Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin"

Transkript

1 LESCUS Cetkovice, s.r.o. Obchodní podmínky pro prodej sadebního materiálu lesních dřevin pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému společnosti LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice 43, , IČ: Při prodeji a nákupu zboží prostřednictvím objednávkového systému dostupného na internetových stránkách platí níže uvedené všeobecné obchodní podmínky, které stanoví práva a povinnosti prodávajícího, kterým je LESCUS Cetkovice, s.r.o., IČO , DIČ CZ , se sídlem Cetkovice 43, , podnikající jakožto právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17575, a kupujícího. V otázkách neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami se postupuje podle obchodního zákoníku, zejména podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku. Pro případ, že prodej a nákup zboží prostřednictvím tohoto systému nespadá pod obchodní závazkové vztahy uvedené v 261 obchodního zákoníku, dohodly se smluvní strany na podřízení právních vztahů z toho vyplývajících obchodnímu zákoníku ve smyslu 262 odst. 1 obchodního zákoníku. 1.SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1.1 Předmětem plnění je pro účely těchto obchodních podmínek sadební materiál lesních dřevin, pěstovaný jako: Prostokořenný (pěstovaný na záhonech ) - Krytokořenný (pěstovaný na vzduchovém polštáři v kontejnerech BCC) Sadební materiál je tříděn v souladu s platnou legislativou a normami pro jednotlivé technologie a druhy dřevin. Sadební materiál pro lesnické účely je označován v souladu s platnou legislativou. 1.3 Sadební materiál je balen dodavatelem takto: - Prostokořenný: převázán nevratným provázkem či více provázky podle výšky sadebního materiálu v balících v dohodnutém expedovatelném počtu - Krytokořenný: výhradně bez pěstebních obalů BCC v igelitových nevratných pytlích v dohodnutém počtu, popřípadě v igelitových pytlích naložených do dřevěné či kovové přepravní klece/palety. V případě použití dřevěných či kovových klecí/palet je odběrateli účtována vratná kauce 1000 Kč vč.dph/1ks, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 2. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2 2.1 Objednávky přijímáme elektronicky pomocí objednávkového formuláře, poštou, em, telefonicky, ústně nebo osobně. U objednávek přijatých telefonicky nebo ústně, je vyžadováno dodatečné potvrzení ze strany odběratele elektronicky pomocí objednávkového formuláře. Zodpovědnou osobou za přijetí objednávek ze strany dodavatele je : Pavel Vostál, telefon: , 2.2 Zboží je možno objednat pomocí prostředků elektronické komunikace vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, který se nachází v objednávkovém systému. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění a odeslání veškerých formulářem předepsaných údajů. 2.3 Elektronická objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Zasláním elektronické objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující svou vůli být vázán těmito obchodními podmínkami jako součásti vzájemného smluvního ujednání. Ihned po odeslání objednávky v objednávkovém formuláři obdrží kupující na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím potvrzení o přijetí objednávky. Potvrzení obsahuje název a cenu za zboží včetně DPH,. 2.4 Všechny přijaté a dodavatelem potvrzené objednávky znamenají plné srozumění a akceptování obchodních a dodacích podmínek dodavatele. 2.5 Zruší-li odběratel objednávku bez udání důvodu a vysvětlení a změnu nemůže řádně doložit, bude mu účtován storno poplatek ve výši % hodnoty sadebního materiálu s ohledem na včasnost odřeknutí a velikost objednávky. 3.KUPNÍ CENA 3.1 Sadební materiál je účtován v českých korunách, ceny nabízeného sortimentu odpovídají aktuálnímu ceníku dodavatele a neobsahují DPH. 3.2 Ceny sadebního materiálu zahrnují cenu obalovaného materiálu (provázku a igelitového pytle,popřípadě etikety). Ceny nezahrnují náklady na přepravní obal dřevěná či kovová klec/paleta a náklady na dopravu.

3 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 Nový odběratel, který od dodavatele nakupuje sadební materiál poprvé, hradí sadbu v hotovosti, popř. může požádat o vystavení zálohové faktury a uhradit sadební materiál před převzetím. 4.2 Pravidelným, smluvním a stálým odběratelům může dodavatel povolit platbu bankovním převodem. Podmínkou je řádně vyplněná objednávka a dodavatelem potvrzená forma úhrady fakturou. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 4.3 Nebude-li faktura uhrazena včas, bude dodavatel účtovat zákonný úrok z prodlení a případné veškeré náklady a výlohy spojené s vymáháním dluhu. 5. TERMÍN ODBĚRU, NAKLÁDKA A DOPRAVA 5.1 Dodavatel a odběratel se před plánovaným termínem expedice telefonicky zkontaktují a domluví přesný termín odběru sadebního materiálu v souladu s potvrzením objednávky. Odběratel je povinen si sadební materiál v domluveném termínu odebrat. Neučiní-li tak a nedohodne-li si s dodavatelem náhradní termín odběru, je dodavatel oprávněn s tímto sadebním materiálem disponovat, např. jej prodat dalším zájemcům. Dodavatel zajišťuje nakládku u prostokořenného i krytokořenného sadebního materiálu. 5.2 Doprava sadebního materiálu probíhá následujícím způsobem: Dopravu si zajišťuje odběratel sám nebo prostřednictvím svého dopravce - Dopravu zjišťuje dodavatel vlastními dopravními prostředky nebo prostřednictvím svého dopravce Převzetí sadebního matriálu odběratelem, případně jím určeným dopravcem či jiným jím určeným zástupcem, bude potvrzeno na expedičním listu s čitelným uvedením jména. Má-li odběratel sjednánu platbu formou faktury, může po něm být při převzetí sadby požadováno předložení občanského průkazu (popř. jiného průkazu totožnosti).

4 5.4 V případě, že dopravu zajišťuje odběratel, přechází na něj nebezpečí škody v okamžiku, kdy dodavatel předá sadební materiál dopravci určenému odběratelem a převzetí je stvrzeno podpisem dodacího listu. Odběratel poté přebírá odpovědnost za veškerou péči o přepravovaný sadební materiál. 5.5 V případě, že dopravu sadebního materiálu zajišťuje dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele v okamžiku převzetí sadebního materiálu a podpisu dodacího listu. 5.6 Skládání sadebního materiálu je záležitostí odběratele 6. MANIPULACE SE SADEBNÍM MATERIÁLEM 6.1 Dodavatel garantuje kvalitu dodávaného sadebního materiálu v souladu s platnou vyhláškou a normami ČSN s tolerancemi, které jsou v těchto předpisech obsaženy. Dodavatel garantuje, že v době předání sadebního materiálu odběrateli je tento materiál v živém stavu, v odpovídající kvalitě, v požadovaném druhu, velikosti a množství. 6.2 Odběratel je povinen si sadební materiál při převzetí zkontrolovat. Pokud neodpovídá tomu, co bylo dohodnuto, musí odběratel dodavatele neprodleně informovat a obě strany musí o této skutečnosti udělat zápis do dodacího listu a dohodnout způsob řešení. 6.3 Odběratel si je vědom, že v případě sadebního materiálu lesních dřevin se jedná o živý biologický materiál, se kterým je potřeba podle toho zacházet. Bez řádné péče podléhá sadební materiál rychlé zkáze. 6.4 Dodavatel nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodávaného sadebního materiálu, nebo za případné škody, které by mohli vzniknout neodbornou manipulací se sadebním materiálem, zejména při převážení za vysokých teplot v uzavřených prostorách či ponechání sadebního materiálu volně na vzduchu bez vhodného zajištění životaschopnosti kořenového systému.

5 7. PŘEJÍMKA A REKLAMACE 7.1 Osoba podepisující za kupujícího průvodní list, list o původu či dodací list je chápána jako osoba plně způsobilá k převzetí zboží. 7.2 Reklamace zjevných vad přijímá dodavatel do 14 dnů od převzetí sazenic. Jedná se zejména o nedodržení standardů či mechanické poškození sadby, případně nižší počty sadby než byly deklarovány. V případě oprávněnosti budou reklamované sazenice fyzicky nahrazeny v nejbližším termínu na základě dohody obou stran. Je třeba, aby odběratel oprávněnost své reklamace prokázal (nejlépe fotodokumentací) a vyzval dodavatele k vyjádření. 7.3 Veškeré reklamace musí být podány písemně a adresovány v jednom výtisku na adresu sídla dodavatele. 7.4 Odběratel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace. Sadební materiál, který je reklamován, musí být k dispozici u odběratele do doby, než se dodavatel k reklamaci vyjádří. 7.5 Na pozdější a nepřesné reklamace nebude brán zřetel. 7.6 Dodavatel neručí za jakoukoli reklamaci vztahující se k nedodání, pokud toto nastalo z důvodů klimatických přírodních nebo bylo způsobeno nehodou anebo z jakýchkoliv dalších důvodů, které nejsou v jeho moci. 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 8.1 Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujících obdržené v rámci objednávkového systému zpracovává pouze v míře nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu kupujícího. 8.2 Osobní údaje nebudou prodávajícím zpřístupněny jiné osobě s následující výjimkou. V případě dodání objednaného zboží prostřednictvím provozovatele poštovní služby budou

6 osobní údaje (jméno, příjmení a adresa, popř. telefonní číslo) předány tomuto provozovateli ke zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží. 8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin

Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin 1. Sadební materiál Obchodní a dodací podmínky pro sazenice lesních dřevin Akciová společnost Lesy Pelhřimov produkují sazenice lesních dřevin při využití dvou technologii a) prostokořenný sadební materiál

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Služby přírodě, s.r.o., se sídlem Oblá 36, Brno, identifikační číslo: 29270880, zapsané v obchodním rejstříku

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

63080401, 9, U 7, PSČ

63080401, 9, U 7, PSČ Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: 63080401, se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více