SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU"

Transkript

1 SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 1/9 08/2014 RVP ze dne Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru, kterou se mění směrnice o přípravě a vzdělávání v Pionýru 02/2012 RVP ze dne SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU PREAMBULE Práce s dospívajícími a dospělými členy Pionýra, jejich získávání, rozvoj, průběžná výchova a vzdělávání patří k zásadním úkolům celého spolku. Zájmem spolku je nalézt pro každého z nich uplatnění odpovídající jeho schopnostem, možnostem, věku a osobnostním předpokladům a současně mu pro jeho aktivity zabezpečit oporu a možnost vzdělání a dalšího rozvoje. Vzdělávání má připravovat pro práci s dětmi, působit na rozvoj osobnosti, přinášet uspokojení z vlastního růstu a vést k chápání spoluzodpovědnosti za spolek Pionýr. ČÁST I. ÚKOLY A SYSTÉM PŘÍPRAVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní ustanovení 1.1. Směrnice sjednocuje a vymezuje postup Pionýra a jeho pobočných spolků v oblasti přípravy a vzdělávání pracovníků spolku. Určuje rozsah, náplň, organizační zásady, způsob ověřování znalostí, osvědčování kvalifikace a ukládání dokumentace. Stanovuje však jen organizovanou část přípravy, nedílnou a stálou součástí celého systému je také sebevzdělávání Úkolem vzdělávání je vybavení účastníků vědomostmi a dovednostmi pro práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase, a to nejen pro práci přímou, ale i pro ostatní související činnosti Obsah přípravy a vzdělávání vychází z kvalifikačních požadavků pro jednotlivé funkce nebo vyplývá z náplně práce a vytváří také možnosti získat odborná a specializovaná vzdělání. 2. Kvalifikace 2.1. Kvalifikace s platností ve spolku Pionýr 1) : Vstupní: - Pionýrské minimum; Základní výchozí stupeň: - Kvalifikace instruktora; - Kvalifikace oddílového vedoucího; - Kvalifikace pro výkon volených a jmenovaných funkcí; 1) Realizované na základě této směrnice a platné pouze v Pionýru, z. s.

2 SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 2/ Odborná: - odborné vzdělávání pro výkon volených a jmenovaných funkcí; - odborná příprava pro vedoucí; - odborná příprava pro výkon činností souvisejících se zajištěním přímé práce s dětmi; - vzdělávání lektorů; Rozšiřující: - metodická příprava na PS; - tematicky zaměřené kurzy; - výměny zkušeností; - semináře. Systém přípravy je závazný pro členy Pionýra, pro dobrovolníky, kteří se podílejí na zajištění činnosti spolku, a dále pro všechny zájemce z řad nečlenů, kteří si chtějí osvojit znalosti a dovednosti pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Každá osoba starší 18 let musí mít splněnou vstupní kvalifikaci, jinak se nesmí samostatně podílet na činnosti spolku. Struktura vzdělávání a obsah uvedených kvalifikací je přílohou této směrnice A1, A Kvalifikace s obecnou platností Realizátorem a nositelem akreditací udělených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 108 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb. a pověření ke vzdělávání a ověřování kvalifikace udělených orgány státní správy je Pionýr Akreditované vzdělávání je systémový přístup, který se zaměřuje na standardy vědomostí a dovedností účastníků kurzů Cílem organizování kurzů kvalifikace s obecnou platností je získání a rozvoj vědomostí, schopností a praktických dovedností. Absolvent tohoto vzdělávání získá kompetenci nezbytnou pro výkon dané specializace. Jde o systém celoživotního vzdělávání Kurzy a ověřování kvalifikací s obecnou platností realizuje Ústřední pionýrské vzdělávací centrum (dále ÚPVC) a pionýrská vzdělávací centra (dále PVC) KOP na základě pokynů garanta ÚPVC v návaznosti na rozhodnutí o udělení akreditace nebo pověření Pokyn garanta ÚPVC obsahuje: - seznam akreditovaných programů udělených MŠMT, včetně termínů platnosti; - struktura systému vzdělávání akreditovaných programů v Pionýru; - osnovy akreditovaných programů udělených MŠMT; - seznam pověření k ověřování kvalifikace; - požadavky na PVC KOP k realizaci kurzů a ověřování kvalifikace; - vedení dokumentace kurzů a osvědčování.

3 SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 3/ Pro zkoušky, při nichž jsou ověřovány znalosti pro kvalifikace s obecnou platností, může být stanoven delegát garant jiného PVC, který nesmí být zároveň členem KOP, u níž je akce pořádána Osvědčení o kvalifikaci vydává spolek Pionýr jako držitel akreditace či pověření. ČÁST II. NÁPLŇ A USPOŘÁDÁNÍ PŘÍPRAVY A VZDĚLÁVÁNÍ 3. Organizace přípravy 3.1. Instituty systému přípravy a vzdělávání Za organizaci přípravy odpovídají příslušné výkonné orgány KOP. Svoji odpovědnost naplňují zejména tím, že: a) schvalují: - plán práce PVC; - složení lektorského sboru; - ekonomické zajištění vzdělávání a řádné vyúčtování vzdělávacích akcí; b) navrhují VV ČRP osobu odpovědnou za vzdělávání (garanta PVC KOP); c) v součinnosti s garantem PVC KOP dbají na průběžné doškolování členů lektorského sboru; d) koordinují s garantem PVC průvodcování volených a jmenovaných funkcionářů, viz příloha A Pionýrské skupiny a pionýrská centra: a) zajišťují: - základní proškolení pionýrských pracovníků Pionýrského minima; - průvodcování jmenovaných a volených funkcionářů, viz příloha A2; b) mohou být pořadatelem a iniciátorem vzdělávacích akcí realizovaných v gesci PVC KOP nebo ÚPVC za splnění stanovených podmínek; c) mohou svoje akce v rámci přípravy a vzdělávání organizovat společně s jiným pobočným spolkem Pionýra; d) předávají garantovi PVC požadavek na proškolení svých členů pro následující rok; e) vystavují doporučení k účasti na kurzu dobrovolníkům a potvrzují jejich členství v Pionýru Pionýrské vzdělávací centrum krajské organizace Pionýra (dále jen PVC KOP): a) zřizuje krajská organizace Pionýra (dále jen KOP) jako organizační jednotku bez právní osobnosti; po dohodě příslušných krajských rad může PVC zajišťovat činnost pro více KOP; b) vzniká na základě žádosti schválené Výkonným výborem ČRP (obsah viz příloha B1) - žádost KRP o zřízení PVC se předkládá Výkonnému výboru ČRP cestou Ústředí Pionýra (dále jen ÚP), VV ČRP na svém nejbližším řádném jednání po doručení žádosti schválí vznik nebo vznese připomínky k podané žádosti;

4 SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 4/9 - schválení je potvrzeno dekretem s platností na dobu neurčitou; - zřizovatel musí požádat o obnovení rozhodnutí předložením nové žádosti k VV ČRP v případě změny obsazení funkce garanta PVC; nevznese-li VV ČRP na nejbližším zasedání výhrady, bere se žádost jako schválená; c) se skládá z lektorského sboru (dále viz ), garanta PVC, případně dalších dobrovolníků; d) pracuje na základě schváleného plánu práce PVC KOP a je povinno řídit se zejména touto směrnicí; e) je řízeno garantem PVC; f) zajišťuje: - přípravu pro kvalifikaci s platností v Pionýru v plném rozsahu; - přípravu pro kvalifikaci s obecnou platností v rozsahu stanoveném VV ČRP; g) pomáhá PS v případě potřeby lektorsky zajišťovat jimi pořádané akce v oblasti přípravy dobrovolníků; h) sleduje splnění kvalifikačních požadavků volených a jmenovaných funkcionářů KOP a územně příslušných pobočných spolků v souladu se Stanovami Pionýra; i) může vyvíjet ediční a publikační činnost Ústřední pionýrské vzdělávací centrum (dále jen ÚPVC): a) je zřízeno jako součást hlavního spolku; b) je tvořeno zejména lektorským sborem ÚPVC; c) zajišťuje akce, které přesahují rámec možností jednotlivých PVC KOP a svým dosahem jsou potřebné pro celý spolek nebo jeho významné části, a to i ve spolupráci s jinými subjekty; d) koordinuje aktivity PVC KOP a metodicky vede garanty PVC KOP (formou pravidelných porad); e) pomáhá PVC KOP v případě potřeby lektorsky zajišťovat přípravu; f) v rámci metodické funkce vykonává instrukčně-metodické návštěvy na akcích PS; g) v rámci kontrolní činnosti provádí instrukčně-metodické a kontrolní návštěvy na akcích PVC KOP; h) vyvíjí ediční a publikační činnost Garant PVC je organizační pracovník, jehož hlavním úkolem je organizace činnosti PVC: a) do základní činnosti mu spadá péče o školy, kurzy a semináře pořádané PVC; b) dodržuje formy a typy vzdělávacích akcí viz příloha A2; c) zpracovává rámcový vzdělávací plán (viz příloha C3) na další kalendářní rok, který postupně upřesňuje a do daného roku ho (současně s přehledem realizovaných akcí za uplynulý rok) předává na ÚPVC cestou ÚP; pokud v průběhu roku plán práce doplňuje, zasílá informace o akci v podobě POZ (viz příloha C4) nejpozději jeden měsíc před konáním akce garantovi ÚPVC cestou Ústředí Pionýra; d) zpracovává nebo zajišťuje programově organizační zabezpečení všech vzdělávacích akcí (viz příloha C4); e) osobně vede jednotlivé vzdělávací akce realizované v rámci příslušného PVC nebo jmenuje odpovědného vedoucího akce;

5 SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 5/9 f) dodržuje důležité termíny, které jsou dané touto směrnicí, viz příloha B4; g) v rámci metodické funkce vykonává instrukčně-metodické návštěvy na akcích přípravy a vzdělávání, organizovaných PS; h) může být po dohodě delegován garantem ÚPVC k účasti na akci pořádané jiným PVC, poté je jeho povinností se akce zúčastnit a osvědčit dodržení regulérnosti průběhu ověřování znalostí. Delegovaný garant má povinnost, v případě zjištění nesrovnalostí při závěrečném přezkušování, informovat Sbor garantů; i) je povinen účastnit se školení a seminářů, které pro ně připravuje ÚPVC; j) vede prokazatelnou formou dokumentaci dokládající odbornou způsobilost lektorů; k) vede dokumentaci a evidenci získaných kvalifikací, viz příloha B3; l) vede archiv dokumentace PVC KOP v rozsahu dokumentace vzdělávacích kurzů, seminářů, přehledy vydaných osvědčení, hodnocení PVC KOP, plány práce PVC KOP, seznam Lektorského sboru, včetně dokumentů k doložení odborných způsobilostí lektorů. Těmto dokumentům se stanovuje lhůta pro uložení v minimálním rozsahu 50 let; m) na vyžádání absolventa kurzu nebo statutárního orgánu pobočného spolku, u kterého je člen Pionýra registrován, vydá bezodkladně duplikát osvědčení o získané kvalifikaci; n) v součinnosti s předsedou KOP posuzuje a vystavuje Osvědčení o výkonu dobrovolné práce (viz přílohy B5, C2) Sbor garantů může podávat návrhy na změny v akreditovaném vzdělávání, posuzuje náměty na změny v systému vzdělávání: a) podílí se na zpracování osnov jednotlivých typů školení a připravuje podklady pro systém vzdělávání tak, aby probíhal na všech PVC jednotně; b) schází se k jednání minimálně dvakrát ročně; součástí jednání Sboru garantů je posuzování vzdělávacích plánů PVC KOP a ÚPVC Lektorský sbor: a) je tvořen jmenovanými členy lektorského sboru, kteří jsou jmenováni výkonným orgánem zřizovatele PVC na návrh garanta PVC. Kritériem pro výběr lektorů jsou kvalifikační předpoklady (viz příloha B1): - odborné znalosti z příslušného oboru; - schopnosti předávání informací a znalostí; - znalost problematiky v návaznosti na činnost organizace pracující s dětmi a mládeží a další specifické podmínky. b) o lektorech a jejich kvalifikačních předpokladech vede příslušný subjekt, realizující přípravu, dokumentaci; lektorský sbor působí při každém PVC; c) ÚPVC má pak ústřední lektorský sbor, který je pověřen zejména metodickým vedením systému vzdělávání v oblasti obsahu školení, kurzů, škol a seminářů Zkušební komise zřízené dle této směrnice viz příloha B Vedoucí vzdělávací akce: a) jmenuje ho, případně odvolává, garant PVC; jmenování je platné na dobu přípravy, konání a vyhodnocení akce a končí předložením protokolu o konání akce; b) dbá zejména na:

6 SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 6/9 - naplňování stanoveného výchovného cíle a celkových záměrů akce; - zajištění a účast lektorů na akci; - dodržování konkrétního programu; - zdárný průběh akce; - spolupodílí se na vyhodnocení akce včetně vyúčtování; c) odvolat ho z řízení přípravy a průběhu akce v případech hodných zřetele může statutární orgán pořadatele či statutární orgán vyššího organizačního stupně, současně musí zajistit náhradníka Ověřování a osvědčování Na závěr každé akce, organizované v rámci přípravy, je třeba provést zhodnocení: - celé akce (protokol o zakončení kurzu); - absolventů většinou spočívající v ověření získaných znalostí Ověřování znalostí se provádí dle Zkušebního řádu (viz příloha B2) Osvědčování: vystavovat dokumenty o absolvování akcí systému přípravy či potvrzení o účasti může pouze garant PVC. Jde o: a) Kvalifikační průkaz Pionýr vydává pro registrované členy při absolvování prvního kurzu Kvalifikační průkaz, který slouží pro záznamy o dosaženém vzdělání. Kvalifikační průkaz lze používat jako doklad o vzdělávání pouze v rámci spolku Pionýr. Kvalifikaci Pionýrského minima potvrzuje garant nebo statutární orgán pořadatele. b) Osvědčení o kvalifikaci, které slouží jako jediný platný dokument o získaném vzdělání, vystavuje garant PVC podle vzoru dle přílohy C2 Osvědčení o absolvování odborné přípravy. c) Potvrzení o absolvování v případě, že po absolvování kurzu není třeba vystavovat osvědčení či není možno potvrdit absolvovaný kurz do kvalifikačního průkazu, může garant vystavit potvrzení o absolvování. Toto potvrzení se rovněž může vystavit pro účastníky seminářů Termíny zkoušek se stanoví v ročním plánu práce PVC, upřesnění může být vyhlášeno nejpozději při zahájení kurzu Evidence a dokumentace Základní evidenci a dokumentaci o vzdělávacích akcích a absolventech vede garant PVC KOP a je povinná pro všechny organizátory přípravy Pro její vedení platí vnitřní pravidla ve spolku Pionýr a obecně závazné právní předpisy2) Zvláštní pozornost je potřebné věnovat záznamům o akcích, které zajišťují obecně platnou kvalifikaci Dokumentace vzdělávací akce: a) třídní kniha (viz příloha C6); b) ekonomická a účetní část; 2) zejména zákon č. 101/2000 Sb.

7 SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 7/9 c) evaluační dotazník účastníků (viz příloha C5) Dokumentace zkoušek: a) protokol o konání zkoušky (viz příloha C1); b) osobní složky absolventů (viz příloha C1); c) přehled vydaných osvědčení. (viz příloha C2 Osvědčení o absolvování odborné přípravy) Dokumentace kurzu s platností v Pionýru, když se žádá o dotaci, je v originále uložena na PVC KOP. Vyplněný Protokol o zakončení kurzu a vydaných osvědčeních se zasílá na ÚPVC cestou ÚP nejpozději do jednoho měsíce po ukončení závěrečných zkoušek. Dokumentace kurzu s obecnou platností je uložena v kopii na PVC KOP, originály dokumentace se zasílají na ÚPVC cestou ÚP. ČÁST III. OBECNÁ USTANOVENÍ 4. Uznávání další kvalifikace 4.1. Úvod Pro účely přípravy a vzdělávání typu 2.1. je možno uznat vzdělávání z učilišť, středních škol, vyšších odborných a vysokých škol, případně jiných organizací, a to na základě předložení dokladu potvrzení o absolvování dané kvalifikace, u které je požadováno uznání. O uznání kvalifikace rozhoduje příslušný garant Postupy Bez dalšího ověřování znalostí může být uznána kvalifikace: a) Držitelům kvalifikací vedoucího dětí a mládeže a hlavního vedoucího tábora jiného subjektu pracujícího s dětmi a mládeží v případě, že tato kvalifikace má minimálně shodný rozsah s kvalifikací požadovanou v rámci Pionýra. U rozdílných bodů absolvují tyto osoby diferenční ověření, vždy minimálně z částí obsahující vnitřní normy a poslání Pionýra. b) Absolventům nebo studentům učilišť, středních, vyšších odborných a vysokých škol, dále absolventům odborných kurzů, cvičitelům, trenérům, To vše však pouze v případě, kdy příslušné odborné vzdělání pokrývá rozsah požadavků stanovených na kvalifikaci v rámci spolku Pionýr. c) Absolventům FTVS, pedagogických fakult oboru TV, středních pedagogických škol a vyšších odborných škol specializace tělesná výchova se uznávají některé podmínky u dané specializace vedoucího sportovního oddílu. Podobně se postupuje u ostatních specializací, například u absolventů vysokých škol přírodovědného směru, středních pedagogických škol s příslušným volitelným předmětem specializací, absolventů LŠU a lidových konzervatoří, dlouhodobých kurzů atd.

8 SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 8/ Za dostačující kvalifikaci nelze považovat kvalifikaci získanou před rokem 1990 v rámci PO SSM Stávající absolventi přípravy dle dosud platného předpisu Systém přípravy ve sdružení Pionýr 3) s platným dokladem jsou považováni za absolventy dle této směrnice. 5. Výklad a výjimky 5.1. Interpretace této směrnice přísluší Sboru garantů 5.2. Výjimky z této směrnice schvaluje VV ČRP po konzultaci se Sborem garantů. 6. Dovolání, výhrady 6.1. Každý, kdo má pochybnost o regulérnosti školy, kurzu či semináře či zjistil vážné nedostatky v práci PVC nebo garanta PVC, má možnost se obrátit na Rozhodčí komisi Pionýra Pionýr jako držitel akreditace MŠMT k odborné přípravě s obecnou platností má právo prohlásit vydaná osvědčení za neplatná, pokud byla vydána v rozporu s tímto vnitřním předpisem, nebo pokud při realizaci vzdělávací akce došlo k porušení předpisu nebo pokud se zjistilo, že někdo při zkoušce podváděl. Náklady spojené s odebráním osvědčení, úhradu škody účastníkům, pokud se nestalo jejich zaviněním nebo spoluzaviněním, nese příslušný subjekt, který vzdělávací akci realizoval. Stejný postup bude realizován i u vzdělávacích kurzů s platností ve spolku Pionýr. 7. Závěrečná ustanovení ČÁST IV Systém přípravy a vzdělávání ve spolku Pionýr je otevřený a v případě potřeby může být doplněn usnesením České rady Pionýra Přílohy směrnice jsou rozčleněny do čtyř oblastí: - A obsahová - B organizační - C vzory dokumentace - D různé 7.3. Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru je závazný dokument pro systém přípravy a vzdělávání v Pionýru. Případné změny či doplnění této směrnice podléhají schválení Českou radou Pionýra Ruší se směrnice pro přípravu a vzdělávání přijatá Českou radou Pionýra Směrnice nabývá účinnosti Martin Mlynářík předseda návrhové komise Mgr. Ludmila Kočí předkladatel Mgr. Martin Bělohlávek předseda Pionýra 3) schváleného Českou radou Pionýra v roce 1996

9 SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A VZDĚLÁVÁNÍ V PIONÝRU s. 9/9 Obsah Preambule str. 1 Část I. Úkoly a systém přípravy a vzdělávání 1. Základní ustanovení str Kvalifikace str Kvalifikace s platností v Pionýru str Kvalifikace s obecnou platností str. 2 Část II. Náplň a uspořádání přípravy a vzdělávání 3. Organizace přípravy str Instituty systému přípravy a vzdělávání str Pionýrské skupiny a pionýrská centra s právem PS str Pionýrské vzdělávací centrum krajské organizace Pionýra str Ústřední pionýrské vzdělávací centrum str Garant PVC str Sbor garantů str Lektorský sbor str Zkušební komise str Vedoucí vzdělávací akce str Ověřování a osvědčování str Evidence a dokumentace str. 6 Část III. Obecná ustanovení 4. Uznávání další kvalifikace str Výklad a výjimky str Dovolání, výhrady str. 8 Část IV. Závěrečná ustanovení 7. Závěrečná ustanovení str. 8 Obsah str. 9

STATUT SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS

STATUT SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS Verze: 02/2015 Schváleno dne: 11. 10. 2015 Schválil: Výkonný výbor na

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU)

Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Obsah: I. Trenérsko-metodický úsek (TMU) II. Trenérství v ČATK 1. Povinnosti trenéra 2. Trenérské licence v oddílech 3. Udělení trenérské licence 4.

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Směrnice o kvalifikačních zkouškách

Směrnice o kvalifikačních zkouškách 2015 Směrnice o kvalifikačních zkouškách Obsah Část A Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží (1-6) Str. 1 Část A1 Vzdělávací programy (7-8) Str. 2 Část A2 Vzdělávací zařízení ČTU (9) Str. 3 Část A3 Provádění

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku ZÁSADY PRO TRENÉRY Platnost od 1. 8. 2016 1 1. Z Á S A D Y P L A T N É P R O T R E N É R Y 1.1. Na základě

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z

SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 3/2015 Účinnost od 1. května 2015 Směrnice ČAS ze dne 8. dubna 2015 o článcích péče o talentovanou mládež Předsednictvo Českého atletického

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora TECHNICKÁ ČÁST Sportovně-technické činnosti komise AVZO TSČ ČR

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník: 2016 V Praze dne: 28. ledna 2016 Číslo: 3/2016 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky ÚVOD: Tato směrnice stanoví základní podmínky vyškolení nových trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky (dále jen SZČR) a jejich dalšího

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2016 V Praze dne: 1. prosince 2015 Číslo: II Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, Praha 6 IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: /0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, Praha 6 IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: /0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel.: +420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Článek 1) Profil (Základní ustanovení).f r D es ig n: w w w.g at ta de si gn Trenér Českého horolezeckého svazu je tělovýchovný pedagog. Je odborně

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Organizační řád Dějepisné olympiády Č.j.: 6 946/2007-51 dne 14. 6. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 písm. vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST)

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Článek I. Úvodní ustanovení Česká asociace stolního tenisu (dále jen ČAST)

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Akreditovaní rozhodčí ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Akreditovaní rozhodčí ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XII. Akreditovaní rozhodčí ČFK (rev. 2 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Akreditace uchazečů 3. Komise rozhodčích (nebo Komisař pro rozhodčí) 4. Školitelé

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU

SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU s. 1 z 5 6/2005 RVS ze dne 26. 11. 2005 Směrnice o odměnách a vyznamenání v Pionýru, kterou se mění směrnice o odměnách a vyznamenání v Pionýru z 24. 1. 2004 SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění 1. Základní ustanovení (1) Pokyn v souladu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2004 V Praze dne: 16.7. 2004 Číslo: 2 Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín NÁVRH STANOV Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Čl. I Úvodní ustanovení Název sdružení: Sídlo: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují Čl. II Právní postavení

Více

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

Stanovy spolku CMJ z.s. Úplné znění ke dni

Stanovy spolku CMJ z.s. Úplné znění ke dni Stanovy spolku CMJ z.s. Úplné znění ke dni 8. 1. 2016 Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek CMJ z.s., (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

SMĚRNICE PRO PIONÝRSKÉ TÁBORY

SMĚRNICE PRO PIONÝRSKÉ TÁBORY s. 1 z 12 (včetně 4 stran příloh) 7/2005 RVS ze dne 26. 11. 2005, kterou se mění z 24. 1. 2004 SMĚRNICE PRO PIONÝRSKÉ TÁBORY sjednocuje a vymezuje postup všech organizačních jednotek sdružení Pionýr při

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Kvalifikační řád pro trenéry golfu ČGF

Kvalifikační řád pro trenéry golfu ČGF Kvalifikační řád pro trenéry golfu ČGF Článek I Preambule Česká golfová federace (dále jen ČGF) je právnická osoba - spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. ČGF je sportovní

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 380 STATUT Meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnosti Čl. 1 Úvodní ustanovení Mezirezortní koordinační rada

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

Stanovy Student Golf Club

Stanovy Student Golf Club Stanovy Student Golf Club Preambule Students Golf (dále jen SG) je dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, zajímajících se o golf a doprovodnou činnost kolem golfu. Toto občanské

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více