Vzor smlouvy o převodu jednotky ( C ) vymezené podle zákona 89/2012 Sb. s komentářem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor smlouvy o převodu jednotky ( C ) vymezené podle zákona 89/2012 Sb. s komentářem"

Transkript

1 SMLOUVA O PŘEVODU JEDNOTKY vymezené podle občanského zákoníku DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA Bytové družstvo: se sídlem: IČ: zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném., v oddíle Dr.. (dále jen převádějící ) na straně jedné a Člen družstva (jméno a příjmení): datum narození: r.č.: bytem: manželka, společný člen (jméno a příjmení): datum narození: r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel ) na straně druhé uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ) tuto smlouvu o bezúplatném převodu [bytové / nebytové] jednotky umístěné v nemovitosti popsané v čl. I., odst. 1 této smlouvy do vlastnictví nabyvatele, který je členem družstva (převádějícího). Smlouvu je nutné přizpůsobit individuální situaci. Pozornost věnujte zejména modrému textu, který, stejně jako u našich předchozích vzorů, upozorňuje na možnost výběru z více alternativ nebo na text, který není povinnou náležitostí smlouvy a může být vypuštěn. Každé převádějící bytové družstvo by si proto na základě tohoto vzoru, který obsahuje více různých alternativ, mělo připravit individuální vzor vhodný pro jeho vlastní použití. Vzor je připraven speciálně pro převody družstevních bytů do vlastnictví člena družstva, které jsou zároveň zahrnuty v jednotkách vymezených podle NOZ to znamená, že prohlášení o vymezení jednotek v domě bylo vloženo do katastru nemovitostí po podle nových předpisů (dále také jen nové jednotky ) - přičemž jde zároveň o jednotky vzniklé v domech vystavěných s pomocí státu na základě právních předpisů o finanční úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě (dále jen DBV ). Převody nových jednotek v ostatních situacích (jednotky nevznikly v DBV nebo převádějícím není družstvo) budou úplatné. Pro tyto převodu bude nutno tento vzor smlouvy upravit, zejména vypustit ustanovení vztahující se k 21, 23 a 24 BytZ nebo k 3 až 9 zákona č. 311/2013 Sb. a doplnit ujednání týkající se kupní ceny a jejího případného verze 1 1

2 zápočtu s členským vkladem. Pro převody jednotek, které byly vymezeny podle BytZ (prohlášení vlastníka vloženo do katastru nemovitostí do staré jednotky ), použijte vzory smluv SČMBD o převodu jednotek A (pro převody jednotek vzniklé v DBV) a B (pro převody ostatních jednotek). Smlouva o převodu jednotky (bez ohledu na to, zda se jedná o nové nebo staré jednotky) se řídí také následujícími ustanoveními NOZ: 1099 a násl. (převod vlastnického práva obecně) 1105 (převod vlastnického práva k nemovité věci) a pro úplatné převody se dále použije ustanovení 2079 a násl. (kupní smlouva) 2128 až 2131 (koupě nemovité věci). Smlouva o převodu nové jednotky na rozdíl od smlouvy o převodu staré jednotky již nemusí obsahovat řadu dalších údajů (požadovaných ustanovením 6 BytZ). I. Údaje o nemovitostech 1. Převádějící je vlastníkem [bytové / nebytové] jednotky č.. (dále jen jednotka ), v podlaží domu č.p., č. orientační., [pro který bylo vydáno povolení k trvalému užívání č.j.., které vydal: dne:.,] který je součástí pozemku, zastavěná plocha č. parc., o výměře: [a vlastníkem pozemku parc. č....] (dále také jen dům a pozemek ; dům a pozemek/pozemky společně také jen jako nemovitá věc ). vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro., Katastrální pracoviště.. pro obec:, část obce:... katastrální území:. jednotka zapsána na listu vlastnictví, nemovitá věc zapsána na listu vlastnictví... budovy: Číslo popisné Číslo orientační [pro kterou bylo vydáno povolení k trvalému užívání č.j.., které vydal: verze 1 2

3 dne:.] postavené na pozemku jiného vlastníka, parc. č... (pozemek zapsán na listu vlastnictví č. ), (dále také jen dům nebo nemovitá věc ). vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro., Katastrální pracoviště.. pro obec:, část obce:... katastrální území:. jednotka zapsána na listu vlastnictví, nemovitá věc zapsána na listu vlastnictví Převádějící je [družstvem vzniklým přede dnem / právním nástupcem družstva vzniklého přede dnem ] a byl původně výlučným vlastníkem nemovité věci. 3. Prohlášením podle 1166 NOZ došlo k rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a k založení společenství vlastníků. Prohlášení bylo vloženo do katastru nemovitostí dne.pod č.j.. (dále jen prohlášení ). 4. V domě ke dni uzavření této smlouvy vzniklo společenství vlastníků v souladu s 1204 NOZ dne zápisem do veřejného rejstříku. společenství vlastníků dosud nevzniklo; správcem domu a pozemku je převádějící jakožto zakladatel společenství vlastníků s většinou hlasů ve smyslu ustanovení 1202 odst. 1 NOZ. odst. 1: Alternativa č. 1 se použije v situacích, kdy došlo ke splynutí domu i pozemku, neboť mají stejného vlastníka. V tomto případě se za nemovitou věc (viz závěr prvního odstavce) bude považovat dům společně s pozemkem. Alternativa č. 2 se použije, pokud je dům postaven na pozemku jiného vlastníka; za nemovitou věc se v tomto případě bude považovat pouze budova (dům). V tomto odstavci je třeba uvést všechny nemovitosti, na nichž má podle prohlášení vlastník jednotky spoluvlastnický podíl. Nemovitosti je vždy nutné ve smlouvě označit údaji katastru nemovitostí ( 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí), a to i. jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud není součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž je vymezena, číslem jednotky a jejím pojmenováním. Z pojmenování jednotky by mělo vyplývat, zda jednotka zahrnuje byt nebo nebytový prostor, ii. budova, která není součástí pozemku ani práva stavby, označením pozemku, na němž je postavena, číslem popisným nebo evidenčním a příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena, verze 1 3

4 iii. pozemek parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách a jde o stavební parcelu, též údajem o této skutečnosti, jinak se má za to, že jde o pozemkovou parcelu, iv. pozemek, který je evidován zjednodušeným způsobem, parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu, scelovacího operátu nebo evidence nemovitostí, s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a s uvedením názvu původního katastrálního území, pokud byl pozemek dotčen změnou hranice katastrálního území. odst. 2: Tento vzor vychází z předpokladu, že dům, který byl rozdělen na jednotky, byl původně ve vlastnictví BD. odst. 4: Ve smlouvě doporučujeme uvést, zda v domě vzniklo SVJ nebo zda SVJ dosud nevzniklo. Tato informace není povinnou náležitostí smlouvy, bude však návodem pro katastrální úřad, jak postupovat při vyžadování případného doložení existence SVJ. II. Předmět převodu 1. Předmětem převodu podle této smlouvy je jednotka uvedená v čl. I., odst. 1 této smlouvy. Jednotka zahrnuje: 1.1 [Byt / Nebytový prostor] jako prostorově oddělenou část domu [ S bytem jsou užívány tyto společné části domu: balkon přístupný z bytu a sklepní kóje č.... v... podlaží domu] a 1.2 podíl na společných částech nemovité věci popsané v čl. I., odst. 1 této smlouvy v rozsahu... /... stanovený poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů a nebytových prostorů v domě. [2. Předmětem převodu je rovněž spoluvlastnický podíl na jednotkách zahrnující nebytové prostory v domě, které vznikly na základě rozhodnutí o změně užívání stavby ze společných prostor domu, a nebytové prostory, u nichž se na financování podíleli svými členskými podíly pouze nájemci jednotek v budově (jejich právní předchůdci). Pro případ této smlouvy jde o jednotky: a) č.. (..) v. nadzemním podlaží budovy, přičemž tato jednotka zahrnuje: nebytový prostor, který vznikl na základě rozhodnutí o změně užívání stavby ze společných prostor domu pro ukládání dětských kočárků; a spoluvlastnický podíl na společných částech nemovité věci v rozsahu. / a b) č.. ( ) v. nadzemním podlaží, přičemž tato jednotka zahrnuje: nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku a v rozsahu. / verze 1 4

5 Spoluvlastnický podíl na výše uvedených jednotkách převáděný touto smlouvou činí.. /., a je stanoven v poměru velikosti podlahové plochy nebytového prostoru, který je zahrnut v jednotce, k celkové podlahové ploše ostatních bytů a nebytových prostor v domě, přičemž se nepřihlíží k podlahové ploše nebytových jednotek uvedených v písm. a) a b) tohoto odstavce.] 3. Nabyvatel předmět převodu popsaný v tomto článku přijímá do svého vlastnictví za podmínek uvedených v této smlouvě. odst. 1: Ve smlouvě o převodu jednotky vymezené podle NOZ již není třeba podrobně uvádět popis bytu nebo nebytového prostoru, příslušenství, podlahovou plocha a popis vybavení, jako tomu bylo při dosavadní úpravě v BytZ. Nezbytnou náležitostí smlouvy je uvedení čísla jednotky a její pojmenování ( 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí) pojmenování jednotky bude odpovídat obsahu prohlášení. Pro přesnější identifikaci jednotky lze ve smlouvě dále uvést způsob užívání jednotky, velikost spoluvlastnického podílu na společných částech, dispozici jednotky, podlahovou plochu jednotky nebo dokonce podlahovou plochu jednotlivých místností (v takovém případě ale celková podlahová plocha již nebude odpovídat součtu podlahových ploch místností, neboť se do celkové podlahové plochy bude podle 3 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. započítávat kromě plochy místností i půdorysná plocha všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu). Dále je možné uvést, jaké společné části jsou vymezeny k výlučnému užívání vlastníka jednotky apod. Tyto podrobnější údaje jsou nepovinné, zákon je nevyžaduje. Podíl na společných částech nemovité věci bude obvykle určen poměrem podlahové plochy bytu k součtu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě. Tento poměr lze však podle NOZ určit i jinak jako stejný nebo s ohledem na povahu, rozměry a umístění bytu. Způsob stanovení podílu určuje prohlášení. V případě, že byl pozemek nabyt do vlastnictví vlastníků jednotek až po vymezení jednotek, nebude podíl na pozemku součástí jednotky a převod spoluvlastnického podílu na tomto pozemku bude muset být ve smlouvě o převodu výslovně uveden. odst. 2: Podíl na nebytových jednotkách se bude převádět podle 24 odst. 4 BytZ nebo podle 4 odst. 3 zákona č. 311/2013 Sb. pouze, pokud takový nebytový prostor v domě vznikl. III. Právní vztahy k pozemku 1. Pozemek (podíl na pozemku spojený s jednotkou) je zahrnut v jednotce a převádí se na nabyvatele touto smlouvou jako součást jednotky (čl. II., odst. 1.2 této smlouvy). je ve vlastnictví... Právo vlastníka jednotky spoluužívat pozemek vyplývá ze smlouvy o úpravě práv k pozemkům ze dne verze 1 5

6 2. Spoluvlastnický podíl k pozemku nemůže být samostatným předmětem převodu. k odst. 1: Alternativa č. 1 se použije, pokud je dům součástí pozemku (vlastníkem pozemku je převádějící). Pokud není převádějící vlastníkem pozemku, mělo by právo vlastníků jednotek spoluužívat pozemek vyplývat ze smlouvy uzavřené s vlastníkem pozemku (viz alternativa č. 2). odst. 2: Tento odstavec bude platit v případě, že je podíl na pozemku zahrnut v jednotce. Pokud tento podíl v jednotce zahrnut není, bude jeho převod ve smlouvě výslovně uveden. IV. Podmínky pro převod jednotky [(kupní cena)] 1. Nabyvatel je členem bytového družstva a nájemcem předmětného bytu, na jehož pořízení se on sám nebo jeho právní předchůdce podílel majetkovou účastí členským vkladem ve smyslu ustanovení 1188 odst. 1 NOZ. 2. Nárok nabyvatele na převod jednotky do vlastnictví vznikl na základě výzvy nabyvatele v souladu s ustanovením 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (dále jen BytZ ). Na převod jednotky se vztahuje 24 BytZ. rozhodnutí převádějícího ze dne...[datum do ]. Na převod jednotky se vztahuje 24 BytZ. alternativa č. 3: rozhodnutí převádějícího ze dne...[datum po ]. Na převod jednotky se vztahuje 3 až 9 zákona č. 311/2013 Sb. 3. Jednotka uvedená v čl. I., odst.1 [včetně spoluvlastnického podílu na pozemku uvedeného v čl. I., odst. 1.2 této smlouvy] se převádí do vlastnictví nabyvatele bezúplatně v souladu s ustanoveními podle 24 odst. 1 [a 21 odst. 7 BytZ]. podle 4 odst. 2 [a 5 zákona č. 311/2013 Sb.]. 4. Spoluvlastnické podíly na jednotkách uvedených v čl. I., odst. 2 této smlouvy se převádí do vlastnictví nabyvatele bezúplatně v souladu s ustanoveními podle 24 odst. 4 BytZ verze 1 6

7 podle 4 odst. 3 zákona č. 311/2013 Sb. 5. Cena spoluvlastnického podílu na pozemku převáděného jako součást shora [uvedené jednotky / uvedených jednotek] činí Kč. Na úhradu ceny se nabyvateli započítává jeho členský vklad k převáděnému pozemku ve výši.. Kč, který tímto zaniká. [K úhradě zbývá částka.. Kč, kterou je nabyvatel povinen uhradit převádějícímu nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Potvrzení o úhradě je přílohou č. [1] této smlouvy.] odst. 2: V tomto odstavci popisujeme, jakým způsobem vznikl členovi nárok na převod bytu do vlastnictví. Pokud nabyvatel včas podal výzvu podle 23 odst. 2 BytZ nebo družstvo rozhodlo o tom, že bude převádět družstevní byty do vlastnictví i bez výzvy a toto rozhodnutí přijalo do , uplatní se pro převody pravidla uvedená v BytZ (neboť nárok na převod vznikl podle dosavadního předpisu), ačkoli k vymezení jednotek došlo až po podle NOZ. Pokud družstvo rozhodlo o převodech po , uplatní se pro převod podmínky ustanovení zákona č. 311/2013 Sb. (Zmíněné podmínky upravené v BytZ a v zákoně 311/2013 Sb. se týkají převodů bytů vzniklých v DBV a jsou až na drobné detaily prakticky totožné). Informace o vzniku nároku člena na převod nejsou povinnou náležitostí smlouvy. Je však vhodné tyto informace uvést, neboť se od nich odvíjí, podle jakých zákonných ustanovení se řídí další náležitosti smlouvy (podmínky převodu). Katastrální úřady budou podle pokynů č. 44 ve smlouvách o převodu jednotek prověřovat, zda smlouva obsahuje všechny informace, které jsou uvedeny v dalších odstavcích tohoto článku. odst. 3: Převod jednotky je vždy bezúplatný ať už podle 24 odst. 1 BytZ (převody jednotek, na které vznikl právní nárok na základě včas podané žádosti člena nebo na základě rozhodnutí družstva přijatého do ) nebo podle 4 zákona č. 311/2013 Sb. (družstvo o převodech rozhodlo po ). Pro užití BytZ přitom není rozhodné, že k rozdělení vlastnického práva k domu na vlastnické právo k jednotkám došlo až po zrušení účinnosti BytZ (po ). Spoluvlastnický podíl na pozemku se převádí do vlastnictví člena družstva bezúplatně, pokud družstvo pozemek nabylo bezúplatně podle zákona o majetku České republiky a je povinno převést jej bezplatně při převodu vlastnického práva k jednotce. Jestliže vznikl právní nárok na převod na základě včas podané žádosti člena nebo na základě rozhodnutí družstva přijatého do , je bezúplatný převod spoluvlastnického práva k pozemku upraven v 21 odst. 7 BytZ (alternativa č. 1). Jestliže družstvo o převodech rozhodlo po , převádí se pozemek bezúplatně podle 5 zákona č. 311/2013 Sb. (alternativa č. 2). odst. 4: Uvede se ve smlouvě pouze, pokud takové jednotky v domě vznikly a převádějí se podle čl. I., odst. 2 této smlouvy. odst. 5: Tento odstavec (a nadpis článku Kupní cena ) použije pro případ, že družstvo nezískalo pozemek bezúplatně a spoluvlastnický podíl na pozemku bude do vlastnictví člena převádět za určitou protihodnotu (kupní cenu). O úplatný převod půjde i tehdy, kdy se proti zaplacení kupní ceny započítá nabyvateli jeho členský vklad verze 1 7

8 V. Práva a závady přecházející na nabyvatele [Dnem nabytí vlastnictví přecházejí z převádějícího jako dosavadního vlastníka nemovité věci na nabyvatele následující práva a závady: a). vyplývající ze smlouvy. a b). vyplývající ze.] Informace o právech a závadách (zejména věcných) přecházejících s vlastnictvím jednotky jsou obsaženy v prohlášení a nejsou již povinnou náležitostí smlouvy o převodu jednotky. Těmito právy a závadami budou zejména věcná břemena a zástavní práva. Vznikem vlastnického práva k jednotce (vymezením jednotek) mohou přejít také práva a povinnosti ze smlouvy o výstavbě nebo jiná práva a povinnosti, zejména ta, která se týkají společných částí (pronájem společných částí včetně střechy nebo fasády, pronájem pozemku, práva jiných osob než vlastníků jednotek užívat prostory a zařízení v domě kotelny, výměníkové stanice apod. nebo naopak právo vlastníků užívat obdobným způsobem společné prostory jiného domu, než ve kterém je umístěna jednotka). Váznou-li na některé z jednotek jiná než věcná práva a závady (např. nájemní právo), bude vhodné přechod těchto práv ve smlouvě o převodu jednotky upravit. Nebude-li ve smlouvě tento článek uveden, přejdou na nabyvatele jen takové závady, které jsou ohledně jednotky zapsány ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) nebo je nabyvatel z okolní měl a mohl zjistit ( 1107 odst. 1 NOZ). VI. Finanční vypořádání 1. Nabyvatel uhradil převádějícímu na jeho účet: a) nesplacenou část dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého převádějícímu na výstavbu domu podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby, připadající na převáděnou jednotku v částce.. Kč, b) nesplacenou část úvěru poskytnutého převádějícímu bankou na opravy a stavební úpravy domu, připadající na převáděnou jednotku v částce.. Kč. Potvrzení banky o úhradě mimořádné splátky úvěru podle písm. a) je přílohou č. [2] této smlouvy. 2. Nabyvatel se zavazuje uhradit převádějícímu: a) dluh na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu s příslušenstvím ve výši,- Kč, a to v termínu do., b) vnitrodružstevní půjčku poskytnutou na opravy a stavební úpravy domu, připadající na převáděnou jednotku ve výši.,- Kč, a to v termínu do, c) podíl na ztrátě, resp. překročeném čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a technické zhodnocení střediska bytového hospodářství příslušného domu, připadající na převáděnou jednotku ve výši.,- Kč, a to v termínu do, d) verze 1 8

9 3. Nesplní-li nabyvatel své závazky uvedené v odstavci 2 tohoto článku smlouvy do, zakládá tato skutečnost možnost jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany převádějícího. 4. Nevyčerpané prostředky z nájemného určené na financování oprav a údržby domu a jednotky, připadající na převáděnou jednotku ve výši.. Kč a prostředky tvořené ze zisku bytového hospodářství připadající na převáděnou jednotku ve výši.. Kč po zdanění převede převádějící na účet osoby odpovědné za správu domu, není-li touto osobou sám, pro účely příspěvků na správu domu a pozemku do. 5. Převádějící dokládá nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu a pozemku, kterou je [převádějící sám / Společenství vlastníků..], jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, případně že takové dluhy nejsou. Potvrzení je přílohou č. [3] této smlouvy. Potvrzení uvedené v odstavci 1 je nedílnou přílohou smlouvy podle 24 odst. 6 BytZ (pro převody, které se realizují na základě včas podané výzvy člena družstva nebo na základě rozhodnutí družstva učiněného do ) nebo podle 9 odst. 1 zákona č. 311/2013 Sb. (pro převody na základě rozhodnutí družstva učiněného po ). Ujednání o vzájemném vypořádání nevyčerpaných prostředků z nájemného a ze zisku bytového hospodářství (viz odst. 2 písm. a) a odst. 4) je povinnou náležitostí smlouvy podle 24 odst. 7 BytZ i podle 9 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb. Prostředky tvořené ze zisku bytového hospodářství (statutární fond ze zisku střediska bytového hospodářství, příp. nerozdělený zisk) nejsou od r osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob; družstvo má povinnost odvést z nich 15% srážkovou daň. Potvrzení uvedené v odstavci 5 není sice nutné ve smlouvě zmiňovat, má být však při převodech jednotek podle 1186 NOZ nabyvateli předkládáno. VII. Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu 1. Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady spojené se správou, provozem, opravami, údržbou a investicemi ve společných částech nemovité věci a pravidla pro správu společných částí nemovité věci jsou součástí [prohlášení / stanov Společenství..]. Nabyvatel k těmto pravidlům přistupuje. 2. Podrobnosti o správě, provozu a opravách společných částí domu stanovuje/í [smlouva o správě domu / stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů Společenství..]. 3. Nabyvatel bere na vědomí, že správcem domu je [převádějící / ]. Informace uvedené v tomto článku již nejsou povinnou náležitostí smlouvy. Pravidla pro přispívání na správu domu a pozemku budou součástí prohlášení tam, kde společenství dosud nevzniklo, nebo budou součástí stanov v domech, kde společenství verze 1 9

10 již vzniklo (uvede se název společenství). Podrobnosti týkající se správy jsou upraveny buď ve smlouvě o správě domu (kde společenství dosud nevzniklo) nebo ve stanovách společenství a jeho vnitřních předpisech a usneseních shromáždění vlastníků, příp. statutárního orgánu společenství vlastníků. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Nabyvatel prohlašuje, že je mu znám stav předmětu převodu a v tomto stavu jej také bez připomínek přejímá. 2. Účastníci smlouvy žádají, aby byl u Katastrálního úřadu pro, katastrální pracoviště proveden zápis změny vlastnického práva k předmětu převodu. Práva z této smlouvy vznikají vkladem do katastru nemovitostí s účinky ke dni, kdy bude návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu. 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a zbývající stejnopis bude použit pro účely řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny jen písemnou formou. 5. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Potvrzují, že si mezi sebou ujednaly všechny náležitosti, které považují za nezbytné pro uzavření této smlouvy. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy. 6. Náklady na výmaz zástavního práva banky k převáděné jednotce nese nabyvatel. 7. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Potvrzení převodce o úhradě kupní ceny Příloha č. 2: Potvrzení banky o úhradě. Příloha č. 3: Potvrzení o dluzích přecházejících na nabyvatele odst. 3: Listina, na jejímž základě se provádí v katastru nemovitostí zápis, se katastrálnímu úřadu nově předkládá již jen v jednom vyhotovení. odst. 6: Výmaz zástavního práva je nově zpoplatněn správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč, výmaz zástavních práv lze však navrhnout i hromadně pro více jednotek jedním podáním (v tomto případě podléhá hromadné podání jednomu správnímu poplatku). V... dne převádějící: předseda člen představenstva V dne nabyvatel: člen nájemce (v případě společného členství oba manželé) verze 1 10

11 Ověření podpisů: Podpisy na listině musí být úředně ověřené nebo musí být u katastrálního úřadu založen podpisový vzor jednající osoby. K zániku členství v družstvu: V případě, že se převádí jednotka na základě včas podané výzvy člena družstva nebo na základě rozhodnutí družstva, které bylo učiněno do , zaniká při převodu jednotky členství nabyvatele v družstvu, pokud byl základní členský vklad zdrojem financování domu s převáděnými jednotkami. Členství nezaniká, pokud majetková účast člena v družstvu i po převodu jednotky dosahuje alespoň výše základního členského vkladu ( 24 odst. 9 BytZ). Obdobně zaniká členství v družstvu i v případech, kdy se převádí jednotka na základě rozhodnutí družstva přijatého po ( 3 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb.), avšak s tím rozdílem, že pokud člen zaplatí základní členský vklad nejpozději do 30-ti dnů ode dne nabytí vlastnického práva k jednotce, jeho členství nezanikne. Jestliže má členství v družstvu v souvislosti s převodem jednotky zaniknout v případech, kdy podle výše uvedených předpisů členství nezaniká automaticky, mohou se družstvo s nabyvatelem jednotky na skončení členství dohodnout. Dohoda o ukončení členství v družstvu může být obsažena i v této smlouvě o převodu jednotky. vypracováno: SČMBD: Mgr. Kateřina Horáková (legislativně-právní odd.) a Ing. Lenka Haráková (ekonomické odd.) Svaz českých a Tento vzor je určen členům SČMBD, případně dalším osobám, které za poskytnutí vzoru uhradily SČMBD příslušnou úplatu, k jejich vlastnímu použití. Pro tyto účely jsou uvedené osoby oprávněny zasahovat do textu bez omezení podle svých potřeb a uvážení. Jiné užití tohoto vzoru, zejména jeho poskytnutí dalším osobám, není dovoleno. V případě porušení tohoto omezení budou uplatňována autorská práva, včetně nároku na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení verze 1 11

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( A ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. v domech vystavěných v DBV s komentářem

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( A ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. v domech vystavěných v DBV s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU [DRUŽSTEVNÍHO BYTU / NEBYTOVÉHO PROSTORU] [A POZEMKU] DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA Bytové družstvo: se sídlem: IČ: zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném., v oddíle Dr.. (dále jen převádějící

Více

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( B ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. s komentářem

Vzor smlouvy o převodu jednotky ( B ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU [DRUŽSTEVNÍHO BYTU / NEBYTOVÉHO PROSTORU] [A POZEMKU] DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA Bytové družstvo: se sídlem: IČ: zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném., v oddíle Dr.. (dále jen převádějící

Více

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

PŘEVODY BYTŮ Z VLASTNICTVÍ DRUŽSTEV DO VLASTNICTVÍ ČLENŮ. Družstevní minimum PRÁVNÍ ÚPRAVA

PŘEVODY BYTŮ Z VLASTNICTVÍ DRUŽSTEV DO VLASTNICTVÍ ČLENŮ. Družstevní minimum PRÁVNÍ ÚPRAVA PŘEVODY BYTŮ Z VLASTNICTVÍ DRUŽSTEV DO VLASTNICTVÍ ČLENŮ 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 72/1994 Sb. - zákon o vlastnictví bytů BytZ (k 1.1.2014 zrušen) zákon č. 311/2013 Sb. - zákon o převodu vlastnického práva

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU S T A V E B N Í B Y T O V É D R U Ž S T V O Máchova 23, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 00036331 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: rodinný stav: (dále jen jako převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever

Stavební bytové družstvo Plzeň - sever Stavební bytové družstvo Plzeň - sever SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU pan(í) manžel(ka) (dále jen převodce ) na straně jedné a pan(í) manžel(ka) (dále jen nabyvatel ) na straně druhé uzavřeli níže

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012 Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí Ing. Olivová Květa 17. května 2012 Spoluvlastnictví budovy podle BytZ a Bytové spoluvlastnictví podle NOZ Spoluvlastnictví

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 277/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 268 ze dne 24.04.2013 Návrh Rámcové dohody o postupu a podmínkách při převodech bytových jednotek realizovaných formou

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Jiří Nauš, advokát IČ: 66246393, ČAK č. 8886 Peckova 9 Datová schránka: ddsgs32 186 00 Praha 8 E-mail: naus@aknaus.cz Tel.: 224 261 011 (024) Fax: 224 261 091 Mobil: 602 339 044 Níže uvedeného dne,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Kód Př. (VS):. Č. smlouvy:. Č. jednotky:. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY mezi níže uvedenými smluvními stranami byla uzavřena tato smlouva o převodu vlastnictví nebytové jednotky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY I. Smluvní strany Převodce: Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 IČ: 26140861, se sídlem Praha 6 Řepy I., Nevanova 1042/6 zapsán v OR MS v Praze v odd. Dr. vložka

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:.

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Smluvní strany: 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. společný člen:.nar.: bytem:. ( nová adresa, kam se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 [ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Varianta - manželé Manželé

Varianta - manželé Manželé 391/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/522/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 12800 Praha 2 zastoupená JUDr. Milanem Cícerem, ředitelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek ãást 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 JUDr. Jifií âáp 3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD V praxi se často vyskytují

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí ev. č. MZe O-2/2013 *MMOPP00C4IGG* Česká republika - Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05 zastoupená Ing. Petrem Bendlem, ministrem IČ: 00020478 (dále jen převodce ) a Statutární

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou Mgr.Vladislavem

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:... 2889/ULN/2016-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3291/2016-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 41140/B/2016-HMSO Č.j.: UZSVM/B/32140/2016-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čj.MULA 23756/2016 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli M ě s t o L a n š k r o u n, IČO 279 102, se sídlem náměstí J. M. Marků

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více