Spisový znak: Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo"

Transkript

1 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: (usnesení) Spisová značka: SEK/8057/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 16. března 2015 Místo a čas zahájení: kancelář starosty města, 13:30 h Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola (příchod v 14:34 h), Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Radim Vetchý Omluveni: 0 Ohlášené návštěvy: Program: Schválení programu Hlavní část jednání body předložené oddělením investic odboru investic a majetku body předložené oddělením majetku odboru investic a majetku body předložené oddělením školství a kultury body předložené finančním odborem body předložené odborem dopravy a silničního hospodářství body předložené odborem sociálních věcí a zdravotnictví body předložené kanceláří starosty a tajemníka Interpelace členů rady města Závěr Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Smola) Program jednání byl schválen. Pan starosta na začátku jednání poděkoval přítomným za spolupráci při přípravě rozpočtu města na rok 2015.

2 62_ODDĚLENÍ INVESTIC ODBORU INVESTIC A MAJETKU _62_01_Žádost o zpracování projektové žádosti Pan starosta upozornil, že základní škola nestihne včas podat žádost. Je zde řešení připravit projektovou žádost, vyhledávat vhodné prostory a podání žádosti odložit. Navrhl, aby záměr rodičů byl představen komisi pro výchovu a vzdělávání a komisi pro cestovní ruch. Paní Šilarová požádala, aby návrh byl projednán i na komisi pro životní prostředí. Současně vyslovila svůj nesouhlas s umístěním v lokalitě lanškrounských rybníků. Podle jejího názoru by se k místu měli vyjádřit i občané. Návštěvníci lokality zde touží po rekreaci, klidu a odpočinku, to by mohlo být tímto záměrem narušeno. Místo je podle ní nevhodné i z důvodu bezpečnosti, vede zde frekventovaná silnice a je tu rybník. Pan Strnad doplnil, že podle jeho názoru nejsou využity všechny kapacity škol, tak proč vyhledávat další prostory. Pan starosta odvětil, že záměrem je škola jinak, proto bylo navržena tato lokalita. Iniciativa je od rodičů žáků, kteří nechtějí pouze standardní vzdělávání pro své děti a jsou ochotni projekt podpořit i finančně. Tento směr nenabízí žádná škola. Je možnost nabídnout rodičům vzdělávání v přírodě v Českých Libchavách nebo v České Třebové, ale podle jeho názoru zde toto vzdělávání chybí a určitá skupina lidí si to žádá. Pan Strnad přesto není spokojen se způsobem předložení návrhu. Pan starosta mu vysvětlil důvod tohoto postupu a navrhl stáhnout bod z programu jednání a projednat ho v komisích, jak bylo navrženo. Paní Šilarová nadále nesouhlasí s lokalitou u rybníků a navrhla nabídnout skautskou klubovnu, která podle jejího názoru není plně využita. Pan místostarosta řekl, že rybníky nejsou jediným řešením a navrhl zadat panu Pražanovi vyhledání jiných vhodných prostor. Pan Strnad není proti idee školy v přírodě, nicméně by to nemělo být pod záštitou základní školy a navrhl vytvořit školu novou. Pan starosta oponoval, že by se nenaplnila celá škola. Jedná se pouze o vytvoření jedné třídy zhruba o 25 dětech. Žadateli bude odpovězeno, že žádost nebude podána z časových důvodů a bude projednána v komisi pro výchovu a vzdělávání, pro životní prostředí a pro cestovní ruch. V pondělí dne budou na jednání rady města přizváni zástupci rodinného centra, aby mohli členům rady představit projekt. 107/2015 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí Základní školy Lanškroun, nám. A. Jiráska 139, Lanškroun (čj. MULA 7928/2015 ze dne ) o zpracování projektové žádosti a vyhledání vhodných prostor pro rozšíření základního vzdělávání a uložila vedoucímu odboru investic a majetku odpovědět žadateli ve smyslu jednání rady města. Termín realizace do: (odpověď žadateli)

3 Ing. Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8289/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Smola) 61_ODDĚLENÍ MAJETKU ODBORU INVESTIC A MAJETKU _61_01_Zápis č. 3 z jednání dražební komise Bez návrhu usnesení byl radě města předložen Zápis č. 3 z jednání dražební komise dne (zpráva čj. MULA 8205/2015 ze dne ) _61_02_Bezúplatný převod Pardubický kraj 108/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského 125, Pardubice, IČO: (čj. MULA 3615/2015 ze dne ) o bezúplatný převod pozemku pod komunikací a doporučila zastupitelstvu města bezúplatně převést pozemky ppč. 3718/16 a ppč. 3718/18 o celkové výměře 59 m 2 a pozemek ppč. 3120/1 o výměře 17 m 2 na základě geometrického plánu č /2014 ze dne vše v k. ú. Lanškroun do majetku Pardubického kraje, Komenského 125, Pardubice, IČO: Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8209/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Smola) _61_03_Mimořádné přidělení bytu Pan Karlík doplnil, že se jedná pouze o změnu nájemní smlouvy. 109/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 3657/2015 ze dne o mimořádné přidělení bytu, rozhodla pronajmout žadateli byt č. 3 v domě čp. 537, Ostrovské Předměstí, ulice Kežmarská, Lanškroun a uložila jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat se žadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky. Termín realizace do:

4 JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 8211/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Smola) _61_04_žádost o přestěhování 110/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 4962/2015 ze dne o přestěhování do jiného městského bytu, rozhodla žádosti nevyhovět a uložila oddělení majetku odpovědět žadatelce ve smyslu jednání rady města. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8213/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Smola) _61_05_Pronájem pozemků u supermarketu PENNY, ukončení nájemní smlouvy Pan Karlík s takto navrženým usnesením nesouhlasí a dotázal se, zda žadatel s ukončením pronájmu souhlasil. Pan místostarosta v podkladech také postrádá souhlasné vyjádření žadatele. Pan Strnad odvětil, že plot je v majetku volejbalového oddílu a i díky této reklamě nežádají město o veřejnou finanční podporu. Podle jeho názoru je pro město důležitější volejbalový oddíl než zmrzlinový stánek a navrhl, aby žadateli bylo nabídnuto jiné místo. Pan starosta oponoval, že je snazší posunout reklamu na plotě než připravovat nové přípojky a odpady. Paní Šilarová má obavy, aby ten, kdo zde má umístěnou reklamu, souhlasil s přesunutím. Do jednací místnosti byla přizvána paní Gregorová v 15:12 h. Pan Karlík se dotázal na bod o ukončení nájemní smlouvy. Paní Gregorová odpověděla, že pan Marek již o tento pozemek nemá zájem a doplnila, že nájem se platí zpětně v říjnu. Pan Karlík požádal o sdělení, zda pan Marek souhlasí s ukončením nájmu.

5 Paní Gregorová odpověděla, že souhlasil a s panem Hubálkem na sebe nejsou vázáni. Pan Smola vznesl dotaz, zda když bylo v roce 2005 rozhodnuto o umístění stánku, volejbalový oddíl také vyjádřil nesouhlas. Pan Strnad jako člen volejbalového oddílu odvětil, že i před tím nesouhlasili, ale byli ujištěni, že pan Marek zde stánek mít nebude. Pan Smola principiálně nesouhlasí s tím, aby z důvodu nátlaku volejbalového oddílu nebyl pronajat pozemek žadateli. Deset let byl pozemek pronajímán pro novinový stánek, takže členové volejbalového oddílu měli počítat s možným zakrytím reklam. Proběhla rozsáhla diskuze. Členové rady města se dohodli, že oddělení majetku prověří, zda mění situaci odstoupení od záměru výstavby polikliniky na ul. 5. května. Paní Gregorová nabídne panu Hubálkovi prostor pro stánek na ulici 5. května. Procesní hlasování o stažení bodu z programu jednání. Výsledek hlasování. pro: 6 proti: 1 (Resler) Dále proběhla diskuze o výši nájemného za sportoviště. Pan tajemník navrhl, aby nájemné bylo ve výši v místě obvyklém, a oddíly si zažádali o příspěvek prostřednictvím veřejné finanční podpory (dále jen VFP ). Pan místostarosta upozornil, že v tomto smyslu musí být upravena i směrnice o VFP. Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 1547/2015 ze dne o pronájem částí pozemků za účelem umístění prodejního stánku a rozhodla části pozemků ppč. 201/11 a ppč. 195/4 o celkové výměře cca 26 m 2 vše v k. ú. Lanškroun žadateli nepronajmout. ukončit nájemní smlouvu č. 683 uzavřenou dne mezi městem a společností FEIS M s. r. o., Školní 130, Lanškroun, IČO: dohodou ke dni Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8222/2015 ze dne ). Bod byl stažen z programu jednání. Paní Gregorová opustila jednací místnost v 15:55 h.

6 150316_61_06_Zřízení služebnosti inženýrské sítě ČEZ ulice M. Majerové doplnění pozemku 111/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti BETA CZ Česká Třebová s. r. o., Palackého 297, Česká Třebová, IČO: (čj. MULA 7025/2015 ze dne ) o zřízení služebnosti inženýrské sítě v ulici M. Majerové, rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČO: na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 3050/12, ppč. 3837/5, ppč. 3837/9, ppč. 3064/5 a ppč. 3837/10 vše v k. ú. Lanškroun a souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8226/2015 ze dne ) _61_07_Zřízení služebnosti inženýrské sítě ČEZ Dolní Třešňovec - doplnění pozemku 112/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Geodezie Česká Třebová, s. r. o., Palackého 297, Česká Třebová, IČO: (čj. MULA 6895/2015 ze dne ) o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČO: na pozemcích ve vlastnictví města ppč. 66/3, ppč. 1288/4, ppč. 1288/15, ppč 1298, ppč. 1301/2 a ppč vše v k. ú. Dolní Třešňovec a rozhodla o zřízení služebnosti inženýrské sítě s obsahem dle návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8228/2015 ze dne ) _61_08_Změna podmínek smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy stavební parcela Za Střelnicí II I. etapa 113/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 7741/2015 ze dne o změnu splnění podmínek ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku ppč. 3326/28 v k. ú. Dolní Třešňovec, doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o

7 zúžení smluvní strany o změně podmínek uvedených v čl. II. smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne a schválit dodatek č. 1 dle přílohy. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení majetku, odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8235/2015 ze dne ) _61_09_Zveřejnění prodeje pozemku v Oboře 114/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 4892/2015 ze dne o prodej pozemku v Oboře a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat část pozemku ppč o výměře cca 129 m 2 v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8236/2015 ze dne ) _61_10_Umístění kontejnerů na textil Pan tajemník upozornil, že žádající společnost spolupracuje s oblastní charitou. Pan starosta doplnil, že ve městě má již jedna společnost umístěné kontejnery, nicméně firma Dimatex CS spol. s r. o. využívá textil a obuv pro potřebné. Členové rady města se dohodli na umístění kontejnerů na textil žádající společnosti za stejných podmínek, za jakých jsou provozovány stávající obdobné boxy. 115/2015 Rada města Lanškroun se seznámila s žádostí společnosti Dimatex CS spol. s r. o., Stará ulice 24, Stráž nad Nisou, IČO: (čj. MULA 4932/2015 ze dne ) o spolupráci ve věci umístění kontejnerů na textil a souhlasila s umístěním boxů na sběr textilu, obuvi a hraček na pozemcích ve vlastnictví města, které budou dohodnuty a to za stejných podmínek, za jakých jsou provozovány stávající obdobné boxy. Termín realizace do:

8 Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8238/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Bernášek) _61_11_Výkup pozemku pod základní uměleckou školou Paní Šilarová ohlásila střet zájmů. 116/2015 Rada města Lanškroun se seznámila s vyjádřením čj. MULA 7816/2015 ze dne ohledně nápravy majetkových vztahů pod budovou v majetku města čp. 13 v ulici Strážní a doporučila zastupitelstvu města úplatně nabýt do majetku města pozemek stpč. 53/2 o výměře 2 m 2 v k. ú. Lanškroun z majetku žadatelů za cenu Kč 4.200,-- s tím, že veškeré náklady spojené s výkupem bude hradit kupující. Termín realizace do: Michaela Vídeňská, referentka oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8239/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 zdrž: 1 (Šilarová) _61_12_Zveřejnění prodeje pozemků u prodejny King konzum Pan Karlík informoval, že tento bod byl projednáván na majetkové komisi. Původně se měly pozemky směnit, ale to by bylo pro město nevýhodné. 117/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 2563/2015 ze dne ) o prodej pozemku, seznámila se se zápisem z jednání (čj. MULA 5257/2015 ze dne ) a rozhodla zveřejnit úmysl města prodat pozemky ppč. 129/2 a ppč. 131/4 o celkové výměře cca 150 m 2 vše v k. ú. Lanškroun dle přílohy. Termín realizace do: Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8240/2015 ze dne ).

9 150316_61_20_Zveřejnění změny nájemní smlouvy na užívání areálu bývalého manipulačního skladu společností Technické služby Lanškroun, s. r. o. Pan starosta doplnil, že smlouva byla upravena ve smyslu minulého jednání rady a nájemné bylo staveno ve výši v místě obvyklé. Dále přítomné informoval, že v technických službách proběhl audit, jedním ze závěrů je, že by měli být schopni tento nájem financovat. Se závěrem auditu budou členové rady města seznámeni na jednání rady dne /2015 Rada města Lanškroun rozhodla zveřejnit úmysl města změnit nájemní smlouvu na užívání areálu bývalého manipulačního skladu uzavřenou dne se společností Technické služby Lanškroun, s. r. o., Nádražní 822, Lanškroun, IČO: dle přílohy. Termín realizace do: Jiří Švarc, referent oddělení majetku odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8242/2015 ze dne ). TS_TECHNICKÉ SLUŽBY LANŠKROUN, S. R. O _TS_21_Ceník prací Technických služeb Lanškroun, s. r. o. pro rok 2015 Pan tajemník informoval přítomné, že ceník byl projednán s příkazci operací. Pan Strnad se dotázal, zda je odvedená práce kontrolována. Pan tajemník odpověděl, že za kontrolu jsou odpovědni právě příkazci operací. Pan místostarosta doporučil, aby byly prováděny namátkové kontroly a byly z nich vedeny záznamy. Pan tajemník zajistí plnění namátkových kontrol a jejich evidenci. Na jednání dne bude přizván pan Skalický, který odprezentuje práci technických služeb za měsíc březen. Takto tomu bude každé poslední jednání rady v měsíci. 119/2015 Rada města Lanškroun schválila nový ceník prací Technických služeb Lanškroun, s. r. o. pro práce prováděné pro město Lanškroun pro rok Termín realizace do: Vladimír Skalický, jednatel společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 8245/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6

10 zdrž: 1 (Šilarová) _TS_22_Smlouvy na pronájem hrobového místa, kolumbární skříňky a služby při využití vsypové loučky na veřejném pohřebišti Pan tajemník byl upozorněn právničkou města na chybu v záhlaví smlouvy. Panu starostovi v předložených materiálech chybí ceny. Na jednom z posledních jednání rady města byl pan Skalický požádán, aby porovnal předchozí návrh s kalkulací cen za metr čtverečný. Toto srovnání v podkladech postrádá. Pan tajemník se omluvil přítomným, že na radu byl předložen neúplný materiál a nebyl splněn požadovaný úkol. Pan starosta navrhl bod stáhnout z programu jednání. Rada města Lanškroun schválila nové znění Smlouvy o nájmu hrobového místa a znění nové Smlouvy o využití urnové schránky a/nebo vsypové loučky dle přílohy ze dne Termín realizace do: Vladimír Skalický, jednatel spol. Technické služby Lanškroun, s. r. o. (zpráva čj. MULA 8256/2015 ze dne ). Bod byl stažen z programu jednání. 52_ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A KULTURY _52_01_Darovací smlouvy Pan Bernášek se dotázal, co znamená pojem předchozí souhlas. Pan tajemník odpověděl, že před podepsáním smlouvy musí mít příspěvková organizace souhlas zřizovatele. Pan Karlík požádal, aby pro příště bylo uvedeno, o jaký konkrétní dar se jedná. 120/2015 Rada města Lanškroun, podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, a podle ustanovení 27 a 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí souhlas ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , k přijetí věcného movitého daru ve výši Kč ,-- dle smlouvy se společností Viscuma s. r. o, Václavov 91, Zábřeh, IČO: a věcného movitého daru 11 ks počítačů v hodnotě Kč 1,--/kus dle smlouvy se společností SOMA spol. s. r. o B. Smetany 380, Lanškroun, IČO: Termín realizace do: (předání příspěvkovým organizacím)

11 Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 8041/2015 ze dne ). 121/2015 Rada města Lanškroun, podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, a podle ustanovení 27 a 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí souhlas zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: , k přijetí peněžního daru ve výši Kč 2000,- dle smlouvy a peněžního daru ve výši Kč ,-- dle smlouvy se společností FOREZ s. r. o., Ostrov 2, IČO: Termín realizace do: (předání příspěvkovým organizacím) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 8041/2015 ze dne ) _52_02_Zápis č. 1 z jednání kulturní komise Bez návrhu usnesení byl radě města předložen Zápis č. 1 z jednání kulturní komise dne (čj. MULA 8035/2015 ze dne ) _52_03_Výroční zprávy lanškrounských kulturních organizací Pan starosta navrhl, aby kulturní organizace předkládaly přibližný program a finanční odhad zisku či ztrát. Panu starostovi zde chybí koncepce kulturních akcí. Pan Smola sdělil, že z předložených zpráv mu vyplývá, že kulturní organizace spolu nespolupracují. Měly by mít provázaný program. Pan starosta navrhl, aby ředitelé všech kulturních organizací předložili po jednotlivých měsících program s komentářem na celý rok, a to na jednání rady města dne Pan Strnad požádal, aby rozpočet na kulturní akce byl vyrovnaný. Půlmilionový schodek je nepřijatelný. Pan místostarosta oponoval, že pokud bude ředitel kulturního centra příliš omezen, bude opatrný a může se tím snížit kvalita kulturního programu ve městě. Pan starosta sdělil, že podle jeho názoru má kulturní centrum malou reklamu. Může se více propagovat na městském webu, tiskových konferencích nebo prostřednictvím OIK TV s. r. o. Dále by se mělo více soustředit na program okolních měst v okruhu 30 km a zvážit časový odstup. Pan Smola je názoru, že návštěvnost se odvíjí především od ceny vstupného. Je si ovšem vědom, že pan Knápek je omezen kapacitou a vstupné dle toho propočítává.

12 Proběhla diskuze o možnosti sloučit kulturní centrum s kinem. Tuto vizi i s ekonomickým výhledem a návrhem personálního zázemí vypracuje paní Mgr. Radka Krejčová z oddělení školství a kultury do Bez návrhu usnesení byly radě města předloženy výroční zprávy lanškrounských kulturních organizací: Městského muzea Lanškroun, IČO: Městské knihovny Lanškroun, IČO: Kina Lanškroun, IČO: Kulturního centra Lanškroun, IČO: (zpráva čj. MULA 8083/2015 ze dne ) _52_04_Jmenování konkursní komise Proběhla diskuze o členech konkursní komise. Za zřizovatele členové rady města navrhli starostu města Mgr. Radima Vetchého a místostarostu Ing. Bohumila Bernáška. Procesní hlasování: Mgr. Radim Vetchý Ing. Bohumil Bernášek zdrž: 1 (Bernášek) Pan starosta doporučil, aby za odborníka na řízení organizace v oblasti školství byl zastoupen někdo ze školy, která se orientuje na technické vzdělávání. 122/2015 Rada města Lanškroun prodloužila lhůtu pro podávání přihlášek v konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: do Termín realizace do: (zveřejnění) Mgr. Radka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 8270/2015 ze dne ).

13 150316_52_05_darovací smlouva ŠJ MADORET 123/2015 Rada města Lanškroun, podle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, a podle ustanovení 27 a 39 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí ve znění pozdějších předpisů, udělila předchozí souhlas ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany 493, Lanškroun, IČO: , k přijetí peněžního daru ve výši Kč ,-- dle smlouvy se společností WOMAN FOR WOMAN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4. Termín realizace do: (předání ředitelce ŠJ) Jitka Krejčová, oddělení školství a kultury finančního odboru (zpráva čj. MULA 8737/2015 ze dne ). 51_FINANČNÍ ODBOR _51_01_Zápis č. 2 z jednání sportovní komise Paní Šilarová vyzdvihla názor atletického oddílu, že jim stačí mnohem menší šatny a fotbalový oddíl se vyjádřil, že mají dostatečné zázemí. Pan starosta si prošel halu, a pokud by se změnilo uspořádání některých prostor, mohly by zde vzniknout další šatny. Mohla by být i zbudována menší přístavba. Pan Smola se vyjádřil, že šatny u lehkoatletického stadionu jsou pro sportovce nutné. Při přecházení do haly prochladnou. Pan starosta navrhl, aby se sportovní komise zabývala definováním požadavků jednotlivých oddílů na zázemí atletického, zimního a stadionu s umělým travnatým povrchem (počet šaten, jejich vybavení, kubatura atd.). Bez návrhu usnesení byl radě města předložen Zápis č. 2 z jednání sportovní komise dne (zpráva čj. MULA 8267/2015 ze dne ).

14 11_ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ _11_01_Zápis č. 1/2015 z jednání dopravní komise Paní Šilarová zrekapitulovala průběh jednání dopravní komise. Bez návrhu usnesení byl radě města předložen Zápis č. 1/2015 z jednání dopravní komise dne (zpráva čj. MULA 8059/2015 ze dne ) _11_02_Návrhy usnesení z jednání dopravní komise dne Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrzích usnesení. 124/2015 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k umístění dopravního značení v ul. Dvorská u provozovny společnosti SEVEN K-M, s. r. o., souhlasila s umístěním dopravního značení č. B 29 Zákaz stání na účelové komunikaci v ul. Dvorská, z důvodu zajištění zásobování provozovny a zajištění projetí vozidla svážejícího odpad a uložila odboru investic a majetku zajistit stanovení a instalaci dopravního značení. Termín realizace do: Ing. Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 7533/2015 ze dne ). 125/2015 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k vyřešení parkování v lokalitě průmyslové zóny u silnice II/315 směrem na Ústí nad Orlicí, souhlasila s umístěním dopravního značení č. IP 4b Jednosměrný provoz, č. B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel, č. IP 11c Parkoviště (podélné stání) s dodatkovou tabulkou č. E 4 Délka úseku 100 m na části účelové komunikace souběžné se silnicí II/315 směrem k provozovně společnosti MOTOR HOBBY, s. r. o., včetně zpevnění krajnice a uložila odboru investic a majetku zajistit stanovení, instalaci dopravního značení a kalkulaci stavebních prací ke zpevnění krajnice. Termín realizace do: Ing. Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 7533/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Bernášek) 126/2015 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k zajištění bezpečnosti silničního provozu na hrázi Dlouhého rybníka podle posudku stavu tělesa rybniční hráze, souhlasila

15 s umístěním dopravního značení č. B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3,5 t a č. B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod. v obou směrech na hrázi a č. B 13 s dodatkovou tabulkou č. E 3a Vzdálenost 400m u křižovatky se silnicí II/315 a uložila odboru investic a majetku zajistit stanovení a instalaci dopravního značení. Termín realizace do: Ing. Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 7533/2015 ze dne ). Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Bernášek) 04_ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ _04_01_Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun 127/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 33318/2013 ze dne o umístění v Domě s pečovatelskou službou, rozhodla pronajmout žadatelce volný byt 2+1 v Domě s pečovatelskou službou, B. Martinů 980, Lanškroun a uložila jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat s žadatelkou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Termín realizace do: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 8128/2015 ze dne ) _04_02_Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun 128/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj /2007/SOC ze dne o umístění v Domě s pečovatelskou službou, rozhodla pronajmout žadatelce volný byt 1+1 v Domě s pečovatelskou službou, B. Martinů 980, Lanškroun a uložila jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat s žadatelkou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Termín realizace do: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

16 JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 8117/2015 ze dne ) _04_03_Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun 129/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 9760/2014 ze dne o umístění v Domě s pečovatelskou službou, rozhodla pronajmout žadatelce volný byt 1+1 v Domě s pečovatelskou službou, B. Martinů 980, Lanškroun a uložila jednateli Městského bytového podniku Lanškroun, s. r. o. sepsat s žadatelkou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Termín realizace do: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví JUDr. Milan Slezák, jednatel Městského bytového podniku Lanškroun s. r. o. (zpráva čj. MULA 8125/2015 ze dne ). Do jednací místnosti byla přizvána paní Ptáčková v 16:42 h _04_04_Zápis č. 1 z jednání komise pro sociální, rodinnou a komunitní politiku Bez návrhu usnesení byl radě města předložen Zápis č. 2 z jednání komise pro sociální, rodinnou a komunitní politiku dne (zpráva čj. MULA 8082/2015 ze dne ) _04_05_Dny autismu Pan starosta sdělil přítomným, že modře budou rozsvícena některá okna budovy radnice. 130/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Mgr. Jaromíry Staňkové, Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, IČO: (čj. MULA 8069/2015 ze dne ) o zapojení se do osvětové akce k celosvětovému Dni autismu - Rozsviťme se modře (rozsvícení radnice města modře) a rozhodla žádosti vyhovět. Termín realizace do: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

17 (zpráva čj. MULA 8176/2015 ze dne ) _04_06_Středisko výchovné péče MIMOZA - bezplatné užívání Paní Ptáčková informovala přítomné, že již několik let usilovali o zřízení detašovaného pracoviště v Lanškrouně. To zde bude zřízeno pouze za podmínky bezplatného využití nebytových prostor hovorny. Na závěr upozornila, že služba pro město je také bezplatná. Pan starosta se dotázal, zda odbor sociálních věcí a zdravotnictví nepostrádá nějakou další službu. Paní Ptáčková odpověděla, že pravidelné služby klientům jsou pokryté. Chybí pouze dětský psycholog, který se musí dlouho dopředu objednávat. 131/2015 Rada města Lanškroun projednala podnět odboru sociálních věcí a zdravotnictví k poskytnutí nebytového prostoru středisku výchovné péče MIMOZA Ústí nad Orlicí, Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí pro zřízení kontaktního místa poradenské a psychologické služby podpory dětí, dospívajících a jejich rodičů a uložila odboru investic a majetku zveřejnit úmysl města povolit uvedenému středisku dvakrát v měsíci bezúplatné užívání kanceláře č. 43 v I.NP budovy čp. 8 na náměstí J. M. Marků v Lanškrouně. Termín realizace do: Věra Ptáčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jiří Švarc, referent odboru investic a majetku (zpráva čj. MULA 8811/2015 ze dne ). 01_KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA _01_01_Návrh na udělení pamětní medaile 132/2015 Rada města Lanškroun rozhodla podle Směrnice pro zřízení a udělování Pamětní medaile města Lanškroun udělit Pamětní medaili Aleksanderu Koszelovi, Dzierżoniów za dlouholetou spolupráci a rozvoj partnerských styků mezi městy Lanškroun a Dzierżoniów. Termín realizace do: Bc. Jana Kolomá, asistentka starosty města (zpráva čj. MULA 7726/2015 ze dne ).

18 Výsledek hlasování: pro: 6 nepř: 1 (Bernášek) _01_02_Změna tajemnice sportovní komise Paní Šilarová kladně zhodnotila zápisy vyhotovené paní Ladou Sitovou. Členové rady se vyjádřili, že zápisy z jednání kontrolního výboru jsou příliš stručné a požádali pana tajemníka, aby apeloval na předsedu kontrolního výboru pana Noska na zlepšení. 133/2015 Rada města Lanškroun ke dni odvolala Mgr. Radku Krejčovou z funkce tajemnice sportovní komise z důvodu jiného funkčního zařazení na finančním odboru městského úřadu a tajemnicí sportovní komise jmenovala RNDr. Ladu Sitovou. Bc. Jana Kolomá, asistentka starosty Termín realizace do: (zpráva čj. MULA 8564/2015 ze dne ). Interpelace členů rady města Paní Šilarovou požádali občané, aby na jednání rady přednesla problematiku bezdomovců spících na autobusovém nádraží. Pan Smola na místo pošle strážníky městské policie. Pan starosta má schůzku s občany, kteří byli vystěhováni a v současné době bydlí v osobním vozidle. Dále pan starosta doplnil, že problém bezdomovectví se bude muset začít řešit, jelikož se toto bude pravděpodobně rozmáhat. Pan starosta seznámil přítomné se stanoviskem Petra Cardy na zpětvzetí žaloby. Pan místostarosta v této věci jednal i s panem JUDr. Mockem. Ten navrhl, aby byla pohledávka předložena na jednání zastupitelstva města a to rozhodlo, zda bude vyřazena z účetní evidence (odpis). Podle právního zástupce města pana Jelínka je pohledávka nevymahatelná. Pan místostarosta k tomuto bodu obdržel od pana JUDr. Mocka i směrnici Pardubického kraje. Pan starosta doporučil, aby na základě krajské směrnice byla vypracována směrnice města a to do dne Dále navrhl, aby byl pan Minář vyzván k zaplacení pohledávky. Tuto výzvu připraví právnička města a předloží ji radě města nejpozději do Pokud pan Minář odmítne pohledávku uhradit, bude předložena na dubnovém jednání zastupitelstva města. Pan místostarosta připomněl, že v nebytových prostorech je majetek pana Mináře, který není pevně spojený s budovou. Veškeré prostory byly zdokumentovány fotografiemi a videem. Prostory budou připraveny k tomu, aby si je pan Minář s notářem prohlédl a sdělil, co je v jeho vlastnictví.

19 Procesní hlasování: Pan místostarosta byl na jednání u krajského soudu. Jelikož se na jednání nedostavil právní zástupce pana Mináře, soud byl odročen. Zpráva starosty a místostarosty Pan starosta se setkal se starostkou obce Luková paní Fojtů, která přednesla svůj požadavek na zřízení cyklostezky do Lukové. Dne přivítal pan starosta ve své kanceláři zástupkyni pozemkového úřadu a starostu Dolní Čermné pana Helekala. Ti mu představili projekt suchého poldru v Jakubovicích. Sdělili mu, že jelikož by poldr chránil především město Lanškroun, měl by být i v jeho vlastnictví a správě. Pan starosta projednal možné vybudování suchého poldru s vodoprávním úřadem. Pan Kohout mu sdělil, že Lanškroun by tento poldr chránil pouze z 5 7 %. V pondělí se zúčastnil pan starosta jednání pracovní skupiny pro přípravu investic. Projednávali zde ulici Dvorskou, Tovární a T. G. Masaryka. Ulice Dvorská bude prozatím ponechána bez úprav dokud nebudou dořešena protipovodňová opatření. Ve stejný den navštívila město paní poslankyně Matušovská, se kterou vedení města řešilo záležitosti dopravní. Na schůzce byl zdůrazněn zájem řešit rekonstrukci ulice T. G. Masaryka. Projednávali i pozemky u vlakového nádraží, paní Matušovská přislíbila pomoc. Zřejmě již v této věci jednala, vedení města požádal o schůzku ředitel SŽDC pan Filip a náměstek hejtmana pan Dušek. V pátek se pan starosta sešel s panem Morávkem, který bude pořád cyklistický závod Malý závod míru, a požádal pana starostu o součinnost. Dne pan starosta se zúčastnil školení a předání varovného systému. Ihned po předání se zkušebně vyhlásila pozvánka na besedu s občany o rozpočtu V týž den si prošel pan starosta společně s panem Toncrem (pedagog Gymnázia) pivovarské zahrady. Studenti Gymnázia vytváří projekt smysluplného využití pivovarského parku pro výuku škol (ekosystémy, biotopy). Dále pan starosta informoval o průběžných návštěvách mateřských škol. Vedení města se seznámilo s jejich provozem a drobnými požadavky. Největší investice jsou momentálně nejvíce potřeba v MŠ Žižkova. Doporučil investovat i do zahrady této mateřské školy. Poté sdělil přítomným, že došlo k přezkumu hospodaření krajským úřadem. Byla jen jedna výtka a to k nevyplacení odměn členům komisí minulého volebního období za poslední měsíc. Náprava bude sjednána. Pan starosta informoval přítomné o průběhu ohlášeného veřejného shromáždění Stop genocidě, které se konalo dva dny. Druhý den došlo k menší neshodě v umístění shromáždění na autobusovém nádraží. Shromáždění neproběhlo přesně v místě, kde bylo ohlášeno.

20 Dále pan starosta připomněl, že si společně s panem místostarostou prohlédli technický stav polikliniky a zubní polikliniky. Obě budovy jsou v horším stavu, než očekával. V pátek navštívil pan starosta stacionář v Ústí nad Orlicí, který ho velmi mile překvapil. Toto zařízení je rodinného typu a příjemného prostředí. Ve stejný den jednal pan starosta i s koordinátorkou projektu Zapalme svíčku, které proběhlo v prosinci. Ta navrhla školení pro policii a hasiče. Toto školení by mělo být na komunikaci s rodinnými příslušníky, když dojde k tragédii. Pan místostarosta jednal dne se zástupcem a ekonomem firmy TEZA s. r. o. (společnost zřízená městem), se kterým diskutoval o vedení městské polikliniky. V České Třebové uzavřeli s lékaři smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se zdravotníci zavazují, že zde budou pobývat 10 let. Pokud by chtěli svou činnost ukončit dříve, museli by zaplatit smluvní pokutu. Přestavba polikliniky v České Třebové stála přibližně mil. Kč. Po deseti letech mají polikliniku zaplacenou. Pan starosta k této věci doplnil, že dnes, tj , obdržel petici pro zachování polikliniky v centru města. Členové rady města vnímají petici jako podporu jejich snahy a záměru. Závěr Do diskuse nebyl dále nikdo přihlášen, proto pan starosta ukončil jednání RM ve 20:08 h. Mgr. Radim Vetchý v. r. starosta města Ing. Bohumil Bernášek v. r. místostarosta města Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou přijít a nahlédnout do usnesení, které je uloženo u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26).

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 29.09.2014 508/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost spolku Dlouhá cesta, Jungmannova 1013, Čelákovice, IČO: 26986183 (čj. MULA 32016/2014 ze dne

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr.

Přítomni: 7 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Mgr. Pavel Resler, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 1 + 2 (usnesení) Spisová značka: SEK/4905/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 16. února 2015 Místo a čas

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 30.03.2015 134/2015 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 13.01.2014 1/2014 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/31602/2013/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 29. října 2013 Místo a čas zahájení:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

Přítomni: 6 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Radim Vetchý

Přítomni: 6 Ing. Bohumil Bernášek, Jaroslav Karlík, Miloš Smola, Mgr. Oldřich Strnad, MVDr. Marta Šilarová, Mgr. Radim Vetchý Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 1 + 5 (usnesení) Spisová značka: SEK/17124/2015/PBr Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 25. května 2015 Místo a čas

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013

Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 + 1 (usnesení) Spisová značka: SEK/21421/2013/JKo Zápis z jednání Rady města Lanškroun ze dne 22. července 2013 Místo a čas zahájení:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 18820/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 4. června 2015 Zápis

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 1/2015 Zastupitelstvo města Lanškroun vydalo Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2015, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 20.10.2014 536/2014 Rada města Lanškroun se seznámila s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ze dne 24.09.2014, identifikační

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1297/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. ledna 2015 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 13. září 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 13. září 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/29308/2010/PBr Přítomni: 6, dle prezenční listiny Omluven: Ing. Šebrle Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun

Více

150330_01_01_ Výše peněžitých plnění za výkon funkce členů komisí rady

150330_01_01_ Výše peněžitých plnění za výkon funkce členů komisí rady Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 + 3 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/9274/2015/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 30. března 2015 Místo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 3402/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 2. února 2015 Zápis

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 + 4 (usnesení) Spisová značka: SEK/13396/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 26. května 2014 Místo a čas

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 13774/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 28. dubna 2015 Zápis

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15289/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2015 Zápis

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014 Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 + 6 (usnesení) Spisová značka: SEK/7908/2014/JKo Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 17. března 2014 Místo a čas

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 2. listopadu 2009

Zápis z jednání Rady města Lanškroun dne 2. listopadu 2009 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0029475/2009/KCh/101 2.2- Přítomni: 6, dle prezenční listiny Omluveni: p. Sychra Zápis z jednání Rady města Lanškroun

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 22551/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 1. července 2015 Zápis

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 26338/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. srpna 2015 Zápis

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 29018/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. září 2015 Zápis

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 16547/2016 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 16. května 2016 Zápis

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29.03.2010 133/2010 Rada města Lanškroun projednala podnět dopravní komise k posunutí dopravního značení na cyklostezce u hřbitova, souhlasí s posunutím svislého

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.12.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.12.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.12.2014 638/2014 Rada města Lanškroun jmenovala pracovní skupinu pro přípravu a zajištění Adventního a vánočního Lanškrouna 2015 ve složení: Petra

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 36328/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 2. listopadu 2015

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více