VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, Bratislava, IČO: , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: /B, ová adresa: telefonní číslo: , (dále jen Poskytovatel ) je (i) provozovatelem Webové stránky freeclaim.eu dostupné na URL adrese: a na souvisejících podstránkach (dále též Webová stránka ) a (ii) Poskytovatelem služby prostřednictvím Webové stránky zaměřené na uplatnění nároku, který vznikl cestujícím v letecké dopravě na náhradu a pomoc (dále též Služba ) podle Nařízení (ES) č. 261/2004 Evropskeho parlamentu a Rady z , kterým se stanovují společná pravidla systému náhrad a pomoci cestujícím při odmítnutí nástupu do letadla, v případě zrušení nebo velkého zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (dále jen Nařízení ) Poskytovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytovaní služeb Webové stránky freeclaim.eu (dále jen Podmínky ), které upravují práva a povinnosti Poskytovatele a třetí osoby - cestujícího v letecké dopravě, kterému vznikl nárok na náhradu a pomoc (dále jen Klient ) při poskytování Služby Pojmy a výrazy definované nebo použité v těchto Podmínkách se použijí a mají shodný význam ve všech závazkových právních vztazích mezi Poskytovatelem a Klientem, týkajícich se Služby, pokud není mezi Poskytovatelem a Klientem výslovně dohodnuto jinak Příslušným orgánem kontroly poskytování Služby je Slovenská obchodná inšpekcia Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, pokud tyto změny budou vynuceny změnou právních předpisů, technickými možnostmi Poskytovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potřeb Poskytovatele. V případě, že dojde ke změně Podmínek, Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze Podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Podmínek je splněna jejich umístěním na Webové stránce. Klient je oprávněný se kdykoli seznámit s aktuálním zněním Podmínek na Webové stránce. Pokud Klient pokračuje v užívání Služby po zavedení těchto změn Poskytovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí. Podmínky jsou platné od včetně pozdějších změn. Pokud Klient a Poskytovatel uzavřeli smlouvu, jiné Změny podmínek jsou účinné v jejich závazkovém vztahu, pouze po odsúhlasení techto změn Podmínek klientem. 2. SLUŽBA 2.1. Každá osoba, které jako cestujícímu v letecké dopravě vznikl vůči provozujícímu leteckému dopravci nárok na náhradu nebo pomoc podle Nařízení, resp. která se domnívá, že jí vznikl takovýto nárok, je oprávněna požádat Poskytovatele, vyplněním

2 předběžní objednávky prostřednictvím elektronického Formuláře žádost o náhradu dostupného na Webové stránce (dále jen Formulář ), aby mu poskytl Službu podle těchto Podmínek. Každá osoba je oprávněna požádat Poskytovatele o Službu též před cestou prostředníctvím programu FreeClaim Helpee. Poskytovatel se zavazuje v rámci programu FreeClaim Helpee sledovat všechny oprávněné nároky Klienta v průběhu cesty. V případě, že Klientovi vznikne nárok na náhradu, bude Poskytovatel Klienta automaticky kontaktovat a informovat o veškerých nárocích, které může Klient u provozujícího leteckého dopravce uplatnit. V ostatním platí tyto Podmínky přiměřeně též pro Službu v rámci programu FreeClaim Helpee Osoba, která má zájem o poskytnutí Služby, vyplní ve Formuláři svoje jméno, příjmení, elektronickou adresu pro doručování elektronické pošty a základní informace o letu a tyto informace odešle Poskytovateli Poskytovatel zašle zájemci automatickou odpověď potvrzující doručení Formuláře bezprostředně po jeho doručení Poskytovateli. Táto automatická odpověď se nepovažuje za potvrdzení nároku klienta Poskytvatelem Poskytovatel oprávněnost zájemcem tvrzeného nároku v rozsahu základních údajů o letu předběžně vyhodnotí a pokud není zájemcem tvrzený nárok zjevně neopodstatněný, zašle zájemci elektronickou poštou bez zbytečného odkladu po doručení předběžní objednávky Klienta, v které Klienta informuje v rozsahu,, 4 ods. 1, 2 a 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon o zmluvách uzatvorených na diaľku ) a vyzve na potvřzení své objednávky na Službu ak súhlasí s podmínkami. Klient potvrdzením objednávky na Službu výslovne souhlasí se začetím poskytování služeb pred uplynutímlhůty na odstoupení od Smlouvy a bere na vědomí, že strácí právo na odstoupení od smlouvy. Poskytoval zároveň požádá zájemce požádá (i) o další údaje nezbytné k poskytování Služby, zejména údaje o trvalém pobytu a o telefonním čísle, (ii) o předložení dokladů o letu [např. palubní lístek, letenka, potvrzení o důvodu zrušení letu/zpoždění letu, potvrzení o poskytnutí péče (např. ubytování, jídlo, občerstvení, přepravu, telefonický hovor)] a (iii) o zaslání písemného zmocnění. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku zájemci, která mu byla doručena, a to zejména v případě, pokud se jedná o opakovanou objednávku, o neúspěšně uplatněný nárok Klienta, o zjevně nesprávně vyplněné údaje, atd. Poskytovatel je však vždy povinen zaslat odpověď o nepřijetí nabídky zájemci Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem, t.j. Smlouva o poskytování služby spojené s uplatněním Klientem tvrzeného nároku na náhradu podle Nařízení, která se řídí těmito Podmínkami (dále jen Smlouva ), vzniká a je účinná potvrzením objednané Služby Poskytovatelem Klientovi na elektronickou adresu uvedenou ve Formuláři. Klient souhlasí, aby Poskytovatel po nabytí účinnosti Smlouvy, bezodkladně začal s poskytováním Služby Služba poskytovaná Klientovi zahrnuje úkony spojené s (i) předběžným posouzením tvrzeného nároku Klienta na náhradu podle Nařízení, (ii) uplatněním tvrzeného nároku Klienta na náhradu podle Nařízení u provozujícího leteckého dopravce, (iii) zastupováním Klienta vůči provozujícímu leteckému dopravci v rámci jednání provozujícího leteckého dopravce o nároku na náhradu podle Nařízení, včetně ověřování informací o letu (pokud je to nevyhnutelné), jakož též (iv) právním zastupovaním Klienta

3 v rámci soudního a mimosoudního vymáhání Klientem tvrzeného nároku na náhradu podle Nařízení, včetně služeb případného vymáhaní v rámci exekučního řízení. Klient souhlasí, že část těchto úkonů podle rozhodnutí Poskytovatele poskytne spolupracující advokát Bezodkladně po vzniku Smlouvy a poskytnutí dalších nezbytných údajů podle bodu 2.4 těchto Podmínek Poskytovatel Klientem tvrzený nárok opětovně vyhodnotí z hlediska splnění podmínek nároku podle Nařízení Pokud nejsou podle názoru Poskytovatele splněny podmínky nároku podle Nařízení, Poskytovatel bezodkladně informuje Klienta a Smlouva tímto zaniká. Klient v takovémto případě není povinen uhradit odměnu za poskytnutí Služeb ani žádný administrativní poplatek a nemá právo požadovat od Poskytovatele jakékoli úkony v rámci Služby Pokud jsou podle názoru Poskytovatele splněny Podmínky nároku podle Nařízení, Poskytovatel bezodkladně uplatní jménem Klienta nárok u provozujíciho leteckého dopravce a vede s ním následnou komunikaci jménem Klienta Pokud provozující letecký dopravce dobrovolně nevyhoví uplatněnému nároku Klienta, resp. neposkytne Klientovi akceptovatelnou nabídku, Poskytovatel postoupí nárok spolupracujícímu advokátovi k jeho dalšímu mimosoudnímu, resp. soudnímu vymáhání K zamezení pochybností, pokud se Klient s Poskytovatelem v konkrétním případě nedohodnou jinak, platí, že akceptovatelná nabídka provozujícího leteckého dopravce činí 75 % uplatněného nároku. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn takovouto akceptovatelnou nabídku provozujícího leteckého dopravce jménem Klienta automaticky přijmout Poskytovatel zabezpečí, aby spolupracující advokát opětovně vyhodnotil uplatněný nárok Klienta, prověřil informace o letu tvrzené provozujícím leteckým dopravcem a informoval Klienta o soudním řízení a o možnostech úspěchu v soudním řízení Pokud spolupracující advokát vyhodnotí, že nárok Klienta pravděpodobně nebude úspešný v soudním řízení, stručně o tom informuje Klienta a Poskytovatel ani spolupracující advokát nebudou dále v této věci jednat. Klient v takovémto případě není povinen uhradit Poskytovateli odměnu za poskytnutí Služeb, ani jakýkoli administrativní poplatek, a nemá právo požadovat od Poskytovatele jakékoli úkony v rámci Služby Pokud spolupracující advokát vyhodnotí, že nárok Klienta pravděpodobně bude úspěšný v soudním řízení, stručně o tom informuje Klienta a informuje Klienta o soudním řízení, resp. dalším mimosoudním řízení. Vztah mezi spolupracujícím advokátem a Klientem se, kromě těchto Podmínek, řídí Zákonom o advokácii Pokud spolupracující advokát doporučí Klientovi nepodání zpětvzetí návrhu na zahájení řízení a Klient s tím nebude souhlasit, je Klient povinen uhradit spolupracujícímu advokátovi všechny náklady, které mu v soudním řízení vzniknou poté, co doporučil Klientovi ukončit spor. Klient je povinen poskytnout spolupracujícímu advokátovi příměřenou zálohu na pokračovaní v soudním sporu bez zbytečného odkladu od doručení výzvy k úhradě přiměřené zálohy. V případě úspěchu ve věci se postupuje jako v bodě 2.19 a 2.20 těchto Podmínek. V případě neúspěchu je Klient povinen uhradit náklady řízení v soudem určené výši, pokud tak soud rozhodne Pokud není mezi Klientem a spolupracujícím advokátem dohodnuto v konkrétním případě jinak, Klient bere na vědomí, že v rámci Služby spolupracující advokát poskytuje

4 právní služby související s vymožením tvrzeného nároku Klienta v souladu s těmito Podmínkami. Spolupracující advokát vyjadřuje podpisem na přijaté plné moci souhlas s těmito Podmínkami a výslovně souhlasí, aby jakákoli jeho odměna za poskytnutí právních služeb v rámci poskytovaní Služeb byla uhrazena, ať už provozujícím leteckým dopravcem nebo Klientem na bankovní účet Poskytovatele (pokud nebude uhrazena přímo na bankovní účet spolupracujícího advokáta) V případě, že Klient bude souhlasit s uplatněním nároku soudní cestou, Poskytovatel uhradí příslušný Soudní poplatek jménem Klienta v zákonem stanovené výši na bankovní účet soudu Klient je povinen společně s uplatněným nárokem uplatnit vůči provozujícímu leteckému dopravci též všechny náklady vynaložené na uplatnění tohoto nároku, zejména náklady na odměnu spolupracujícího advokáta za poskytnuté úkony právní služby ve výši tarifní odměny za jeden úkon právní služby stanovené podle ust. 10 Vyhlášky 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právních služeb (dále jen Vyhláška MS SR č. 655/2004 a Tarifná odmena ), náhradu za hotové výdaje a náhradu za ztrátu času podle ust. 15 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 655/2004 ( Náhrada hotových výdavkov ), režijní paušál za každý právní úkon podle ust. 16 ods. 3 Vyhlášky MS SR č. 655/2004 (dále jen Režijný paušál ), náhradu soudního poplatku uhrazeného Poskytovatelem jménem Klienta atd. Spolupracující advokát je plátcem DPH a proto bude k Tarifní odměně a Náhradám za hotové výdaje spolupracujícího advokáta účtovat DPH. K zamezení pochybnostem, jakékoli nároky náležející spolupracujícímu advokátovi ve smyslu platných právních předpisů a zde uvedeného nebo za právní služby poskytnuté Klientovi v souvislosti s nárokem Klienta z Nařízení v rámci mimosoudního vymáhání, nebo v rámci soudního vymáhání, uplatní jménem Klienta spolupracující advokát na základě těchto Podmínek (dále jen Nárok spolupracujícího advokáta ) V případě, že Klientovi uhradí provozující letecký dopravce po vzniku Smlouvy a před podáním návrhu na zahájení soudního řízení jakoukoli náhradu uplatněného nároku podle Nařízení, je Klient povinen zaplatit spolupracujícímu advokátovi též Nárok spolupracujícího advokáta za poskytnuté služby v rámci mimosoudního vymáhání. Podrobnosti ohledně splatnosti Nároku spolupracujícího advokáta a platebních Podmínek se nacházejí v článku 3 těchto Podmínek V případě, že Klientovi uhradí provozující letecký dopravce po vzniku Smlouvy a po podání návrhu na zahájení soudního řízení jakoukoli náhradu uplatněného nároku podle Nařízení, je Klient povinen zaplatit spolupracujícímu advokátovi Nárok spolupracujícího advokáta za zastupování u soudu, t.j. vedle Nároku spolupracujícího advokáta za mimosoudní jednání podle předcházejícího bodu těchto Podmínek (2.19) i Nárok spolupracujícího advokáta na zastupování Klienta v soudním řízení spolupracujícím advokátem ve výši určené soudem v předmětném řízení. Spolupracující advokát je oprávněn Klientovi vyúčtovat svuj nárok ve chvíli, kdy se nárok na zaplacení náhrady nákladů soudního řízení stane vykonatelným. Soudní poplatek uhrazený provozujícím leteckým dopravcem v rámci náhrady nákladů soudního řízení uhrazený Poskytovatelem náleží Poskytovateli. V případě částečného úspěchu se použije tento bod obdobně. Podrobnosti ohledně splatnosti Nároku spolupracujícího advokáta a platebních podmínek se nacházejí v článku 3 těchto Podmínek.

5 2.21. V případě, že Klient neuspěje v soudním řízení, nevzniká spolupracujícímu advokátovi nárok na jakoukoli Tarifní odměnu, Náhradu hotových výdajů, Režijního paušálu vůči Klientovi. V případě, že vznikne provozujícímu leteckému dopravci nárok na náhradu nákladů soudního řízení, Poskytovatel zaplatí v rámci poskytování Služby tyto náklady soudního řízení za Klienta, případně je Klientovi proplatí. Uvedené neplatí, pokud Klient trvá na podaní návrhu na zahájení soudního řízení, navzdory doporučení spolupracujícího advokáta ve smyslu bodu 2.15 těchto Podmínek V případě pokud bude soudní řízení vedené před jiným soudem než obecným soudem Slovenské republiky, bude se postupovat v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy země, ve které bude soudní řízení vedeno a přiměřeně podle těchto Podmínek, přičemž bude Klient dopředu informován příslušným spolupracujícím advokátem. 3. ODMĚNA POSKYTOVATELE, NÁROK SPOLUPRACUJÍCÍHO ADVOKÁTA A PLATEBNí PODMÍNKY 3.1. Poskytovatel má nárok na odměnu za poskytnuté Služby ve výši 39 eur. V případě, že v době objednávky Služby platila Speciální nabídka (uvedená na Webové stránce v časti Ceník, Speciální nabídka), bude mít Poskytovatel nárok na odměnu uvedenou ve Speciální nabídce. V případě objednání Služby před cestou prostřednictvím programu FreeClaim Helpee činí nárok na odměnu 29 eur. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel není plátcem DPH V případě poskytnutí právních služeb spolupracujícím advokátem v rámci mimosoudního vymáhaní nároku Klienta z Nařízení, právních služeb spolupracujícím advokátem v rámci soudního vymáhání nároku Klienta z Nařízení a právních služeb spolupracujícím advokátem v rámci vymáhání nároku z Nařízení v exekučním řízení platí podmínky uvedené v bodech 2.13 a 2.22 těchto Podmínek, tedy spolupracující advokát má právo uplatnit Nárok spolupracujícího advokáta vůči Klientovi, popř. odměně Poskytovatele uvedené v bodě 3.1 těchto Podmínek, avšak jen do výše Nároku spolupracujícího advokáta, který Klientovi provozující letecká společnost skutečně uhradila Odměna Poskytovatele podle bodu 3.1 těchto Podmínek je splatná okamžikem, kdy Poskytovatel obdrží příslušnou náhradu nároku Klienta podle Nařízení nebo její čast od provozujícího leteckého dopravce na bankovní účet Poskytovatele Nárok spolupracujícího advokáta podle 3.2 těchto Podmínek je splatný okamžikem, kdy Poskytovatel nebo spolupracující advokát obdrží Nárok spolupracujícího advokáta nebo jeho čast od provozujícího leteckého dopravce na bankovní účet Poskytovatele nebo spolupracujícího advokáta Klient, stejně jako spolupracující advokát, souhlasí, aby provozující letecký dopravce uhradil náhradu Klienta z Nařízení a Nároku spolupracujícího advokáta na bankovní účet Poskytovatele. Klient a spolupracující advokát souhlasí, že Poskytovatel nebude hradit žádny úrok Poskytovatel nejpozději do 5 pracovních dní převede sumu skutečně vymožené náhrady z nároku Klienta podle Nařízení na bankovní účet Klienta uvedený ve Formuláři sníženou o odměnu podle bodu 3.1 těchto Podmínek. Poskytovatel je oprávněn započítat svou

6 pohledávku na odměnu podle bodu 3.1 vůči pohledávce Klienta na uhrazení skutečně vymožené náhrady od provozujícího leteckého dopravce podle tohoto bodu Podmínek Poskytovatel po úhradě skutečně vymožené náhrady na bankovní účet Klienta vystaví Klientovi fakturu - daňový doklad, který zašle elektronicky Klientovi s vyúčtováním odměny Poskytovatele, Nároku spolupracujícího advokáta a DPH V případě pokud je Klient právnická osoba, je Klient povinen Poskytovatele informovat o tom, že si přeje vyhotovit fakturu na právnickou osobu a poskytnout Poskytovateli údaje k vystavení daňového dokladu Poskytovatel nejpozději do 5 pracovních dní převede Nárok spolupracujícího advokáta ve výši skutečně uhrazené provozujícím leteckým dopravcem na bankovní účet spolupracujícího advokáta. Poskytovatel je oprávněn ponechat si z Nároku spolupracujícího advokáta výši soudního poplatku, kterou jménem Klienta uhradil Poskytovatel, s čímž spolupracující advokát a Klient souhlasí V případě, že by z jakýchkoli důvodů uhradil provozující letecký dopravce po účinnosti Smlouvy náhradu přímo na účet Klienta, je Poskytovatel oprávněn vystavit Klientovi fakturu - daňový doklad na odměnu podle bodu 3.1 s lhůtou splatnosti 15 dní od doručení faktury Klientovi V případě, že by z jakýchkoli důvodů uhradil provozující letecký dopravce po účinnosti Smlouvy Nárok spolupracujícího advokáta přímo na účet Klienta, je Poskytovatel oprávněn vystavit Klientovi fakturu - daňový doklad ve výši soudního poplatku uhrazeného jménem Klienta s lhůtou splatnosti 15 dní od doručení faktury Klientovi V případě, že by z jakýchkoli důvodů uhradil provozující letecký dopravce po účinnosti Smlouvy Nárok spolupracujícího advokáta přímo na účet Klienta, je spolupracující advokát oprávněn vystavit Klientovi fakturu - daňový doklad ve výši skutečně uhrazeného Nároku spolupracujícího advokáta snížený o sumu soudního poplatku s lhůtou splatnosti 15 dní od doručení faktury Klientovi. 4. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ 4.1. Vznik a účinnost Smlouvy se řídí ustanoveními v bodě 2.1 těchto Podmínek Smlouva zanikne splněním, t.j. vymožením náhrady pro Klienta a uhrazením odměny Poskytovateli, a Nároku spolupracujícího advokáta spolupracujícímu advokátovi. Poskytovatel negarantuje Klientovi úspešné vymožení náhrady Před ukončením Smlouvy jejím splněním je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, pokud (i) kterýkoli údaj nebo prohlášení Klienta je v podstatné míře nesprávný, zavádějící nebo neúplný, nebo (ii) Klient neposkytne Poskytovateli požadovanou součinnost k plnění předmětu a účelu Smlouvy. Poskytovatel je v takovémto případě oprávněn účtovat Klientovi administrativní poplatek za poskytnuté Služby ve výši 39,- eur bez DPH před odstoupením od Smlouvy Před ukončením Smlouvy jejím splněním je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit též v případě, pokud oznámil Klientovi, že jeho nárok je nevymahatelný

7 a Klient neuhradil příslušnou zálohu na právní služby spolupracujícímu advokátovi v souladu s bodem 2.15 těchto Podmínek Před ukončením Smlouvy jejím splněním je Klient oprávněn od této Smlouvy odstoupit do 14 pracovních dní ode dne uzavření Smlouvy, t.j. od doručení potvrzení Poskytovatele Klientovi na elektronickou adresu uvedenou ve Formuláři podle bodu 2.5 těchto Podmínek. V takovémto případě se Smlouva od začátku zrušuje. Klient ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, tj po vymožení tvrzeného nároku Klienta alespoň ve výši 75% ve smyslu bodu 2.11 těchto Podmínek Účinky odstoupení nastávají doručením druhé straně Odstoupením od Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy, kromě Nároku spolupracujícího advokáta za poskytnuté služby uplatněného podle bodu 2.18 těchto Podmínek, který bude uhrazen spolupracujícímu advokátovi v souladu s těmito Podmínkami. Uvedené se netýká odstoupení Klientem podle bodu 4.5 těchto Podmínek. 5. KOMUNIKACE 5.1. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytovaním Služby na elektronickou adresu uvedenou ve Formuláři. Komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem při poskytování Služby probíhá výhradně elektronickou poštou na elektronické adresy Klienta a Poskytovatele. Bez ohledu na uvedené, Klient má možnost informovat se o stavu jeho nároku, informovat Poskytovatele o jakékoli stížnosti, podnetu a reklamaci též telefonicky v call centru Poskytovatele Klient nese všechny náklady na připojení do internetové sítě a za komunikaci s Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služby. 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 6.1. Klient zasláním objednávky Poskytovateli čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZnOOÚ ), aby Poskytovatel zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedené ve Formuláři, a ty které jsou nezbytné pro činnost Poskytovatele a zpracovával je ve veškerých svých informačních systémech. Klient zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas Poskytovateli se zpracováním jeho osobních údajů, jako též s přeshraničním přenosem osobních údajů do České republiky jako členského státu Evropské unie, a to za účelem uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem, evidence Smlouvy, evidence uplatněných nároků Klienta na náhradu podle Nařízení, evidence vymožených náhrad od provozujících leteckých dopravců a evidence jiných poskytnutých dokumentů k úspešnému vymožení nároku Klienta na náhradu podle Nařízení, za účelem soudního vymáhaní náhrady prostřednictvím spolupracujícího advokáta, případně vymáhaní v rámci exekučního řízení a za účelem marketingu služeb, které poskytuje nebo jejichž poskytnutí zprostředkovává Poskytovatel. Poskytovatel je povinen s osobními údaji Klienta zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Poskytovatel po splnění účelu zpracování

8 zabezpečí bezodkladně likvidaci osobních údajů Klienta v souladu s ust. 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů je Klient oprávněn odvolat kdykoli e- mailem doručeným Poskytovateli. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Klientem Poskytovateli Klient má právo a možnost aktualizovat osobní údaje elektronickou poštou na elektronickou adresu Poskytovatele Poskytovatel prohlašuje, že v souladu s ust. 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně k účelům uvedeným v bodě 6.1. těchto Podmínek Poskytovatel prohlašuje, že v souladu s ust. 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje k jiným účelům, než jsou uvedené v bodě 6.1. těchto Podmínek osobně a zabezpečí, aby se osobní údaje zpracovaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, ke kterému byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobnými údaji, které byly získány k jinému účelu Poskytovatel prohlašuje, že v souladu s ust 6 odst. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Poskytovatel prohlašuje, že souhlas Klienta si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, poskytnutí Služby, nebo povinnosti stanovené Poskytovatelem Klient má právo na základě písemné žádosti od Poskytovatele požadovat 1/ potvrzení, zda jsou nebo nejsou Klientovy osobní údaje zpracovávány, 2/ ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu: a) identifikační údaje Klienta, b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud Poskytovatel při získavaní osobních údajů nepostupuje podle 8 ZnOOÚ, c) účel zpracování osobních údajů, d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ a e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a Podmínky zpracování osobních údajů nezbytné pro Klienta k zajištení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména: - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud Poskytovatel získává osobní údaje Klienta na základě souhlasu Klienta podle 11 ZnOOÚ, oznámí mu též dobu trvání platnosti souhlasu, a pokud Klientova povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná nebo zákona, Poskytovatel sdělí Klientovi právní základ, který mu tuto povinnost ukladá, a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

9 - třetí strany, pokud se předpokladá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty, - okruh příjemců, pokud se předpokladá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny, - formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny, - třetí státy, pokud se předpokladá nebo je zřejmé, že se do těchto států uskuteční přenos osobních údajů, 6.7. Při vydání rozhodnutí podle odstavce těchto Podmínek je Klient oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací: 1/ ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracování, 2/ ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 3/ opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 4/ likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, 5/ likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, 6/ blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby trvání jeho platnosti, pokud Poskytovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Klienta Právo Klienta podle bodu 6.7. těchto Podmínek bodu 5 a 6 je možno omezit, jen pokud takovéto omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jehož uplatněním by byla porušena ochrana Klienta, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob Klient na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího vznést námitku vůči 1/ zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokladá, že jsou nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci, 2/ využívání titulu, jména, příjmení a adresy Klienta pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo 3/ poskytování titulu, jména, příjmení a adresy Klienta pro účely přímého marketingu Klient na základě písemné žádosti prostřednictvím elektronické pošty má právo u Poskytovatele kdykoli vznést namítku vůči zpracování osobních údajů v případech podle 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo můžou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozovány; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka Klienta je oprávněná, Poskytovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování

10 Klient namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí Klient na základě písemné žádosti prostřednictvím elektronické pošty má právo u Poskytovatele kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí Poskytovatele, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dosah, pokud je takové rozhodnutí vydáno výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Klient má právo žádat Poskytovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Poskytovatel je povinen žádosti Klienta vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění Poskytovatel informuje Klienta nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti. Klient nemá toto právo pouze v tom případě, že tak stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zabezpečení oprávněných zájmů Klienta nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo v průběhu existence smluvních vztahů Poskytovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku Klienta nebo pokud Poskytovatel na základě Smlouvy přijal jiné přiměřené opatření k zabezpečení oprávněných zájmů Klienta Pokud Klient uplatní svoje právo 1/ písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje svoje právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem Klient doručí písemně nejpozději do tří dní ode dne jejího odeslání, 2/ osobně ústní formou do protokolu, z něhož musí byt zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil protokol, jeho podpis a podpis Klienta; kopii protokolu je Poskytovatel povinen odevzdat Klientovi, 3/ u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohto odstavce je tento povinen tuto žádost nebo protokol odevzdat Poskytovateli bez zbytečného odkladu Klient při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úradu na ochranu osebných údajů Slovenskej republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů Žádost Klienta podle tohto článku vyřídí Poskytovatel bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže prekročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, s obstaráním technických nosičů a s odeslaním informace Klientovi, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Klient souhlasí, aby Poskytovatel v souladu s ust. 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracoval osobní údaje Klienta k účelům uvedeným v bodě 6.3. těchto Podmínek též prostřednictvím zprostředkovatelů (spolupracující advokát, účetní firma) Klient po odeslání objednávky nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách služeb Poskytovatele. Klient může zasílání kdykoli odvolat výše uvedeným způsobem. 7. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA A POSKYTOVATELE

11 7.1. Poskytovatel neposkytuje Klientovi záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení Webové stránky, není též odpovědný za jakékoli výluky Webové stránky z důvodů vyšší moci Poskytovatel si vyhrazuje právo jakéhokoli zásahu do Webové stránky, změn a úprav bez nutnosti předcházejícího oznámení Klientům nebo Příjemcům Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi třetí osobou, která násilně nebo využitím chyb v Klientových aplikacích nebo nastaveních pronikla do Webové stránky a způsobila škodu nebo zkopírovala, pozměnila nebo vymazala uložená data Klienta. Poskytovatel stejně tak neodpovídá za škodu způsobenou třetí osobou, která bez zavinění Poskytovatele získá neoprávněný přístup do počítačového systému, k jinému nosiči informací nebo jeho části a vkládáním, přenášením, poškozením, vymazáním, snížením kvality, pozměněním nebo potlačením počítačových dat maří funkčnost počítačového systému nebo vytváří neautentická data s úmyslem, aby byla považována za autentická nebo aby se s nimi takto k právním účelům nakládalo ani v případě, pokud toto jednání nezakládá trestný čin podle Trestného zákona Odpovědnost Poskytovatele za obsah přenášených informací je upravena v 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo vecích ochrany spotrebitela a o zmene a doplnení niekterých zákonov ve znění zákona č. 284/2002 Z. z Klient odpovídá za to, že informace a dokumenty poskytnuté Poskytovateli jsou úplné, správné a pravdivé. Klient je povinen v případě změny jakýchkoli údajů ve Formuláři bezodkladně informovat Poskytovatele Poskytovatel Klientovi negarantuje vymožení uplatněného nároku na náhradu podle Nařízení Poskytovatel není oprávněn pověřit jinou osobu k uplatnění a vymáhání svého nároku po dobu trvání Smlouvy Klient nese náklady na úhradu kurzových rozdílů. V případě pokud je uhradil Poskytovatel, je Poskytovatel oprávněn je Klientovi vyúčtovat spolu s vyúčtovaním odměny, za předpokladu, že převyšují souhrnnou hodnotu 2,- eur. 8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. Všechny práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele při poskytování Služeb se řídí právním pořádkem Slovenské republiky bez ohledu na právní povahu smluvních stran a jejich domicil Právní vztahy (práva a povinnosti) mezi Poskytovatelem a Klientem, který je podnikatelem a jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, které nejsou upraveny v těchto Podmínkách, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platném znění a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo vecích ochrany spotrebitela a o zmene a doplnení niekterých zákonov ve znění zákona č. 284/2002 Z.z,, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o elektronickom obchode ).

12 8.3. Právní vztahy (práva a povinnosti) mezi Poskytovatelem a Klientem, který je spotřebitelem, které nejsou upraveny v těchto Podmínkách, se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními Zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitela o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonov a Zákona o elektronickém obchodu V případě vzniku jakéhokoli sporu z právního vztahu vyplývajícího z používaní Webové stránky a právních vztahů z něj vyplývajících a s ním souvisejících, je každá smluvní strana oprávněna domáhat se svých nároků u obecného soudu Poskytovatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občanský Soudní pořádek v platném znění.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 PROCES SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚČTOVACÍCH ÚDAJŮ A VÝPOČTU CEN 2 3 POSTUP VYÚČTOVÁNÍ 2 4 SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYÚČTOVÁNÍ 4 5 PLACENÍ 5 1 Úvod

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více