PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STAROSTY OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STAROSTY OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE"

Transkript

1 PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STAROSTY OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 Základní složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje připravily pro starosty obcí základní informace v oblasti přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací, jakož i informace co dělat, vznikne-li v obci mimořádná událost nebo je vyhlášen krizový stav.

2 OBSAH: 1. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje... str Policie České republiky... str Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje... str. 32 2

3 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE 3

4 1. ÚVOD Místo a postavení obcí v bezpečnostním systému ČR Veřejná správa a úloha obcí OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Ochrana obyvatelstva a orgány veřejné správy ÚKOLY OCHRANY OBYVATELSTVA ÚKOLY OBCÍ PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Povinnosti obecního úřadu Povinnosti starosty obce Povinnosti obce jako právnické osoby KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Povinnosti obecního úřadu Povinnosti starosty obce Povinnosti obce jako právnické osoby Možný postup při vytvoření krizového štábu OBEC A POŽÁRNÍ OCHRANA Povinnosti obce Povinnost obce směrem k jednotce požární ochrany Úkoly jednotek požární ochrany Povinnosti obce jako právnické osoby OBEC A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Obecné informace Povinnosti obce s rozšířenou působností v oblasti IZS Povinnosti obecního úřadu v oblasti IZS Povinnosti starosty obce v oblasti IZS Povinnosti obce jako právnické osoby OBEC A POVODNĚ Co je to povodeň a čím může být způsobena Základní povodňová opatření Co jsou povodňové orgány Povodňová komise obce Stupně povodňové aktivity (SPA) Předpovědní a hlásná služba SHRNUTÍ LEGISLATIVA Zákony Vyhlášky Nařízení vlády Nařízení Olomouckého kraje

5 1. ÚVOD 1.1. Místo a postavení obcí v bezpečnostním systému ČR Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, územní celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní povinností a tedy i funkcí státu. Zahrnuje soubor činností a postupů s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky Veřejná správa a úloha obcí Česká republika se člení na územní samosprávné celky. Základními územními samosprávními celky jsou obce, jejichž postavení, pravomoci a úkoly stanovuje zákon o obcích. Stěžejním úkolem obce je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 2. OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 2.1. Ochrana obyvatelstva a orgány veřejné správy Součástí bezpečnosti České republiky jsou opatření k zajištění ochrany obyvatelstva před následky různých mimořádných událostí včetně živelních pohrom nebo provozních havárií, ale také před násilnými společenskými konflikty nebo terorismem. Jde i o opatření k zajištění ochrany ekonomiky, vnitřního pořádku a bezpečnosti nebo o zabezpečení ochrany státu proti vnějšímu vojenskému ohrožení. Ochrana obyvatelstva je charakterizována jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí. Zdůrazňuje zákonem stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Tyto činnosti a postupy nejsou pojímány izolovaně, ale jako součást havarijního, krizového a obranného plánování. Ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je ministerstvo vnitra. Konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucích jiných ústředních správních úřadů za ochranu života, zdraví a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá z jejich kompetencí. Odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na všechny úrovně veřejné správy, včetně obcí. Profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídících složek a jsou doplňovány ostatními složkami různé právní povahy i fyzickými osobami. Široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních je prostředkem, který napomáhá k účinnější ochraně obyvatelstva. Opatření, připravovaná k řešení následků mimořádných událostí a zmírnění dopadů krizových situací v míru, budou v případě potřeby využita i v období válečného stavu. Je kladen důraz na prohloubení veřejné informovanosti, jejímž výsledkem musí být informovaný občan. K tomu musí státní orgány, orgány územních samosprávných celků a zaměstnavatelé poskytovat informace o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků mimořádných událostí. Neopomenutelná je role integrovaného záchranného systému (IZS) a potřeba vybavení jeho složek technikou a materiálem tak, aby zvládly následky jakýchkoliv mimořádných událostí včetně možných teroristických útoků s použitím zbraní hromadného ničení. IZS je označení pro koordinovaný postup těchto složek při společné události. V žádném případě nelze tento systém chápat jako nějakou organizaci, která zastřešuje a řídí jednotlivé složky. Obec spravuje své záležitosti včetně ochrany obyvatelstva, krizového řízení a požární ochrany ve dvou rovinách: v samostatné působnosti a v přenesené působnosti, 5

6 pro oblast řešení požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací jsou povinnosti stanoveny orgánům obce, zejména starostovi obce a obecnímu úřadu. 3. ÚKOLY OCHRANY OBYVATELSTVA Úkoly ochrany obyvatelstva jsou definovány zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Varování Varování je souhrn opatření, které směřují k včasnému varování obyvatelstva při hrozící nebo již vzniklé mimořádné události, kdy může dojít k ohrožení života a zdraví osob, majetku a životního prostředí. Aby varování bylo účinné, je nutné, aby bylo aktuální, včas a směřovalo k ohrožené skupině osob. K varování obyvatelstva lze využít zejména sirén (elektrické a elektronické) a místních rozhlasů. Jako další možné prostředky k varování a informování obyvatelstva lze využít megafony, popř. osobní pochůzku. Varování obyvatelstva se (sirénami a místním rozhlasem) provádí varovným signálem Všeobecná výstraha. Jedná se o kolísavý tón sirén po dobu 140 sekund. Signál může být vyhlašován 3x za sebou v tříminutových intervalech. Tento signál je jediným varovným signálem. Po varování by měla následovat tísňová informace, ze které se obyvatelé dozvědí, co se stalo, kde se to stalo, jaké nebezpečí hrozí, co mají obyvatelé učinit k ochraně svého zdraví, zvířat popř. majetku. Tísňovou informaci lze předat pomocí místního rozhlasu. Je vhodné mít předpřipravené textové informace pro často se opakující mimořádné události. Po zaznění varovného signálu je nutné: ukrýt se do nejbližší budovy, zavřít okna a dveře (popř. vypnout ventilaci), a zapnout TV nebo rozhlas. K ověření provozuschopnosti sirén slouží signál zkouška sirén. Jedná se o táhlý (nepřerušovaný) signál o délce 140 sekund. Zkouška sirén se provádí zpravidla první středu v měsíci ve 12:00 (olomoucký kraj 12:10). Dálkově ovládané sirény v obci spouští HZS Olomouckého kraje (závady je nutné hlásit na HZS Olomouckého kraje). U sirény, které jsou ovládány pouze místně, musí starosta obce zajistit zkoušku sirén. O této zkoušce sirén musí být obyvatelé předem vyrozuměni. Pro svolání jednotek požární ochrany slouží signál požární poplach. Jedná se o přerušovaný tón o délce 60 sekund. Tento signál není varovným signálem, slouží pouze pro potřeby jednotek požární ochrany. Na obnovu nebo nákup nových prostředků (místní rozhlas, siréna) určených k varování a vyrozumění lze využít dotace. Vzhledem k tomu, že v současnosti nejsou poskytovány dotace MV-GŘ HZS ČR, lze využít Operačního programu životního prostředí (informace viz. ) Ukrytí Ukrytí musí být přiměřené a odpovídat hrozícímu nebezpečí. Občanům je vždy nutné podat např. prostřednictvím místního rozhlasu včasné a přesné informace. Ukrytí lze provést ve stálých nebo improvizovaných úkrytech. V dnešní době na základě analýzy rizik platí, že stálé úkryty lze využít za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (druhy krizových stavů). Při neválečných krizových stavech a při mimořádných událostech (např. únik nebezpečné chemické látky) se přednostně využívají ochranné vlastnosti staveb tzv. improvizované úkryty. Improvizovaný úkryt může být rodinný dům, byt v panelovém domě, kancelář a všechna místa, kde lze provést následující opatření. V improvizovaných úkrytech je nutné: zavřít okna, dveře, vypnout ventilaci. Jako nejvhodnější prostory pro ukrytí v případě úniku chemické látky jsou místnosti ve vyšších patrech budov, odvrácené od místa úniku nebo s minimálním počtem oken. 6

7 3.3. Evakuace Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat a věcí z míst ohrožení mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo nouzové ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se přednostně plánuje pro děti do 15 let, pro osoby umístěné v sociálních a zdravotnických zařízení, pro osoby zdravotně postižené a pro doprovod výše uvedených skupin. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v ohroženém prostoru. Výjimku tvoří osoby, které se podílí na záchranných prací, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. Evakuaci zajišťuje pracovní skupina krizového štábu, evakuační a přijímací středisko (obec může zřídit zařízení civilní ochrany pro tyto účely). Evakuační zavazadlo by mělo minimálně obsahovat: stravu a pití na 1 den, doklady (občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny), hygienické potřeby, léky, hračku pro děti. Dále náhradní oblečení, obuv, spací pytel nebo deku, baterku s náhradními bateriemi, mobilní telefon s nabíječkou, další doklady, ešus a jídelní příbor atd. Věci je vhodné umístit do tašky nebo batohu a opatřit jej visačkou se jménem. Při opuštění obydlí je nutné: uhasit otevřený oheň, vypnout plyn a elektřinu, zajistit dům proti zlodějům, postarat se o domácí zvířata (psy a kočky lze vzít s sebou v uzavřených boxech, ostatní předzásobit krmivem), v případě povodní odnést věci, které by mohly uplavat do vyšších pater, sbalit si evakuační zavazadlo, informovat sousedy, pomoci starým a nemohoucím lidem, na dveře dát cedulku o evakuaci Nouzové přežití Pojem nouzové přežití představuje: nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové zásobování potravinami, nouzové ubytování, nouzové dodávky energií, nouzové základní služby obyvatelstvu, humanitární pomoc. Při plnění úkolů související s nouzovým přežitím je důležité dbát na dodržování základních hygienických a zdravotních podmínek. Vždy je důležité spolupracovat s orgány hygienické či zdravotnické služby. K zajištění úkolů nouzového přežití (např. nouzové ubytování, stravování) se využívají dohody o poskytnutí osobní a věcné pomoci, které jsou uzavřeny s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami a HZS kraje. Při zajišťování nouzového ubytování a stravování je vhodné v první řadě využít stacionární zařízení (ubytovny, hotely, jídelny, sokolovny ). K vybavení těchto zařízení lze využít skladů humanitární pomoci HZS. Těchto skladů lze využití i k poskytnutí prostředků osobám postižených mimořádnou událostí (oblečení, deky ). K zajištění nouzového přežití lze také využít kontejner nouzového přežití, který je umístěn u HZS kraje. 4. ÚKOLY OBCÍ PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Za mimořádnou událost se považuje dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Rozsah opatření prováděných po vzniku mimořádných událostí je vázán na rozsah vzniklých následků. Zpravidla stačí k likvidaci vzniklé mimořádné události běžná činnost jednotlivých záchranných, bezpečnostních či havarijních služeb. V případě, že je potřebné záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech provádět dvěma nebo více složkami současně, v ČR se k tomu využívá IZS. Úkoly obcí k řešení mimořádných událostí jsou definovány v zákoně č. 239/2000 Sb., o IZS. 7

8 4.1. Povinnosti obecního úřadu - organizuje přípravu obce na mimořádné události, - podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, - zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob, - hospodaří s materiálem civilní ochrany, - poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje informace pro zpracování Havarijního plánu kraje nebo Vnější havarijní plánu, - podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce, - vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany, - seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi (školení), - je oprávněn zřídit zařízení civilní ochrany, - je dotčený orgán ve stavebním a územním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva 4.2. Povinnosti starosty obce - zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce, - organizuje v dohodě s velitelem zásahu, nebo starostou ORP evakuaci z ohroženého území obce, - organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, - je oprávněn vyzvat právnické, nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní, nebo věcné pomoci Povinnosti obce jako právnické osoby - poskytne osobní a věcnou pomoc, - strpí vstup složek IZS na nemovitosti při provádění záchranných a likvidačních prací, - strpí umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, - dbá při užívání staveb civilní ochrany (nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany), aby nedošlo ke změně charakteru této stavby, - pokud provozuje školská, zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení, vytváří zde podmínky pro výdej ochranných masek, - podílí se na přípravě záchranných a likvidačních prací pokud zpracovává, skladuje, nebo provozuje zařízení s nebezpečnými látkami, - informuje své zaměstnance o možných nebezpečích spojených s provozem výše uvedených zařízení 5. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Mimořádná událost může přerůst do takových rozměrů, že mimořádnou událost nelze zvládnout běžnou činností složek IZS a orgánů veřejné správy. Orgány, které řeší takto nastalou situaci, mohou za podmínek daných zákonem č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, zvýšit své pravomoci vyhlášením tzv. krizového stavu. Pak hovoříme o tom, že mimořádná událost přerostla v krizovou situaci. síly a prostředky složky IZS, orgány krizového řízení vývoj události složky IZS - koordinace vyhlášení krizového stavu krizová situace základní složky IZS mimořádná událost událost 8 čas

9 Mimořádná událost, k jejímuž řešení byl vyhlášen krizový stav, se nazývá krizová situace. Právní řád ČR rozlišuje tyto krizové stavy: nevojenské: - stav nebezpečí (vyhlašuje hejtman kraje, popř. primátor hl. města) - nouzový stav (vyhlašuje vláda) vojenské: - stav ohrožení státu (vyhlašuje Parlament) - válečný stav (vyhlašuje Parlament) 5.1. Povinnosti obecního úřadu - organizuje přípravu obce na krizové situace, - poskytuje ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu ORP, - vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (předává údaje ORP), - podílí se na zajištění veřejného pořádku, - plní úkoly stanovené krizovým plánem ORP při přípravě na krizové situace a jejich řešení, - seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení 5.2. Povinnosti starosty obce - zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací, ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí, - může zřídit krizový štáb obce (pracovní orgán), - zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce, - plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP, - odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených MV, - V době krizového stavu: zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení (pokud tak neučinil HZS), nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace 5.3. Povinnosti obce jako právnické osoby - při přípravě na krizové situace se na základě výzvy orgánu krizového řízení podílí na zpracování krizových plánů, - na výzvu orgánu krizového řízení poskytuje věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace (nesmí však dojít k narušení funkce prvku kritické infrastruktury); povinnost ukládá hejtman, - pokud hejtman nebo starosta ORP uloží úkoly nad rámec opatření uvedených v krizových plánech, je povinna tyto úkoly splnit, - plní další úkoly nad rámec úkolů dohodnutých v krizových plánech na základě určení hejtmanem nebo orgánem obce 5.4. Možný postup při vytvoření krizového štábu Obec má ze zákona možnost vytvořit krizový štáb, není to však její povinnost. Vedoucím krizového štábu je starosta obce, který jmenuje další členy. Při vytváření krizového štábu obce je vhodné jako členy jmenovat odborníky, kteří jsou dostupní na území obce. Při řešení krizové situace se do činnosti zapojí i pracovníci obecního úřadu. Je důležité pravidelně aktualizovat spojení na členy krizového štábu pro případné okamžité svolání. 9

10 6. OBEC A POŽÁRNÍ OCHRANA Obec plní na úseku požární ochrany úkoly dané zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Obec zajišťuje činnosti především v oblasti samostatné působnosti, tedy výkonem samosprávy. Obec plní též úkoly v oblasti přenesené působnosti, tedy výkonem státní správy. Obec je v souladu se zákonem o obcích chápána jako právnická osoba a musí tedy rovněž zajišťovat úkoly uložené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám Povinnosti obce Obec zajišťuje v samostatné působnosti výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, Mezi základní zdroje požární vody patří vodovodní síť s hydranty, nejlépe nadzemními. Hydrantová síť musí být pravidelně jedenkrát ročně zkoušena osobou s příslušným oprávněním. Za provozuschopnost hydrantové sítě odpovídá její vlastník nebo uživatel. V případě, že je vlastník a uživatel jiná osoba, měla by být povinnost zajišťovat provozuschopnost a zkoušení hydrantů ve smlouvě o pronájmu vodovodní sítě. Obec dále zajišťuje zpracování dokumentace požární ochrany. Mezi základní dokumenty patří: - Požární řád obce, - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob. Oba tyto dokumenty jsou vydávány jako obecně závazné vyhlášky obce. Podrobnosti k dokumentaci požární ochrany obce jsou uvedeny v nařízení vlády č.172/2001 Sb. Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a obsahuje a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci, c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení, e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti, f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" a další místa pro hlášení požárů tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150, h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci. Obec zřizuje ohlašovnu požáru. Ohlašovna požárů slouží jako místo, odkud je možné zajistit vyhlášení požárního poplachu pro jednotku, popřípadě místo, kde může občan hlásit vznik požáru. Ohlašovna požáru musí být vybavena telefonem a příslušnou dokumentací. Ohlašovna požáru by měla mít trvalou obsluhu. Vedle ohlašoven požáru se doporučuje zřídit místa pro hlášení požáru, což mohou být například veřejné telefonní stanice a telefonní automaty. Obec ve své samostatné působnosti umožňuje i dislokaci jednotek HZS kraje na svém katastrálním území a přispívá na jejich provoz a vybavení. Nedílnou součástí je také povinnost obce organizovat preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany. Obec spolupracuje s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany. 10

11 6.2. Povinnost obce směrem k jednotce požární ochrany Mezi hlavní povinnosti obce patří zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH obce). Jednotku je možné chápat jako organizační složku obce. Každá obec zřizuje jednotku pro zajištění hašení požáru a provádění záchranných prací při mimořádných událostech na území zřizovatele, tedy v katastrálních územích obce. Jednotka je složena z členů, za jednotku odpovídá starostovi obce velitel jednotky. Velitele jednotky, po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží při tom k návrhu SH ČMS v obci. Obec může zrušit jednotku pouze se souhlasem HZS kraje. Obec zřizuje požární hlídku, pokud nezřizuje jednotku požární ochrany a určí ji HZS kraje. V případě, že členové jednotky zasahují u mimořádné události, nebo nařízené odborné přípravě či cvičení, poskytuje jim obec náhradu ušlého výdělku. Pokud členové konají tuto činnost v mimopracovní době, poskytuje jim obec odměnu. Výkon činností v jednotce při hašení požárů a při provádění záchranných prací je chápán jako výkon občanské povinnosti. Činnost členů v jednotce při nařízené odborné přípravě a při cvičení se považuje za jiné úkony v obecném zájmu. Zaměstnavatel člena jednotky volno na výkon občanských povinností a činností v obecném zájmu poskytne v souladu se zákoníkem práce. Pro náhradu mzdy lze uplatnit dva mechanismy refundací: I. Zaměstnavatel nekrátí zaměstnanci mzdu za dobu, po kterou zaměstnance konal činnosti v jednotce. Zaměstnavatel uplatní náhradu mzdy u příslušné obce. Obec uhradí zaměstnavateli náhradu mzdy. II. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pouze volno na dobu, po kterou zaměstnance konal činnosti v jednotce. Zaměstnavatel vyčíslí zaměstnanci ušlou mzdu, kterou zaměstnanec uplatňuje u obce. Obec uhradí ušlou mzdu přímo zaměstnanci (členovi jednotky). Jako doklad o účasti člena jednotky na zásahu slouží dokument označovaný jako Zpráva o zásahu. Zprávu o zásahu zpracovává velitel zásahu. V případě, že jednotka zasahovala na výzvu operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje) mimo území zřizovatele, může si obec uplatnit vyplacené náhrady u HZS kraje. Výše náhrad za ušlý výdělek u osob samostatně výdělečně činných je upravena nařízením vlády č. 172/2001 Sb. a odvíjí se od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. Obec dále v samostatné působnosti zajišťuje akceschopnost jednotky, především zajištěním odborné přípravy členů jednotky a uspokojováním materiálních a finančních potřeb jednotky. Základní vybavení jednotky a její početní stavy jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 247/2001 Sb., o jednotkách požární ochrany. V případě, že vznikla na území obce mimořádná událost, má obec za povinnost poskytovat zasahujícím ve ztížených podmínkách základní péči. Péči poskytuje členům a zaměstnancům jednotek, osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci. Rozsah a podmínky péče upravuje nařízení vlády č. 172/2001 Sb. Následující přehled uvádí podmínky a rozsah poskytnuté péče: - zasahují-li členové jednotky ve speciálních ochranných prostředcích v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah po dobu nejméně 2 hodin, zajišťuje obec ochranné nápoje, - zasahují-li členové jednotky nepřetržitě po dobu nejméně 4,5 hodin, zajišťuje obec stravování, - zasahují-li členové jednotky při zásahu déle než 12 hodin, zajišťuje obec vhodné místo pro odpočinek, případně ubytování. Náklady spojené s poskytováním ochranných nápojů jsou limitovány do výše dolní hranice stanovené sazby stravného podle zvláštních právních předpisů. Výše nákladů na stravování poskytované v závislosti na délce trvání zásahu a fyzické náročnosti prací činí částku rovnající se 1,75 až 2,25 násobku výše uvedené dolní hranice pro cestovní náhrady. Člen jednotky musí být pro výkon v jednotce zdravotně způsobilý, obec tedy ve své samostatné působnosti hradí náklady spojené s provedením preventivní zdravotní prohlídky. 11

12 Obce, které nezřídily jednotku požární ochrany, mohou na základě smlouvy o sdružení sdružovat prostředky a zřídit společnou jednotku požární ochrany. Tuto smlouvu mohou obce uzavřít mezi sebou nebo s HZS kraje. Sdružit prostředky a zřídit jednotku požární ochrany je možné pouze se souhlasem HZS kraje Úkoly jednotek požární ochrany Jednotky provádí zásah podle zásad uvedených ve vyhlášce č. 247/2001 Sb. Při zásahu: zdolávají požáry, provádí záchranné likvidační práce, podílí se na evakuaci obyvatel, podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, podílí se na varování obyvatelstva, podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek jeho nouzového přežití Povinnosti obce jako právnické osoby Obec má své povinnosti dle zákona č. 133/1985 Sb., o PO i jako právnická osoba. Z toho vyplývá, že obec je povinna obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti. Musí vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty atd. Musí dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami. Pravidelně kontrolovat (prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany) dodržování předpisů o požární ochraně a odstraňovat zjištěné závady. Bezodkladně oznamovat operačnímu středisku HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá. Právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Spalování hořlavých látek na volném prostranství musí předem oznámit HZS kraje (např. pomocí internetových stránek sekce ohlášení pálení). 7. OBEC A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 7.1 Obecné informace Integrovaný záchranný systém je chápán jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Podrobnosti jsou definovány zákonem č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Tento zákon také rozlišuje následující složky IZS: Základní složky IZS Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí území kraje, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Ostatní složky IZS - vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů - začlenění ostatních složek je podmíněno uzavřením dohody o plánované pomoci na vyžádání V souvislosti s přípravou IZS k provádění záchranných a likvidačních prací při řešení MU nebo krizových situací se provádí cvičení. Tato cvičení nařizuje ministr vnitra, generální ředitel HZS, hejtman kraje, ředitel HZS kraje. - Taktické cvičení se provádí po projednání se zúčastněnými složkami s cílem dosáhnout odborné připravenosti členů koordinačních orgánů a velitelů složek IZS při řízení sil a prostředků více složek IZS. - Prověřovací cvičení se provádí s cílem ověřit úroveň připravenosti složek a koordinačních orgánů IZS k provádění záchranných a likvidačních prací. Součástí takového cvičení může být i vyhlášení cvičného poplachu pro složky IZS. 12

13 K provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje je vypracován havarijní plán kraje. Havarijní plán kraje zpracovává HZS kraje na základě analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení, podkladů od právnických a podnikajících fyzických osob, informací od dotčených správních úřadů, podkladů od obecních úřadů, podkladů připravených jednotlivými složkami. Tento plán obsahuje mj. plány konkrétních činností pro řešení jednotlivých situací. Kromě havarijního plánu kraje existuje vnější havarijní plán. Ten se však zpracovává pro jaderné zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření IV. kategorie a pro objekty a zařízení podniků, u kterých se předpokládá vznik závažné havárie způsobené nebezpečnými látkami a chemickými přípravky. Zákon o IZS rozlišuje: - záchranné práce (činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jeho příčin) a - likvidační práce (činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí) 7.2 Povinnosti obce s rozšířenou působností v oblasti IZS - úkoly za ORP plní HZS kraje (ten dále shromažďuje a používá pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijních plánů kraje potřebné údaje, seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi), - starosta ORP koordinuje záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádá v tzv. strategické úrovni řízení. Pro koordinaci může starosta použít krizová štáb své obce, - starosta obce také schvaluje vnější havarijní plány 7.3 Povinnosti obecního úřadu v oblasti IZS - s obecním úřadem nebo starostou obce velitel zásahu spolupracuje (žádá jej o spolupráci) v případě, že je třeba řešit ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech. - orgány obce zajišťují připravenost své obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. - z hlediska ochrany obyvatelstva je obec považována i za dotčený orgán ve stavebním a územním řízení, - další úkoly viz Povinnosti starosty obce v oblasti IZS - je při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní a věcné pomoci (pomoc může být poskytnuta i bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím starosty obce), - další úkoly viz Povinnosti obce jako právnické osoby - obec vystupuje také jako právnická osoba a proto se na ní vztahují práva a povinnosti právnických osob při mimořádné události podle zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. - každá obec je zahrnuta do havarijního plánu kraje a proto je tato povinna bezplatně poskytovat a aktualizovat požadované podklady, - další úkoly viz

14 8. OBEC A POVODNĚ 8.1 Co je to povodeň a čím může být způsobena Povodeň je dle zákona o vodách přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Je to také stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. Rozeznáváme dva druhy povodní: přirozená povodeň (způsobená přírodními jevy, táním, dešťovými srážkami, chodem ledů) a zvláštní povodeň (způsobená poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii) 8.2 Základní povodňová opatření Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně: stanovení záplavových území a zpracování povodňových plánů Opatření za povodně: řízené ovlivňování odtokových poměrů, zabezpečovací práce o odstraňování překážek z vodních toků o zabránění přelití hrází o výstavba protipovodňových hrází, záchranné práce (záchrana osob a majetku), zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní. 8.3 Co jsou povodňové orgány Jsou to orgány, které řídí ochranu před povodněmi. V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány orgány obcí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí. Po dobu povodně jsou povodňovými orgány: povodňové komise obcí, povodňové komise obcí s rozšířenou působností, povodňové komise krajů a Ústřední povodňová komise. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu, přejímá řízení na území obce krizový štáb obce, pokud je zřízen. 8.4 Povodňová komise obce Základní informace o povodňové komisi obce: předsedou je starosta obce, komise je doplněna o členy zastupitelstva a další osoby (členem PK by měl být velitel JSDH obce), komise je podřízena povodňovému orgánu ORP (povodňová komise ORP), pokud není zřízena, vykonává tuto činnost rada obce. 14

15 8.5 Stupně povodňové aktivity (SPA) Stupně povodňové aktivity stanoví míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity (vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech). Rozeznáváme následující SPA: I. SPA (stav bdělosti) nastává nebezpečí přirozené povodně, zvýšenou pozornost zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, II. SPA (stav pohotovosti) vyhlašuje se; nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; aktivizují se povodňové orgány; uvádí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce; provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu, III.SPA (stav ohrožení) vyhlašuje se; při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. II. a III. SPA vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Ten také informuje subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. 8.6 Předpovědní a hlásná služba Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji zajišťuje ji ČHMU. Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Zjišťují ji povodňové orgány obcí a ORP, které za tím účelem ustavují hlídkovou službu. Hlídkovou službu mohou zajišťovat i členové JSDH obcí. 9. SHRNUTÍ Co je to jednotka požární ochrany obce? Jednotka požární ochrany (JPO) obce jednotka (definované síly a prostředky) zřízená za podmínek zákona o PO a prováděcích předpisů, zpravidla jako organizační složka obce, kde výkon služby vykonávají dobrovolně členové, kteří mají s obcí uzavřen pracovně právní vztah nebo jinou smlouvu o členství v jednotce. Jaký je rozdíl mezi Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce a sborem dobrovolných hasičů (SDH)? Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce: je zřizována obcí, zpravidla jako organizační složka obce, za účelem hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádné události v obci, členové jednotky mají s obcí uzavřen pracovně právní vztah nebo jinou smlouvu o členství v jednotce, velitele jednotky jmenuje starosta obce; velitel jednotky odpovídá starostovi obce za akceschopnost jednotky, jednotka je financována z prostředků obce Sbor dobrovolných hasičů (SDH): je občanské sdružení vzniklé na základě zvláštního zákona; zpravidla s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů (název obce) SHČMS SDH Nová Dědina, 15

16 cílem občanského sdružení je spolupracovat s obcí v oblasti požární ochrany, pomáhat při zajištění odborné přípravy, práce s mládeží apod., občan se stane členem sdružení na základě projevu své vůle a po přijetí občanským sdružením, orgány občanského sdružení jsou voleny (starosta, jednatel, velitel), sdružení je financováno z členských příspěvků, darů, grantů a dotací, více na Spolupráce obce a občanského sdružení na úseku požární ochrany Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku PO pomáhají při plnění úkolů na úseku PO zejména tím, že: pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, podílejí se na odborné přípravě členů JSDH obcí, podílejí se, se souhlasem vlastníka, na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů. Jak se rozdělují jednotky požární ochrany v ČR? Jednotka Hasičského záchranného sboru kraje Obce Podniku Kategorie Doba pro výjezd Působnost JPO I 2 min. územní (několik obcí) JPO II 5. min územní (několik obcí) JPO III 10 min územní (několik obcí) JPO V 10 místní (pouze území zřizovatele) JPO IV 2 min. místní (pouze území podniku) JPO VI 10 min. místní (pouze území podniku) Poznámka příslušníci HZS ČR členové jednotky; zřizují vybrané obce členové jednotky; zřizují vybrané obce členové jednotky; jednotka může být vyslána na výzvu operačního střediska HZS i mimo své území zaměstnanci podniku zaměstnanci podniku Jak je to s financováním JSDH obcí? Obec financuje ze svého rozpočtu náklady na zajištění akceschopnosti jednotky. V případě, že jednotka zasahovala na území zřizovatele, jsou veškeré náklady hrazeny z rozpočtu obce. V případě, že jednotka zasahovala mimo území svého zřizovatele na základě výzvy OPIS, může obec u HSZ kraje uplatnit náklady: refundaci mezd členů, spotřebované pohonné hmoty a spotřebované hasební látky. Jaké jsou možnosti dotací na JSDH obcí? Příjemce dotace je vždy obec zřizovatel. Dotace je možné rozdělit na dotace pro všechny jednotky a dotace pro jednotky s územní působností. Dotace pro všechny jednotky: zajištění odborné přípravy, 16

17 náhrady spojené s výjezdem jednotky mimo území svého zřizovatele a příspěvek kraje (nenároková). Dotace pro jednotky s územní působností: zajištění odborné přípravy, náhrady spojené s výjezdem jednotky mimo území svého zřizovatele, dotace na zajištění akceschopnosti JPO II a JPO III, dotace na člena vykonávajícího činnost v jednotce jako své hlavní povolání, dotace na pořízení nové požární techniky a příspěvek kraje (nenároková). Jakou dokumentaci musí vést obec ve vztahu k jednotce požární ochrany obce? Zřizovací listinu nebo smlouvu o sdružení, Dohody o členství s členy jednotky, Jmenovací dekret velitele, Seznam členů jednotky, Dokumentaci o odborné způsobilosti členů, Doklad o zdravotní způsobilosti členů a Plán výkonu služby členů JSDH vybraných obcí. Vzory dokumentů je možné získat na Příslušníci HZS poskytnou odbornou pomoc obci při zřízení jednotky a zpracování dokumentace. Jaké jsou základní požadavky na člena jednotky? minimální věk 18 let, zdravotní způsobilost a fyzická způsobilost. Jak je to se zdravotní způsobilostí členů JSDH obce? Zdravotní způsobilost upravuje Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Vstupní zdravotní prohlídka před přijetím uchazeče o členství, komplexní fyzikální vyšetření, orientační vyšetření zraku, sluchu atd., při prohlídce se využijí výsledky preventivní zdravotní prohlídky dle zákona 1), vyšetření provádí praktický lékař, u něhož je člen jednotky registrován Zdravotní prohlídka nositele dýchací techniky před zařazením jako nositel dýchací techniky (doplnění vyšetření), komplexní fyzikální vyšetření, orientační vyšetření zraku, sluchu, spirometrické vyšetření, EKG, (odborné vyšetření neurologické, glykémie), při prohlídce se využijí výsledky preventivní zdravotní prohlídky dle zákona 1), vyšetření provádí praktický lékař, u něhož je člen jednotky registrován a odborný lékař Periodická zdravotní prohlídka 1x za dva roky provádí lékař, u něhož je člen jednotky registrován na základě žádosti příslušné obce Při zdravotní prohlídce se využijí výsledky vyšetření z preventivní zdravotní prohlídky občana. Každý občan má na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění nárok na bezplatnou zdravotní prohlídku 1x za dva roky. 17

18 Jak je to s odbornou způsobilostí členů JSDH obce? Odborná příprava členů v jednotce se rozděluje na: základní odbornou přípravu velitel, strojník, technik - organizuje HZS hasič - provádí velitel jednotky pravidelnou odbornou přípravu velitel, strojník, technik - organizuje HZS hasič - provádí velitel jednotky hasič specializační kurzy technik nositel dýchací techniky osádky RZA Plán odborné přípravy jednotky zpracovává velitel jednotky na základě hlavního zaměření odborné způsobilosti vydaného HZS. Podklady pro zpracování plánu dostupné na stránkách Jakým způsobem se povolávají jednotky požární ochrany na místo zásahu? Povolávání jednotek na místo zásahu provádí operační a informační středisko HZS kraje. Po obdržení informace o mimořádné události vyhodnotí operační důstojník rozsah mimořádné události a vyhlásí příslušný stupeň poplachu. Pro každou obec a každý stupeň poplachu jsou uvedeny jednotky PO, které se vysílají na místo (Požární poplachový plán). Většina událostí probíhá v prvním stupni poplachu, na místo jsou povolávány tyto jednotky: jednotka HZS kraje z příslušné požární stanice, místní jednotka obce, jednotky okolních obcí s územní působností (JPO II, JPO III) K vyhlášení poplachu pro jednotky se využívá: siréna v obci nebo SMS odeslané na mobilní telefony členů, případně automatické volání na mobilní telefony členů JSDH obce (systém AMDS) Jaká se organizují cvičení jednotek SDH obce? Pro JSDH obce se organizují cvičení prověřovací a taktická. Cílem taktického cvičení je procvičit taktické postupy při zdolávání požáru a záchranných prací při mimořádných událostech a seznámit se s objektem nebo prostředí. O taktických cvičeních vědí jednotky dopředu. Prověřovací cvičení slouží k ověření akceschopnosti jednotky. O prověřovacích cvičeních členové jednotky dopředu neví. Cvičení jednotky může nařídit zřizovatel jednotky, nebo velitel jednotky. V případě že je do cvičení zapojeno více jednotek, může cvičení nařídit, nebo schválit pouze hasičský záchranný sbor. Podrobnosti k organizování cvičení jsou uvedeny na stránkách Jak postupovat v případě úrazu člena jednotky? Člen jednotky má nárok na odškodnění v souvislosti s úrazem, který se mu stal při zásahu nebo odborné přípravě. Odškodňovaní ve smyslu zákoníku práce a dalších předpisů hasičský záchranný sbor kraje. V případě, že úraz vznikne na místě zásahu, musí být úraz nahlášen veliteli zásahu a zaznamenán do zprávy o zásahu. Při odškodňovaní úrazů provádí HZS šetření úrazu a vyžaduje dokumentaci o odborné a zdravotní způsobilosti člena a další. 18

19 Kdy může obec zrušit jednotku? Obec může zrušit jednotku pouze se souhlasem HZS kraje. V praxi je udělen souhlas až po schválení sdružení prostředků na zřízení společné jednotky s jinou obcí. Co je Integrovaný záchranný systém IZS? Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací Co tvoří IZS? Základní složky IZS jsou organizace, které jsou schopny okamžitě reagovat na žádost o pomoc. Patří sem Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí území kraje, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba. Ostatní složky IZS jsou subjekty často využívané při zásazích, které ale mají delší dobu na výjezd k zásahu. Patří sem vojenské jednotky, Horská služba vodní záchranná služba, potápěči, kynologové, dále sem patří také hygienická a veterinární služba, orgány ochrany životního prostředí, apod. Co je to zásah? Zásah můžeme definovat jako činnost hasičských, záchranářských a bezpečnostních složek směřujících k záchraně životů a zdraví osob nebo zvířat, či k ochraně bezprostředně ohrožených materiálních hodnot nebo životního prostředí. Co je to událost? Pojem událost chápeme jako každou vzniklou událost, která jakýmkoliv způsobem ohrozila životy a zdraví obyvatel nebo zvířat, anebo došlo ke škodám na materiálních hodnotách. Tyto události jsou pak následně řešeny buď hasičskými jednotkami samostatně, nebo v součinnosti s policií, či zdravotnickou záchrannou službou. V těchto případech jde o činnost, kdy každá z výše uvedených složek integrovaného záchranného systému si plní u události své povinnosti a kdy činnost mezi nimi není nutné koordinovat. Co je to mimořádná událost? Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Z výše uvedené definice vyplývá, že jde o takovou událost, která může nebo již ohrožuje, popř. již ohrozila větší počet obyvatel, způsobí značné materiální škody nebo vážně ohrozí životní prostředí. Co dělat, když vznikne událost ohrožující životy a zdraví lidí nebo zvířat, nebo došlo ke škodám na majetku? V prvé řadě zachovat klid, jednat s rozmyslem a nepodléhat panice. Dále je nutné zjistit, co se vlastně stalo, zda došlo ke zranění osob a zda nehrozí ještě další nebezpečí. Než začnete s pomocí postiženým, snažte se buď vy, nebo jiná osoba co nejrychleji vyrozumět některou ze základních složek integrovaného záchranného systému. Přivolání pomoci Nejrychlejší způsob je s použitím telefonu. Stačí vytočit patřičné číslo tísňové linky. Přehled tísňových linek v ČR: 19

20 150 - HASIČI ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA POLICIE JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ (propojuje hasiče, zdravotnickou záchrannou službu a policii) OBECNÍ POLICIE Zásady volání na tísňovou linku Téměř u všech typů událostí je třeba obsluze tísňové linky sdělit tyto údaje: co se stalo a v jakém rozsahu, kde se to stalo, příp. orientační body okolí místa události, jméno volajícího, telefonní číslo odkud voláte (nutné pro zpětné ověření) zda došlo k újmě na zdraví, zda hrozí následně ještě nějaké nebezpečí, orientačně se pokusit stanovit trasu příjezdu na místo události Co dělat, když nastane mimořádná událost? - zachovat klid, nezmatkovat, - přivolat pomoc (tísňové telefonní číslo), - varovat obyvatelstvo (sirény, rozhlas), - nejdříve zachránit osoby a pak majetek, - navázat kontakt s velitelem zásahu, který řeší mimořádnou událost - sbírat informace o ohrožení, - udržovat kontakt se záchranáři a informovat je, - při dlouhotrvajícím zásahu zajistit místo pro týlové zabezpečení a zabezpečit náhradní ubytování Co dělat, abych navázal kontakt s hasiči nebo s krizovým štábem obce s rozšířenou působností? - zavolat na pohotovostní telefon krizového štábu příslušné ORP (kartička KAM SE OBRÁTIT O POMOC) - poslat mail na adresu KŠ ORP (stab.název - získat potřebné informace na Co je to krizové řízení? Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Jaké existují krizové stavy? - stav nebezpečí (vyhlašuje pouze hejtman, ne starosta obce!) jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu (ohrožení státu) a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS; rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí se vyvěšuje na úředních deskách obecních úřadů, na jejichž území je stav nebezpečí vyhlášen (to platí i pro zrušení stavu nebezpečí), - nouzový stav (vyhlašuje vláda, která neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu), - stav ohrožení státu (vyhlašuje Parlament na návrh vlády) a - válečný stav (vyhlašuje Parlament) 20

21 Kdo pomáhá při řešení krizových stavů? - složky integrovaného záchranného systému (základní a ostatní), - podnikající právnické osoby a podnikající a ostatní fyzické osoby poskytnutím věcné a osobní pomoci (obec by měla mít přehled o firmách v obci telefonní kontakty, předmět podnikání přehled o prostředcích) obec může být připravena uzavřením dohod o plánované pomoci s jednotlivými firmami, - obec může zřídit krizový štáb (obec s rozšířenou působností musí mít zřízenou bezpečnostní radu a krizový štáb), - okolní obce Co dělat, když nestačí síly a prostředky obce? - požádat obec s rozšířenou působností, - možnost zřídit krizový štáb obce, - vyžádat podporu u operačního a informačního střediska ( OPIS ) IZS, - využít podporu HZS velitel zásahu nebo řídící důstojník, - při situaci nad rámec možností ORP řízení a koordinaci přebírá kraj (krizový štáb kraje), - události převyšující možnosti kraje řeší ústřední krizový štáb Co by měl starosta vědět a znát? - legislativu a povinnosti obce (získá je na školení starostů), - možnosti získání dotaci na koncové prvky varování, - způsob řešení ochrany obyvatel varování, evakuace, improvizované úkryty, prostředky individuální ochrany obyvatelstva, - že jednotka požární ochrany obce plní úkoly ochrany obyvatelstva (pomocník v oblasti ochrany obyvatelstva) Co dělat, pokud si chce starosta obce zřídit krizový štáb? Krizový štáb lze zřídit na základě 21 odst. 2 písm. a zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů ke koordinaci a provádění záchranných a likvidačních prací v návaznosti na ustanovení 12, 13 a 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst.8 a 28 odst. 5 zákona 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Krizový štáb se používá pro: - řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, včetně plnění úkolů za stavu ohrožení státu a za válečného stavu, - při koordinaci záchranných a likvidačních prací, - při taktických a prověřovacích cvičeních Krizový štáb je tvořen vedoucím (starostou) a stálou pracovní skupinou krizového štábu. Lze přizvat i další osoby, zejména odborníky, kteří nejsou členy krizového štábu. Krizový štáb se zřizuje na základě zřizovacího dokumentu. Jak by měl být starosta připraven na vznik povodní? - dbát na odbornou a technickou připravenost jednotky SDH obce, - mít připraveny prostředky a materiál k ochraně obyvatelstva před povodněmi (pytle, písek, povodňové zábrany, čerpací technika, atd.), - dbát na vytipování míst vhodných k případné evakuaci osob, zvířat a majetku, - být připraven na případný výpadek dodávky el. proudu do obce (zajištění varování a informování občanů, atd.), - včas informovat příslušné povodňové orgány a HZS kraje o vývoji situace v obci, 21

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C P L O S K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15. 1. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 4. února 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Modul č.1. Právní předpisy v PO a MHJ.

Modul č.1. Právní předpisy v PO a MHJ. Modul č.1. Právní předpisy v PO a MHJ. Čís. Otázka A 1 Je občan povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru? Ano, je povinen poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LUŽICE č. 1/2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lužice se na svém zasedání dne 23.4.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Milé děti a paní učitelky, a je tu pro Vás připravená poslední brožura v tomto školním roce. Tentokrát se dozvíte něco o záchranných složkách, jinak také

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha

MINISTERSTVO VNITRA. T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16) .j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha MINISTERSTVO VNITRA.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 T OOB - 16 Praha Po : 10 S c h v a l u j e : plk. Ing. Drahoslav Ryba Podepsáno elektronicky T e c h n i k o c h r a n y o b y v a t e l s t v a (T O OB-16)

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 240/2000 Sb. - krizový zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Nalžovské Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává požární řád města Nalžovské. Zastupitelstvo města Nalžovské se na svém zasedání dne 26.září 2012 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. I. díl

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. I. díl Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství ORGANIZACE A ŘÍZENÍ I. díl doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Dr. Ing. Zdeněk Hanuška 2. aktualizované vydání Šenovský, M.;

Více

Město Miletín. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Miletín. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl.

Město Miletín. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Miletín. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. Město Miletín Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Zastupitelstvo města Miletín se na svém 6. zasedání dne 12.12.2012 usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst.

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Prostředky pro zvládání krizových situací

Prostředky pro zvládání krizových situací ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Prostředky pro zvládání krizových situací nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem Odpovědnost za varování v obci Zákon č.239/2000 Sb.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč 39, O B S A H : 118. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12

Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk. Počet listů: 12 Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk V Šumperku dne 18.1.2005 Počet listů: 12 DOPORUČENÁ HLAVNÍ OPATŘENÍ OBCÍ A SUBJEKTŮ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KRIZOVÝCH SITUACÍCH Odpovědnost

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz SYSTÉM

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více