Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Hoblík s falcováním PP 850G Hoblík s falcováním PP 850G. obj. číslo / product No.: Záručný list.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Hoblík s falcováním PP 850G Hoblík s falcováním PP 850G. obj. číslo / product No.: 8174. Záručný list."

Transkript

1 Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný list Výrobní číslo / Výrobné číslo Číslo výrobku / Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka E L E K T R O N Á Ř A D Í Návod na obsluhu Hoblík s falcováním PP 850G Hoblík s falcováním PP 850G obj. číslo / product No.: 8174 Odpad z elektrických výrobků nemůže být vyhazován spolu s domovním odpadem. Prosíme, kde je možnost recyklace, využijte ji. Poraďte se s místním úřadem nebo v prodejně. Odpad z elektrických výrobkov nemôže byť vyhadzovaný spolu s domovým odpadom. Kde je možnosť recyklácie, využite ju, prosíme. Poraďte sa s miestnym úradom alebo v predajni. Výhradní dovozce pro EU / General importer for EU: UNICORE nářadí s.r.o. Office: Počernická 120, Karlovy Vary - CZ tel.: ; fax: ; Č E S K Y S LO V E N S K Y

2 Příkon motoru Přípojka Otáčky volnoběhu Šířka hoblování Hloubka záběru 850 W 230 V / 50 Hz ot/min 82 mm 0-3 mm Hladina akustického tlaku LPA 92,4 db(a) Hladina akustického výkonu LWA 105,4 db(a) Hladina vibrací 2,8 m/s 2 Hladina hlučnosti může přesáhnout 85 db(a), proto je nutné, aby ten, kdo pracuje se strojem, používal ochranu sluchu. Prohlášení o shodě ES EC Declaration of Conformity vydané dle 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění Tímto prohlašujeme my, UNICORE nářadí s.r.o., Počernická 120, We hereby declare, Karlovy Vary, Česká republika, že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu. That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives. V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost. In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this declaration shall lose its validity. Označení přístrojů: - Hoblík s falcováním PP 850G Machine description: Číslo výrobku.: Article no.: Příslušná nařízení vlády: - Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. o strojních zařízeních (98/37/ES) Applicable EC directives: - Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí (73/23/EHS, 93/68/EHS) - Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. o emisích hluku (2000/14/ES) ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES) Použité harmonizované normy: - ČSN EN , ČSN EN , ČSN ISO 3744 Applicable harmonised standards: Vystaveno na základě certifikátu č.: - JSH , 02SHS Made out on the basis of certificate no.: Vydaného společností: - Intertek Deutschland GmbH, ETL SEMKO issued by: Nikolaus-Otto-Str. 13, Leinfelden-Echterdingen Datum/Podpis : Date/authorised signature: Údaje o podepsaném: Ing. Petr Haak, jednatel společnosti Title of signatory: Místo/Place: Karlovy Vary

3 4. Spuštění Před prvním použitím hoblíku zkontrolujte nastavení ostří a nastavení hřídele. 5. Zapínání a vypínání Zapínání Stiskněte spínač a přidržte. Vypínání Uvolněte spínač. Z důvodů bezpečnosti nemá spínač nastavení pro trvalý chod a během práce je nutno držet jej stisknutý. Č E S K Y 6. Práce s hoblíkem Nejprve vždy proveďte zkoušku na kusu dřeva, zajistíte si tak bezpečnou práci s hoblíkem. Nastavení hloubky řezu 1. Otočte knoflíkem nastavení doprava na doraz. 2. Postavte hoblík na hladký povrch a knoflíkem nastavení otáčejte doleva dokud základna hoblíku nedolehne na plochu a značka 0 se nevyrovná se značkou na krytu přístroje. K nastavení požadované hloubky řezu otočte knoflíkem doprava, čímž lze nastavit hloubku do maximálně 3 mm. Značka mm na knoflíku složí jako vodítko, nejprve je černá, potom červená. Odsávání hoblin K otvoru pro odstraňování hoblin lze připojit nástavec odsávání. Podle potřeby použijte vhodný adaptér nabízený na trhu. Vždy pracujte se zapnutým odsávacím nástavcem. Hoblování Umístěte nejprve základní desku hoblíku naplocho na opracovávány kus, avšak bez toho, aby se jej nůž dotýkal. Spusťte hoblík a vyčkejte, dokud nedosáhne plné rychlosti. Potom veďte hoblík opatrně vpřed. Jakmile začne hoblovat, přitlačte na přední část hoblíku a při ukončení hoblování na jeho zadní část. Hoblování je jednodušší, je-li opracovávaný kus nastaven šikmo, takže pracujete nahoru a dolů. Rychlost a hloubka řezu ovlivňují kvalitu povrchu. Hoblík pracuje rovnoměrně při rychlosti, které zabraňuje blokování hoblinami. Pro hrubé hoblování lze hloubku řezu zvětšit, zatímco k dosažení optimální kvality povrchu je lépe hloubku řezu zmenšit a hoblíkem pracovat pomaleji. Vyrovnávání a zkosení hran Umístěte drážku 90 na hranu opracovávaného kusu a pohybujte podél ní. Vyjímání ostří hoblíku 1. Vyjměte tři šrouby na hřídeli přístroje. 2. Vyjměte ostří. 7. Montáž ostří na hřídel Vložte ostří do držadla na hřídeli zkosenou částí seřizovacího dílu. Vložte přítlačnou desku a těsně přitáhněte třemi šrouby. Před vložením hřídele ji důkladně okartáčujte. Důležité: Vždy používejte podobné ostří, aby nedošlo k narušení vyvážení. Při správném nastavení se ostří pohybují naprosto rovnoměrně se zadní deskou hoblíku. 8. Výměna hnacího řemenu Vyjměte dva šrouby na krytu hnací hřídele a sejměte kryt. Vyjměte vadný řemen - je-li třeba tak, že přeříznete nožem. Vyčistěte kolo řemenice kartáčem, vložte nový řemen do drážky na menším kole řemenice a potom jej převeďte na větší kolo. Vraťte kryt na místo. 9. Údržba Vytáhněte zástrčku. Odstraňte hobliny z hřídele hoblíku a větracích otvorů. Kryt vyčistěte mokrým hadr, nepoužívejte čisticí prostředky, Nakonec pečlivě vysušte

4 Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Č E S K Y Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis značky Primex bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu. Záruka zaniká v těchto případech : nebyl předložen originál záručního listu jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem) poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám,.. výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele jedná-li se o běžnou údržbu výrobku ( například promazání, vyčištění stroje,..) Servisní středisko Primex pro Čechy a Moravu : PRIMEX SERVIS CENTRUM UNICORE nářadí s.r.o. Počernická Karlovy Vary - CZ Vedoucí servisu : Informace zákazníkům : p. Martin Čáslava p. Martin Čáslava, p. Jan Wollenheit, p. Kamil Mihál fax: Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu ( pouze v originálním balení! ). Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list

5 Vyhlásenie o zhode ES EC Declaration of Conformity vydané dle 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění Týmto vyhlasujeme my, UNICORE nářadí s.r.o., Počernická 120, We hereby declare, Karlovy Vary, Česká republika, že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvádzame do obehu, zodpovedá príslušným základným požiadavkám smerníc ES na bezpečnosť a hygienu. That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives. V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju platnosť. In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this declaration shall lose its validity. Označenie prístrojov: Machine description: Číslo výrobku.: Article no.: Príslušné nariadenia vlády: Applicable EC directives: - Hoblík s falcováním PP 850G - Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. o strojních zařízeních (98/37/ES) - Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí (73/23/EHS, 93/68/EHS) - Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. o emisích hluku (2000/14/ES) ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES) Použité harmonizované normy: - ČSN EN , ČSN EN , ČSN ISO 3744 Applicable harmonised standards: Vystavené na základe certifikátu č.: Made out on the basis of certificate no. Vydaného spoločnosťou: issued by: Dátum/Podpis : Date/authorised signature: Údaje o podpísanom: Title of signatory: Místo/Place: - JSH , 02SHS Intertek Deutschland GmbH, ETL SEMKO Nikolaus-Otto-Str. 13, Leinfelden-Echterdingen Ing. Petr Haak, konateľ spoločnosti Karlovy Vary Výkon motora Napätie a frekvencia Voľnobežné otáčky Šírka záberu Hĺbka úberu 850 W 230 V / 50 Hz ot/min 82 mm 0-3 mm Hladina akustického tlaku LPA 92,4 db(a) Hladina akustického výkonu LWA 105,4 db(a) Hladina vibrácií 2,8 m/s 2 Hladina hlučnosti môže presiahnuť 85 db(a), preto je nutné, aby ten, kto pracuje so strojom, používal ochranu sluchu.

6 4. Spustenie Pred prvým použitím hoblíka skontrolujte nastavenie ostria a nastavenie hriadeľa. Záručný list patrí k predávanému výrobku s príslušným číslom ako jeho neoddeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. S LO V E N S K Y 5. Zapínanie a vypínanie Zapínanie Stlačte spínač a pridržte. Vypínanie Uvoľnite spínač. Z dôvodov bezpečnosti nemá dvojcestný spínač nastavenie pre trvalý chod a počas práce je ho nutné držať stlačený. 6. Práca s hoblíkom Najprv vždy vykonajte skúšku na kuse dreva, zaistíte si tak bezpečnú prácu s hoblíkom. Nastavenie hĺbky rezu 1. Otočte gombíkom nastavenia doprava na doraz. 2. Postavte hoblík na hladký povrch gombíkom nastavenia otáčajte doľava pokým základňa hoblíka nedoľahne na plochu a značka 0 sa nevyrovná so značkou na kryte prístroja. Pre nastavenie požadovanej hĺbky rezu otočte gombíkom doprava, čím je možné nastaviť hĺbku do maximálne 3 mm. Značka mm na gombíku slúži ako vodidlo, najprv je čierna, potom červená. Na výrobky sa zákazníkovi poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. V priebehu tejto doby odstráni autorizovaný servis značky Primex bezplatne všetky nedostatky výrobku, ktoré boli spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku jedine v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise. Záruka zaniká v týchto prípadoch: nebol predložený originál záručného listu v prípade, že sa jedná o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom) poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným poveternostným podmienkam... výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa v prípade, že sa jedná o bežnú údržbu výrobku (napríklad premazanie, vyčistenie stroja ) S LO V E N S K Y Odsávanie hoblín K otvoru pre odstraňovanie hoblín je možné pripojiť nástavec odsávania. Podľa potreby použite vhodný adaptér ponúkaný na trhu. Vždy pracujte so zapnutým odsávacím nástavcom. Hobľovanie Umiestnite najprv základnú dosku hoblíka naplocho na opracovávaný kus, avšak bez toho, aby sa jej nůž dotýkal. Spustite hoblík a vyčkajte, pokým nedosiahne plnú rýchlosť. Potom veďte hoblík opatrne vpred. Hneď ako začne hobľovať, pritlačte na prednú časť hoblíka a pri ukončení hobľovania na jeho zadnú časť. Hobľovanie je jednoduchšie, ak je opracovávaný kus nastavený šikmo, takže pracujete hore a dole. Rýchlosť a hĺbka rezu ovplyvňujú kvalitu povrchu. Hoblík pracuje rovnomerne pri rýchlosti, ktorá zabraňuje blokovaniu hoblinami. Pre hrubé hobľovanie je možné hĺbku rezu zväčšiť, zatiaľ čo na dosiahnutie optimálnej kvality povrchu je lepšie hĺbku rezu zmenšiť a hoblíkom pracovať pomalšie. Vyrovnávanie a skosenie hrán Umiestnite drážku 90 na hranu opracovávaného kusu a pohybujte pozdĺž nej. Vyberanie ostria hoblíka 1. Vyberte tri skrutky na hriadeli prístroja. 2. Vyberte ostrie. 7. Montáž ostria na hriadeľ Servisné strediská Primex pre Čechy a Moravu: PRIMEX SERVIS CENTRUM UNICORE nářadí s.r.o. Počernická Karlovy Vary Stará Role Vedúci servisu: p. Martin Čáslava Informácie zákazníkom: p. Martin Čáslava, p. Jan Wollenheit, p. Kamil Mihál fax: Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (len v originálnom balení!). Po obdržaní kompletného výrobku v nerozobranom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Vložte ostrie do držadla na hriadeli skosenou časťou nastavovacieho dielca. Vložte prítlačnú dosku a tesne pritiahnite tromi skrutkami. Pred vložením hriadeľa ho dôkladne okefujte. Dôležité: Vždy používajte podobné ostrie, aby nedošlo k narušeniu vyváženia. Pri správnom nastavení sa ostria pohybujú úplne rovnomerne so zadnou doskou hoblíka. 8. Výmena hnacieho remeňa Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu. Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) do odovzdania opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní pre posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky. Vyberte dve skrutky na kryte hnacieho hriadeľa a odstráňte kryt. Vyberte chybný remeň - ak je to potrebné tak, že prerežte nožom. Vyčistite koleso remenice kefou, vložte nový remeň do drážky na menšom kolese remenice a potom ho preveďte na väčšie koleso. Vráťte kryt na miesto. Predávajúci je povinný zoznámiť pri predaji kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list. 9. Údržba Vytiahnite zástrčku. Odstráňte hobliny z hriadeľa hoblíka a vetracích otvorov. Kryt vyčistite mokrou handrou, nepoužívajte čistiace prostriedky, Nakoniec starostlivo vysušte

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

Nabíječka baterií WLGN 15

Nabíječka baterií WLGN 15 Vážený zákazníku, Návod k použití Nabíječka baterií WLGN 15 blahopřejeme Vám k nákupu produktu Einhell. Stejně jako všechny ostatní výrobky byl i tento vyvinut na základě nejnovějších technických poznatků

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Návod k používání pro

Návod k používání pro PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: 111 820 000. Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o.

COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: 111 820 000. Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o. Ošetřování podlah Obj. číslo: 111 820 000 Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat použití: řízení topných systémů funkce: podlahový termostat prostorový termostat kombinovaný termostat regulátor výkonu zobrazení nastavené

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Katalog pro projektování. Katalóg pre projektovanie OSOBNÍ VÝTAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNY OSOBNÝ VÝŤAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNE

Katalog pro projektování. Katalóg pre projektovanie OSOBNÍ VÝTAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNY OSOBNÝ VÝŤAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNE Katalog pro projektování NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ VÝTAH PRO OBYTNÉ BUDOVY Katalóg pre projektovanie OSOBNÍ VÝTAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNY OSOBNÝ VÝŤAH KONE MONOSPACE 500, BEZ STROJOVNE PLATNOST / PLATNOSŤ

Více