Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Materiál vznikl prostřednictvím spolupráce těchto organizací: Vzdělávací společnost Edost s.r.o. - Chomutov Sociální agentura, o.s. Ústí nad Labem Mesada, o.s - Písek Česká abilympijská asociace, o.s. - Pardubice Alfa i Omega, o.s. Ústí nad Orlicí Poe Educo, spol. s r.o. - Karviná Trinitas, o.s. - Opava Aklub, o.s. - Bruntál 2

3 Obsah Úvod 4 1. Cíl Projektové řešení aktivizačně motivační poradenský modul Obecné cíle aktivizačně poradenského modulu Metodologické řešení Struktura aktivizačně poradenského modulu navržená k pilotnímu ověřování v rámci projektu Rehabilitace-Aktivace-Práce Výstup pilotního ověřování z hlediska obsahové struktury aktivizačních poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Aktivizační poradenský program pro OZP typ A Poradenský program pro OZP typ B Metodické poznámky k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Cíl a cílová skupina Průběh realizace poradenského programu z pohledu poradenské organizace a jejího kontaktu s klientem i ÚP Dohoda o účasti v programu mezi klientem a realizátorem programu Personální zajištění programu Organizační a technické zajištění programu Ukončení programu ovědčení, výstupní zprávy Obecná doporučení a cíle pro realizaci poradenských programů Metodické zajištění programu Základní metodický postup Základní metody Metodické listy

4 Úvod V rámci projektu Rehabilitace-Aktivace-Práce byl ve 12 regionech realizován kombinovaný poradenský program pro osoby se zdravotním postižením. Tento poradenský program se skládal ze třech typů poradenských aktivit: a) aktivizačně motivační část skupinová forma poradenství zaměřená na motivaci, aktivizaci klientů v oblasti hledání možného pracovního uplatnění b) psychodiagnostická část zaměřená na zhodnocení osobnostních dispozic klientů v oblasti pracovního uplatnění c) ergodiagnostická část zaměřená na komplexní zhodnocení pracovního potenciálu Je nutno poznamenat již v úvodu, že cílem této kombinace nebyla pouze komplexní práce s klienty, avšak takto sestavený poradenský program představoval pro zapojené partnery nástroj ověření hned několika projektem řešených okruhů. Do realizace poradenského programu byly v jednotlivých regionech různou měrou zapojeny různé typy subjektů, to vytvářelo předpoklad pro ověření jednoho z pilířů celého projektu, a to regionálních sítí spolupráce. Dále v rámci diagnostických bloků byly ověřovány metodiky hodnocení pracovního potenciálu. A konečně v bloku aktivizačně motivačním byla ověřována projektem nastavená strukutura poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením zaměřená na aktivizaci a motivaci v oblasti hledání pracovního uplatnění, kterou se zabývá právě tento materiál. 4

5 1. Cíl Cílem tohoto metodického materiálu je aplikovat získané zkušenosti z pilotního ověřování do návrhu strukutury aktivizačního poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením, která by měla v podstatě sloužit jako metodický podklad pro realizaci podobných programů v širokém měřítku a dopomoci tak v budoucnosti standardizaci v této oblasti. Materiál pak bude použitelný jak pro odpovědné pracovníky úřadů práce, tak pro organizace, které se realizací poradenských programů pro cílovou skupinu zdravotně postižených zabývají. Pro odpovědné pracovníky úřadů práce může materiál sloužit jako vodítko při posuzování nabídek poradenských programů. Cílem projektu je doporučit navržené postupy ke zpracování do normativní instrukce, jako je např. již zpracována instrukce MPSV pro realizaci JOB klubů. V tomto materiálu bychom chtěli také vymezit některé procedurální kroky, které souvisejí s realizací poradenských programů, např. způsob výběru klientů a administrace výstupů poradenského programu. 1.1 Projektové řešení aktivizačně motivační poradenský modul Metodika aktivzačně-motivačního poradenského modulu byla připravena pracovní skupinou Modulu II za stanovených podmínek: 1) obsahová struktura a forma realizovaného programu bude jednotná a závazná 2) program bude pilotně ověřen ve 12-ti rozdílných regionálních podmínkách 3) realizace programu musí přihlédnout k různé zkušenosti a dovednosti jeho organizátorů a lektorů Pracovní skupina, složená z partnerů projektu, vycházela při tvorbě této metodiky z vlastních zkušeností při realizaci podobných aktivizačně 5

6 motivačních programů, uskutečňovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, zvláště potom pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Vycházela rovněž z toho, že lektoři i organizátoři, kteří budou tento program realizovat, jsou erudovanými specialisty se zkušenostmi a praktickými dovednostmi, ale i takoví, kteří se zapojují do programů pracovní rehabilitace poprvé. 1.2 Obecné cíle aktivizačně poradenského modulu přispět ke zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání možného uplatnění na trhu práce přispět k osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce i v osobním životě prostřednitvím modelových situací přispět k lepší orientaci klientů v nabídkách zaměstnání poskytovaných různými formami, přispět k osvojení základních pravidel psaní žádosti, životopisu a přípravy na přijímací pohovor přispěk ke schopnosti klienta interpretovat získané poznatky do aktuálních situací a možností v rámci trhu práce přispět k aktivizaci osobnosti klienta (prezentace, sebevědomí, sociální kontatk, apod.) přispět k lepšímu porozumění klienta sebe sama a svým reakcím a uvědomit si své možnosti a význam zvládání svého aktuálního stavu a reakcí přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění klientů 6

7 1.3 Metodologické řešení V součinnosti s partnery projektu byl navržen způsob vnitřně diferencovaného aktivizačního modulu k získání klíčových kompetencí pro stanovení dalšího postupu práce s klientem. Za tím účelem byla vytvořena pracovní skupina z relevantních partnerů: AKLUB - Bruntál, Mesada - Písek, Sociální agentura Ústí nad Labem, Česká abilympijská asociace Pardubice, Vzdělávací společnost Edost s.r.o. - Chomutov, POE Educo s.r.o. Karviná, Alfa i Omega Ústí nad Orlicí, Trinitas Opava, aby vytvořila, na podkladě svých zkušeností metodiku Aktivizačně motivačního poradenského modulu, pro účely pilotního ověření. Výstupem této skupiny byla odsouhlasená struktura celého modulu jak z hlediska časového tak obsahového. Dále bylo pro realizi vytvořeno 15 metodických listů, které kopírovaly obsahovou strukturu modulu. Za realizaci aktivizačního modulu byla v každém regionu zodpovědná příslušná organizace. Výsledné zabezpeční bylo následující: Region Sokolov Chomutov Most Teplice Ústí nad Labem Písek Tábor Pardubice Hradec Králové Karviná Opava Bruntál Zodpovědný subjekt Sociální agentura Edost s.r.o. Edost s.r.o. Edost s.r.o Sociální agentura Mesada Koník Česká abylimpijská asociace Alfa i Omega Poe Educo s.r.o. Trinitas Aklub 7

8 1.4 Struktura aktivizačně poradenského programu navržená k pilotnímu ověřování v rámci projektu Rehabilitace-Aktivace- Práce Téma Cíl Časová dotace 1. Vstupní seznamovací rozhovor 2.Sebepoznání 3. Pocit vlastní hodnoty 4. Motivace účastníků 5. Zátěž a stres Seznámit účastníky s programem a vzájemně se poznat Uvědomit si sám sebe, své schopnosti, temperament, osobnostní rysy, stanovení osobních cílů, výklad osobnosti, pozitivní myšlení Uvědomit si pojem vlastní hodnoty, roli uznání a akceptace Uvědomit si význam a roli motivace, poznat strukturu motivačního procesu Získání informací o zátěži a stresu. Uvědomění si svých stresových faktorů, pocitu ohrožení, významu obranných mechanismů, strategie zvládání 3 hodiny 5 hodin 3 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 6. Sociální dovednosti a sociální chování 7. Komunikace Zvládat a řešit vliv sociálních jevů na osobnost; znalost asertivity a mezilidských transakcí, řešení konfliktů Umění komunikace a sebeprezentace, utváření mezilidských vztahů, zvládání komunikační strategie při získávání zaměstnání 5 hodin 5 hodin 8. Kontakt s firmou 9. Inzerát úloha a význam 10. Telefonování struktura a strategie průběhu rozhovoru Umět se orientovat v nabídce pracovních možností, navázat kontakt s potenciálním zaměstnavatelem a získat pozvání k vlastní prezentaci Poznat strukturu inzerátu, umět vyhodnotit inzerát. Vytvořit vlastní inzerát Účelné použití telefonu při získávání pracovního místa 5 hodin 2 hodiny 3 hodiny 11. Žádost o místo Příprava zpracování efektivní žádosti o místo 2 hodiny 12. Životopis Sestavení funkčního životopisu 3 hodiny 13. Přijímací pohovor Zvládnutí přijímacího pohovoru 5 hodin 14. Právní oblast pro OZP Účastníci se seznámi s vybranými ustanoveními Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce atd. Uvědomí si práva a povinnosti, které jim z platné legislativy plynoul 5 hodin 15. Závěr programu Zhodnocení (očekávní vs. naplnění očekávání) 2 hodiny 8

9 2. Výstup pilotního ověřování z hlediska obsahové struktury aktivizačních poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Aktivizačně poradenský blok je založen na vzájemném působení lektora a posluchače. Neslouží k pouhému předání informací, postupů, forem a kriterií pro prosazení se na trhu práce, ale k jejich praktickému osvojení. Toho lze dosáhnout interakčním výcvikem, který umožňuje osvojování dovedností až do úrovně žádoucích návyků a adekvátních postojů. Zásadním výstupem pilotního ověřování z hlediska struktury aktivizačních poradenských programů jsou následující zjištění: navrhovaná struktura aktivizačního poradenského programu z obsahového hlediska vyhovuje pro cílovou skupinu, ovšem s výjimkou osob s mentálním postižením z hlediska časového se touto strukturou lze řídit, avšak z pilotního ověřování jasně vyplynulo, že je zapotřebí více času věnovat modelovým situacím na trhu práce z výše uvedeného vyplývá, že časové dotace jsou orientační a lze tyto časy upravovat dle potřeb klientů a úřadu práce v projektu se rovněž osvědčila kombinace této formy poradenské činnosti s diagnostickými metodami 9

10 Opatření: Na základě výše zmíněné problematiky s použitím metodiky pro osoby s mentálním postižením, doporučují autoři tohoto materiálu 2 základní typy aktivizačního poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením: Typ A - Aktivizační poradenský program pro osoby se zdravotním postižením Typ B Aktivizační poradenský program pro osoby s mentálním postižením 2.1 Aktivizační poradenský program pro OZP typ A Úvod Aktivizační poradenský program pro OZP je forma poradenské činnosti, která probíhá skupinově. ÚP ji může realizovat z interních nebo externích zdrojů dle svých finančních a personálních možností. Důležitou roli zde hraje výběr klientů, kteří budou takovým programem procházet. Odpovědný úředník ÚP nabízí osobám se zdravotním postižením možnost účasti v takovém programu. To představuje jakési první kolo výběru. Následovat by měla informační výběrová schůzka, kam jsou pozváni úřadem práce všichni oslovení. Účelem této schůzky je seznámení s obsahem programu a motivace k účasti na něm to je její první část. Následovat by měly individuální pohovory odborníků - realizátorů s klienty, jejichž cílem je zjistit postoj klientů k účasti na programu a na základě těcho pohovorů je vybrat skupinu, která by měla programem projít. Ideální počet skupinového poradenství se pohybuje v rozmezí 8-12 osob. Není od věci si na těchto schůzkách vytipovat i případné náhradníky. 10

11 Cíle aktivizačního poradenského programu pro OZP přispět ke zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání možného uplatnění na trhu práce přispět k osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce i v osobním životě prostřednitvím modelových situací přispět k lepší orientaci klientů v nabídkách zaměstnání poskytovaných různými formami přispět k osvojení základních pravidel psaní žádosti, životopisu a přípravy na přijímací pohovor přispět ke schopnosti klienta interpretovat získané poznatky do aktuálních situací a možností v rámci trhu práce přispět k aktivizaci osobnosti klienta (prezentace, sebevědomí, sociální kontakt, apod.) přispět k lepšímu porozumění klienta sebe sama a svým reakcím a uvědomit si své možnosti a význam zvládání svého aktuálního stavu a reakcí přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění klientů Metodologické řešení - Struktura programu Zde záměrně neuvádíme časový rozvrh z již výše uvedených důvodů, v praxi tyto programy mohou trvat hodin, pokud jsou programy kratší většinou se věnují tématům 6-14 a soustředí se tedy především na dovednosti směřující k lepší orientaci na trhu práce a praktickému nácviku. 11

12 1. Vstupní seznamovací rozhovor 2. Sebepoznání 3. Pocit vlastní hodnoty 4. Motivace účastníků 5. Zátěž a stres 6. Sociální dovednosti a sociální chování 7. Komunikace 8. Kontakt s firmou 9. Inzerát úloha a význam Telefonování struktura a strategie 10. průběhu rozhovoru 11. Žádost o místo 12. Životopis 13. Přijímací pohovor 14. Právní oblast pro OZP 15. Závěr programu 2.2 Poradenský program pro OZP typ B Úvod Projektovým poradenským programem procházeli klienti bez dalšího rozčleňování vzhledem k jejich postižení ať již fyzického či mentálního. V průběhu realizace se potvrdilo, že struktura programu nastavená projektem je nevhodná pro osoby s mentálním postižením, a proto pracovní skupina Modulu II navrhla typ zkráceného aktivizačního programu pro tuto cílovou skupinu předvším z obsahového hlediska. Pro osoby s mentálním postižením jsou velmi náročná témata vyžadující vyšší míru abstraktního myšlení. Proto v níže navrhované struktuře je jistý odklon od osobnostních témat a dále opakování některých témat pro účely 12

13 zpevnění získávaných komeptencí. Pro tuto skupinu jsou také velmi vhodná témata jako je např. společenské chování, efektivní organizace času apod. Níže uvedená struktura vychází z dlouhodobých zkušeností partnerských organizací, které s cílovou skupinou osob s mentálním postižení pracují, především České abylimpijské asociace a Mesady. Cíl poradenského programu pro OZP přispět ke zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání možného uplatnění na trhu práce přispět k osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce i v osobním životě prostřednitvím modelových situací přispět k lepší orientaci klientů v nabídkách zaměstnání poskytovaných různými formami přispět k osvojení základních pravidel psaní žádosti, životopisu a přípravy na přijímací pohovor přispět k lepšímu porozumění klienta sebe sama a svým reakcím a uvědomit si své možnosti a význam zvládání svého aktuálního stavu a reakcí přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění klientů 13

14 Metodologické řešení 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den Vzájemné představení účastníků (sociální hry ledolamy ) Péče o vzhled, hygiena a úroveň Společenského chování Průvodní (motivační) Dopis Pohovor se zaměstnavatelem PC zpracování životopisu Metody hledání práce Efektivní organizace času Pracovně Právní Aspekty, Povinnosti vůči zaměstnavateli Jak se vyrovnat s kritikou na pracovišti Internet vyhledávání a zadávání inzerátů Lidská komunikace (slyšení a naslouchání, komunikace Konflikty, stres, asertivita, relaxace) Reálný pohled na vlastní schopnosti Pohovor se Zaměstnavatelem (modelové situacetelefonicky 15 PC Word úprava texu Závěrečné shrnutí a opakování Životopis Životopis (obsah, způsob sdělení informací v případě zdravotních omezení) Vyplňování dotazníků 3. Metodické poznámky k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením 3.1 Cíl a cílová skupina Cílem programu je předat koncovým uživatelům informace a zkušenosti potřebné k co možná nejsamostatnějšímu hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Absolventi poradenského programu budou po jeho ukončení vybaveni potřebnými informacemi po stránce teoretické i praktické natolik, aby si již práci mohli hledat zcela sami, popřípadě s částečnou pomocí profesionálů. Sníží se tak prodleva mezi jednotlivými zaměstnáními, popř. klient bude předcházet konfliktům či jiným překážkám na pracovišti (konzultace s právníkem ohledně smlouvy, řešení konfliktů na pracovišti, 14

15 schopnost obrany proti nežádoucímu chování zaměstnanců nebo zaměstnavatele apod.). Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním omezením, které jsou znevýhodněny na otevřeném trhu práce, jsou omezeny svým zdravotním postižením při výběru povolání. Opakované selhávání v pokusu hledat si práci je pro ně demotivující, časová prodleva mezi stálými pracovními místy snižuje jejich kvalifikační připravenost, základní sociální dovednosti a oddaluje tak reálný nástup do zaměstnání. Opakovaná státní pomoc při ztrátě zaměstnání (evidence na úřadu práce, vyplácení dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek) bez individuální analýzy příčin neúspěchu při hledání, popř. setrvání v zaměstnání je velmi nákladná jak finančně, tak časově, přitom však procentuelně poměrně neúspěšná. 3.2 Průběh realizace poradenského programu z pohledu poradenské organizace a jejího kontaktu s klientem i ÚP Následující struktura se pokouší stručně a jasně popsat průběh poradenského programu z pohledu poradenské organizace a jejího kontaktu s klientem i ÚP. Jednotlivé kroky na sebe logicky navazují, jejich konkrétní realizace se samozřejmě v regionálním měřítku může v určitých aspektech lišit, avšak tento průběh se ze zkušeností jeví jako standradní průběh. K jednotlivým fázím se pak vyjadřují další subkapitoly. 15

16 Úvodní Zájem ÚP o realizaci poradenského programu + oslovení realizátora fáze Příprava Realizace Předložení nabídky a sepsání dohody o zabezpečení poradenského programu Zpracování informačního materiálu pro cílovou skupinu získání informací OZP o programu od zprostředkovatelů/ek ÚP (ústně/písemně) od odborných pracovníků ÚP od poradců z poradenských organizací informační výběrová schůzka veřejná část individuální rozhovory výběr klidentů dle dohody náhradníků sepsání dohody o vstupu do poradenského programu zahájení programu vyplnění osobního dotazníku (osobní data + očekávání + pracovní historie) realizace programu práce s klienty ukončení programu získání zpětné vazby výstupní dotazník (splnění očekávání + zpětná vazba k personálnímu i organizačnímu zajištění) pro potřeby poradenské organizace předání osvědčení, příp. jiných výstupních dokumentů předání výstupní zprávy ÚP nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení poradenskéh programu, pokud není v dohodě stanoveno jinak 3.3 Výběr klientů Způsob výběru klientů do skupiny poradenského programu se liší region od regionu. Lze však doporučit určité kroky, které se praxí ověřily a jejich realizace může dopomoci vyšší efektivitě a úspěšnosti programu. 16

17 Ačkoliv poradenské organizace mohou mít ve své evidenci dostatek osob, které by byly vhodnými účastníky poradenského programu, většinou záleží na úřadu práce, který řeší v rámci své působnosti otázky spojené s aktivní politikou zaměstnanosti vůči naší cílové skupině. Pokud tedy ÚP bude mít zájem o externí zajištění programu a osloví konkrétní organizaci, následovat by mělo oslovení potencitálních účastníků. Zde tedy mohou být využity různé zdroje, avšak pro vstup do poradenského programu musí účastníci splnit podmínku evidence uchazeče nebo zájemce o zaměstnání (tato podmínka neplatí pro pracovní rehabilitaci). Konkrétní informace o programu by měly být obsaženy v informačním materiálu - letáku, který bude distribuován zprostředkovateli/kami ÚP mezi OZP, které současně s jeho předáním budou pozvány na informační výběrovou schůzku. Ta by měla mít veřejnou část, kde jsou všichni zúčastnění seznámeni s cíli a obsahem poradenského programu. Po této části jsou účastníci vyzváni k individuálním rozhovorům, jejichž cílem je výběr skutečně vhodných účastníků. Tyto rozhovory jsou řízené odborníky z poradenských organizací a představují jakýsi screening motivace a možností klientů do programu vstoupit. Účelem je samozřejmě vybrat alespoň minimální dohodnutý počet. Z praxe je ověřeno v této fázi vytipovat i náhradníky. O konečném složení skupiny tedy rozhodují odborníci z řad lektorů a ostatních odborných pracovníků organizace, která bude zodpovědná za realizaci poradenského programu. Při rozhovorech se odborníci soustředí na určité skutečnosti: a) Typologie klientů Pokud je to možné, měla by vybraná skupina mít společný podstatný bod (to naše skupina splňuje již minimálně kritériem zdravotního postižení) pak se její členové mohou sehrát, porozumět si a být ochotni spolupracovat, radit si a hovořit o osobních záležitostech (s pocitem, že ostatní členové skupiny 17

18 porozumí). Pokud není možné nalézt takový styčný bod, je nutné s diverzitou skupiny pracovat jako s faktorem, který lze použít pro přenos vzájemných zkušeností a pochopení, to samozřejmě vyžaduje práci lektora profesionála. Heterogenní skupina tedy není negativním vstupním faktorem, pouze klade vyšší nároky na profesionální zajištění programu z personálního hlediska. Upozornění pro realizaci poradenských programů pro osoby se zravotním postižením a) není vhodné kombinovat v rámci jedné skupiny osoby s různým smyslovým postižením b) je vždy velmi důležité zvážit případné zařazení osoby s psychickou poruchou, její schopnost pracovat ve skupině apod., pokud není osoba psychicky stabilizovaná, není vhodným kandidátem pro takový program c) pokud je zařazena osoba se smyslovým postižením, je nutné mít na paměti zvýšené nároky na personální i technické zajištění (překladatel do znakové řeči, lupa, materiály v brailově písmu aj.), při zařazení osoby se smyslovým postižením bude rovněž vhodné v případě potřeby spolupracovat s rodinnými příslušníky příp. specializovaným pracovištěm, které je zaměřeno na práci výhradně s takovou skupinou osob d) v praxi se velmi osvědčilo do realizace programu včlenit prvky individuálních konzultací např. formou konzultačních dní, klientům poskytují důležitý individuální prostor v případě citlivých osobních záležitostí, které nechtějí řešit se skupinou Minimální kritéria, která by měl zájemce o program splňovat: a) minimální vzdělání ukončené základní se schopností číst a psát, 18

19 pokud nesplňuje tuto podmínku, měl by být klient doporučen do skupiny B viz dále Poradenský program pro osoby s mentálním postižením. b) osobní motivace ke změně b) Velikost skupiny Výběr klientů souvisí s velikostí skupiny, se kterou chceme pracovat. Ideální počet se pohybuje mezi 8 12 klienty. 8 klientů představuje minimální hranici pro efektivní skupinovou práci. Počet mezi 8 12 klienty umožňuje dobrou práci ve skupině (rozdělení rolí, rozehrání skupinové dynamiky apod.), i prostor pro jednotlivé členy (individuálně se vyjádřit, účastnit se přehrávání situací, nebýt pasivním členem skupiny). Výše uvedené platí pro osoby se zdravotním postižením bez mentálního postižení. Doporučená velikost skupiny u osob s mentálním postižením je 6 8 osob vzhledem k vyšším nárokům na lektorský tým. 3.4 Dohoda o účasti v programu mezi klientem a realizátorem programu Klient podepisuje vždy dohodu o vstupu do poradenské činnosti s úřadem práce. Realizátor poradenského programu by však měl mít vztah s klientem nějakým způsobem ošetřen za účelem ochrany klienta i realizátora. Tento vztah může řešit Dohoda o účasti či vstupu do poradenského programu, která vymezuje základní role realizátora a účastníka a obsahuje i ustanovení o ochraně osobních dat klienta získaných v průběhu programu. 3.5 Personální zajištění programu Za účelem kvalitního a profesionálního zajištění poradenského porgamu je zapotřebí počítat s personálními nároky na lektory a poradce a také na administrativní pracovníky. Tyto personální nároky se odrážejí v kalkulaci 19

20 předkládané ÚP před realizací programu. Zde je samozřejmě zásadní kvalitní lektorské zajištění. Samozřejmě záleží na možnostech poradenské organizace, avšak vhodné je zajištění výuky dvěma lektory, a to pro jejich zastupitelnost v případě absence jednoho z lektorů, vzájemné doplňování informací a přístupů ke klientům, rozdělení pozornosti a požadavků klientů na dvě osoby lektorů, vnímání dění ve skupině a zpětné vazby od klientů atd. Vhodné je určit jednoho z lektorů jako kontaktní osobu a organizátora kurzu a druhého jako pomocného lektora. Je nutné, aby nedocházelo k častému střídání více lektorů u dané skupiny. Podmínkou je zkušenost lektorů se skupinovou prací, znalost problematiky a vzdělání v oboru. (vhodnými lektory jsou osoby se vzděláními či praxí v oblasti sociální práce, sociální pedagogiky, pedagogiky, andragogiky, psychologie popř. jiné příbuzné obory ). 3.6 Organizační a technické zajištění programu a) Základní vybavení: Nábytek odpovídající počet stolů a židlí Meotar / dataprojektor/plátno Flipchart s papíry a fixy Tužky pro klienty / studijní podklady pro účastníky ( pracovní sešity ) Metodické listy pro lektora Třídnice, protokol BOZP, protokol o převzetí pomůcek Přístup k počítači, internetu Videokamera, videopřehrávač/dvd-přehrávač (vhodné je místnost vybavit rychlovarnou konvicí a dovolit klientům, aby si přinesly své hrníčky, kávu a čaj) b) Uspořádání místnosti Místnost pro pořádání programu by měla minimálně splňovat tato kritéria: 20

21 dostatečný počet stolů a židlí dle počtu účastníků, lektorů a případných hostů nerušenost od okolí (zabránit vstupům jiných osob, hluku z okolí apod.) potřebné technické zázemí viz výše místnost lze větrat a WC jsou v dosahu vstup je bezbariérový Uspořádání místnosti pro přednášení je pak tzv. podkovovitého tvaru (Jan L. Wage Strategie a taktika vyjednávání, Montanex 2000): tedy že stoly jsou uspořádány do tvaru písmene U, přednášející má samostatný stolek rohem navazující na jedno ukončení U (viz obrázek). Uspořádání podkova Výhody takového uspořádání: všichni členové skupiny na sebe vidí všichni členové skupiny mají od lektora stejnou míru pozornosti obrací se ke všem z nich všichni členové skupiny dobře vidí na vizuální pomůcky (fólie promítané na zeď, poznámky na flipchartu apod.) lektor může sedět, stát, chodit má dostatek prostoru a bude vždy viděn uspořádání stolů umožňuje i přehrávání situací díky prostoru uvnitř U 21

22 sezení za stolem poskytuje klientům větší pocit jistoty a soukromí (jsou za stolem schovaní, mohou se o něj opřít) a také pohodlí při psaní Projektové doporučení Pro uspořádání místnosti ke skupinové práci, především v oblasti témat, která se týkají osobnosti, kde je potřebný přímý kontakt lektora s účastníky a odstranění bariér je vhodnější zvolit uspořádání v kruhu, kde na sebe všichni rovněž vidí. Někteří účastníci mohou sice mít potíže s neexistující stolní bariérou, avšak je v kompetenci zkušeného lektora tyto rozpory vyladit. Uspořádání v kruhu rovněž umožňuje přehrávání modelových situaci a dalších dramatereapeutických technik. Uspořádání v kruhu c) Organizační zajištění kurzu Ve vztahu ke účastníkům je důležité, aby byly zřejmé a všem jasné následující informace: termíny a časy jednotlivých lekcí kurzu forma občerstvení a jeho hrazení (např. během kurzu máte kávu zdarma, během lekcí nebudeme jíst, kouřit smíte jen na chodbě apod.) délka a množství přestávek, možnost požádat o další/dřívější přestávku apod. 22

23 způsob komunikace (účastníků jsou vysvětlena základní pravidla komunikace např. jak se hlásit o slovo, opouštění místnosti bez udání důvodů apod.) způsob podávání návrhů a stížností atd. 3.7 Ukončení programu ovědčení, výstupní zprávy Klient by měla vždy obdržet písemné potvrzení o své účasti v programu, většinou se volí forma osvědčení nebo certifikátu apod. Při zahájení programu by mělo být účastníkům sděleno, jaká kritéria je zapotřebí splnit pro obdržení osvědčení. Pokud je aktivizačně motivační program kombinován např. s diagnostickými poradenskými činnostmi, je velmi důležité, aby klient obdržel písemný výstup i z těchto aktivit. Projektové doporučení Vycházet z metodického materiálu MPSV Informace o možnostech využití bilanční diagnostiky pro potřeby úřadu práce Ustanovení o závěrečné zprávě z bilanční diagnostiky lze jednoduše aplikovat i na ostatní diagnostické aktivity: Závěrečná zpráva by se měla stát dokumentem pro klienta, který mu usnadní orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách, vhodných postupech k nalezení pracovních příležitostí, klient zprávu může využít pro eventuální doložení jeho vhodnosti pro poptávanou profesi Komplexní zpráva je vlastnictvím pouze a jenom klienta Pokud zpráva obsahuje objektivní nález o klientovi (např. jeho 23

24 osobnostní charakteristiky, které nesouvisejí s pracovním uplatněním a jiné citlivé informace) měl by odpovědný pracovník ÚP obdržet redukovanou závěrečnou zprávu, která obsahuje anamnestické a profesní údaje, rámcově zdravotní stav, vzdělání a kvalifikaci + závěrečná doporučení směry, kterými se má klient, ale i poradenský pracovník ÚP řídit. Pokud účastník programu využívá ve vzdělávací nebo poradenské organizaci následné služby, může výstupní zprávu po dohodě a souhlasu účastníka obdržet rovněž odpovědný pracovník, který s klientem nadále spolupracuje a pomáhá mu v jeho pracovním uplatnění. Tato část velice významně souvisí s etikou práce odborníků, kteří v této oblasti zajišťují diagnostické činnosti. Tito odborníci se dostávají k velmi citlivým až intimním údajům. Proto je naprosto nezbytné, aby klient byl již v úvodu jakéhokoliv diagnostického procesu ubezpečen o důvěrnosti, dodržování odborné tajnosti všech údajů, které by mohly klientovi uškodit či naopak. Je třeba, aby klient věděl, že výstupní zpráva z diagnostického procesu bude v kompletní podobě předána pouze do jeho rukou, objednavatel (zadavatel), tzn. ÚP dostane k dispozici pouze zredukovanou verzi zprávy obsahující jen závěry a konkrétní doporučení. (převzato s Metodického pokynu pro bilanční diagnostiku). 3.8 Obecná doporučení a cíle pro realizaci poradenských programů Vytvořit pro výuku přátelské, bezpečné a příjemné prostředí. Zaměřit se na překonání počátečních obav účastníků ze selhání. Pečlivě zmapovat očekávání jednotlivých účastníků. Pozvolna a nenásilně překonat adaptační potíže v novém prostředí. 24

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více