Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Materiál vznikl prostřednictvím spolupráce těchto organizací: Vzdělávací společnost Edost s.r.o. - Chomutov Sociální agentura, o.s. Ústí nad Labem Mesada, o.s - Písek Česká abilympijská asociace, o.s. - Pardubice Alfa i Omega, o.s. Ústí nad Orlicí Poe Educo, spol. s r.o. - Karviná Trinitas, o.s. - Opava Aklub, o.s. - Bruntál 2

3 Obsah Úvod 4 1. Cíl Projektové řešení aktivizačně motivační poradenský modul Obecné cíle aktivizačně poradenského modulu Metodologické řešení Struktura aktivizačně poradenského modulu navržená k pilotnímu ověřování v rámci projektu Rehabilitace-Aktivace-Práce Výstup pilotního ověřování z hlediska obsahové struktury aktivizačních poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Aktivizační poradenský program pro OZP typ A Poradenský program pro OZP typ B Metodické poznámky k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Cíl a cílová skupina Průběh realizace poradenského programu z pohledu poradenské organizace a jejího kontaktu s klientem i ÚP Dohoda o účasti v programu mezi klientem a realizátorem programu Personální zajištění programu Organizační a technické zajištění programu Ukončení programu ovědčení, výstupní zprávy Obecná doporučení a cíle pro realizaci poradenských programů Metodické zajištění programu Základní metodický postup Základní metody Metodické listy

4 Úvod V rámci projektu Rehabilitace-Aktivace-Práce byl ve 12 regionech realizován kombinovaný poradenský program pro osoby se zdravotním postižením. Tento poradenský program se skládal ze třech typů poradenských aktivit: a) aktivizačně motivační část skupinová forma poradenství zaměřená na motivaci, aktivizaci klientů v oblasti hledání možného pracovního uplatnění b) psychodiagnostická část zaměřená na zhodnocení osobnostních dispozic klientů v oblasti pracovního uplatnění c) ergodiagnostická část zaměřená na komplexní zhodnocení pracovního potenciálu Je nutno poznamenat již v úvodu, že cílem této kombinace nebyla pouze komplexní práce s klienty, avšak takto sestavený poradenský program představoval pro zapojené partnery nástroj ověření hned několika projektem řešených okruhů. Do realizace poradenského programu byly v jednotlivých regionech různou měrou zapojeny různé typy subjektů, to vytvářelo předpoklad pro ověření jednoho z pilířů celého projektu, a to regionálních sítí spolupráce. Dále v rámci diagnostických bloků byly ověřovány metodiky hodnocení pracovního potenciálu. A konečně v bloku aktivizačně motivačním byla ověřována projektem nastavená strukutura poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením zaměřená na aktivizaci a motivaci v oblasti hledání pracovního uplatnění, kterou se zabývá právě tento materiál. 4

5 1. Cíl Cílem tohoto metodického materiálu je aplikovat získané zkušenosti z pilotního ověřování do návrhu strukutury aktivizačního poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením, která by měla v podstatě sloužit jako metodický podklad pro realizaci podobných programů v širokém měřítku a dopomoci tak v budoucnosti standardizaci v této oblasti. Materiál pak bude použitelný jak pro odpovědné pracovníky úřadů práce, tak pro organizace, které se realizací poradenských programů pro cílovou skupinu zdravotně postižených zabývají. Pro odpovědné pracovníky úřadů práce může materiál sloužit jako vodítko při posuzování nabídek poradenských programů. Cílem projektu je doporučit navržené postupy ke zpracování do normativní instrukce, jako je např. již zpracována instrukce MPSV pro realizaci JOB klubů. V tomto materiálu bychom chtěli také vymezit některé procedurální kroky, které souvisejí s realizací poradenských programů, např. způsob výběru klientů a administrace výstupů poradenského programu. 1.1 Projektové řešení aktivizačně motivační poradenský modul Metodika aktivzačně-motivačního poradenského modulu byla připravena pracovní skupinou Modulu II za stanovených podmínek: 1) obsahová struktura a forma realizovaného programu bude jednotná a závazná 2) program bude pilotně ověřen ve 12-ti rozdílných regionálních podmínkách 3) realizace programu musí přihlédnout k různé zkušenosti a dovednosti jeho organizátorů a lektorů Pracovní skupina, složená z partnerů projektu, vycházela při tvorbě této metodiky z vlastních zkušeností při realizaci podobných aktivizačně 5

6 motivačních programů, uskutečňovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, zvláště potom pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Vycházela rovněž z toho, že lektoři i organizátoři, kteří budou tento program realizovat, jsou erudovanými specialisty se zkušenostmi a praktickými dovednostmi, ale i takoví, kteří se zapojují do programů pracovní rehabilitace poprvé. 1.2 Obecné cíle aktivizačně poradenského modulu přispět ke zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání možného uplatnění na trhu práce přispět k osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce i v osobním životě prostřednitvím modelových situací přispět k lepší orientaci klientů v nabídkách zaměstnání poskytovaných různými formami, přispět k osvojení základních pravidel psaní žádosti, životopisu a přípravy na přijímací pohovor přispěk ke schopnosti klienta interpretovat získané poznatky do aktuálních situací a možností v rámci trhu práce přispět k aktivizaci osobnosti klienta (prezentace, sebevědomí, sociální kontatk, apod.) přispět k lepšímu porozumění klienta sebe sama a svým reakcím a uvědomit si své možnosti a význam zvládání svého aktuálního stavu a reakcí přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění klientů 6

7 1.3 Metodologické řešení V součinnosti s partnery projektu byl navržen způsob vnitřně diferencovaného aktivizačního modulu k získání klíčových kompetencí pro stanovení dalšího postupu práce s klientem. Za tím účelem byla vytvořena pracovní skupina z relevantních partnerů: AKLUB - Bruntál, Mesada - Písek, Sociální agentura Ústí nad Labem, Česká abilympijská asociace Pardubice, Vzdělávací společnost Edost s.r.o. - Chomutov, POE Educo s.r.o. Karviná, Alfa i Omega Ústí nad Orlicí, Trinitas Opava, aby vytvořila, na podkladě svých zkušeností metodiku Aktivizačně motivačního poradenského modulu, pro účely pilotního ověření. Výstupem této skupiny byla odsouhlasená struktura celého modulu jak z hlediska časového tak obsahového. Dále bylo pro realizi vytvořeno 15 metodických listů, které kopírovaly obsahovou strukturu modulu. Za realizaci aktivizačního modulu byla v každém regionu zodpovědná příslušná organizace. Výsledné zabezpeční bylo následující: Region Sokolov Chomutov Most Teplice Ústí nad Labem Písek Tábor Pardubice Hradec Králové Karviná Opava Bruntál Zodpovědný subjekt Sociální agentura Edost s.r.o. Edost s.r.o. Edost s.r.o Sociální agentura Mesada Koník Česká abylimpijská asociace Alfa i Omega Poe Educo s.r.o. Trinitas Aklub 7

8 1.4 Struktura aktivizačně poradenského programu navržená k pilotnímu ověřování v rámci projektu Rehabilitace-Aktivace- Práce Téma Cíl Časová dotace 1. Vstupní seznamovací rozhovor 2.Sebepoznání 3. Pocit vlastní hodnoty 4. Motivace účastníků 5. Zátěž a stres Seznámit účastníky s programem a vzájemně se poznat Uvědomit si sám sebe, své schopnosti, temperament, osobnostní rysy, stanovení osobních cílů, výklad osobnosti, pozitivní myšlení Uvědomit si pojem vlastní hodnoty, roli uznání a akceptace Uvědomit si význam a roli motivace, poznat strukturu motivačního procesu Získání informací o zátěži a stresu. Uvědomění si svých stresových faktorů, pocitu ohrožení, významu obranných mechanismů, strategie zvládání 3 hodiny 5 hodin 3 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 6. Sociální dovednosti a sociální chování 7. Komunikace Zvládat a řešit vliv sociálních jevů na osobnost; znalost asertivity a mezilidských transakcí, řešení konfliktů Umění komunikace a sebeprezentace, utváření mezilidských vztahů, zvládání komunikační strategie při získávání zaměstnání 5 hodin 5 hodin 8. Kontakt s firmou 9. Inzerát úloha a význam 10. Telefonování struktura a strategie průběhu rozhovoru Umět se orientovat v nabídce pracovních možností, navázat kontakt s potenciálním zaměstnavatelem a získat pozvání k vlastní prezentaci Poznat strukturu inzerátu, umět vyhodnotit inzerát. Vytvořit vlastní inzerát Účelné použití telefonu při získávání pracovního místa 5 hodin 2 hodiny 3 hodiny 11. Žádost o místo Příprava zpracování efektivní žádosti o místo 2 hodiny 12. Životopis Sestavení funkčního životopisu 3 hodiny 13. Přijímací pohovor Zvládnutí přijímacího pohovoru 5 hodin 14. Právní oblast pro OZP Účastníci se seznámi s vybranými ustanoveními Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce atd. Uvědomí si práva a povinnosti, které jim z platné legislativy plynoul 5 hodin 15. Závěr programu Zhodnocení (očekávní vs. naplnění očekávání) 2 hodiny 8

9 2. Výstup pilotního ověřování z hlediska obsahové struktury aktivizačních poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Aktivizačně poradenský blok je založen na vzájemném působení lektora a posluchače. Neslouží k pouhému předání informací, postupů, forem a kriterií pro prosazení se na trhu práce, ale k jejich praktickému osvojení. Toho lze dosáhnout interakčním výcvikem, který umožňuje osvojování dovedností až do úrovně žádoucích návyků a adekvátních postojů. Zásadním výstupem pilotního ověřování z hlediska struktury aktivizačních poradenských programů jsou následující zjištění: navrhovaná struktura aktivizačního poradenského programu z obsahového hlediska vyhovuje pro cílovou skupinu, ovšem s výjimkou osob s mentálním postižením z hlediska časového se touto strukturou lze řídit, avšak z pilotního ověřování jasně vyplynulo, že je zapotřebí více času věnovat modelovým situacím na trhu práce z výše uvedeného vyplývá, že časové dotace jsou orientační a lze tyto časy upravovat dle potřeb klientů a úřadu práce v projektu se rovněž osvědčila kombinace této formy poradenské činnosti s diagnostickými metodami 9

10 Opatření: Na základě výše zmíněné problematiky s použitím metodiky pro osoby s mentálním postižením, doporučují autoři tohoto materiálu 2 základní typy aktivizačního poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením: Typ A - Aktivizační poradenský program pro osoby se zdravotním postižením Typ B Aktivizační poradenský program pro osoby s mentálním postižením 2.1 Aktivizační poradenský program pro OZP typ A Úvod Aktivizační poradenský program pro OZP je forma poradenské činnosti, která probíhá skupinově. ÚP ji může realizovat z interních nebo externích zdrojů dle svých finančních a personálních možností. Důležitou roli zde hraje výběr klientů, kteří budou takovým programem procházet. Odpovědný úředník ÚP nabízí osobám se zdravotním postižením možnost účasti v takovém programu. To představuje jakési první kolo výběru. Následovat by měla informační výběrová schůzka, kam jsou pozváni úřadem práce všichni oslovení. Účelem této schůzky je seznámení s obsahem programu a motivace k účasti na něm to je její první část. Následovat by měly individuální pohovory odborníků - realizátorů s klienty, jejichž cílem je zjistit postoj klientů k účasti na programu a na základě těcho pohovorů je vybrat skupinu, která by měla programem projít. Ideální počet skupinového poradenství se pohybuje v rozmezí 8-12 osob. Není od věci si na těchto schůzkách vytipovat i případné náhradníky. 10

11 Cíle aktivizačního poradenského programu pro OZP přispět ke zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání možného uplatnění na trhu práce přispět k osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce i v osobním životě prostřednitvím modelových situací přispět k lepší orientaci klientů v nabídkách zaměstnání poskytovaných různými formami přispět k osvojení základních pravidel psaní žádosti, životopisu a přípravy na přijímací pohovor přispět ke schopnosti klienta interpretovat získané poznatky do aktuálních situací a možností v rámci trhu práce přispět k aktivizaci osobnosti klienta (prezentace, sebevědomí, sociální kontakt, apod.) přispět k lepšímu porozumění klienta sebe sama a svým reakcím a uvědomit si své možnosti a význam zvládání svého aktuálního stavu a reakcí přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění klientů Metodologické řešení - Struktura programu Zde záměrně neuvádíme časový rozvrh z již výše uvedených důvodů, v praxi tyto programy mohou trvat hodin, pokud jsou programy kratší většinou se věnují tématům 6-14 a soustředí se tedy především na dovednosti směřující k lepší orientaci na trhu práce a praktickému nácviku. 11

12 1. Vstupní seznamovací rozhovor 2. Sebepoznání 3. Pocit vlastní hodnoty 4. Motivace účastníků 5. Zátěž a stres 6. Sociální dovednosti a sociální chování 7. Komunikace 8. Kontakt s firmou 9. Inzerát úloha a význam Telefonování struktura a strategie 10. průběhu rozhovoru 11. Žádost o místo 12. Životopis 13. Přijímací pohovor 14. Právní oblast pro OZP 15. Závěr programu 2.2 Poradenský program pro OZP typ B Úvod Projektovým poradenským programem procházeli klienti bez dalšího rozčleňování vzhledem k jejich postižení ať již fyzického či mentálního. V průběhu realizace se potvrdilo, že struktura programu nastavená projektem je nevhodná pro osoby s mentálním postižením, a proto pracovní skupina Modulu II navrhla typ zkráceného aktivizačního programu pro tuto cílovou skupinu předvším z obsahového hlediska. Pro osoby s mentálním postižením jsou velmi náročná témata vyžadující vyšší míru abstraktního myšlení. Proto v níže navrhované struktuře je jistý odklon od osobnostních témat a dále opakování některých témat pro účely 12

13 zpevnění získávaných komeptencí. Pro tuto skupinu jsou také velmi vhodná témata jako je např. společenské chování, efektivní organizace času apod. Níže uvedená struktura vychází z dlouhodobých zkušeností partnerských organizací, které s cílovou skupinou osob s mentálním postižení pracují, především České abylimpijské asociace a Mesady. Cíl poradenského programu pro OZP přispět ke zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání možného uplatnění na trhu práce přispět k osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce i v osobním životě prostřednitvím modelových situací přispět k lepší orientaci klientů v nabídkách zaměstnání poskytovaných různými formami přispět k osvojení základních pravidel psaní žádosti, životopisu a přípravy na přijímací pohovor přispět k lepšímu porozumění klienta sebe sama a svým reakcím a uvědomit si své možnosti a význam zvládání svého aktuálního stavu a reakcí přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění klientů 13

14 Metodologické řešení 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den Vzájemné představení účastníků (sociální hry ledolamy ) Péče o vzhled, hygiena a úroveň Společenského chování Průvodní (motivační) Dopis Pohovor se zaměstnavatelem PC zpracování životopisu Metody hledání práce Efektivní organizace času Pracovně Právní Aspekty, Povinnosti vůči zaměstnavateli Jak se vyrovnat s kritikou na pracovišti Internet vyhledávání a zadávání inzerátů Lidská komunikace (slyšení a naslouchání, komunikace Konflikty, stres, asertivita, relaxace) Reálný pohled na vlastní schopnosti Pohovor se Zaměstnavatelem (modelové situacetelefonicky 15 PC Word úprava texu Závěrečné shrnutí a opakování Životopis Životopis (obsah, způsob sdělení informací v případě zdravotních omezení) Vyplňování dotazníků 3. Metodické poznámky k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením 3.1 Cíl a cílová skupina Cílem programu je předat koncovým uživatelům informace a zkušenosti potřebné k co možná nejsamostatnějšímu hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Absolventi poradenského programu budou po jeho ukončení vybaveni potřebnými informacemi po stránce teoretické i praktické natolik, aby si již práci mohli hledat zcela sami, popřípadě s částečnou pomocí profesionálů. Sníží se tak prodleva mezi jednotlivými zaměstnáními, popř. klient bude předcházet konfliktům či jiným překážkám na pracovišti (konzultace s právníkem ohledně smlouvy, řešení konfliktů na pracovišti, 14

15 schopnost obrany proti nežádoucímu chování zaměstnanců nebo zaměstnavatele apod.). Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním omezením, které jsou znevýhodněny na otevřeném trhu práce, jsou omezeny svým zdravotním postižením při výběru povolání. Opakované selhávání v pokusu hledat si práci je pro ně demotivující, časová prodleva mezi stálými pracovními místy snižuje jejich kvalifikační připravenost, základní sociální dovednosti a oddaluje tak reálný nástup do zaměstnání. Opakovaná státní pomoc při ztrátě zaměstnání (evidence na úřadu práce, vyplácení dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek) bez individuální analýzy příčin neúspěchu při hledání, popř. setrvání v zaměstnání je velmi nákladná jak finančně, tak časově, přitom však procentuelně poměrně neúspěšná. 3.2 Průběh realizace poradenského programu z pohledu poradenské organizace a jejího kontaktu s klientem i ÚP Následující struktura se pokouší stručně a jasně popsat průběh poradenského programu z pohledu poradenské organizace a jejího kontaktu s klientem i ÚP. Jednotlivé kroky na sebe logicky navazují, jejich konkrétní realizace se samozřejmě v regionálním měřítku může v určitých aspektech lišit, avšak tento průběh se ze zkušeností jeví jako standradní průběh. K jednotlivým fázím se pak vyjadřují další subkapitoly. 15

16 Úvodní Zájem ÚP o realizaci poradenského programu + oslovení realizátora fáze Příprava Realizace Předložení nabídky a sepsání dohody o zabezpečení poradenského programu Zpracování informačního materiálu pro cílovou skupinu získání informací OZP o programu od zprostředkovatelů/ek ÚP (ústně/písemně) od odborných pracovníků ÚP od poradců z poradenských organizací informační výběrová schůzka veřejná část individuální rozhovory výběr klidentů dle dohody náhradníků sepsání dohody o vstupu do poradenského programu zahájení programu vyplnění osobního dotazníku (osobní data + očekávání + pracovní historie) realizace programu práce s klienty ukončení programu získání zpětné vazby výstupní dotazník (splnění očekávání + zpětná vazba k personálnímu i organizačnímu zajištění) pro potřeby poradenské organizace předání osvědčení, příp. jiných výstupních dokumentů předání výstupní zprávy ÚP nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení poradenskéh programu, pokud není v dohodě stanoveno jinak 3.3 Výběr klientů Způsob výběru klientů do skupiny poradenského programu se liší region od regionu. Lze však doporučit určité kroky, které se praxí ověřily a jejich realizace může dopomoci vyšší efektivitě a úspěšnosti programu. 16

17 Ačkoliv poradenské organizace mohou mít ve své evidenci dostatek osob, které by byly vhodnými účastníky poradenského programu, většinou záleží na úřadu práce, který řeší v rámci své působnosti otázky spojené s aktivní politikou zaměstnanosti vůči naší cílové skupině. Pokud tedy ÚP bude mít zájem o externí zajištění programu a osloví konkrétní organizaci, následovat by mělo oslovení potencitálních účastníků. Zde tedy mohou být využity různé zdroje, avšak pro vstup do poradenského programu musí účastníci splnit podmínku evidence uchazeče nebo zájemce o zaměstnání (tato podmínka neplatí pro pracovní rehabilitaci). Konkrétní informace o programu by měly být obsaženy v informačním materiálu - letáku, který bude distribuován zprostředkovateli/kami ÚP mezi OZP, které současně s jeho předáním budou pozvány na informační výběrovou schůzku. Ta by měla mít veřejnou část, kde jsou všichni zúčastnění seznámeni s cíli a obsahem poradenského programu. Po této části jsou účastníci vyzváni k individuálním rozhovorům, jejichž cílem je výběr skutečně vhodných účastníků. Tyto rozhovory jsou řízené odborníky z poradenských organizací a představují jakýsi screening motivace a možností klientů do programu vstoupit. Účelem je samozřejmě vybrat alespoň minimální dohodnutý počet. Z praxe je ověřeno v této fázi vytipovat i náhradníky. O konečném složení skupiny tedy rozhodují odborníci z řad lektorů a ostatních odborných pracovníků organizace, která bude zodpovědná za realizaci poradenského programu. Při rozhovorech se odborníci soustředí na určité skutečnosti: a) Typologie klientů Pokud je to možné, měla by vybraná skupina mít společný podstatný bod (to naše skupina splňuje již minimálně kritériem zdravotního postižení) pak se její členové mohou sehrát, porozumět si a být ochotni spolupracovat, radit si a hovořit o osobních záležitostech (s pocitem, že ostatní členové skupiny 17

18 porozumí). Pokud není možné nalézt takový styčný bod, je nutné s diverzitou skupiny pracovat jako s faktorem, který lze použít pro přenos vzájemných zkušeností a pochopení, to samozřejmě vyžaduje práci lektora profesionála. Heterogenní skupina tedy není negativním vstupním faktorem, pouze klade vyšší nároky na profesionální zajištění programu z personálního hlediska. Upozornění pro realizaci poradenských programů pro osoby se zravotním postižením a) není vhodné kombinovat v rámci jedné skupiny osoby s různým smyslovým postižením b) je vždy velmi důležité zvážit případné zařazení osoby s psychickou poruchou, její schopnost pracovat ve skupině apod., pokud není osoba psychicky stabilizovaná, není vhodným kandidátem pro takový program c) pokud je zařazena osoba se smyslovým postižením, je nutné mít na paměti zvýšené nároky na personální i technické zajištění (překladatel do znakové řeči, lupa, materiály v brailově písmu aj.), při zařazení osoby se smyslovým postižením bude rovněž vhodné v případě potřeby spolupracovat s rodinnými příslušníky příp. specializovaným pracovištěm, které je zaměřeno na práci výhradně s takovou skupinou osob d) v praxi se velmi osvědčilo do realizace programu včlenit prvky individuálních konzultací např. formou konzultačních dní, klientům poskytují důležitý individuální prostor v případě citlivých osobních záležitostí, které nechtějí řešit se skupinou Minimální kritéria, která by měl zájemce o program splňovat: a) minimální vzdělání ukončené základní se schopností číst a psát, 18

19 pokud nesplňuje tuto podmínku, měl by být klient doporučen do skupiny B viz dále Poradenský program pro osoby s mentálním postižením. b) osobní motivace ke změně b) Velikost skupiny Výběr klientů souvisí s velikostí skupiny, se kterou chceme pracovat. Ideální počet se pohybuje mezi 8 12 klienty. 8 klientů představuje minimální hranici pro efektivní skupinovou práci. Počet mezi 8 12 klienty umožňuje dobrou práci ve skupině (rozdělení rolí, rozehrání skupinové dynamiky apod.), i prostor pro jednotlivé členy (individuálně se vyjádřit, účastnit se přehrávání situací, nebýt pasivním členem skupiny). Výše uvedené platí pro osoby se zdravotním postižením bez mentálního postižení. Doporučená velikost skupiny u osob s mentálním postižením je 6 8 osob vzhledem k vyšším nárokům na lektorský tým. 3.4 Dohoda o účasti v programu mezi klientem a realizátorem programu Klient podepisuje vždy dohodu o vstupu do poradenské činnosti s úřadem práce. Realizátor poradenského programu by však měl mít vztah s klientem nějakým způsobem ošetřen za účelem ochrany klienta i realizátora. Tento vztah může řešit Dohoda o účasti či vstupu do poradenského programu, která vymezuje základní role realizátora a účastníka a obsahuje i ustanovení o ochraně osobních dat klienta získaných v průběhu programu. 3.5 Personální zajištění programu Za účelem kvalitního a profesionálního zajištění poradenského porgamu je zapotřebí počítat s personálními nároky na lektory a poradce a také na administrativní pracovníky. Tyto personální nároky se odrážejí v kalkulaci 19

20 předkládané ÚP před realizací programu. Zde je samozřejmě zásadní kvalitní lektorské zajištění. Samozřejmě záleží na možnostech poradenské organizace, avšak vhodné je zajištění výuky dvěma lektory, a to pro jejich zastupitelnost v případě absence jednoho z lektorů, vzájemné doplňování informací a přístupů ke klientům, rozdělení pozornosti a požadavků klientů na dvě osoby lektorů, vnímání dění ve skupině a zpětné vazby od klientů atd. Vhodné je určit jednoho z lektorů jako kontaktní osobu a organizátora kurzu a druhého jako pomocného lektora. Je nutné, aby nedocházelo k častému střídání více lektorů u dané skupiny. Podmínkou je zkušenost lektorů se skupinovou prací, znalost problematiky a vzdělání v oboru. (vhodnými lektory jsou osoby se vzděláními či praxí v oblasti sociální práce, sociální pedagogiky, pedagogiky, andragogiky, psychologie popř. jiné příbuzné obory ). 3.6 Organizační a technické zajištění programu a) Základní vybavení: Nábytek odpovídající počet stolů a židlí Meotar / dataprojektor/plátno Flipchart s papíry a fixy Tužky pro klienty / studijní podklady pro účastníky ( pracovní sešity ) Metodické listy pro lektora Třídnice, protokol BOZP, protokol o převzetí pomůcek Přístup k počítači, internetu Videokamera, videopřehrávač/dvd-přehrávač (vhodné je místnost vybavit rychlovarnou konvicí a dovolit klientům, aby si přinesly své hrníčky, kávu a čaj) b) Uspořádání místnosti Místnost pro pořádání programu by měla minimálně splňovat tato kritéria: 20

21 dostatečný počet stolů a židlí dle počtu účastníků, lektorů a případných hostů nerušenost od okolí (zabránit vstupům jiných osob, hluku z okolí apod.) potřebné technické zázemí viz výše místnost lze větrat a WC jsou v dosahu vstup je bezbariérový Uspořádání místnosti pro přednášení je pak tzv. podkovovitého tvaru (Jan L. Wage Strategie a taktika vyjednávání, Montanex 2000): tedy že stoly jsou uspořádány do tvaru písmene U, přednášející má samostatný stolek rohem navazující na jedno ukončení U (viz obrázek). Uspořádání podkova Výhody takového uspořádání: všichni členové skupiny na sebe vidí všichni členové skupiny mají od lektora stejnou míru pozornosti obrací se ke všem z nich všichni členové skupiny dobře vidí na vizuální pomůcky (fólie promítané na zeď, poznámky na flipchartu apod.) lektor může sedět, stát, chodit má dostatek prostoru a bude vždy viděn uspořádání stolů umožňuje i přehrávání situací díky prostoru uvnitř U 21

22 sezení za stolem poskytuje klientům větší pocit jistoty a soukromí (jsou za stolem schovaní, mohou se o něj opřít) a také pohodlí při psaní Projektové doporučení Pro uspořádání místnosti ke skupinové práci, především v oblasti témat, která se týkají osobnosti, kde je potřebný přímý kontakt lektora s účastníky a odstranění bariér je vhodnější zvolit uspořádání v kruhu, kde na sebe všichni rovněž vidí. Někteří účastníci mohou sice mít potíže s neexistující stolní bariérou, avšak je v kompetenci zkušeného lektora tyto rozpory vyladit. Uspořádání v kruhu rovněž umožňuje přehrávání modelových situaci a dalších dramatereapeutických technik. Uspořádání v kruhu c) Organizační zajištění kurzu Ve vztahu ke účastníkům je důležité, aby byly zřejmé a všem jasné následující informace: termíny a časy jednotlivých lekcí kurzu forma občerstvení a jeho hrazení (např. během kurzu máte kávu zdarma, během lekcí nebudeme jíst, kouřit smíte jen na chodbě apod.) délka a množství přestávek, možnost požádat o další/dřívější přestávku apod. 22

23 způsob komunikace (účastníků jsou vysvětlena základní pravidla komunikace např. jak se hlásit o slovo, opouštění místnosti bez udání důvodů apod.) způsob podávání návrhů a stížností atd. 3.7 Ukončení programu ovědčení, výstupní zprávy Klient by měla vždy obdržet písemné potvrzení o své účasti v programu, většinou se volí forma osvědčení nebo certifikátu apod. Při zahájení programu by mělo být účastníkům sděleno, jaká kritéria je zapotřebí splnit pro obdržení osvědčení. Pokud je aktivizačně motivační program kombinován např. s diagnostickými poradenskými činnostmi, je velmi důležité, aby klient obdržel písemný výstup i z těchto aktivit. Projektové doporučení Vycházet z metodického materiálu MPSV Informace o možnostech využití bilanční diagnostiky pro potřeby úřadu práce Ustanovení o závěrečné zprávě z bilanční diagnostiky lze jednoduše aplikovat i na ostatní diagnostické aktivity: Závěrečná zpráva by se měla stát dokumentem pro klienta, který mu usnadní orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách, vhodných postupech k nalezení pracovních příležitostí, klient zprávu může využít pro eventuální doložení jeho vhodnosti pro poptávanou profesi Komplexní zpráva je vlastnictvím pouze a jenom klienta Pokud zpráva obsahuje objektivní nález o klientovi (např. jeho 23

24 osobnostní charakteristiky, které nesouvisejí s pracovním uplatněním a jiné citlivé informace) měl by odpovědný pracovník ÚP obdržet redukovanou závěrečnou zprávu, která obsahuje anamnestické a profesní údaje, rámcově zdravotní stav, vzdělání a kvalifikaci + závěrečná doporučení směry, kterými se má klient, ale i poradenský pracovník ÚP řídit. Pokud účastník programu využívá ve vzdělávací nebo poradenské organizaci následné služby, může výstupní zprávu po dohodě a souhlasu účastníka obdržet rovněž odpovědný pracovník, který s klientem nadále spolupracuje a pomáhá mu v jeho pracovním uplatnění. Tato část velice významně souvisí s etikou práce odborníků, kteří v této oblasti zajišťují diagnostické činnosti. Tito odborníci se dostávají k velmi citlivým až intimním údajům. Proto je naprosto nezbytné, aby klient byl již v úvodu jakéhokoliv diagnostického procesu ubezpečen o důvěrnosti, dodržování odborné tajnosti všech údajů, které by mohly klientovi uškodit či naopak. Je třeba, aby klient věděl, že výstupní zpráva z diagnostického procesu bude v kompletní podobě předána pouze do jeho rukou, objednavatel (zadavatel), tzn. ÚP dostane k dispozici pouze zredukovanou verzi zprávy obsahující jen závěry a konkrétní doporučení. (převzato s Metodického pokynu pro bilanční diagnostiku). 3.8 Obecná doporučení a cíle pro realizaci poradenských programů Vytvořit pro výuku přátelské, bezpečné a příjemné prostředí. Zaměřit se na překonání počátečních obav účastníků ze selhání. Pečlivě zmapovat očekávání jednotlivých účastníků. Pozvolna a nenásilně překonat adaptační potíže v novém prostředí. 24

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením 1 Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Materiál vznikl prostřednictvím

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE

REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE REHABILITACE AKTIVACE PRÁCE Metodika pilotního ověřování Projekt zaměřený na vytvoření modelu integrovaného systému pracovní rehabilitace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ Dům řemesel je součástí projektu Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů v rámci iniciativy Společenství

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce - občanské sdružení, založeno 2004, 32 obcí okr. Rychnov n/kněžnou - 6 zaměstnanců, sídlo Skuhrov n/bělou cíl: pomoc při prospěšném rozvoji regionu oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (kód: 75-002-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód:

Více