rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: Usnesenim RMfi1t26t

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014"

Transkript

1 rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: Schv6lil/ platn6 od: Usnesenim RMfi1t26t2014 Tento dokumentje schvalovatele je zakiuino. ictvim Mesta Hoiice a jeho Siieni v jakdkoliv formd bez souhlasu / zamesmanec odpovida za to, Ze pracuje s platnou verzf

2 Mdsto Holice, Smdmice k zabezpedeni grantovdho sfstdmu - vs/32 - vydini 2 Lldinnost od 0l 0 I 2015 Obsah e larubr.cuerarrerusrxa"sysre.rau.,, 3 orento dokument je vlastrictvfm Mdsta Hofice a jeho siieni jakekoliv schvalovatele je fbrmd,d.aret.. bez souhlasu ruoi -{rer"-...ap""'oi.r a, acuje s plarnou verzi dokume n1u o " strana 2/8

3 MEsto Hoiice, sm6m ice k zabezpe(eni grantov6ho syste mu - v s/ 32 - v v dini 2 Udinnost od itinet< l. Charakteristika syst6mu l. Zi*ladni informace a) Udelovd posk}tov6ni finandnich piisp6vkri (grantri) zrozpodtu m6sta je soud6sti samostatn6 prisobnosti obce dle zilkona(, Sb., o obciih, a je jednou z forem vicjzdrojov6ho financoviini obdanskych aktivit. b) Mdsto Hoiice z.iitje G4antoqf systdm s cilem podpoiit celorodni di jednor6zov6 aktivity jednotlivcri, organizaci di spolkri nezis\ovdho charakteru. jejichz 8innost bezprostiedne souvisi s m6stem Hoiice, je vykoniivana na ]6zemi mdsta, pro jeho ole{rv a d6le zvysuje pozitivni obraz m6sta u veiejnosti roziiiuje jeho a kulturni, spoitovni a jinou nabidku. 2. Ziklzdni popis syst6mrr a) Grantovy syst6m je zalolen na piedkl6dhni Lildosti o finandni pifspdvek (grant) zrozpodttmdsta kter6 piedklildaji Ladateld ve stanoven6m terminu na ofici6lnd vydan6m ror-"raii pffspivek'. -,,Zh;;I;;il;i viz elfinek 2. komisemi rady m6sta, d6le pak radou mdsta nebo vfii podpory) - vizel6nek 3. izm mu byla piiddlena podpora) uzavie m6sto Hoiice specifickd podminky - viz il6nek 3. kbezhotovostnimu pievodu piiddlenych finandnich e) Po uskutedneni nlo.jektu je piijemce povinen i6dnd celkov6 n6klady projektu vyfdtovat. irdelu je -- K vyd6n tomuto formuldi,,vyfitov6nf finaniniho piisp6vku.. - rri, iun"ti i: itlnek z.lidost Zldost o finandni piispevek (Ct"tttbude piijata a postoupena k posouzeni pouze tehdy pokud na oficiiilnd bude pod6na vydandm!ryulari,,i,ldott o. finandni prispdvek", bude obsahovat veikerd povinnd bude vyplndna piilohy, ripln6, ditelnd [ aadatel a jeho p-ji.t budou spliovat veskerd podminky smernici. uvedend v teto 1. Grantov6 oblasti Finandni piispdvek (gran se poskytuje v tdchto oblastech: S - K - M - sport kultura Skolstvi amlhdel, Ttttg dokumgnt, 9 je vlastnictvim Mdsta Hoiice a jeho Siteni v jak6koliv schvafovatele je forme zautt\no. bez souhlasu Kazd! zam6stnan., oopouioi za to, Ze pracuje s platnou verzi Strana 3/8

4 M6sto Hoiice, Smdmice k zabezpe&ni grantlveho systdmu - vs/32 - vydini Z Udinnostod 0l Grantov6 okruhy Projekt musi obsahov6 spadat dojednoho z techto grantoqich okruhri: Sl - sportovni akce, ktere mds{o Hoiice propaguji 52 - fdrzba sportovi5t' 53 - akce poi6dan6 k vlznamufm qirodim souvisejicim se sporrem 54 - ridast ddti a mlildele na spiortovnich sout6zich - pozn. tento grantovf okruh m6 n6kterd specifick6 podminky (piipadnd rozdily odroti ostatnim grant. okruhrim.lsou Aennov6ny v piislusnych bodech smdrnice) l! - celorodni sportovni dinnopt (piednost majiprojekry pro ddti a ml6dez) 56 - rozvoj novd vznikajfcich rlrebo m6lo roz5iien;;ich sportovnich odvdtvi 57 - sportovnd-spoledenskd ak0e s vyznamnou nadregion6lni pfisobnosti souvisejici s prezentaci mdsta Hoiice a ozivenim cestovniho ruohu Kl - kulturni akce,a $ojekty (roz5iieni kulturni nabidky, podpora festivahi, piehlidek avyznamnych projektu v oblasti umdnf) K2 - dinnost kulturnich spolkri] a souborfi K3 - publikadni dinnost periodik mistnich di tematicky spojenych s m6stem Hoiice imi di vzddl6vacimi akcemi 'nidni spolupr6ci ddtf a mlldele lnd patologickych jevt d6ti a ml6deze nim postizenim 3. /,adatel Specifi kace moznlich piijemcri: -,lyzickd nebo pr6vnicki gsobl zijmovit nebo obdansk6 sdruzeni neziskov6ho charakteru, jejichz sidlem je mdsto Hoiice (di.jeho pbecni d6sti), svou dinnost do tohoto rnd.tu,.druji, nebo jejich dinnost s timto mdstem ndiak souvisi Zadatelemo dotaci nesmi b;it prrivnick6 nebo fyzick osoba: - naieiil majetek.byl prohl65ep.konkurz, nebo proti kterd bylo zahileno konkurznf nebo vyrovn6vaci iizeni, nebo byl niivrh na prohl6seni konkurzu zamitnut pro nedostatek majetku fpadce nebo je v likvidaci - kterri byla v poslednich tiecti letech disciplinrlrnd potrest6na podle zvklstnich piedpisi upravujicich vykon odborndinnosti, pokud t{to dinnost souvisi s piedmdtem poskytovandho grantu - kterri m6 vridi mdstu HoiicQ dluh, nebo ji byl radou mcsti ei zastupitels;em mesta zak6z6na piistusnli rok piistup do grantov{ho syst6mu, nebo stanovena povinnost qfkajicf se grantovdho systdmu, kterou tento Zadatel nesplnil - z grantov6 oblasti M - Skolstv i a mlildel jsou jako Ladatele vyloudeny ikolskd piispevkovd organizace zitzov and mdstem Hoiice Z6dosti piedklid 6 statutiirn i zds$pce L6daj ic{ho subj ektu. 4. Projekt a) Projektem se. rozumi akce qebo dinnost, na kterou?adatel Lhd6 o finandni piispdvek (grant). b) Projekt musi obsahovd spaldat do jedn6 z grantor^-fch obtasti a soudasnt iol"onolo z grantoqich okruhri. c) Projekt musi bft realizovhn v roce, ve kterdm je ZSdost o finandni piispdvek pod6na ledn (zapodat a ukonden 3 1. l. prosince piislu5ndho roku). d) Projekt musf by doplndn tozpodtem dokladujicfm celkove n6klady, rozepsanym polozek. do jednotlivjch, p Tenlo dokumentje vlastnictvim Mdsta Holice ajeho Sifeni v lakdkoliv form6 schvalovatele je bez souhlasu z*6zino. Krazd! zamdstnan ec oapoiia ito, ze pracuje s platnou verzi dokumentu o Strana 4/8

5 MEsto Hoiice, SmEmice k zabezpedeni lrantovdho systdmu - VS/J2 - vyd6ni 2 Udinnost od e) Podminky : Projekt musi b;it konkrdtni. Pokud bude v prvnim termfn na projekt posky'tnut finandnipiispdvek, v dal5im terminu tohoto roku iii piijemce nesmi na stejny pro t o finandnf pifspdvek Z6dat. poiizeni investidnilio maj poho5tdni a stravn6 pokuty a sankce : tzv.,,netjznatelnd n6klady" - NSklady souvisejici se nrlklady na rozhoddi, n6kup ii5tdnim fdasti ddti a ml6deze na soutdzich, jako je doprava, startovnd, vniho vybaveni, apod. Rozpoiet a podpora projgktu lkove nriklady projektu, kterd musi Ladatel podlo2it rrohl65eni apod.), di jinak dolozit napi. doklady o n v piedesldm roce). sti.,tnutdho mdstem Hoiice na celkovlich uznatelnlich o/o.to znamen6, Ze vlastni podfl Zadatele musi blit projektu. Ve vyjimednlich piipadech mfize rada di dateli vy55i podil finandniho piispdvku, pokud byla rsti) a dostatedn6 odivodndna. :dpoklfdanfch celkovjch uznatelnj.ch nfkladfi. dnotici org5ny piihlizej f. Jateli nestanovi. Zadatel mihe L6dat o 100 % lfi. Maxim6lni poskytovan6 d6stka na jednoho 6. Povinn6 piflohy Zridosti a) Zidost musi obsahovat jako piilohu rozpodet projektu, di jinak dolozend piedpokl6dane n6klady (napi.frremni nabidky, letrikyi di doklady o n6kladech projektu z minuldho roku). b) Zddost musi d6le.obsahpvat kopii dokladu o ziizeni bdzndho fdtu (pouze u Zadatelfi, kteii nez6dali o grant v loisk6m roce). c) Nedilnou piilohou z6dopti pro grant. okruh 54 je soupiska Z6kovsk6ho di ml6deznickdho tymu pro dalou soutdz v piislu5ndm rpce a potiebn6 registrace dokladujicf ridast tymu na ofici6lni soutdzi di seriiifu ziwodit. d) Je-li iadatel zastoupe natlkladd dohody o pln6 moci, dolozik Zridosti original plne moci. 7. Poddni Zridosti a) 7:adatel mrize podat ma4. 3 Zrldosti do jedn6 grantov6 oblasti (s,k,m) b) Zhdost o finandnf piispdtvek (grant), v8etnd vsech povinnlfch piiloh, se pod6v6 do tdchto terminfi: Lkolo- 3t.3. Strana 5/8

6 Mdsto Hoiice, Smdmice k zabezpeteni granroveho svstemu - VS/J2 - vyddni 2 Ucinnost od 0l 0 20l5 II.kolo c) Pro grantovy okruh 54 se stanovipiijem Z6dostipouze v L kole, tj, do piislu5neho roku, d) Zildost se podiiv6: - osobnd na podatelnd MdU Hoiice - doporudend po5tou na adresu: MdU Hoiice, n6m. Jiiiho z Poddbrad 342, 5080l Hoiice rni, musi byt poddna na oficirilnd vydan6rn a uplnd rh do jednoho z vy5e uvedenyclr terminfl (rozhoduje any formul6i, na kterdrn musi byt i6dnd podana. g) Zhdost vdetnd povinnfch piiloh se pod6v6 na kazdf projekt (akci, dinnost) zvl65t'. et6net 3. Hodnoceni podanych Zddosti /projektu/ a poskytnuti grantu l. Hodnoceni podanych Zrldosti a) Zadatele a jejich Zadosti, kteie nesplni podminky uvedend v tdro smernici, nebudou do hodnoceni vfibec zaiazeni. b) O piiddleni grantu do v5i5e $0 tisic Kd (vdetnd) rozhoduje Rada rndsta Hoiice, o piideleni grantu vy55fho rozhoduje Zastupitelstvo lndsta Hoiice. Doporudeni ve vdtiind piipadti podavaji komise rady mdsta. c) Objem finandnich prostfedkri na granto{ syst6m vychdzi z finandnich moznosti mdsta Hoiice. d) Hodnotfcikriteria: - korespondence projektu s grantoylim okruhem - ekonomickd vyuziti finandnfch prlostiedkri - vlastni podil organizace - plndni podminek souvisejicfch s poskytnutym grantem v piedch6zejicich letech (termirr piedlozeni vy[rdtov6ni, plndni sm louvy...) - piinos pro mcsto Hoiice - rozsah ptsobnosti projektu e) Orgdny mdsta mohou pozadqvat doplndni Z6dosti. 0 V1i5e Z6dand podpory nemtrrsi byt uspokojena. Podpora mrize byt v zdvislosti na vydlendnych finandnich prostiedcich a na hodngcenf projektu orgdny mdsta Hoiice snizena nebo zcela zamitnuta g) S vlisledky hodnoceni budour piedkladateld 26dosti pisernnd seznameni nejpozddji do 30 dnfi ode dne schv6lerri piislusnyrni org6ny mdsta a pifpadnd vyzvilni k podpisu srnlouvy. h) Mdsto Hoiice neni povinno $d6lovat okolnosti hodnoceni iednotlivvclr Zddosti. 2. Poskytnuti grantu a) Na poskytnuti grantu neni prhvni n6rok. b) Piiddlenf finandni piispdvqk bude uspokojendmu Zadateli poskytnut na z6kladd smlouvy mezi piijemcem (uspokojenym Zadatelem) a mdstem Hoiice. c) Piijemce se ve smlouv6 zayazuje, Ze vf5e finaniniho piispivku poskytnut6ho m6stem Hoiice nepiekroii podil Z6dan6 podpory (uvridi v Zddosti 6.2.) na skutednfch celkovjch uznatelnych nakladech. ecifickd podminky poskytnuti fi nandniho piispevku. I formou nependzniho bankovniho sfyku piiddleny vypoiddat vaah k rozpodtu mdsta.!nf prostiedky poskynout jinyrn prdvnickyrn nebo onri a sluzeb spojenjch s realizaci projektu., o poskytnuti grantu dojde k zdniklr, transtbrnraci. irnit do 8 dnfi druhd smllrvni strane a piednostni, p rento dokument je vlqstnictvim M sta Horrce a jeho sifeni v jakekoliv fbrme bez schvalovatele je souhrasu zakazino Kri2dy zamdstnanec odpovidd za ro, ze pracuje s platnou verzi dokumentu o Strana 6/8

7 VI6sto Hoiice, Smdmice k zabezpedenl grantovdho - VS/32 - vyd6ni 2 Udinnost od 0 0l 201'5 Zru5uje se SmErnice d. VSi32 k zabezpeden grantoveho s1'stdtrlti - I vvclani(k ll ll Tato sm6rnice nabyva ridinnosti dnem 0l ' nek 6. Uiinnost l(ri-i) dl6net< 7. Piilohy Piiloha d.l Piiloha d.2 Piiloha d.3 Piiloha d.4 Piiloha 6,5 N6vrh smlouvy o Formul6i,ihdost o Formul6f,,Z6dost o Formul6i,,Vy0dtov6ni Formul6i,,Vyfdtov6ni finandniho piispdvku piispdvek" i piispevek" - plo okruh 54 niho piisp vku" pi'ispdvku" - pro okruh 54 O Tento dokument ie v schvalovatele je zakazdno. M0sa Hoiice a jeho Siicrri v.iakekoliv forrrtl bcz soultlaslt zame$nanec odpovida za lo. Ze practr.ie s platnou verzi dokttntenttt Strana 8/8

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací 298/A2-u Postup při posuzování výzkumných organizací říjen 2014 Obsah 1. Úvod... 3 Rada pro výzkum, vývoj a inovace... 4 Poskytovatel... 4 Výzkumná infrastruktura... 5 2. Posuzování subjektu jako výzkumné

Více

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r"

INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r \.V \., 1 ieskf Skolnf inspekce Pardubic\i inspektorf t INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r" Nizev prfvnick6 osoby vykonr{vaj ici iinnost Skoly Sidlo Zfll

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více