazňují potřebu informace o klinickém stavu, vývoji a prognóze a také informace jak se chovat po propuštění ze zdravotnického zařízení. Jednou z velkých slabin českého zdravotnictví se ukazuje nízká srozumitelnost informací, které lékaři poskytují pacientům. Tělesné pohodlí pacienta - jedním z neodkladných aspektů nemoci je fyzické nepohodlí a neschopnost, kterou přináší. Fyzická péče, která pomáhá pacientům, když jsou těžce nemocní, je jednou z nejzákladnějších služeb, kterou poskytovatelé zdravotnických služeb mohou poskytnout z pohledu pacienta. Pacienti zdůrazňují pocit strachu z melancholického vybavení nemocnice a oceňují čistotu, pohodlí a příjemné prostředí. Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta - strach a úzkost, kterou nemoc vyvolává, mohou oslabovat stejně jako fyzické účinky. Pacienti vyjadřují úzkost z nemoci a strach z možných důsledku a dlouhodobých prognóz; obávají se účinku nemoci na jejich schopnost postarat se o sebe a obávají se účinku nemoci na jejich rodinný příjem. Dlouhodobě jedna z nejhůře hodnocených dimenzí kvality v českém lůžkovém zdravotnictví. Zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta - pacienti se spoléhají na rodinné příslušníky a své nejbližší přátele v případě sociální a citové podpory, nebo jako na zastánce a často jako na první poskytovatele zdravotní péče po propuštění z nemocničního zařízení. Obávají se vlivu své nemoci na přátele a rodinu. Propuštění a pokračování péče o pacienta - propuštění z nemocnice může být stejně tak obtížné jako přijetí. Ukazuje se, že někteří pacienti nevědí, jaké mají sledovat indicie, které by mohly signalizovat nestandardní průběh doléčení a nevědí, jak užívat léky nebo neznají jejich vedlejší účinky. RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 8

9 Metodika projektu sběr a zpracování dat Sběr dat Distribuci a sběr dotazníků zajišťuje odběratel vlastními zaměstnanci dle pokynů řešitele projektu. Dotazník vyplňují pacienti sami a to den před propuštěním z nemocnice. Musí se jednat o pacienty, kteří v nemocnici strávili minimálně část 2 dnů (resp. 1 noc) a jsou k vyplnění dotazníků způsobilí. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut. Distribuci dotazníků pacientům obvykle zajišťují staniční sestry jednotlivých pracovišť, dokud celkový návrat za celou nemocnici nedosáhne předem stanovené hodnoty. Počty určené pro jednotlivá pracoviště jsou pouze orientační a neslouží k ukončení sběru po jejich dosažení. Stanovují se podle velikosti a průměrného počtu přijímaných pacientů na pracovišti. Vyplněné dotazníky odevzdávají pacienti v zalepených obálkách do zapečetěných schránek tak, aby bylo možné maximálně zajistit anonymitu odpovědí pacientů. Dotazníky v zalepených obálkách jsou společně se statistikou počtu pacientů v době sběru dotazníků předány zpracovateli projektu ke zpracování. Zpracování dat Dotazníky jsou pro účely zpracování nejprve pořízeny do elektronické podoby a pořízená data jsou podrobena několikastupňovému systému kontrolních mechanismů. Hodnotí se úspěšnost dotazování vyjádřená návratností tzn. jaký podíl pacientů vyplnil dotazník z celkového počtu propuštěných pacientů, kteří splnili kritéria potřebná pro zařazení do výzkumu. Za minimální hranici pro požadovanou spolehlivost dat se považuje 50% návratnost. (Certifikace SPOKOJENÝ PACIENT požaduje aspoň 65%.). Pro potřeby výpočtu návratnosti dodávají zdravotnická zařízení Hlášení o nezařazených pacientech (HNP), ve kterém je evidován i počet případů, kdy pacient sice splňoval objektivní podmínky pro zařazení do výzkumu, ale nevyhověl subjektivním kritériím (např.: indispozice k vyplnění dotazníku, organizační důvody zařízení apod.). Počet nezařazených pacientů a jejich podíl na celkovém počtu propuštěných pacientů se vyhodnocuje za každé pracoviště. Podíl všech nezařazených pacientů v zařízení na celkovém počtu by neměl přesáhnout hodnotu určenou pro daný typ zařízení (nemocnice 9,5%, psychiatrické léčebny 16%, rehabilitační ústavy 12%) RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 9

10 Metodika projektu zpracování dat Pokud na pracovišti součet získaných dotazníků a nezařazených pacientů překročí počet vykázaných propuštěných pacientů, je hlášení tohoto pracoviště o propuštěných pacientech anulováno (tzv. PRACOVIŠTĚ S ANULOVANÝM HLÁŠENÍM). Návratnost i hodnocení spokojenosti se zpracovává. Pokud je i po anulování HNP počet dotazníků vyšší než počet propuštěných pacientů, je ve výstupech uvedeno, že u tohoto pracoviště nebylo možné návratnost vyhodnotit (tzv. PRACOVIŠTĚ S CHYBNOU EVIDENCÍ DOTAZNÍKŮ A/NEBO PACIENTŮ). Návratnost se nehodnotí, spokojenost se zpracovává. Pokud je na pracovišti zjištěno porušení metodiky a/nebo etiky sběru dat, je pracoviště vyřazeno ze zpracování souhrnné spokojenosti a výsledky tohoto pracoviště uvedené ve zprávě jsou pouze informativní (tzv. PRACOVIŠTĚ S PORUŠENÍM METODIKY A/NEBO ETIKY SBĚRU). Dále se hodnotí počet získaných odpovědí na jednotlivých pracovištích. Obvykle nejsou samostatně hodnocena pracoviště, kde počet získaných dotazníků nedosáhl alespoň 20 ks. Většinou jsou tato pracoviště sloučena s jinými příbuznými pracovišti nebo jsou zařazena do kategorie ostatní. Pracoviště s takto nízkým počtem ovšem vstupují do celkových výsledků spokojenosti pacientů za celou nemocnici. Pořízená a zkontrolovaná data jsou převážena na skutečný počet pacientů hospitalizovaných v rámci jednotlivých pracovišť nemocnice. Rozsah vah by se měl pohybovat v rozmezí od 0,3 do 3,0. Poté jsou vypočítány hodnoty proměnných sytící hlavní indikátory/dimenze kvality a dílčí ukazatele. Hodnotí se počet získaných odpovědí za celé zařízení. Podíl validních dotazníků na celkovém počtu pacientů hospitalizovaných v zařízení za předchozí rok by neměl klesnout pod 4,5%. RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 10

11 Metodika projektu vyhodnocení dat Vyhodnocení dat Vyhodnocuje se: Souhrnná spokojenost - vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele (kapitola SOUHRNNÁ SPOKOJENOST). Spokojenost podle hlavních indikátorů/dimenzí vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných ukazatelích, které sytí jednotlivé dimenze a v dimenzích jako takových (kapitola SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH). Spokojenost podle pracovišť vyjadřuje, na kolik procent byl pacient konkrétního pracoviště během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to souhrnně a v jednotlivých dimenzích. Spokojenost pracovišť je hodnocena dvoustupňově jednak se hodnotí dynamika spokojenosti (srovnává se spokojenost aktuální a předešlé vlny šetření) a jednak se porovnává spokojenost konkrétního pracoviště s pracovišti ostatními (kapitola SPOKOJENOST PACIENTŮ NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH). Spokojenost se sestrami, lékaři, rehabilitačními pracovníky a všeobecnými službami - pro hodnocení spokojenosti pacientů se sestrami, lékaři, rehabilitačními pracovníky a všeobecnými službami byly zkonstruovány 4 další dimenze, z nichž každou sytí vybrané otázky související s kompetencí zdravotnického personálu nebo managementu (kapitola SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI). Spokojenost s indikátory kvality péče je zpracována ve formě tabulek, které shrnují rozdíly ve spokojenosti s jednotlivými indikátory sytící jednotlivé dimenze podle jednotlivých pracovišť. Pro porovnání průměrného hodnocení na jednotlivých pracovištích s průměrem za všechny ostatní pracoviště se využívá dvou výběrový T-test (Independent T-test). Statisticky významné rozdíly se testují na hladině významnosti p=0,05. Odchylky směrem nahoru jsou v tabulkách zaznamenány znaménkem + a vyznačeny zeleně, směrem dolů znaménkem - a podbarveny červeně. (Viz kapitola Příloha č. 2. PŘEHLED INDIKÁTORŮ KVALITY). RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 11

12 PARAMETRY ŠETŘENÍ

13 Rozsah a termín šetření Zúčastněná lůžková oddělení Projektu se zúčastnila tato pracoviště: LO 1 - spinální jednotka LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy LO 3 - perif. nebo CNS diagn. LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence LO 1 - mezipatro Termín šetření První den termínu šetření: Poslední den termínu šetření: Počet dní šetření: 85 Průběh sběru šetření ukazuje histogram sběru dat Metodické poznámky ke zpracování dat: Úhrnný výpočet spokojenosti s rehabilitačními pracovníky byl upraven tak, aby se počítal shodně, jako úhrnná spokojenost sester. Z důvodu srovnatelnosti byl analogicky přepočítán i výsledek minulého šetření. Současně s tím byl i zvýšen požadavek na splnění certifik. podmínky (shodně se sestrami) na 80%. ZÁKLAD: Všichni respondenti Histogram sběru dat RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 13

14 Návratnost šetření Návratnost dotazníků Počet propuštěných pacientů 372 Počet nezařazených pacientů 23 Vážení dat Rozsah vah: 0,9 1,3 Rozložení vah ukazuje tento histogram: Počet nezařazených pacientů (bez interupcí, útěků a nedobrovolných ukončení péče na psych. odděleních) 23 (tj. 6,2 %) Počet hospitalizací za předchozí rok (poslední známý údaj 2011) Počet dotazníků 311 Hrubá návratnost 89 % Počet nevalidních dotazníků (porušení metodiky či etiky sběru) 0 Počet validních dotazníků 311 (16,4 %) ČISTÁ NÁVRATNOST 89 % Sběr na jednotlivých pracovištích Počet pracovišť celkem 7 Počet pracovišť s n<20: 0 Počet pracovišť s anulovaným hlášením 0 Počet pracovišť s chybnou dokumentací 0 Počet pracovišť s porušením etiky sběru dat: 0 RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 14

15 Návratnost dotazníků v % ZÁKLAD: Všichni respondenti LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy LO 3 - perif. nebo CNS diagn. LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci LO 1 - mezipatro LO 1 - spinální jednotka % 20% 40% 60% 80% 100% RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 15

16 Počty získaných dotazníků ZÁKLAD: Všichni respondenti LO 3 - perif. nebo CNS diagn LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci LO 1 - mezipatro LO 1 - spinální jednotka RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 16

17 Počty propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti Zařazení Nezařazení LO 3 - perif. nebo CNS diagn LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci LO 1 - mezipatro LO 1 - spinální jednotka RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 17

18 Vyhodnocení sběru - shrnutí Označení stanice / oddělení Vyplněných dotazníků Validních dotazníků Nezařazených pacientů Propuštěných pacientů Čistá návratnost LO 1 - spinální jednotka ,8 % LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy ,8 % LO 3 - perif. nebo CNS diagn ,1 % LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy ,8 % LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci ,8 % LO 6 - diagn. perif. nervů, úrazy, prevence ,8 % LO 1 - mezipatro ,3 % CELKEM ,1 % RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 18

19 Vzdělání Pohlaví Věk Struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti V souboru pacientů je 46 % mužů a 54 % žen. Do 30 let let Z hlediska věku převažují pacienti nad 50 let (60 %). Nejmladší věková skupina pacientů do 30ti let tvoří 13 % vzorku let Oproti minulé vlně (2012) je ve vzorku více žen a více mladších pacientů. Nad 70 let Muž Žena Základní bez vyučení 8 10 Vyučení bez maturity Maturita VŠ % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 19

20 Nečekala(a) jsem 2-3 dny Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Do půl roku Přijetí do nemocnice Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? ZÁKLAD: Všichni respondenti Neplánovaně, jako akutní případ Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Byl(a) jsem převezen(a) odjinud Plánovaně bylo do RÚ Kladruby přijato 83 % pacientů. Čekací doba na přijetí do nemocnice u pacientů s plánovaným příjmem není obvykle delší než půl roku. Většina pacientů považuje dobu čekání na přijetí do nemocnice za adekvátní vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Neuvedeno % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován 0 Nečekala(a) jsem dny 1 5 Do jednoho týdne 9 Čekací doba na přijetí do nemocnice Hodnocení zdrav. stavu vzhledem k čekací době na přijetí do nem. ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován 100% 90% 80% 70% Nevím Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem předpokládal(a) Tak akorát Přiliš dlouhá Do jednoho měsíce % 50% Do půl roku Více než půl roku Nevím % 30% 20% 10% 0% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 20

21 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost pacientů s lůžkovou péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele Poznámka: Pro zachycení dynamiky vývoje spokojenosti v období od předcházejícího měření jsou v grafech uvedeny i výsledky z roku 2012.

22 Souhrnná spokojenost - pracoviště RÚ Kladruby: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 85,7 1 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=54) 89,0 88,7 2 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=61) 2012 (n=49) 87,0 85,9 3 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=73) 2012 (n=52) 85,9 84,6 4 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=31) 2012 (n=37) 85,3 81,5 5 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=20) 84,2 88,3 6 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=42) 84,1 89,4 7 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 80,8 84, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 22

23 Souhrnná spokojenost charakteristiky pacientů RÚ Kladruby: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti Do 30 let 2013 (n=38) 2012 (n=23) 80,9 78, let 2013 (n=78) 2012 (n=53) 84,3 86, let 2013 (n=137) 2012 (n=145) 88,2 88,2 Nad 70 let 2013 (n=39) 2012 (n=27) 87,5 84,9 Muž 2013 (n=139) 2012 (n=136) 84,0 87,0 Žena 2013 (n=166) 2012 (n=130) 87,7 85,4 Základní bez vyučení 2013 (n=30) 2012 (n=20) 86,7 89,1 Vyučení bez maturity 2013 (n=95) 2012 (n=81) 86,4 86,0 Maturita 2013 (n=118) 2012 (n=104) 87,0 85,7 VŠ Akutní přijetí Plánovaná přijetí Samostatně S pomocí 2013 (n=60) 2012 (n=57) 2013 (n=13) 2012 (n=10) 2013 (n=257) 2012 (n=231) 2013 (n=294) 2012 (n=256) 2013 (n=9) 2012 (n=10) 82,2 85,8 82,3 89,0 85,9 85,7 85,8 86,3 85,4 84,0 85, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 23

24 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

25 Souhrnná spokojenost v jednotlivých dimenzích Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti Celková spokojenost Zapojení rodiny Propuštění a pokračování péče Respekt, ohled, úcta Přijetí do nemocnice Koordinace a integrace péče Citová opora Informace Tělesné pohodlí 2013 (n=310) 2012 (n=278) 85,7 86,0 94,4 94,9 91,9 90,1 89,0 88,7 88,3 87,7 85,4 85,7 84,9 85,9 82,7 82,7 79,9 82,2 85, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 25

26 Přijetí do nemocnice Otázky sytící dimenzi: Byl termín Vašeho přijetí nemocnicí změněn? Jak dlouhá Vám připadala doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu? Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do nemocnice? Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí (na pohotovosti, na příjmu apod.)? Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Vaší léčby? Jak dlouho jste při příjmu do nemocnice čekal/a na uložení na lůžko? Jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do nemocnice?

27 Přijetí do nemocnice Přijetí do nemocnice Základ: Všichni pacienti 88,3 Přijetí do nemocnice 2013 (n=305) 2012 (n=275) 88,3 87,7 Doba čekání na uložení na lůžko 96,2 96,8 Dodržení termínu přijetí 93,9 88,8 Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Zhoršení zdravotních potíže během čekání na přijetí do nemocnice Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 88,8 87,7 87,9 89,1 86,5 87,3 84,9 84,3 82,2 80, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 27

28 Přijetí do nemocnice RÚ Kladruby: Přijetí do nemocnice Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 88,3 1 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=54) 94,7 90,7 2 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=42) 91,0 91,9 3 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=60) 2012 (n=48) 88,1 84,7 4 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=29) 2012 (n=37) 88,1 87,0 5 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=72) 2012 (n=50) 87,7 87,1 6 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 83,8 87,0 7 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=20) 2012 (n=20) 78,0 85, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 28

29 Respekt, ohled, úcta Otázky sytící dimenzi: Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře? Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly? Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě? Cítíte celkově, že jste byl/a léčen/a s úctou a respektem?

30 Respekt, ohled, úcta Respekt, ohled, úcta Základ: Všichni pacienti 89,0 Respekt, ohled, úcta 2013 (n=310) 2012 (n=275) 89,0 88,7 Znalost ošetřujícího lékaře 95,1 94,8 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 92,6 93,0 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 91,2 92,7 Důvěra k ošetřujícím sestrám 88,3 90,7 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 87,5 88,0 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 81,4 79, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 30

31 Respekt, ohled, úcta RÚ Kladruby: Respekt, ohled, úcta Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 89,0 1 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=19) 93,5 87,4 2 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=73) 2012 (n=51) 91,0 86,8 3 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=31) 2012 (n=36) 89,5 86,1 4 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=42) 89,3 92,0 5 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=54) 88,5 91,0 6 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=61) 2012 (n=49) 86,4 89,3 7 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 84,5 88, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 31

32 Koordinace a integrace péče Otázky sytící dimenzi: Stalo se Vám, že jste dostal/a během pobytu v nemocnici od zdravotnického personálu (lékařů, sester) protichůdné informace? Vyhovovala Vám dosažitelnost zdravotnického personálu v nemocnici? Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo léčbu? Měl/a jste dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby? Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí, s jakou Vám personál poskytl pomoc, když jste ji potřeboval/a? Pokud jste byl/a předem informován/a o vyšetření či zákroku, který jste měl/a podstoupit, stalo se, že jeho termín nebyl dodržen? Jak byste celkově ohodnotil/a péči, která Vám zde byla poskytnuta?

33 Koordinace a integrace péče Koordinace a integrace péče Základ: Všichni pacienti 85,4 Koordinace a integrace péče Dostatek soukromí, při probírání zdravotního stavu nebo léčby Dostatek soukromí během vyšetření nebo léčby 2013 (n=310) 2012 (n=275) 85,4 85,7 91,4 92,3 91,2 91,6 Kontinuita informací ze strany zdravotnického personálu 87,2 90,0 Dosažitelnost zdravotnického personálu 86,7 85,6 Rychlostí pomoci ze strany zdravotnického personálu 85,6 84,0 Změna termínu dohodnutého vyšetření či zákroku 78,0 88,2 Celkové hodnocení péče 74,7 71, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 33

34 Koordinace a integrace péče RÚ Kladruby: Koordinace a integrace péče Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 85,4 1 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=54) 90,0 89,1 2 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=31) 2012 (n=36) 88,3 80,6 3 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=60) 2012 (n=49) 88,2 85,1 4 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=73) 2012 (n=51) 84,5 82,2 5 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=42) 83,4 90,5 6 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=19) 78,6 87,7 7 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 78,3 87, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 34

35 Informace a komunikace Otázky sytící dimenzi: Byl/a jste celkově spokojen/a s takovými službami nemocnice, jako je např. možnost telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny atd.? Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval? Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a? Hovořil s Vámi lékař každý den? Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a? Byl/a jste seznámen/a s právy nemocného?

36 Informace a komunikace Informace, komunikace Základ: Všichni pacienti 82,7 Informace 2013 (n=309) 2012 (n=277) 82,7 82,7 Seznámení s právy nemocného 97,3 97,0 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 97,1 97,1 Srozumitelnost odpovědí sester 88,0 87,9 Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 81,6 80,0 Srozumitelnost odpovědí lékaře 78,7 79,2 Frekvence hovorů s lékařem 59,4 59, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 36

37 Informace a komunikace RÚ Kladruby: Informace, komunikace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 82,7 1 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=19) 87,6 91,7 2 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=61) 2012 (n=49) 85,4 85,6 3 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=54) 84,7 81,5 4 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=72) 2012 (n=52) 83,6 80,9 5 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=31) 2012 (n=37) 81,1 78,2 6 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=42) 77,7 81,4 7 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 76,2 83, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 37

38 Tělesné pohodlí Otázky sytící dimenzi: Rušil Vás v noci hluk? Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů? Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch? Vyhovovala Vám teplota ve Vašem pokoji? Vyhovovala Vám doba ranního buzení? Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla? Jaké množství jídla jste dostával/a? Vyhovovala Vám doba podávání jídel? Stalo se Vám někdy, že jste spadl/a z lůžka? Bylo množství léků, které jste dostával/a na utišení bolesti pro Vás vyhovující?

39 Tělesní pohodlí Tělesné pohodlí Základ: Všichni pacienti Tělesné pohodlí Pády z lůžka Doba podávání jídel Tišení bolesti Množství jídla Čistota pokojů Noční hluk Čistota toalet a sprch Doba ranního buzení Teplota na pokoji Kvalita jídla 2013 (n=309) 2012 (n=278) 79,9 82,2 98,7 98,9 96,7 94,5 96,2 98,1 87,7 85,3 81,8 84,7 76,8 85,0 75,1 79,7 74,6 74,2 73,0 88,8 46,7 42,9 79, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 39

40 Tělesní pohodlí RÚ Kladruby: Tělesné pohodlí Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 79,9 1 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=61) 2012 (n=49) 85,4 83,2 2 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=54) 83,7 85,6 3 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=20) 79,2 83,8 4 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=72) 2012 (n=52) 78,8 82,8 5 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=31) 2012 (n=37) 77,6 76,2 6 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=42) 75,7 85,5 7 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 75,3 75, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 40

41 Citová opora Otázky sytící dimenzi: Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry? Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si s Vámi promluvit? Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní sestra ochotna si s Vámi promluvit? Jak hodnotíte postoj celého personálu této nemocnice? Řekl/a byste, že postoj byl soucitný a uklidňující a jeho schopnost vzbudit ve Vás dobré pocity byla uspokojující? Jak jste byl/a spokojen/a s tím, jak personál nemocnice zajistil Vaše citové a duchovní potřeby?

42 Citová opora Citová opora Základ: Všichni pacienti 84,9 Citová opora 2013 (n=310) 2012 (n=274) 84,9 85,9 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 97,3 97,4 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 91,4 92,5 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 90,8 87,6 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 77,9 80,4 Zajištění citových a duchovních potřeb 73,2 74, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 42

43 Citová opora RÚ Kladruby: Citová opora Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 84,9 1 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=54) 87,6 87,7 2 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=61) 2012 (n=49) 86,3 84,3 3 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=73) 2012 (n=51) 85,8 84,0 4 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=41) 84,7 90,7 5 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=31) 2012 (n=36) 83,4 81,0 6 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=19) 82,1 90,5 7 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 78,8 86, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 43

44 Zapojení rodiny Otázky sytící dimenzi: Vyhovovala Vám doba návštěv? Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem? Vysvětlili lékaři nebo zdravotní sestry Vašim blízkým, jakou pomoc potřebujete při zotavování?

45 Zapojení rodiny Zapojení rodiny Základ: Všichni pacienti 94,4 Zapojení rodiny 2013 (n=302) 2012 (n=271) 94,4 94,9 Doba návštěv 96,1 98,0 Dostatek příležitostí pro rodinu hovořit s lékařem 95,2 94,2 Vysvětlení péče po propuštění rodině 92,5 88, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 45

46 Zapojení rodiny RÚ Kladruby: Zapojení rodiny Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 94,4 1 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=69) 2012 (n=51) 97,1 92,2 2 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=61) 2012 (n=48) 96,4 93,8 3 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=53) 94,5 98,4 4 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=19) 94,4 100,0 5 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 93,6 93,3 6 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=29) 2012 (n=36) 90,8 91,2 7 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=42) 2012 (n=40) 90,1 97, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 46

47 Propuštění a pokračování péče Otázky sytící dimenzi: Vyskytly se nějaké problémy, které způsobily odklad Vašeho propuštění z nemocnice? Vysvětlili Vám zdravotníci, jak o sebe máte pečovat a jak užívat léky po propuštění z nemocnice? Řekl Vám někdo, jaké nebezpečné příznaky Vašeho zdravotního stavu máte po propuštění z nemocnice sledovat? Nabídli Vám zdravotníci pomoc při zajišťování domácí péče po propuštění z nemocnice (např. pečovatelská služba, sociální pracovník apod.)? Doporučil/a byste tuto nemocnici rodině nebo přátelům?

48 Propuštění a pokračování péče Propuštění a pokračování péče Základ: Všichni pacienti 91,9 Propuštění a pokračování péče 2013 (n=305) 2012 (n=269) 91,9 90,1 Informace o péči a užívání léků po propuštění z nemocnice 96,2 92,6 Průběh propuštění z nemocnice 95,7 98,3 Doporučení nemocnice rodině nebo přátelům 91,5 91,1 Informace o možných nebezpečných příznacích po propuštění z nemocnice 88,6 84,4 Nabídka pomoci při zajišťování domácí péče po propuštění z nemocnice 68,7 65, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 48

49 Propuštění a pokračování péče RÚ Kladruby: Propuštění a pokračování péče Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 91,9 1 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=53) 96,8 95,3 2 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=71) 2012 (n=50) 93,5 86,8 3 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=40) 92,4 95,0 4 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=30) 2012 (n=35) 91,5 83,0 5 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=18) 90,2 91,5 6 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 88,3 91,4 7 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=59) 2012 (n=49) 87,8 89, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 49

50 SPOKOJENOST PACIENTŮ NA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠTÍCH

51 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích LO 1 - spinální jednotka: Celková spokojenost 2013 (n=21) 2012 (n=20) 84,2 88,3 Celkem LO 1 - spinální jednotka (n=21) Ostatní pracoviště (n=290) 84,2 85,9 Zapojení rodiny 94,4 100,0 Zapojení rodiny 94,4 94,4 Respekt, ohled, úcta 93,5 87,4 Respekt, ohled, úcta 93,5 88,5 Propuštění a pokračování péče 90,2 91,5 Propuštění a pokračování péče 90,2 92,1 Informace 87,6 91,7 Informace 87,6 82,4 Citová opora 82,1 90,5 Citová opora 82,1 85,2 Tělesné pohodlí 79,2 83,8 Tělesné pohodlí 79,2 80,2 Koordinace a integrace péče 78,6 87,7 Koordinace a integrace péče 78,6 86,0 Přijetí do nemocnice 78,0 85, Přijetí do nemocnice 78,0 89, RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy: Celková spokojenost 2013 (n=61) 2012 (n=49) 87,0 85,9 Celkem LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy (n=61) Ostatní pracoviště (n=250) 87,0 85,5 Zapojení rodiny 96,4 93,8 Zapojení rodiny 96,4 93,9 Koordinace a integrace péče 88,2 85,1 Koordinace a integrace péče 88,2 84,8 Přijetí do nemocnice 88,1 84,7 Přijetí do nemocnice 88,1 88,7 Propuštění a pokračování péče 87,8 89,6 Propuštění a pokračování péče 87,8 93,0 Respekt, ohled, úcta 86,4 89,3 Respekt, ohled, úcta 86,4 89,5 Citová opora 86,3 84,3 Citová opora 86,3 84,7 Informace 85,4 85,6 Informace 85,4 82,1 Tělesné pohodlí 85,4 83, Tělesné pohodlí 85,4 78, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 51

52 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích LO 3 - perif. nebo CNS diagn.: Celková spokojenost 2013 (n=73) 2012 (n=52) 85,9 84,6 Celkem LO 3 - perif. nebo CNS diagn. (n=73) Ostatní pracoviště (n=238) 85,9 85,8 Zapojení rodiny 97,1 92,2 Zapojení rodiny 97,1 93,7 Propuštění a pokračování péče 93,5 86,8 Propuštění a pokračování péče 93,5 91,5 Respekt, ohled, úcta 91,0 86,8 Respekt, ohled, úcta 91,0 88,2 Přijetí do nemocnice 87,7 87,1 Přijetí do nemocnice 87,7 88,8 Citová opora 85,8 84,0 Citová opora 85,8 84,7 Koordinace a integrace péče 84,5 82,2 Koordinace a integrace péče 84,5 85,8 Informace 83,6 80,9 Informace 83,6 82,4 Tělesné pohodlí 78,8 82, Tělesné pohodlí 78,8 80, RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy: Celková spokojenost 2013 (n=55) 2012 (n=54) 89,0 88,7 Celkem LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy (n=55) Ostatní pracoviště (n=256) 89,0 85,1 Propuštění a pokračování péče 96,8 95,3 Propuštění a pokračování péče 96,8 90,9 Přijetí do nemocnice 94,7 90,7 Přijetí do nemocnice 94,7 87,2 Zapojení rodiny 94,5 98,4 Zapojení rodiny 94,5 94,4 Koordinace a integrace péče 90,0 89,1 Koordinace a integrace péče 90,0 84,5 Respekt, ohled, úcta 88,5 91,0 Respekt, ohled, úcta 88,5 89,0 Citová opora 87,6 87,7 Citová opora 87,6 84,4 Informace 84,7 81,5 Informace 84,7 82,3 Tělesné pohodlí 83,7 85, Tělesné pohodlí 83,7 79, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 52

53 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci: Celková spokojenost 2013 (n=31) 2012 (n=37) 85,3 81,5 Celkem LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci (n=31) Ostatní pracoviště (n=280) 85,3 85,9 Propuštění a pokračování péče 91,5 83,0 Propuštění a pokračování péče 91,5 92,0 Zapojení rodiny 90,8 91,2 Zapojení rodiny 90,8 94,8 Respekt, ohled, úcta 89,5 86,1 Respekt, ohled, úcta 89,5 88,8 Koordinace a integrace péče 88,3 80,6 Koordinace a integrace péče 88,3 85,2 Přijetí do nemocnice 88,1 87,0 Přijetí do nemocnice 88,1 88,6 Citová opora 83,4 81,0 Citová opora 83,4 85,2 Informace 81,1 78,2 Informace 81,1 82,9 Tělesné pohodlí 77,6 76, Tělesné pohodlí 77,6 80, RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence: Celková spokojenost 2013 (n=44) 2012 (n=42) 84,1 89,4 Celkem LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence (n=44) Ostatní pracoviště (n=267) 84,1 86,1 Propuštění a pokračování péče 92,4 95,0 Propuštění a pokračování péče 92,4 91,9 Přijetí do nemocnice 91,0 91,9 Přijetí do nemocnice 91,0 88,2 Zapojení rodiny 90,1 97,5 Zapojení rodiny 90,1 95,1 Respekt, ohled, úcta 89,3 92,0 Respekt, ohled, úcta 89,3 88,8 Citová opora 84,7 90,7 Citová opora 84,7 85,0 Koordinace a integrace péče 83,4 90,5 Koordinace a integrace péče 83,4 85,8 Informace 77,7 81,4 Informace 77,7 83,5 Tělesné pohodlí 75,7 85, Tělesné pohodlí 75,7 80, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 53

54 Spokojenost pacientů na jedn. pracovištích RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na pracovišti RÚ Kladruby: Dynamika spokojenosti Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích LO 1 - mezipatro: Celková spokojenost 2013 (n=26) 2012 (n=25) 80,8 84,8 Celkem LO 1 - mezipatro (n=26) Ostatní pracoviště (n=285) 80,8 86,3 Zapojení rodiny 93,6 93,3 Zapojení rodiny 93,6 94,5 Propuštění a pokračování péče 88,3 91,4 Propuštění a pokračování péče 88,3 92,3 Respekt, ohled, úcta 84,5 88,3 Respekt, ohled, úcta 84,5 89,3 Přijetí do nemocnice 83,8 87,0 Přijetí do nemocnice 83,8 89,0 Citová opora 78,8 86,0 Citová opora 78,8 85,6 Koordinace a integrace péče 78,3 87,1 Koordinace a integrace péče 78,3 86,1 Informace 76,2 83,7 Informace 76,2 83,3 Tělesné pohodlí 75,3 75, Tělesné pohodlí 75,3 80, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 54

55 SPOKOJENOST PACIENTŮ S PERSONÁLEM A SLUŽBAMI

56 Spokojenost s personálem a všeob. službami Spokojenost s personálem a všeob. službami Základ: Všichni pacienti Spokojenost se setrami 2013 (n=309) 2012 (n=278) 85,5 86,9 Spokojenost s lékaři 85,5 86,0 Spokojenost se všeobecnými službami 78,0 76,3 Spokojenost s rehabilitačními pracovníky 83,5 83, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 56

57 Spokojenost se sestrami Otázky sytící dimenzi: Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou pokojů? Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou toalet a sprch? Když jste položil/a zdravotní sestře důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a? Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byla zdravotní sestra ochotna si s Vámi promluvit? Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly? Jak jste byl/a celkově spokojen/a s rychlostí, s jakou Vám personál poskytl pomoc, když jste ji potřeboval/a?

58 Spokojenost se sestrami RÚ Kladruby: Spokojenost se sestrami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 85,5 1 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=42) 89,9 94,6 2 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=61) 2012 (n=49) 89,6 87,3 3 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=54) 88,3 90,1 4 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=72) 2012 (n=52) 87,5 87,0 5 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=20) 81,2 89,1 6 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=31) 2012 (n=37) 78,4 78,9 7 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 73,9 77, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 58

59 Spokojenost s lékaři Otázky sytící dimenzi: Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře? Vyhovovalo Vám, jak často Vás ošetřující lékař navštěvoval? Jak byste zhodnotil/a Váš vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry? Když jste položil/a lékaři důležitou otázku, dostal/a jste odpověď, které jste rozuměl/a? Pokud jste měl/a strach nebo obavy ze svého stavu nebo léčby, byl lékař ochotný si s Vámi promluvit? Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Hovořil s Vámi lékař každý den? Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě? Měli Vaši blízcí dostatek příležitostí hovořit s lékařem? Měl/a jste dostatek soukromí, když s Vámi lékař probíral Váš zdravotní stav nebo léčbu? Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Vaší léčby?

60 Spokojenost s lékaři RÚ Kladruby: Spokojenost s lékaři Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 85,5 1 LO 4 - diagn. periferních nervů, úrazy 2013 (n=55) 2012 (n=54) 87,8 88,1 2 LO 2 - ortopedické a chir.diagnózy 2013 (n=61) 2012 (n=49) 87,6 85,9 3 LO 3 - perif. nebo CNS diagn (n=72) 2012 (n=52) 86,4 84,4 4 LO 1 - spinální jednotka 2013 (n=21) 2012 (n=20) 86,3 90,7 5 LO 5 - pohyb.ústrojí, samoplátci 2013 (n=31) 2012 (n=37) 84,7 80,8 6 LO 6 - diagn. perif.nervů,úrazy,prevence 2013 (n=44) 2012 (n=42) 82,1 87,6 7 LO 1 - mezipatro 2013 (n=26) 2012 (n=25) 80,4 87, RNDr. Tomáš RAITER, 2013 Kvalita Očima Pacientů RÚ Kladruby 2013 strana 60

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- V. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů RÚ Kladruby Červenec 2009 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, zpracováno ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 2.díl Měření kvality zdravotní lůžkové péče v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i h o s p i t a l i z o v a n ý c h

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2015 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz KVALITA OČIMA

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM 28. 3. 2014 zpracovaly: Mgr. Jelena Skibová, Libuše Tylečková Průzkumy spokojenosti pacientů v IKEM Průzkumy spokojenosti

Více

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Oddělení kvality FTNsP ÚVOD Projekt sledování spokojenosti

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2010 / Závěrečná zpráva / PUBLIC / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr.

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie měření spokojenosti pacientů? Jak se měří

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2007 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření : 1.7. - 31.12.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 11 761 1 627 13,80% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce 21 Výsledky zpracované MZ ČR výtah z původního obsáhlého materiálu plné znění najdete na http://www.mzcr.cz/kvalitaodbornik/obsah/mereni-kvality-zdravotni-pece-prostrednictvim-spokojenosti-pacientu_1849_15.html

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Olomouc - AMBULANCE Září 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření: 1.1.2015-30.06.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 12 736 2 055 16,1% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření Hodnocení kvality ambulantních služeb prostřednictvím pacientů- pilotní výzkum Březen 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Sledování spokojenosti pacientů a sledování a vyhodnocování stížností

Sledování spokojenosti pacientů a sledování a vyhodnocování stížností Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, PSČ 679 62, IČ 00376766 Sledování spokojenosti pacientů a sledování a vyhodnocování stížností Rozdělovník: DL Křetín DLPP Boskovice DL Ostrov

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ BEZPEČNOSTI A SPOKOJENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2016 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ BEZPEČNOSTI A SPOKOJENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2016 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ BEZPEČNOSTI A SPOKOJENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2016 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek celostátního

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie metody Metodické poznámky Informace o výzkumu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Zřejmě většina ambulantních pacientů Stodské nemocnice byla spokojena s úrovní péče a v případě potřeby by doporučili ošetření v nemocnici

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče v rehabilitačních ústavech přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš

Více

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Práva nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Škrabová Helena duben 2009 PRÁVA PACIENTŮ Kodex práv pacientů vychází z Všeobecné

Více

Výsledky ankety uživatelé NSHNU ( sběr dat)

Výsledky ankety uživatelé NSHNU ( sběr dat) Výsledky ankety uživatelé NSHNU (3. 12. 2014 sběr dat) Metodika zpracování dat Sběr dat dotazníkové šetření N = 64 respondentů (z 85 PZS 75,3 %) Respondenti se většinou rekrutovali z řad manažerů kvality

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ BEZPEČNOSTI A SPOKOJENOSTI AMBULANTNÍCH PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2015 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ BEZPEČNOSTI A SPOKOJENOSTI AMBULANTNÍCH PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2015 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ BEZPEČNOSTI A SPOKOJENOSTI AMBULANTNÍCH PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2015 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek celostátního

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Konference ČZF 30. březen 2012 Ján Palguta, M.A. 1 Základní cíle průzkumu Analýza dat z průzkumu veřejného mínění dokáže zachytit společenské vnímání

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI THOMAYEROVA NEMOCNICE Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek celostátního

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

14. METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ.

14. METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. 14. METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Ministerstvo zdravotnictví Čj.: MZDR 98/1/1/2008 ÚVOD Metodický návod Ministerstvo

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101

Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) CZ.1.07/2.2.00/15.0101 Název projektu: Inovace modulů studijního oboru Všeobecná sestra (MODOSE) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0101 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav zdravotnických studií Studentská 1402/2

Více