Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 É É ď ť

2 Ž ť ť ť Č ť ť ť Óť ť ď Ř ť ť Č

3 ť Ý ť ď ť ď Ů

4 Ž ť ť ť ť ť Ž Č Ř Ú ď Ř

5 ď ť ť Č Ž Ž ť ť ť Ž ť Ž

6 ť Ý Ř Ž ť Ž ť É Č Š ť ť ť Ž Ř ť Ú

7 Ř Č ď ť ť É ť ď ť ť Ž ť Ž ď Č ť

8 Č ť ť Ý É ť ť Ž Ž ď ť ť

9 ÝÝť Ý ť Ž ť ť Ž Č Č ť ť ď Š Ť Š Ž É Š Ý Ž ť Ž

10 Č Ý Č Ý ť ť Ť ť ť ť ť ť ď ť ď ť Š ť ť ť Ý ť

11 ť ť Ť ť Ž Ě ť ť Š ť Ť Ťť ť ť Ď ť ť Č ť ď Ž ť Ž ť ť ť ť ť ď ť ť

12 Č ť ť ť ť ť ť ť ť ť ď Ú ť

13 Ž ť Ž Č ď ť ť ť ť Ž Š ť ť Ž ť Ž

14 Ž ť ď Č Ů ď ť ť ť Ž Ž ď Ž ď É ť Ě Ř

15 ď ť Ů ť ť ť ď ť ť ť ď Ž

16 ď ď Ž ď ď ť ť ť ť Ó ť ď ť

17 Ř ď ť ď ť ď Ž ď ť ď ť ť Ž ť ť ť

18 4 veho p ivedly bsnick umn na svt celkem dv eknme p iny,ob an p rodou:,tr'' r. napo'dobovn...po'dle je toti lidem vrozen od d3tstv pri;i tm se lilovk od ostatnch ivochťr, " z. ;" n.jdokni.jsi* n"podobitelenr a e sv prvn zkueno'tj rrlr nupodob"lrjnm.';;_k; maji' z reprodukc vichrri poten.,iku".rn toho je, co se stv vc skutenmtvot: vci, kter samy o,oéa,.i_ d'.'-:- nelibost, pozorujeme v obzurt vrnm vy'obrazen s potenm,nap. podoby ne1.posle'dn jchzviat **""i. P inoutolro je to,.e''poiiar^t i"'-""o. ve p jemnc nej'en vdcrim, a\e podobn i ve 'orttnirn, jene tito jsou poznvni uastni nakrtko. p-t.." toti liď se zaibenm divaji na,br?ry',-pro,toe p pohle'du i na n se poy:j: " dohadui, co kad'i pr.a'tuu;e, nap. e tohlc "e. t-e.n a ten; vdyť iestlie lovk vyabnzenho d,r" n.vidl, 'e neprisob mu raclost podobizna tut o.rra, nybr ;ut sqim provedcnnr nebo barvou nebo z'njak " t"r.""e ;i"j p iiny. od p rocly tedy rnmc schopnost t, ja.ko i. smysi. pro mei,odii a fytlnus; vere jsounapo,dobova toti druhy rytrnri. Tudi lid od p voc1rr k tomu oaritt',prisobil se po_ stupn zdokonaiova1i a z ivelnycb vystoupen vytvo ili :::ii. Poczje se pak. podle osobn pouhy uarnitoy.o): il", Ti vnjzobiazav.ali t 'a*n!-einy a iny takovycll iny lid horch; on i"orih prvn _-"_ hanll1i :lr:*chni ttv19asn' prv jako.-ti.druz hymny a chvaloip;. od tch' kte i11 p ed Hornr.., n"*tz.*e uvst dnou takovou bseri' a. ji.h pravdjpoa.ilnc mn,oho; ^nupr. ryro poinajic Homrem mrieme, prin o od nho Margites'o a podobn skladby. V nich, it iyr" p inr en, sc objevi jambick, rczmr; p."r" nutl'j^;;; jrrrenuje jamb" ptotoe takovynr verem jeden druhho napadali.z? Ze sta4ich se jedni stali bsnly ;i;k}'ch, dru* ritot_ "".,i p byl Homr p ':h..4 _ v jako nmtrl "d;;ď;lsnkem on jedinj. bsnil nejen a"ur., ale tak vy"m:r! tvo ii dramatick obtazy'' _ tak nn'tinii o" prv, i obrysy 38 kllmedie, nc tm, e by napsal hanlivou bse, ny:br e zobrazil smn dramaticky; neboť prv jako se m Ilias rl Odyssea k tragdim, tak se m i tento Margites ke ko_ tuodim. Iddy se potom objevila navic ttagdie a komedie, tu k t nebo on tvorb, r[a[i se iedni namsto jamts skladateli komedi, druz se stlrli z epikri tvrirci ttagdii, protoe tyto ormy byly zvnnja venji ne ony pw. Úvaha, zdali je$a*qdie ve svych d,ruzch u.dostaten rtlzvinuta i niko,li, at u to posuzujeme samo o s,ob nebo ri olrledern na obecenstvo, to je u otzka sama pro sebe. Tedy i ona, i komcdie vzala sv j patek z impravjlllisr-rci, puzeni svo'u osobn povahou l,ici tragdie od tch, kte uvdli uvdli. dithyramb, konredie {alick psn,'" je se udruji mezi zvyklostrni nkter ch mst a poclncs. Tragdie se rozviiela rrrl tch, kte ;lrlncnhlu, jak jej pstitel zd'okonaloiii vecko, co se v n rrlljcvilo v,znanho;akdy tak prola mnoha zmnami, zarillavila se, jakmile si nala svou p irozen'ou formu., (]o se tkne potu hercri, byi to prvn Aischylos,3o kter k jcclnomu p idal druhho, omezil rilohu sboru a hlavni riirlko,u uinil dialog; t i herces1 a ievitncleko'raci zaveďi Srlftlkles. Dle, pokud lde o rozsah, ptotae tragdie se v.vvinula ze satyrsk hry,l'' stala se po tch clrbbn ch_1 lx'z'ch a ertovnych eech clristojnou pomrrl pozd a jt'jrrt verem se narnsto trochejskho tetrametru33 stal jarnb. l)iivodn toti uvďri v tto lr e tetrameut, protoe byla s;llyrslr a do znanrniry tanen:kdy by1 vak zavetltllt dialog, pl'roda sarna si u nala p im en metum' Jrtlrrb je piece ze vech rozmrri mluven' ei nej.b1i';11' tlťililrzcm tolio ie to, e p i vzjemnych rozhovorech mluvrlrc vclmi asto' v jambech" naopak v hexametrech z dka, rr trl jct ien kdy vybor;ieme z hovorovho t nu' Dl'e lryl zvycn poet d stv. ()sťatn vci, kterak se podle podn kad z nioh zdolilririrlila, p ejdme, jako by u byly vyloeny; bylo by iist 1rilizcllouhav rozbtat kadou zvit. 39

19 l trl 5 Komedie jest, jak eeno, vypodob ovn povah horch, ne vak jejich nelechetnosti v riplnosti, n br toho, co je na nich okliv;jednou strnko,u toho je smn' Smnost je toti cos jako bezbolestrr a nekon chyba a ohyzcinost, iako nap. hned smn masi<a je vc okliv a neforemn, ani prisob bolcst. - Promny tragtlic i jciich puvodci jsou tedy znmi; zata k9mediea ptotoe zpotku n"byln btna vn, zristala ve stnu.^-vdyťi sbor kornick'ch hercri byl u..ilont"", podosti pozcl;',dive to byli ochoinci. T.p.,r" iro 1o en" dobu, kdy u komedie nabyla,'iiit],.h forem, p ipomnaj te v1slovnjej bsnici. Kdo v ni zaved nrari.y nluo pro1o8y i poet hercri a vecky takov vci, nevme. Dje pro ni zali.sestavovat Epicharmos a Formis;;u p ilo to pcrrronc ze Siclie. Z At an ' to byl prvn Krates,'i kter;i upustil od posmn ormy a skldal p bhy, tj. dje ob"ricir,iho,azu. Epopej se slrocluje s tragdi iot,rd, e zobrazi" slovem, a to vc veri, lidi u1cclrti1; e vak uiv s{le thoi ver'e'b a jc vypravovnnr, tm se orl n li. Dle se od n1-];ti trvnm dje; tragclic usilujc vystait s jedin m obhem slunce nebo' ho p ekroit kdeto ir je asov neomežen, a to je veliky ^u, razdil, akoli"pop.j,i i.il vodn v tomto smru ponali v iragdrchstejn jako v eposech. Sloky maj"oba druhy jednk ty-t,jednak m trag,die sv vlastn. Kdo tedy umi tazpoznat tragd'ii,dobrou. a patnou, vyzn se i v eposech. Ňeboť,rs..ky t prvky, kter jsou v epopeji, jsou i v tragdii; kter vak lso v tragdii, nevyskytui se vechny v epopeji. 6 o tvorb v hexamet_rec!*a o komedii pojednme pozdji. Nyn pohovo me o[1ragdii'a p edn si vyvoďm"',,oho, co. u bylo eeno, v mi jej podstaty. JL tedy trag i zobrazen dje vnho a riplnho, uteig 40 urity rizrah, ci zkrlenou v kadmriseku p slun,m prost edletrr.lvlť; uiv 1edtajcch postav, nikoli ;'p';;';"' prlrrrll skrze soucit a strach otistn takoq!,ch-iit'j..n {czkrlenou nazyvm takovou, kter m rytmus a nclrrclii ili npv;,,v ka'dmriseku p slunm prost edlrttt" znamen, e nkter partie jsou provedeny pouze Yťl'crn, jin zase spojeny s npvenr. Érot'oŽe iab^nzen prrrstrycclkuj jednajici osoby, nutn bude jako'usi slokou lte11úclic p edn v,prava pro oko divkovo,nu potom zhutlclrrrn a mlriva; s pomoc tolro vcho toti provozuj ht'tr, Mluvou mystrm vero1i text; zhudebnnm to, po ttt kadmujasn;i.. Dle, ptotoe jce o p edveden!1,tl1rm edrrlin a jednaji niak jednajicip"uturry,l"z nutnl mai n llirru povahu a njak] zp sob m5,len _ vdyťirou to Pťl1vtyto vci, pro ktqr nazyvme skutky takovj,mi nebo tttrrrk rni - plynou jejich iny p irozen r.ou piin,toti l trrylcn a z pr.vahy' a pfo to dvoji ".maji vriihni spch ttrlxl ncrispch,. Zobr'azeni jednn je dj. oej". mysl sellnvťn udlost; povahou to, pro co nazyvme jed,najici takov rrri.i onak mi; rnylenm to vecko, iim p i ei nco,dolaru,i ncbo prozrazuji svrij rimysl. Nt:zbytn rn teciy kad tragdie est sloek, kter ji, ťltrl t'irkovou i onakou. Jsou to dj, povahy' mluva, mf_ llt,rr, v prava a hudba. Ď'v sloky jsou iotr ty, jimi se *lltt'rtzuje, jedna ie zprisob, jak se obnzuje, ti jsou p edtttďly rllbtazefi,a1 a krom nich u nen nic. Tch puili lllll,2bsnci tak kajic jako druh ;n2 m p ece kaza hra rvrrrt jcvitn strnku i povahy, dj, mluvu, hudbu a prv trrlr i mylenky. Ncjclrileitji z tchto sloek je sestaven udlost; nen ;tlr't:t: tragdie zabrazenim lidi, ttybr jednn a ivota, tst g trctst'a tst i netst je za\oeno na jednn. Snryslerlr lrry je tedy njak jednni, nikoli vlastnost; lidi in tnhrrv mi nebo onak mi jejich povaha, ale ťastnynri i nelťnntlr nri jejich poinn'herci nehraji pr,oto, uby vyid ili pttvrtlty,_ n,br vystihui povahy p i tom jednn *rl,,e, o,i ldl clem tragdie udlosii a dl' a ci je ze veho llni(lťilciti.konen bez jednni by tiagdie b t nemohla, 47

20 bez povah by snad mon byla. Yyť.tr:agdie vtiny no_ vjchbsnkri isou bez povahopisu, a vribec je takovyclr bsnkri mnoho, jako tap. mezi malise m Zeuxis''" k Polygn tovi: Polygn to,s je toti dotrrj. v povahokresb, kdeto malba Zelxidol'a v sob nem charaktefovho nic' Dle: kdyby nkdo sestavil vyroky sebenrravo'linj1l slohov i iet tolro' co e postaven, nedoslr'ne protr' jsrne stanovitri iakrr rkol ttagdie; naopal< mylenkov dob daleko speiei spln tragdie, kter ie po tchto strnkch slab,ale m di, tj. sesťavu udlost. Mimoto to hlavn, mtragdie vzruuje divka, jsou sti die, eho nhlú zvtaty a 'scny paznvac.nn Daldrikaz: I ti, kte se teprve pokouej bsnit, dovedou d ve uspt v slohu a clra r,akterizaci ne sestavit udlosti, n'ap. neistar bsnci tmr' vichni. Zk7adem tedy a tak kajc-dutragdie je'di, povaliy jsu na druhm mst' Pod'obn ie tornu i v mal stv: kclyby to'ti nkdo nanesl sebekrsn barvy bez ladu e skladu, neuspokoiil by ns tolik, iako kdyby nattl obtal t eba k dou. Tragdie je zobrazen ieďnn, a z t piiny hlavn jednaicch. T et slokou je strnka mylenkov. To znamen sohop nost mluvit k vci,a p im en, tedy tak, iak tomu u 'v oblasti enictvumn sttnick a r torika; sta toti nc chvali sv postavy mluvit iako sttnky, nyn zase 1ako rtoty. Povahokresba je to, co ptozrazuie zamenosoby' tj. emu kdo v pochybn ch p padech dv p odnost nebrl emu se vyhyb. Proto nevyiad ui povahu ty proievy, vt: kter;ich nen v bec nic o torn, ao rnluvcsleduje nebo crl zamit. Mylenky isou tam, kde osoiby nco dokazuj nebtr 'vyvracej nebo kde l'ribec proiev$ njaky nzor. Čtvrtou siokou textu c mluva. Myslm tm, jak iserrr okl v" e, sdlen porno,c slov, co znamen jeďno a tot, vc r'erch t' v proze. Co se tkne s\oek zbyvaicch, tou nejvtp krasou jc hudba; vyprava e sice prisobiv, ale neimn umleck ll bsnickmu umn neivzdleni. U tragdie se toti ;nek dostavuje i bez p edstaven a bez herc&; ostatn o vy- 42 lvrr:cnpo,clvan1ich rozho'duie speurnn divadelnho q tvrrrtlka ne bsnkovo. 1 Kdy jsme to vecko vymezil,podejme nyn v klad o tom, p ece v tragdii rrk si m byt y5121o dn udlost; t9 ie jsmei, t e Řkti p*nt L&.1:ii'b-{? r,, " "atlroiejsi. ď celho, ktet m uriqi rozsah; lrr'im idnn-ripln-ho rclo tcii'-"z.-bj't i to, oo dn rozsah nem' Cel Zatek ie to, co t, to, co m zatek, st ed a konec' crrrno nensledu e po iinm nezbytn, le po em pkazen ruislcduie nebo se die nco jinho; konec je naopak to, ť(l samo nsleduie pirozen po nem jnmbuďto ne*lrytrr, nebo zptaviďia, a po em u nensleduic nic iinho; jinrn a po em nie to, co samo nsleduje po nem e sestaven zadob dje tedy rlcocluie,nco dalho.nesmj nytlr mus se se narnane' kde rlltlltt odkudkoli ani konit, zsadaml rlitprv uvedenymi l )1c, co je krsn, at u 1e to ivoichnebo kterkoli rti'r':tl l't't:, kter se skld z Ňjakych st,mus ie mt ne]en rtn1lrr clny, a1e mus mt i velikost v boc rre nahodilou; kt'risrr toti z eve velikosti a v uspo dn' Proto ne- rrriižc b t krsn ani ivoichp esp limďr - v tom p _ protoe se nakrrnec octme na 1lrrtl ho vidme nejasn, irtrrr hranici pozorovatelnosti _ ani p livclik ; v ton ptlpacl se pozorovn nedje souasn, nybr pozotuicmu ttltili na pozorovanm iednotnost 'a celek, nap ' kdyby zv e trrcilo stad.a' Tudprv iako rnus llrrt ka tlcso i kady iv'oich iistou velikost a ta mus b t p ehiednrt, tak mus mt i die svrii r'ozs'ah a ten mus byt snadno rrrplturatovateln. 'l'ctrto rozsah je omezen pot ebami p edstaven a vnma_ vrrrit obecenstva, s umnm nem co dlat; vdyťkdyby lrylrr trlcba ptovozoyat sto tragcli,o6hrii by podie vodtrltllr lrodin, jak jsou zvykl se m it p i Iin p leitosti'n' Nrr trrlik ie rozsahu die dna mez samou povahou vci, vžtlycky je krsni ten clel,ovem pokud je p ehledn ' 43

21 ť ť ď ť ď Ž ť É ď ď ť ť Ú Ý

22 Ů ď ť Ř Ž ť ť ď ď É ť

23 Ž ť Ý ť Ž ť ď ť ť ď ť ť

24 s pomoc scnickho,proveden nevyvolvaj strach, nybt n chce usml.tit Kreonta. Na druhm mst je, ktly se skutek uskuten.lepje vak spchat jej nwerlrlrnky a po inu svou obť prlrut; to ioti nrlbrzui" llclpor a pozn,vac'.t j: pik otraajic. Nejlep i, pii1rncl poslecln, chci ci jako kdy r, K..roniovi.' 'hodl Mcrope zabit syna, ale nezabije ho, nybr ho vas p;r;;, grlrr32 Haim zdeni,?z nemaj s tragdiemi nic spolenho; ne-mme toti od tr:agdie chtit kady poitek, n br po,itek j rzlastn. A protoe poitek plynouc ze soucitu a stfachu m svym umnm p sobit bsnk, je zejm,e toho mus do,cilovat sestavenm udlost. Uvaujme tedy, kter z udlost pri_ sob jako hrozn nebo kter iako politovnhodn. Takovj'ch skutkrj se zajist dopoutibuďto lid flavzjem sp telen, nebo neptel, nebo takov, kte nejsou ani tm, ani onm. Kdy tedy zahubi nep itel nep tele, rleozve se v ns ltost' ani kďy to kon, ani kdy se k tomu chyst, leda v okamiku vrady p rno; podobn ti, kte si nejsou ani p teli, ani nep teli. Idyvak dojde k wad mezj pokrevn mi, nap. kdy zabije bvďto bratr btatta, nebo otec syna, nebo matka syna, anebo syn matku, anebo kdy to zam,l nebo dl njakou jinou vc podobnou, to je to, co je t eba vyhleclvat. Nemai se tedy naruovat traďovanbje, jako e nap. Klytaimnstra zihynularuko,, oresťovou a Erif le Alkme novou; ale bsnk mus b t sm vynalzav a s pocinm nakldat pat ifl. Povzme si jasnji, co myslme slovem,,patii'n". Skutek se m e spchat tak, jako tomu bylo u starych bsnkri, vdom a s vdomtn, o koho b,jako kdy Euripides piedvd Mdeu, kdy vradsv dti.78 Je monspchat skutek i tak, e lovk vykon nco hroznho nevdomky, a o'dhal pokrevn1 svazek se zabitym pozdji, jako Sofoklriv oidipus.'g'v tomto p paď se to ovem odehrlo mimo hru, ale mrje se to stt i v tragdii p mo, jako to in Astydamantriv'" A1kmc n. nebo v Rannm Odysseovisl Tlegonos. Vedle toho je jet tryet monost: lovk za_ m '1spchat nco nenapravitelnho z nevdomosti' ale d ve ne to uin,druh ho pozl. Krom vyjrnenovanych monost u jin nen; je p ece nutno buďto in spchat, anebo nespchat, a to buďto vdom, anebo nevdomky. Z tchto monostje nejhorta, kdy nkco hodl svrii skutek spchat vdorn, a pak to neuin;to je okliv,nikoli tragick, neboť zde chyb, ot esn zitek. Proto si tak nepon dt$, bsnik" leda jen zidka, iako kdy v Anti- t<lvn v' Ifigenii.a poznala 'sestra brair a rv()u matku, ktefoll cht1 vydat na smft. a Y Hellelu syn poto tak, jak isem ekl u d ve, se ttagdie, j!':ar, tj,jen nemnoha rodri. Bsnci toti, kayz tleaano pr^e, rrlrjcvili - nikoli po zkonech umn, ď xrtnou nhodou hrr c lze vytvoit takovou situaci v bjc -t; jsou proto nuceni rllct se vech tch rod, kter takv-fohoomy potkal. '1i,tl1. 6'kompozici udlost" tj' jaky *a byt'd i, je ; ^ri ;lrrvclnodosti. L5 (]rr se tkne povah, je teba p ihietke ty em vcem. ne dtiieitji je to, aby byly dn' Charakterizaci llll(lc hra obsahovat tehdy, jestlie _ jak eeno - bude e trclro jednn osoby prazrazovat njak zamen; bude{i '. I'rvn.a Takov je man u lovka lrr tl ho d'ruh.u; dobr mťlep ece by i ena a o'trok, a_ trlliv i tak je ona hor'ne *uz, zase ripln patny.sn "t.a.existuje Zrr clruh povahy mus b,t p im en; nap. povaha lttrrrr, ale'pro enu se nehod, aby byla mun nebo ob_ vtttt{t. 7a t et si mus b t po'turru podobna. ' To je toti ltc<l jinho ne vytvo it povahu dnou a p im enou. Za tvr't mus b t drisledn. Neboť i kdy n31ak ned sledn ie lctt, kdo je p edmtem zobtazen a j model"rn prarre s irlltttv<tu povahou, p ece mus b1ft_ nedrisledn clrisledn. P _ Llrrclcm zbytenpovahov patnosti je traenetos v Orestrrvi;*o p kladem povahokresby nevhon a nep im en je rttiick Odysse v ve Skylle'n a e Melanippina;;o p kladem rlr'rlťislednosti je Ifigenie v Aulid.n' Ta'toti, kde je prolr,lrtric, nikterak se nepodob Ifigenii pozdj. p i kresb povah, tat. iiri ' rrl< udlost ie rlrrllr:, bude povaha d,n. ' 'i""'"a"i 50 51"

25 vdy nuťno et it buďto fiutnosti, nebo pravdpodobnosti; tedy aby ten a ten hovo il nebo jednal tak a tik, to ať!c buďto nutn, nbo pravdpodobn, a ať je nutn nebo prav_ dirodobn, e po ťom a torn 4astane to a to. Je tedy iasn, e rozuzlen dje mus plynolrt z dje samho, i ",,,vol'l, na stroji" iako v Mdc i,'' nebo jako e to v lli:ade', ii* odplutrq.g' Boskhozsahl lze vak pout k tomu, oo se dje mimo hru, tedy pro vci, kter se staly p edtm a ktr lovk nemrje vdt, nebo pro ty, kter aeji poťom ir ' mus b t p edpovdny a oznmen/; p edstavujeme si toti, e bolrov znaj vecko. V p edvdn1 ch udlos tech ať nen nic nep irozenho, a kdy u ano, tedy mirno tragd ii, jaktl to v Sofoklov Oidipovi.ga Protoe k. "tpsldle zrcbtazenim lid lepclr,je t eba vzi si klad z dobr1ich portrtistri' Neboť l oni, a zachycuj,p vzhled kadmu vlastn a ma\uji ldi si podob n, pece j,e vyo'b'razuji krsnj; tak i bsnk, kdy_r,ypoaobru e fi; prchiiv, lehkomysln a s jin mi takov mi vaami, p ce, a jsou ťakov,m je vykreslit ako ulcchtil, jako nipt. k.dyt Homr zobr'azi chilla jako vzor neoblonosti a p itom dobrho.gs To je tieba zachovv.at a mimoto pott,i.jmy, kter se nezbytn p idrui k bsnickmu un na ;er';ti; i v tom ohledu se snadno a astokrt p,ochyb; o t"* byl.,rylo.eno 'dosti v m1ch spisech uve ejnni,ch.nu I6 Co je anagn rise, bylo eeno v se. Druh,i anagn rise je-pt: P edn ie to ta nejmn umieck, kter se pouv z beztadnosti nejvce, toti poznn porqoc znamen. Zna^ men jsou jednak mate sk, nap. ono,,,kop,'kternos Zern synov",g" nbo hvzdy,n. lako je tomu v Karkinov Thyes_ tovi; jednak pozdji zskan, at u na tle, ako nap ' jil,,ry, nebo vci vnj,jako nhrdelnky nebo to s tm korytem 'no tr takov ch je mono poutlpe nebo hri e, nap 1Tlr ' odysseys by poznn pod\e jizvy jinak wou ch vou a jiiak pasty i.10o Nkteranagn rise jsou toti jen kvrili pok- zrrtoton,o,sti, a ty jsou dost neumieck, a vribec vecky tnkov; jirr se dostav se zmnou situace, jako nap.,. u*irviilr, a ty jsou lep. Za dtuh mme anagn rise, kter si bsnk vyrolr a kte'r is<lu proto neumleck_ Tak napr.. jak v lfigenll'.. on_ e p ed n stoj Orestes b' se toti prczradila fo_ im ' co chce tlrtpisem, kdeto on sm k.to, b;k, "ir..rii", to nem daleko do zmnn,tyby, r;'iyi l1]':::j:':'-.: l)yto mozno s sebou tak nco p inst. Sem pair'i,,hls 't,tt, lklrnirry'' v Sofoklov Treovi.Io, lť et druh anagnorise je rozpo-menut: Človk si p i pohltlclu na_njakou vc nc.o urriao*; iut nap. v Dikaio14r':tttlvych'u3 Kyper1 {h. zasizi, kdy uvid maibu, 1lrrtvnu Alkional'a odysseus, jak uslykytaristu ";;_';u na,rj" pla"; p"aré t"i o js,ou poznni. e krl-si vzpomenc, d Cqvrt anagn risc'. s" ial"lai nn- ur*an, jako nap ' v (]lroforch:'05 P iel nkdo F'.lekt podobn c u. po.l"f,*, j rrcn rrikdo ne Orestes, tedy p iei on; Ťeh* )p,ir.l" 1lrrrril'sofista Polydos p.o rlrlbrro rigni;;i'._oiat. vpravdpo_ ti mohl totorest"s.irtot,zrcr, ;" prv rrla obtovna sestfa, tatr< bue muset bj.t obtovn t'rltlobrr v Theoclektov 'T deovi: *, ; p iel, i jako on' aby nalezl a nalz smrt. Tak v Dcerch n*"o"1;.i,i''";;; ktlv spat znm rnsto, domys] se sv ho oruau, ;r- 1t, rla trnmst, na kterm byly kaysi odl..nr, souženo rctrti:t. Fxistu1'e i jaksi anugnrir. spoivajici na mylnm rriv'rrr jin osoby, jako' je to*',,, b.lyrr"uj:ipo;l;i;r;; 'iyllil, ll t:.otj: r'rm napn'out ten lrrk jcn on a n;u.a Homrriv výrrlysj; ckne-li ten druhy, e luk pazn, iirty,je a lro ve skute_ tlrr,sti nevidl,' je to premi]sa; postavt potom.,_c tak, 'nikdy on podle toho ml ayt poza^, tnť pouit mylnho lk:!' /rl vcrlt_ Ncjlepzc veclr anagnoris je ta, kter plyne z udlost p i kter nastan ohromujcodhalen pomoc prav, jako v Sofoklov oid';i; itlg.'ii5'." 1. " it dopis. ;t t:cc pravdpodobn, e ona chce cizinci sv Je_ rlirr. takov anagn rise jsou bez znameni a lpcr"kii. Na druhm mst jsou ty, utre"pynou "y-'ri*y.r'z risudi<u. trrtrr ch a rlr'1r<rdo,bnost 52 53

26 nichov jeho eny promrhvali majetek a strojili riklady icho synovi; sm e p iel jako trosenk, a kdy byl n- 17 Die sestavovat a \rypracovvat p sluntext mus bs nk tak, aby je ml co nejivii p ed oima; jedin tak, kter1imi poznn, napaďl sv nep tele' sm zrjstal iv a zdrv n je zahubil. To ie diov nit, ostatn isou epizo'dy" bude-li je vidt napfosto jasn, iako by byl uprost ed samhir dn, bude moci nalzt to prav a urit mu neujde to opan. Drikazern ťo1ro je' oo bylo vytyl.'no Karkinovi.''1 Jeiro Amfiaros toti vychzel ze svatyn; to'bsnkovi ulo, pro' toe si ho nep edstavil ; ale na eviti hra propadla,"' pratoe divaci mu to mli za zl. Pokud mofio, je t eba se p i tvorb vpravit i do chovn osob. Vdyťbsnk je z thotnasa a krve a rrejp esvdivii prisob ti, kte jsou v stavu vžruen; nejopravdovii bou, kdo ie sm pobou en, a neip esvdivii se roziluie rozhnvan. Proto pot ebuje bsnictv lovka speznan nadanho n entuziastu; ten prvn jetvrn, druhy se sna'clno octne u vytren. P bhy pievzat i vymylen si bsnk mus nap ed sm rozvrhnout a pak teprve skldat epizody a ďi rczviet. Tm chci ci, e ie teba mt p ed o,ima celkovou osnovu, nap o lfigenii: Že jedna dvka byla obtovna, zmizela obtnkrim beze stopy z o,byla p enesena do lin zem, kdc bylo zvykem obtovat cizilce bolryni, a tuto knskou funkci pak dostala; e po ase p iel sho'dou okolnost kninbratr _ p iemto, e mu tam bťrh z 1aksi pr'inyvelel putovat, k povechn osnov nepati, a za iakym clem, to!e mirno di; e kdy p iel a by zajat a ml b1it obtovn, sestrrl poznai, a to buď tak, jak to zbsnil Euripides, nebo iako' Polyidos, podle kterlro ekl r.c docela pravdpodobnorr, 18 Y kadtragdii mme jednak zpletku, jednak tozuzlen' Ča.to jc zpletkou to' co se odehraje mimo hru, a nkter vci uvnit dje; to ostatn je tozuz7en. Tm chci 'ici, e zpletka je ve od potku a po ten risek hry, kter; tsn picdchz p ed obratern ke tstnebo k netst;r'ozuzleni vccko od potku toho obratu a do konce. Tak nap klad v Theo'clektov Lynkeovii'n je zpletka to' co se sbhne na1l ed, a rinos dtte a pak odhalen ieho rodiii; tozuz\en t() ostatn, pona1calobou z vndy a po konec. Tragdie isgu-tyii druhy - prv tolik isme r,ryjmenovali i jejch st:i'5.'slott, ve kter je vmperipetie-a anagrl rise; clrastick, jko hry o Aiantovi'1u a Ixi novi;"' cha--. nkter,ov, jako Ženy z Fthe a Pleus;'" za wrtjedng- - tluch jako Dcery Fo,rkyovy'1g a Promtheus"'o a vecko, i:ij"se odehrv v podsvt. Hlavn m vak bsnk usilovat tl to, aby zvldl vecky druhy, a ne-li, tedy co neivce tch rrcjcl leit i.ch, zv t nyn, kdy se bsnk m tolik utrh. l)rotoe kad sloka tragdie u mia svoie dobr bsnky, poaduie se, aby iedin p edstihl kadhov jeho osobit 1lrlcdno'sti. Sprvn je vak uznvat tragdii za jinau tebo stcinou bez ohledu na jeji ltku; stejn jsou ty, kter mai t zpetku i rozuzleni. Mnoz vak vytvo i dobrol z1llctku a pak patn rozuzil ; je aie tieba vďycky ovldat Io i ono. Nutno mt na pamti to, Co u bylo astji eeto, e sc z ttagdte nem dlat skladba epick - epick1 m myslim ttttr,ohost di - jako kdyby nkdo chtl zďtamatizo't.at di t:cl Iliady. Y ni maji toti jednotliv sti pitmety tozsirlr, protoe je dlouh, ale v dramatech mnoho vychz iirrak, ne bylo mnno. Drikazem lsou ti, ktezďtamatzo- e tedy neierr jeho sestra' ale i on mus b t obtovn; a z toho vzeia zchrana. lrotom se u dosad 1mna a pse epizody. rnus s cljem tsn souviset, ako nap. u Orcs_ k jeho, zajet, a ieho zachrnni pomoc oistn ch ob adrl. V dramatech isou epizody strun, epopei se iimi rozi uje. Dj odysseje toti nen dlouh1i: Nkdo byl po mtroho \et v cizin, byl samo'ten a brjh nnu b nil v nvr,atu, mimoto doma to vypadalo tak, e mu e-f;ptzoďy ta113 lenstv,kter vedlo l4-_

27 ď ť ť ď ť ť ť ď ť ť

28 ď Č ď Š ď ď ť ď Ň Č ď ď ď Ž

29 ď Ž ď Ó ď Ž ď Ó ď ť ď ť Ž ť ť

30 Ů ť ď ť ť ť ď ť ď

31 24 Tak druhy mus epopci vykazovat' ty jako tmg dic, ti. b't uuďta Jenoduch, nebo sloit, charakterov nebo _' drastick''?ť i sloky _ a na hudbu a scnicko'u vypravu ris, peripeti, anagn je i t eba i n toti bude mt tyt; v i drastiky. Dle mus b t pkn i mylenkov strnka a sloh. Vech tchto monostpouil neierr iako prv, ale i vydatnou mrou Homr' Neboť ob ieho bsn jso'u sloeny kad iinak: Ilias iako ednoduch a drastick, odyssea iako slo_ it _ je toti plna anagn ris - a chanl<terov; mimoto i mylenkami p ekonal vecky. Epopei se vak ocl tragdie lirozsahem die a verem. Sprvnou normou tohoto rozsahu!e ta, kterou jsme uvedli:'" aby jej bylo mono' p ehldnout od zatku do konce' Toho se dccl,budou-li skladby kratne ony star a budou-li se rovnat asi tolika tragdirn,kolik se iich p edvd pro iedno svou mluvou obecenstvo.tte Pokud jde o zvyovtt tozsa ltl, m epika iednu d leitou zvltnost. V tragdii nen mono p edvst vtmnostv diri odehrvajicch se souasn, n brž ien to, co selrraie na jeviti st hercri; naopak v epice, ptotoe je to vyprvn, \ze.adu scn probhaicchs'ouasn zbsnit, a souvis-li ony s djern tsn, bohat,ost bsn tm vzr st. M tedy epos tuto p ednost, kter mu dodv velkoleposti, posluchai p in zmnu a umo uje r,ozmanit epizo'dy; vdyťstejnblzy p esyt, a to ie d vo'd, pro tragde ptapadaj. Pokud ide o metrum, zkuenost ukzala, e pimiery ic hexametr. Kdyby toti nkdo sloil epickou bse jin;i'm ver_ em nebo rnnoha r znyrni, lkzaio by se, jak ie to nevhodn. Hexametr je toti zc vech rozmrů neiklidnia nc]d stojnj. Proto tak neilpe snslova neni a metafory; m toti epick bsnictv i po tto strnce v hodu proti ostatnm' Jamb a trochejsk tetrametr isou vere pohybliv; prv sc bo'd k vyjd 'en konn, druh k tanci. Jet nernstnj by bylo, kdyby nkdo vecka metra msil' jako Chairm n.'b" Proto iet nikdo nevytvo il velko'u skladbu iinym rozmrem e,1 ne hexametrem; naopak, jak jsme ekli, sama povaha vci uvybrat si to, co ie j p im en. Homr si zasouchvly v mnohm ohlcdu 'a ne nejmn za to, e o,n jediny z bsnkri vdycky bezpen v, co m init. Bsnk srir m totj hovo, it co nejmn; neboť na takovych mstech ncn zobrazitelem. Jin se nm tot pedstavuj v celm dle sami, zobrazuj ien mlo a mlokde; on vak prl kratikmrivodu rovnou pedvď mue nebo enu nebo iinou postavu' a to dnhobez etick]i'clr vlast. oost, nybt kadhos uritou povahou' Vci udvujcje tcdy zhodno p cdvdt i v tragdich, ale t-'. nejmn mysliteln, kter bud rrcjvtiias, se sllcsolt spev epopeji, protoe zcle nen na jednajciho viclt. Vdyť kdyby se pronslecovn Hektora"' p edvedio na jeviti, vypad'alo by to srnn, jali Řekcv stoi a ncst lc!po nm' zatmco Achilles jim ťo posr.riiky zakazuje; ale v eposu se to ztrat. Ve udivlrjcic vitrno; cl kazem toho j'c, e kaďy vyprav pidv, aby sc zalbtl. A Homr p edevm to byl, kdo r'rauil t). ostatn podvat nepravdu tak, jak je teba. Spr;v to na chybn m z"ltu^ Lid se toti domnvaj,e kdy iest nebo nastane ieclna v'c a po n jest nebo nastane clru1r, tu existuje'li ta pozd, byla ncbo stala se i ta ptv; a to je om14. Proto nen-li tcl prv pravda' je nutnú p idat nco jinho, co v p pad existence prvho nutn icsc ttcbo se stane; n,elroť vn:eji, c j,g 711 prrvda' uzavtme v duchu myln, e to ptv ie skuten.tento p rklac{ c v zat z u' 171yYn nolrclu.' s' Bsnk mus dvat p eclnost spcvci rremon, a e pravclpodobn' ne mona nep esvdiv. Vyprvn nem se.\tavovat z vc tko myslitelnych, nybt rcitadji v nn' nem tr t nelogickho nic, a kdy u, teďy mimo dj, jako l<cly oidipus nev, jak zem el Lios.'B' Nesm se to vak stt p mo v clramatu, jako kdy nap. v Élekt e"u vypnvuj o pythick'ch hrch nebo kdy v Mysech'u5 piiide z Tege e clo M;'sie ten mu' kter cestou nevy kl ani slova. Tecly tvr,dit, e iinak by bylo po dj veta, je snrn;ta'kov se toti vribec skldat nemaj. Kdy se vak u bsnk tak rozhodne a zd se mu rozumnj to p ipustit' mrie zbsnit to 65

32 ť Ž ď ť ť ť ď ť ť

33 ť ť ť ť Ž ď ď ť Ž ď

34 ď Ž Č ť Ů ď ť

35 Ř Ů Ř ď Ř Ř

36 ..:rl zaai recipovat' eckou vz'ďlanedolena. Krlovsk dvťx a,a1r1t^tv syrr Fi1ip II' nost tepve koncem 5';'i-p 'n.1' poliia bo]ovnost iet tveln si vybudoval armdu, "''iz''" Roku 337 sjcdnotil..,'*.,enostnri eck ;i;' '"'t-'nit'-r'' a roku 33b ml vc il::'t1'j1;.*;'lj'"''"'tur'o Vsvazu" p edveer tažen byl kladp ipraveno k invazi ao_p"'"l"' sc zpoclnrn pouhych dvou n zavražna pln "'l"i"e'il buržnrznmj historikv lct icho svn Alexancl':';;J;'"' '"""y byi Artstotctcs'..V.f if.rt'. Jcho vychovatelcm pett prit'yt Aristoteles rokl: 342 Do krlovsk.t o,idl*-r, trnct let' A1e u clva roky rl. n. i., kcly bylo iu"jna'o"i ke sprv sttu. Vliv ^^.^- h.l nslednk't.i*-priui'n u'; n"t'luboky' e to tm spc' ffit";,'j-;";;;;;-;vi 'o"j Aristoteicm' Ke clvoru byl Žc Aristoteles tehdy 'zln ""t'r pr"'o"'l"' Platonikem zristal tott pazvn iakožto - iet nkolik tlebaeus istou "'i"i'"r'r'" "richylkou" po mistrov. srnrti. iet '""ď1;.;, (421_?4,1 p. n. 1.) ie pro syn Arist nťrv' At an onot'o obdob ie* filo:-o' l:' ns lrlavnm pr"a"ji"r"* materral;; ili, "."lku oputny :l?":" '::!:'::i""1nho a Dmokritova atomismu lismu,,i nsk koly" i gnilnho zieck to s popsanouk nastal obrat k idealismrr' Souviselo Piat n se pokusil dt nik; potis. Lid hledali '"i"'i""u" b n:j, : J "r: r:: :l :'jj]t i*l * #:iil iilt * ;: Hi;' ill" i - " +i1#, fix f ;m* nj 1' ixf ' odlesky, tny il'; " de :T:"lTilT'x'i,J!!"., "'oi)" i.,^ ako' vcliky urnlec slova sv Mytologick 'o"'t'o'"o"^ii'"'" dialozcir j;";;; '""' leho neislavn!ch teze odval a kter jr" uchvtit' poan'' e'jn j cttov zaloenen" s i 'i^^'! -: ""-?!' nboenskmlr myst1c1s_ blzk byl tento systm 'o"dob*'' a pr:axe nebyly Plat novi ciz' mu. Ale uni politi.kl;;" pokldn za kvinte' V; -;lr; u,'"u rp"il'"i"l' t't"'i'ui'"a ia'a1 sttu' rozum se tradinho senci jeho,'"n,na"rtl '"i nn"'ho"al drimysln opat e_ sttu_polis; k ieho;;;;;;;? "J' tin i vznik a7tagaiak 'kotri.w voj a n, ktet,,neu "n"..,onit pri'"'"-t'u p"atlaa r'r'v v transcendentni nistick ch 'ria, 74 i klacln.jednotlivosti' nap ' d nvrh & zfovpoadavek n' ui'ho"nost 1mn 'ne o 'i.^' se Platon pokusil - i'd" noprvnn z"n. t<on'é" i za tet zashnout do po1i' nak sm, jeclnak " o'ote sv ch kri T ikrt tickho v'otaprno, u io "" 'mr" reforem "shofa"' ctitel zval1 sl'itii, kam ho 1eh1syrakuti il;ikl;;,, "u (,,tyran") Dionj'sios I' ieho nstupcc samovldce "il*eisr do_ ideje i ostatn v knize Isou - bi."y'., u.; t ikrt''l''"atii s nepo zcnou' iecnou styky s tyfanert na ivot' Klidnibyly ieho r."n." "r',.oz.n Assu a Atarneu' imnem Hermeias' Herv maloasiiskm 'de tuk vznikla poboka meias daroval ieho krim Assos' sm se stalzance_ ii;;";' "tn.khouilit(akademie), Filipa I' a zapolitiky propagtorem n* pu.onikem a ktcry i"r''r'.. :o' p. ". i'"'u]z"'an Perany'' varistoteles' se ožcnil Assu' srnrti vyuovrrl i roky po Piutono" posmrtny n.t" P 'thias a napsal 'rra nho do.makedonie'.rl"uro"pc". P v z Assu byl povoln filosofa na vldce p soben n'bo'nl"por Vlda filosofri prlsoben ristoo p*i,'rv i"ay k tradicm Akademie' A1e e rntr-l'i l jen tolik, telov na Al.*nndrn,ri*. iirten. odchylka byla u To m' irlubok obcliv k r'"*e"r'i'rn epos dr1vo'dri pedagagickych pi",* z ta H"* od Plat novy linie; pop erristaly platonism'u ocl rrclintal. Stagi anovy oa.nutty samostatnou soustavu' Plat ncrrh1u v ťrpln ' odklon a v asi t s Hermeiov<nu nov soustv v rnnohm protichťrdrrou', ^ l^1_ V 'f\tcnacll' Nov Afislotelovo uenbylo vypacovan) Akademic Pelly r' 335' Da l<am se odsthoval i s rodinou'z pro kterou si provlastn' kolu si ul"'""rr""o i ; zaoil zvanho Lykeion -r, rraial mstnor,i p'o"o tch "gymgasia" zďe probib'aly poneivce ve it.,tnj. P ednjky a diskuseper ip ai o i ; pt'oto nazyv aj dl i'"r['r..ronc1cť rrnny rt, Škola jiny filosofie arir,*"toov' iaky p'dn's peripatetiky m a rzvysokho uilii" l-ituoro r.r'* "i'ir."i".*..ť*"tipodl" t ot"t'ti"nit'o pln" rkoly, nkte.e Nelo ani n"'f organizovanj'rn vdec_ 'k"et' vt ct a spolupracovnci shroma- materii' zptacovvatri dl v Žastoupen ulte"le sarni' pr'anas"ti o to' ernu se dnes k ťlostlfie' jet po 'd znarn':n:r{o vdr'r v bcc' a zdaieka'ien s ovo ilosofi'i tehd'y -/3

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/25558/2015 SÚ Veselí nad Moravou 10.11.2015 Č.j.: MVNM/35255/2015

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 105/2002-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 63/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Obsah. Úvod... 11. Co je to generalizovaná úzkostná porucha... 19. Obavy a starosti, úzkost a strach...39

Obsah. Úvod... 11. Co je to generalizovaná úzkostná porucha... 19. Obavy a starosti, úzkost a strach...39 Obsah Úvod... 11 Výrazně se zhoršii o prospěchu...17 Obavy a výěitky před m a tu rito u... 17 P R V N Í K A P IT O L A Co je to generalizovaná úzkostná porucha... 19 Jak generalizovaná úzkostná porucha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky O metodě storytellingu a jeho využití ve školství Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky Co je to storytelling ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici

Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici Rada města Kopřivnice se na své schůzi dne 19.8.2014 usnesla vydat tato pravidla. Čl. 1 Vymezená oblast města Kopřivnice (1) Vymezenou oblastí

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=14 Po několika neúspěšných pokusech se zkumavkou, na jejíž dno jsme umístili do vaty nejprve kovovou kuličku a

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 1475 1720. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 97 278

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 1475 1720. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 97 278 Dědické právo (NOZ) Úprava dědického práva Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 1475 1720 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 97 278 Klíčové pojmy dědického práva NOZ řada nových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině.

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Wolfarine Obecně o rodinném právu Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Jde především

Více

ČESKÝ SPOTŘEBITEL A JEHO NÁZORY NA VEPŘOVÉ MASO

ČESKÝ SPOTŘEBITEL A JEHO NÁZORY NA VEPŘOVÉ MASO ČESKÝ SPOTŘEBITEL A JEHO NÁZORY NA VEPŘOVÉ MASO Pourová, M., Dvořáková, L. PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze Abstrakt Příspěvek je zaměřen na vnímání (percepci) vepřového masa a jeho šesti masných

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 137/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr.

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A sp. zn. 095 Ex 1278/14/U 02-033 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice Sekretariát DSO MR Hranicko nám. Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou Zápis ze schůzky rozvojového partnerství

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY Jsi jedním ze šesti postav v záchranném člunu na moři. Ty, tvůj nejbližší přítel, tvůj nepřítel a několik dalších mazaných postav. Každé kolo, budeš moci provést akci (např. veslovat, změnit místo, přepadnout

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

17 a 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

17 a 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2011 Označení stanoviska: Povinnosti obce související s projednáním závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích hospodaření

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21 Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost Školní rok 21/211 Evaluační dotazníkové šetření Evaluační dotazník pro rodičovskou veřejnost

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více