Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: /2016/192/VJ Nové Zámky Vybavuje: Viera Juríková Právoplatnosť: STAVEBNÉ POVOLENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: /2016/192/VJ Nové Zámky Vybavuje: Viera Juríková Právoplatnosť: STAVEBNÉ POVOLENIE"

Transkript

1 MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, Nové Zámky Číslo: /2016/192/VJ Nové Zámky Vybavuje: Viera Juríková Právoplatnosť: STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Nové Zámky, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa podala Nicole Furajtárová, Nábrežná 4, Nové Zámky (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania rozhodol podľa 66 stavebného zákona, 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok ) a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vydáva toto na stavbu s t a v e b n é p o v o l e n i e "Statický posudok stavebnej úpravy bytu panelového domu" miesto stavby: Nové Zámky, Nábrežná 4, (4. posch., byt č. 25) (ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č v katastrálnom území Nové Zámky. Účel stavby: modernizácia bytu Druh a popis stavby: Statický posudok rieši zväčšenie pôvodného dverného otvoru šírky 850 mm v nosnej stene na otvor šírky 1850 mm v byte bytového domu. Zosilnenie je navrhnuté prostredníctvom olemovania jeho nadpražia a ostení oceľovými profilmi s čiastočným zapustením do hrúbky steny. A. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval projektant Ing. PhD. Peter Paška, Jégého 14, Bratislava. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant. 2. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby. 3. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 4. Stavebník je povinný v súlade s 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebnému úradu oznámiť začatie stavby. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia. 5. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom. Zhotoviteľ musí mať oprávnenie na stavebnú činnosť. Stavebník v súlade s 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu názov a adresu zhotoviteľa najneskôr do 15 dní po ukončení výberového konania.. 6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich

2 Č /2016/192/VJ str. 2 a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 7. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 8. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby. 9. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa 46d stavebného zákona a v rozsahu 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 10. Na stavbe musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby. 11. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr. prácou v noci, hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod. 12. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií. 13. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. 14. Stavba bude dokončená najneskôr do Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov. B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. 2016/ K zo dňa 3. marca.2016): Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch. C. Účastníci konania: Nicole Furajtárová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Ing. PhD. Peter Paška, Jégého 14, Bratislava; František Molnár, Nábrežná 4, Nové Zámky; Miroslav Tuzar, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Gizela Decsiová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Gabriela Hederváryová, Nábrežná 4, Nové Zámky, Ján Solár, Husova 2252/17, Nové Zámky; Jana Šuláková, G.Bethlena 51, Nové Zámky; Andrea Knihárová, Nábrežná 24002/4; Nové Zámky; Mária Vojtečková, Nábrežná 4, Nové Zámky; Štefan Porubský, T. Vansovej 5247/21, Nové Zámky; Alena Porubská, T. Vansovej 5247/21, Nové Zámky; Lucia Mančušková, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Jozef Kurina, Nábrežná 24002/4, Nové Zámky; Rozália Gyepesová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Tomáš Maráz, Orechový Rad 1322/14, Nesvady; Kristián Krampotyák, Novomestská 1894/3, Nové Zámky, Neľa Krampotyáková, Novomestská 1894/3, Nové Zámky; Imrich Košan, G. Bethlena 29, Nové Zámky; Veronika Laposová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Milan Kanda, Jazdecká 15, Nové Zámky; Ing. Adriana Drugová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Ján Varga, Nábrežná 4, Nové Zámky; Júlia Vargová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Irena Klučková, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Mária Gombárová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Mária Gombárová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Margita Prohácková, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Petöfiho 1877/30, Peter Borka, G.Bethlena 4839/9, Nové Zámky; Linda Borková, G.Bethlena 4839/9, Nové Zámky; Ondrej Mančuška, Nábrežná 4591/4,

3 Č /2016/192/VJ str Nové Zámky; Martina Pauličková, Novomestská 2498/16, Nové Zámky; Ladislav Kukan, Nábrežná 4, Nové Zámky; Jana Kukanová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Vojtech Supák, Nábrežná 4, Nové Zámky; Mária Supáková, Nábrežná 4, Nové Zámky; Zoltán Rozsnyó, Nábrežná 4, Nové Zámky; Tibor Cselka, Michalská bašta 1, Nové Zámky; Miroslava Cselková, Michalská bašta 1, Nové Zámky; Ladislav Prohácka, 22, Domaželice,okr.Přerov, ČR; Norbert Prohácka, Hrobárová 1639/15, Bratislava-Petržalka; Ing. František Manet, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; RSDr. Marián Ardan, Nábrežná 12, Nové Zámky; Viera Ardanová, Nábrežná 12, Nové Zámky; Denisa Prokopecová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Diana Prokopcová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Zoltán Prokopec, Nábrežná 4, Nové Zámky; Terézia Gažuriková, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Mgr. Viktória Borzová, Nábrežná 24002/4, Nové Zámky; Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky; Žofia Balangóová, T.G.Masaryka 4118/20, Nové Zámky; Peter Borza, Nábrežná 24002/4, Nové Zámky; Tibor Penzes, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; PhDr. Beata Antalíková, Jazdecká 5155/22, Nové Zámky, Klaudia Psárová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Rozália Hlavatá, Nábrežná 26, Nové Zámky; Tibor Hlavička, Krížna 4984/22, Nové Zámky; Mgr. Mária Kamenická, G.Bethlena 43, Nové Zámky; Mária Solárová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Mgr. Erika Puková, T.Vansovej 5105/16, Nové Zámky; Peter Šima, Nábrežná 4, Nové Zámky, Alžbeta Šimová, Nábrežná 4, Nové Zámky, MUDr. Monika Palušková, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Mariana Nagyová, P. Jilemnického 1793/36, Dvory nad Žitavou; Magdaléna Tóthová, Jánošíkova 18, Nové Zámky; Alexander Rikoň, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Etela Rikoňová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Ildikó Kukanová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Michaela Dudášová, Nábrežná 75, Nové Zámky; Ing. Ján Daniš, Robotnícka 4710/21, Nové Zámky; Katarína Pintérová, Námestie Republiky 4804/7, Nové Zámky; Milan Hanuliak, Nábrežná 4, Nové Zámky; Mlynarovičova 18, Br Matúš Turan, Tokajícka 4, Bratislava; Ing. Mária Turanová, Tokajícka 4, Bratislava; Ing. Andrea Rozsnyóová, Medzimlynie 4, Nové Zámky; Ján Uhrin, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Helena Uhrinová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Ľubomír Machajdík, Nábrežná 4, Nové Zámky; Marta Machajdíková, Nábrežná 4, Nové Zámky; Bc. Eleonóra Baloghová, S.H.Vajanského 58, Nové Zámky; Ľudovít Kotlár, Nábrežná 4, Nové Zámky; Etela Kotlárová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Ladislav Pittner, Nábrežná 4, Nové Zámky; Jana Pittnerová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Andrej Puzsér, Nábrežná 4, Nové Zámky; Julianna Puzsérová, Nábrežná 4, Nové Zámky; Štefan Colník, Nábrežná 4, Nové Zámky; Julianna Colníková, Nábrežná 4, Nové Zámky; Emília Unyatyinszká, Bajčská 256/29, Nesvady; Ing. Vojtech Harcsa, Veľká Komárňanská 1416/8, Dvory nad Žitavou; Ján Krásny, Pri hrádzi 5116/28, Nové Zámky; Paulína Krásna, Pri hrádzi 5116/28, Nové Zámky; Ing. František Vojtečka, Nábrežná 4, Nové Zámky; Andrej Kudrna, J. Kráľa 5287/26, Nové Zámky; Erika Vrábelová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky; Eva Bogyová, Nábrežná 4, Nové Zámky. D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať. E. Platnosť rozhodnutia: V zmysle 67 stavebného zákona toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je v zmysle 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

4 Č /2016/192/VJ str. 4 O d ô v o d n e n i e Dňa podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Stavebník v konaní predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu uvedenú v podmienke A.1 tohto rozhodnutia; výpis z listu vlastníctva č z a doklady uvedené v časti B. tohto rozhodnutia. Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. P o u č e n i e Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych opravných prostriedkov. Mgr. art. Otokar Klein primátor mesta Verejná vyhláška Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Mesta Nové Zámky a súčasne sa zverejní aj na na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Vyvesené od... do... Potvrdené dňa... podpis...

5 Č /2016/192/VJ str. 5 Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. c ods. 2 vo výške bol zaplatený dňa Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia Doručí sa: 1. Nicole Furajtárová, Nábrežná 4, Nové Zámky 2. Ing. PhD. Peter Paška, Jégého 14, Bratislava Doručí sa verejnou vyhláškou: 3. František Molnár, Nábrežná 4, Nové Zámky 4. Miroslav Tuzar, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 5. Gizela Decsiová, Nábrežná 4, Nové Zámky 6. Gabriela Hederváryová, Nábrežná 4, Nové Zámky 7. Ján Solár, Husova 2252/17, Nové Zámky 8. Jana Šuláková, G.Bethlena 51, Nové Zámky 9. Andrea Knihárová, Nábrežná 24002/4, Nové Zámky 10. Mária Vojtečková, Nábrežná 4, Nové Zámky 11. Štefan Porubský, T. Vansovej 5247/21, Nové Zámky 12. Alena Porubská, T. Vansovej 5247/21, Nové Zámky 13. Lucia Mančušková, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 14. Jozef Kurina, Nábrežná 24002/4, Nové Zámky 15. Rozália Gyepesová, Nábrežná 4, Nové Zámky 16. Tomáš Maráz, Orechový Rad 1322/14, Nesvady 17. Kristián Krampotyák, Novomestská 1894/3, Nové Zámky 18. Neľa Krampotyáková, Novomestská 1894/3, Nové Zámky 19. Imrich Košan, G. Bethlena 29, Nové Zámky 20. Veronika Laposová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 21. Milan Kanda, Jazdecká 15, Nové Zámky 22. Ing. Adriana Drugová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 23. Ján Varga, Nábrežná 4, Nové Zámky 24. Júlia Vargová, Nábrežná 4, Nové Zámky 25. Irena Klučková, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 26. Mária Gombárová, Nábrežná 4, Nové Zámky 27. Mária Gombárová, Nábrežná 4, Nové Zámky 28. Margita Prohácková, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 29. Petöfiho 1877/30, Ne Peter Borka, G.Bethlena 4839/9, Nové Zámky 30. Linda Borková, G.Bethlena 4839/9, Nové Zámky 31. Ondrej Mančuška, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 32. Martina Pauličková, Novomestská 2498/16, Nové Zámky 33. Ladislav Kukan, Nábrežná 4, Nové Zámky 34. Jana Kukanová, Nábrežná 4, Nové Zámky 35. Vojtech Supák, Nábrežná 4, Nové Zámky 36. Mária Supáková, Nábrežná 4, Nové Zámky 37. Zoltán Rozsnyó, Nábrežná 4, Nové Zámky 38. Tibor Cselka, Michalská bašta 1, Nové Zámky 39. Miroslava Cselková, Michalská bašta 1, Nové Zámky 40. Ladislav Prohácka, 22, Domaželice,okr.Přerov, ČR 41. Norbert Prohácka, Hrobárová 1639/15, Bratislava-Petržalka 42. Ing. František Manet, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 43. RSDr. Marián Ardan, Nábrežná 12, Nové Zámky 44. Viera Ardanová, Nábrežná 12, Nové Zámky 45. Denisa Prokopecová, Nábrežná 4, Nové Zámky 46. Diana Prokopcová, Nábrežná 4, Nové Zámky

6 Č /2016/192/VJ str Zoltán Prokopec, Nábrežná 4, Nové Zámky 48. Terézia Gažuriková, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 49. Mgr. Viktória Borzová, Nábrežná 24002/4, Nové Zámky 50. Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky 51. Žofia Balangóová, T.G.Masaryka 4118/20, Nové Zámky 52. Peter Borza, Nábrežná 24002/4, Nové Zámky 53. Tibor Penzes, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 54. PhDr. Beata Antalíková, Jazdecká 5155/22, Nové Zámky 55. Klaudia Psárová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 56. Rozália Hlavatá, Nábrežná 26, Nové Zámky 57. Tibor Hlavička, Krížna 4984/22, Nové Zámky 58. Mgr. Mária Kamenická, G.Bethlena 43, Nové Zámky 59. Mária Solárová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 60. Mgr. Erika Puková, T.Vansovej 5105/16, Nové Zámky 61. Peter Šima, Nábrežná 4, Nové Zámky 62. Alžbeta Šimová, Nábrežná 4, Nové Zámky 63. MUDr. Monika Palušková, Nábrežná 4591/4, Nocé Zámky 64. Mariana Nagyová, P. Jilemnického 1793/36, Dvory nad Žitavou 65. Magdaléna Tóthová, Jánošíkova 18, Nové Zámky 66. Alexander Rikoň, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 67. Etela Rikoňová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 68. Ildikó Kukanová, Nábrežná 4, Nové Zámky 69. Michaela Dudášová, Nábrežná 75, Nové Zámky 70. Ing. Ján Daniš, Robotnícka 4710/21, Nové Zámky 71. Katarína Pintérová, Námestie Republiky 4804/7, Nové Zámky 72. Milan Hanuliak, Nábrežná 4, Nové Zámky 73. Br Matúš Turan, Tokajícka 4, Bratislava 74. Ing. Mária Turanová, Tokajícka 4, Bratislava 75. Ing. Andrea Rozsnyóová, Medzimlynie 4, Nové Zámky 76. Ján Uhrin, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 77. Helena Uhrinová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 78. Ľubomír Machajdík, Nábrežná 4, Nové Zámky 79. Marta Machajdíková, Nábrežná 4, Nové Zámky 80. Bc. Eleonóra Baloghová, S.H.Vajanského 58, Nové Zámky 81. Ľudovít Kotlár, Nábrežná 4, Nové Zámky 82. Etela Kotlárová, Nábrežná 4, Nové Zámky 83. Ladislav Pittner, Nábrežná 4, Nové Zámky 84. Jana Pittnerová, Nábrežná 4, Nové Zámky 85. Andrej Puzsér, Nábrežná 4, Nové Zámky 86. Julianna Puzsérová, Nábrežná 4, Nové Zámky 87. Štefan Colník, Nábrežná 4, Nové Zámky 88. Julianna Colníková, Nábrežná 4, Nové Zámky 89. Emília Unyatyinszká, Bajčská 256/29, Nesvady 90. Ing. Vojtech Harcsa, Veľká Komárňanská 1416/8, Dvory nad Žitavou 91. Ján Krásny, Pri hrádzi 5116/28, Nové Zámky 92. Paulína Krásna, Pri hrádzi 5116/28, Nové Zámky 93. Ing. František Vojtečka, Nábrežná 4, Nové Zámky 94. Andrej Kudrna, J. Kráľa 5287/26, Nové Zámky 95. Erika Vrábelová, Nábrežná 4591/4, Nové Zámky 96. Eva Bogyová, Nábrežná 4, Nové Zámky

7 Č /2016/192/VJ str. 7 Na vedomie: 97. Bytkomfort, s.r.o., SNP 9, Nové Zámky 98. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, Nové Zámky

Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: 1139/ Li Nové Zámky, Vybavuje: Ing. Edita Lisziczká Právoplatnosť:

Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: 1139/ Li Nové Zámky, Vybavuje: Ing. Edita Lisziczká Právoplatnosť: MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky Číslo: 1139/2015-03-Li Nové Zámky, 06. 03. 2015 Vybavuje: Ing. Edita Lisziczká Právoplatnosť: STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Nové Zámky, ako stavebný úrad

Více

Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: /2015/192/EL Nové Zámky Vybavuje: Ing. Edita Lisziczká Právoplatnosť:

Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: /2015/192/EL Nové Zámky Vybavuje: Ing. Edita Lisziczká Právoplatnosť: MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky Číslo: 37902-3/2015/192/EL Nové Zámky 08. 07. 2015 Vybavuje: Ing. Edita Lisziczká Právoplatnosť: STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Nové Zámky, ako stavebný

Více

Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: /2017/192/EL Nové Zámky Vybavuje: Ing. Edita Lisziczká Právoplatnosť:

Hlavné námestie 10, Nové Zámky. Číslo: /2017/192/EL Nové Zámky Vybavuje: Ing. Edita Lisziczká Právoplatnosť: MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Číslo: 351-3207/2017/192/EL Nové Zámky 16. 02. 2017 Vybavuje: Ing. Edita Lisziczká Právoplatnosť: STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Nové Zámky, ako stavebný

Více

MESTSKÁ CAST BRATISLAVA DEVIN Kremeľská 39, Bratislava

MESTSKÁ CAST BRATISLAVA DEVIN Kremeľská 39, Bratislava MESTSKÁ CAST BRATISLAVA DEVIN Kremeľská 39, 841 10 Bratislava č. D-2014-13/320/C/8/Pa Bratislava 18.09.2014 ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY Mestská časť Bratislava Devín,

Více

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Č.j.:SÚ-4587/2015/ Kv - Šm Stupava 13.7.2015 Vec: Oznámenie o začatí konania Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 1676/2016/10-UKSP/3-Ku-15 Bratislava, 15.2.2016 KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 1381/2015/10-UKSP/Ja-4 Bratislava 8. 1. 2015 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 2431/2016/10-UKSP/Ja-26 Bratislava 16.3.2016 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

OBEC ČIERNE, STAVEBNÉ POVOLENIE

OBEC ČIERNE, STAVEBNÉ POVOLENIE OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 889/TS/16 Čierne, dňa 3.11.2016 STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebníci: Briš Michal a manž. Dáša, Dunajov 331, podali dňa 23.9.2016 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného

Více

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA R O Z H O D N U T I E

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA R O Z H O D N U T I E MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo: 34/2014-Da Stará Ľubovňa 25.2.2014 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T I E Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad príslušný podľa 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky Číslo: 966-2/2016/195/IB Nové Zámky, 9.2.2016 Vybavuje: Ing. Iveta Bršelová OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Ing. Ján Tabi, Holubičia 32, 940

Více

VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E. MESTO NEMŠOVÁ Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á Číslo: OV/385/2016/1158/DL Tel. kontakt: 032/6509647 V Nemšovej, 20.06.2016 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

STAVEBNÉ POVOLENIE. p o v o ľ u j e.

STAVEBNÉ POVOLENIE. p o v o ľ u j e. Košice 16. 09. 2016 A/2016/ 18 667-3/II/VOV STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117 zákona č. 50/1976

Více

Obec Raková, Obecný úrad Raková, Raková č. 140

Obec Raková, Obecný úrad Raková, Raková č. 140 Obec Raková, Obecný úrad Raková, 023 51 Raková č. 140 R: 1985/2015 Raková dňa 10.08.2015 S: 716/MB4/2015 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania -obmedzenie vlastníckych práv k pozemkom (vecné bremeno)

Více

MESTO STUPAVA Hlavná 24/1, Stupava

MESTO STUPAVA Hlavná 24/1, Stupava MESTO STUPAVA Hlavná 24/1, 900 31 Stupava Č.j.: SÚ-8170/2015/Kv - Šm Stupava 6. 8. 2015 Vec: Oznámenie o začatí konania Mesto Stupava ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 9829/2016/10-UKSP/2-Ku-115 Bratislava, 14.11.2016 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

6. Pri realizácii je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení,

6. Pri realizácii je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, v MESTO ZILINA Stavebný úrad Námestie obetí komunizmu č. l, O ll 31 Žilina C.s.: 3267/2012-3296112012-0S-DOM Žilina: 26.06.2012 ROZHODNUTIE Primátor mesta Žilina ako príslušný orgán podl'a 13 ods. 5 zák.

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

MESTO ŽILINA Stavebný úrad Námestie obetí komunizmu č.1, Žilina

MESTO ŽILINA Stavebný úrad Námestie obetí komunizmu č.1, Žilina MESTO ŽILINA Stavebný úrad Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina č. s.: 20304/2012-13673/2013-0S-MIL vybavuje: Ing. Milučká Zilina: 20.03.2013 DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE a POVOLENIE UŽÍVAŤ STAVBU

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E OKRESNÝ ÚRAD SENICA odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vajanského 17, 905 01 Senica Č. j.: OU-SE-OCDPK-2016/008973 V Senici, dňa 30.09.2016 R O Z H O D N U T I E - verejnou vyhláškou - Okresný

Více

OKRESNÝ ÚRAD NITRA. ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY Štefánikova trieda č. 69, Nitra OU-NR-OVBP2-2016/ V Nitre, dňa 24.6.

OKRESNÝ ÚRAD NITRA. ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY Štefánikova trieda č. 69, Nitra OU-NR-OVBP2-2016/ V Nitre, dňa 24.6. OKRESNÝ ÚRAD NITRA ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra OU-NR-OVBP2-2016/017367-018 V Nitre, dňa 24.6.2016 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E Okresný

Více

OBEC SVRČINOVEC, Stavebné povolenie

OBEC SVRČINOVEC, Stavebné povolenie OBEC SVRČINOVEC, 023 12 Č.j.: 344/13 Svrčinovec 23.5.2013 Stavebné povolenie Žiadateľ: Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 8 010 47 Žilina IČO: 36442151 v zastúpení: Ing. Vladimír

Více

o hod.

o hod. Košice 16. 01. 201 MK/A/2017/ 3 543-2/II/VOV Vec Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Dňa

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1 pod ľa rozdel'ovníka Váš list číslo/zo ci ňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 14.12.2015 MAGS OD

Více

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA R O Z H O D N U T I E

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA R O Z H O D N U T I E MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo: 17/2013-Dá Stará Ľubovňa 12. 2. 2013 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T I E Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad príslušný podľa 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

O B E C B E R N O L Á K O V O OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, BERNOLÁKOVO

O B E C B E R N O L Á K O V O OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, BERNOLÁKOVO O B E C B E R N O L Á K O V O OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO Č. j. : SÚ - 1230-0614SP-IDT 06. 10. 2014 Vec : Rozhodnutie o povolení stavby " Kompostáreň Bernolákovo, časť A " - objekty SO

Více

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, N e m š o v á VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, N e m š o v á VEREJNÁ VYHLÁŠKA M E S T O N E M Š O V Á Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á Číslo: OV/413/2017/1557/DL Tel. kontakt: 032/6509647 V Nemšovej, 25.07.2017 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vec: Upovedomenie o podaných

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/ Nová Dubnica

Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/ Nová Dubnica Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/41 018 51 Nová Dubnica Ev. č. VÚPaD/3759/2013/Sá V Novej Dubnici, 23. 7. 2013 Spis.č. 1392/2013 Vybavuje: p. Suchá, č.t. 042/ 4433484 kl.152 Verejná vyhláška STAVEBNÉ

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.04.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava - priamy predaj pozemku

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více

Mesto PEZINOK Radničné námestie č. 7, Pezinok

Mesto PEZINOK Radničné námestie č. 7, Pezinok V Pezinku, dňa 25.08.2015 Zn.: 5/76 SP/3111-8830/2015 Mesto PEZINOK Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok Stavebný úrad STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník: v zastúpení: Vlastníci bytov a nebytových priestorov

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

OBEC KRASŇANY Obecný úrad KRASŇANY č.j. 2011/1117/PK/Za vo Varíne dňa

OBEC KRASŇANY Obecný úrad KRASŇANY č.j. 2011/1117/PK/Za vo Varíne dňa OBEC KRASŇANY Obecný úrad 013 03 KRASŇANY vo Varíne dňa 15.06.2012 STAVEBNÉ POVOLENIE Navrhovateľ: EUROGROUND, s.r.o., Adresa: Žilina ul. Hodžova 13 podala dňa 10.01.2011 a doplnil dňa 22.02.2012 žiadosť

Více

M E S T O S T U P A V A Hlavná 1/24, Stupava

M E S T O S T U P A V A Hlavná 1/24, Stupava M E S T O S T U P A V A Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Č.j.: SÚ-10635/11-12/Pa Stupava 10. 01. 2012 R O Z H O D N U T I E Mesto Stupava ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

OBEC D O L N Ý O H A J. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 OBEC D O L N Ý O H A J NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle 6 ods.

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: ÚR a SP/ /03 BR Liptovskom Mikuláši:

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: ÚR a SP/ /03 BR Liptovskom Mikuláši: 1 5 MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš Číslo: ÚR a SP/2011 01502/03 BR Liptovskom Mikuláši: 06.04.2011 Vec: vlastníci bytov bytového domu na Ul. Stodolovej 1895/5, 031 01

Více

MESTO PODOLÍNEC N á m e s t i e m a r i á n s k e 3, P o d o l í n e c

MESTO PODOLÍNEC N á m e s t i e m a r i á n s k e 3, P o d o l í n e c MESTO PODOLÍNEC N á m e s t i e m a r i á n s k e 3, 0 6 5 0 3 P o d o l í n e c Zn.:187/2016-498 Vybavuje: Ing. Dubjel tel.: 052/4391205 email: su@podolinec.eu ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE verejná vyhláška Podolínec

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

, v v, povoľuje. v zastúpení: G-MANAGEMENT, s.r.o., Karadžičova 10, Bratislava

, v v, povoľuje. v zastúpení: G-MANAGEMENT, s.r.o., Karadžičova 10, Bratislava , v v, MESTSKA CAST BRATISLAVA - NOVE MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka Č. 1, 83291 Bratislava 3 Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie 1/1 a IV. triedy a účelové komunikácie Stavebné

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 606/2016 Názov materiálu: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva

Více

OBEC DULOVA VES STAROSTA OBCE Číslo spisu: H/2010/566-Mk V Prešove

OBEC DULOVA VES STAROSTA OBCE Číslo spisu: H/2010/566-Mk V Prešove 1 OBEC DULOVA VES STAROSTA OBCE Číslo spisu: H/2010/566-Mk V Prešove 29. 04. 2011 Oznámenie stavebného povolenia podľa 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

Ž I A R N A D H R O N O M

Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti)

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti) Lehota uloženia : 10 rokov Strana číslo : 1 PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti) Stavebník Číslo zápisu Dátum začatia preberacieho konania Názov verejnej

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ROZHODNUTIE. Hospodárska budova a prístrešok pre auto Zilina, Závodie, Ul Závodského 150

ROZHODNUTIE. Hospodárska budova a prístrešok pre auto Zilina, Závodie, Ul Závodského 150 C.s.: MESTO ŽILINA Stavebný úrad Námestie obetí komunizmu č. 34680/2012-18818/2013-0S-KRE l, O ll 31 Žilina Žilina: 04.04.2013 ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY Mesto Žilina- Stavebný úrad, (ďalej

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

MESTO DOLNÝ KUBÍN. Hviezdoslavovo nám. 1651/2, Dolný Kubín Číslo: 4436/2017/49 TS1/A10 Dolný Kubín, dňa Vybavuje: Ing.

MESTO DOLNÝ KUBÍN. Hviezdoslavovo nám. 1651/2, Dolný Kubín Číslo: 4436/2017/49 TS1/A10 Dolný Kubín, dňa Vybavuje: Ing. MESTO DOLNÝ KUBÍN Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín Číslo: 4436/2017/49 TS1/A10 Dolný Kubín, dňa 28.02.2017 Vybavuje: Ing. Spitzkopfová Vec Ing. Branislav Klocok, Mgr. Petra Klocoková, Vyšnokubínska

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu / Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 11 zákona Národnej

Více

ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Číslo: 49326-3/2015/195/IB Nové Zámky 3.12.2015 Vybavuje: Ing. Iveta Bršelová Právoplatnosť: ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY Mesto Nové Zámky,

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

ZÁKON zo 4. decembra 2003

ZÁKON zo 4. decembra 2003 Strana 128 Zbierka zákonov č. 17/2004 Čiastka 7 17 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o poplatkoch za uloženie odpadov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 Úvodné ustanovenie (1) Tento

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo: 174/2013 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 Bratislava

Více