Informace a návod k pouºití ablony pro BP student FZS v Plzni. Ing. Petr V elák 20. únor 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace a návod k pouºití ablony pro BP student FZS v Plzni. Ing. Petr V elák 20. únor 2012"

Transkript

1 Informace a návod k pouºití ablony pro BP student FZS v Plzni Ing. Petr V elák 20. únor

2 OBSAH OBSAH Obsah 1 P edmluva 4 2 Formátování a úprava bakalá ské práce Vzhled stran Informace k íslování stran Pouºití ²ablony Úvodní strany Styly pro strukturování dokumentu Styly textu odstavce Styly znak Doporu ená zvýrazn ní textu Nevhodné zvýrazn ní textu Vloºení hotových text do ²ablony Literatura a prameny Obsah a ostatní seznamy Popis denovaných styl Vlastní text dokumentu BP Styl Normální Styl Normální první ádek odsazený Styl Název Styl Nadpis Styl Nadpis 1 bez ukon ení stránky Styl Nadpis Styl Nadpis Styl Titulek Desky Styl desky-univerzita Styl desky-fakulta Styl desky-typ_prace Styl desky-rok_a_autor Úvodní list Styl desky-fakulta Styl uvodni_list-studijni_program_a_obor Styl uvodni_list-autor Styl uvodni_list-nazev_prace Styl uvodni_list-typ_prace Styl uvodni_list-vedouci_prace Styl uvodni_list-misto_a_rok Prohlá²ení Styl prohlaseni Styl prohlaseni-text Styl prohlaseni-podpis Pod kování Styl podekovani Styl Normální první ádek odsazený Anotace esky i anglicky Styl anotace-nazev Styl anotace-text Styl anotace-souhrn Dal²í styly Styl Zdroj Styl Zkratka Styl Obsah

3 OBSAH OBSAH 5 Doporu ená literatura 15 6 Záv r 16 3

4 1 P EDMLUVA 1 P edmluva Podkladem pro p edkládané informace byl Manuál pro zpracování BP, pouze v pracovní verzi. ablona a návod k jejímu pouºití, v etn popsaného formátování a styl, informace i uvád né tipy a doporu ení k tvorb bakalá ské práce student Fakulty zdravotnických studií Západo eské univerzity v Plzni vychází p edev²ím z kapitoly Formální zpracování a úprava práce manuálu a jeho p íloh. 29. Za poskytnutí uvád ného manuálu i vst ícný p ístup a vysv tlení nejasností pat í pod kování Mgr. Miroslav Mou kové. Pozor, nální verze uvedeného manuálu se m ºe odli²ovat od pracovní verze, kterou jsem m l k dispozici. I kdyº p edpokládám, ºe odli²nosti budou pouze v detailech. Po vydání nální verze uvedeného manuálu bude moºno zve ejnit i nální verzi ²ablony pro BP. ablona je vytvo ena v Microsoft Oce Word Otázky, nám ty nebo i problémy týkající se ²ablony posílejte na V p ípad zájmu lze p edkládanou obecnou ²ablonu v budoucnu roz²í it o dal²í styly. V Plzni dne Petr V elák, autor 4

5 2 FORMÁTOVÁNÍ A ÚPRAVA BAKALÁ SKÉ PRÁCE 2 Formátování a úprava bakalá ské práce 2.1 Vzhled stran rozm r A4, orientace na vý²ku, okraje: naho e 2,5 cm, dole 2,5 cm, vlevo 3 cm (vnit ní okraj zde bude práce svázána), vpravo 2,5 cm. 2.2 Informace k íslování stran První íslovanou stranou je Úvod, ale do celkového po tu stran se zapo ítávají i n které p edchozí strany. Situaci ilustruje následující p íklad je uvedeno íslo strany a její obsah: 1. úvodní list ( íslo strany se neuvádí), 2. zadání BP ( íslo strany se neuvádí), 3. prohlá²ení ( íslo strany se neuvádí), 4. pod kování (voliteln ) ( íslo strany se neuvádí), 5. anotace esky ( íslo strany se neuvádí), 6. anotace anglicky ( íslo strany se neuvádí), 7. obsah (m ºe být na více stran!) ( íslo strany se neuvádí), 8. úvod první strana, kde je uvedeno íslo strany: minimální íslo strany pro úvod je 8 je-li v práci uvedeno pod kování a obsah má pouze 1 stranu, je-li stran v obsahu více, musí íslo být vy²²í. Poslední íslovanou stranou je Záv r. Dal²í strany se zapo ítávají, ale íslo se uº neuvádí. 5

6 3 POUšITÍ ABLONY 3 Pouºití ²ablony Zapom te na p ímé formátování dokumentu! Obrázek 1: P i pouºití styl je p ímé formátování textu chybou. P e²krtnuty jsou funkce, které se nepouºívají. V²e formátujte pouze p i azením styl. P ímé formátování, tj. pouºití na kart Dom, blok Písmo a blok Odstavec je chybou viz obrázek 1. Výjimku tvo í pouze zobrazení netisknutelných znak nap. kde je vloºený konec stránky, konec sekce, konec odstavce, prázdný ádek, apod. 3.1 Úvodní strany Úvodní strany jsou p ipraveny v etn p i azení správných styl. Sta í pouze upravit a doplnit texty dle vlastních pot eb. Jméno a p íjmení, rok odevzdání, studijní program, studijní obor, název práce, vedoucí práce, prohlá²ení datum, pod kování (je volitelné, lze stránku odstranit), doplnit anotaci v e²tin, a doplnit anotaci v angli tin. 3.2 Styly pro strukturování dokumentu Ukázkové texty jsou v ²ablon strukturovány a lze se z nich nau it, jaké styly pouºít. Strukturování dokumentu je provedeno následujícími styly s popsaným významem. Název pro název kapitoly bez íslování. Viz Nadpis 1 název kapitoly s hierarchickým íslováním nadpis (1, 2,... ); je vºdy na nové stránce. Viz Nadpis 1 bez ukon ení strany totéº jako Nadpis 1, ale nedojde k automatickému vloºení ukon- ení stránky p ed nadpisem. Tento styl pouºijte pouze bezprost edn za textem Teoretická ást a Praktická ást, kdy je název kapitoly na stejné stránce jako uvedený text ásti. Viz Nadpis 2 název podkapitoly. Styl obsahuje hierarchické íslování 2. úrovn (1.1, 1.2,... ). Viz Nadpis 3 název oddílu. Styl obsahuje hierarchické íslování 3. úrovn (1.1.1, 1.1.2,... ). Viz Nadpis 4 název odstavce a dal²í (Nadpis 5,... ) rad ji nepouºívejte, p ípadn jen výjime n. V obsahu se neobjevuje, nebo uº se lení jen detaily. Pokud vás logika textu nutí pouºívat styl této úrovn a vy²²í, pak máte strukturu dokumentu chybn. Tyto styly nejsou p ednastaveny. 6

7 3.3 Styly textu odstavce 3 POUšITÍ ABLONY 3.3 Styly textu odstavce Pravd podobn budou p ípady, kdy bude vhodné vytvo it si vlastní styl nad rámec zde uvedených. Nejsou e²eny specické p ípady (nap. styly pro dotazník otázky a odpov di). Normální denuje základní vlastnosti textu spole né pro celý dokument font, velikost písma, ádkování. Tento styl p ímo nepouºívejte, protoºe (zám rn ) neobsahuje poºadované odsazení první ádky. Viz 4.1.1, Normální první ádek odsazen je ur en pro základní text odstavc, tj. oby ejný odstavcový text Va²í bakalá ské práce, protoºe obsahuje poºadované odsazení první ádky odstavce. Viz Titulek je styl automaticky p i azený textu, který je vloºen k objektu jako titulek. Titulek vºdy vkládejte nad objekt, nebo titulek je nastaven, aby drºel dohromady s následujícím odstavcem/objektem, tj. nap. obrázkem. Viz Odstavec se seznamem ne íslovaný seznam. Zdroj pouºijete p edev²ím v p ílohách u objekt jako jsou grafy, obrázky a tabulky. V p íloze musí být vºdy d sledn zdroj uveden. Lze pouºít i uvnit dokumentu, ale vhodn j²í je pouºít cita ní mechanizmus. Viz Zkratka slouºí v seznamu zkratek pro popis jedné zkratky. Na za átek ádky napi²te zkratku a do druhého sloupce se p epnete stiskem klávesy Tab. Viz Styly znak Znakové styly mají své místo nap. pro zvýrazn ní textu. Neupravují celý odstavec, ale vºdy se vztahují výhradn k ozna enému textu Doporu ená zvýrazn ní textu Nikdy nezvýraz ujte více neº (doslova) pár slov na stránce pouze tzv. klí ová slova. V ºádném p ípad celé v ty nebo odstavce! Jinak ztrácí zvýrazn ní smysl. kurzíva b ºn pouºívané. Je základ a primárn pouºívejte práv kurzívu. Vhodný p eddenovaný styl je Zd razn ní jemné. tu ný ez písma pro d razné zvýrazn ní. Je viditelné na stránce na první pohled. Vhodný p eddenovaný styl je Zd razn ní intenzivní Nevhodné zvýrazn ní textu Ostatní metody jak zviditelnit text jsou nevhodné a rad ji je ani nepouºívejte. N které jsou: barvy, podtrºení, velká písmena, kapitálky, prokládání (v t²í mezery mezi znaky),... 7

8 3.5 Vloºení hotových text do ²ablony 3 POUšITÍ ABLONY 3.5 Vloºení hotových text do ²ablony Pro ve²keré vkládání jiº existujících text (nap. jiº je máte napsány a formátovány vlastním zp - sobem v jiném textovém dokumentu, nebo text kopírujete z libovolného jiného zdroje) doporu uji texty do ²ablony vloºit výhradn pouºitím funkce Vloºit jinak Neformátovaný text. Tímto postupem se vyhnete p enesení p vodního moºná správného, ale moºná i chybného, formátování, které by vám mohlo p sobit problémy s formátováním. 3.6 Literatura a prameny Pro správu literatury vºdy pouºívejte vestav ného správce Citace a Bibliograe na kart Odkazy. Je nastaven na pouºití normy ISO 690 a íselných citací v kulatých závorkách. Volbou typu dokumentu ( lánek, kniha, web,... ) vám správce bibliograe nabídne povinné atributy k vypln ní. Seznam literatury automaticky naformátuje dle normy. Na vhodné místo v dokumentu vºdy vloºte (Vloºit citaci) odkaz na pramen. Zobrazuje se v podob ísla v kulatých závorkách (viz nastavená norma vý²e). Ukázku vloºené citace najdete v ²ablon v kapitole 1.1 na konci prvního odstavce. Seznam literatury je nutno aktualizovat. Ukázkovou poloºku ze seznamu literatury v as odeberte. :-) 3.7 Obsah a ostatní seznamy Po libovolných úpravách text je nutné obsah, seznam tabulek i seznam obrázk aktualizovat. V opa ném p ípad mohou ukazovat na chybné íslo strany. Nejjedodu²²í moºnost aktualizace v²ech polí a odkaz je vybrat text v celém dokumentu a pravým tla ítkem vybrat v kontextové nabídce Aktualizovat pole a následn Celá tabulka. V nastavení (kole ko Oce, volba Moºnosti aplikace Word, skupina Ukládání(?)) je moºné aktivovat volbu P ed tiskem aktualizovat v²echna pole a odkazy. Stisknete-li tisk souboru, provede automatické vyvolání dialog pro aktualizaci obsahu, odkaz na literaturu, seznamu obrázk, tabulek, apod. zvolíte vºdy pouze aktualizovat Celá tabulka. 8

9 4 POPIS DEFINOVANÝCH STYL 4 Popis denovaných styl Kapitola popisuje jednotlivé p eddenované styly a jejich nastavené vlastnosti. Jejich znalost pro vás z ejm nebude významná, ale pro orientaci se m ºe hodit. 4.1 Vlastní text dokumentu BP M jte na pam ti, ºe základní formátování (font, velikost písma, zarovnání, ádkování) je nastaveno ve stylu Normální (viz 4.1.1). Ostatní styly z uvedeného stylu Normální vychází (jsou na n m zaloºeny). Proto je zaveden styl Normální první ádek odsazený (viz 4.1.2), který má navíc pouze odsazení prvního ádku. Být odsazení ve stylu Normální, pak je nutné u v t²iny styl odsazení prvního ádku ru²it, nebo pro nadpisy, obrázky, obsah, zkratky apod. to vhodné není. Toto je lépe vy e²eno v OpenOce.org/LibreOce, kde p ímo existují styly Výchozí (obdoba stylu Normální) a T lo textu (to je obdoba vytvo eného Normální první ádek odsazený) Styl Normální písmo Times New Roman, velikost 12, jazyk ƒe²tina, zarovnání do bloku, ádkování 1,5, mezera za odstavcem 10 bod, kontrola osamocených ádk, Styl Normální první ádek odsazený zaloºen na stylu Normální, speciální odsazení prvního ádku 1,25 cm, Tento styl je nejd leºit j²ím stylem dokumentu. V²echny odstavce textu jím mají být formátovány (tj. od Úvodu aº po Záv r) Styl Název velikost 16, erná barva, v²echna písmena velká, zarovnání vlevo, ádkování jednoduché, vloºit konec stránky p ed odstavec, úrove osnovy 1., Styl slouºí k ozna ení kapitol, které nejsou íslovány a jsou velkými písmeny (nap. Úvod, Teoretická ást, Praktická ást, Diskuze, Záv r). 9

10 4.1 Vlastní text dokumentu BP 4 POPIS DEFINOVANÝCH STYL Styl Nadpis 1 velikost 16, erná barva, v²echna písmena velká, zarovnání vlevo, vloºit konec stránky p ed odstavec, úrove osnovy 1., víceúrov ové íslování, Styl Nadpis 1 bez ukon ení stránky zaloºený na stylu Nadpis 1, bez konce stránky p ed odstavcem, Styl Nadpis 2 velikost 14, zarovnání vlevo, mezera p ed odstavcem 10 bod, svázat s následujícím odstavcem, bez d lení slov, úrove osnovy 2., víceúrov ové íslování, Styl Nadpis 3 zarovnání vlevo, mezera p ed odstavcem 10 bod, svázat s následujícím odstavcem, bez d lení slov, úrove osnovy 3., víceúrov ové íslování, 10

11 4.2 Desky 4 POPIS DEFINOVANÝCH STYL Styl Titulek kurzíva, ádkování jednoduché, mezera p ed odstavcem 10 bod, svázat s následujícím odstavcem, Titulky, tj. styl Titulek vkládejte vºdy p ed popisovaný objekt jako je obrázek, graf, tabulka, apod. P eddenovaná vlastnost svázat s následujícím odstavcem zajistí, ºe titulek bude vºdy u objektu. 4.2 Desky Tyto styly jsou pouºity pouze pro desky BP. Desky se ne íslují a ani nezapo ítávají do íslování Styl desky-univerzita velikost 16, zarovnání na st ed, mezera p ed odstavcem 9 cm, v²echna písmena velká Styl desky-fakulta velikost 14, zarovnání na st ed, mezera p ed odstavcem 0 cm, v²echna písmena velká Styl desky-typ_prace velikost 24, zarovnání na st ed, mezera p ed odstavcem 3 cm, v²echna písmena velká Styl desky-rok_a_autor velikost 14, zarovnání na st ed, mezera p ed odstavcem 9 cm, tabulátory: 1 cm zarovnání vlevo 14,5 cm zarovnání vpravo 11

12 4.3 Úvodní list 4 POPIS DEFINOVANÝCH STYL 4.3 Úvodní list Styl desky-fakulta Denován viz Styl uvodni_list-studijni_program_a_obor Na úvodním listu je pouºit dvakrát pro studijní program a pak pro studijní obor. zarovnání na st ed Styl uvodni_list-autor velikost 14, zarovnání na st ed, mezera p ed odstavcem 2,5 cm, mezera za odstavcem 1,5 cm Styl uvodni_list-nazev_prace velikost 16, zarovnání na st ed, mezera p ed odstavcem 1 cm, v²echna písmena velká Styl uvodni_list-typ_prace zarovnání na st ed Styl uvodni_list-vedouci_prace zarovnání na st ed, mezera p ed odstavcem 12 cm. Máte-li název práce na odli²ný po et ádek, neº jaký je v ²ablon (dva ádky), upravte vhodným zp sobem nastavenou mezeru p ed odstavcem. Jinak bude text na stránce vysoko, nebo naopak následující místo a rok p ete ou na dal²í stranu Styl uvodni_list-misto_a_rok zarovnání na st ed, mezera p ed odstavcem 1 cm, v²echna písmena velká. 12

13 4.4 Prohlá²ení 4 POPIS DEFINOVANÝCH STYL 4.4 Prohlá²ení Styl prohlaseni zarovnání vlevo, mezera p ed odstavcem 18 cm Styl prohlaseni-text zarovnání vlevo Styl prohlaseni-podpis tabulátory: 11 cm zarovnání na st ed. 4.5 Pod kování Styl podekovani zaloºen na stylu prohlaseni Styl Normální první ádek odsazený Viz Anotace esky i anglicky Styl anotace-nazev zaloºen na stylu anotace-text, tu ný ez písma Styl anotace-text zaloºen na stylu Normální Styl anotace-souhrn zaloºen na stylu anotace-text, mezera p ed odstavcem 2 cm. 13

14 4.7 Dal²í styly 4 POPIS DEFINOVANÝCH STYL 4.7 Dal²í styly Styl Zdroj kurzíva, Pouºití stylu Zdroj je v p ílohách u obrázk, tabulek apod Styl Zkratka p edsazení prvního ádku 5 cm, zarovnání vlevo, tabulátory: 1 cm vlevo, 5 cm vlevo a vodící znak te ky (... ) Pouºití stylu Zkratka je v seznamu pouºívaných zkratek. Mezi denovanými zaráºkami (tabulátory) se pohybujete klávesou Tab Styl Obsah 1 v²echna písmena velká. 14

15 5 DOPORUƒENÁ LITERATURA 5 Doporu ená literatura Aktuální seznam zdroj a doporu ené literatury viz: Petr V elák: Studijní materiály Informatika a výpo etní technika. [online] 20. únor 2012, Dostupný z WWW. 15

16 6 ZÁV R 6 Záv r Snad bude ²ablona i tento návod slouºit svému ú elu. P edev²ím Vám, jako autorovi bakalá ské práce, zjednodu²í tvorbu celého textového dokumentu. ablonu m ºete libovoln m nit i distribuovat. M ºete ji pouºít i jen jako základ pro vlastní ²ablonu a doplnit svépomocí o dal²í pot ebné styly. Po dosaºení nální verze a tisku si ur it zaslouºíte odm nu, proto nezapome te dokon ení ádn oslavit... :-) 16

Integrování jako opak derivování

Integrování jako opak derivování Integrování jako opak derivování V tomto dokumentu budete seznámeni s derivováním b ºných funkcí a budete mít moºnost vyzkou²et mnoho zp sob derivace. Jedním z nich je proces derivování v opa ném po adí.

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

BOZP - akcepta ní testy

BOZP - akcepta ní testy BOZP - akcepta ní testy Kristýna Streitová Zadavatel: Ing. Ji í Chludil 13. prosince 2011 Obsah 1 Úvod 2 1.1 Popis test....................................... 2 2 Testy 3 2.1 ID - 1 P ihlá²ení do systému.............................

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze Obsah P ipoj se k nám! Úvod 3 P ístup do systému 3 Po íta s Windows 3 Prvotní instalace 3 Ovládání kamerového systému na po íta i 5 šivý náhled...................................................

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 PRAŽSKÝ HRAD pracovní list V delších dokumentech (seminární práce, bakalářské

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

Zásady zpracování text. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Zásady zpracování text. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Zásady zpracování text Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 Základní pravidla 4 2.1 Interpunk ní znaménka........................ 4 2.2 ƒísla..................................

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

S T A N D A R D S A M O S T A T N É

S T A N D A R D S A M O S T A T N É S T A N D A R D S A M O S T A T N É O D B O R N É P R Á C E Žáci zpracovávají samostatnou odbornou práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění závěrečných zkoušek. Standard se týká tříletých

Více

TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU Školní rok 2010 2011 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU Školní rok 2010 2011 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Václavské nám. 1, 561 51 Letohrad tel., fax: 465 622 249 e-mail: lsg@lsg.cz www.lsg.cz Rozhodnutí ředitele školy č. 47/2010 TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU Školní

Více

Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce -

Více

Odevzdávání bakalá ských a diplomových prací a kontrola spln ní podmínek pro konání SZZK v akademickém roce 2012/2013 metodický pokyn

Odevzdávání bakalá ských a diplomových prací a kontrola spln ní podmínek pro konání SZZK v akademickém roce 2012/2013 metodický pokyn Odevzdávání bakalá ských a diplomových prací a kontrola spln ní podmínek pro konání SZZK v akademickém roce 2012/2013 metodický pokyn Vážené studentky, vážení studenti, pro hladký pr h ádného ukon ení

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu 1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,

Více

SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU. rozvržení stránky. ást 1

SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU. rozvržení stránky. ást 1 íslo projektu íslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_21-15 St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, Resslova 2 RNDr. Vladimír Kostka SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_009_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika Téma: MS Word 2007 Očekávaný

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008 LYX Adam Farnik V B - TU Ostrava Elektronické publikování, 2008 Osnova 1 Co je LYX? 2 Vlastnosti a nástroje Formatování textu Matematický reºim Dal²í moºnosti 3 Instalace 4 Zdroje WYSIWYM WYSIWYG prost

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Národního registru u ivatel léka sky indikovaných substitu ních látek (papírové hlá enky)

Národního registru u ivatel léka sky indikovaných substitu ních látek (papírové hlá enky) PRAVIDLA A FORMULÁ E PRO ZAVÁD NÍ/RU ENÍ U IVATEL do Národního registru u ivatel léka sky indikovaných substitu ních látek (papírové hlá enky) 1 ZAVÁD NÍ NOVÝCH U IVATEL 1.1 Zpravodajské jednotky (Zdra

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

DeepBurner (testování UI)

DeepBurner (testování UI) ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce DeepBurner (testování UI) Blaºej, Friebel, Olexová, Volf P edm t: Testování uºivatelských rozhraní Obor: Softwarové inºenýrství

Více

Textové editory a procesory

Textové editory a procesory Textové editory a procesory Textové editory a procesory... Chyba! Záložka není definována. 1. Úvod... 3 1.1 Textové procesory... 3 1.2 Způsob psaní dokumentu... 3 1.3 Označování... 4 1.4 Lupa... 4 1.5

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Absolventské práce žák devátého ro níku

Absolventské práce žák devátého ro níku Absolventské práce žák devátého ro níku Absolventské práce jsou pro žáky p íležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatk a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou p íležitostí plánovat a zažít osobní

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny Při vytváření návrhu v ArConu chcete určitě docílit co nejvíce reálnou (nebo někdy stylizovanou) vizualizaci. Na výsledek vizualizace mají kromě samotného architektonického

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce. Osnova. Vložení textu

POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce. Osnova. Vložení textu POSTUP TVORBY DOKUMENTU základní funkce Dříve či později se každý uživatele Wordu setká s potřebou sepsání obsáhlejšího dokumentu. Jako úkol si vytvoříme jakýsi referát o několika stranách, do kterého

Více

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání 29-54-H/01 Cukrář

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání 29-54-H/01 Cukrář Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/01 Cukrář Školní rok 2011/2012 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné

Více

Obsah. Podrobná uživatelská příručka

Obsah. Podrobná uživatelská příručka Obsah 1 Než začneme pracovat s daty 11 Co je Office 2013 12 Požadavky na systém 13 Vytvořte si účet Microsoft 14 Spouštění aplikací 16 Spouštění aplikací z Windows 8 16 Spouštění aplikací z nabídky Start

Více

SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU. popisky a legendy. poznámky. ást 3

SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU. popisky a legendy. poznámky. ást 3 íslo projektu íslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_21-17 St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, Resslova 2 RNDr. Vladimír Kostka SEMINÁ KOMUNIKA NÍCH DOVEDNOSTÍ

Více

Informace . 14/2010/14/OLVV. Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu eské republiky

Informace . 14/2010/14/OLVV. Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu eské republiky Krajský ú ad Jiho eského kraje, Odbor legislativy a vnit ních v cí Informace. 14/2010/14/OLVV Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu eské republiky 1. Rozhodnutí prezidenta republiky

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Centrum dopravního vzdělání s.r.o. Praha 10, Strašnice, Pod Altánem 9/105, PSČ 100 00 IČ:24750174, DIČ:CZ24750174 TACHOGRAF STONERIDGE

Centrum dopravního vzdělání s.r.o. Praha 10, Strašnice, Pod Altánem 9/105, PSČ 100 00 IČ:24750174, DIČ:CZ24750174 TACHOGRAF STONERIDGE Předání a vyzvednutí vozidla v servisu Při předávání vozidla do servisu si řidič provede výtisk řidiče při vyjmutí své karty, při převzetí vozidla ze servisu provede výtisk na vozidlo. Oba výtisky si nechá

Více

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Úvod Milí žáci, vypracováním absolventské práce získáte mnoho zkušeností a především schopnost samostatné práce a uvažování, které

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u evropského zájmového hospodá ského sdružení I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Pravd podobnost a statistika - cvi ení. Simona Domesová místnost: RA310 (budova CPIT) web:

Pravd podobnost a statistika - cvi ení. Simona Domesová místnost: RA310 (budova CPIT) web: Pravd podobnost a statistika - cvi ení Simona Domesová simona.domesova@vsb.cz místnost: RA310 (budova CPIT) web: http://homel.vsb.cz/~dom0015 Cíle p edm tu vyhodnocování dat pomocí statistických metod

Více

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 9. 1. Makra v Excelu... 13. 2. Nahrávání maker... 19. 3. První setkání s editorem jazyka Visual Basic... 31

Obsah. Obsah. Úvod... 9. 1. Makra v Excelu... 13. 2. Nahrávání maker... 19. 3. První setkání s editorem jazyka Visual Basic... 31 EXCEL 2000 2007 5 Obsah Úvod... 9 1. Makra v Excelu... 13 1.1 Proč je v Excelu obsažen i programovací jazyk...13 1.2 Něco málo o vývoji Excelu z hlediska programování...16 1.3 Typy listů v sešitu a jejich

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2015/2016 Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci.

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Při elektronické komunikaci je potřeba sjednotit formát podpisu všech pracovníků. V tomto návodu naleznete postupy jak si elektronická podpis vytvořit

Více

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky Pracovní list č. 7 Microsoft Word 2010 odrážky a číslování strukturování textu do bodů a podbodů pás karet Domů, část Odstavec kontextové menu automatické odrážky a číslování (viz Možnosti automatických

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Nezaměstnanost v České republice

Nezaměstnanost v České republice Nezaměstnanost v České republice Pro vytvoření interaktivní webové mapy zobrazující nezaměstnanost v České republice v roce 2011 potřebujete: účet na webovém portálu ArcGIS Online (pro bezproblémovou práci

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby Anotace Zdroje CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_119_ IVT_OUTLOOK_10

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011 Manuál pro WebRSD verze 2.0 z 14. 10. 2011 Tento manuál je inovací předchozího manuálu z 15. října 2005. Je vytvořen, aby pomáhal vedoucím soutěží prezentovat výsledky a další informace na webu ŠSČR. Ke

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 17. Excel 2007. Seznamy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_61_IVT_MSOFFICE_11_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_61_IVT_MSOFFICE_11_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_61_IVT_MSOFFICE_11_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje proces zadávání, ukládání a publikování závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009 Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ Uživatelská příručka Verze červen 2009 OBSAH 1. Úvod 2. Zprávy 3. Nastavení 3.1. Přidat nový typ pokoje 3.2. Editovat či smazat již stávající typ pokoje 3.3. Sezóny

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY

.J.: MMFM 90386/ POŽADOVANÝ TERMÍN PLN NÍ ZAKÁZKY STATUTÁRNÍ M STO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání ve ejných zakázek Radni ní 1148 738 22 Frýdek-Místek VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:. J.: MMFM 90386/2015 SP. ZN. 91.1 VY IZUJE: Ing.

Více

Vektory. Vektorové veli iny

Vektory. Vektorové veli iny Vektor je veli ina, která má jak velikost tak i sm r. Ob tyto vlastnosti musí být uvedeny, aby byl vektor stanoven úpln. V této ásti je návod, jak vektory zapsat, jak je s ítat a od ítat a jak je pouºívat

Více