VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE"

Transkript

1 VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE VODOVOD, KANALIZACE A ČOV PRO OBEC SIBŘINA Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost 05/2014

2 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA akciová společnost Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4 DIVIZE 02 tel: fax: VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE VODOVOD, KANALIZACE A ČOV PRO OBEC SIBŘINA Zpracoval: Ing. Mgr. Pavel Dvořák Ing. Andrea Hrobská-Mináriková Schválil: Ing. Jan Cihlář ředitel divize 02 V Praze, dne 15. května 2014

3 OBSAH: 1. Všeobecné údaje Identifikační údaje Úvod a účel dokumentace Cíle předkládané dokumentace Seznam podkladů Přesnost a úplnost podkladů Důvěrnost informací Charakteristika regionu, přírodní poměry Charakteristika regionu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKUK) Údaje o zásobování pitnou vodou PRVKUK Údaje o odvádění a čištění odpadních vod PRVKUK Předpokládaný vývoj vodovodu - PRVKUK na základě změny z roku Předpokládaný vývoj kanalizace - PRVKUK změna Demografický vývoj, bytový fond Územní plán obce Odvedení a čištění odpadních vod Odkanalizování obce Sibřina a Stupice s napojením na kanalizační systém a ČOV obce Květnice ČOV Květnice ČOV I. stávající, technologie čištění ČOV II. nově navržená, technologie čištění Zhodnocení varianty Odkanalizování obce Sibřina a Stupice s vlastní ČOV Sibřina Stavebně technické řešení ČOV SIBŘINA Zhodnocení varianty Odkanalizování obce Sibřina a Stupice s napojením na připravovanou ČOV Sluštice ČOV SLUŠTICE Zhodnocení varianty Zásobení pitnou vodou Napojení na obec Květnici Napojení na Říčanský vodovod Ekonomické hodnocení jednotlivých variant Investiční náklady Investiční náklady jednotlivých variant odkanalizování dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů vodovodů a kanalizací Investiční náklady jednotlivých variant zásobení pitnou vodou dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů vodovodů a kanalizací Související investiční náklady Náklady na projektové práce Náklady na umístění stavby - NUS Nepředvídané náklady Ostatní náklady Celkové náklady Celkové provozní náklady Možnosti financování OPŽP Výše podpory, nutné podmínky pro poskytnutí dotace Doba trvání programu Národní program při Ministerstvu zemědělství program pro podporu výstavby vodovodů a kanalizací Výše podpory Doba trvání programu Soukromá investice Závěr Odkanalizování obce Zásobení pitnou vodou zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 3

4 1. Všeobecné údaje 1.1. Identifikační údaje Název akce: Místo: Kraj: Zadavatel: Stupeň dokumentace Variantní technickoekonomická studie vodovod, kanalizace a ČOV pro obec Sibřina k.ú. Sibřina, k.ú. Stupice, k.ú. Sluštice, k.ú. Křenice, k.ú. Květnice Středočeský Obec Sibřina Sibřina č Sibřina Variantní technickoekonomická studie Odvětví stavby: vodní hospodářství Zpracovatel dokumentace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. zkráceně VRV a.s. Datum: květen 2014 zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 4

5 1.2. Úvod a účel dokumentace Tento materiál je zpracován na základě objednávky od Obce Sibřina č. objednatele 12/2014, č. zhotovitele: 02-O /14. Předmětem objednávky bylo vypracovat technicko-ekonomickou studii, která řeší koncepci zásobování pitnou vodou a stokového systému (systém odvádění a likvidaci odpadních vod) s napojením na ČOV v řešené lokalitě, v různých variantách. Technickoekonomická studie takto pojatá představuje jeden ze základních nástrojů pro řízení a koordinaci investičních aktivit obce. Studie poskytuje základní odhad investičních nákladů jednotlivých variant zásobování vodou a odkanalizování obce. V závěru studie je provedeno porovnání řešených variant a doporučení dalšího postupu řešení. Závěry a poznatky studie poslouží obci Sibřina při rozhodování o způsobu zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod. Zvolená a následně přijatá koncepce má význam pro plánování účelného nakládání s obecními investičními prostředky do zmíněných problematik Cíle předkládané dokumentace Zpracovaná dokumentace se soustřeďuje na řešení, hodnocení a rozpracování těchto bodů: Oblast zásobování pitnou vodou: Přezkoumat studii technického řešení akce Posouzení projektu Vodovod Květnice z hlediska připojení obce Sibřina a Stupice, z 06/2008, zpracovatel VRV, a.s. Posoudit možnost napojení na říčanský vodovod vytipování vhodného připojovacího profilu, místa, např. ze stávajícího soukromého vodovodu, který je veden obcí Křenice a provozovaný společností 1. SčV, a.s. Oblast odkanalizování a čištění odpadních vod: Posoudit napojení stokového systému obce Sibřina na stávající ČOV Květnice. V současné době se připravuje intenzifikace stávající přetížené ČOV Květnice. (Tuto variantu předpokládal i projekt Kanalizace a vodovod v obci Sibřina zpracovaný firmou VRV, a.s., v roce 2008/2010). Posoudit napojení stokového systému z obce Sibřina na plánovanou výstavbu ČOV Sluštice, včetně doplnění kanalizační stoky do obce Sluštice. Přezkoumat výstavbu nové vlastní ČOV v obci Sibřina, včetně úpravy kanalizačního systému, který byl navržen v projektu Kanalizace a vodovod v obci Sibřina zpracovaný firmou VRV, a.s., v roce 2008/2010. Varianty budou navrženy v základních technických parametrech s maximálním využitím podkladů, tak aby byly dostačujícím podkladem pro ekonomické hodnocení (odhad nákladů) a stanovení odhadu provozních nákladů. V rámci zmíněných variant bude dále posouzeno: Realizovatelnost variant z hlediska místních a technických podmínek Výše předpokládaných investičních nákladů, popř. příspěvků na cizí investici (ČOV Květnice a Sluštice) Technická proveditelnost a legislativní průchodnost ve vazbě na PRVKUK, na již vydané správní rozhodnutí, technické možnosti stávajících objektů a zařízení atd. Časové možnosti a potřeby (vč. etap dle nárůstu potřeby), odhadu předpokládané doby na přípravu investice a doby jednotlivých kroků při přípravě investice zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 5

6 Provozní náklady - odhad pro jednotlivé varianty Vhodnost řešení z titulu dotačních možností návrh postupu přípravy investice, koordinace s jinými investicemi (např. vodovod) 1.4. Seznam podkladů Kanalizace a vodovod v obci Sibřina, DUR, DSP. DVZ, RD - VRV, a.s., 2008/2010 Posouzení projektu vodovod Květnice z hlediska připojení obce Sibřina a Stupice, VRV, a.s., 06/2008 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, Hydroprojekt a.s., 2004 Vodovod Sibřina, Optimalizace varianty č. 1, MV projekt spol. s r.o., květen 2013 Návrh změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, Sibřina, Stupice, VRV, a.s., 2008 Návrh ČOV v Sibřině, studie technického řešení, VRV, a.s. + Envisystem, s.r.o., 2009 Geodetické zaměření lokality, VRV a.s., říjen 2008 Územní plán obce Sibřina, Ing. Václav Jetel, únor 2011 Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, Ignes s.r.o., prosinec 2008 Květnice intenzifikace ČOV, technickoekonomická studie VRV + Envisystem 05/2009 Vodovod Květnice, DUR, DSP VRV, a.s. 2008/2010 Terénní průzkum Fotodokumentace Konzultace a jednání s představiteli obcí a provozovatele vodovodu a kanalizace: Ing. Josef Novák starosta obce Sibřina Miloš Princl starosta obce Křenice Jaroslav Pavlíček starosta obce Sluštice Ing. Jiří Prouza starosta obce Květnice Ing. Procházková 1. SČV, a.s., technické sítě David Jelínek 1. SČV, a.s., provoz Říčany Ing. Arch. Petr Frolík m., Architektonický Atelier HÉTA plus, s.r.o., projektant ČOV Sluštice 1.5. Přesnost a úplnost podkladů Předpokládané vstupy pro technickoekonomickou studii byly zajištěny a na základě těchto údajů vznikl odpovídající výsledek. Množství, přesnost a úplnost vstupních údajů se promítne v efektivním naplánování investic, které je nutno do systému odkanalizování, čištění odpadních vod a zásobení obce pitnou vodou jako takového vložit Důvěrnost informací Veškeré technologické a technické údaje, parametry a postupy využívané při zpracování této studie jsou důvěrné ve smyslu 271 obch. zákoníku a jsou duševním majetkem firmy VRV a.s. Rozšiřování, kopírování a využívání pro jakékoliv účely nesmí být konáno bez souhlasu zmíněné firmy. To neplatí pro využívání dokumentace objednatelem Obcí Sibřina pro jakékoliv účely, neboť dokumentace je po jejím dokončení majetkem Obce Sibřina. Zpracovatel investičního záměru je oprávněn využívat tuto dokumentaci pro propagační účely a pro účely spojené s jeho aktivitami v regionu. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 6

7 2. Charakteristika regionu, přírodní poměry 2.1. Charakteristika regionu Zkoumané území leží ve Středočeském kraji. Orograficky patří mapované území ke 2 celkům: Průhonické plošině a Středočeské pahorkatině. Průhonická plošina zaujímá převážnou část území/severní západní a střední část. Středočeské pahorkatině patří východní a jihovýchodní okraj. Průhonická plošina má nadmořskou výšku kolem m s drobnými výkyvy. Průhonická plošina pozvolna přechází na východě do Středočeské pahorkatiny, nadmořskou výškou kolem Sibřina Stupice Obrázek 1. Mapa širších územních vztahů, obec Sibřina a místní část Stupice Obec Sibřina se nachází ve východní části Středočeského kraje, v těsné blízkosti hlavního města Prahy u správního obvodu Praha 21 (Újezd nad Lesy). Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci Sibřina a její místní části Stupice je 581. Obec Sibřina ( m n.m.) je odvodňována vodotečí Sibřinský potok. Tento potok pramení v místní části Stupice. Recipientem pro místní část Stupice ( m n.m.) je Stupický potok. Celkově je možno hodnotit území jako velmi chudé na zeleň. Z celé výměry 441,4 ha se v území nevyskytuje lesní půda a veřejná zeleň s výjimkou doprovodných alejí podél komunikací, parkové úpravy u statku v Sibřině a na návsi ve Stupicích. Rozhodující podíl zeleně tvoří soukromá zeleň zahrad u rodinných domku v rozsahu 17,7 ha. Zbytek území je intenzivně zemědělsky využíván. Obec s rozšířenou působností je Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, správní obvod obce s pověřeným úřadem Úvaly. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 7

8 2.2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKUK) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů v tomto kraji. Podkladem pro zpracování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací byly Územní plány velkých územních celků a naopak plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou podkladem pro územní plány obcí a pro regulační plány. Plán rozvoje je zpracován s výhledem na cca 10 let (do roku 2015), je to materiál průběžně aktualizovaný na základě návrhu jednotlivých obcí. Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje zahrnuje informace o demografickém vývoji v kraji a jednotlivých obcích, hodnotí současný a výhledový stav vodovodů a kanalizací, poskytuje informace o potřebách vody a produkci odpadních vod, podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou a stanovení potřebných investičních nákladů Údaje o zásobování pitnou vodou PRVKUK Obec Sibřina je částečně (cca 20%) zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je vrt s maximální vydatností 3 l/s. Voda se upravuje dávkováním chlornanu sodného. Délka vodovodní sítě je 1,7 km DN 70 z PVC. Ostatní obyvatelé obce jsou zásobeni vodou z domovních studní. Kvalita vody nevyhovuje platným předpisům z hlediska vyššího obsahu železa, množství vody ve studních je dostatečné. Místní část Stupice je zásobena vodou z domovních studní. Kvalita vody ve studních není sledována, množství vody je dostatečné Údaje o odvádění a čištění odpadních vod PRVKUK Obec Sibřina a její místní část Stupice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV v Úvalech u Prahy a na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody v Sibřině jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací délky 0,9 km z betonových trub DN 300 a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. Dešťové vody ze Stupice jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací délky 0,52 km z betonových trub DN 300 a DN 400 a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče Předpokládaný vývoj vodovodu PRVKUK na základě změny z roku 2008 Navrhovaná změna představuje výstavbu nových vodovodních řadů a nové ATS stanice, která bude osazena ve vodojemu VDJ Květnice II. V současné době je malá část obec Sibřina zásobena z jednoho jímacího vrtu, voda je nekvalitní a po vybudování vodovodu bude odstaven, stávající potrubí bude také odstaveno. Navržené řešení spočívá v napojení na vodojem VDJ Květnice II 2x500m 3, který kapacitně bude zásobovat obce Květnice, Sluštice, Sibřina a Stupice. Sibřina a Stupice budou zásobeny přes společnou ATS stanici. Zdroj vody pro VDJ Květnice II je SV Škvorec a 3 jímací vrty podzemní vody v obci Květnice. Vodovodní řady: DN m DN m DN m.v obci DN m.mimo obec Objekty: ATS stanice 7,1 l/s zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 8

9 Předpokládaný vývoj kanalizace - PRVKUK změna 2008 Navrhovaná změna představuje výstavbu nových splaškových kanalizačních řadů a to v kombinovaném systému gravitační a tlakové kanalizace. Tento způsob odkanalizování je zvolen z důvodu složitého výškového členění odkanalizované oblasti. V obci se nachází úseky stávající dešťové kanalizace, ty zůstanou ponechány beze změny. Gravitační stoky jsou navrženy v profilu DN250, tlakové řady z profilu DN80. Celkem je navrženo 5 čerpacích stanic, které čerpají vodu z dílčích částí území a jedna čerpací stanice pro celkové přečerpání odpadních vod do stokové sítě obce Květnice. Zde vody budou natékat do stávající ČOV, která je v současné době chystána k rozšíření kapacity. Kanalizační gravitační řady: DN 250(300) 6109 m Kanalizační tlakové řady: DN m Objekty: 5x ČS stanice 5 l/s 1x ČS stanice 10 l/s 2.3. Demografický vývoj, bytový fond Pro návrh koncepce odvádění odpadních vod je důležité co nejpodrobněji zmapovat budoucí vývoj obyvatelstva v obci. Vzhledem k poloze obce se nepředpokládá výrazný růst počtu obyvatel. V zájmovém území převažují rodinné domy. Jedná se o typickou vesnickou zástavbu. V současné době je v Sibřině 216 BJ, ve Stupici 51 BJ, celkem je odhadováno s kapacitou nátoku splaškových vod na ČOV pro 802 EO. Reálný odhad nárůstu zalidnění obce Sibřina a její části Stupice činí do roku zhruba 2030 cca o 200 EO, tedy na 1000 EO Územní plán obce Současný územní plán počítá zhruba do roku 2030 s maximálním růstem trvale žijících obyvatel až na 1500 EO. Z praxe je však zřejmé, že nedojde k naplnění maximálních nárůstu plánovaných hodnot. Tato studie proto uvažuje nárůst zalidnění na 1000 EO. Návrh variant odvádění odpadních vod, resp. varianta umístění ČOV na území v k.ú. Sibřina je v souladu s aktuálním územním plánem obce Sibřina, který byl schválen zastupitelstvem obce v roce zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 9

10 3. Odvedení a čištění odpadních vod Obecné podmínky: Nutno zajistit legalizaci stavby, aktualizaci provedené dokumentace dle nové vyhlášky a vydání: Rozhodnutí o umístění stavby Stavební povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (v podrobnosti realizační dokumentace) dle nových právních předpisů Obnovení těchto dokumentů může být časově dosti náročné, zejména pokud by chtěl nový úřad smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene aktualizovat dle nového občanského zákoníku. Znamená to aktualizaci vyjádření dotčených organizaci Časově lze odhadnout dobu projekční přípravy a inženýrské činnosti až na cca 2 roky, pokud by se s úřady dohodlo prodloužení vydaných rozhodnutí, došlo by k významné časové úspoře Odkanalizování obce Sibřina a Stupice s napojením na kanalizační systém a ČOV obce Květnice Tato varianta tvoří základní skladbu kanalizačního systému v obci. Pro tuto variantu byla zpracována podrobná projektová dokumentace, až do stupně dokumentace pro provádění stavby. Bylo vydáno stavební povolení pro kanalizaci, s podmínkou že je možné kanalizaci vybudovat až po provedené intenzifikaci ČOV Květnice. Kanalizace je napojena výtlakem z centrální ČS 1 Sibřina do stávajícího kanalizačního systému obce Květnice zakončeného ČOV Květnice. Pro umožnění tohoto řešení je nezbytné rozšíření kapacity ČOV Květnice, v souvislosti s rozvojem obce Květnice a novým napojením splaškových vod z obce Sibřina. Obr. 2 Napojení kanalizace Sibřina na kanalizaci a ČOV Květnice Situační schéma podrobněji, viz. Příloha 1.1 zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 10

11 Stavební objekt Tab. 1. Členění stavby na stavební objekty sklon DN materiál délka Název SO (%) (m) KANALIZAČNÍ VÝTLAKY SO 01 A d140 PE 266,0 SO 02 B d110 PE 165,5 SO 03 C d110 PE 216,8 SO 04 D d125 PE 39,6 SO 05 E d125 PE 1567,0 KANALIZAČNÍ STOKY SO 30 A 0,46 1, PP 145,3 SO 31 A1 0,41 8, PP 374,7 SO 32 A2 0,59 1, PP 48,1 SO 33 A3.1 A3.2 A3.3 0,42 4,10 3,43 4,52 5, PP 149,6 41,0 18,4 SO 34 A4 0, PP 224,1 SO 35 B 0,51 5, PP 593,4 SO 36 B1 0,49 0, PP 67,4 SO 37 B2 0,69 4, PP 464,4 SO 38 B2.1 0,40 0, PP 49,0 SO 39 B3 0,46 1, PP 231,1 SO 40 B4 0, PP 69,6 SO 41 B5 0,62 3, PP 299,3 SO 42 B5.1 1,00 3, PP 195,9 SO 43 B6 0,40 4, PP 179,0 SO 44 B7 0,37 2, PP 277,1 SO 45 B7.1 0,61 3, PP 101,1 SO 46 B7.2 0,74 4, PP 120,9 SO 47 B8 0,42-0, PP 134,6 SO 48 C 0,90 6, PP 634,8 SO 49 C1 0,36 3, PP 159,9 SO 50 C1.1 0, PP 28,0 SO 51 C2 0,51 3, PP 568,8 SO 52 D 0,41 2, PP 529,2 SO 53 D1 0,25 0, PP 233,3 SO 54 D2 2,91 14, PP 89,7 SO 55 D3 3,66 10, PP 119,9 SO 56 D4 0, PP 44,7 SO 57 D5 1,50 2, PP 60,1 SO 58 D6 0,97 3, PP 288,0 SO 59 D6.1 0, PP 99,2 SO 60 D7 0, PP 87,9 SO 61 ČS1 SO 62 NN pro ČS1 AYKY 4Bx16 20,0 SO 63 ČS2 SO 64 NN pro ČS2 AYKY 4Bx16 57,0 SO 65 ČS3 SO 66 NN pro ČS3 AYKY 4Bx16 55,0 SO 67 ČS4 SO 68 NN pro ČS4 AYKY 4Bx16 25,0 SO 69 ČS5 SO 70 NN pro ČS5 AYKY 4Bx16 38,0 SO 71 DP 150 PP 2080,6 zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 11

12 110 PE 382,3 125 PE 1606,6 140 PE PP 2080,6 250 PP 5572,7 300 PP 1155,2 AYKY 4Bx16 195,0 Tab. 2. Členění stavby na provozní soubory Název Provozní provozního objektu objekt PS 01 DPS DPS PS 02 DPS DPS PS 03 DPS DPS PS 04 DPS DPS PS 05 DPS DPS ČS1 Strojní část Elektro část ČS2 Strojní část Elektro část ČS3 Strojní část Elektro část ČS4 Strojní část Elektro část ČS5 Strojní část Elektro část Pro další varianty bude pro případ kanalizace řešen rozdíl v délkách a dimenzích oproti tomuto základnímu stavu ČOV Květnice Stávající čistírna odpadních vod byla původně dimenzována na ekvivalentních obyvatel. V současné době je na čistírnu napojeno přibližně ekvivalentních obyvatel, takže lze konstatovat, že už dnes je výrazně přetížena a svoji funkci plní jen s obtížemi. Pro připojení dalších obyvatel Květnice a okolních obcí je tedy nezbytné čistírnu výrazně rozšířit. Nárůst připojených obyvatel byl odhadnut na (ve zpracované studii 05/2009 ) a na toto množství by bylo vhodné navrhnout biologickou část čistírny. Pro případný další rozvoj ve vzdálenějším výhledu bylo navrženo mechanické předčištění a v rozšířeném areálu i územní rezervy pro další nádrže biologického čištění. Tento vzdálenější výhled byl odhadnut na připojených ekvivalentních obyvatel. V dalším textu je uveden dle našeho názoru optimální způsob rozšíření ČOV Květnice (dle studie Květnice intenzifikace ČOV, technickoekonomická studie VRV + Envisystem 05/2009), při maximálním využití stávajících objektů. Intenzifikace ČOV je navržena tak, aby při jejím provádění byl v maximální míře zajištěn nepřetržitý provoz čištění odpadních vod stávající ČOV a současně aby bylo zachováno a využito maximum objektů a technologií této stávající čistírny. Navržená intenzifikace ČOV zvýší kapacitu její stávající části na 2500 EO (dále jen ozn. ČOV I.). Nově bude vybudována čistící linka (dále ozn. jen ČOV II.) zahrnuje mechanické předčištění a aktivaci s kapacitou 4000 EO a dosazovací nádrže pro celkovou kapacitu 6500 EO. Stávající nádrže kalového hospodářství a dešťová zdrž budou nadále využity. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 12

13 ČOV I. stávající, technologie čištění Bude kompletně využit železobetonový blok stávajících nádrží, stávající denitrifikace bude využita jako regenerace a v nádržích stávající nitrifikace bude pomocí příček lehké konstrukce realizována zóna denitrifikace. Recipientem je tok Výmola. Čerpací jímka a hrubé česle Přívodní potrubí přitékající odpadní vody bude přesměrováno ze stávající čerpací jímky, která by již nedostačovala svou kapacitou novému přítoku od 6500 EO ( respektive ve výhledu i 9000 EO), do stávající svozové jímky pro feka-vozy upravené tak, aby mohla sloužit jako čerpací jímka pro celou ČOV. Do nátokového žlabu této nové čerpací jímky budou osazeny hrubé česle, které zbaví přitékající vodu hrubých mechanických nečistot. Shrabky budou automaticky vynášeny na úroveň nadzemního podlaží a zde budou ukládány do plastového kontejneru s igelitovým pytlem. Automatické vyklízení česlí bude řízeno na základě snímání výšky hladiny, případně je možnost provozu i v zadaném časovém intervalu. Osazením automaticky vyklízených hrubých česlí se obsluze výrazně usnadní manipulace se shrabky a lépe se ochrání za česlemi instalovaná čerpadla. Pro čerpání odpadní vody do stávajícího žlabu jemných strojně stíraných česlí v ČOV I. budou sloužit čerpadla, která lze demontovat ze stávající čerpací jímky a instalovat je do nové čerpací jímky ( stávající svozová jímka ). Tato čerpadla by měla být posílena na celkovou kapacitu 32 l/s, tj Q max.. V čerpací jímce bude proveden přepad do dešťové zdrže, který bude sloužit k odvedení dešťových průtoků, které nepojme biologická část ČOV. Po naplnění zdrže bude uveden do funkce obtok čistírny odpadních vod. Stávající čerpací stanice bude změněna na svozovou jímku pro feka vozy. Obsah nové svozové jímky bude přečerpáván do nové čerpací jímky před hrubé předčištění. Jemné česle a lapák písku Stávající strojně stírané jemné česle, šířka průlin 3 mm, osazené ve žlabu šířky 400 mm lze ponechat beze změn, neboť budou postačovat i zvýšenému přítoku odpadních vod odpovídajícímu 6500 EO. Nutná bude pouze stavební úprava nátokového žlabu (upřesnit po geodetickém zaměření). Shrabky budou v lisu na shrabky zbaveny vody a ukládány do plastového kontejneru s igelitovým pytlem. Pro případ zvýšení kapacity ČOV na cca 9000 EO bude nutné vyměnit stávající česle o průlině 3 mm za nové česle o průlině 6 mm. Tato výměna nám zaručí dostatečnou průchodnost česlí při vzdutí vody cca 300 mm před česlemi. Po průtoku česlemi natéká voda do stávajícího lapáku písku. Podle podkladů, které byly k dispozici, se jedná o vírový lapák písku LPB 600. Podle našeho názoru se ovšem jedná o lapák písku vertikální LPV 800. Podle dalšího průzkumu a přesného zaměření bude rozhodnuto, zda bude nutné provádět na lapáku písku další úpravy, které by zajistily spolehlivý průchod zvětšeného průtoku odpadních vod a schopnost separace pískových zrn větších než 0,2 mm. Lapák písku bude doplněn separátorem písku s funkcí praní a odvodnění a dopravou do kontejneru. Voda ze separátoru bude odváděna zpět do žlabu před lapák písku. Těžba písku mamutkou bude v běžném provozu v automat. režimu, dle zadaného časového intervalu ve vazbě na otevření solenoidového ventilu na přívodu vzduchu. K dodávce vzduchu bude sloužit stávající kompresor. Provoz separátoru písku bude v běžném provozu v nastavitelném časovém režimu, který bude zajištěn pomocí programovatelného automatu s vestavěným programem. Obě zařízení bude možno ovládat i v ručním režimu. Separátor písku bude proveden z nerezové oceli. Na vtoku do separátoru bude osazena uklidňovací a odvzdušňovací nádoba. Uvolněné organické látky a jemný zákal budou přiváděny k přepadové hraně odvodu a k přepadovému hrdlu separátoru. Kvalitnějšímu odseparování písku a odstranění větší části organiky napomůže záložní přívod vody. Potřeba vody 3 l/s užitkové vody při 0,3-0,6 MPa. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 13

14 Elektrický rozvaděč navržen pro ovládání automatického chodu separátoru a elektromagnetického ventilu. Časový režim bude zajištěn pomocí programovatelného automatu s vestavěným programem. Časový režim je nastavitelný. Rozdělovací objekty V provozní budově ČOV I. bude umístěn rozdělovací objekt, do kterého bude natékat odpadní voda zbavena hrubých mechanických nečistot na jemných česlích a v lapáku písku. V tomto prvním rozdělovacím objektu dojde k rozdělení vody do biologických nádrží stávající ČOV I. a nově navržené ČOV II.. Rozdělení bude provedeno pomocí stavitelných trojúhelníkových přelivů umístěných v objektu z nerezového plechu. Z tohoto prvního rozdělovacího objektu nateče voda do druhého, stávajícího rozdělovacího objektu, kde se nátok rozděluje na tři stejné části a odtéká do tří stávajících linek biologického čištění. Pokud se geodetickým měřením zjistí, že je k dispozici málo spádu na přítoku do nové ČOV II., lze přítok do této části ČOV II. rozdělit už v prvním rozdělovacím objektu na dvě stejné části a dvěmi potrubími dovézt vodu do jednotlivých linek ČOV II.. Tak bychom se vyhnuli dalšímu rozdělovacímu objektu umístěnému na vtoku do denitrifikace, který má za úkol rozdělit přítok rovnoměrně do obou linek, což představuje ztrátu geodetické výšky. Biologický stupeň Stávající tři linky tvořené podélnými železobetonovými nádržemi budou stavebně i technologicky upraveny tak, aby mohly být provozovány jako RDN systém (regenerace denitrifikace nitrifikace). Nádrže budou nově rozděleny na část regenerace kalu, která bude od ostatních nádrží oddělena nově zbudovanou železobetonovou dělící stěnou a část denitrifikace oddělenou od nitrifikace pouze lehkou stěnou. Ze stávajících aktivačních nádrží budou odstraněny vestavěné dosazovací nádrže, čímž se zvětší kapacita nitrifikačních nádrží. Funkci dosazovacích nádrží převezmou nové DN v ČOV II.. Technologicky návrh odpovídá nízkozatížené aktivaci s průměrným zatížením kolem 0,06 kg BSK 5/kg aktivovaného kalu a se stářím kalu min. 18 dní, což dává předpoklad odbouráváni uhlíkatého a amoniakálního dusíkatého znečištění a při teplotách nad 12 C i zvýšeného odbourávání dusíkatého znečištění denitrifikací při současné částečné aerobní stabilizaci kalu. Navržený RDN systém je efektivní, provozně ověřený a spolehlivý, odolný vůči kolísání přiváděného znečištění a zatížení ČOV. Do regenerace je přiváděn vratný kal z dosazovacích nádrží. Regenerační nádrže jsou provozovány v oxických podmínkách s pneumatickou aerací. Aerace bude jemnobublinná. V regenerační nádrži se oxidují zásobní látky akumulované biomasou v období kontaktu se substrátem v aktivaci. Regenerovaný aktivovaný kal je přiváděn do denitrifikace, kde se mísí s přitékající odpadní vodou a efektivněji akumuluje přiváděné znečištění. Hlavním důvodem začlenění regenerační zóny do systému nitrifikace denitrifikace je úspora celkového objemu aktivací při zvýšení stáří kalu, které je rozhodujícím parametrem aktivačního procesu a zajištění dostatečné zásoby nitrifikačních bakterií. Předností procesu je, že regenerovaný kal dokáže v aktivační nádrži odstraňovat organické znečištění obsažené v odpadní vodě efektivněji než v klasickém aktivačním systému. Zařazení denitrifikačních sekcí zajišťuje odbourávání oxických forem dusíkatého znečištění, zlepšuje sedimentační vlastnosti kalu a zvyšuje efektivnost jeho separace v dosazovacích nádržích. V každé z denitrifikačních nádrží bude osazeno míchadlo. V nitrifikačních nádržích budou osazeny jemnobublinné aerační elementy, vzduch bude do systému dodáván stávajícími a novými dmychadly. Z nitrifikace bude realizován vnitřní recykl kalu, kterým bude aktivační směs s obsahem oxických forem dusíku vracena do denitrifikace. Interní recykl se předpokládá až 150 % Q v, což by při recyklu kalu 100 % Q v mělo zajistit teoretickou účinnost denitrifikace až 71,4 %. Separace kalu bude zajišťována v nových dosazovacích nádržích, pro obě části ČOV. Nastavení vhodných podmínek aktivačního procesu bude možno provádět vhodnou volbou a nastavením technologických parametrů, což navržené technické řešení v potřebném rozsahu umožňuje. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 14

15 Uskladňovací nádrž kalu Do stávající uskladňovací nádrže kalu bude přepouštěn kal z rozdělovacího objektu kalu v provozní budově, do kterého je zaveden kal výtlakem z ČOV II.. Z rozdělovacího objektu kalu bude kal přepouštěn do UNK přes elektrošoupě. Stávající UNK je aerovaná. Odsazená kalová voda bude výškově nastavitelným čerpadlem odčerpávána zpět do rozdělovacího objektu vratného kalu, odkud bude spolu s vratným kalem přepouštěna do jednotlivých nádrží regenerace. Gravitačně zahuštěný kal bude z této UNK čerpán do nově navržené UNK v ČOV II. a odtud pak společně s dalším kalem na odstředivku. Do nádrže je zaveden také odtah pro feka vůz ČOV II. nově navržená, technologie čištění Biologické čištění Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká z ČOV I. gravitačně přes rozdělovací objekt (případně odděleně dvěma potrubími z ČOV I.) do dvou linek biologického čištění. Voda natéká nejdříve do denitrifikační části nádrží oddělené od nitrifikační části pouze lehkou stěnou. V denitrifikační části bude voda míchána jedním míchadlem. Dále voda natéká do nitrifikační části vybavené jemnobublinnou aerací a odtud pak do odplyňovací komory společné pro obě linky. Z odplyňovací komory bude voda odtékat přes odtokový žlab a trojúhelníkové přelivy do dvou linek podélných dosazovacích nádrží. Do odplyňovací komory bude přivedena též aktivační směs z nitrifikace v ČOV I. Do dna odplyňovací komory bude zavedena hrubá aerace sloužící k promíchání obsahu komory. Vratný kal bude regenerován v nádrži regenerace kalu opatřené jemnobublinnou aerací. Nádrž regenerace bude od denitrifikace oddělena pevnou železobetonovou stěnou. Regenerovaný kal bude gravitačně natékat do denitrifikační nádrže. Navržený RDN systém funguje stejně jako bylo popsáno v biologickém čištění ČOV I.. Z nitrifikace bude realizován vnitřní recykl kalu, kterým bude aktivační směs s obsahem oxických forem dusíku vracena do denitrifikace. Interní recykl se předpokládá až 150 % Q v, což by při recyklu kalu 100 % Q v mělo zajistit teoretickou účinnost denitrifikace až 71,4 %. Nádrže budou podzemní, železobetonové, nezakryté. Dosazovací nádrže Z odplyňovací komory bude odpadní voda natékat do dvou podélných dosazovacích nádrží. Dosazovací nádrže jsou pravoúhlé s horizontálním průtokem. Aktivační směs bude přitékat do dosazovacích nádrží přes nátokovou galerii tvořenou uzavřeným potrubím. Na koncové stěně nádrží obou linek bude ukotven sběrný žlab kalu se sifonovými násoskami, které zajistí vyklízení kalu ze dna. Odtažený kal bude v obou linkách odváděn žlabem do navazující čerpací jímky s ponorným čerpadlem, které jej bude odčerpávat do rozdělovacího objektu kalu. Pro separaci případně vyflotované pěny na hladinách dosazovacích nádrží možno v obou linkách instalovat stírací zařízení zajišťující stírání pěny z hladiny do náklopných sběrných žlabů. Chod, stírání a náklon žlabů je v automatickém režimu, bez nutnosti ruční obsluhy. Odtok biologicky vyčištěné vody z dosazovacích nádrží bude realizován speciálně navrženým systém uzavřeného odtokového potrubí s odtokovými otvory na horní straně. Navržený systém zaručuje rovnoměrný odtah vyčištěné vody, zamezuje zkratovému proudění a usnadňuje údržbu proti přelivným žlabům s nornými stěnami. Na konci budou sběrná potrubí propojena do společného odtokového žlabu a z každé nádrže bude proveden samostatný odtok do společného uklidňovacího žlabu, kterým bude přiváděna biologicky vyčištěnou voda na mikrosíto a dále do měrného objektu na odtoku ČOV. Kalové hospodářství Z rozdělovacího objektu kalu umístěného na rozhraní nádrží regenerace kalu a uskladňovací nádrže kalu bude vratný a přebytečný kal odváděn do následujících nádrží: vratný kal bude zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 15

16 odtékat přes nastavitelný trojúhelníkový přeliv do dvou nádrží regenerace kalu v ČOV II. a dále pak do jímky opatřené čerpadlem, které vyčerpá vratný kal do rozdělovacího objektu kalu v ČOV I.. Z tohoto rozdělovacího objektu bude kal rozdělován přes trojúhelníkové nastavitelné měrné přelivy do tří regeneračních nádrží v ČOV I.. Přebytečný kal bude z rozdělovacího objektu přepouštěn přes elektricky ovládané šoupě do uskladňovací nádrže kalu. Koncepce kalového hospodářství ČOV vždy závisí na způsobu dalšího nakládání s kalem a jeho zneškodněním. Pro tuto ČOV nejsou podmínky nakládání jednoznačně vymezeny. Z tohoto hlediska se pro danou velikostní kategorii ČOV jeví jako nejvýhodnější a nejuniverzálnější aerobní uskladnění kalu (z důvodu minimalizace potřebného objemu uskladňovací nádrže a bezzápachového provozu) s následným odvodněním kalu na cca 20 % sušiny. ČSN Čistírny odpadních vod pro více než 500 EO doporučuje navrhovat uskladňovací nádrže s aerobní stabilizací kalu s minimální střední dobou uskladnění 30 dnů při pravidelném odběru. Přebytečný kal bude do uskladňovací nádrže dopravován v automatickém nebo časově nastaveném režimu, případně dle ručního zadání na základě sledování provozních parametrů aktivace a provozních zkušeností. Odsazená kalová voda z uskladňovací nádrže bude vertikálně posuvným čerpadlem čerpána do rozdělovacího objektu kalu. Uskladňovací nádrž bude aerována středobublinnou aerací, zdrojem vzduchu budou dmychadla společná i pro aeraci homogenizační nádrže kalu a regenerace kalu. Součástí kalového hospodářství bude i homogenizační nádrž kalu, která bude sloužit pro přípravu kalové suspenze před odvodněním. Nádrž bude homogenizována hrubobublinnou aerací v nerezovém provedení, zdrojem vzduchu budou dmychadla společná i pro aeraci uskladňovací nádrže a regenerace kalu. Homogenizační nádrž bude nad hladinou vybavena bezpečnostním přepadem vyústěným do uskladňovací nádrže kalu. Odvodnění kalu: Kal z uskladňovací nádrže bude čerpán do homogenizační jímky a následně z homogenizační jímky vřetenovým dávkovacím čerpadlem do odvodňovacího zařízení. Fugát z odstředivky bude odváděn do rozdělovacího objektu kalu. Odvodněný kal bude shromažďován v kontejneru, který bude pravidelně odvážen. Soubor odvodnění kalu bude situován v zastřešené budově temperované proti zámrzu. Soubor obsahuje odstředivku pro odvodnění kalů s příslušenstvím (chemické hospodářství pro přípravu polymerního flokulantu, dávkovací čerpadla, AT stanice, dopravník kalu a kontejner pro uskladnění odvodněného kalu). Dekantační odstředivka v kompaktním provedení na společném odpruženém rámu. Koncepce odstředivky protiproudový systém s volným odtokem fugátu, výška hladiny nastavitená vyměnitelnými přepadovými hranami, vyhrnovací šnek s tlakovou zónou pro zvýšení separační účinnosti. Vstupní koncentrace 2-3% NL, provozní výkon min. 2,5 m 3 /h, výstupní sušina cca 20 +_3% sušiny. Pro případnou demontáž motoru odstředivky bude ve skladu připraveno mobilní zvedací zařízení dílenský jeřáb, ruční hydraulický. Odstraňování fosforu V případě požadavku zvýšeného odstraňování fosforu by podle technologického výpočtu odpovídala průměrná dávka koagulantu cca 160 ml/m 3 pro srážení fosforu na odtokovou koncentraci do 2 mg/l. Tomu odpovídá spotřeba koagulantu (40 %-ní roztok síranu železitého) cca 4,8 m 3 /měsíc. Uskladnění koagulantu bude ve dvouplášťové uskladňovací nádrži s havarijním zajištěním úniku koagulantu, ve venkovním provedení. Materiál nádrže bude PE-HD. Objem nádrže bude 6 m 3. Nádrž bude válcová, stojatá, s plochým dnem, s kuželovým horním víkem, pro beztlakové použití. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 16

17 Vnitřní rozměr je 2000 mm, vnější je 2350 mm, výška 2400 mm. Dávkování koagulantu bude realizováno dávkovacím čerpadlem a plastovými rozvody do odplyňovací zóny na konci nitrifikačních nádrží. Dávkovací membránová čerpadla budou upevněna na samonosném panelu se záchytnou vaničkou. Nad čerpadly bude ochranná stříška. Mikrosíto Vzhledem k poměrně přísným předběžným požadavkům Povodí Labe na kvalitu vypouštěných odpadních vod, zařazujeme do systému další stupeň čištění. Pokud se podaří zmírnit požadavky vodohospodářských orgánů na kvalitu vypouštěných odpadních vod, bude pravděpodobně možné tento navržený stupeň čištění vypustit. Pro filtraci pracích a vyčištěných odpadních vod odtékajících z dosazovacích nádrží se navrhuje instalovat mikrofiltrační síto s automatickým oplachem a kapacitou přibližně 112 m 3 /h. Voda obsahující tuhé částice vtéká přívodním potrubím do vnitřního prostoru filtračního bubnu, nečistoty se zachytávají na vnitřní straně plachetky a vyčištěná voda protéká přes filtrační plachetku ven. Po částečném ucpání plachetky se buben pootočí a plachetka se proudem vody ostříkne. Kal z plachetky odtéká do kalové jímky a gravitačně odtéká potrubím do stávající čerpací stanice. Vyčištěná voda z mikrofiltrace bude gravitačně odtékat do měrného žlabu a posléze navazujícím potrubím do recipientu. Měrný objekt Na společném odtoku obou dosazovacích nádrží bude realizován měrný objekt s kontinuálním měřením odtoku pomocí ultrazvukové sondy a s přenosem údajů do řídícího počítače pro možnost centrálního monitoringu a archivace údajů. Provozní budova V nové části provozní budovy bude umístěna především dmychárna navazující na dmychárnu stávající a pak odstředivka kalu spolu s chemickým hospodářstvím a kontejnerem na kal. Ostatní stavební objekty a demolice Vyplývají z navržené intenzifikace ČOV a zahrnují zejména úpravy provozní budovy, potrubní rozvody, přeložky a doplnění sítí a v nezbytném rozsahu doplnění místních vozovek a zpevněných ploch, sadové úpravy, apod. Zrušeny budou následující objekty: dosazovací nádrže vestavěné v aktivaci, mikrosíto, měrný objekt, část spojovacího potrubí, část zpevněných ploch a část oplocení Zhodnocení varianty Výhody navrženého řešení: Je projekčně podrobně připraveno technické řešení pro kanalizaci (podrobný technický návrh) Toto řešení je v souladu s PRVKUK Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje Z hlediska investičních nákladů nejpříznivější varianta Nevýhody navrženého řešení: Nutnost dohody s obcí Květnice ohledně rozšíření ČOV, spoluúčast obce, komplikovanější provozní smlouvy a klíčení nákladů za stočné Nutno zpracovat projektovou dokumentaci pro rozšíření ČOV Květnice v souvislosti s napojením dalších částí obce Květnice a obce Sibřiny zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 17

18 3.2. Odkanalizování obce Sibřina a Stupice s vlastní ČOV Sibřina Rozsah kanalizačních stok z velké části odpovídá předchozímu způsobu odkanalizování obce. S ohledem na jinou koncepci vlastní ČOV situovanou na pozemek v blízkosti obce však toto řešení vyvolá i změny v základní koncepci odkanalizování obce. Úprava technického řešení kanalizace: SO 01 Kanalizační výtlak A d 140 v délce 266 m nebude realizován. Nutno nově realizovat výtlak d 140 z ČS 1 na ČOV Sibřina v délce 868 m. Pro objekt čistírny bude potřeba udělat poměrně dlouhou přípojku vody a nn, případně vybudovat studnu v areálu čistírny. Bude potřeba také zajistit přístupovou komunikaci k čistírně, což bude také poměrně nákladné. Náklady na tuto komunikaci by bylo vhodné koordinovat a snížit v souvislosti s případnou dotací na novou obslužnou komunikaci mezi Sibřinou a Stupicemi. Vlastní technické řešení je případně možné optimalizovat z hlediska provozních nákladů například přímým napojením výtlaku ze Stupice na ČOV, případně koncovou část navrhovaného výtlaku z centrální ČS Sibřina provést jako gravitační kanalizaci. Toto lze provést na základě detailního geodetického zaměření v místě a okolí plánované ČOV. Obr. 3 Napojení kanalizace Sibřina na vlastní ČOV Situační schéma podrobněji, viz. Příloha Stavebně technické řešení ČOV SIBŘINA Cílem stavby ČOV pro obec Sibřina je likvidace odpadních vod od cca EO. Návrh ČOV bude proveden v souladu s požadavky platné legislativy (VN 61/2003 Sb.) s přiměřenými investičními a provozními náklady při zohlednění současných technologických možností. Odpadní splaškové vody budou přitékat do čerpací stanice. Čerpací stanice bude navržena jako železobetonový objekt integrovaný do podzemního sdruženého objektu čištění. V čerpací stanici na vtoku odpadní vody budou umístěny jemné strojně stírané česle s průlinou 6 mm. Zachycené shrabky budou česlemi a dopravníkem s lisem vynášeny do nádoby na shrabky. Po průtoku česlemi bude voda natékat do akumulačního prostoru čerpací stanice. Odtud bude čerpána na vertikální lapák písku. Z lapáku písku bude směs vody a písku čerpána do pračky písku. Vypraný písek bude z pračky vypadávat do přistavené nádoby. Mechanicky předčištěná voda bude gravitačně natékat do rozdělovacího objektu umístěného na podlaze místnosti hrubého předčištění, kde se přítok rozdělí rovnoměrně do dvou biologických čistících linek. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 18

19 Biologická část čištění bude realizována jako RDN (regenerace-denitrifikace-nitrifikace) proces. Do regenerace je přiváděn vratný kal z dosazovacích nádrží. Regenerační nádrže budou provozovány v oxických podmínkách s pneumatickou aerací. Z nádrží nitrifikace bude veden vnitřní recykl kalu, kterým bude aktivační směs s obsahem oxických forem dusíku vracena do denitrifikace. Separace kalu bude zajišťována v navazujících dosazovacích nádržích. Celý objekt biologického čištění včetně dosazovacích nádrží bude proveden v jednom podzemním železobetonovém objektu obdélníkového půdorysu rozděleném na příslušné nádrže a na dvě samostatné linky. Společná pro obě linky bude pouze nádrž regenerace kalu. Součástí stavebního objektu biologického čištění bude i navazující uskladňovací nádrž přebytečného kalu. Uskladňovací nádrž bude navržena s aerobní stabilizací kalu zaručující minimalizaci potřebného objemu uskladňovací nádrže a bezzápachového provozu. Objekt čerpací stanice, hrubého předčištění, biologického čištění a uskladňovací nádrže kalu bude plně zakrytý technologickou budovou. Měření vyčištěné vody bude zajištěno Parshallovým žlabem osazeným měřením hladiny ultrazvukem s přenosem do centrálního PC v provozní budově. Celý areál bude umístěn nad úrovní 100-leté vody. Recipientem je Sibřinský potok. ASŘTP se předpokládá realizovat v rozsahu, který odpovídá obvyklým návrhům ČOV obdobné velikostní kategorie. Předpokládá se měření a snímání základních technologických a provozních údajů, jejich zpracování a přenos do řídícího počítače. V opodstatněných případech budou u objektů navrženy i místní manuálně i automaticky ovládané řídící jednotky. Řídící počítač bude umístěn v místnosti obsluhy v provozní budově. Případné poruchové stavy budou hlášeny na PC na OÚ Sibřina a současně na mobilní telefon pověřenému pracovníkovi. Architektonické řešení: Celý objekt bude zakryt sedlovou střechou s keramickou krytinou. Areál čistírny bude mít rozměry přibližně 30 x 40 m. Areál čistírny bude osázen stromy a keři s repelentními účinky, povětšinou neopadavými Zhodnocení varianty Výhody Je projekčně podrobně připraveno technické řešení pro kanalizaci (podrobný technický návrh) s nutným doplněním a dopracováním výtlaku z ČS 1 na ČOV Obec si likviduje pouze své splašky Nevýhody Nutno zpracovat projektovou dokumentaci pro ČOV Sibřina Toto řešení není v souladu s PRVKUK Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje nutno projednat změnu PRVKUK KRAJ, Ministerstvo zemědělství Odtok z ČOV následně protéká celou obcí, v případě havárie ČOV nepříznivý dopad na kvalitu vody protékající obcí S ohledem na menší vodnost recipientu větší nároky na technologii čištění, lze očekávat přísnější limity pro vypouštění (nárůst provozních a investičních nákladů) zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 19

20 3.3. Odkanalizování obce Sibřina a Stupice s napojením na připravovanou ČOV Sluštice Úprava technického řešení kanalizace: SO 01 Kanalizační výtlak A d 140 v délce 266 m nebude realizován. Je možné mírně snížit dimenzi ČS 1 včetně čerpadel. Bude realizován výtlak z ČS 1 d 140 v délce 205 m do šachty ŠB7.1-5 Nutno navýšit dimenzi stoky B7-1 a B7 na DN 300 (délka 101 m + 46 m) Nutno zvýšit objem ČS 2 (nová centrální čerpací stanice), navýšit parametry čerpadel a přípojky nn. Nový výtlak z ČS 2 po ČOV Sluštice d 160 v délce 1195m. Část tohoto výtlaku v délce 560 m mezi ČOV Sluštice a Sibřinou je již vybudována (Potrubí v majetku obce Sluštice) a je možné toto potrubí využít. Lze očekávat nějaký finanční nárok ze strany obce Sluštice na podíl na výstavbu tohoto nevyužívaného řadu. Obr. 4 Napojení kanalizace Sibřina na ČOV Sluštice Situační schéma podrobněji, viz. Příloha ČOV SLUŠTICE Na projekt ČOV ve Slušticích se v současnosti zahajuje vodoprávní a stavební řízení. Projekt je v současnosti zpracován na kapacitu 2x600EO, a bude možno realizovat stavbu etapovitě, nebo v plné kapacitě. Nátok na čistírnu po dokončení II.etapy je Q24=144m 3 /den, látkové zatížení 72,0kg BSK5/d. Z hlediska využití kapacity je možné počítat s připojením obce Sibřina, ve výhledu je možné uvažovat s rozšířením do 2000 EO v rámci další etapy. Rozšíření může být komplikováno stávajícím územním plánem obce a s kvalitou vypouštěných odpadních vod z ČOV do recipientu Výmola, je lososovou vodou a po smíšení je překračována limitní hodnota u amoniakálního dusíku a biochemické spotřeby kyslíku, nicméně nyní jsou stanoveny podmínky pro povolení vypouštění odpadních vod od Povodí Labe na pět let a zmínku o nejlepších dostupných technologiích. Ohledně budoucího využití kapacity ČOV je třeba vyvolat jednání samospráv obou obcí, z hlediska pozemkové rezervy pro další rozšíření by neměl být problém, pozemek je v majetku obce a další rozšíření umožňuje. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 20

21 Koncepčně lze předpokládat v tomto případě návrh čistírny obdobný jako ve variantě předchozí (vlastní ČOV Sibřina). Recipientem je tok Výmola. Rozdíl bude v tom, že celková kapacita čistírny bude zahrnovat napojení splaškových vod obce Sluštice (cca 2x600 EO) a napojení splaškových vod z obce Sibřina cca 1000 EO, celkem kapacita čistírny cca 2200 EO. S ohledem na výrazně větší vodnost recipientu, než v předchozí variantě, je pravděpodobné očekávat mírnější limity pro vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV Zhodnocení varianty Výhody Větší vodnost recipientu Dostatečná plošná rezerva pro umístění ČOV Část výtlaku do Sluštic už realizována (v majetku obce Sluštice předpokládané napojení na ČOV Květnice nyní suchovod), pro odkanalizování obce Sibřina možno využít Nevýhody Nutno zpracovat projektovou dokumentaci pro rozšíření ČOV Sluštice a kanalizační výtlak včetně úprav na síti v Sibřině Čištění odpadních vod pro dvě obce, nutnost smluvní dohody ohledně podílu obcí na investičních a provozních nákladech čistírny odpadních vod, komplikovanější provozní smlouvy a klíčení nákladů za stočné Toto řešení není v souladu s PRVKUK Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje nutno projednat změnu PRVKUK KRAJ, Ministerstvo zemědělství zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 21

22 4. Zásobení pitnou vodou 1. napojení na obec Květnici (dle projektu VRV a.s.) 2. napojení na říčanský vodovod vytipování vhodného připojovacího místa 3. využití vlastního vodního zdroje 4.1. Napojení na obec Květnici Tato varianta zásobování pitnou vodou byla podrobně projekčně připravena (Vodovod Květnice, Vodovod Sibřina). Omezením této varianty je v současnosti nedostatek smluvní kapacity pitné vody. Provozovatel systému Škvorec kupuje vodu z pražského systému na základě smlouvy s vyčíslením celkové dodávané kapacity vody. Tuto kapacitu má provozovatel dále smluvně rozdělenu mezi jednotlivé obce zásobené z tohoto systému. Vzhledem k exponovanosti lokality je toto množství odebíráno, a provozovatel vodovodu Škvorec nemá zajištěn dostatek vody pro obec Sibřinu (smlouvníé zajištění množství odebrané vody mezi pražským systémem a Škvorcem). Z pražského systému, který zásobuje vodovod Škvorec, je smluvní dodávaná kapacity už vyčerpána. Její navýšení není moc pravděpodobné s ohledem na územní rozvoj a požadavky systému v pražské části navazující na předávací místo. Možností, která vyřeší nedostatek vody je přivaděč z Káranských řadů, do vodojemu Rohožník. Tento řad byl v nedávné době postaven, přičemž se částečně využilo stávající vedení v obci Jirny. Přiváděcí řad De 355 je napojen na Káranské výtlačné řady (DN 1100) pomocí připojovacího objektu v obci Zeleneč a ukončen ve vodojemu U Kapličky. Vodojem je navrhován jako přerušovací s objemem 2x250 m 3, dále je v objektu umístěna čerpací stanice. Tato čerpací stanice slouží pro distribuci vody (přes spotřebiště - Jirny, Nové Jirny, Horoušánky, Úvaly) do zásobního vodojemu Rohožník v Úvalech. Pomocí zásobovacího řadu De 355 (dl m) je voda přivedena z vodojemu U Kapličky do rozvodné sítě obce Jirny. Dále pro zvýšení tlakových poměrů a distribuci vody do vodojemu Rohožník slouží posilovací čerpací stanice Fibichova v Úvalech, vybudovaná na rohu ulic Fibichova a Lesní. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 22

23 Obr. 5 Stávající stav Úvalský vodovod (v současnosti došlo ke změně provozovatele) Na tomto přivaděči ovšem vyvstal hydraulický problém v souvislosti s vedením řadu v obci Jirny, kde se využilo stávající vodovodní potrubí. Potrubí je v této části velmi inkrustováno, čímž se výrazně snížil průtočný profil řadu (cca ½ průměru potrubí je zarostlá ) a došlo tím k omezení hydraulického množství, které je možno do VDJ Rohožník dodávat. V současnosti probíhá projekční příprava (projekt pro územní řízení) řešící obchvat ( bypass ) Jiren potrubím De 355, projednávání ovšem zatím vázne na vedení po soukromých pozemcích. Tento řad je zakonpován do projednávané změny územního plánu Jiren, jako veřejně prospěšná stavba. Tento řad (obchvat Jiren) by po své realizaci kompletně kapacitně vyřešil zásobení celého regionu Úvalsko, včetně zásobení obcí Květnice, Sibřina a dalších okolních obcí. Vlastní návrh zásobení Sibřiny a Květnice je pak následující: Výtlak z vodojemu Květnice I tvoří přívod do nově navrhovaného Vodojemu Květnice II. Tento řad začíná napojením na stávající vodovodní řad TLT DN 200 který zásobuje vodovod Škvorec, respektive slouží k napouštění vodojemu Škvorec. Na tomto stávajícím potrubí bude v blízkosti stávající skládky zeminy osazen regulační ventil, který umožní koordinovat a řídit napouštění jednak do stávajícího vodojemu Škvorec, a dále do navrhovaného vodojemu Květnice II. Potrubí PE D 225 délky 3444,4 m V případě realizace náklady rozděleny v poměru dle počtu předpokládaných obyvatel Sluštice, Květnice, Sibřina Zásobovací řad Sibřina a rozvodné řady po obci Počátek zásobovacího systému pitnou vodou pro obec Sibřina a Stupice je umístěn do vodojemu VDJ Květnice II. Ve VDJ Květnice II bude umístěna automatická tlaková stanice ATS pro Sibřinu a Stupici (PS-06). Vodovodní přivaděč je z vodojemu veden při okraji silnice s asfaltovým zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 23

24 povrchem. Řad je veden souběžně s dalším zásobovacím řadem pitné vody pro Květnici a s odpadním potrubím z vodojemu až po začátek obce Sibřina, kde se stáčí doleva a pokračuje společně podél fotbalového hřiště přes obec Sibřina. A dále jsou vodovodní řady popsány v projektu Kanalizace a vodovod v obci Sibřina, DUR, DSP. DVZ, RD - VRV, a.s., 2008/2010 Rozsah a dimenze vodovodních rozvodných řadů D ,4 m D ,9 m D m D m Zásobovací řad Květnice Zásobní řad Květnice tvoří novou páteř rozvodných řadů v Květnici. Řad začíná ve vodojemu Květnice II, a je v celé délce veden v souběhu s výtlakem (přivaděč do vodojemu). (Byl zpracován projekt Vodovod Květnice, DUR, DSP VRV, a.s. 2008/2010) Potrubí PE D 225 délky 741,2 m (v případě realizace náklady pouze pro obec Květnice) Zásobovací řad Sluštice Tento vodovodní řad tvoří novou páteř pro zásobení stávajícího vodojemu Sluštice. Řad začíná ve vodojemu Květnice II. Potrubí PE D 160 délky 169,7 m (v případě realizace náklady pouze pro obec Sluštice) Odpadní stoka z VDJ Květnice II Stoka začíná vyústěním do vodoteče v navrženém betonovém výústním objektu. Trasa stoky dále pokračuje podél místní komunikace a silnicí III/10173 až do areálu VDJ Květnice II, kde je ukončena vyvedením přepadu z vodojemu. Potrubí je uloženo společně s výtlačným řadem z vodojemu Květnice, zásobním řadem Květnice a přípojkou nn v jedné rýze. Potrubí PVC DN 250 mm délky 400 m. V případě realizace náklady rozděleny v poměru dle počtu předpokládaných obyvatel Sluštice, Květnice, Sibřina VDJ Květnice II Základní kapacita VDJ Květnice 2x500 m 3. V objektu bude dále situována automatická tlaková stanice ATS zajišťující dostatečné tlakové podmínky pro zásobení všech spotřebišť. Přípojka NN pro VDJ, dl. 320 m zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 24

25 Obr. 6 Napojení na připravovaný vodovod Květnice Situační schéma podrobněji, viz. Příloha 2.1 Výhody Je projekčně připraveno podrobné technické řešení pro zásobování obce Sibřina a obce Květnice pitnou vodou (podrobný technický návrh) Trasa vodovodního řadu je majetkově projednána Toto řešení je v souladu s PRVKUK Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje Z hlediska investičních nákladů nejpříznivější varianta Nevýhody Nutnost dohody s obcí Květnice ohledně přípravy vodojemu Květnice II, spoluúčast obce Květnice, případně i Sluštice, komplikovanější provozní smlouvy a klíčení nákladů za vodné Nutno zpracovat aktualizaci projektové dokumentace a zajistit vydání správních rozhodnutí pro návrh vodovodu Květnice a vodojemu Květnice II V současnosti není možné zajistit smluvní kapacitu vody od provozovatele vodovodu (to omezuje možnost vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu) Podmiňující investicí je bypass okolo Jiren, problém s projednáním trasy s vlastníky Časový rámec pro výstavbu a zajištění stavebního povolení na tuto záležitost může být dle dostupných informací i velmi dlouhý. Stavba může být povolena až po realizaci bypassu, což může trvat poměrně dlouho (projekt, povolení stavby, získání prostředků a výstavba bypassu, projekt napojení a rozvody, povolení stavby, získání prostředků a výstavba systému pro Sibřinu a Květnici) zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 25

26 4.2. Napojení na Říčanský vodovod Napojení přes vodovodní systém obce Křenice. Vodovod Křenice je zásoben gravitačně z vodojemu Říčany. Dimenze hlavního přivaděče pro obec Křenice, na který by bylo eventuálně možno se napojit je D160 mm. Hydraulický výpočet potřeby vody pro Sibřinu: Předpoklad 1000 obyvatel Průměrná denní spotřeba: 120 l/osobu a den Průměrná denní spotřeba: 120 m 3 /den Průměrný průtok: 1,39 l/s Maximální denní potřeba: 1,39*1,5 = 2,1 l/s Maximální hodinová potřeba: 1,39*1,5*1,8= 3,78 l/s Optimální rychlost vody v gravitačním potrubí: cca 1-1,5 m/s Maximální průtok pro potrubí D160: 12,2 l/s- 18,3 l/s Potrubí D160 je tedy schopné gravitačně zásobit až cca 2000 obyvatel, je ovšem potřeba počítat s tím, že toto číslo zahrnuje i potřebu obce Křenice a rozvojové plochy developera v obci Křenice. Developer, v jehož majetku je vodovod v Křenici se nepodařilo během zpracovávání této studie kontaktovat, proto je obtížné odhadnout jeho nároky na pitnou vodu ve výhledu, i ochotu se případně z obcí Sibřina dohodnout na připojení vodovodu. Tento předpoklad platí pro nové potrubí, kde není omezen průtočný profil a všechny objekty (uzávěry, hydranty atd.) jsou správně instalovány a provozovány. Před další případnou projekční prací doporučujeme provedení podrobného matematického modelu s kalibrací a ověřením hydrantových testů. Tímto může být v předstihu identifikován případný problém na gravitačním řadu, který může dále omezovat hydraulickou průchodnost potrubí. Omezení profilu vodovodu limituje případnou kapacitu, kterou je možno sítí provést. V podstatě to po technické stránce znamená dosažení maximální kapacity potrubí pro obec Sibřinu a Stupice (cca 1000 obyvatel). Není zde už žádná kapacita potrubí pro další rozšiřování systému (Sluštice, Květnice atd.). Přivaděč z Křenice by byl zaústěn do připravovaného vodojemu Květnice II (koncipován zatím svým objemem pro Květnici a Sibřinu). V případě tohoto řešení by bylo pro Sibřinu vhodné uvažovat o zmenšení akumulačního objemu vodojemu Květnice II a koncipovat ho pouze jako vodojem pro Sibřinu (zásobní objem cca m 3 ). Případnou další možností je vybudování vlastního vodojemu pro Sibřinu v jiné lokalitě po trase přivaděče z obce Křenice. Vodojem pro takto velké spotřebiště je nezbytný pro zajištění plynulého zásobování v celém regionu, a to i po trase přivaděče z Říčan až do Sibřiny. Možnosti přivedení pitné vody z obce Křenice jsou buď ze soukromého vodovodu, jehož dimenze je d 160 nebo z veřejného vodovodu, který je umístěn v centrální části obce Křenice, dimenze potrubí je v obou případech d 160. Lze očekávat, že z podmínek projednávání s provozovatelem a vlastníkem vodovodu, může vyvstat další omezení profilu přivaděče do Sibřiny, aby nedocházelo ke strhávání vody při zásobení obce Sluštice. Potrubí D160, by umožnilo zásobení samotné obce Sibřina, není už ale dostatečně kapacitní pro zásobení obce Květnice. Rozvodné řady po obci zůstávají v plánovaném rozsahu. zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 26

27 Obr. 7 Napojení na stávající vodovod Křenice Situační schéma podrobněji, viz. Příloha 2.2 Výhody Gravitační nátok do vodojemu Květnice II v případě napojení vodovodu obce Sibřina na systém v obci Křenice, možný významný souběh uložení kanalizačního výtlaku a vodovodního řadu ze Sibřiny až k odbočce na ČOV Sluštice Nevýhody Kapacita vodovodního systému Říčany tento vodovod je zásoben z Pražského vodovodu z Uhříněvsi, dle informací provozovatele je v současnosti nasmlouvaná dodávky pro Říčanský systém plně vyčerpávána. Lze tedy očekávat, že v tuto chvíli nebude kapacita pro zásobení dalších obcí, tedy i pro Sibřinu a nebude moci tedy smluvně zajistit dodávku vody! Hydraulická kapacita potrubí D160 Vodovod v obci Křenice je v majetku soukromého investora může vyvstat problém s napojením (požadavek majitele o vyrovnání, pronájmu věcné břemeno apod.) Některé části vodovodního řadu jsou obce, ale jsou situovány zase ve větší vzdálenosti od spotřebiště Sibřina. Pro zajištění dostatečné kapacity je dle informací 1.SČV nutno rozšířit vodojem Uhříněves 2x3000 m 3, což je projekčně připraveno, ale zatím nejsou prostředky na výstavbu tohoto vodojemu, po realizaci, lze očekávat, že bude možné navýšit kapacitu pro Říčany, případně i pro Sibřinu Nutno zpracovat projektovou dokumentaci všech stupňů pro přivaděč Křenice - Sibřina Toto řešení není v souladu s PRVKUK Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje nutno projednat změnu PRVKUK KRAJ, Ministerstvo zemědělství Vedení mimo obec Sibřina a Sluštice (případně Křenice-Sibřina) nutno situovat mimo pozemek silnice (zákon o pozemních komunikacích) vedení v poli podél silnice poměrně velký počet soukromých vlastníků komplikace při majetkoprávním projednávání trasy Přehled počtu vlastníků pro vedení výtlaku do obce Sluštice je uveden v příloze 3.2. a 3.3. pro jednotlivé varianty trasy přivaděče zak. číslo 2630/002 květen 2014 Strana 27

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000

Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Ministerstvo zemědělství Čj.: 401/2010-15000 Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Petrov nad Desnou. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Petrov nad Desnou, Terezín Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_027_03_11979 Název obce: Sobotín Kód obce (IČOB): 540986

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mohelnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_007_01_41468 Název obce: Kód obce (IČOB): 540471 (540471) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2003 (7106) Název ORP3: Kód

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Ing. Jan Berka; Ing. Rostislav Kasal Ph.D.; Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Úvod Matematické modelování je moderním nástrojem pro posouzení

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE

STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE STUDIE SROVNÁNÍ DRUHŮ KANALIZACE obec HUDLICE diskusní příspěvek Ing. Patera Josef setkání občanů Hudlic 13.4.2008 1/14 Úvod. Předmětem a hlavním cílem studie je základní porovnání dvou možných druhů kanalizace

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje Popisy kanalizací: Jablunkov text po aktualizaci č. 1 ze dne 24.4.2008 (znázorněno modrou barvou) a č. 2 ze dne 22.4.2009 (znázorněno oranžovou

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Domašov nad Bystřicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Domašov nad Bystřicí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_002_01_03081 Název obce: Domašov nad Bystřicí Kód obce (IČOB): 545279 (545279) Číslo

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2000 Martin Fišer ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEB MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Horní Moštěnice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Horní Moštěnice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_014_01_04357 Název obce: Horní Moštěnice Kód obce (IČOB): 513491 (513491) Číslo ORP3

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Červená Voda. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5305.011.01 Název obce: Červená Voda Kód obce (IČOB): 02076 (580015) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1236 (5305) Název ORP3: Králíky Kód OPOU2 ČSÚ: 53051

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod

TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ 12 Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod ČSN EN 12056 Gravitační systémy, ČSN 737660 Gravitační a podtlakové systémy

Více

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Ing. Michal Novotný Aquatis a.s., Botanická 56, Brno Legislativní řešení problematiky vodárenských kalů Kal jako produkt úpravárenských

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Č ESKÁ REPUBLIKA. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO. Projekt Fondu soudržnosti. Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Č ESKÁ REPUBLIKA Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt Fondu soudržnosti Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 1 POPIS PROVEDENÝCH

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy V letošním roce slavíme 20. výročí vzniku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. Při této příležitosti jsme uspořádali dny otevřených dveří

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE

METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE MINISTERSTVO T ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Č METODICKÝ POKYN pro zpracování PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE Metodický pokyn pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje. Určeno: Krajským úřadům

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby (příklad realizace podle zákona o veřejných zakázkách)

ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby (příklad realizace podle zákona o veřejných zakázkách) ČOV Velké Meziříčí - realizace výstavby (příklad realizace podle zákona o veřejných zakázkách) Ing. Jiří Kašparec VAE CONTROLS, s.r.o. Úvodem Výstavba ČOV Velké Meziřičí je součástí Projektu ochrany vod

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, Vyhl. č. 428/2001 Sb., stránka 1 z 139 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Č. zak.: 2/07-144 Jíloviště veřejná kanalizace kanalizační řád

Č. zak.: 2/07-144 Jíloviště veřejná kanalizace kanalizační řád ING. IVAN FIALA PROJEKTY, Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 11 tel.:272 919 539, 272 913 020, fax: 272 941 374, e mail: projekty@iol.cz IČO: 10171568 DIČ: 011-431027431 JÍLOVIŠTĚ KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více