Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Materiál vznikl prostřednictvím spolupráce těchto organizací: Vzdělávací společnost Edost s.r.o. - Chomutov Sociální agentura, o.s. Ústí nad Labem Mesada, o.s - Písek Česká abilympijská asociace, o.s. - Pardubice Alfa i Omega, o.s. Ústí nad Orlicí Poe Educo, spol. s r.o. - Karviná Trinitas, o.s. - Opava Aklub, o.s. - Bruntál 2

3 Obsah Úvod 4 1. Cíl Projektové řešení aktivizačně motivační poradenský modul Obecné cíle aktivizačně poradenského modulu Metodologické řešení Struktura aktivizačně poradenského modulu navržená k pilotnímu ověřování v rámci projektu Rehabilitace-Aktivace-Práce Výstup pilotního ověřování z hlediska obsahové struktury aktivizačních poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Aktivizační poradenský program pro OZP typ A Poradenský program pro OZP typ B Metodické poznámky k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Cíl a cílová skupina Průběh realizace poradenského programu z pohledu poradenské organizace a jejího kontaktu s klientem i ÚP Dohoda o účasti v programu mezi klientem a realizátorem programu Personální zajištění programu Organizační a technické zajištění programu Ukončení programu ovědčení, výstupní zprávy Obecná doporučení a cíle pro realizaci poradenských programů Metodické zajištění programu Základní metodický postup Základní metody Metodické listy

4 Úvod V rámci projektu Rehabilitace-Aktivace-Práce byl ve 12 regionech realizován kombinovaný poradenský program pro osoby se zdravotním postižením. Tento poradenský program se skládal ze třech typů poradenských aktivit: a) aktivizačně motivační část skupinová forma poradenství zaměřená na motivaci, aktivizaci klientů v oblasti hledání možného pracovního uplatnění b) psychodiagnostická část zaměřená na zhodnocení osobnostních dispozic klientů v oblasti pracovního uplatnění c) ergodiagnostická část zaměřená na komplexní zhodnocení pracovního potenciálu Je nutno poznamenat již v úvodu, že cílem této kombinace nebyla pouze komplexní práce s klienty, avšak takto sestavený poradenský program představoval pro zapojené partnery nástroj ověření hned několika projektem řešených okruhů. Do realizace poradenského programu byly v jednotlivých regionech různou měrou zapojeny různé typy subjektů, to vytvářelo předpoklad pro ověření jednoho z pilířů celého projektu, a to regionálních sítí spolupráce. Dále v rámci diagnostických bloků byly ověřovány metodiky hodnocení pracovního potenciálu. A konečně v bloku aktivizačně motivačním byla ověřována projektem nastavená strukutura poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením zaměřená na aktivizaci a motivaci v oblasti hledání pracovního uplatnění, kterou se zabývá právě tento materiál. 4

5 1. Cíl Cílem tohoto metodického materiálu je aplikovat získané zkušenosti z pilotního ověřování do návrhu strukutury aktivizačního poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením, která by měla v podstatě sloužit jako metodický podklad pro realizaci podobných programů v širokém měřítku a dopomoci tak v budoucnosti standardizaci v této oblasti. Materiál pak bude použitelný jak pro odpovědné pracovníky úřadů práce, tak pro organizace, které se realizací poradenských programů pro cílovou skupinu zdravotně postižených zabývají. Pro odpovědné pracovníky úřadů práce může materiál sloužit jako vodítko při posuzování nabídek poradenských programů. Cílem projektu je doporučit navržené postupy ke zpracování do normativní instrukce, jako je např. již zpracována instrukce MPSV pro realizaci JOB klubů. V tomto materiálu bychom chtěli také vymezit některé procedurální kroky, které souvisejí s realizací poradenských programů, např. způsob výběru klientů a administrace výstupů poradenského programu. 1.1 Projektové řešení aktivizačně motivační poradenský modul Metodika aktivzačně-motivačního poradenského modulu byla připravena pracovní skupinou Modulu II za stanovených podmínek: 1) obsahová struktura a forma realizovaného programu bude jednotná a závazná 2) program bude pilotně ověřen ve 12-ti rozdílných regionálních podmínkách 3) realizace programu musí přihlédnout k různé zkušenosti a dovednosti jeho organizátorů a lektorů Pracovní skupina, složená z partnerů projektu, vycházela při tvorbě této metodiky z vlastních zkušeností při realizaci podobných aktivizačně 5

6 motivačních programů, uskutečňovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, zvláště potom pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Vycházela rovněž z toho, že lektoři i organizátoři, kteří budou tento program realizovat, jsou erudovanými specialisty se zkušenostmi a praktickými dovednostmi, ale i takoví, kteří se zapojují do programů pracovní rehabilitace poprvé. 1.2 Obecné cíle aktivizačně poradenského modulu přispět ke zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání možného uplatnění na trhu práce přispět k osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce i v osobním životě prostřednitvím modelových situací přispět k lepší orientaci klientů v nabídkách zaměstnání poskytovaných různými formami, přispět k osvojení základních pravidel psaní žádosti, životopisu a přípravy na přijímací pohovor přispěk ke schopnosti klienta interpretovat získané poznatky do aktuálních situací a možností v rámci trhu práce přispět k aktivizaci osobnosti klienta (prezentace, sebevědomí, sociální kontatk, apod.) přispět k lepšímu porozumění klienta sebe sama a svým reakcím a uvědomit si své možnosti a význam zvládání svého aktuálního stavu a reakcí přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění klientů 6

7 1.3 Metodologické řešení V součinnosti s partnery projektu byl navržen způsob vnitřně diferencovaného aktivizačního modulu k získání klíčových kompetencí pro stanovení dalšího postupu práce s klientem. Za tím účelem byla vytvořena pracovní skupina z relevantních partnerů: AKLUB - Bruntál, Mesada - Písek, Sociální agentura Ústí nad Labem, Česká abilympijská asociace Pardubice, Vzdělávací společnost Edost s.r.o. - Chomutov, POE Educo s.r.o. Karviná, Alfa i Omega Ústí nad Orlicí, Trinitas Opava, aby vytvořila, na podkladě svých zkušeností metodiku Aktivizačně motivačního poradenského modulu, pro účely pilotního ověření. Výstupem této skupiny byla odsouhlasená struktura celého modulu jak z hlediska časového tak obsahového. Dále bylo pro realizi vytvořeno 15 metodických listů, které kopírovaly obsahovou strukturu modulu. Za realizaci aktivizačního modulu byla v každém regionu zodpovědná příslušná organizace. Výsledné zabezpeční bylo následující: Region Sokolov Chomutov Most Teplice Ústí nad Labem Písek Tábor Pardubice Hradec Králové Karviná Opava Bruntál Zodpovědný subjekt Sociální agentura Edost s.r.o. Edost s.r.o. Edost s.r.o Sociální agentura Mesada Koník Česká abylimpijská asociace Alfa i Omega Poe Educo s.r.o. Trinitas Aklub 7

8 1.4 Struktura aktivizačně poradenského programu navržená k pilotnímu ověřování v rámci projektu Rehabilitace-Aktivace- Práce Téma Cíl Časová dotace 1. Vstupní seznamovací rozhovor 2.Sebepoznání 3. Pocit vlastní hodnoty 4. Motivace účastníků 5. Zátěž a stres Seznámit účastníky s programem a vzájemně se poznat Uvědomit si sám sebe, své schopnosti, temperament, osobnostní rysy, stanovení osobních cílů, výklad osobnosti, pozitivní myšlení Uvědomit si pojem vlastní hodnoty, roli uznání a akceptace Uvědomit si význam a roli motivace, poznat strukturu motivačního procesu Získání informací o zátěži a stresu. Uvědomění si svých stresových faktorů, pocitu ohrožení, významu obranných mechanismů, strategie zvládání 3 hodiny 5 hodin 3 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 6. Sociální dovednosti a sociální chování 7. Komunikace Zvládat a řešit vliv sociálních jevů na osobnost; znalost asertivity a mezilidských transakcí, řešení konfliktů Umění komunikace a sebeprezentace, utváření mezilidských vztahů, zvládání komunikační strategie při získávání zaměstnání 5 hodin 5 hodin 8. Kontakt s firmou 9. Inzerát úloha a význam 10. Telefonování struktura a strategie průběhu rozhovoru Umět se orientovat v nabídce pracovních možností, navázat kontakt s potenciálním zaměstnavatelem a získat pozvání k vlastní prezentaci Poznat strukturu inzerátu, umět vyhodnotit inzerát. Vytvořit vlastní inzerát Účelné použití telefonu při získávání pracovního místa 5 hodin 2 hodiny 3 hodiny 11. Žádost o místo Příprava zpracování efektivní žádosti o místo 2 hodiny 12. Životopis Sestavení funkčního životopisu 3 hodiny 13. Přijímací pohovor Zvládnutí přijímacího pohovoru 5 hodin 14. Právní oblast pro OZP Účastníci se seznámi s vybranými ustanoveními Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce atd. Uvědomí si práva a povinnosti, které jim z platné legislativy plynoul 5 hodin 15. Závěr programu Zhodnocení (očekávní vs. naplnění očekávání) 2 hodiny 8

9 2. Výstup pilotního ověřování z hlediska obsahové struktury aktivizačních poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Aktivizačně poradenský blok je založen na vzájemném působení lektora a posluchače. Neslouží k pouhému předání informací, postupů, forem a kriterií pro prosazení se na trhu práce, ale k jejich praktickému osvojení. Toho lze dosáhnout interakčním výcvikem, který umožňuje osvojování dovedností až do úrovně žádoucích návyků a adekvátních postojů. Zásadním výstupem pilotního ověřování z hlediska struktury aktivizačních poradenských programů jsou následující zjištění: navrhovaná struktura aktivizačního poradenského programu z obsahového hlediska vyhovuje pro cílovou skupinu, ovšem s výjimkou osob s mentálním postižením z hlediska časového se touto strukturou lze řídit, avšak z pilotního ověřování jasně vyplynulo, že je zapotřebí více času věnovat modelovým situacím na trhu práce z výše uvedeného vyplývá, že časové dotace jsou orientační a lze tyto časy upravovat dle potřeb klientů a úřadu práce v projektu se rovněž osvědčila kombinace této formy poradenské činnosti s diagnostickými metodami 9

10 Opatření: Na základě výše zmíněné problematiky s použitím metodiky pro osoby s mentálním postižením, doporučují autoři tohoto materiálu 2 základní typy aktivizačního poradenského programu pro osoby se zdravotním postižením: Typ A - Aktivizační poradenský program pro osoby se zdravotním postižením Typ B Aktivizační poradenský program pro osoby s mentálním postižením 2.1 Aktivizační poradenský program pro OZP typ A Úvod Aktivizační poradenský program pro OZP je forma poradenské činnosti, která probíhá skupinově. ÚP ji může realizovat z interních nebo externích zdrojů dle svých finančních a personálních možností. Důležitou roli zde hraje výběr klientů, kteří budou takovým programem procházet. Odpovědný úředník ÚP nabízí osobám se zdravotním postižením možnost účasti v takovém programu. To představuje jakési první kolo výběru. Následovat by měla informační výběrová schůzka, kam jsou pozváni úřadem práce všichni oslovení. Účelem této schůzky je seznámení s obsahem programu a motivace k účasti na něm to je její první část. Následovat by měly individuální pohovory odborníků - realizátorů s klienty, jejichž cílem je zjistit postoj klientů k účasti na programu a na základě těcho pohovorů je vybrat skupinu, která by měla programem projít. Ideální počet skupinového poradenství se pohybuje v rozmezí 8-12 osob. Není od věci si na těchto schůzkách vytipovat i případné náhradníky. 10

11 Cíle aktivizačního poradenského programu pro OZP přispět ke zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání možného uplatnění na trhu práce přispět k osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce i v osobním životě prostřednitvím modelových situací přispět k lepší orientaci klientů v nabídkách zaměstnání poskytovaných různými formami přispět k osvojení základních pravidel psaní žádosti, životopisu a přípravy na přijímací pohovor přispět ke schopnosti klienta interpretovat získané poznatky do aktuálních situací a možností v rámci trhu práce přispět k aktivizaci osobnosti klienta (prezentace, sebevědomí, sociální kontakt, apod.) přispět k lepšímu porozumění klienta sebe sama a svým reakcím a uvědomit si své možnosti a význam zvládání svého aktuálního stavu a reakcí přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění klientů Metodologické řešení - Struktura programu Zde záměrně neuvádíme časový rozvrh z již výše uvedených důvodů, v praxi tyto programy mohou trvat hodin, pokud jsou programy kratší většinou se věnují tématům 6-14 a soustředí se tedy především na dovednosti směřující k lepší orientaci na trhu práce a praktickému nácviku. 11

12 1. Vstupní seznamovací rozhovor 2. Sebepoznání 3. Pocit vlastní hodnoty 4. Motivace účastníků 5. Zátěž a stres 6. Sociální dovednosti a sociální chování 7. Komunikace 8. Kontakt s firmou 9. Inzerát úloha a význam Telefonování struktura a strategie 10. průběhu rozhovoru 11. Žádost o místo 12. Životopis 13. Přijímací pohovor 14. Právní oblast pro OZP 15. Závěr programu 2.2 Poradenský program pro OZP typ B Úvod Projektovým poradenským programem procházeli klienti bez dalšího rozčleňování vzhledem k jejich postižení ať již fyzického či mentálního. V průběhu realizace se potvrdilo, že struktura programu nastavená projektem je nevhodná pro osoby s mentálním postižením, a proto pracovní skupina Modulu II navrhla typ zkráceného aktivizačního programu pro tuto cílovou skupinu předvším z obsahového hlediska. Pro osoby s mentálním postižením jsou velmi náročná témata vyžadující vyšší míru abstraktního myšlení. Proto v níže navrhované struktuře je jistý odklon od osobnostních témat a dále opakování některých témat pro účely 12

13 zpevnění získávaných komeptencí. Pro tuto skupinu jsou také velmi vhodná témata jako je např. společenské chování, efektivní organizace času apod. Níže uvedená struktura vychází z dlouhodobých zkušeností partnerských organizací, které s cílovou skupinou osob s mentálním postižení pracují, především České abylimpijské asociace a Mesady. Cíl poradenského programu pro OZP přispět ke zlepšení orientace klientů v oblasti vyhledávání možného uplatnění na trhu práce přispět k osvojení si dovedností potřebných pro uplatnění se na trhu práce i v osobním životě prostřednitvím modelových situací přispět k lepší orientaci klientů v nabídkách zaměstnání poskytovaných různými formami přispět k osvojení základních pravidel psaní žádosti, životopisu a přípravy na přijímací pohovor přispět k lepšímu porozumění klienta sebe sama a svým reakcím a uvědomit si své možnosti a význam zvládání svého aktuálního stavu a reakcí přispět k vyšší motivaci k pracovnímu uplatnění klientů 13

14 Metodologické řešení 1. den 2. den 3. den 4. den 5. den Vzájemné představení účastníků (sociální hry ledolamy ) Péče o vzhled, hygiena a úroveň Společenského chování Průvodní (motivační) Dopis Pohovor se zaměstnavatelem PC zpracování životopisu Metody hledání práce Efektivní organizace času Pracovně Právní Aspekty, Povinnosti vůči zaměstnavateli Jak se vyrovnat s kritikou na pracovišti Internet vyhledávání a zadávání inzerátů Lidská komunikace (slyšení a naslouchání, komunikace Konflikty, stres, asertivita, relaxace) Reálný pohled na vlastní schopnosti Pohovor se Zaměstnavatelem (modelové situacetelefonicky 15 PC Word úprava texu Závěrečné shrnutí a opakování Životopis Životopis (obsah, způsob sdělení informací v případě zdravotních omezení) Vyplňování dotazníků 3. Metodické poznámky k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením 3.1 Cíl a cílová skupina Cílem programu je předat koncovým uživatelům informace a zkušenosti potřebné k co možná nejsamostatnějšímu hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Absolventi poradenského programu budou po jeho ukončení vybaveni potřebnými informacemi po stránce teoretické i praktické natolik, aby si již práci mohli hledat zcela sami, popřípadě s částečnou pomocí profesionálů. Sníží se tak prodleva mezi jednotlivými zaměstnáními, popř. klient bude předcházet konfliktům či jiným překážkám na pracovišti (konzultace s právníkem ohledně smlouvy, řešení konfliktů na pracovišti, 14

15 schopnost obrany proti nežádoucímu chování zaměstnanců nebo zaměstnavatele apod.). Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním omezením, které jsou znevýhodněny na otevřeném trhu práce, jsou omezeny svým zdravotním postižením při výběru povolání. Opakované selhávání v pokusu hledat si práci je pro ně demotivující, časová prodleva mezi stálými pracovními místy snižuje jejich kvalifikační připravenost, základní sociální dovednosti a oddaluje tak reálný nástup do zaměstnání. Opakovaná státní pomoc při ztrátě zaměstnání (evidence na úřadu práce, vyplácení dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek) bez individuální analýzy příčin neúspěchu při hledání, popř. setrvání v zaměstnání je velmi nákladná jak finančně, tak časově, přitom však procentuelně poměrně neúspěšná. 3.2 Průběh realizace poradenského programu z pohledu poradenské organizace a jejího kontaktu s klientem i ÚP Následující struktura se pokouší stručně a jasně popsat průběh poradenského programu z pohledu poradenské organizace a jejího kontaktu s klientem i ÚP. Jednotlivé kroky na sebe logicky navazují, jejich konkrétní realizace se samozřejmě v regionálním měřítku může v určitých aspektech lišit, avšak tento průběh se ze zkušeností jeví jako standradní průběh. K jednotlivým fázím se pak vyjadřují další subkapitoly. 15

16 Úvodní Zájem ÚP o realizaci poradenského programu + oslovení realizátora fáze Příprava Realizace Předložení nabídky a sepsání dohody o zabezpečení poradenského programu Zpracování informačního materiálu pro cílovou skupinu získání informací OZP o programu od zprostředkovatelů/ek ÚP (ústně/písemně) od odborných pracovníků ÚP od poradců z poradenských organizací informační výběrová schůzka veřejná část individuální rozhovory výběr klidentů dle dohody náhradníků sepsání dohody o vstupu do poradenského programu zahájení programu vyplnění osobního dotazníku (osobní data + očekávání + pracovní historie) realizace programu práce s klienty ukončení programu získání zpětné vazby výstupní dotazník (splnění očekávání + zpětná vazba k personálnímu i organizačnímu zajištění) pro potřeby poradenské organizace předání osvědčení, příp. jiných výstupních dokumentů předání výstupní zprávy ÚP nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení poradenskéh programu, pokud není v dohodě stanoveno jinak 3.3 Výběr klientů Způsob výběru klientů do skupiny poradenského programu se liší region od regionu. Lze však doporučit určité kroky, které se praxí ověřily a jejich realizace může dopomoci vyšší efektivitě a úspěšnosti programu. 16

17 Ačkoliv poradenské organizace mohou mít ve své evidenci dostatek osob, které by byly vhodnými účastníky poradenského programu, většinou záleží na úřadu práce, který řeší v rámci své působnosti otázky spojené s aktivní politikou zaměstnanosti vůči naší cílové skupině. Pokud tedy ÚP bude mít zájem o externí zajištění programu a osloví konkrétní organizaci, následovat by mělo oslovení potencitálních účastníků. Zde tedy mohou být využity různé zdroje, avšak pro vstup do poradenského programu musí účastníci splnit podmínku evidence uchazeče nebo zájemce o zaměstnání (tato podmínka neplatí pro pracovní rehabilitaci). Konkrétní informace o programu by měly být obsaženy v informačním materiálu - letáku, který bude distribuován zprostředkovateli/kami ÚP mezi OZP, které současně s jeho předáním budou pozvány na informační výběrovou schůzku. Ta by měla mít veřejnou část, kde jsou všichni zúčastnění seznámeni s cíli a obsahem poradenského programu. Po této části jsou účastníci vyzváni k individuálním rozhovorům, jejichž cílem je výběr skutečně vhodných účastníků. Tyto rozhovory jsou řízené odborníky z poradenských organizací a představují jakýsi screening motivace a možností klientů do programu vstoupit. Účelem je samozřejmě vybrat alespoň minimální dohodnutý počet. Z praxe je ověřeno v této fázi vytipovat i náhradníky. O konečném složení skupiny tedy rozhodují odborníci z řad lektorů a ostatních odborných pracovníků organizace, která bude zodpovědná za realizaci poradenského programu. Při rozhovorech se odborníci soustředí na určité skutečnosti: a) Typologie klientů Pokud je to možné, měla by vybraná skupina mít společný podstatný bod (to naše skupina splňuje již minimálně kritériem zdravotního postižení) pak se její členové mohou sehrát, porozumět si a být ochotni spolupracovat, radit si a hovořit o osobních záležitostech (s pocitem, že ostatní členové skupiny 17

18 porozumí). Pokud není možné nalézt takový styčný bod, je nutné s diverzitou skupiny pracovat jako s faktorem, který lze použít pro přenos vzájemných zkušeností a pochopení, to samozřejmě vyžaduje práci lektora profesionála. Heterogenní skupina tedy není negativním vstupním faktorem, pouze klade vyšší nároky na profesionální zajištění programu z personálního hlediska. Upozornění pro realizaci poradenských programů pro osoby se zravotním postižením a) není vhodné kombinovat v rámci jedné skupiny osoby s různým smyslovým postižením b) je vždy velmi důležité zvážit případné zařazení osoby s psychickou poruchou, její schopnost pracovat ve skupině apod., pokud není osoba psychicky stabilizovaná, není vhodným kandidátem pro takový program c) pokud je zařazena osoba se smyslovým postižením, je nutné mít na paměti zvýšené nároky na personální i technické zajištění (překladatel do znakové řeči, lupa, materiály v brailově písmu aj.), při zařazení osoby se smyslovým postižením bude rovněž vhodné v případě potřeby spolupracovat s rodinnými příslušníky příp. specializovaným pracovištěm, které je zaměřeno na práci výhradně s takovou skupinou osob d) v praxi se velmi osvědčilo do realizace programu včlenit prvky individuálních konzultací např. formou konzultačních dní, klientům poskytují důležitý individuální prostor v případě citlivých osobních záležitostí, které nechtějí řešit se skupinou Minimální kritéria, která by měl zájemce o program splňovat: a) minimální vzdělání ukončené základní se schopností číst a psát, 18

19 pokud nesplňuje tuto podmínku, měl by být klient doporučen do skupiny B viz dále Poradenský program pro osoby s mentálním postižením. b) osobní motivace ke změně b) Velikost skupiny Výběr klientů souvisí s velikostí skupiny, se kterou chceme pracovat. Ideální počet se pohybuje mezi 8 12 klienty. 8 klientů představuje minimální hranici pro efektivní skupinovou práci. Počet mezi 8 12 klienty umožňuje dobrou práci ve skupině (rozdělení rolí, rozehrání skupinové dynamiky apod.), i prostor pro jednotlivé členy (individuálně se vyjádřit, účastnit se přehrávání situací, nebýt pasivním členem skupiny). Výše uvedené platí pro osoby se zdravotním postižením bez mentálního postižení. Doporučená velikost skupiny u osob s mentálním postižením je 6 8 osob vzhledem k vyšším nárokům na lektorský tým. 3.4 Dohoda o účasti v programu mezi klientem a realizátorem programu Klient podepisuje vždy dohodu o vstupu do poradenské činnosti s úřadem práce. Realizátor poradenského programu by však měl mít vztah s klientem nějakým způsobem ošetřen za účelem ochrany klienta i realizátora. Tento vztah může řešit Dohoda o účasti či vstupu do poradenského programu, která vymezuje základní role realizátora a účastníka a obsahuje i ustanovení o ochraně osobních dat klienta získaných v průběhu programu. 3.5 Personální zajištění programu Za účelem kvalitního a profesionálního zajištění poradenského porgamu je zapotřebí počítat s personálními nároky na lektory a poradce a také na administrativní pracovníky. Tyto personální nároky se odrážejí v kalkulaci 19

20 předkládané ÚP před realizací programu. Zde je samozřejmě zásadní kvalitní lektorské zajištění. Samozřejmě záleží na možnostech poradenské organizace, avšak vhodné je zajištění výuky dvěma lektory, a to pro jejich zastupitelnost v případě absence jednoho z lektorů, vzájemné doplňování informací a přístupů ke klientům, rozdělení pozornosti a požadavků klientů na dvě osoby lektorů, vnímání dění ve skupině a zpětné vazby od klientů atd. Vhodné je určit jednoho z lektorů jako kontaktní osobu a organizátora kurzu a druhého jako pomocného lektora. Je nutné, aby nedocházelo k častému střídání více lektorů u dané skupiny. Podmínkou je zkušenost lektorů se skupinovou prací, znalost problematiky a vzdělání v oboru. (vhodnými lektory jsou osoby se vzděláními či praxí v oblasti sociální práce, sociální pedagogiky, pedagogiky, andragogiky, psychologie popř. jiné příbuzné obory ). 3.6 Organizační a technické zajištění programu a) Základní vybavení: Nábytek odpovídající počet stolů a židlí Meotar / dataprojektor/plátno Flipchart s papíry a fixy Tužky pro klienty / studijní podklady pro účastníky ( pracovní sešity ) Metodické listy pro lektora Třídnice, protokol BOZP, protokol o převzetí pomůcek Přístup k počítači, internetu Videokamera, videopřehrávač/dvd-přehrávač (vhodné je místnost vybavit rychlovarnou konvicí a dovolit klientům, aby si přinesly své hrníčky, kávu a čaj) b) Uspořádání místnosti Místnost pro pořádání programu by měla minimálně splňovat tato kritéria: 20

21 dostatečný počet stolů a židlí dle počtu účastníků, lektorů a případných hostů nerušenost od okolí (zabránit vstupům jiných osob, hluku z okolí apod.) potřebné technické zázemí viz výše místnost lze větrat a WC jsou v dosahu vstup je bezbariérový Uspořádání místnosti pro přednášení je pak tzv. podkovovitého tvaru (Jan L. Wage Strategie a taktika vyjednávání, Montanex 2000): tedy že stoly jsou uspořádány do tvaru písmene U, přednášející má samostatný stolek rohem navazující na jedno ukončení U (viz obrázek). Uspořádání podkova Výhody takového uspořádání: všichni členové skupiny na sebe vidí všichni členové skupiny mají od lektora stejnou míru pozornosti obrací se ke všem z nich všichni členové skupiny dobře vidí na vizuální pomůcky (fólie promítané na zeď, poznámky na flipchartu apod.) lektor může sedět, stát, chodit má dostatek prostoru a bude vždy viděn uspořádání stolů umožňuje i přehrávání situací díky prostoru uvnitř U 21

22 sezení za stolem poskytuje klientům větší pocit jistoty a soukromí (jsou za stolem schovaní, mohou se o něj opřít) a také pohodlí při psaní Projektové doporučení Pro uspořádání místnosti ke skupinové práci, především v oblasti témat, která se týkají osobnosti, kde je potřebný přímý kontakt lektora s účastníky a odstranění bariér je vhodnější zvolit uspořádání v kruhu, kde na sebe všichni rovněž vidí. Někteří účastníci mohou sice mít potíže s neexistující stolní bariérou, avšak je v kompetenci zkušeného lektora tyto rozpory vyladit. Uspořádání v kruhu rovněž umožňuje přehrávání modelových situaci a dalších dramatereapeutických technik. Uspořádání v kruhu c) Organizační zajištění kurzu Ve vztahu ke účastníkům je důležité, aby byly zřejmé a všem jasné následující informace: termíny a časy jednotlivých lekcí kurzu forma občerstvení a jeho hrazení (např. během kurzu máte kávu zdarma, během lekcí nebudeme jíst, kouřit smíte jen na chodbě apod.) délka a množství přestávek, možnost požádat o další/dřívější přestávku apod. 22

23 způsob komunikace (účastníků jsou vysvětlena základní pravidla komunikace např. jak se hlásit o slovo, opouštění místnosti bez udání důvodů apod.) způsob podávání návrhů a stížností atd. 3.7 Ukončení programu ovědčení, výstupní zprávy Klient by měla vždy obdržet písemné potvrzení o své účasti v programu, většinou se volí forma osvědčení nebo certifikátu apod. Při zahájení programu by mělo být účastníkům sděleno, jaká kritéria je zapotřebí splnit pro obdržení osvědčení. Pokud je aktivizačně motivační program kombinován např. s diagnostickými poradenskými činnostmi, je velmi důležité, aby klient obdržel písemný výstup i z těchto aktivit. Projektové doporučení Vycházet z metodického materiálu MPSV Informace o možnostech využití bilanční diagnostiky pro potřeby úřadu práce Ustanovení o závěrečné zprávě z bilanční diagnostiky lze jednoduše aplikovat i na ostatní diagnostické aktivity: Závěrečná zpráva by se měla stát dokumentem pro klienta, který mu usnadní orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách, vhodných postupech k nalezení pracovních příležitostí, klient zprávu může využít pro eventuální doložení jeho vhodnosti pro poptávanou profesi Komplexní zpráva je vlastnictvím pouze a jenom klienta Pokud zpráva obsahuje objektivní nález o klientovi (např. jeho 23

24 osobnostní charakteristiky, které nesouvisejí s pracovním uplatněním a jiné citlivé informace) měl by odpovědný pracovník ÚP obdržet redukovanou závěrečnou zprávu, která obsahuje anamnestické a profesní údaje, rámcově zdravotní stav, vzdělání a kvalifikaci + závěrečná doporučení směry, kterými se má klient, ale i poradenský pracovník ÚP řídit. Pokud účastník programu využívá ve vzdělávací nebo poradenské organizaci následné služby, může výstupní zprávu po dohodě a souhlasu účastníka obdržet rovněž odpovědný pracovník, který s klientem nadále spolupracuje a pomáhá mu v jeho pracovním uplatnění. Tato část velice významně souvisí s etikou práce odborníků, kteří v této oblasti zajišťují diagnostické činnosti. Tito odborníci se dostávají k velmi citlivým až intimním údajům. Proto je naprosto nezbytné, aby klient byl již v úvodu jakéhokoliv diagnostického procesu ubezpečen o důvěrnosti, dodržování odborné tajnosti všech údajů, které by mohly klientovi uškodit či naopak. Je třeba, aby klient věděl, že výstupní zpráva z diagnostického procesu bude v kompletní podobě předána pouze do jeho rukou, objednavatel (zadavatel), tzn. ÚP dostane k dispozici pouze zredukovanou verzi zprávy obsahující jen závěry a konkrétní doporučení. (převzato s Metodického pokynu pro bilanční diagnostiku). 3.8 Obecná doporučení a cíle pro realizaci poradenských programů Vytvořit pro výuku přátelské, bezpečné a příjemné prostředí. Zaměřit se na překonání počátečních obav účastníků ze selhání. Pečlivě zmapovat očekávání jednotlivých účastníků. Pozvolna a nenásilně překonat adaptační potíže v novém prostředí. 24

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více