STUDIE. Likvidace skládkových vod čerpáním, číslo zakázky: studie. Textová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE. Likvidace skládkových vod čerpáním, číslo zakázky: 02-8437-104. studie. Textová část"

Transkript

1 Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval Investor Koordinace stavby a profesí Koordinace stavby a technologie Statik Hlavní projektant Vedoucí projektant Vypracoval Kontroloval Oprávněná osoba kooperanta: zakázky: Hlavní projektant Vedoucí projektant Vypracoval Kontroloval Ing.. Lukeš Ing.. Lukeš Ing..Lukeš IngJ.Majíček stavba: Uherský Brod - Prakšice HIP: Ing.Kudlák, zakázky: STUDIE stupeň dokumentace: studie datum vydání: 08/2011 profese: měřítko: --- formát: 16x4 obsah: datum revize: výtisk : Textová část název.dig.souboru: revize: txt_0.doc 0

2 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE : revize: 2 ZPRCOVTELÉ DOKUMENTCE Projektová organizace : S-projekt plus a.s Tř. Tomáše Bati ZLÍN Ředitel : Ing.arch. František Balajka Vedoucí ateliéru : Ing.arch. Marek Šlesinger Hlavní inženýr projektu : Ing.Jaromír Kudlák Vedoucí projektant zakázky : Ing.rnošt Lukeš Vypracovali : Ing.rnošt Lukeš Technická kontrola : Ing. Jaroslav Majíček Zlín, srpen 2011

3 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE : revize: 3. Textová část Zpracovatelé dokumentace 2 Identifikační údaje stavby a investora 3 1) Úvod 4 2) Popis 5 3) Odhad nákladů 8 4) Závěr 9 5) Fotodokumentace 10 6) Doklady 13 B. Výkresová část B.1. Přehledná situace B.2. Přehledné podélné profily B.3. Čerpací jímk - schema Identifikační údaje stavby a investora Název stavby Místo stavby Okres Kraj Rozsah stavby Charakter stavby Investor stavby Uherský Brod -Prakšice, likvidace skládkových vod čerpáním Prakšice Uherský Brod Uherské Hradiště Zlínský Dle zákresu v situaci Nové sítě Městský úřad Uherský Brod Masarykovo náměstí Uherský Brod

4 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE : revize: 4 1) Úvod Investor, Městský úřad v Uherském Brodě objednal zpracování studie na přečerpávání skládkových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu, situované v katastrech obcí Prakšice a Uherský Brod. V rámci této studie je třeba zabývat se infrastrukturou v daném zájmovém území. Výchozím podkladem je zadání investora, obsažené v objednávce č.519/11/2900. Dalším podkladem je Program rozvoje města Uherský Brod z prosince 1998, údaje z katastru nemovitostí, uvedené na internetu a DÚŘ cykické stezky. Důležitým podkladem byly konzultace se správcem kanalizace, SVK a.s. Uherské Hradiště a zástupci firmy RUMPOLD s.r.o. a vlastní rekognoskace zájmových území s zástupci investora. 1.1.Charakteristika účelu stavby Účelem stavby je umožnit odkanalizování skládkových vod, které vznikají průsakem srážkových vod do skládky a pod uskladněným materiálem stékají k úpatí svahu. Tam jsou vody jímány a přečerpávány do vodní nádrže, nacházející se u vjezdu do areálu. Těmito vodami se skrápí skládka, v suchém období se voda odpařuje. Tím správce skládky jeji množství redukuje. V období s výskytem větších srážek, než činí odpar se voda z vodní nádrže odváží cisternami do Uherského Brodu, kde se vypouští do kanalizační šachty veřejné kanalizační sítě.z šachty odtéká k likvidaci do městské čistírny. Dle konzultace se zástupci SVK je složení této vody v souladu s kanalizačním řádem města a nemusí se z cisterny vypouštět řízeně. Vodárna si provádí občas rozbory na CHSK. V roce 209 a 2010 bylo v hodnotách 459 a 517 mg/l, což je pod 50% limitní hodnoty kanalizačního řádu města Uherský Brod. Další ukazatele nebyly zjišťovány. Cisterny se vyvážejí dle potřeby 6x až 8x denně při objemu 11 m 3 jedné jízdy. Roční množství takto odvážené vody je až m 3. Tato studie je součástí materiálu pro rozhodnutí, zda vody, prosáklé skládkou likvidovat nadále převážením do městské stokové sítě, likvidovat je v samostatně postavené čistírně a vypouštět je do místní vodoteče, nebo je přečerpávat. Poslední alternativa je posuzována v této studii. Při rozhodování, která z popsaných alternativ bude realizovaná budou vzájemně posuzovány kriteria investiční, provozní a legislativní. 1.2.Charakteristika řešeného území Stávající skládka je na hranicích katastrálních území obcí Prakšice a Uherský Brod, severně od Brodu. Řešené území náleží klimaticky do oblasti T2, tj. s dlouhým, suchým a teplým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. Celé zájmové území je odvodňováno řekou Olšavou. Technické řešení likvidace skládkových vod je navrženo převážně na zemědělsky využívaných pozemcích. Vynesením přehledných podélných profilů se zjistilo, že část trasy bude mít charakter výtlačného potrubí, po překonání nejvyššího bodu trasy se vybuduje přechodová šachta, ze které voda poteče gravitačně. 1.3.Geologie území Zájmové území stavby se nachází v střední části Hlucké pahorkatiny. Strukturně geologický základ reliéfu tvoří flyšová souvrství račanské a bělokarpatské jednotky magurského flyšového příkrovu. Převládají souvrství jílovců, dílem vápnitých, s vložkami pískovců. Na paleogenních horninách spočívá pokryv kvartérních sedimentů. Podrobný geologický a pedologický průzkum se neprováděl.

5 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE : revize: Popis stávajícího stavu Město Uherský Brod má vybudovanou skládku odpadu, kterou provozuje firma RUMPOLD s.r.o. Skládka slouží více obcím a předpokládá se její další plošné rozšíření. V procesu provozování skládky vznikají problémy technické, ekonomické a také legislativní. Konkrétním problémem, kterým se tato studie zabývá je ekologická likvidace průsakových skládkových vod.stávající varianta-odvážení cisternami do Uherského Brodu s vypouštěním do jednotné kanalizační soustavy se jeví jako ekonomicky a provozně nevýhodná,úkolem studie je posouzení likvidace těchto vod přečerpáváním do kanalizace města. Konkrétně by se měla voda vypouštět do stávající kanalizační síte v prostoru křižovatky u hřbitova. Stokovou síť obhospodařuje a.s. Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště. Kanalizace byla budována postupně od 20. let minulého století. Potrubí je převážně betonové. Odpadní vody jsou odváděny na městskou mechanickobiologickou čistírnu odpadních vod. Ta pracuje od roku Konzultací se zástupci vodárny bylo zjištěno, že vypouštění vody je s ohledem na složení skládkové vody možné a není nutná časová regulace. lternativu, ve které by se skládkové vody likvidovaly ve vlastní čistírně řeší samostatnou studií správce skládky. 2) Popis jednotlivých variant 2.1 VRINT I Technické řešení : Začátek řešení je navržen čerpací jímkou v areálu skládky. Od čerpací jímky povede potrubí z PE DN 80 směrem ke vjezdu do areálu a dále po pozemcích města k hvězdárně a po místní cestě k silnici III/49714, kterou podejde a východně od silnice povede až do stávající kanalizační šachty v prostoru křižovatky od hřbitova. Část této trasy bude součástí varianty II i varianty III. Konkrétně úsek od šachty do bodu v délce 224 m bude součástí všech variant, rovněž tak úsek od čerpací jímky do bodu B v délce 147 m. Společná trasa pro variantu I a variantu II bude v délce cca 192 m mezi body B a C. Tyto úseky trasy budou společné co do situování, funkce úseků, materiál a DN však budou různé, což je patrné z přehledných podélných profilů. Na trase Varianty I bude přechodová šachta, ve které se přejde z tlakového režimu na režim gravitační. V této šachtě, označené ŠI na kótě 334,00 m bude končit výtlačné potrubí PE Dxt 90x5,4 mm dlouhé 629 m a bude zde začínat potrubí PP DN 150, dlouhé 1117 m, které se zaústí do stávající kanalizační šachty. Ve studii neřešíme revizní šachty na gravitační části trasy. Čerpací jímka bude stejná pro všechny varianty. Navrhujeme plastovou šachtu dvouplášťovou průměru vnějším 2,75 m vnitřním 2,38 m, výšky vnější 3,0 m.čerpací šachta se osadí na vyrovnávací betonovou desku, prostor mezi stěnami, ve výrobě opatřený armaturou, se vyplní betonem. Na terén se vytáhne manipulační a montážní komín, ukončený ocelovým uzamykatelným poklopem. Vystrojení jímky bude dvěma čerpadly s parametry 5,0 l/s a H= 17 m, z nichž bude jedno v režimu čerpání a druhé v režimu pohotovosti. Podle sdělené produkce vod se předpokládá čerpání cca 8 hodin denně, což je dostatečná rezerva pro případný nárůst odpadní vody z rozšířené plochy skládky. Voda by se vyčerpala za cca 20 minut a do nastoupání vody do zapínací hladiny by čerpadla byla v klidu. K čerpací jímce bude nutno přívést přípojku elektrické energie, čerpadla uvedené charakteristiky mají příkon P do 4,5 kw, I = 11,4. Z výškového rozdílu terénu v místě čerpací jímky a šachty ŠI, jakož i z tlakových ztrát ve výtlačném potrubí je spočítaná výtlačná výška 16 m. Protože ve zbývajících dvou variantách tato hodnota je 17 m, navrhujeme stejné vystrojení pro všechny varianty. Předpokládáme, že přípojka

6 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE : revize: 6 elektrické energie by se napojila na areálový rozvod a novou přípojku nebude nutno vybudovat. U čerpací jímky bude elektrorozvaděč s vystrojením pro automatický chod jímky. Dálkový přenos poruchy nebude nutný, postačí akustická signalizace. Rozhodnutí o měření čerpané vody, zda vodoměrem, nebo motohodinami čerpadel bude v dalším stupni dokumentace. V DÚŘ by se mělo určit, zda čerpadla budou v nerezovém provedení, nebo postačí čerpadla pro splaškovou vodu. K tomu je nutno provést chemickou analýzu skládkových vod, neboť vodárna sledovala doposud pouze CHSK a to jen sporadicky. Dotčené parcely a vlastníci dle evidence nemovitostí: 1209/2,1209/11, 1209/6 Rumpold 1209/10,1209/12, Pozemkový fond ČR 1209/7,1256/2, 1209/53, 7224/26, 1279/117, 1279/93, 6459/1 247/1 Město Uherský Brod 6469/3, Zlínský kraj Výhody : Tato varianta vede trasu v maximální míře po pozemcích města. V úseku s výtlakem nebudou žádné objekty, které by omezovaly hospodaření na pozemcích. Trasa je vedena v dostatečné vzdálenosti od komunikace III/49714, tak že nebude v jejím ochranném pásmu. Umožnilo by se napojení splaškových vod z hvězdárny.(nebylo požadováno) Nevýhody : Jedná se o nejdelší variantu, což se promítá do nákladů stavby Závěr : Stavba je reálná, proveditelnost běžná. Délka gravitační části je 1117 m, materiál PP DN 150. Délka výtlaku 629 m, materiál PE DN 80. Čerpací jímka s vystrojením je běžně dodávaná. Odhad nákladů dle obdobných realizací v cenové úrovni 2010 je 3,05 mil Kč. Náklady na 1m 3 přečerpané vody při produkci 150 tisíc m 3 za rok by byly 1,046 Kč. 2.2 VRINT II Technické řešení : Začátek řešení totožný s variantou I. Od čerpací jímky povede potrubí z PE DN 80 směrem ke vjezdu do areálu a dále po pozemcích města k bodu C, odkud povede po polní cestě ke komunikaci III/ U této komunikaci bude přechodová šachta ŠII, ve které se přejde z tlakového režimu na režim gravitační. Terén v místě této šachty je 335,50 m. Podél silnice III/49714 je navržena cyklostezka, v jejíž trase je vedena gravitační část varianty II až do bodu, od kterého je stejná trasa, jako varianta I. V šachtě, označené ŠII na kótě 335,50 m bude končit výtlačné potrubí PE Dxt 90x5,4 mm dlouhé 617 m a bude zde začínat potrubí PP DN 150, dlouhé 1087 m. Ve studii neřešíme revizní šachty na gravitační části trasy. Čerpací jímka bude stejná pro všechny varianty, viz popis u varianty I. Z výškového rozdílu terénu v místě čerpací jímky a šachty ŠII, jakož i z tlakových ztrát ve výtlačném potrubí je spočítaná výtlačná výška 17 m.

7 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE : revize: 7 Dotčené parcely a valasníci dle evidence nemovitostí: 1209/2,1209/11, 1209/6 Rumpold 1209/10, 1209/12,7224/27 Pozemkový fond ČR 6469/3 Zlínský kraj 1209/7,1256/2 1209/53, 1209/55, 6459/1,7224/26, 7224/32, 7224/29, 7591/2, 6459/1, 6459/41, 247/1 Město Uh.Brod 1209/55, 1209/57 Vaškovic Dušan,Petr,Eliška 7224/30 Kubíček Vladimír 7224/28 Zemaspol Uh.Brod Výhody : Tato varianta vede trasu v maximální míře po pozemcích města a po pozemcích, které má město vykoupit pro cyklostezku. V úseku s výtlakem nebudou žádné objekty, které by omezovaly hospodaření na pozemcích. Tato varianta má nejlepší poměr nákladů mezi výtlačnou a gravitační částí trasy z hlediska nákladů. Nevýhody : Trasa je vedena v ochranném pásmu komunikace III/ Pokud nebudou v předstihu vykoupeny pozemky pro cyklostezku, bude příprava stavby náročnější, než poněkud dražší varianta I. Závěr : Stavba je reálná, proveditelnost běžná. Délka gravitační části je 1087 m, materiál PP DN 150. Délka výtlaku 680 m, materiál PE DN 80 Čerpací jímka s vystrojením je běžně dodávaná. Odhad nákladů dle obdobných realizací v cenové úrovni 2010 je 2,98 mil Kč. Náklady na 1m 3 Přečerpané vody při produkci 150 tisíc m 3 za rok by byly 1,033 Kč VRINT III Technické řešení : Začátek řešení totožný s variantou I a II. Od čerpací jímky povede potrubí z PE DN 80 směrem ke vjezdu do areálu a dále po pozemcích města k bodu B, odkud povede po cizích pozemcích ke komunikaci III/ V tomto bodě bude přechodová šachta ŠIII, ze které povede gravitační potrubí podél komunikace až do bodu D, kde se napojí do trasy varianty II a pokračuje až do stávající kanalizační šachty,, tak jako předchozí varianty.přechodová šachta ŠIII je na kótě terénu 338,00 m. V této šachtě bude končit výtlačné potrubí PE Dxt 90x5,4 mm dlouhé 147 m a bude zde začínat potrubí PP DN 150, dlouhé 1525 m. Ve studii neřešíme revizní šachty na gravitační části trasy. Čerpací jímka bude stejná pro všechny varianty. Z výškového rozdílu terénu v místě čerpací jímky a šachty ŠIII, jakož i z tlakových ztrát ve výtlačném potrubí je spočítaná výtlačná výška 17m.

8 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE : revize: 8 Dotčené parcely a vlastníci dle evidence nemovitostí: 1209/2, 1209/6, 1209/11, Rumpold 1209/121209/12, Pozemkový fond ČR 1209/7, 1256/2, 1209/53, 1209/54, 1209/56,1209/57,7224/31, 7224/32,6459/1,,6459/41,247/1 Město Uherský Brod 7224/33, 1209/57 Vaškovic Dušan,Petr,Eliška 1209/1, 1279/2, Kubíček Vladimír 6469/3 Zlínský kraj Výhody : Tato varianta má nejkratší výtlak. Minimálně omezí hospodaření na zemědělských pozemcích. Nevýhody : Jedná se o variantu, jejíž trasa vede v nejvyšším procentu po cizích pozemcích. Pokud by nebyl proveden výkup pozemků pro cyklostezku, byla by administrativně nejnáročnější variantou. Závěr : Stavba je reálná, proveditelnost běžná. Délka gravitační části je 1525 m, materiál PP DN 150. Délka výtlaku 147 m, materiál PE DN 80. Čerpací jímka s vystrojením je běžně dodávaná. Odhad nákladů dle obdobných realizací v cenové úrovni 2010 je 3,26 mil. Kč Náklady na 1m 3 přečerpané vody při produkci 150 tisíc m 3 za rok by byly 1,08 Kč. 3) Odhad nákladů Varianta Délka Délka RN Čerp. Celkem Provozní náklady výtlak gravitac jímka odpisy ostatní u e tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč Varianta I 629 m 1117 m = Varianta II 617 m 1087 m = Varianta III 147 m 1525 m = Investiční náklady v jsou odvozeny od staveb realizovaných v roce 2010 v obdobných podmínkách. Na běžný metr výtlaku jsme použili analogii s vodovodním potrubím a uvažujeme 1100 kč/bm. Potrubí gravitační z PP DN 150 obdobným způsobem včetně šachet a případného protlaku vychází nákladově cca 1750 Kč/bm.Náklady na čerpací jímku včetně přípojky el. energie uvažovány 400 tis Kč. Nejsou zahrnuty náklady na zaměření trasy, chemické rozbory skládkové vody a výkupy pozemků. Provozní náklady v cenové úrovni 2010 jsou součtem odpisů ( u potrubí 2,5% ročně z pořizovacích nákladů, u čerpacích stanic 12,5 % ) nákladů za el. energii pro čerpací stanici a nákladů mzdových pro pracovníky, zajišťující provoz a údržbu. Uvažuje se stejný náklad na provoz čerpací stanice ve všech variantách, mzdové náklady na 0,1 pracovníka na obsluhu a údržbu ve výši 36 tisíc Kč za rok, náklady na el. enrgii ( cca 70 hodin ročně

9 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE : revize: 9 tj. 320 kwh při ceně 10 Kč/kWh 3200 Kč. Do provozních nákladů není započítáno dnešní čerpání vody do vodní nádrže u vjezdu. 4) Závěr : Studie byla zpracována jako dílčí podklad pro rozhodování, zda likvidace skládkových vod bude probíhat dosavadním způsobem, tj. převážením cisternou do Uherského Brodu, nebo bude vybudovaná čistírna v areálu skládky a vody bude vypouštěna do recipientu / málo vodného/, jak posuzuje firma Rumpold s.r.o., nebo vody budou přečerpávány do Uherského Brodu s likvidací na městské čistírně. Obecně je transport potrubím levnější, než automobilovou přepravou a provoz čerpací jímky je jednodušší a levnější, než provozování čistírny odpadních vod. Je na zvážení Města i firmy Rumpold jak vyhodnotí ekonomiku výstavby i provozu jednotlivých alternativ a jak posoudí schůdnost jednotlivých variant z hlediska legislativního. Varianty jsou cenově vyrovnané z hlediska investičního, z hlediska provozního mezi nimi není podstatný rozdíl. Jako nejméně výhodná se jeví varianta III. Nejvýhodněji se jeví varianta II. Investiční rozdíl oproti variantě I. není ovšem podstatný. U Varianty I. je trasa převážně na parcelách Města Uherský Brod, cizí parcely jsou dotčeny minimálně. Doporučení zpracovatele studie k dalšímu procesu přípravy stavby Pro variantu přečerpání vody do Brodu i čištění vod ve vlastní čistírně bude potřeba znát složení skládkové vody, doporučujeme nechat zpracovat analýzu na SVK a.s. Uherské Hradiště, nejlépe několik vzorků z různého časového období. Bude-li vybrána k dalšímu zpracování alternativa, popisovaná v této studii, vybrat s ohledem na náklady a legislativu nejvhodnější variantu, nechat trasu geodeticky zaměřit a vypracovat DÚŘ, která prohloubí a upřesní technické řešení. Ve Zlíně srpen 2011 Ing.rnošt Lukeš

10 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE objekt: Studie revize: 5) Fotodokumentace kumulační nádrž pod vjezdem do areálu Pohled ve směru trasy výtlaku : 10

11 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE objekt: Studie revize: Pohled od křížku na část trasy Varianty III směrem ke skládce Pohled od křížku na část trasy Varianty III směrem k Uherskému Brodu : 11

12 zakázky: stavba: UHERSKÝ BROD-PRKŠICE objekt: Studie revize: Pohled od hřbitova na poslední část trasy, společnou pro všechny varianty Křižovatka u hřbitova, se stávající šachtou, do které se napojí skládkové vody : 12

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Voda v domě a na chatě

Voda v domě a na chatě JAN ŠÁLEK a kolektiv Intesio Systém pro hospodaření s dešťovou vodou 154 Ucelený systém nákládání s dešťovou vodou Technická a projektová asistence Optimalizace investičních a provozních nákladů Voda v

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více