Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku"

Transkript

1 Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem UNILES, a.s., Ing. Jitka adová, Ji íkovská 832/16, RUMBURK ROAGROTEX, s.r.o., p. Tomáš K ivohlavý Mariánská 602/28, ESKÁ LÍPA, adresa pro zaslání: Želivec, st. 771, KAMENICE GRÜNER, s.r.o., p. Martin Grüner, Kamýcká 503/ LITOM ICE SŠZaZ A.E.Komerse sadovnické st edisko p. Antonín Vencl, Benešovská 76, D ÍN LIBVERDA HIT FLORA s.r.o., Ing. B etislav Hons, Vít zství 216, D ín 31, K ešice c: Výzva k podání nabídky ve výb rovém ízení na pln ní ve ejné zakázky malého rozsahu V souladu s 12 ods. 3 a v souladu s 6 zp sobem dle 38, 39 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní, (dále jen zákon), Vás Vyzývám k podání nabídky na služby: Návrhová studie revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku v obci Blšany u Loun etn související inženýrské innosti, nezbytných studií a analýz pro akci: Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Tato výzva obsahuje souhrn údaj informací nezbytných pro zpracování nabídky, k prokázání spln ní kvalifikace dodavatele Požadavky uvedené v této výzv jsou pro uchaze e p i zpracování nabídky závazné a jejich nespln ní je d vodem pro vy azení nabídky a vylou ení uchaze e z výb rového ízení. Uchaze podá svou nabídku k celému rozsahu ve ejné zakázky, nabídky k ástem zakázky nebudou p ijaty. Zadavatelem stanovený termín pln ní p edm tu ve ejné zakázky, který zahrnuje provedení díla v rozsahu stanoveném ve vzorovém zn ní smlouvy o dílo, je termínem limitním a nesmí být v nabídce p ekro en (jeho p ekro ení v nabídce je d vodem pro vylou ení uchaze e z výb rového ízení). 1

2 Základní údaje o zadavateli: Název Obec Blšany u Loun Obecní ú ad, Blšany u Loun.p. 2, Louny 1 registra ní íslo DI Kontakt pro podávání informací CZ Klastr AQUARIUS o.p.s., telefon: , mobil: , lánek I. P edm t pln ní ve ejné zakázky Název VZ: Návrhová studie revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku v obci Blšany u Loun etn související inženýrské innosti, nezbytných studií a analýz pro akci: Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Druh VZ: služby, ve ejná zakázka malého rozsahu edm tem pln ní ve ejné zakázky bude: Návrhová studie revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku v obci Blšany u Loun v dále uvedených krocích: 1 - Inventarizace stávajících vegeta ních, stavebních prvk a mobiliá e v rozsahu zaneseném ve výkresové a pr vodní tabulkové ásti Pro vegeta ní prvky: Po adové íslo, Název taxonu, Obvod kmene pro stromy, plocha v m2 pro ke e a ke ové skupiny s % zastoupení jednotlivých druh, Pr r koruny pro stromy, pr rná výška pro ke e a ke ové porosty, V ková kategorie, Zdravotní stav vitalita, Sadovnická hodnota, Dopl ující poznámky Pro stavební prvky: Po adové íslo, Název, Technický stav, Dopl ující poznámky 2 - Vyhodnocení stávajícího stavu a návrh opat ení 3 - Návrh ešení studie sadovnických úprav 4 - Propo et náklad na realizaci navrhovaných sadovnických úprav a výkaz vým r Na realizaci stavby bude podána žádost o podporu z fond EU Opera ní Program životní prost edí. Pro vypracování projektové dokumentace bude zadavatelem poskytnuto polohopisné zam ení Zámeckého parku, soubor výpis z katastru nemovitostí pozemk 2

3 dot ených, soubor výpis údaj z katastru nemovitostí pozemk sousedících, projekty ešící obnovu vodních ploch a nov navrhované stavby v rámci uvedené lokality. lánek II. Doba a místo pln ní doba pln ní dodání návrhové studie do 3 m síc od podpisu smlouvy místo pln ní dodávky obec Blšany u Loun edání hotového p edm tu pln ní zakázky bude vybraným zhotovitelem uskute no v sídle zadavatele lánek III. Zadávací podmínky a) obchodní podmínky, v etn platebních podmínek jsou obsaženy v p iloženém návrhu Smlouvy o dílo b) technické podmínky: návrhová studie bude zpracována podle platných technických norem a v souladu s platnou legislativou c) požadavky na varianty nabídek: zadavatel p ipouští variantní ešení d) požadavek na zp sob zpracování nabídkové ceny: uchaze zpracuje celkovou nabídkovou cenu ve vazb na p edm t ve ejné zakázky a dobu pln ní - nabídková cena bude uvedena v korunách eských v len ní: cena bez DPH, sazba DPH a cena v etn DPH - sou ástí ceny budou veškeré náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, v etn náklad pro dopracování projektu pro p edložení k územnímu souhlasu a následné spolupráce pro p edložení projektu k dota nímu ízení - uchaze stanoví nabídkovou cenu absolutní ástkou za veškeré práce - nabídková cena bude stanovena jako nejvýše p ípustná a nep ekro itelná - nep ípustná je cena stanovená procentem z p edpokládaného rozpo tu projektu. - není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto da nevy íslí a skute nost, že není jejím plátcem výslovn, uvede v nabídce (v ásti, kde je vy íslena nabídková cena). e) podmínky a požadavky na zpracování nabídky - uchaze zpracuje nabídku za použití p iložených p íloh a v následujícím len ní: - Krycí list dle p ílohy.1 - Spln ní základních kvalifika ních p edpoklad dle p ílohy. 2 - Prohlášení o pravdivosti údaj a vázanosti nabídkou- dle p ílohy. 3 3

4 - Statutárním zástupcem uchaze e podepsaný Návrh Smlouvy o dílo dle p ílohy. 4 - Ostatní doklady prokazující spln ní kvalifika ních p edpoklad f) jiné požadavky zadavatele na pln ní ve ejné zakázky - doklady prokazující spln ní základních kvalifika ních p edpoklad a výpis z obchodního rejst íku nesm jí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno spln ní kvalifikace, starší 90 kalendá ních dn. - doklady prokazující spln ní kvalifikace p edkládá uchaze v prosté kopii, s tím, že originál i v ú edn ov enou kopii p edloží uchaze s vít znou nabídkou nejpozd ji p i podpisu Smlouvy. lánek IV. Kvalifika ní p edpoklady a) základní kvalifika ní p edpoklady - výpis z rejst íku trest statutárního zástupce uchaze e - estné prohlášení dle p ílohy.2 b) profesní kvalifika ní p edpoklady: - výpis z obchodního rejst íku, pokud je v n m zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - doklad o oprávn ní k podnikání v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky: o doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní o prokázaní odborné zp sobilosti zpracovatele projektu (absolvent VŠ zem lského, p ípadn technického zam ení s praxí v oboru zahradní a krajiná ské tvorby minimáln 6 let - doložení kopií diplomu a estným prohlášením, p ípadn absolvent SŠ, i VSO praxí v oboru zahradní a krajiná ské tvorby minimáln 12 let doložení estným prohlášením). c) technické kvalifika ní p edpoklady - seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí lánek V. Hodnotící kritéria Jediným hodnotícím kritériem pro zadání ve ejné zakázky nejnižší nabídková cena lánek VI. Požadavky na zpracování nabídky - lh ta pro podání nabídky za íná b žet dnem následujícím po odeslání výzev pro podání nabídek a kon í dne: uchaze i podají nabídku v uzav ené neporušené obálce i jiném obalu výrazn ozna eném VÝZVA: Návrhová studie revitalizace zelen a mobiliá e 4

5 Zámeckého parku v obci Blšany u Loun - stavba III Obálka, i jiný obal bude odpovídajícím zp sobem zajišt n proti manipulaci (spoje musí být p elepené a orazítkované, i jinak ozna ené identifika ním údajem uchaze e). P i odesílání poštou nabídku zaslat doporu en. - zadavatel nepožaduje nabídku v jiném, než eském jazyce - místo pro podání nabídky: sídlo mandatá e: Klastr AQUARIUS o.p.s., Haví ská 346/100, Ústí nad Labem (sekretariát 2. Patro) - zp sob a doba podání nabídky: uchaze i mohou nabídku poslat poštou nebo p edat osobn na uvedené adrese, tak aby byla doru ena nejpozd ji do: do 12:00 hod. ední hodiny: PO PÁ 07:00-14:30 VII. Práva zadavatele - zasedání výb rové komise bude neve ejné - zadavatel oznámí uchaze m rozhodnutí výb rové komise a výsledek výb rového ízení nejpozd ji do: Nabídku nelze považovat za návrh uzav ení smlouvy. Uchaze i podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzav ení smlouvy se zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo p ed rozhodnutím o výb ru nejvhodn jší nabídky ov it informace uvád né v nabídce. Výb rem nejvhodn jší nabídky nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouv a up esnit její kone né zn ní. Návrh smlouvy vypracuje uchaze s použitím p iloženého vzoru návrhu smlouvy. Vzorové zn ní smlouvy nesmí uchaze m nit, dopl ovat ani jinak upravovat. V p ípad, že uchaze vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vy azena jako nep ijatelná ve smyslu ustanovení 22 zákona o VZ a uchaze bude z další ú asti v ízení vylou en. Zadavatel upozor uje uchaze e, že v pr hu ízení nelze jednat o návrhu smlouvy a uchaze je povinen uzav ít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy. S ohledem na tuto povinnost není p ípustné m nit i upravovat zadávací podmínky, na jejichž dodržení zadavatel trvá a které jsou pro uchaze e závazné. Uchaze doplní do vzoru smlouvy údaje v záhlaví smlouvy o zhotoviteli, cenu a další požadované údaje (podle uvedených pokyn ), návrh smlouvy bude podepsán statutárním orgánem uchaze e v souladu se zp sobem uvedeným v obchodním rejst íku. Zadavatel si vyhrazuje právo: nevracet uchaze m podané nabídky 5

6 zrušit zadávací ízení a to i bez udání d vodu právo využít jen ást p edložené nabídky. Lh ta, dokdy je uchaze svojí nabídkou vázán, je stanovena do Tato výzva k podání nabídky je sou asn zve ejn na na webových stránkách mandatá e a Ú ední desce obce Blšany u Loun V Ústí nad Labem, dne:.. podpis 6

7 íloha.1 Krycí list nabídky na ve ejnou zakázku: Návrhová studie revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku v obci Blšany u Loun v etn související inženýrské innosti, nezbytných studií a analýz pro akci: Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Údaje o uchaze i zadávanou jako ve ejnou zakázku malého rozsahu na služby Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a p íjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání pop. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma Telefon Fax 7

8 Kontaktní osoba pro jednání ve v ci nabídky Cenová nabídka Nabídková celková cena díla bez DPH DPH Celková cena v etn DPH V.. dne. jméno a podpis oprávn ného zástupce uchaze e 8

9 íloha.2 Prohlášení o pravdivosti údaj a vázanosti obsahem nabídky Jako uchaze o ve ejnou zakázku estn prohlašuji, že veškeré informace uvád né a obsažené v nabídce jsou pravdivé. Tímto prohlašuji, že jsem seznámen s podmínkami obsaženými ve výzv na ve ejnou zakázku Návrhová studie revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku v obci Blšany u Loun etn související inženýrské innosti, nezbytných studií a analýz pro akci: Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Prohlašuji, že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu b hu zadávací lh ty. V.. dne. jméno a podpis oprávn ného zástupce uchaze e 9

10 íloha. 3 estné prohlášení k prokázání základních kvalifika ních p edpoklad jako uchaze o ve ejnou zakázku malého rozsahu Návrhová studie revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku v obci Blšany u Loun v etn související inženýrské innosti, nezbytných studií a analýz pro akci: Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku pro obec Blšany u Loun dokládám následující prohlášení: Tímto prohlašuji, že: jsem nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prosp ch zlo inného spol ení, trestný in ú asti na zlo inném spol ení, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, p ijímání úplatku, podplácení, nep ímého úplatká ství, podvodu, úv rového podvodu, v etn p ípad, kdy jde o p ípravu nebo pokus nebo ú astenství na takovém trestném inu, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu, jsem nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s p edm tem podnikání podle zvláštních právních p edpis, ani nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu, jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé sout že formou podplácení podle zvláštního právního p edpisu, na náš majetek není prohlášen konkurz ani návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, ani v i nám není povoleno vyrovnání, ani není zavedena nucená správa podle zvláštních právních p edpis nejsme v likvidaci, nemáme v evidenci daní zachyceny da ové nedoplatky, nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a ísp vku na státní politiku zam stnanosti, jsem nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán ani mi nebylo pravomocn uloženo kárné opat ení podle zvláštních právních edpis. nejsem dlužníkem (tj. nemám závazky po lh splatnosti) obce Blšany u Loun V.. dne. jméno a podpis oprávn ného zástupce uchaze e 10

11 íloha.4 SMLOUVA O DÍLO uzav ená dle 536 a násl. zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších edpis (dále jen obchodní zákoník). Obec Blšany u Loun I. Smluvní strany se sídlem: Obecní ú ad, Blšany u Loun.p. 2, Louny 1 : zastoupená pan Dobromil Kone ný, starosta obce (dále jen objednatel ) a.. se sídlem:.. : DI :. zapsána v obchodním rejst íku u Krajského soudu v zastoupená (dále jen zhotovitel ) (dále spole nazývané jako smluvní strany ) 11

12 uzav ely tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva) II. Místo pln ní 1. Obec Blšany u Loun III. edm t pln ní 1. edm tem smlouvy je: edm tem pln ní ve ejné zakázky bude zpracování Návrhová studie revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku v obci Blšany u Loun etn související inženýrské innosti, nezbytných studií a analýz pro akci: Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku v dále uvedených krocích: 1 - Inventarizace stávajících vegeta ních, stavebních prvk a mobiliá e v rozsahu zaneseném ve výkresové a pr vodní tabulkové ásti Pro vegeta ní prvky: Po adové íslo, Název taxonu, Obvod kmene pro stromy, plocha v m2 pro ke e a ke ové skupiny s % zastoupení jednotlivých druh, Pr r koruny pro stromy, pr rná výška pro ke e a ke ové porosty, V ková kategorie, Zdravotní stav vitalita, Sadovnická hodnota, Dopl ující poznámky Pro stavební prvky: Po adové íslo, Název, Technický stav, Dopl ující poznámky 2 - Vyhodnocení stávajícího stavu a návrh opat ení 3 - Návrh ešení studie sadovnických úprav 4 - Propo et náklad na realizaci navrhovaných sadovnických úprav a výkaz vým r 2. Zhotovitel se zavazuje postupovat p i provád ní Díla s vynaložením odborné pé e, dodržovat všeobecn závazné p edpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude ídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávn ných pracovník smluvních stran, rozhodnutími a vyjád eními dot ených orgán státní správy. 3. Zhotovitel výslovn prohlašuje, že je odborn zp sobilý k provedení Díla a je držitelem všech pot ebných oprávn ní, která jsou u zhotovitele Díla vyžadována platnými právními edpisy. 12

13 4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující sou innost: - poskytnout zhotoviteli dostupné podklady v kvalit pot ebné pro zhotovení díla, nevyplývá-li z jejich povahy, že jejich obstarání je podle této smlouvy v cí zhotovitele; tyto podklady, resp. pokyny, musí být naprosto jednozna né a musí umožnit zhotovení Díla - bezodkladn písemnou formou informovat zhotovitele o všech innostech a situacích, které by mohly ohrozit nebo ovlivnit provedení Díla, a to v etn inností t etích osob, pokud se o takových innostech a situacích dodate dozví - p evzít Dílo do 7 dn od výzvy zhotovitele. IV. Smluvní cena 1. Cena za zhotovení díla dle lánku III., odst. 1 této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle 2 zákona. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších edpis. 2. Cena je stanovena ve výši (bez DPH).. K DPH.%.. K Celkem K Slovy: 3. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla 4. Celková cena je kone ná a nep ekro itelná. V. Doba a místo pln ní 1. Zhotovitel je povinen dodat dílo podle lánku III., odst. 1 této smlouvy objednateli v termínech: dodání návrhové studie do 3 m síc od podpisu smlouvy 2. místo pln ní dodávky obec Blšany u Loun, p edání hotového p edm tu pln ní zakázky bude vybraným zhotovitelem uskute no v sídle zadavatele 13

14 VI. Platební podmínky 1. Zhotovitel je oprávn n fakturovat smluvní cenu až po dodání a potvrzení p evzetí díla oprávn nou osobou objednatele. Da ový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti dle 13a obchodního zákoníku a dle zákona. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis. Faktura musí obsahovat zejména: ozna ení faktury a její íslo, íslo p íslušné Smlouvy o dílo/ objednávky, obchodní název, sídlo, adresa, I, DI objednatele a zhotovitele, den odeslání faktury a lh tu splatnosti, edm t pln ní a datum uskute ní zdanitelného pln ní, fakturovanou ástku, razítko, 2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu pln ní na základ da ového dokladu (faktury), vystaveném zhotovitelem po dodání díla specifikovaném v lánku III., odst. 1 této smlouvy. 3. Lh ta splatnosti faktury da ového dokladu se stanoví dohodou smluvních stran na 90 dní od jeho doru ení objednateli. 4. Objednatel je oprávn n p ed uplynutím lh ty splatnosti vrátit fakturu - da ový doklad, pokud neobsahuje náležitosti zákona. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis a pokud obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury estává b žet lh ta splatnosti. Opravená nebo p epracovaná faktura bude opat ena novou lh tou splatnosti. 5. Všechny platby se považují za splacené ze strany objednatele okamžikem jejich p ipsání na ú et zhotovitele.ú., nebo na jiný, zhotovitelem nejmén sedm dní dop edu písemn oznámený ú et. Tyto platby se realizují v eských korunách. VII. Vady Díla a záruka za jakost 1. Vadou Díla se rozumí odchylka v kvalit, rozsahu a parametrech Díla stanovených touto Smlouvou. 2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v dob jeho p edání a za vady Díla které se vyskytnou v záru ní dob v rozsahu záruky za jakost. Objednateli náleží nároky z t chto vad v souladu s p íslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nároky z vad Díla, které byly zjevné již p i p edání Díla, zanikají, nebyly-li uplatn ny v zápise o p edání Díla. 3. Rozsah Díla a koncepce prací vychází z údaj dostupných v dob sjednávání Smlouvy. Zhotovitel proto nenese odpov dnost za následky zjišt ní nových nebo jiných skute ností, které neodpovídají p edpoklad m a skute nostem známým v dob sjednávání Smlouvy. 4. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla v p ípadech upravených p íslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 14

15 5. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost Díla, p emž záru ní doba po íná b žet edáním Díla a její délka je 12 m síc. 6. Smluvní strany se dohodly pro p ípad vad Díla, že v záru ní dob má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost zajistit bezplatné odstran ní v reklama ním ízení uznaných vad. Tyto vady je zhotovitel povinen za ít odstra ovat do 10 pracovních dn od jejich uznání a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, který smluvní strany dohodnou písemnou formou. 7. Objednatel se zavazuje, že p ípadnou reklamaci vady Díla uplatní bezodkladn po jejím zjišt ní písemnou formou u zhotovitele. VI. Další ujednání 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovn v této smlouv neupravené se ídí íslušnými ustanoveními zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších edpis. 2. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neumožní etím osobám p ístup k žádným informacím obchodního a technického charakteru, které jim byly sv eny smluvním partnerem. Dále se smluvní strany zavazují, že tyto informace budou chránit jako sou ást obchodního tajemství a nepoužijí je pro jiné ú ely než pro pln ní podmínek této Smlouvy. 3. Tuto smlouvu je možno m nit pouze písemnými íslovanými dodatky potvrzenými ob ma smluvními stranami. 4. Tato smlouva nabývá platnosti i ú innosti dnem podpisu smluvních stran. 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu p etly, jejímu obsahu bezezbytku porozum ly a že její obsah vyjad uje jejich skute nou, vážnou a svobodnou v li. To stvrzují níže svými podpisy. 6. Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dv vyhotovení jsou ur ena pro objednatele, jedno vyhotovení je ur eno pro zhotovitele. V obci Blšany u Loun, dne. za objednatele starosta Dobromil Kone ný V... dne za zhotovitele jednající jménem spole nosti

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010

ČOV a likvidace odpadních vod z obce Černiv, okr. Litoměřice 2010 Obec Černiv, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2009 Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné zakázky

Více

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z OBCE BŽANY A JEJÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z OBCE BŽANY A JEJÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ Obec Bžany, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2010 počet listů: 6, počet příloh: 4 AQUATEST a.s, Geologická 4,152 00 Praha

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Výzva k podání cenové nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 ods. 3, 18 odst. 5 a 6 zák. 137/2006 Sb.

Výzva k podání cenové nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 ods. 3, 18 odst. 5 a 6 zák. 137/2006 Sb. Výzva k podání cenové nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 ods. 3, 18 odst. 5 a 6 zák. 137/2006 Sb. v platném zn ní na akci: Výpočetní technika - 2015 1. Zadavatel zakázky Společnost:

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice Obec Nová Ves v Horách, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/02/ Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Výzvu k podání nabídky

Výzvu k podání nabídky Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Český Krumlov / 28. června 2010 Věc: : Výzva zájemcům Zadavatel název: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 Skalná

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 Skalná PRŮTAH SILNICE II/213, SKALNÁ Překlenovací úvěr po dobu realizace projektu Vyzývám vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na zajištění Překlenovacího úvěru po dobu realizace výše uvedeného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více