SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU"

Transkript

1 Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: , se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS , zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 207, jednající pedsedou pedstavenstva MUDr. Eduardem Bláhou, r /0003, bytem: Praha 10, U Vršovického nádraží 870/8, PS , jako prodávající (dále jen prodávající ) na stran jedné a obchodní spolenost Radonové lázn Jáchymov a.s., I: , se sídlem: Brno, erná Pole, t. Kpt. Jaroše 1844/28, PS , zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Brn v oddílu B, vložce 6061, jednající lenkou pedstavenstva Ing. Evou Kropovou, r /0178, bytem: Tinec, Karpentná 64, PS , jako kupující (dále jen kupující ) na stran druhé (prodávající a kupující spolen dále též jen smluvní strany ) spolu níže uvedeného dne, msíce a roku na základ ust. 476 a násl. zákona. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znní pozdjších pedpis (dále jen obchodní zákoník ), uzavírají tuto SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU I. Úel smlouvy 1.1. Úelem, který sledují ob smluvní strany uzavením této smlouvy, je dosažení prodeje podniku prodávajícího, jakožto souboru všech hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání prodávajícího, za kupní cenu urenou níže v této smlouv do vlastnictví kupujícího Smluvní strany se dohodly, že veškerá ujednání obsažená v této smlouv musí být smluvními stranami vykládána tak, aby jejich výklad smoval k naplnní úelu smlouvy vymezeného v lánku 1.1. této smlouvy. II. Pedmt smlouvy 2.1. Pedmtem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu svj podnik, který je pedmtem prodeje, a pevést na kupujícího vlastnické právo k tomuto podniku a závazek kupujícího pevzít závazky prodávajícího související s podnikem prodávajícího, který je pedmtem prodeje, a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2 III. Pedmt prodeje a související závazky 3.1. Pedmtem prodeje dle této smlouvy je podnik prodávajícího provozovaný prodávajícím pod obchodní firmou Léebné lázn Jáchymov a. s., piemž tento podnik je tvoen souborem veškerých hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání prodávajícího, a tedy k nmu náleží veškeré vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí prodávajícímu a slouží k provozování tohoto podniku nebo vzhledem k své povaze mají k tomuto úelu sloužit Podnik, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, je prodávajícím provozován k podnikání zejména v následujících oblastech: komplexní preventivn kurativní ústavní a ambulantní lázeská pée, balneologie, fyziatrie, interní lékaství, diagnostika, kosmetická plastická chirurgie, rehabilitace, provádní zdravotní preventivn kurativní pée, ambulantní i ústavní, lázeské a léebné, poradenské, ošetovatelské, diagnostické a rehabilitaní, pro zamstnance a rodinné píslušníky a. s. Léebné lázn a jiné osoby na základ smluv se zdravotnickými pojišovnami, vetn dopravní zdravotnické služby sloužící k peprav nemocných, správa a využití pírodních léivých zdroj v souinnosti s eským inspektorátem lázní a zídel, vetn jejich ochrany, tžba a jímání pírodních léivých a stolních minerálních vod v dlních dílech, ubytovací služby vetn provozování hostinské innosti, koup zboží za úelem jeho prodeje a prodej, silniní motorová doprava, rekvalifikaní innost, smnárenská innost, poskytování telekomunikaních služeb, podniky zajišující ostrahu majetku a osob, provozování cestovní agentury, pronájem a pjování vcí movitých S podnikem, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, souvisí závazky prodávajícího, které prodávajícímu vznikly pi provozování tohoto podniku i za úelem jeho provozování, a to zejména závazky, které splují uvedená kriteria a jsou zachyceny v úetnictví prodávajícího podle lánku 3.5. této smlouvy (a to alespo jako podrozvahové závazky). Na tyto závazky se vztahuje prodej podniku dle této smlouvy a tyto závazky pechází na kupujícího spolen s podnikem, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy. Prodávající ujišuje kupujícího, že ke dni uzavení této smlouvy neexistují takové závazky, které by prodávajícímu vznikly pi provozování podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, a pitom nebyly zachyceny v úetnictví prodávajícího podle lánku 3.5. této smlouvy (a to alespo jako podrozvahové závazky) ani uvedeny v píloze. této smlouvy nebo v závrené zpráv o provedené právní a ekonomické due diligence podle lánku této smlouvy Na závazky prodávajícího, které s podnikem, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, podle ujednání obsaženého v lánku 3.3. této smlouvy nesouvisí, se prodej podniku dle této smlouvy nevztahuje. Závazky prodávajícího, které s podnikem, který je pedmtem prodeje

3 dle této smlouvy, nesouvisí a na které se tedy prodej podniku dle této smlouvy nevztahuje, jsou zejména závazky vzniklé v souvislosti se spoleenstevními pomry prodávajícího (nap. závazky prodávajícího vi jeho akcionám z titulu snížení základního kapitálu vzetím akcií z obhu i závazky prodávajícího vi jeho akcionám z titulu nabytí vlastních akcií prodávajícím). Dále se prodej podniku nevztahuje na závazky, u nichž je jejich pechod kupujícího na dle této smlouvy vylouen z dvodu aplikace kogentní právní úpravy O majetku a závazcích píslušejících k podniku prodávajícího, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, je prodávajícím útováno v soustav podvojného úetnictví, piemž prodávající ujišuje kupujícího, že toto úetnictví úpln, správn a vrn zobrazuje stav tohoto majetku a závazk Prodávající a kupující se dohodli, že pro urení píslušnosti konkrétních vcí, práv a jiných majetkových hodnot k podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, platí následující kritéria, která musí být aplikována postupn v níže uvedeném poadí: k podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, bez dalšího náleží veškeré vci, práva a jiné majetkové hodnoty, jež jsou za úelem odstranní pochybností mezi smluvními stranami výslovn uvedeny v této smlouv i v nkteré z jejích píloh, k podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, náleží veškeré vci, práva a jiné majetkové hodnoty, jež jsou zachyceny v úetnictví prodávajícího podle lánku 3.5. této smlouvy, pokud souasn splují podmínky uvedené v lánku 3.1. této smlouvy, k podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, rovnž náleží veškeré vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které sice nejsou zachyceny v úetnictví prodávajícího podle lánku 3.5. této smlouvy, avšak v souladu s lánkem 3.1. této smlouvy patí prodávajícímu a slouží k provozování tohoto podniku (zejména slouží-li prodávajícímu k podnikání v nkteré z oblastí uvedených v lánku 3.2. této smlouvy) nebo vzhledem k své povaze mají k tomuto úelu sloužit Prodávající a kupující se dohodli, že pro urení, zda konkrétní závazek souvisí s podnikem, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, a zda se tedy na tento konkrétní závazek prodej podniku dle této smlouvy vztahuje, platí následující kritéria, která musí být aplikována postupn v níže uvedeném poadí: s podnikem, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, souvisí bez dalšího veškeré závazky, jež jsou za úelem odstranní pochybností mezi smluvními stranami výslovn uvedeny v této smlouv i v nkteré z jejích píloh, s podnikem, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, souvisí veškeré závazky, jež jsou zachyceny, a to alespo jako podrozvahové závazky, v úetnictví prodávajícího podle lánku 3.5. této smlouvy, pokud souasn splují veškeré podmínky uvedené v lánku 3.3. této smlouvy, s podnikem, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, souvisí i veškeré závazky, které sice nejsou zachyceny v úetnictví prodávajícího podle lánku 3.5. této smlouvy, avšak vznikly pi provozování tohoto podniku i za úelem jeho provozování (zejména vznikly-li prodávajícímu pi podnikání v nkteré z oblastí uvedených v lánku 3.2. této smlouvy), s podnikem, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, nesouvisí žádné závazky, které splují podmínky uvedené v lánku 3.4. této smlouvy.

4 3.8. K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, nenáleží žádná plnní poskytnutá mezi smluvními stranami na základ této smlouvy nebo v souvislosti s ní S podnikem, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, nesouvisí žádné závazky vzniklé mezi smluvními stranami na základ této smlouvy nebo v souvislosti s ní Smluvní strany shodn prohlašují, že prodávající umožnil kupujícímu ped uzavením této smlouvy provést právní a ekonomické due diligence podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy. Závrená zpráva o provedené právní a ekonomické due diligence tvoí pílohu. této smlouvy. IV. Výslovné vymezení nkterých složek pedmtu prodeje a souvisejících závazk Bez toho, aby tím byl doten obecný charakter ustanovení lánku 3 této smlouvy (zejména lánku 3.1 a 3.3), se smluvní strany dohodly, že souástí této smlouvy vetn jejich píloh bude v souladu s lánky a této smlouvy výslovné vymezení nkterých složek pevádného podniku, tak jak je uvedeno níže v tomto lánku IV. této smlouvy. IVa. Nemovitosti 4.1. K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, písluší nemovitosti; pehled nemovitostí aktuální ke dni je obsahem pílohy. 1 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy Prodávající prohlašuje, že právní stav, v nmž se nemovitosti specifikované v píloze. 1 této smlouvy nacházejí, pln odpovídá stavu zápisu tchto nemovitostí v katastru nemovitostí Kupující prohlašuje, že je mu znám faktický i právní stav, v nmž se nemovitosti, jež tvoí souást podniku nachází, a je pipraven je v tomto stavu pijmout. Aniž by tím byl doten obecný charakter prohlášení kupujícího dle pedchozí vty, kupující prohlašuje, že si je vdom zástavních práv evidovaných na LV , k.ú. Jáchymov, pod V-3528/2009 váznoucích na nkterých nemovitostech dle pílohy. 1 zízených ve prospch Komerní banky, a.s. k zajištní budoucích pohledávek dle Rámcové smlouvy o poskytování finanních služeb ze dne ve znní jejich dodatk a dále si je vdom pedkupního práva ve smyslu 101 stavebního zákona ve prospch msta Jáchymov evidovaného na LV , k.ú. Jáchymov, pod Z-26166/2009. IVb. Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek 4.4. K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále vedle nemovitostí specifikovaných v píloze. 1 této smlouvy písluší i další dlouhodobý hmotný majetek, a to zejména samostatné movité vci a soubory movitých vcí, jiný dlouhodobý hmotný majetek a nedokonený dlouhodobý majetek; jejich pehled aktuální ke dni je obsahem pílohy. 2 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále písluší dlouhodobý nehmotný majetek, a to zejména software, ocenitelná práva, jiný dlouhodobý nehmotný majetek a nedokonený dlouhodobý hmotný majetek; jejich pehled aktuální ke dni je obsahem

5 pílohy. 3 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy, vetn ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví prodávajícího uvedených v této píloze. IVc. Dlouhodobý finanní majetek 4.6. K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále písluší dlouhodobý finanní majetek, a to zejména obchodní podíl prodávajícího v obchodní spolenosti Energie Jáchymov s.r.o., I: , se sídlem: Jáchymov, T.G. Masaryka 415, PS 36251, zapsané v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 16436, o velikosti 100 %. IVd. Zásoby 4.7. K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále písluší zásoby materiálu, výrobk a zboží; jejich pehled aktuální ke dni je obsahem pílohy. 4 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy. IVe. Pohledávky 4.8. K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále písluší pohledávky; jejich pehled aktuální ke dni je obsahem pílohy. 5 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy. IVf. Krátkodobý finanní majetek 4.9. K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále písluší krátkodobý finanní majetek; jehož pehled aktuální ke dni je obsahem v pílohy. 6 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zstatek na bankovních útech náležejících k podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, neklesne ke dni pedání tohoto podniku kupujícímu pod úhrnnou ástku ve výši,- K. IVg. Dlouhodobé a krátkodobé závazky S podnikem, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, souvisí zejména dlouhodobé závazky a krátkodobé závazky; jejich pehled aktuální ke dni je obsahem pílohy. 7 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy S podnikem, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále souvisí zejména podrozvahové závazky plynoucí ze zajištní závazk tetích osob poskytnutých prodávajícím; jejich pehled aktuální ke dni je obsahem pílohy. 7 této smlouvy.

6 IVh K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále náleží a s podnikem, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, dále souvisí veškerá práva a povinnosti ze smluv o poskytování a úhrad zdravotní pée, jež jsou specifikovány v píloze. 8 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy Kupující sám nese riziko toho, že vstup kupujícího do práv a povinností prodávajícího plynoucích ze smluv o poskytování a úhrad zdravotní pée ze strany veejných zdravotních pojišoven bude zpochybován, a prodávající je za takové situace povinen kupujícímu toliko poskytnout nezbytn nutnou souinnost v rozsahu, který na nm lze rozumn požadovat, smující k uzavení nových smluv o poskytování a úhrad zdravotní pée ve prospch kupujícího, a to za obdobných podmínek, za kterých byly uzavírány smlouvy specifikované v píloze. 8 této smlouvy. IVi. Další práva a povinnosti ze závazkových právních vztah K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále náleží a s podnikem, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, dále souvisí veškerá práva a povinnosti ze závazkových právních vztah, nevyplývá-li z kogentních ustanovení právních pedpis nco jiného; pehled závazkových právních vztah aktuální ke dni tvoí pílohu. 9 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy Kupující vstupuje ke dni pechodu vlastnického práva k podniku podle této smlouvy do právního postavení, jež v závazkových právních vztazích uvedených v lánku 4.14, a to zejména v tch, jež jsou specifikovány v píloze. 9 této smlouvy, náleží prodávajícímu. IVj Práva a závazky z pracovnprávních vztah K podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, dále náleží a s podnikem, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, dále souvisí práva a závazky z pracovnprávních vztah vzniklé prodávajícímu jako zamstnavateli ve vztahu k jeho zamstnancm, jejichž seznam ke dni je uveden v píloze. 10 této smlouvy, která je nedílnou souástí této smlouvy Na kupujícího v plném rozsahu pejdou nároky zamstnanc specifikovaných v píloze. 10 této smlouvy, které vyplývají z pracovnprávních vztah a které vznikly pede dnem, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti, a to zejména nároky plynoucí z nevyerpané dovolené na zotavenou a nároky na výplatu mzdy Prodávající prohlašuje, že s odborovou organizací zastupující zájmy zamstnanc prodávajícího projednal zámr prodeje podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, a jeho dopady na pracovnprávní vztahy. Kupující prohlašuje, že se ped podpisem této smlouvy seznámil s kolektivní smlouvou uzavenou mezi prodávajícím a základní organizací OSZSP Léebné lázn Jáchymov ze dne ve znní jejích dodatk. V. Práva a povinnosti smluvních stran

7 5.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu podnik, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, zpsobem a za podmínek uvedených dále v této smlouv a zabezpeit, aby na kupujícího pešlo vlastnické právo k jednotlivým vcem, právm a jiným majetkovým hodnotám náležejícím k podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, jejichž povaha to pipouští, jakož i ostatní práva ze závazkových právních vztah píslušejících k podniku, který je pedmtem prodej podle této smlouvy Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za podnik, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, kupní cenu ve výši a zpsobem urenými dále v této smlouv Kupující se zavazuje pevzít veškeré závazky prodávajícího, které souvisí s podnikem, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na jeho výzvu, poté co ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti, veškerou souinnost, kterou lze po prodávajícím rozumn požadovat, k promítnutí prodeje podniku podle této smlouvy do všech veejných registr i evidencí, v nichž jsou podnik, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, nebo jakákoliv jeho ást vedeny Prodávající udluje kupujícímu souhlas k tomu, aby v souladu s ust. 11 odst. 1 obchodního zákoníku podnikal, poté co ujednání o prodeji podniku podle této smlouvy nabudou úinnosti, pod dosavadní firmou prodávajícího. Prodávající se souasn zavazuje zmnit do ty msíc ode dne, kdy ujednání o prodeji podniku podle této smlouvy nabudou úinnosti, svou dosavadní obchodní firmu tak, aby nebyla zamnitelná s jejím dosavadním znním Kupující je srozumn, že ve smyslu 15 odst. 1 písm. b) zákona. 164/2001 Sb. lázeský zákon dojde pevodem podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, k zániku povolení využívat pírodní léivé zdroje minerální vody Jáchymov vydaného pro prodávajícího Ministerstvem zdravotnictví R. Podání píslušné žádosti o povolení k využívání pírodního léivého zdroje k Ministerstvu zdravotnictví R a doložení veškerých nutných píloh je pln na odpovdnosti kupujícího, prodávající se pouze zavazuje poskytnout kupujícímu v této souvislosti veškerou souinnost, kterou po nm lze rozumn požadovat, piemž riziko spojená se získáním nového povolení nese výlun kupující Strany se dohodly, že prodávající neodpovídá za to, zda kupující spluje nebo bude splovat zákonné požadavky pro udlení registrace nestátního zdravotnického zaízení dle zákona. 160/1992 Sb. ani za to, zda budou mezi kupujícím a píslušnými zdravotními pojišovnami uzaveny (píp. na kupujícího pevedeny) smlouvy o poskytování a úhrad zdravotní pée dle zákona. 48/1997 Sb. o veejném zdravotním pojištní. Kupující je povinen uinit veškeré kroky smující k dosažení výše uvedeného na vlastní náklady, riziko a odpovdnost, piemž prodávající se zavazuje k tomu poskytnout kupujícímu veškerou souinnost, kterou po nm lze rozumn požadovat Prodávající uzavel s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad Smlouvu. CZ.1.09/4.2.00/ o poskytnutí dotace z rozpotových prostedk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne a Smlouvu. CZ.1.09/4.1.00/ o poskytnutí dotace z rozpotových prostedk Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne (dále jen Smlouvy o dotaci ). Na základ Smluv o dotaci byly prodávajícímu poskytnuty/jsou poskytovány dotace na rekonstrukci nemovitostí (dále jen Dotené nemovitosti ). Smlouvy o dotaci stanoví právo poskytovatele dotace odstoupit od Smluv o dotaci v pípad, že prodávající pevede vlastnické právo k Doteným nemovitostem. S ohledem na uvedené prodávající ped podpisem této smlouvy získal souhlas Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad s pevodem Dotených nemovitostí; úedn ovená kopie tohoto písemného souhlasu tvoí pílohu. této smlouvy. V návaznosti na

8 prodej podniku se kupující zavazuje postupovat s odbornou péí v intencích písemného souhlasu uvedeného v pedchozí vt tak, aby v souvislosti s pevodem podniku na kupujícího nevznikla prodávajícímu povinnost vrátit pijaté dotace poskytovateli dotace; v pípad porušení tohoto závazku se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu veškerou újmu, která prodávajícímu v této souvislosti vznikne Kupující bere na vdomí, že podnik je hromadnou vcí - souborem všech hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání a jako takový pravideln v ase podléhá zmnám jeho vnitní struktury a že totéž platí i pro závazky, které s podnikem souvisí. S ohledem na uvedené kupující kupuje podnik ve stavu, ve kterém se bude nacházet ke dni, kdy nastanou úinky prodeje podniku dle této smlouvy, resp. kdy bude podnik pedán kupujícímu. S tímto stavem podniku je kupující srozumn. Za úelem zajištní, aby ve vnitní struktue podniku nedošlo v období ode dne podpisu této smlouvy do dne, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti, resp. kdy bude podnik pedán kupujícímu (dál jen Pechodné období ) k podstatným zmnám, zavazuje se prodávající, že v Pechodném období bude i nadále provozovat podnik s péí ádného hospodáe a nebude bez pedchozího souhlasu kupujícího uskuteovat pi provozu podniku žádné kroky jdoucí nad rámec bžného obchodního styku. V této souvislosti se prodávající zejména zavazuje, že: bez pedchozího písemného souhlasu kupujícího nezcizí žádnou z nemovitostí náležejících k podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, zejména pak žádnou nemovitostí specifikovaných v píloze. 1 této smlouvy, nezídí k žádné z nemovitostí náležejících k podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, zejména pak k žádné z nemovitostí specifikovaných v píloze. 1 této smlouvy žádné vcné právo svdící tetí osob ani ohledn žádné z tchto nemovitostí neuzave nájemní smlouvu i obdobnou smlouvu, jež by umožovala užívání kterékoliv tchto nemovitostí tetí osobou, na dobu neuritou i na dobu pekraující 1 rok; bez pedchozího písemného souhlasu kupujícího nezcizí žádnou ze složek dlouhodobého hmotného majetku náležejících k podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, zejména pak žádnou ze složek dlouhodobého hmotného majetku specifikovaných v píloze. 2 této smlouvy, jejíž hodnota by pekraovala 10 % celkové kupní ceny sjednané v této smlouv, ani žádnou ze složek dlouhodobého nehmotného majetku náležejících k podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, zejména pak žádnou ze složek dlouhodobého nehmotného majetku specifikovaných v píloze. 3 této smlouvy; bez pedchozího písemného souhlasu kupujícího nezcizí žádnou ze složek dlouhodobého finanního majetku náležejících k podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, zejména pak nezcizí obchodní podíl specifikovaný v lánku 4.6. této smlouvy; neuinit žádný právní úkon, v jehož dsledku by na stran prodávajícího vznikl závazek poskytnout plnní v hodnot pekraující 10 % celkové kupní ceny sjednané v této smlouv; tím není dotena možnost prodávajícího uinit veejnou nabídku na koupi jím emitovaných akcií Smluvní strany se výslovn dohodly, že prodávající je oprávnn v Pechodném období hradit jakékoliv závazky vi vitelm, jež by jinak byly pedmtem pechodu na kupujícího ve smyslu této smlouvy, ped termínem jejich splatnosti, Takové jednání není pro úely této smlouvy považováno za jednání prodávajícího jdoucí nad rámec bžného obchodního styku.

9 VI. Kupní cena a zpsob její úhrady 6.1. Celková kupní cena, již se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu za podnik, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, iní,- K (slovy: korun eských) Celková kupní cena uvedená v lánku 6.1. této smlouvy se s vylouením ust. 482 obchodního zákoníku sjednává jako pevná s tím, že pípadný rozdíl mezi úetní hodnotou jednotlivých složek podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, a s ním souvisejících závazk k píslušným dnm uvedeným v oddílu IV. této smlouvy na stran jedné a úetní hodnotou jednotlivých složek podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, a s ním souvisejících závazk ke dni, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti, ani ke dni, kdy budou jednotlivé složky podniku pedány kupujícímu, na stran druhé, nemá vliv na její výši Celková kupní cena uvedená v lánku 6.1. této smlouvy byla stanovena dle závr znaleckého posudku. zpracovaného Ing. Ivanou Prchalovou Heboltovou, CSc., soudní znalkyní v oboru Ekonomika, odvtví Ceny a odhady podnik, jmenovanou za tímto úelem rozhodnutím Krajského soudu v Brn ze dne,.j Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu celkovou kupní cenu prostednictvím vázaného útu vedeného u Komerní banky, a.s. v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouv o vázaném útu uzavené dne mezi prodávajícím, kupujícím a Komerní bankou, a.s. (dále jen Smlouva o vázaném útu ) nebo prostednictvím úvru poskytnutého kupujícímu Komerní bankou, a.s., a to pímým pevodem penžních prostedk z úvrového útu kupujícího ve prospch prodávajícího po pedložení sjednaných dokument bance. Za okamžik úplného uhrazení kupní ceny je považován okamžik, kdy bude plná výše kupní ceny pipsána na úet prodávajícího.ú.: vedený u. Kupující je povinen složit penžní prostedky na výše specifikovaný vázaný úet i sjednat úvrovou smlouvu tak, aby bylo umožnno erpání úvru pímým pevodem penžních prostedk z úvrového útu ve prospch útu prodávajícího po pedložení sjednaných dokument, do dne pedání podniku,který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, kupujícímu Celková kupní cena se stává splatnou ke dni odevzdání podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, kupujícímu Pro pípad, že se celková kupní cena stane splatnou až po , dohodli se kupující a prodávající na navýšení kupní ceny o ástku ve výši K denn, a to od do dne, kdy se celková kupní cena stane splatnou. VII. Odevzdání pedmtu prodeje kupujícímu 7.1. Prodávající a kupující se zavazují spolen provést inventarizaci majetku náležejícího k podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, a závazk s ním souvisejících za úelem aktualizace jejich stavu ve srovnání s dnem, k nmuž jsou píslušné pílohy uvedené v l. 4 této smlouvy sestaveny Inventarizace podle lánku 7.1. této smlouvy bude provedena ve tech dnech bezprostedn pedcházejících termínu odevzdání podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, kupujícímu spolenou inventarizaní komisí složenou ze dvou povených zástupc prodávajícího a dvou povených zástupc kupujícího.

10 7.3. O výsledku inventarizace majetku náležejícího k podniku, který je pedmtem prodeje podle této smlouvy, a závazk s ním souvisejících bude inventarizaní komisí, nejpozdji do, poízen podrobný protokol, který musí být podepsán všemi leny inventarizaní komise. Každý z len inventarizaní komise je oprávnn uvést v protokolu o výsledku inventarizace své výhrady k jejímu prbhu i závrm Protokol o výsledku inventarizace poízený podle lánku 7.3. této smlouvy bude závazným podkladem pro zpracování zápisu o odevzdání podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, kupujícímu Prodávající se zavazuje odevzdat v den, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti, kupujícímu podnik, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, ve stavu, v jakém se k tomuto dni nachází, a prodávající se zavazuje podnik, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, v tomto stavu pijmout Odevzdání podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, kupujícímu bude provedeno protokolárním fyzickým pedáním hmotných složek podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, vetn jejich souástí a píslušenství, a zpístupnním nehmotných složek (tj. umožnním dispozice s nimi) podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, za souasného protokolárního fyzického odevzdání úetní, smluvní i jiné dokumentace, která se k nim vztahuje nebo v níž jsou zachyceny O odevzdání podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, prodávajícím a jeho pevzetí kupujícím bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán zápis, v nmž bude popsán stav, v nmž se nachází podnik, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, ke dni, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti. Popis stavu podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, ke dni, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti, mže být v zápisu o odevzdání podniku nahrazen odkazem na protokol o výsledku inventarizace poízený podle lánku 7.3. této smlouvy. Prodávající je povinen nejpozdji v zápise upozornit kupujícího na všechny vady pevádných vcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, o kterých ví nebo musí vdt, jinak odpovídá za škody, kterým bylo možno tímto upozornním zabránit. Zápis musí být podepsán obma smluvními stranami. VIII. Odpovdnost prodávajícího 8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že podnik, jako vc hromadná, je ve vlastnictví prodávajícího, že podnik je zpsobilý pevodu a že podnik, ani jeho ást, jako vci hromadné, nejsou zatíženy žádným zástavním právem tetí osoby ani nejsou pedmtem nájmu Pro vylouení pochybností kupující prohlašuje, že mu je znám stav podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, jakož i veškerých jeho souástí, tak, jak jej mohl zjistit z píloh této smlouvy, z úetní evidence prodávajícího nebo z provedené právní a ekonomické due diligence podle lánku této smlouvy, a v takovémto stavu kupující podnik za podmínek dle této smlouvy a ke dni v ní stanoveném (l. IX. této smlouvy) od prodávajícího pejímá Dle výslovné dohody smluvních stran se ustanovení 484, 485 a 486 obchodního zákoníku neaplikují.

11 IX. Nabytí vlastnického práva a pechod ostatních práv a závazk 9.1. Dnem, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti, nabývá kupující vlastnické právo ke všem složkám podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, které mohou být pedmtem vlastnictví, ve stavu, v jakém se k tomuto dni nacházejí, s výhradou nemovitostí, k nimž kupující nabude vlastnické právo až vkladem do katastru nemovitostí Dnem, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti, pechází na kupujícího práva a povinnosti ze závazkových právních vztah, které náleží k podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, vetn pohledávek a závazk, jakož i dalších práv a povinností z pracovnprávních vztah, ve stavu, v jakém se k tomuto dni nacházejí Kupující je povinen bez zbyteného odkladu oznámit vitelm pevzetí závazk prodávajícího, které souvisí s podnikem, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy. K pechodu závazk se nevyžaduje souhlas vitele Prodávající je povinen bez zbyteného odkladu oznámit dlužníkm pechod pohledávek, které náleží k podniku, který je pedmtem prodeje dle této smlouvy, na kupujícího. Na pechod pohledávek se jinak použijí ustanovení o postoupení pohledávek. X. Souhlas s uzavením této smlouvy a její úinnost Valná hromada prodávajícího konaná dne v pijala v souladu s ust. 67a obchodního zákoníku ve vazb na ust. 187 odst. 1 písm. k) obchodního zákoníku rozhodnutí, jímž udlila souhlas s uzavením této smlouvy, piemž píslušný notáský zápis sepsán o tomto rozhodnutí tvoí pílohu. 11 této smlouvy Valná hromada kupujícího konaná dne v pijala v souladu s ust. 67a obchodního zákoníku ve vazb na ust. 187 odst. 1 písm. k) obchodního zákoníku rozhodnutí, jímž udlila souhlas s uzavením této smlouvy, piemž píslušný notáský zápis sepsán o tomto rozhodnutí tvoí pílohu. 12 této smlouvy Ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv se stávají úinnými dnem , ledaže kupující nejmén trnáct dn ped tímto termínem písemn požádá prodávajícího o odklad úinnosti této smlouvy, a to dle vlastní volby bu na , anebo na ; v takovém pípad nabývají ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv úinnosti dnem uvedeným v žádosti kupujícího o odklad úinnosti této smlouvy. Ostatní ujednání obsažená v této smlouv se stávají úinnými dnem jejího uzavení. XI. Odstoupení od smlouvy Prodávající je oprávnn od této smlouvy odstoupit pouze v pípad, pokud prodávajícímu nebude celková kupní cena uhrazena nejpozdji do a/nebo v pípad, že kupující bude vi prodávajícímu uplatovat nároky pevyšující limity sjednané v lánku 8.6. této smlouvy Kupující je oprávnn od této smlouvy odstoupit pouze v pípad, pokud prodávající poruší kteroukoliv ze svých povinností vyplývajících z lánku 5.9. této smlouvy, a to ve lht 30 dn od dne zjištní takového porušení nebo ode dne, kdy kupující takové porušení mohl zjistit,

12 nejpozdji však do 6 msíc ode dne, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti Ustanovení 486 odst. 2, 486 odst. 4, 345 a 346 obchodního zákoníku se na vztahy založené touto smlouvou dle výslovné dohody smluvních stran neaplikují. Smluvní strany výslovn sjednávají, že od této smlouvy nelze odstoupit jinak než na základ dvod uvedených v tomto lánku X. XII. Ustanovení závrená Prodávající i kupující se zavazují uložit jeden stejnopis této smlouvy vetn všech jejích píloh do sbírky listin vedené pro nj píslušným rejstíkovým soudem Prodávající se zavazuje podat bez zbyteného odkladu ode dne, kdy ujednání o prodeji podniku obsažená v této smlouv nabudou úinnosti, návrh na provedení zápisu o prodeji ásti svého podniku podle této smlouvy do obchodního rejstíku Ukáže-li se být kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání obsažených v této smlouv, pokud od nich mže být neplatné ustanovení oddleno Tato smlouva byla sepsána v osmi vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po tyech Smluvní strany prohlašují, že se ped uzavením této smlouvy seznámily s jejím obsahem, rozumí mu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vle a na dkaz toho pipojují své podpisy. V dne: Prodávající: Kupující:

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 068/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 068/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 068/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 18. kvtna 2009, na adrese

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 050/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 117/2009-D, OD

DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 117/2009-D, OD , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 117/2009-D, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 134/2009-N, OD Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 134/2009-N, OD Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 134/2009-N, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné opakované. Den konání dražby se stanovuje na 21. srpna 2009,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Dlužník: Ondiová Monika, nar. dne , trvale bytem Mrovice nad Hanou 152, Mrovice nad Hanou

Dlužník: Ondiová Monika, nar. dne , trvale bytem Mrovice nad Hanou 152, Mrovice nad Hanou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 090/2009-N, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné opakované. Den konání dražby se stanovuje

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Úřední deska obecního úřadu Supíkovice a Vyvěšeno dne: Svěšeno dne:

Úřední deska obecního úřadu Supíkovice a  Vyvěšeno dne: Svěšeno dne: Úřední deska obecního úřadu Supíkovice a WWW.SUPIKOVICE.CZ: Vyvěšeno dne: 19.10.2015 Svěšeno dne: 04.11.2015 Digitálně podepsal Marie Kučáková DN: c=cz, o=obec Supíkovice [IČ 00303429], ou=177, cn=marie

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 019/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 019/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 019/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-011-14 ze dne 16.9.2014 Prodej části pozemku parc. č. 786/3 v k. ú. Komořany při ulici U Vlečky 3 2. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 205/2009-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 205/2009-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 205/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více