KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce (předložené Komisí)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce (předložené Komisí)"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 733 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce 2007 (předložené Komisí) CS CS

3 SDĚLENÍ KOMISE Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce ÚVOD A HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ ZPRÁVY Toto sdělení předkládá hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce Jedná se o 19. vydání této zprávy, která se stala jedním z hlavních nástrojů Evropské komise, kterými pomáhá členským státům při analýze, vypracování a provádění jejich politik zaměstnanosti. Zpráva o zaměstnanosti v Evropě tradičně poskytuje přehled o situaci v oblasti zaměstnanosti v EU a soustředí se na omezený počet témat, která jsou významnou prioritou v rámci politiky zaměstnanosti EU. Zastřešujícími tématy letošního vydání jsou celoživotní přístup k práci, flexikurita a vývoj podílu práce na vytvořeném důchodu (tj. podílu přidané hodnoty připadajícího na práci). Zpráva tedy dále přispívá k široké politické diskusi o flexikuritě, jejímž výsledkem bylo sdělení Komise o obecných zásadách flexikurity 1, které bylo schváleno 27. června 2007, a poskytuje rovněž analytické podklady na podporu sdělení Komise o mládeži 2 ze 4. září Hlavní závěry zprávy za rok 2007 upozorňují na: Výrazné zotavení pracovních trhů EU v roce 2006 mělo za následek čistý nárůst zaměstnanosti o více než 4 miliony nejlepší výsledek od roku Zaměstnanost vzrostla ve všech 27 členských státech. Hlavními výzvami zůstávají nezaměstnanost mládeže, která v EU přesahuje 17 %, a problémy s úspěšným začleňováním mladých lidí na trhu práce. Vývoj v oblasti zaměstnanosti starších pracovníků je povzbudivější; míra jejich zaměstnanosti vzrostla od roku 2000 o 7 procentních bodů. Nejlepší výsledky přináší integrované politické přístupy k aktivnímu stárnutí. Moderní formy pružné organizace práce v podnicích jsou důležitým prvkem úspěšných systémů flexikurity a hrají rovněž klíčovou roli v oblasti vzdělávání a inovace. Přetrvávající neefektivita při poskytování dalšího odborného vzdělávání financovaného jednotlivými podniky a nerovnosti v přístupu k němu upozorňují na to, že v této oblasti existuje prostor pro lepší zásahy státu. Pečlivě naplánovaná opatření mohou pomoci zvýšit efektivitu při poskytování dalšího odborného vzdělávání tím, že zabezpečí investice do takového vzdělávání i přínosy z něj a současně zajistí aktivnější účast těch, kteří toto vzdělávání nejvíce potřebují. Hnací silou vývoje podílu práce na vytvořeném důchodu je vzájemné působení technického pokroku, institucí trhu práce a dalších faktorů, jako je otevřenost trhu. Tyto 1 KOM(2007) KOM(2007) 498 CS 2 CS

4 faktory však mají často různý vliv na podíl jednotlivých kvalifikačních kategorií na vytvořeném důchodu. 2. CELKOVÉ VÝSLEDKY EU V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2006 V důsledku zrychlujícího se hospodářského růstu došlo v roce 2006 k výraznému zotavení trhů práce v EU. Po skromných nárůstech v minulých letech se růst zaměstnanosti v EU-27 v roce 2006 výrazně zrychlil dosáhl 1,4 %, což je nejvíce od roku Ve srovnání s rokem 2005 navíc rostla rychleji produktivita práce, přičemž tempo růstu bylo vyšší než v USA, přestože EU nadále mírně zaostávala za USA v oblasti růstu zaměstnanosti. Při plnění cíle dosáhnout celkové míry zaměstnanosti ve výši 70 % a cílů stanovených pro míry zaměstnanosti žen (60 %) a starších pracovníků (50 %) bylo dosaženo nejvýraznějšího pokroku od roku V roce 2006 dosáhla celková míra zaměstnanosti úrovně 64,3 %, míra zaměstnanosti žen 57,1 % a míra zaměstnanosti starších pracovníků 43,5 %. Navzdory tomuto pokroku se zdá, že splnění uvedeného cíle celkové míry zaměstnanosti a míry zaměstnanosti starších pracovníků bude v období následujících čtyř let pro EU stále náročnější, ačkoli splnění cíle míry zaměstnanosti žen se zdá být na dosah. Zaměstnanost se poprvé za posledních nejméně deset let zvýšila v celé EU, tzn. že nárůst zaměstnanosti vykázalo všech 27 členských států. Zvláště vysoký růst zaměstnanosti zaznamenala řada nových členských států, jmenovitě Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Bulharsko a Slovensko, a dále Irsko, Lucembursko a Španělsko. I ty členské státy, které v předchozím roce nevykázaly žádný nárůst zaměstnanosti, konkrétně Německo, Maďarsko, Nizozemsko a Portugalsko, zaznamenaly výrazný růst zaměstnanosti v roce Celkově dosáhl čistý přírůstek zaměstnaných lidí v EU-27 v roce 2006 výše přes 4 miliony, přičemž ženy přispěly k vytvoření pracovních míst o něco více než muži. Pokud jde o věk, téměř dvě třetiny tohoto přírůstku tvořili pracovníci v hlavním produktivním věku, zatímco starší pracovníci tvořili o něco méně než třetinu. Přestože byl zaznamenán obecný růst zaměstnanosti, přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. V roce 2006 se míra zaměstnanosti pohybovala od pouhých přibližně 55 % v Polsku do více než 77 % v Dánsku. Současně zůstává míra zaměstnanosti žen ve většině zemí výrazně pod úrovní, které dosahuje míra zaměstnanosti mužů. Velké rozdíly vykazuje i míra zaměstnanosti starších pracovníků. 3. MLÁDEŽ A STARŠÍ PRACOVNÍCI V EU: SMĚREM K CELOŽIVOTNÍMU PŘÍSTUPU K PRÁCI Mládež a starší pracovníci představují dvě skupiny, kterým je třeba v rámci politiky věnovat zvláštní pozornost. Má-li se zabránit případným negativním dopadům na hospodářský růst a snížit rostoucí tlak na systémy sociální ochrany, který vyplývá ze stárnutí populace, je třeba posílit celoživotní přístup k práci podporovaný Evropskou komisí. Příslušná politická opatření se proto musí soustředit na větší začlenění všech věkových skupin na trhu práce a usnadnění změn, ke kterým dochází v průběhu života. V zájmu zlepšení výsledků mladých lidí na trhu práce je třeba vyvinout větší úsilí, zejména v oblasti politik vzdělávání a odborné přípravy. Nezaměstnanost mládeže a problémy s úspěšným začleněním mladých lidí na trhu práce zůstávají hlavními výzvami pro řadu členských států EU. Přestože v poslední době existují náznaky celkového zlepšení situace, ke skutečnému průlomu ve snižování nezaměstnanosti CS 3 CS

5 mládeže ještě nedošlo. Průměrná míra nezaměstnanosti mládeže v EU zůstává s hodnotou 17,4 % stále vysoká a ve srovnání s mírou nezaměstnanosti dospělých v hlavním produktivním věku se nezlepšila. Kromě toho dosahuje EU jako celek v mezinárodním srovnání podprůměrných výsledků, přičemž vykazuje podstatně vyšší počet mladých lidí bez práce a menší počet zaměstnaných mladých lidí než jiné průmyslové země jako např. USA, Kanada nebo Japonsko. Mladí lidé mají často problémy s hladkým a rychlým přechodem ze školy do práce. Malá, ale významná část mládeže zůstává v dočasných zaměstnáních, často s nízkým finančním ohodnocením, ze kterých je pro ně obtížné uniknout. Zvláště ohroženi jsou rovněž mladí lidé, kteří dlouhodobě zůstávají bez práce, vzdělávání nebo odborné přípravy. Jednou z hlavních příčin slabých výsledků mladých lidí na trhu práce je nedostatečné vzdělání. Rozhodujícím faktorem zlepšení jejich situace na trhu práce jsou proto programy, které se zabývají včasným zásahem proti selhání ve škole, seznamují mládež se světem práce a připravují je na potřebu celoživotního vzdělávání, aby byli schopni přizpůsobovat svou odbornou kvalifikaci v průběhu pracovního života. Kromě toho bude lepší začlenění těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo nevykonávají žádnou činnost, rovněž vyžadovat účinnější aktivační strategie než v minulosti. Mladí lidé navíc patří k těm skupinám, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost, že budou nepříznivě ovlivněni institucionálním prostředím, jenž upřednostňuje osoby, které mají stálé pracovní místo, před nově příchozími pracovníky. Problémy způsobené segmentací trhu práce by mohly být částečně vyřešeny tak, že bude podnikům usnadněno přijímání mladých lidí. Integrované politické přístupy mohou pomoci zvýšit účast starších lidí Zvýšení účasti starších lidí na trhu práce a oddálení jejich odchodu do důchodu představuje další důležitou výzvu. V současné době je více než polovina lidí ve věku od 55 do 64 let v EU ekonomicky neaktivní, hlavně z důvodu odchodu do důchodu, ale i kvůli špatnému zdraví, osobním či rodinným závazkům nebo přesvědčení, že pro ně není práce. Z nejnovějších výsledků vyplývá, že snahy členských států zavést opatření na podporu aktivního stárnutí začínají přinášet výsledky. Zaměstnanost starších pracovníků byla v posledních letech jedním z nejdynamičtějších prvků trhu práce EU, přičemž míra zaměstnanosti starších pracovníků vzrostla od roku 2000 o 7 procentních bodů. Velká část zvýšení míry zaměstnanosti starších pracovníků je způsobena nárůstem míry zaměstnanosti starších žen, což je zase především důsledkem postupně rostoucí účasti žen obecně. Zvýšení míry zaměstnanosti mužů je naopak výsledkem oddalovaného odchodu do důchodu, což je spíše způsobeno faktory jako reformy důchodového systému a systému sociální ochrany a jiná nedávná opatření v souvislosti s aktivním stárnutím. Nedávný nárůst zaměstnanosti starších pracovníků není spojen se zjevným zvýšením nejistoty jejich zaměstnání a převážně ani se zvýšeným výskytem práce na poloviční úvazek nebo samostatné výdělečné činnosti. Větší část tohoto růstu zaměstnanosti byla navíc zaznamenána v odvětvích s relativně vysokými požadavky na kvalifikaci, která jsou založena na znalostech, přičemž došlo k přesunu od povolání s převládající manuální činností směrem k nemanuálním povoláním, více založeným na znalostech. Navzdory nedávnému zlepšení je nadále nutné vyvíjet intenzivní úsilí na podporu aktivního stárnutí. Účast starších lidí na trhu práce v Evropě zůstává v mezinárodním srovnání na nízké úrovni a míra zaměstnanosti lidí ve věku od 55 do 64 let je stále o 6,5 procentního bodu CS 4 CS

6 vzdálena od stockholmského cíle, který stanovil dosáhnout hodnoty 50 % do roku V jednotlivých členských státech se v současné době uplatňují různé přístupy k aktivnímu stárnutí. Systémy, které jsou při podpoře aktivního stárnutí úspěšnější, se vyznačují mj. následujícími charakteristikami: dobrý všeobecný zdravotní stav starších lidí a přiměřeně vysoký běžný věk odchodu do důchodu, účinně navrhnutá opatření aktivní politiky trhu práce a účast na celoživotním vzdělávání, pružnost ohledně pracovní doby a organizace práce a nižší finanční tlaky na starší pracovníky, aby opustili trh práce, ať už jde o finanční pobídky k odchodu do důchodu pro starší pracovníky či nákladový tlak na zaměstnavatele, který je nutí zaměstnávat spíše mladší než starší pracovníky. Určité skupiny členských států, zejména severské země, zavedly integrovanější přístup k aktivnímu stárnutí a ve srovnání s ostatními zeměmi byly v začleňování a udržování starších pracovníků v zaměstnání úspěšnější. Další zvyšování účasti starších pracovníků na trhu práce bude vyžadovat překonání přetrvávajících překážek a demotivačních faktorů, které brání jejich zaměstnávání. Přitom je třeba se zabývat širokou škálou faktorů. Kromě finančních pobídek v rámci důchodových systémů, programů předčasného odchodu do důchodu a dalších prvků daňových systémů a systémů sociálních dávek stejně jako pružnějšího stanovování mezd, méně závislých na služebním věku, patří k všeobecným úkolům změna postoje ke starším pracovníkům, udržování a podpora zdraví stárnoucích pracovníků a jejich schopnosti pracovat a rozvoj dovedností a zaměstnatelnosti starších pracovníků prostřednictvím účinného celoživotního vzdělávání. Kromě pracovních příležitostí pro stárnoucí produktivní populaci je třeba zajistit i vhodné pracovní podmínky včetně pružnější úpravy pracovní doby a organizace práce. Je nutné také vytvořit celkově příznivé prostředí pro aktivní stárnutí. Důležité je rovněž zabývat se otázkami souvisejícími s rovností žen a mužů, přičemž další snahy o zmenšení rozdílů v pracovní činnosti mezi muži a ženami budou ústředním prvkem všech strategií zaměřených na zvýšení nabídky práce starších lidí. Řešení problému demografického stárnutí a jeho dopadu na pracovní sílu bude vyžadovat širší realizaci integrovanějších strategií, než tomu bylo dosud. Jsou zapotřebí opatření, která budou klást důraz na začleňování starších pracovníků a zvýšení jejich zaměstnatelnosti a zároveň omezí možnosti předčasného odchodu do důchodu. Při snahách o prosazování aktivního stárnutí by měla být věnována zvláštní pozornost podpoře přístupu k zaměstnání v průběhu celého pracovního života. Komplexní strategie aktivního stárnutí se musí zaměřovat na celou délku pracovního života a na všechny věkové skupiny, nejen na starší pracovníky. 4. PODPORA PRUŽNOSTI V PODNICÍCH A ZAJIŠTĚNÍ PROFESNÍHO ROZVOJE PRO PRACOVNÍKY: DŮLEŽITÉ PRVKY FLEXIKURITY Komise ve svém nedávno přijatém sdělení o flexikuritě 3 konstatuje, že pružnost se netýká jen toho, jak je snadné či obtížné přijímat a propouštět zaměstnance (vnější pružnost), ale může být zajištěna i v rámci podniku, a sice buď pomocí pružné úpravy pracovní doby (tj. vnitřní pružnost) a/nebo prostřednictvím různých forem organizace práce, jako např. týmová práce a rotace pracovních míst (tj. funkční pružnost). Konkurenční tlaky a technický pokrok přiměly mnoho podniků ve vyspělých ekonomikách k tomu, aby zavedly pružnější formy organizace práce společně se souvisejícími politikami v oblasti řízení lidských zdrojů. Pružné formy organizace práce lze volně charakterizovat plošší hierarchickou strukturou, větším zapojením zaměstnanců do rozhodování a větší 3 KOM(2007) 359 CS 5 CS

7 volností pracovníků při plnění úkolů ve spojení s bohatší náplní práce. Tyto inovační pracovní postupy se vzájemně výrazně doplňují a jsou účinnější ve spojení s určitými postupy řízení lidských zdrojů, jako je např. vzdělávání na pracovišti a systémy odměňování v závislosti na výkonu. To však nemusí nutně znamenat, že vše směřuje k jedinému modelu pružnosti na pracovišti. Vzhledem k odlišným institucím, sociálně politickým preferencím, hospodářským strukturám, historickým souvislostem atd. přijaly podniky v členských státech EU odlišné národní strategie organizačních změn. Ve zprávě o zaměstnanosti v Evropě v roce 2006 byla navržena typologie trhů práce EU podle pružnosti a jistoty. Pružnost se však vztahovala výhradně na svou vnější složku, měřenou na základě ukazatele OECD týkajícího se právních předpisů na ochranu zaměstnání. S cílem aktualizovat dříve předložené taxonomie systémů flexikurity EU jsou v letošní zprávě pro účely výpočtu ukazatelů různých forem pružnosti poskytovaných v rámci podniků pro jednotlivé státy použity údaje z evropského šetření pracovních podmínek. Z analýzy jednoznačně vyplývá, že při charakteristice trhů práce a systémů flexikurity v rámci celé EU je nezbytné vzít v úvahu jak vnější, tak vnitřní formy pružnosti (a jejich vzájemné působení). Ukázalo se, že relativně dobré sociálně ekonomické výsledky přináší dva systémy. První systém (hlavně v anglosaských zemích) se vyznačuje vysokou vnější pružností kombinovanou s průměrnou úrovní vyspělých forem vnitřní pružnosti. Vykazuje vysokou mobilitu pracovní síly, nízkou segmentaci, průměrnou intenzitu odborného vzdělávání, nízké výdaje na aktivační politiky, průměrnou úspěšnost v oblasti zmírňování chudoby a nízké rozpočtové náklady. Druhý systém (hlavně v severských zemích a v Nizozemsku) se vyznačuje vyspělou formou vnitřní pružnosti (komplexní úkoly, nezávislost pracovníků, pružné úpravy pracovní doby) kombinovanou s průměrnou úrovní vnější pružnosti. Přináší rovněž dobré ekonomické výsledky (trh práce, produktivita, inovace) a výrazné zmírnění míry chudoby, vyžaduje však vyšší rozpočtové náklady. Po zvážení všech skutečností lze konstatovat, že dobrých sociálně ekonomických výsledků nelze dosáhnout a udržet je prostřednictvím jediné kombinace politik a institucí, ale spíše existuje více různých způsobů, jak dosáhnout dobrých výsledků, které jsou do značné míry odrazem odlišného historického vývoje. Kvalita pracovních podmínek závisí na tom, pro jakou formou pružné organizace práce se daný podnik rozhodl. Vyspělý model vnitřní pružnosti (nebo tzv. vzdělávání podle vlastního uvážení), který kombinuje větší požadavky na pracovníky ve smyslu odpovědnosti a účasti na řešení problémů se zvýšenou samostatností při práci, může představovat řešení výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance tím, že sladí jejich zájmy, zejména bude-li spojen s lepší podporou pro pracovníky, kteří přechází mezi jednotlivými pracovními místy a podniky. Ve skutečnosti se tento model ve srovnání s tradičnějšími formami organizace práce vyznačuje zároveň zvýšenou výkonností podniku a lepšími pracovními podmínkami. Na druhé straně, jednodušší formy funkční pružnosti jako např. rotace úkolů, týmová práce a přísné výrobní normy mohou mít nepříznivý dopad na uspokojení z práce, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zdravotní stav související s výkonem práce. Způsob organizace práce hraje klíčovou roli při vstřebávání a vytváření znalostí. Nejlepších výsledků, pokud jde o rozvoj inovace v rámci podniku, dosahují modely, které se vyznačují volností v jednání při práci ve spojení s komplexními úkoly v rámci řešení problémů, zatímco tzv. zeštíhlený model, který se vyznačuje nízkým stupněm samostatnosti a velkým důrazem na rotaci úkolů a týmovou práci, bývá obvykle spojován s přijímáním a/nebo úpravou stávajících technologií. Proto se zdá, že kromě ukončení standardního vzdělání (tj. středoškolského vzdělání) a/nebo účasti na dalším odborném vzdělávání patří k hlavním CS 6 CS

8 faktorům vzdělávání a inovace i zapojení pracovníků do procesu pochopení a řešení problémů souvisejících s výrobou. Další odborné vzdělávání je důležitým prvkem flexikurity, protože zvyšuje profesní mobilitu v rámci podniků i mezi jednotlivými podniky a zajišťuje možnosti profesního rozvoje pracovníků Vyspělé ekonomiky zaznamenaly v minulých desetiletích významné dlouhodobé strukturální změny. Jednou z těchto změn byl přechod od výrobního modelu založeného na hromadné výrobě k novému přístupu založenému na kvalitě a inovaci, který doprovázely rozsáhlé změny v jednotlivých hospodářských odvětvích a výrazné zvýšení úrovně dosaženého vzdělání produktivní populace. V důsledku toho vzrostla potřeba dalšího odborného vzdělávání, aby bylo možné zaručit, že pracovníci, kteří vstoupili do pracovního života před několika desetiletími, mají potřebnou kvalifikaci, která jim umožní účinně se podílet na dnešním hospodářství. Tyto trendy rovněž zvyšují tlak na nové generace pracovníků, kteří musí neustále získávat potřebné dovednosti, aby se v nové době, pro kterou jsou typické rychlé změny, vzdělávali a byli inovativní. Pro intenzivnější podporu dalšího odborného vzdělávání v kontextu Lisabonské strategie existují čtyři hlavní důvody. Za prvé, politiky dalšího odborného vzdělávání mohou snížit sociální vyloučení a nerovnost příjmů, které jsou způsobeny nedostatkem lidského kapitálu, pomocí zvyšování kvalifikace a zaměstnatelnosti ohrožených pracovníků. Za druhé, mohou pomoci udržet starší pracovníky delší dobu na trhu práce, čímž pomohou podpořit finanční udržitelnost systémů sociální ochrany. Za třetí, politiky zaměřené na další odborné vzdělávání jsou rozhodujícím prvkem při provádění politik v oblasti flexikurity, protože prostřednictvím nich roste dynamika vnitřních trhů práce v kontextu ekonomických změn a přenositelnost dovedností pracovníků mezi jednotlivými zaměstnavateli, přičemž je lépe zajišťován profesní rozvoj pracovníků. A konečně za čtvrté, tyto politiky mohou přispět k tomu, aby pracovníci získali a aktualizovali dovednosti potřebné v době, která je charakterizována rychlými změnami a učením, díky čemuž se evropské podniky v globalizovaném hospodářství založeném na znalostech stanou konkurenceschopnějšími. Existují určité náznaky, že volný trh není z důvodu možného selhání trhu, především v souvislosti s přetahováním zaměstnanců, schopen poskytnout dostatečnou úroveň investic do dalšího odborného vzdělávání. Tento problém spočívá v tom, že pracovníci mohou odejít od svého současného zaměstnavatele, který jim vzdělání poskytl, k jinému zaměstnavateli, který jejich vzdělávání nezaplatil, ale získá část přínosu z něj. V mnoha případech takové selhání trhu nemotivuje zaměstnavatele dostatečně k tomu, aby investovali do dalšího odborného vzdělávání. Empirická zjištění ukazují, že u některých skupin zaměstnanců v EU je pravděpodobnost, že se zúčastní vzdělávacího programu financovaného zaměstnavatelem, menší, než v případě jiných skupin; jedná se zejména o starší pracovníky, osoby s nižším vzděláním, nejistým pracovním místem a osoby na spodní hranici stupnice příjmů. Tato skutečnost má nepříznivý dopad na zaměstnatelnost těchto skupin a zvyšuje tak riziko sociálního vyloučení a nerovnosti příjmů. Tím, že zvyšuje pravděpodobnost předčasného odchodu pracovníků do důchodu, současně podrývá udržitelnost systémů sociální ochrany. Pravděpodobnost účasti na vzdělávání zůstává navíc poměrně nízká v malých podnicích, což může mít nepříznivý vliv na inovační činnosti tohoto důležitého podnikatelského segmentu. CS 7 CS

9 Z těchto důvodů je možné, že bude nezbytný státní zásah v podobě poskytování dalšího vzdělávání, jeho regulace nebo financování, aby byl zajištěn pokrok směrem ke dvěma tradičním cílům vzdělávání a odborné přípravy, tj. účinnosti a spravedlnosti 4. Při uplatňování nástrojů politik však musí státy mezi těmito formami zásahu nalézt tu správnou rovnováhu, aby dosáhly jak účinnosti, tak i spravedlnosti. Speciálně navržená opatření mohou přispět ke zvýšení nedostatečné výše investic do dalšího odborného vzdělávání z iniciativy podniku a současně za určitých okolností zlepšit rovnost v přístupu ke vzdělávání pro všechny pracovníky. Mezi taková opatření patří daňové pobídky a dotace, kolektivní pracovní smlouvy a povinné dohody založené na systému odvodů. Při navrhování takovýchto opatření by však měly státy pečlivě dbát na to, aby zamezili případným nepříznivým dopadům na efektivitu přidělování zdrojů. Opatření zaměřená na stranu nabídky mohou rovněž pomoci zajistit přínosy dalšího odborného vzdělávání. Reformy zaměřené na sladění produktivity a mezd je třeba opatrně zvážit, protože mohou snížit přínosy dalšího odborného vzdělávání vyplývající pro zaměstnavatele, kteří takové vzdělávání svým zaměstnancům poskytují, přestože mohou mít příznivý dopad na stranu poptávky. Naopak nástroje politiky zaměřené na snížení fluktuace zaměstnanců, jako např. ustanovení o vrácení části nákladů investovaných do zaměstnance, mohou být užitečné, protože zaměstnavateli do jisté míry umožňují zajistit si přínosy ze svých investic do dalšího odborného vzdělávání. Opatření podporující jištění kvality, akreditaci a certifikaci vzdělávacích programů mohou mít různé účinky. Zatímco akreditace přispívá ke zlepšování informovanosti o kvalitě a povaze vzdělávacího programu, čímž napomáhá zaměstnavateli při rozhodování v této oblasti, certifikace vzdělávacích programů může snížit motivaci podniků poskytovat zaměstnancům další odborné vzdělávání, protože zvyšuje přenosnost jejich kvalifikace. V konečném důsledku jsou však tato opatření společensky žádoucí, protože mohou usnadnit pracovní mobilitu, čímž přispívají k realizaci politik flexikurity. 5. PODÍL PRÁCE NA VYTVOŘENÉM DŮCHODU: TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY, GLOBALIZACE A KVALIFIKACE Podíl práce na vytvořeném důchodu, kterým se měří podíl přidané hodnoty připadající na práci, se začal snižovat ve většině členských států EU krátce po prvním ropném šoku a v současné době se nachází pod úrovní, které dosáhl v 60. letech 20. století. Z dostupných údajů rovněž vyplývá, že podíl připadající na kvalifikované pracovníky se od 80. let minulého století neustále zvyšoval, zatímco podíl připadající na nekvalifikované pracovníky se postupně snižoval. Sociálně ekonomický význam tohoto vývoje lze jen těžko podceňovat, protože podíl práce na vytvořeném důchodu má vliv na rozložení soukromých příjmů a sociální soudržnost, na směřování úprav mezd a zaměstnanosti a na složení celkové poptávky, a dotýká se tak důležitých otázek spravedlnosti, ekonomické efektivity a makroekonomické stability. Samotný vývoj podílu práce na vytvořeném důchodu je výsledkem komplexního vzájemného působení technického pokroku, institucí trhu práce a, v menší míře, dalších činitelů jako otevřenost trhu. V závislosti na míře substituce mezi výrobními faktory mohou změny 4 Účinnost a spravedlnost v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy, KOM(2006) 481. CS 8 CS

10 některého z těchto činitelů navíc mít výrazně odlišný dopad na podíl různých kvalifikačních kategorií na vytvořeném důchodu. Z ekonometrické analýzy vyplývá, že k poklesu celkového podílu práce na vytvořeném důchodu v posledních desetiletích přispěl nejvíce technický pokrok. Tato ztráta však byla nerovnoměrně rozložena mezi jednotlivé typy kvalifikací, protože vysoce kvalifikovaní pracovníci svůj podíl zvýšili, zatímco u méně kvalifikovaných pracovníků byl zaznamenán pokles podílu práce na vytvořeném důchodu. Nepříznivý dopad na celkový podíl práce na vytvořeném důchodu měla rovněž otevřenost trhu, avšak v menší míře než technický pokrok. Za účelem přispění k rovnovážnějšímu rozdělení přidané hodnoty mezi kapitál a práci a mezi jednotlivé kvalifikační kategorie pracovní síly se musí tvůrci politik řídit makroekonomickými politikami zaměřenými na stabilitu a růst, které vytvoří ekonomické prostředí, jež přispěje k dalšímu vývoji v oblasti kapitálu a technického pokroku. Aby však bylo možné tento potenciál využít, je nezbytné, aby byly tyto politiky doplněny politikami trhu práce, které berou v úvahu rozdílné reakce jednotlivých kvalifikačních kategorií na tyto činitele a, což je nejdůležitější, politikami, které umožní méně kvalifikovaným pracovníkům získat vyšší kvalifikaci tak, aby mohly být zmírněny nepříznivé dopady vyplývající z vysoké míry jejich nahraditelnosti kapitálem. Určitá míra pružnosti zaměstnanosti v rámci podmínek, které poskytují jistotu, by měla umožnit tvorbu nových pracovních míst a zrušení těch, které se staly neproduktivními, a rovněž umožnit rychlý přechod pracovníků na užitečnější pracovní místa, spíše než aby setrvávali na pozicích s nízkou kvalifikací, jejichž podíl práce na vytvořeném důchodu je nepříznivě ovlivňován růstem kapitálové intenzity a technickým pokrokem. 6. ZÁVĚRY Z analýzy předložené v této zprávě vyplývá, jakým způsobem může strategický a integrovaný přístup ke klíčovým prioritním oblastem jako např. flexikurita a celoživotní přístup k práci ovlivnit výsledky trhu práce jednotlivých členských států. Toto má význam zvláště pro mladé lidi a starší pracovníky. Nezbytnou součástí úspěšných souborů politik zůstává celoživotní vzdělávání, přičemž letošní zpráva zdůrazňuje řešení, která zlepšují účinnost a spravedlnost odborného vzdělávání. Zpráva rovněž rozebírá často diskutované téma vývoje podílu práce na vytvořeném důchodu v EU a navrhuje určitá politická opatření zaměřená na zmírnění jeho případných nepříznivých dopadů. Celkově výsledky zprávy podporují obecný směr hlavních politických iniciativ na úrovni EU v rámci pilíře zaměstnanosti obnovené lisabonské agendy. Zlepšené hospodářské klima v roce 2006 by v žádném případě nemělo odvrátit pozornost od naléhavé potřeby další reformy trhů práce v celé EU. Právě naopak, toto cyklické zlepšení by mělo poskytnout příležitost navrhnout a provést strukturální změny, které jsou potřeba pro dosažení zásadního pokroku na cestě k všeobecným lisabonským cílům, tj. plné zaměstnanosti, kvalitě a produktivitě práce a sociální a územní soudržnosti. Zpráva Zaměstnanost v Evropě v roce 2007 je zveřejněna na této webové stránce: CS 9 CS

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

6266/1/17 REV 1 ls/rk 1 DG B 1C

6266/1/17 REV 1 ls/rk 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 1. března 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 POZNÁMKA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Rada SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 503. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 62. schůze konané dne 18. února 2010 ke Sdělení Komise Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2017 (OR. en) 5734/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 5188/17 ECOFIN 50 UEM 14 SOC 51 EMPL

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států. Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států. Část II integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.4.2010 KOM(2010) 193 v konečném znění 2010/0115 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států Část II integrovaných hlavních

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 6.8.2005 Úřední věstník Evropské unie L 205/21 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2005/600/ES)

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B

11841/11 jpe/jpe/ps 1 DG G 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. června 2011 (22.06) (OR. en) 11841/11 SOC 584 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího dokumentu: 10324/11 SOC 413 Předmět: Soulad

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD 25. října 2016 Kontext a metody (nikoliv v konečné verzi) Tento dokument je čtvrtou verzí možného návrhu Společného

Více

Age management. Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Age management. Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Age management Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/76.00296 Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Age management Age management jako řízení věkové skupiny zaměstnanců,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce

Stabilní makroekonomická politika podporuje kvalitní výkonnost trhu práce OECD Employment Outlook 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Czech Výhled zaměstnanosti v zemích OECD Vydání 2006: Nárůst pracovních míst a příjmů Přehled v českém jazyce V roce 1994, po

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2011 SEK(2011) 819 v konečném znění Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a pro vydání stanoviska Rady k aktualizovanému

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Zneužívání chudoby: čísla a fakta Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Chudoba: co je to? Absolutní chudoba = nejsou zajištěny základní potřeby Relativní chudoba = srovnání životní úrovně jedince s průměrnou

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více