Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne (znázorněno oranžovou barvou)

2 Obsah: 1. Bocanovice Bukovec Dolní Lomná Horní Lomná Hrádek Hrčava Jablunkov Milíkov Mosty u Jablunkova Návsí Písečná Písek

3 1. Bocanovice Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Bocanovice Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov 1.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Bocanovice leží jihozápadně od města Jablunkov, v jeho těsné blízkosti. Rozkládá se v podhůří severovýchodníchodního okraje Moravskoslezských Beskyd. Zástavba tvořená rodinnými domky je rozptýlená kolem komunikace, která vede z Jablunkova do obce Dolní Lomná a obce Milíkov. Obcí protéká říčka Lomná Podklady - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO Ostrava Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 52,38 52,30 51,90 BSK 5 kg/den 26,25 26,20 26,01 NL kg/den 24,17 24,10 23,95 CHSK kg/den 52,50 52,40 52,02 3

4 Významní producenti odpadních vod Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Bocanovice nemá v současné době vybudovanou soustavnou síť veřejné kanalizace. Čištění odpadních vod je zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do povrchových příkopů a trativodů, kterými jsou odváděny odpadní vody do vodoteče. Část zástavby má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením kalu. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu S přihlédnutím k velikosti sídla, charakteru obytné zástavby a malého množství odpadních vod doporučujeme do r.2015 řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 1.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace Stoková síť IN (mil. Kč) ČOV Celkem 0,00 4

5 2. Bukovec Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Bukovec Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov 2.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Bukovec se nachází jihovýchodně od Jablunkova ve vzdálenosti cca 3 km. Obytná zástavba se rozkládá podél místní komunikace až ke státní hranici s Polskem. Územím protéká říčka Olše a její přítoky Podklady - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 12/2003; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Frýdek-Místek, VODING,4/1997; - ÚP obce Bukovec - urbanistické středisko Ostrava Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 164,14 164,40 165,70 BSK 5 kg/den 82,09 82,20 82,87 NL kg/den 75,29 75,40 76,00 CHSK kg/den 164,18 164,40 165,74 5

6 Významní producenti odpadních vod Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Bukovec nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny do recipientu. Část rodinných domů má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. U škol jsou vybudovány lokální ČOV. U české školy Biofluid 4,5 s kapacitou 4,5 m 3 /den, u polské školy Biofluid 12 s kapacitou 12 m 3 /den. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do místních vodotečí Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Pro odkanalizování stávající zástavby je navrženo vybudovat m gravitační, popř. částečně podtlakové splaškové kanalizace oddílné soustavy. Likvidace odpadních vod je navržena na nové mechanicko-biologické ČOV. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd. Křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 2.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/ Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 35,06 ČOV 9,24 Celkem 44,3 6

7 3. Dolní Lomná Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Dolní Lomná Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov 3.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Dolní Lomná se nachází jihozápadně od Jablunkova v údolí říčky Lomné v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Obytná zástavba je roztroušená. Obec leží v rekreačním pásmu. Na katastru obce se nachází řada rekreačních objektů Podklady - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 12/2003; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - ÚP obce Dolní Lomná - Urbanistická společnost Ostrava; - Splašková kanalizace a ČOV Dolní Lomná, lokalita Řeka, ASA architektonickoprojekční ateliér Frýdek-Místek; - Kanalizace obce Dolní Lomná - DUŘ, VIVA PROJEKT s.r.o. 9/ Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 110,94 110,70 109,50 BSK 5 kg/den 56,97 56,90 56,25 NL kg/den 54,91 54,80 54,25 7

8 CHSK kg/den 113,94 113,70 112, Významní producenti odpadních vod Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Dolní Lomná je horskou obcí s roztroušenými shluky současně zastavěného a zastavitelného území. Svou polohou je obec předurčena k prolínání objektů s trvale bydlícími obyvateli a objektů určených k individuální a skupinové rekreaci. Současně je část obce územně oddělena a navazuje na současně zastavěné územní města Jablunkov-Městská Lomná. Obec Dolní Lomná nemá v současnosti vybudovaný ucelený systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny do recipientu. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. V centru obce je vybudována malá mechanicko-biologická ČOV pro 300 EO s navazující přívodní stokou DN 300 mm. Stávající přísun zněčištění ze dvou základních škol, dvou mateřských škol, obecního úřadu, hotelu Pod Akáty, obchodu, Pekárny Sikora, bytového domu, chráněných bytů a sedmi 7 RD na tuto ČOV odpovídá počtu 170 EO. Rekreační areál Střediska odborů Rohanka má vybudovánu vlastní mechanickobiologickou ČOV. Malé lokální ČOV typu Biofluid mají též rekreační střediska Polana a Penzion Beskydka objekt Odborů TŽ a.s. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Obec je rozdělena horskými hřbety do 3 údolí, a to: Údolí potoka Jestřábí (PB Lomná), Údolí potoka Křinovský (PB Lomná) a Údolí řeky Lomná, které je pak polohově rozděleno na centrální část obce a část obce navazující na samosprávné územní města Jablunkov. Údolí potoka Jestřábí (PB Lomná): Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový, podtlakový). Profilem pro čištění odpadních vod bude v první etapě rozšířená ČOV pro základní školu z 300 na 400 EO. Údolí potoka Křinovský (PB Lomná): Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový, podtlakový). Profilem pro čištění odpadních vod bude ČOV (tzv. centrální) pro 600 EO. Údolí řeky Lomná centrální část: Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový, podtlakový). Profilem pro čištění odpadních vod bude ČOV pro základní školu s kapacitou 300 EO. Údolí řeky Lomná část obce navazující na samosprávné území obce Jablunkov: Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový). V počátečním profilu budoucí oddílné splaškové kanalizace bude čerpací stanice pro 60 EO. Odpadní vody budou čerpány do oddílné splaškové kanalizace obce Jablunkov, místní část Městská Lomná, odkud budou splaškové vody dopravovány na centrální ČOV v Návsí. Celková plánovaná délka kanalizační sítě oddílné splaškové kanalizace je m Časový harmonogram Výstavba ČOV:

9 Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 3.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/ Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 54,59 ČOV 8,01 Celkem 62,60 9

10 4. Horní Lomná Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Horní Lomná Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov 4.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Horní Lomná leží jihozápadně od města Jablunkov. Rozkládá se na severovýchodním okraji CHKO Moravskoslezských Beskyd v sousedství pralesa Mionší v údolí říčky Lomné. Zástavba tvořená rodinnými domky je rozptýlená kolem komunikace, která končí za obcí, v bízkosti státní hranice se Slovenskem. Na katastru obce se nachází řada rekreačních objektů. Údolí říčky Lomné je vyhledávanou rekreační oblastí Podklady - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO Ostrava Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 86,52 86,60 87,00 BSK 5 kg/den 51,06 51,10 51,30 NL kg/den 60,78 60,80 61,00 CHSK kg/den 102,12 102,20 102,60 10

11 Významní producenti odpadních vod Na území obce se nenachází kromě rekreačních objektů žádný větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod V obci Horní Lomná je vybudována splašková kanalizace ukončena ČOV. Kanalizace je z PVC trub DN 300 v délce m. ČOV je mechanicko-biologická s akumulací vody, zahuštěním a stabilizací kalů - BC 65 F. V obci jsou též 3 domovní ČOV. Odpadní vody, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci jsou likvidovány v žumpách popř. v septicích s přepadem do vodoteče. Odtok z ČOV je zaústěn do Lomné. Vyprodukovaný kal je vyvážen k zemědělskému využití. Kanalizace a ČOV je majetkem obce, který je i provozuje. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do vodoteče Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Obec uvažuje o rekonstrukci ČOV - budou vybudovány 2 jímky, vyměněno technologické zařízení za modernější a výkonnější a provedena rekonstrukce celé budovy stávající čistírny. Rovněž budou přebudovány kanalizační šachty tak, aby nedocházelo k průniku spodních a dešťových vod do kanalizačního řadu a nařeďování splašků. Předpokládá se napojení dalších objektů rodinných domů, rekreačních objektů a středisek Časový harmonogram Rekonstrukce ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 4.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/ Specifikace Stoková síť IN (mil. Kč) ČOV 2,00 Celkem 2,00 11

12 5. Hrádek Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Hrádek Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov 5.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Hrádek se nachází ve východní části okresu Frýdek - Místek. Středem obce prochází frekventována státní silnice I. třídy č. 11 Třinec - Čadca. Obytná zástavba, kterou tvoří převážně rodinné domy se rozkládá na obou březích řeky Olši. Terén je rovinatý a má přirozený spád k recipientu Podklady - ÚP obce Hrádek n.o. - urbanistická společnost Ostrava ; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 10/ Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 212,26 213,20 217,90 BSK 5 kg/den 106,51 107,00 109,33 NL kg/den 98,32 98,70 100,90 CHSK kg/den 213,02 214,00 218,66 12

13 Významní producenti odpadních vod Mimo standardní občanskou vybavenost se na katastrálním území obce nenachází žádný větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod V centrální části obce Hrádek je vybudována splašková kanalizace oddílné stokové soustavy, která odvádí odpadní vody na mechanicko - biologickou ČOV obce Bystřice nad Olší. Oddílná kanalizace v obci se buduje od roku V současné je vybudováno celkem cca m kanalizace o profilu DN DN 400 mm. Při rekonstrukci silnice I/11 byla vybudována dešťová kanalizace k odvedení vod z tělesa komunikace. Okrajové části obce nejsou odkanalizované. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do reky Olše Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Pro odkanalizování stávající zástavby je navrženo vybudovat cca m hlavních výtlačných řádů tlakové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy a cca m podružných výtlačných řádů. Pro likvidaci odpadních vod je navržena výstavba lokální ČOV v obci s kapacitou 2050 EO Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 5.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 125,1 ČOV Celkem 125,1 13

14 6. Hrčava Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Hrčava Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov 6.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Hrčava leží jihovýchodně od města Jablunkov. Nachází se u samých hranic se Slovenskem a Polskem. Do Hrčavy vede místní komunikace, která odbočuje ze st. silnice vedoucí z Jablunkova do Čadce a dál na Slovensko. Obytná zástavba je rozptýlená Podklady - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO Ostrava Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 34,36 33,60 29,80 BSK 5 kg/den 17,38 17,00 15,10 NL kg/den 16,29 15,90 14,20 CHSK kg/den 34,76 34,00 30,20 14

15 Významní producenti odpadních vod Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Hrčava nemá v současné době vybudovanou soustavnou síť veřejné kanalizace. Čištění odpadních vod je zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do povrchových příkopů a trativodů, kterými jsou odváděny odpadní vody do vodoteče. Část zástavby má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením kalu. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do recipientu Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu S přihlédnutím k velikosti sídla, charakteru obytné zástavby a malého množství odpadních vod doporučujeme do r řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 6.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace Stoková síť IN (mil. Kč) ČOV Celkem 0,00 15

16 7. Jablunkov Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Jablunkov Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov 7.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Jablunkov je nejvýchodnějším městem České republiky, leží na soutoku řeky Olše a Lomné v Jablunkovské brázdě, obklopen Slezskými Beskydy, Moravsko - slezskými Beskydy a Slovenskými Beskydy. Středem města prochází frekventována státní silnice I. třídy č. 11 Třinec - Jablunkov - Čadca Podklady - Územní plán SÚ Jablunkov - S. projekt Zlín a.s. 1994; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 10/ Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 887,95 918, ,75 BSK 5 kg/den 357,06 369,60 432,13 NL kg/den 329,54 341,20 399,25 CHSK kg/den 714,11 739,10 864,25 16

17 Významní producenti odpadních vod K významným podnikům Jablunkova patří společnost TEWO s.r.o., Lexona, BETA a.s., KONTY Zlín a Jablunkovská Jatka. Likvidace odpadních vod je zajištěna na ČOV města Jablunkov. Výjimku tvoří Jablunkovská jatka, které máji vlastní ČOV Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Město Jablunkov má vybudovanou jednotnou stokovou síť, která odvádí odpadní vody na mechanicko - biologickou ČOV. Celková délka stávající kanalizace je cca m, z toho je cca m (včetně Návsí) v majetku SmVaK Ostrava a.s. Kanalizační stoky jsou vybudovány z betonu, železobetonu, kameniny a PVC, průměr podtrubí je DN DN 800. Stávající kanalizace vykazuje velký podíl balastních vod, které hydraulicky přetěžují ČOV. Na stávající stokovou síť Jablunkova je napojena kanalizace obce Návsí. Stávající mechanicko - biologická ČOV města Jablunkov byla uvedena do provozu v roce V roce byla provedena komplexní rekonstrukce technologické linky ČOV. V současné době tedy ČOV má dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území. Provoz a údržbu stávající kanalizace a ČOV zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. Okrajové části města nejsou systematický odkanalizované. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do reky Olše Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stávající stokový systém je navrženo vybudovat m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Jedná se o lokality Jablunkov - Žíhla, Radvanov, Lísky, Městská Lomná, Bělá, Kaluža a ul. Polní. Profil navržené kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod jednotný DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Likvidace odpadních vod je navržena na mechanicko-biologickou ČOV Jablunkov, která je společná pro obec Návsí a Písek Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 7.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 52,30 ČOV Celkem 52,30 17

18 8. Milíkov Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Milíkov Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov 8.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Milíkov se nachází cca 3 km západně od města Jablunkov. Rozprostírá se v podhůří Beskyd. Obytná zástavba je roztroušená. Územím protéká potok Milíkov Podklady - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 12/2003; - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Frýdek-Místek, VODING,4/1997; - ÚP SÚ obce Milíkov - AVA agrourbanistický ateliér Praha 1995; - Milíkov - Kanalizace a ČOV - Hydroprojekt Ostrava - studie Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 160,18 167,00 201,10 BSK 5 kg/den 81,19 84,60 101,65 NL kg/den 76,40 79,50 95,15 CHSK kg/den 162,38 169,20 203,30 18

19 Významní producenti odpadních vod Na území obce se nenachází žádný větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Milíkov u Jablunkova nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění vypouštěny do vodotečí. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny systémem propustků a příkopů Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu V lokalitě Kopytná je navržena oddílná splašková gravitační kanalizace v celkové délce cca m o průměru DN 200 až 400. Splaškové odpadní vody budou odváděny na navrhovanou biologickou čistírnu odpadních vod a vypouštěny do recipientu Jatný Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 8.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/ Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 37,9 ČOV 7,5 Celkem 45,4 19

20 9. Mosty u Jablunkova Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Mosty u Jablunkova Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov 9.1. Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Mosty u Jablunkova leží v severovýchodní části okresu Frýdek - Místek. Severní hranice katastrálního území tvoří současně hranici mezí Českou a Slovenskou republikou. Obytná zástavba, kterou tvoří výhradně rodinné domy je soustředěna podél státní silnice I. třídy č. 11. Hlavním recipientem je říčka Ošetnice, která je přítokem řeky Olše Podklady - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 10/ Kanalizace a ČOV Mosty u Jablunkova, KONEKO Ostrava, Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 495,75 495,70 495,15 BSK 5 kg/den 251,63 251,60 251,33 NL kg/den 237,38 237,30 237,10 CHSK kg/den 503,25 503,20 502,65 20

21 Významní producenti odpadních vod Na katastru obce se nenachází žádny větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Mosty u Jablunkova nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do říčky Ošatnice, která je levostranným přítokem řeky Olše. V lednu 2005 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace (DN , délka cca m) a ČOV pro centrální část obce Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Ve výhledovém období je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v Dolních Mostech (DN , délka cca m). S ohledem na spádové poměry je navrženo vybudovat 6 lokálních čerpacích stanic. V místní části Šance je navrženo vybudovat cca m gravitační splaškové kanalizace DN , která bude napojena na stokovou síť centrální části obce Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: 9.4. Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 69,7 ČOV Celkem 69,7 21

22 10. Návsí Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Návsí Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Návsí byla původně součástí města Jablunkova. Původní administrativní uspořádání je patrné na charakteru obytné zástavby, která bezprostředně navazuje na zástavbu města Jablunkov a společně vytváří jeden urbanistický celek. Katastr obce leží na úpatí Slezských Beskyd. Obec Na severovýchodní straně obce se zvedá horský hřeben Slezských Beskyd, který odděluje údolí dvou řek - Olše v ČR a Visly v Polsku Podklady - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO Ostrava 10/ Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 472,38 483,70 540,50 BSK 5 kg/den 219,81 225,10 251,25 NL kg/den 204,18 209,00 233,00 CHSK kg/den 439,62 450,10 502,50 22

23 Významní producenti odpadních vod Na území obce se nenachází žádny větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Návsí má vybudovanou jednotnou stokovou síť, která společně s kanalizaci města Jablunkov tvoří jeden funkční celek. Stávající kanalizace odvádí odpadní vody na mechanicko - biologickou ČOV města Jablunkov, která byla uvedena do provozu v roce 2002 po komplexní rekonstrukce. Provoz a údržbu stávající kanalizace a ČOV zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. Okrajové části obce nejsou systematický odkanalizované. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do reky Olše Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stávající stokový systém je navrženo vybudovat m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Profil navržené kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod jednotný DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Navržena splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou stokovou síť města Jablunkova, která zajisti transport odpadních vod na ČOV Jablunkov, která má dostatečnou kapacitu pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 77,32 ČOV Celkem 77,32 23

24 11. Písečná Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Písečná Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Původně patřila obec Písečná pod správu městského úřadu Jablunkov. Obytná zástavba obce, kterou tvoří rodinnými domy leží východně od města Jablunkov. Katastr obce leží na úpatí Slezských Beskyd. Jižní hranici zástavby tvoří potok Kotelnice, který je pravostranným řeky Olše Podklady - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO Ostrava 10/ Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 96,36 97,40 102,60 BSK 5 kg/den 48,30 48,80 51,42 NL kg/den 44,49 45,00 47,35 CHSK kg/den 96,60 97,60 102,84 24

25 Významní producenti odpadních vod Na území obce se nenachází žádny větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod V obce Písečná není vybudována veřejná kanalizace ani čistírna odpadních vod. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do potoku Kotelnice a reky Olše Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Pro odkanalizování stávající zástavby je navrženo vybudovat m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Profil navržené kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod jednotný DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Navržena splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou stokovou síť města Jablunkova, která zajisti transport odpadních vod na ČOV Jablunkov, která má dostatečnou kapacitu pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 18,56 ČOV Celkem 18,56 25

26 12. Písek Poř.číslo KOD PRVK Název obce KOD OB ZÚJ Písek Poř.číslo KOD PRVK Název části obce KOD COB ZÚJ Číslo a název obce s rozšířenou působností 10 Jablunkov Charakteristika obce Demografický vývoj Počet obyvatel Obec Místní část obce Základní údaje o obci Obec Písek leží východně od města Jablunkova, v údolí řeky Olše. Obytná zástavba, kterou tvoří rodinné domky a adaptované zemědělské usedlostí je soustředěna podél státní silnice Jablunkov - Písek - Bukovec Podklady - Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresku Frýdek-Místek, VODING, 4/1997; - Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, KONEKO, 10/2002; - Písek - kanalizace a ČOV - projekt ing. Janík I. a II. etapa, Odvedení a čištění odpadních vod Položka napojených na kanalizaci obyv napojených na ČOV obyv Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva l/(os.den) Produkce odpadních vod m 3 /den 215,81 215,90 216,60 BSK 5 kg/den 108,16 108,20 108,42 NL kg/den 99,59 99,60 99,60 CHSK kg/den 216,31 216,40 216,84 26

27 Významní producenti odpadních vod Na území obce se nenachází žádny větší producent odpadních vod Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod V centrální části obce je vybudována splašková kanalizace, která odvádí splaškové odpadní vody na ČOV. Celková délka stávající kanalizace je cca m, profil kanalizačních stok je DN DN 300 mm. Likvidace odpadních vod je zajištěna na mechanicko - biologické ČOV typu BIOCLERE. Stávající obytná zástavba v okrajových částech obce není důsledně odkanalizována Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do reky Olše Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu Pro odkanalizování stávající soustředěné zástavby nenapojené na stokovou síť v povodí ČOV je navrženo vybudovat m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Profil navržené kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod jednotný DN 300 mm. Součástí stavby jsou protlaky navržené v místě křížení trasy kanalizace s komunikacemi různých tříd, křížení drobných vodních toků a zpětná rekultivace staveniště, včetně znovuzřízení povrchu asfaltových ploch. Likvidace odpadních vod je navržena na stávající mechanicko - biologické ČOV Písek Časový harmonogram Výstavba ČOV: Výstavba kanalizace: Rekonstrukce kanalizace: Ekonomická část Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j / Specifikace IN (mil. Kč) Stoková síť 22,70 ČOV Celkem 22,70 27

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O Z E M Ě D Ě L S T V Í M O R A V S K O S L E Z S K Ý K R A J PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KAJE A.3.2 POPISY KANALIZACÍ V OBCÍCH

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Horní Moštěnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_014_01_04357 Název obce: Horní Moštěnice Kód obce (IČOB): 513491 (513491) Číslo ORP3

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Domašov nad Bystřicí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_002_01_03081 Název obce: Domašov nad Bystřicí Kód obce (IČOB): 545279 (545279) Číslo

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze (2013-2015) Hanušovice / Šumperk / Zábřeh / Mohelnice

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE MINISTERSTVO T ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Č METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE Metodický pokyn pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Určeno: Krajským úřadům

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_13 Název materiálu: Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam a

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

A. Průvodní technická zpráva

A. Průvodní technická zpráva ČOV A KANALIZACE NEMOJANY Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní technická zpráva Úvod... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.2 Seznam vstupních podkladů... 4 a) základní informace o rozhodnutích nebo

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jaroměř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jaroměř. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Jaroměř Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5206.027.01 Název obce: Jaroměř Kód obce (IČOB): 05733 (574121) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5206 (5206)

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.7.101 OCHRANNÉ

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE diskusní příspěvek Ing. Patera Josef setkání občanů Hudlic 13.4.2008 1/14 Úvod. Předmětem a hlavním cílem studie je základní porovnání dvou možných druhů kanalizace

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5305.011.01 Název obce: Červená Voda Kód obce (IČOB): 02076 (580015) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1236 (5305) Název ORP3: Králíky Kód OPOU2 ČSÚ: 53051

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly

Kanalizační řád. Bílenice, Kadešice Rozsedly Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu sídel obce Žihobce Bílenice, Kadešice Rozsedly Vypracovaný podle ustanovení 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

BOCANOVICE Mateřská škola a Bocanovice 19, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace

BOCANOVICE Mateřská škola a Bocanovice 19, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace BOCANOVICE a Bocanovice 19, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Ředitel/ka: Lenka Kubiczková Telefon: 558 555 322 Web: www.msbocanovice.cz E-mail: ms.bocanovice@seznam.cz BUKOVEC Základní škola

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČSN EN 12056 Gravitační systémy, ČSN 737660 Gravitační a podtlakové systémy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘEC A.1

ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘEC A.1 zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková ing. arch. D. Vaníčková doprava: ing. R. Michlík Aloise Hanuše 182 inž. sítě: ing.j.javůrek, V.Kašpar JABLONNÉ NAD ORLICÍ investor: OU BYSTŘEC datum: červen 2014

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 827, LV č. 271 Pozemek pro výstavbu stavby pro rodinnou rekreaci v současném

Více

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná.

Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná. KANALIZAČNÍ STOKY Ing. D. Hánková Zpracováno pro projekt CTU0513011(2005) 1 SOUSTAVY A SYSTÉMY STOK Stokové soustavy existují v podstatě tři a to soustava jednotná, oddílná a modifikovaná. 1.1 Jednotná

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Realizace projektu setkání s občany 13.6.2011 1 2 3 Cíl jednání Poskytnutí průběžné informace o realizaci projektu Podání rámcových informací o

Více