Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn."

Transkript

1 Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat s výjimkou orby Odbor rozvoje, majetku a investic předložil na jednání Rady města Česká Lípa dne materiál ohledně stanovení pravidel pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat s výjimkou orby - viz příloha tohoto materiálu. Materiál byl připraven na základě schváleného usnesení zastupitelstva města č. 500/D/2013 ze dne , kde zastupitelstvo uložilo 1. místostarostovi panu Jiřímu Kočandrlemu stanovit pravidla výběrových řízení pronájmu zemědělských ploch formou zajišťující průhlednost a současně i zvýšení příjmů rozpočtu města. V České Lípě dne Podpis zpracovatele: Gürthová Blanka referent úseku prodejů a pronájmů Bc. Nebřenská Jolana vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic

2 Příloha Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat s výjimkou orby Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká Lípa č dne. a určují podmínky, za nichž město Česká Lípa pronajímá přesně identifikované pozemky ve svém vlastnictví pro zemědělské účely s výjimkou orby (dále jen pozemky). Podrobná identifikace všech nabízených pozemků dle katastrálních území je uvedena v příloze a tvoří nedílnou součást těchto pravidel. U vyjmenovaných pozemků má město Česká Lípa záměr je za stanovených podmínek pronajímat soukromým subjektům. I. Podmínky pronájmu: 1. Účel pronájmu Pozemky mohou být pronajímány výhradně za účelem sklizně zelené píce a pastvy hospodářských zvířat. Pronájem za účelem orby či jiného zemědělského využití se nepřipouští. 2. Podmínky pronájmu Nájemní smlouva může být uzavřena pouze při akceptování veškerých obecných a individuálních podmínek nájemního vztahu ze strany nájemce. Obecné podmínky: - akceptování zatížení pozemku věcným břemenem včetně veškerých sítí a umožnění přístupu na pozemek za účelem jejich údržby a revizí - dodržení podmínek stanovených správcem zeleně, tj. a) provedení seče travního porostu minimálně 2 x ročně s tím, že 1. seč pozemku bude provedena na základě výzvy pronajímatele v průběhu měsíce června, nejpozději v červenci b) bez souhlasu vlastníka nebude nájemce provádět zásahy do dřevin (např. nekácet stromy, keře) Individuální podmínky vztahující se ke konkrétním pozemkům budou vždy zveřejněny společně s konkrétním záměrem pronájmu. Tyto podmínky stanovuje odbor rozvoje, majetku a investic na základě dostupných informací o jednotlivých pozemcích po projednání ve výboru pro prodej a pronájem nemovitostí. 3. Doba pronájmu Pozemky se pronajímají výhradně na dobu určitou v trvání maximálně 5 let. Pronájem pozemků na dobu neurčitou se nepřipouští. Nájemní smlouva bude vždy obsahovat ujednání o

3 možnosti ukončení platnosti smlouvy v případě porušení podmínek nájmu ze strany nájemce, přičemž musí být dodrženy zákonem stanovené výpovědní lhůty. 4. Cena pronájmu Minimální cena nájemného se stanovuje jako cena pronájmu 1 m 2 pozemku na dobu jednoho roku ve výši 0,10 Kč. Celková cena nájemného v nájemní smlouvě bude zaokrouhlena na celé koruny. II. Výběr nájemce 1. Výběr nájemce pozemků bude vždy probíhat transparentně výběrem z doručených nabídek zájemců za podmínek popsaných v těchto pravidlech. 2. Záměry pronájmu budou vždy zveřejňovány na úřední desce města Česká Lípa po dobu nejméně 15 dnů jako záměry pronajmout jediný samostatný pozemek nebo soubor pozemků, které v terénu tvoří ucelenou plochu vhodnou k pronájmu jednomu nájemci. Zájemci o pronájem mohou v případě zveřejněného záměru pronajmout soubor pozemků podávat nabídku pouze na pronájem celého zveřejněného souboru pozemků, nikoli na jednotlivé pozemky samostatně. 3. Ve zveřejněném záměru pronájmu budou vždy uvedeny obecné a individuální podmínky pronájmu vztahující se k nabízenému pozemku či souboru pozemků a dále informace o lhůtě a způsobu podání nabídek. Dále bude zveřejněný záměr obsahovat dobu, na kterou je pozemek nabízen k pronájmu, a celkové minimální požadované nájemné. 4. Nabídky budou přijímány výhradně v písemné podobě na podatelně MěÚ doručením poštou či osobním podáním v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena identifikačními údaji a doručovací adresou zájemce, identifikací záměru pronájmu a nápisem neotevírat. Nabídky, které budou podány po lhůtě k podání nabídek, budou neotevřené vráceny zpět zájemci na adresu uvedenou na zásilce. 5. K hodnocení nabídek bude vždy stanovena nejméně pětičlenná hodnotící komise složená nejméně ze tří členů zastupitelstva města, dále z pracovníků MěÚ Česká Lípa, členy komise mohou být i přizvaní nezávislí odborníci. Žádný člen komise nesmí být jakýmkoli způsobem podjatý ve vztahu k zájemcům o pronájem. V případě zjištění svojí podjatosti vůči jednomu nebo více zájemcům je člen komise povinen bezodkladně informovat o této skutečnosti starostku města, která zajistí jeho nahrazení nepodjatým náhradním členem hodnotící komise. O svojí nepodjatosti vůči zájemcům učiní před započetím vlastního jednání komise každý z přítomných členů komise písemné čestné prohlášení. 6. Hodnotící komise posoudí všechny přijaté nabídky, vyloučí nabídky, které neakceptují požadavky města stanovené ve zveřejněném záměru (zejména minimální cenu nájemného), a nabídky, které splňují požadavky města, vyhodnotí a sestaví jejich pořadí podle výše nabízeného nájemného.

4 7. V případě shodné výše nabízeného nájemného u dvou a více nabídek může hodnotící komise navrhnout Radě města Česká Lípa další hodnocení nabídek formou elektronické aukce, jíž se budou moci účastnit všichni zájemci, kteří podali ve stanovené lhůtě nabídku. Rada města v takovém případě rozhodne, zda a v jakém termínu elektronická aukce proběhne. Podrobnosti o konání elektronické aukce budou vždy s dostatečným časovým předstihem sděleny příslušným zájemcům, jejichž nabídky budou do aukce vloženy jako základní nabídky nájemného, jejichž hodnota může být v průběhu elektronické aukce pouze zvyšována. 8. O výsledku jednání hodnotící komise bude pořízen písemný záznam, který potvrdí všichni přítomní členové hodnotící komise svým podpisem. Tento záznam bude předložen po předchozím projednání ve výboru pro prodej a pronájem nemovitostí, který k návrhu zaujme stanovisko, na nejbližší jednání rady města. V případě, že nebude podána žádná nabídka na pronájem zveřejněného pozemku či souboru pozemků, bude o této skutečnosti rada města informována na nejbližším řádném zasedání. 9. Rada města rozhodne o pronájmu pozemků vždy na základě stanoviska hodnotící komise a doporučení výboru pro prodej a pronájem nemovitostí, přičemž může v jakémkoli případě rozhodnout o uskutečnění elektronické aukce k dalšímu hodnocení přijatých nabídek. 10. Radě města je v souladu se zákonem o obcích vyhrazeno právo řešit ve zvláštních případech pronájem pozemků odlišně od těchto pravidel.

5 Příloha - seznam nabízených pozemků Parcelní číslo Kód druhu pozemku Název druhu pozemku Využití pozemku Výměra Název katastrálního území trvalý travní porost Sosnová u České Lípy 559/1 2 orná půda Sosnová u České Lípy 561/1 7 trvalý travní porost Sosnová u České Lípy 564/1 7 trvalý travní porost 4915 Sosnová u České Lípy 567/1 7 trvalý travní porost Sosnová u České Lípy trvalý travní porost Sosnová u České Lípy 136/6 2 orná půda 6130 Lada 140/10 7 trvalý travní porost 156 Lada trvalý travní porost 1693 Lada 143/1 14 ostatní plocha jiná plocha Lada 145/3 14 ostatní plocha jiná plocha 117 Lada 137/13 2 orná půda 2894 Častolovice u České Lípy 137/14 2 orná půda 5952 Častolovice u České Lípy 150/8 2 orná půda 201 Častolovice u České Lípy 158/8 2 orná půda 114 Častolovice u České Lípy 158/9 2 orná půda 7189 Častolovice u České Lípy 158/10 2 orná půda Častolovice u České Lípy 158/11 2 orná půda 2973 Častolovice u České Lípy 158/12 2 orná půda 7727 Častolovice u České Lípy trvalý travní porost 4006 Okřešice u České Lípy ovocný sad 9326 Okřešice u České Lípy 387/4 7 trvalý travní porost 4961 Okřešice u České Lípy 550/7 7 trvalý travní porost 3419 Okřešice u České Lípy 550/8 7 trvalý travní porost Okřešice u České Lípy 556/4 7 trvalý travní porost Okřešice u České Lípy 557/2 7 trvalý travní porost Okřešice u České Lípy 151/1 2 orná půda 5246 Vítkov u Dobranova 152/2 2 orná půda Vítkov u Dobranova 196/4 2 orná půda 1990 Vítkov u Dobranova 196/5 2 orná půda 1874 Vítkov u Dobranova 20 7 trvalý travní porost 1349 Vlčí Důl 21/1 7 trvalý travní porost 732 Vlčí Důl 83/2 2 orná půda 5978 Vlčí Důl 83/3 2 orná půda 525 Vlčí Důl 87/1 7 trvalý travní porost 1215 Vlčí Důl 89/1 7 trvalý travní porost 3491 Vlčí Důl trvalý travní porost 227 Heřmaničky u Dobranova trvalý travní porost 9247 Heřmaničky u Dobranova 700/4 7 trvalý travní porost 659 Heřmaničky u Dobranova 702/4 2 orná půda 906 Heřmaničky u Dobranova 707/6 7 trvalý travní porost 1640 Heřmaničky u Dobranova 709/4 2 orná půda 3961 Heřmaničky u Dobranova

6 164/1 2 orná půda Žizníkov 356/6 2 orná půda 5902 Žizníkov 460/2 2 orná půda 745 Žizníkov 470/3 2 orná půda 1267 Žizníkov 470/4 2 orná půda 572 Žizníkov 485/1 2 orná půda Žizníkov 701/3 2 orná půda 2544 Žizníkov 701/4 2 orná půda 3011 Žizníkov 492/2 14 ostatní plocha dobývací prost Žizníkov 492/4 14 ostatní plocha dobývací prost. 198 Žizníkov 535/6 14 ostatní plocha dobývací prost. 137 Žizníkov 535/7 14 ostatní plocha dobývací prost. 264 Žizníkov 44 5 zahrada 1727 Písečná u Dobranova 89 7 trvalý travní porost 226 Písečná u Dobranova 98/2 7 trvalý travní porost 313 Písečná u Dobranova 98/3 7 trvalý travní porost 247 Písečná u Dobranova 99/1 2 orná půda 1834 Písečná u Dobranova 99/5 2 orná půda 290 Písečná u Dobranova 99/7 2 orná půda 142 Písečná u Dobranova 99/9 2 orná půda 954 Písečná u Dobranova 100/1 7 trvalý travní porost 437 Písečná u Dobranova trvalý travní porost 5347 Písečná u Dobranova trvalý travní porost 948 Písečná u Dobranova 160/5 7 trvalý travní porost 1319 Písečná u Dobranova 250/8 2 orná půda 8109 Písečná u Dobranova 250/18 2 orná půda 1426 Písečná u Dobranova 257/1 7 trvalý travní porost Písečná u Dobranova 97/3 14 ostatní plocha manipulační pl. 631 Písečná u Dobranova 533/3 7 trvalý travní porost 1812 Dolní Libchava 533/6 2 orná půda 5242 Dolní Libchava trvalý travní porost 4566 Dolní Libchava 545/2 2 orná půda 7124 Dolní Libchava 638/1 2 orná půda 3797 Dolní Libchava ostatní plocha neplodná půda 2020 Dolní Libchava ostatní plocha neplodná půda 2115 Dolní Libchava orná půda Dobranov 672/14 2 orná půda Dobranov 672/15 7 trvalý travní porost Dobranov 672/23 2 orná půda 1539 Dobranov 310/5 2 orná půda Stará Lípa 315/5 7 trvalý travní porost 983 Stará Lípa 316/11 7 trvalý travní porost Stará Lípa 322/7 7 trvalý travní porost 1769 Stará Lípa 373/1 2 orná půda část Stará Lípa 373/3 2 orná půda Stará Lípa trvalý travní porost část 1400 Česká Lípa

7 trvalý travní porost část 7725 Česká Lípa 5369/1 7 trvalý travní porost Česká Lípa 5369/2 7 trvalý travní porost 3065 Česká Lípa 5688/1 7 trvalý travní porost Česká Lípa 5825/1 2 orná půda Česká Lípa 5825/521 2 orná půda 8535 Česká Lípa 5825/527 2 orná půda 9652 Česká Lípa

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. PGRLF, a.s.: 5030/08 stav k 5.2.2008 I. ZÁSADY poskytování finanční podpory u jednotlivých investičních programů

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více