OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,"

Transkript

1

2

3 Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci škodlivých činitelů v porostech řepky, slunečnice, hořčice a máku. Letošní stanovisko jsme doplnili o omezující informace k použití přípravků, jako jsou ochranná pásma II. stupně povrchových a podzemních vod (OP II), možnosti aplikace na stejném pozemku (SPe1), aplikace na půdách s drenážemi nebo svažitostí (SPe2), ochrana vodních, necílových organismů a necílových rostlin (SPe3) a ochranné lhůty (OL), které jsou přehledně zapracovány do tabulek k přípravkům. Zvyšující se plocha řepky vyvolává změny v rozšíření a intenzitě výskytu jednotlivých chorob a škůdců. Proto jsme do stanoviska zařadili i výsledky některých pokusů z posledních let. Část výsledků pokusů byla získána za podpory grantů NAZV QG Protože nám jde rovněž o ekologickou a ekonomickou stránku ochrany, aktualizovali jsme i v letošním roce historii ochrany a agrotechnické - preventivní zásady ochrany. Stanovisko v žádném případě nenahrazuje platný Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin, který vydává Státní rostlinolékařská správa. Chceme vám však touto cestou ulehčit a zjednodušit orientaci při výběru přípravků s uspokojivou účinností - odzkoušenou ve svazových poloprovozních pokusech anebo těch, které jsou již vámi odzkoušené a ověřené ve vlastní praxi (měřítkem zde je uspokojivý efekt a rozsah použití). Dáváme vám zde informaci i o přípravcích nově registrovaných nebo v registraci. Orientačně zde uvádíme i ceny (v jednotlivých regionech a akcích se mohou lišit), takže se při výběru budete moci rozhodovat nejen podle účinnosti, ale také podle ekonomiky ošetření. Stanovisko uvádí pouze základní, rámcové návody. Při aplikaci se musíte řídit platným Seznamem a údaji na etiketách, obalech nebo příbalové dokumentaci! Chceme vás opět upozornit i na to, že používání registrovaných přípravků (registrovaných kombinací) a registrovaných dávek, včetně správně vedené povinné evidence, je součástí kontrol dodržování zásad správné zemědělské praxe (cross-compliance) pro přiznání dotací. Proto je třeba vždy správně určit a zapsat proti jakému škodlivému činiteli je aplikace zaměřena. V případě potřeby neváhejte a kontaktujte svého regionálního agronoma. Přejeme vám další úspěšný rok při pěstování olejnin. OBSAH POUŽÍVANÉ VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY 2 MOŽNOSTI HUBENÍ PLEVELŮ V ŘEPCE 4 ŠKŮDCI ŘEPKY OLEJNÉ 17 REGULACE RŮSTU ŘEPKY OLEJNÉ 35 CHOROBY ŘEPKY OLEJNÉ 43 STIMULACE, LISTOVÁ HNOJIVA 49 SMÁČEDLA VHODNÁ DO ŘEPKY 55 REGULACE DOZRÁVÁNÍ 56 PŘEHLED NÁHRADNÍCH PLODIN PO OŠETŘENÉ A ZAORANÉ OZIMÉ ŘEPCE 60 1

4 POUŽÍVANÉ VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY Ceny přípravků jsou orientační podle ceníků 2012, ale mohou se podle regionů, odebraných množství a nabídkových akcí (balíčků), lišit. TERMÍN A OPAKOVÁNÍ APLIKACE PRZS - před zasetím plodiny se zapravením PRE - preemergentně - od zasetí do vzejití plodiny POST - postemergentně - po vzejití plodiny CPOST - časně postemergentně (TM) tank-mix - směs dvou a více přípravků Aplikace max. maximální počet aplikací OOP - ostatní ošetřené plochy U nových registrací je novinkou, že je rozšířen počet aplikací za celou sezónu do plodiny (př. na konkrétního škůdce/chorobu max. 1x, ale na konci etikety je dopsáno max. 3x za celou sezónu) POR přípravek na ochranu rostlin SOUBĚŽNÉ DOVOZY Svaz nemá žádné zkušenosti s přípravky označovanými jako souběžné dovozy přípravků podle 53 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči. Proto doporučujeme ošetření přípravky řádně zaregistrovanými a vyzkoušenými na našich členských podnicích. PROTIÚLETOVÁ OPATŘENÍ U POR* Do stanoviska jsme k přípravkům doplnili řadu omezení při jejich aplikacích. U sloupce SP1-SP2-SP3 např. modelově u insekticidních aplikací do řepky na jaře máme u přípravku Alfametrin - sérii čísel 10/5/3/0 m. Znamená to: 10 (vzdálenost v m od okraje bez použití protiúletových trysek)/5 (vzdálenost v m od okraje při použití protiúletových trysek s 50% redukcí úletu)/4 (vzdálenost v m od okraje při použití protiúletových trysek s 75% redukcí úletu)/0 (vzdálenost v m od okraje při použití protiúletových trysek s 90% redukcí úletu). Pozor: ochranné vzdálenosti se mohou lišit i mezi jarní a ozimou formou řepky! Výklad vět SPe1, SPe2, SPe3 se může v závislosti od doby registrace přípravku měnit. Výklad těchto vět a dalších je v stanovisku z prostorových důvodů omezen, a proto doporučujeme navštívit stránky kde se mohou všechna omezení nastudovat. Před aplikací přípravků pečlivě prostudujte etiketu přípravku. ZÁSADY OCHRANY VČEL Výňatky z VYHLÁŠKY č. 90/2002 Sb. ministerstva zemědělství ze dne 26. února 2002, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin. Další omezení a nové označení přípravků vyplývají ze ZÁKONA č. 326/2004. V současnosti se chystá novela vyhlášky o ochraně včel č. 327/2004, její doplněná verze č. 33/2012 je již v platnosti. Doporučujeme proto pěstitelům a zainteresovaným osobám tuto novelu sledovat a vznášet faktické připomínky před jejím přijetím. Mohlo by se stát, že zásadně ovlivní spektrum přípravků použitelných na ochranu porostů polních plodin. Rozdělení rostlin Kvetoucí porost: společenstvo rostlin v němž na jednom čtverečním metru jsou v době ošetření přípravkem průměrně více než dvě kvetoucí rostliny. Rostliny navštěvované včelami: kvetoucí rostliny nebo stromy a jiné dřeviny s výskytem medovice nebo jiných sladkých tekutin vylučovaných těmito rostlinami (dále jen medovice ). 2

5 Rozdělení přípravků Přípravky pro včely zvlášť nebezpečné (SPe8. nebo J) - nesmí být aplikovány na rostliny navštěvované včelami. Možné příčiny poškození včelstev: 1. úlet postřikové jíchy na kvetoucí necílové rostliny (javory, vrby, jívy) 2. zaplevelení ošetřovaného porostu kvetoucími pleveli 3. rozkvět ošetřené kultury (řepka) nebo plevelných rostlin v době trvání reziduální toxicity přípravku 4. reziduální zbytky v postřikovači Přípravky pro včely nebezpečné (SPe8 nebo Š) - nesmí být aplikovány v době, kdy včely létají: 1. na rostliny navštěvované včelami. 2. letecky na pozemcích, přes které probíhá hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země zrakem a sluchem. 3. lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny každého dne. Přípravky pro včely relativně neškodné (PR) přijatelné riziko - nemají v aplikaci legislativní omezení, ovšem jen pokud jejich použití plně respektuje podmínky stanovené v rozhodnutí o registraci a schválený návod k použití. Praxi lze doporučit i tyto přípravky aplikovat až po skončeném letu včel. Pozor! Při použití tank-mixu se škodlivost pro včely automaticky o stupeň zvyšuje = TM pro včely nebezpečný (SPe8), pokud není v etiketě napsáno jinak! Tabulka označení přípravků vzhledem k ochraně včel Zákon 326/2004 Stanovisko Klasifikace dle registru SPe8. J pro včely jedovatý (zvláště nebezpečný) SPe8 Š pro včely škodlivý (nebezpečný) N NK - - pro včely relativně neškodný použití přípravku se řídí vyhláškou 327/2004 Sb. přípravek není klasifikován (vyloučené zasažení včel) nevyžaduje klasifikaci EV - expozice necílových přípravků vyloučena PR přijatelné riziko U přípravků je potřeba rozlišovat první dvě kategorie jedovatosti přípravku, liší se jenom tečkou na konci a to: SPe8. - za účelem ochrany včel a jiných opylovačů aplikujte přípravek nejpozději 3 dny před kvetením, v době mimo letovou aktivitu včel. Úly musí být nejméně 5 dnů po aplikaci přípravku odvezeny nebo zakryty. SPe8 - za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí rostliny. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23 hodin. 3

6 MOŽNOSTI HUBENÍ PLEVELŮ V ŘEPCE Rozšíření a význam plevelů v řepce ozimé Řepka má poměrně silnou konkurenční schopnost vůči plevelům, avšak z důvodu letního výsevu, umožňujícího intenzívní vzcházení plevelů a nejdelší vegetační doby ze všech plodin, ji není schopna bez správně načasované ochrany uplatnit. Z hlediska dynamiky růstu a nástupu škodlivosti můžeme plevele v řepce rozdělit do několika skupin. Volba metod a prostředků ochrany musí být koncipována s cílem ochránit řepku před konkurencí plevelů s mnohdy rozdílnými ekologickými vlastnostmi, kvůli nimž se škodlivě uplatňují v různých obdobích vegetace a vyžadují specifický přístup při rozhodování o volbě ochrany a jejím správném načasování. Počátek vegetace Na počátku vegetace v podzimním období může způsobit nejvíce škod výdrol předplodin a plevele spodního patra. Mezi nejškodlivější druhy této skupiny patří ptačinec prostřední, rozrazil perský a břečťanolistý, violka rolní a trojbarevná, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, případně i některé další. Prakticky nemožné je v řepce účinné hubení violek. Vzhledem k vysokému podílu řepky a obilnin v osevních postupech se početnost violek stále zvyšuje, a zasluhuje proto zvýšenou pozornost nejen v řepce, ale především v jiných plodinách, kde jsou snadněji hubitelné. Na penízek rolní účinkují velmi dobře všechny přípravky obsahující ú.l. clomazone. Jarní a letní vegetace V jarní a letní části vegetace nastupuje škodlivost vzrůstnějších plevelů, které měly sice počáteční (podzimní) nárůst pokryvnosti pomalý, avšak v druhé polovině vegetace u nich začíná fáze dynamického prodlužovacího růstu a s ním spojené silné konkurenční schopnosti. Téměř ve všech oblastech je nutno počítat s výskytem svízele přítuly a větším či menším výskytem heřmánkovitých plevelů. Oba jmenované plevele jsou nejškodlivějšími druhy v řepce a ochrana proti nim musí být prováděna prakticky ve všech porostech. Ochrana proti svízeli tvoří základ ve všech porostech řepky a prakticky se nelze spolehnout na takovou možnost, že by se svízel na pozemku nevyskytnul. Heřmánkovité plevele se na rozdíl od svízele vyskytují ve škodlivé míře pouze na některých pozemcích a mnohdy bývají situovány jen do okrajových částí. V posledních několika letech se převážně v teplejších oblastech zvýšil výskyt a škodlivost máku vlčího a pochybného a úhorníku mnohodílného, které patří také k velmi vzrůstným a škodlivým plevelům s vysokým rozmnožovacím potenciálem. Vážnější problémy v ochraně nepůsobí pouze chundelka metlice, především z důvodu vysoké citlivosti prakticky ke všem používaným půdním herbicidům. Vytrvalé plevele, z nichž nejrozšířenější jsou pýr plazivý a pcháč rolní, bývají dlouhodobějším problémem v osevním postupu, jejich hubení v porostu řepky je nákladnější než v jiných plodinách, avšak při vyšším výskytu je ochrana proti nim účelná. Zvláště do okrajových částí pozemků pronikají některé dříve ruderální druhy - pelyněk černobýl, jedno - dvouletá locika kompasová a přezimující až dvouletý jedovatý plevel bolehlav plamatý. Potíží je, že tyto vytrvalé druhy (zvláště pcháč a pelyněk) regenerují a nastupují do vegetace poměrně pozdě na jaře, v době vysoké pokryvnosti řepky a herbicidní ochrana není proto snadná. Velmi často se lze setkat i s výskytem některých zástupců jarních plevelných druhů především merlíku bílého, laskavce ohnutého, opletky obecné a ježatky kuří nohy. Podzimní výskyt můžeme zpravidla tolerovat, neboť s příchodem prvních mrazíků tyto plevele zastavují růst a nepřezimují. K jarní vlně vzcházení dochází pouze v prořídlých porostech, často až po odkvětu, kdy už bohužel není ochrana možná a pozdní zaplevelení může velmi zkomplikovat sklizeň. V případě silného pozdního zaplevelení doporučujeme provést desikaci porostu před sklizní. Agrotechnická opatření proti zaplevelení porostu řepky Zařazení řepky v osevním postupu, termín výsevu a způsob zpracování půdy jsou 4

7 velmi významnými prvky v regulaci zaplevelení a bezprostředně ovlivňují jak zaplevelení, tak účinnost ochrany, neboť předurčují celou řadu souvisejících okolností: utváření zásoby semen plevelů výskyt zaplevelujících kulturních rostlin ze sklizňových ztrát předplodin půdní strukturu a vlhkostní poměry v půdě délku a využití meziporostního období obsah organické hmoty v půdě a množství posklizňových zbytků vzcházivost plevelů a jejich početnost vzcházivost řepky, její růst a konkurenční schopnost Herbicidní ochrana řepky proti plevelům podzimní ošetření Dávka vody u preemergentů má být dle vlhkosti půdy min l/ha, dávky doporučujeme nesnižovat ani při nedostatku času. Při tank-mixu se dávka jednotlivých komponentů snižuje. U půdních herbicidů (preemergentních) vlhkost půdy zvyšuje účinnost. U preemergentních herbicidů je snížená účinnost při hrudovitosti pozemku a nedostatku vláhy, ale i při velkém množství posklizňových zbytků, především při bezorebných systémech. Růstové herbicidy (listové) potřebují pro svou účinnost vyšší teplotu než 12 C. Proti jednoletým plevelům se převážně používají herbicidy preemergentní a předseťové se zapravením do půdy. Na těžkých půdách je vhodné používat vyšší hranici dávky herbicidů. Na lehkých půdách za mokra doporučujeme používat nefytotoxické herbicidy. Hlavní používané kombinace herbicidů v řepce Svízel Heřmánky Butisan Star Command 36 CS Butisan 400 SC Brasan 540 EC Teridox Reactor 360 CS Butisan Duo Galera podzim* Butisan Max * pro posílení účinnosti Galery podzim: na svízel v kombinaci s přípravkem clomazone na heřmánky je možné kombinovat s přípravkem metazachlor Další možné kombinace Svízel Heřmánky Butisan 400 SC Successor 600 Brasan 540 EC Autor Command 36 CS Fuego Cirrus Salsa 75 WG Commpas Sultan Pertus Quiz Reactor 360 CS Teridox Somero Rapsan 400 SC Butisan Duo, Max Raptor Pozor u části odrůd je při pozdním setí a vyšších srážkách zvýšená citlivost na některé herbicidy (viz Stanovisko k odrůdám). Svízel přítula je urputný plevel, používejte herbicidy, které jsou proti němu účinné v dané fázi růstu. Heřmánkovité plevele (ale i merlíky, rdesna, chrpy a jiné) lze hubit nejen před vzejitím řepky, ale také po vzejití (na podzim i na jaře, pokud to ovšem povětrnostní podmínky dovolí). Výdrol způsobuje velmi vážné škody již na podzim. Doporučujeme proto ošetřit jej zásadně hned ve fázi 2-4 listů. Na jaře se jedná již o nouzové řešení, které by mělo podchytit později vzešlý výdrol. Při etapovitém vzcházení výdrolu se osvědčuje dělená dávka graminicidu. Pýr je také nutné hubit na podzim, do jara je silnou konkurencí řepky. Pcháč lze chemicky hubit pouze po vzejití řepky. 5

8 Charakteristika herbicidů dle účinku Autor, Butisan 400 SC, Fuego, Rapsan 400 SC, Sultan 50 SC, Quiz - kořenový i listový příjem, spolehlivá účinnost při termínu aplikace od preemergentní až do fáze děložních listů plevelů, žádné nebezpečí pro následné plodiny, účinek na heřmánkovité plevele, hluchavky, ptačinec, rozrazil, úhorník, chundelku. Brasan 540 EC - příjem kořeny a klíčky plevelů, účinek na široké spektrum plevelů, zejména chundelku, svízel, heřmánky, úhorník mnohodílný, hulevník lékařský, hluchavku nachovou, kokošku, ptačinec, penízek a další. Pozor u mělkého setí (1 cm) a lehkých půd po silných srážkách může kvůli obsahu účinné látky Clomazone nastat dočasné vybělení. Proto doporučujeme minimální hloubku setí 2 cm a setí přednostně v první části agrotechnické lhůty. Butisan Duo - kořenový i listový příjem, spolehlivá účinnost ve fázi děložních listů plevelů, malá závislost na půdní vlhkosti, žádné nebezpečí pro následné plodiny, účinek na jednoleté jednoděložné, heřmánkovité plevele, penízky, kokošky kakosty, hluchavky, ptačinec, rozrazil, úhorník, chundelku, vedlejší účinek na výdrol obilnin. Butisan Star, Max Raptor - kořenový i listový příjem, spolehlivá účinnost ve fázi děložních listů plevelů, žádné nebezpečí pro následné plodiny, účinek na heřmánkovité plevele, hluchavky, ptačinec, rozrazil, úhorník, chundelku. Velmi účinný na svízele - nejlépe na klíčící. Butisan Max - kořenový i listový příjem, malá závislost na půdní vlhkosti, spolehlivá účinnost ve fázi děložních listů plevelů, žádné nebezpečí pro následné plodiny, účinek na kakosty, penízky, kokošky, heřmánkovité plevele, hluchavky, ptačinec, rozrazil, úhorník, chundelku. Velmi účinný na svízele - nejlépe na klíčící, vedlejší účinek na výdrol obilnin. Cirrus, Command 36 CS, Commpas, Pertus, Reactor 360 CS - základ pro kombinace, výborný zejména proti svízeli, velmi dobrý na kokošku pastuší tobolku a penízek rolní, ve vyšších dávkách i na další plevele. Pozor u mělkého setí (1 cm) a lehkých půd po silných srážkách může nastat dočasné vybělení, na těžších humózních půdách je vhodné využít horní registrovanou dávku 0,25 l/ha. Devrinol 45 F - dobrá účinnost na heřmánky, mák vlčí, ptačinec, hluchavky, výborný na některé trávy (chundelka, lipnice), potlačuje výdrol obilovin, variabilita aplikace, omezený výběr plodin v případě zaorání řepky. Galera - široké spektrum účinnosti proti dvouděložným plevelům ve fázi 1. páru listů plevelů, účinek na svízel, heřmánkovité plevele, chrpu, pcháč a další plevele, výdrol slunečnice, hrách, vojtěšku. Kombinace s Treflanem je vhodná na pozemky velmi silně ohrožené slimáky, podzimním suchem. Galera se aplikuje až je-li jisté, že porost přežil. Galera podzim POST, 3 účinné látky, selektivní k řepce, účinnost i na problematické plevele violka, kakost, vlčí mák, merlík, zemědým, pcháč, výdrol slunečnice a luskovin. Salsa 75 WG - kořenový i listový příjem. Herbicid se širokým aplikačním oknem - spolehlivě účinkuje na klíčící plevele až do fáze dvou pravých listů. V plné dávce hubí kakosty, heřmánky, ptáčinec, merlíky, úhorník a jiný brukvovitý plevel. Aplikace společně se smáčedlem Trend 90 od děložních lístků řepky na vyrovnané porosty (CPOST, POST v TM s partnery dle plevelního spektra). Nebo jako oprava PRE aplikací. Aplikace na již vzešlé porosty řepky. 6

9 Somero, Successor obsahuje zcela novou účinnou látku pethoxamid, která je přijímána přes kořeny, hypokotyl i listy plevelných trav a širokolistých plevelů, žádné nebezpečí pro následné plodiny, vhodný jako přerušovač do antirezistentních programů, účinek na chundelku, lipnici, heřmánkovce, heřmánky, rmeny, hluchavky, rozrazily, pomněnku rolní, ptačinec, úhorník, chrpu. V kombinaci s Commandem, Brasanem účinnost na svízel, penízek a violky či s Galerou účinnost na svízel, pcháč, merlíky, durman. Teridox 500 EC - spolehlivá účinnost až do fáze děložních listů plevelů, výborná selektivita k řepce, široké spektrum plevelů včetně účinku na heřmánkovité, chundelku, kokošku, hluchavky, laskavce, mák vlčí, merlíky, ptačinec, jílky, lipnici, zemědým, rozrazil, rdesna, výrazný vedlejší účinek na pýr, žádné omezení pro následné plodiny. Doporučené herbicidy a jejich kombinace pro podzimní ošetření ozimé řepky(s účinností na heřmánky i na svízel) Přípravek l/ha Kč/ha Poznámka AUTOR 1 + GALERA PODZIM 1 Autor lze zaměnit i za jiné přípravky s ú.l. metazachlor 1,2 + 0, dělená aplikace PRE Autor a POST Galera Podzim, široké spektrum plevelů jedno - a dvouděložných, violky, merlíky, kakosty - CPOST, tank-mix, flexibilní odplevelení po vzejití řepky BRASAN 540 EC + AUTOR 1,5 + 0,6 na těžké a 0,8 na lehké široké spektrum plevelů, na úhorník, na středních a lehkých půdách BRASAN + BUTISAN 1,5-1, SC 1 0, široké spektrum plevelů včetně svízele a brukvovitých plevelů BRASAN 540 EC + SUCCESSOR 600 1,25 + 1, (TM) PRE, široké spektrum plevelů včetně svízele a úhorníku - Successor max. 1x BRASAN 540 EC + SUCCESSOR 600 2,0 + 1,5-2, PRE, Brasan, CPOST, Successor - u silně zaplevelených pozemků úhorníkem mnohodílným na těžkých půdách BRASAN + SULTAN 50 SC 1,5 + 0,6 na těžké a 0,8 na lehké (TM) široké spektrum plevelů, na středních a lehkých půdách BRASAN + TERIDOX 500 EC (balíčková cena) BUTISAN DUO + REACTOR 360 CS (balíčková cena) 1,5 + 0, ,25 + 0, (TM), PRE, široké spektrum plevelů, 0,8 l Teridoxu při vyšším zaplevelení heřmánkem - Teridox max. 1x - TM, PRE, široké spektrum plevelů včetně svízele, heřmánků, kakostů a brukvovitých plevelů - Reactor - max. 1x 7

10 Přípravek l/ha Kč/ha Poznámka CIRRUS + GALERA PODZIM COMMAND 36 CS + AUTOR 0,15-0,2 + 0,3 0,15-0,2 + 1, (TM), PRE - dělená aplikace PRE Cirrus a POST Galera Podzim, - široké spektrum plevelů, vč. svízele, violek, brukvovitých plevelů CLOMAZONE + SALSA 75 WG + TREND 90 0,15-0, g + 0,1 % není v ceníku - dělená aplikace PRE clomazone a POST Salsa + Trend na podzim. Svízel, heřmánky, merlíky a jistota účinku na brukvovité plevele. BUTISAN CLOMAZONE pack (balíčková cena) 1,5 + 0, (TM), PRE, široké spektrum plevelů včetně svízele a brukvovitých plevelů COMMAND 36 CS + FUEGO 0,15-0,2 + 1, (TM), PRE COMMAND 36 CS + GALERA PODZIM 0,15-0,2 + 0, dělená aplikace - Command PRE a Galera POST po vzejití heřmánků SUCCESSOR ŘEPKA PACK (SUCCESSOR COMMAND 36 CS) nebo COMMPAS ŘEPKA PACK (SUCCESSOR COMMPAS) (balíčkové ceny) COMMAND 36 CS + SULTAN 50 SC 1,5 2,0 + 0,15-0,2 0,15-0,2 + 1, (TM) PRE široké spektrum plevelů včetně svízele, nová účinná látka pethoxamid - vhodný do antirezistentních programů Successor max. 1x (TM), PRE COMMAND 36 CS + TERIDOX 500 EC 0,15-0,2 + 2, (balíčková cena) - (TM), PRE, 2,25 l Teridoxu při použití na těžkých půdách nebo při vyšším výskytu heřm. plevelů - Teridox max. 1x COMMAND 36 CS + QUIZ 0,15 0,2 + 1,2 není v ceníku - (TM) PRE PERTUS + SOMERO 0,15 + 1, (TM) PRE široké spektrum plevelů včetně svízele, rdesen, úhorníků a kakostů, účinná látka pethoxamid - obě max. 1x 8

11 Přípravek l/ha Kč/ha Poznámka SALSA 75 WG + BUTISAN STAR + TREND 90 SOMERO + GALERA PODZIM SALSA 75 WG + GALERA PODZIM + TREND 90 REACTOR 360 CS + FUEGO 25 g ,1 % není v ceníku 1,5 + 0, g + 0,3 + 0,1% není v ceníku 0,15 + 1, (TM) CPOST (děložní až 2. pravý list řepky) - široké spektrum plevelů, posílení účinku na problematické plevele (kakosty, heřmánky, úhorník a jiný brukvovitý plevel) - dělená aplikace - Somero PRE a Galera POST - Somero max. 1x - (TM) POST (od 2. po 4. list řepky), na vzešlý plevel do 2. listu - široké spektrum - účinek zvláště na penízky, merlíky, svízel, heřmánky a jiný brukvovitý plevel - obě max. 1x - (TM), PRE - Reactor max. 1x REACTOR 360 CS + RAPSAN 400 SC SUCCESSOR GALERA PODZIM 0,15 + 1, ,5 + 0, TM, PRE - Reactor 360 CS max. 1x - dělená aplikace - Successor 600 PRE a Galera POST - Successor max. 1x BUTISAN STAR PRE, CPOST- bez ohledu na fázi řepky, - plevele maximálně do fáze děložních listů BUTISAN MAX 2, PRE, CPOST- bez ohledu na fázi řepky, - plevele maximálně do fáze děložních listů 9

12 10 Přípravek AUTOR (500 g metazachlor) BRASAN 540 EC (500 g dimetachlor + 40 g clomazone) BUTISAN 400 SC (400 g metazachlor) BUTISAN DUO (200 g metazachlor g dimethenamid ) Přehled vlastností herbicidů pro podzimní ošetření ozimé řepky (dávka dle registru) Dávka l, kg/ha (registr) Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám 1, PR OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda vyloučen PV + PO PR - 2, vyloučen PV + PO SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci 30 m od PV 5 m od necílových porostů 1x za tři roky na stejném pozemku; vyloučeny svažité půdy (ochr. vodních org.), 30 m od PV; 5 m od nezemědělské půdy aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor na hektar každý třetí rok na stejný pozemek 4 m od PV, neaplikovat metazachlor na stejném pozemku v celkové dávce (nebo děleně) 1 kg/ha ú.l. po dobu tří let Aplikace, působení a podmínky - PRE, CPOST - bez ohledu na fázi řepky, plevele do fáze děložních listů, cca 5-10 dnů po zasetí, systémový, rez týdnů, při dělené aplikaci - PRE + POST reg. dávka 1,0 + 1,2 l/ha - PRE do 3 dnů po zasetí, systémový, rez týdnů, pouze pro výsevy v první polovině agrotechnické lhůty, vlhká půda podporuje účinek přípravku. Při déletrvajícím suchu se účinnost přípravku snižuje. Důležitá je kvalitní příprava seťového lůžka, minimální hloubka setí 2 cm! - PRE, CPOST - bez ohledu na fázi řepky, plevele do fáze děložních listů, systémový, rez týdnů - PRE, CPOST - bez ohledu na fázi řepky, plevele maximálně do fáze děložních listů, systémový, rez týdnů

13 Přípravek Dávka l, kg/ha (registr) Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci Aplikace, působení a podmínky BUTISAN STAR (333 g metazachlor + 83 g quinmerac) aplikujte maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor na hektar každý třetí rok na stejný pozemek - PRE, CPOST - bez ohledu na fázi řepky, plevele maximálně do fáze děložních listů, systémový, rez týdnů 11 BUTISAN MAX (200 g metazachlor, 200 g dimethenamid-p, 100 g quinmerac) CIRRUS CS (360 g clomazone) 2, vyloučen PV + PO maximálně 1,0 kg účinné látky metazachlor na hektar každý třetí rok na stejný pozemek, neaplikujte quinmerac na stejném pozemku vícekrát než jednou za tři roky 0,15-0, PRE, CPOST - bez ohledu na fázi řepky, plevele maximálně děložní lístky, systémový - PRE - do 3 dnů po zasetí (registrován i do jarní řepky), systémový, rez týdnů, déšť i sluneční záření po aplikaci zvyšuje účinek COMMAND 36 CS (360 g clomazone) 0,15-0, PRE do 3 dnů po zasetí (registrován i do jarní řepky), systémový, rez týdnů, déšť i sluneční záření po aplikaci zvyšuje účinek COMMPAS (360 g clomazone) 0,15 0, vyloučen PV + PO ochranné pásmo 5 m od kraje pozemku - PRE - do 3 dnů po zasetí (registrován i do jarní řepky), systémový, rez týdnů, déšť i sluneční záření po aplikaci zvyšuje účinek max. 1x

14 Přípravek DEVRINOL 45 F (450 g napropamide) Dávka l, kg/ha (registr) 1,5 2,5 Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci Aplikace, působení a podmínky - PRZS se zapravením do 4 hodin, na hloubku 3 5 cm - PRE do dvou dnů po zasetí, působí jen na vzcház. plevele, nereg. do jarní řepky, systémový, rez. 24 týdnů, déšť po apl. zvyšuje účinek GALERA (267 g clopyralid + 67 g picloram) 0, POST od 3. listu řepky, plevele ve fázi 1 2 párů pravých listů, systémový, aplikace nad 10 C 12 GALERA PODZIM (240 g clopyralid + 80 g picloram + 40g aminopyralid) GAMIT 36 CS (360 g clomazone) FUEGO (500 g metazachlor) *MAX RAPTOR *v registračním řízení 0, ,15-0,25 není v ceníku 1, , vyloučen PV + PO 1x za dva roky na stejném pozemku; 1 m od okraje PRE vyloučen PV + PO Přípravek v registračním řízení 1x za tři roky na stejném pozemku; 30 m od PV; 5 m od nezemědělské půdy - pozemky s nízkým tlakem plevelů, korekce plevelů při selhání PRE aplikovaných herbicidů, POST, 3 účinné látky, selektivní k řepce, účinnost na problematické plevele violka, kakost, merlík, zemědým, pcháč, výdrol slunečnice, luskoviny, doporučené jen podzimní ošetření - PRE, CPOST bez ohledu na fázi řepky, plevele do fáze děložních listů, cca 5 10 dnů po zasetí, systémový, rez týdnů - PRE, CPOST - bez ohledu na fázi řepky, plevele maximálně do fáze děložních listů, systémový, rez týdnů

15 13 Přípravek *NERO (Pethoxamid 400 g/l clomazon 24 g/l) *v registračním řízení PERTUS (360 g clomazone) RAPSAN 400 SC (400 g metazachlor) QUIZ (500 g metazachlor) SALSA 75 WG (75 % ethametsulfuronmetyl) + TREND 90 (isodecylalkoholetoxylát) Dávka l, kg/ha (registr) Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda 3, , vyloučen PV + PO ,4 25 g + 0,1 % není v ceníku není v ceníku PR - vyloučen PV + PO vyloučen PV + PO SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci 8/4/4/4/m OP vodní rostliny 8/5/0/0 m OP necílové rostliny SPe2 5 m od okraje max. 1 kg úč. l. na ha každý třetí rok na stejný pozemek 1x za tři roky na stejném pozemku; 30 m od vodních toků; 5 m necílové rostliny 1 x za tři roky na stejném pozemku, 4 m od PV Aplikace, působení a podmínky - *v registračním řízení - PRE do 3 dnů po zasetí, systémový, rez týdnů, déšť i sluneční záření po aplikaci zvyšuje účinek - max. 1x - PRE, možno i CPOST, maximálně do fáze děl. listů plevelů, široké spektrum plevelů, nesnižovat dávku - PRE, CPOST bez ohledu na fázi řepky, plevele do fáze děložních listů, cca 5-10 dnů po zasetí, systémový, rez týdnů, při dělené aplikaci PRE + POST reg. dávka 1,0 1,2 l/ha Možné použití v TM s partnerem: - 1. CPOST - od děložních lístků řepky (metazachlor, quinmerac) - 2. POST od 2. pravého listu řepky (aminopyralid, klopyralid, pikloram) solo POST aplikace po PRE ošetření - vždy se smáčedlem Trend 90 na podzim - možný TM POST Salsa + graminicid

16 14 Přípravek SOMERO (600 g pethoxamid) REACTOR 360 CS (360 g clomazone) SUCCESSOR 600 (600 g pethoxamid) SULTAN 50 SC (500 g metazachlor) TERIDOX 500 EC (500 g dimethachlor) GALERA (267 g clopyralid + 67 g picloram) Dávka l, kg/ha (registr) Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci m od PV 0, vyloučen PV + PO 5 m od okraje m od PV 1, PR vyloučen PV + PO 1x za tři roky na stejném pozemku; 30 m od PV; 5 m necílové rostliny Přehled herbicidů pro jarní ošetření ozimé řepky (dávka dle registru) 0, Aplikace, působení a podmínky - PRE, možno i CPOST, maximálně do fáze děl. listů plevelů, nová ú.l. pethoxamid - vhodný do antirez. programů - max. 1x - PRE - do 3 dnů po zasetí (registrován i do jarní řepky), systémový, rez týdnů, déšť i sluneční záření po aplikaci zvyšuje účinek - max. 1x - PRE, možno i CPOST, maximálně do fáze děl. listů plevelů, nová ú.l. pethoxamid - vhodný do antirez. programů - max. 1x - PRE, CPOST - bez ohledu na fázi řepky, plevele do fáze děložních listů, cca 5-10 dnů po zasetí, systémový, rez týdnů, při dělené aplikaci PRE + POST reg. dávka 1,0 + 1,2 l/ha - PRE - do 3 dnů po zasetí, systémový, rez týdnů - max. 1x - POST - po otevření vegetace na jaře, teplota nad 10 C, do počátku větvení řepky, registrováno do jarní řepky, TM + Garlan Forte, Nurelle D, DAM 390 Poznámka: plevelné rostliny nesmí překrývat listová plocha řepky, jinak je postřik neúčinný. Omezení - vysvětlivky - str. 2

17 Aplikace - POST, - výdrol 2-4 listy - podzim, jaro - registrován do jarní řepky - POST, - výdrol 2-4 listy - podzim, jaro - POST, - výdrol 2-4 listy, pýr listy do 20 cm - podzim, jaro - nereg. do jarní řepky - na jednoleté trávy dávka 1,0 1,5 l/ha - jarní aplikace proti pýru max. do ½ dubna Přípravek Přehled graminicidů pro ošetření výdrolu a trávovitých plevelů v řepce (dávka dle registru) Účel použití Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 - SP2 - SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci AGIL 100 EC (100 g propaquizafop) výdrol lipnicovité 1 leté pýr 0,4-0,5 0,5-0,8 1,2-1, GARLAND FORTE (100 g propaquizafop) výdrol lipnicovité 1 leté pýr 0,4-0,5 0,5-0,8 1,2-1, GRAMIN (50 g chizalofopp-ethyl) výdrol lipnicovité 1 leté pýr podzim pýr jaro 0,7-1,0 1-1,5 2-2, pro včely škodlivý - - FOCUS ULTRA (100 g cycloxydim) 1 leté pýr a vytrvalé pl. 2,5 l jaro/ 4 l podzim POST, možná LA

18 Aplikace - POST, výdrol - do 3. listu obilnin: 0,5 l/ha - do 4. listu obilnin: 0,6 l/ha - výdrol ovsa: 0,7-0,8 l/ha - pýr - listy do 20 cm, podzim, jaro, - nereg. do jarní řepky - POST - max. 1x - POST, výdrol 2-4 listy - podzim, jaro - na jednoleté plevele dávka 1,0 1,5 l/ha - registrován do jarní řepky - POST, výdrol 2-4 listy, pýr - listy do 20 cm, podzim, jaro, nereg. do jarní řepky - POST, výdrol začátek odnožování, pýr - listy do 20 cm, podzim, jaro, nereg. do jarní řepky, na jednoleté trávy dávka 1,0 1,5 l/ha, jarní aplikace proti pýru max. do ½ dubna Přípravek Účel použití Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 - SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci FUSILADE FORTE 150 EC (150 g fluazifop- P-butyl) výdrol pýr 0, PR - 5 m od PV KERB 50 W (50 % propyzamide) lipnicovité, výdrol 1 kg vyloučen PV/PO 2 m od PV 16 PANTERA QT (40 g quizalofop- P-tefuryl) výdrol lipnicovité 1 leté pýr 0,7-1,0 1-1,5 2,25-2, PR - - STRATOS ULTRA + DASH (100 g cycloxidim) lipnicovité pýr podzim pýr jaro 1,0-1,5 4 2, TARGA SUPER 5 EC (50 g quizalofop- P-ethyl) výdrol lipnicovité pýr jaro 0,7-1,0 1,0-1, pro včely škodlivý - -

19 Agrotechnická opatření proti šíření škůdců v řepce Volba optimálního osevního postupu - max. 12,5 % řepky na OP, odstup min. 3-4 roky - omezení šíření chorob a škůdců. Likvidace plevelů u předplodiny. Minimalizovat sklizňové ztráty u předplodiny potlačení výdrolu. V případě zaorávky slámy zajistit její rovnoměrné drcení, rozmetení a zapravení nejlépe zaorání. Zaorávat řepková strniště důležité opatření proti vajíčkům slimáků, larvám a kuklám škůdců. Prostorová izolace nezakládat porost v těsném sousedství loňského řepkoviště. Výběr vhodných a odolných odrůd vůči houbovým chorobám. Porost zakládat na velkých honech (20 40 ha) nebo v blocích, pokud není kalamitní výskyt škůdců, lze využít Přehled výskytu škůdců v porostech řepky Škůdci řepky olejné okrajového efektu v náletu škůdců a ošetřovat jen porost na obvodu pozemku. Při rozhodování o ochranných opatřeních využívat signalizaci a prahové hodnoty výskytu škůdců. Podpora přirozených nepřátel škůdců: Výběr selektivních přípravků šetrných vůči necílovým organismům. Instalace čekanišť (posedy ve tvaru písmene T) pro dravce ochrana proti hrabošům. K podpůrným opatřením patří především nabídka potravy ve formě medovice či nektaru konkrétně ponechání malého množství mšic na kulturních rostlinách, nebo ponechání únosné míry zaplevelení (hostitelé mšic). Kvetoucí rostliny se snadno přístupným nektarem např. okoličnaté na okrajích pozemků jsou pro blanokřídlé parazitoidy důležitými zdroji potravy. Květilka 17

20 Podzimní škůdci Dřepčík olejkový (= řepkový) Psylliodes chrysocephala (L.) Popis škůdce: dospělci jsou 3 4,5 mm velcí, tmaví s modrým nebo zeleným leskem, skákavé nohy jsou většinou rezavě červené. Larvy jsou špinavě bílé, oligopódní (3 páry končetin a zřetelná hlava), na konci vývoje 7 8 mm velké. Popis poškození a cyklus: dospělci nalétávají do porostů řepky od konce září. Brouci škodí perforací listů řepky, poškození není však významné. Vajíčka jsou kladena jednotlivě do půdy k patám rostlin. Larvy se zavrtávají do řapíků nejčastěji srdéčkových listů, které prožírají. Žír pokračuje do kořenového krčku a báze lodyhy. Hlavní škody působí žír larev na podzim a brzy na jaře. Mírné počasí na podzim a v zimě podporuje napadení, samice kladou do poklesu teplot pod 5 o C. Rostliny s poškozenými srdéčky snadno vymrzají, listy žloutnou, vadnou a zahnívají. Později se zevnitř prožrané lodyhy řepky snadno lámou nebo podélně praskají. Nepřímá ochrana: škodlivý výskyt je lokální, ale postupně mírně narůstá. Dodržovat osevní postupy, včasný výsev, moření, likvidace úhorů a brukvovitých plevelů, podpora přirozených nepřátel (blanokřídlí). Kritické číslo: - 10 a více % napadené plochy brouků na žluté misce během dne - 3 larvy na rostlině v polovině listopadu Přímá ochrana: chemická ochrana se obvykle provádí od konce září do poloviny října na základě zjištěného náletu dospělců do porostu. Musí být provedena před kladením vajíček. Dřepčíci rodu Phyllotreta Popis škůdce: dospělci jsou 1,9 3,5 mm velcí, černí s kovovým leskem, někdy žluté proužky na krovkách. Tykadla jsou dlouhá nitkovitá, třetí pár nohou skákavý. Popis poškození a cyklus: dospělci nové generace se objevují na pozemku bezprostředně po zasetí ozimé řepky. Klíčním rostlinkám ožírají mělce pod povrchem půdy děložní lístky, rostliny nevzcházejí. U vzešlých rostlin vyžírají do listů mělké jamky nebo malé dírky 1 3 mm velké. Listy někdy mohou být hustě proděravělé tzv. dírkování (perforace). Kritické číslo: není stanoveno, škodí při vzcházení řepky za suchého teplého počasí. Přímá ochrana: ochranou je setí mořeného osiva v kombinaci s postřiky mladých rostlin insekticidy. Moření osiva však není 100% ochrana a postřik není registrován, ale je možné spojit s ochranou proti dřepčíku olejkovému. Škodlivost významně podporuje teplé a suché počasí v době setí a vzcházení, kdy poškození může vést až k zaorání porostů. Krytonosec zelný Ceutorrhynchus pleurostigma Popis škůdce: dospělci jsou 2,3 3,1 mm velcí, šedočerně zbarvení. Typická je hlava s výrazným noscem a lomenými tykadly. Larvy jsou bělavé, beznohé s tmavou hlavou, před kuklením 4 5 mm velké. Popis poškození a cyklus: na ozimé řepce se vyskytuje tzv. podzimní kmen. Dospělci se objevují v porostech řepky od konce srpna a v porostech unikají pozornosti. Létají pravděpodobně v noci a přes den se skrývají mělce v půdě. Vajíčka jsou kladena na hypokotyl rostlin a vyvíjející se larvy způsobují tvorbu malých i velkých hálek. Poškozená pletiva namrzají, praskají, zahnívají a dochází k rozvoji houbových chorob, potlačenému růstu a nouzovému dozrávání. Nepřímá ochrana: osevní postupy, časný výsev, moření osiva. Kritické číslo: není stanoveno. Přímá ochrana: výskyt v jednotlivých letech silně kolísá. Kolem roku 2000 bylo napadeno v porostech až 80 % rostlin, v posledních letech je výskyt významně menší. Podle našich zkušeností je ochrana obtížná. Doporučuje se kombinace účinného insekticidního mořidla s postřiky perzistentními insekticidy koncem září. Přesto účinnost nebývá vysoká. Vzhledem k nepatrnému ovlivnění výnosu i při silném výskytu není potřeba cílenou ochranu v našich podmínkách provádět. 18

21 Květilka zelná Delia radicum Popis škůdce: dospělci jsou okolo 6 mm velcí a připomínají štíhlejší mouchu domácí. Bělavé larvy jsou beznohé a bezhlavé, 7 8 mm velké. Popis poškození a cyklus: tato květilka má během roku tři generace. V našich podmínkách je považována za závažného škůdce brukvovité zeleniny. V zahraničí však významně poškozuje i ozimou řepku. Dospělci kladou vajíčka na půdu v blízkosti rostlin. Larvy u rostlin ožírají jemné kořínky, později vyžírají chodbičky v kořenovém krčku, které zasahují až do lodyhy. Mladé poškozené rostliny na podzim mají modročervené lístky a rostliny lze lehce z půdy vytáhnout. Za sucha vadnou rychleji než rostliny nepoškozené a mohou být snadno napadeny houbovými chorobami. Za suchého jara nutno ještě počítat s dalším poškozením i mírně poškozených rostlin, protože vytvořené náhradní kořínky nemohou nahradit původní kůlový kořen. Larvy se však pravidelně vyskytují i na kořenech vzrostlých rostlin v květnu a v červnu. Silně poškozují povrch kořenů a předpokládá se, že rostliny mohou být napadány nebezpečnými půdními houbovými chorobami, které způsobují nouzové dozrávání. Význam této mouchy se u nás zvyšuje. V současnosti je její výskyt ve všech regionech kolísavý. Poškození kořenů larvami, zjištěné na jaře 2012, bylo častou příčinou napadení kořenů chorobami a vymrzání. Přímá ochrana se neprovádí a není prakticky možná vzhledem ke stálému výskytu této mouchy v porostu. Nově bylo registrováno mořidlo, které je na larvy květilky účinné. Pilatka řepková Athalia rosae (L.) Popis škůdce: dospělci tohoto blanokřídlého hmyzu jsou 6 10 mm velcí. Hlava je černá, lesklá, hruď je červenožlutá s černou kresbou, zadeček žlutý až oranžově žlutý. Larva je oligopodní housenice, tělo je válcovité se 3 páry hrudních nohou a 7 páry panožek. Velikost před kuklením je okolo 18 mm. Mladé housenice jsou šedavé až šedozelené, později larvy tmavnou a vytvářejí se dva podélné žlutavé proužky na bocích těla. Před kuklením jsou housenice až modročerné. Popis poškození a cyklus: na ozimé řepce se vyskytuje a škodí 3. generace. Housenice poškozují žírem listy a srdéčka. Jejich význam zatím není plošně velký, ale ohniskovitě mohou způsobit významné poškození založených porostů. Jejich výskyt trvale pomalu stoupá a podporuje ho především nadprůměrně teplý průběh léta. Nepřímá ochrana: likvidace brukvovitých plevelů, kvalitní likvidace sklizňových zbytků, podpora přirozených nepřátel. Kritické číslo: 1 a více housenic na jednu rostlinu. Přímá ochrana: včasný postřik pyretroidy, starší instary jsou relativně méně citlivé. Osenice polní Agrotis segetum Popis škůdce: motýli jsou v rozpětí křídel mm velcí, zbarvení hnědé nebo šedohnědé s nevýraznou kresbou. Housenky jsou lysé, před kuklením jsou velké až mm. Při vyrušení se stáčí. Popis poškození a cyklus: na ozimou řepku kladou samičky vajíčka během celého podzimu. Housenky 1. a 2. generace poškozují nadzemní části rostlin, ale malé otvory bývají často přehlédnuty. Starší housenky žijí v půdě a silně poškozují podzemní části rostlin a srdéčka. Mohou způsobit mimořádně významné škody vedoucí k zaorání porostů. Výskyt a škodlivost postupně narůstá. Výskyt podporuje suchý a teplý podzim následující po chladnějším a vlhčím létě. Způsobují lokálně významné škody. Let motýlů několika druhů osenic je pravidelně monitorován SRS a zveřejňován na internetu (www.srs.cz). Na listech mohou škodit rovněž žírem housenky můry gama (Autographa gamma), můry zelné (Mamestra brassicae) a můry kapustové (Lacanobia oleracea). Tyto housenky však nepoškozují podzemní části rostlin. Ochranou jsou běžné insekticidní postřiky. Kritické číslo: není stanoveno. Přímá ochrana: ochranu běžnými insekticidy je nutno provádět v době, kdy housenky žijí na nadzemních částech rostlin (housenky max. 2. vývojového stupně vel. okolo 10 mm). Později je ochrana málo účinná a je nutno použít insekticidy s dlouhodobým hloubkovým účinkem (housenky velké až 5 cm jsou přes den v zemi a jsou postřikům odolné). Proti osenici je na žádost SPZO zaregistrován přípravek NURELLE D. 19

22 Moření osiva řepky S výrazným nárůstem osevních ploch řepky podíl mořených osiv začal významně stoupat a přibližuje se hodnotám obvyklým v řepkařsky vyspělých zemích západní Evropy, kde se certifikované osivo řepky moří stoprocentně. Existují různé názory na nezbytnost, užitečnost, resp. riziko používání mořených osiv řepky ozimé. Podle mnoha informačních zdrojů, včetně vlastních pokusů, je však zřejmé, že klady nad zápory převažují. Bez diskuse hraje moření pozitivní úlohu u řepky jarní, kde bývá tlak škůdců pravidelně enormní. Bez použití mořidla mladé rostlinky často ani nevzejdou a jsou ničeny při klíčení přímo v půdě. Moření dosti výrazně zvyšuje cenu osiva, při současných koncentracích pěstování řepky se však v mnoha případech stává nezbytností. Přesto je vhodné, aby osivářské firmy i nadále nabízely alespoň některé odrůdy nemořené pro ty zemědělce, kteří ho budou preferovat. Ani mořené osivo není 100% ochranou, nutno kombinovat s postřikem! U mořeného osiva snížit výsevek na dolní hranici doporučeného rozpětí!! Přehled registrovaných mořidel do řepky, podle nového nařízení EU se mohou mořidla na bázi neonikotinoidů používat pouze do Přípravek OP II, vodní organizmy Účinek a dávkování dle registru SRS CRUISER OSR (280 g thiamethoxam + 8 g fludioxonil + 33,3 g metalaxyl- M) CHINOOK 200 FS (beta-cyfluthrin + imidacloprid) ELADO FS 480 (clothianidin + beta-cyfluthrin) MODESTO (400 g clothianidin + 80 g betacyfluthrin) VITAVAX 2000 (200 g carboxin, 200 g thiram) za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 2 m vzhledem k povrchové vodě - fungicidní ochrana: proti chorobám přenosných půdou fuzariózy, plíseň zelná, půdní houby r. Pythium, kořenomorka, proti chorobám přenosných osivem fómové černání krčku řepky (primární infekce), čerň řepková (primární infekce) insekticidní ochrana při klíčení a vzcházení: dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový, houbové choroby, krytonosec zelný (upraveno dle registru) insekticidní ochrana při klíčení a vzcházení: dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový, krytonosec zelný (upraveno dle registru) kontaktní a systemický účinek i fumigační doporučujeme kombinovat s fungicidním mořidlem insekticidní ochrana při klíčení a vzcházení rostlin: dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový, krytonosec zelný, květilka zelná, kontaktní a systemický účinek i fumigační, doporučujeme kombinovat s fungicidním mořidlem registrován i do hořčice proti dřepčíkům rodu Phyllotreta insekticidní ochrana při klíčení a vzcházení rostlin: dřepčíci rodu Phyllotreta, dřepčík olejkový, krytonosec zelný, účinek i na květilku zelnou, kontaktní a systemický účinek (i fumigační), doporučujeme kombinovat s fungicidním mořidlem registrován i do hořčice proti dřepčíkům rodu Phyllotreta fungicidní ochrana: proti chorobám přenosných osivem i půdou fómové černání krčku řepky (primární infekce), čerň řepková (primární infekce) a dále komplex houbových chorob 20

23 Aplikace, vedl. účinek - nad 0,15 l/ha pro včely nebezpečný max. 1x - IOR a BO omezeně - max. 4x - dotykový i požerový účinek - kapsulovaná formulace - max. 2x - max. 2x - nad 0,15 l/ha pro včely nebezpečný max. 1x - dotykový i požerový účinek max. 2x 21 Škůdce Doporučený přípravek Dřepčíci DECIS Mega (50 g deltamethrin) KARATE se ZEON technologií 5 CS (50 g lambda-cyhalothrin) MARKATE 50 (50 g lambda-cyhalothrin) Dávka l, kg/ha Insekticidní ochrana řepky proti hmyzím škůdcům na podzim Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám 0,1 0, SPe8 OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda Neaplikovat na kvetoucí porosty, plevele. Aplikovat po ukončení letu. 0, , SP1 -SP2 -SP3 podzemní (PO), povrchová voda (PV), vodní organizmy, rostliny, členovci 4 m od PV; 2 m od OOP (členovci) 10 m od pole, 20 m od vinic, 50 m od chmelnic, nad 50 m od sadů 5 m od OOP (členovci) NEXIDE (60 g gamma-cyhalothrin) 0,06-0, m od PV; 5 m od OOP (členovci) RAPID (60g gamma-cyhalothrin) 0,06-0, m od PV; 5 m od OOP (členovci) Pilatka řepková DECIS Mega (50 g deltamethrin) NEXIDE (60 g gamma-cyhalothrin) 0,1 0, SPe8 Neaplikovat na kvetoucí porosty, plevele. Aplikovat po ukončení letu. 0, m od PV; 2 m od okraje ošetř. pozemku (členovci) 4 m od PV; 5 m od okraje ošetř. pozemku (členovci)

24 - max. 2x Aplikace, vedl. účinek - za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m - max. 2x - max. 2x - dotykový i požerový účinek - max. 2x - na housenky 1. a 2. vývojového stupně, - max. 1x - zaregistrováno na žádost SPZO Škůdce Doporučený přípravek Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní (PO), povrchová voda (PV), vodní organismy, rostliny, členovci Pilatka řepková RAPID (60 g gamma-cyhalothrin) VAZTAK ACTIVE (50 g alfa-cypermethrin) 0, ,3 204 SPe8-4 m od PV; 5 m od OOP (členovci) 10/5/4/4 od PV (vodní org.) 30/10/3/0 od necílových org. 22 Krytonosec zelný RAPID (60 g gamma-cyhalothrin) NEXIDE (60 g gamma-cyhalothrin) 0, , m od PV; 5 m od OOP (členovci) 4 m od PV; 5 m od OOP (členovci) Osenice * NURELLE D (500 g chlorpyrifos, 50 g cypermethrin) 0,6 441 SPe8. - neaplikovat na svažitých pozemcích ( 3 o ) jestli jsou blíž jak 3 m od PV, 4 m od OOP; * Za účelem ochrany včel a jiných opylovačů aplikujte přípravek nejpozději 3 dny před kvetením, v době mimo letovou aktivitu včel. Úly musí být nejméně 5 dnů po aplikaci přípravku odvezeny nebo zakryty. Omezení - vysvětlivky - str. 2.

25 Ochrana proti slimákům a plžům Slimákovití (Limacidae), slimáčkovití (Agrolimacidae), plzákovití (Arionidae) Popis škůdce: škodlivé druhy plžů patří do čeledí, u kterých je silně redukována ulita. Plži jsou oboupohlavní živočichové, kteří kladou vajíčka. Vývoj je přímý a u některých druhů je i víceletý. V příhodných podmínkách je schopnost rozmnožování obrovská. Popis poškození a cyklus: u ozimé řepky škodí nejvíce drobní slimáčci. Poškozují ozimou řepku na podzim silným žírem od vzcházení až do trvalého snížení teploty. Ve dne se zdržují především v půdě, proto je obtížné je v porostech včas zjistit. Při přemnožení mohou způsobit škody vedoucí k zaorání porostů. Méně škodí, spíše pouze na okrajích pozemků, velké druhy, např. hnědooranžový slimák Arion lusitanicus (plzák španělský). Kolem roku 2000 došlo v ČR k mimořádně silnému přemnožení jmenovaných druhů, které bylo ukončeno mrazivou zimou a následným horkým a suchým létem v roce V roce 2009 a 2010 byl jejich výskyt opět vysoký. Pro slimáky je příznivé teplé a vlhké počasí v létě a na podzim, které prodlužuje žír a kladení vajíček. Jejich výskyt rovněž podporuje zvyšující se kyselost půdy a minimalizační technologie, zanechávající hrudovitou půdu s nezaoranými rostlinnými zbytky. V případě delšího trvání příznivých podmínek je nutno počítat s opětovným namnožením těchto škůdců. Jejich aktivita přestává při poklesu teplot pod 5 o C a během sucha. Suchá a mrazivá zima silně decimuje populaci. Nepřímá ochrana: správná agrotechnika, kvalitní příprava půdy (hrudovitost, posklizňové zbytky), udržování úhorů, pravidelná péče o travní porosty, podpora predátorů. Kritické číslo: 2-3 jedinci na 1 m 2. Přímá ochrana: aplikace granulovaných návnad (minimálně na okrajích pozemků) při prvních zjištěných vyšších výskytech. Ošetření doporučujeme při výskytu 2-3 jedinců pod nástrahou o velikosti 0,25 m 2 (deska umístěná na pozemek po přípravě půdy nebo po zasetí, slimáci se pod ni stahují na noc). Toto je důležité zvláště při suchém podzimu, kdy řepka pomalu roste a nám se zdá, že nevzchází - přitom jsou požrány hned vzcházející rostlinky. Vhodné je dvojí ošetření moluskocidem poloviční dávkou, při kalamitním výskytu dávku nutno zvýšit. Důležité je ošetření zejména okrajů polí, v okolí neudržovaných ploch, pastvin, luk a stinných částí pozemku. Na rizikových stanovištích je vhodné aplikovat moluskocidy již k předplodině. Při zaorávce slámy se riziko zvyšuje. Přehled přípravků proti slimákům a plžům v řepce Přípravek kg/ha Kč/ha SP1 -SP2 -SP3 omezení neaplikovat na MESUROL svažitých pozemcích SCHNECKENKORN ( 3 ) jestli jsou (4 % methiocarb) okraje poz. blíž jak 4 m od PV VANISH SLUG PELLETS (4 % metaldehyd) *METAREX INOV (4% metaldehyd) *v registračním řízení Poznámka - aplikovat před vzejitím řepky či při prvních příznacích napadení (max. 5 kg dle registru), max. 2x - aplikovat před vzejitím řepky či při prvních příznacích napadení (max. 30 kg dle registru) - aplikovat před vzejitím řepky či při prvních příznacích napadení (vysoká kvalita a trvanlivost granulí) 23

26 Ochrana řepky proti hrabošům a ostatním polním hlodavcům Rozvoji hrabošů napomáhá: bezorebný systém, zaorávka slámy, ponechání posklizňových zbytků a starých stohů, značné procento TTP, neošetřené strouhy a meze a vhodné klima (suchá a mírná zima, souvislá sněhová vrstva, suchý podzim). Agrotechnika (orba, likvidace posklizňových zbytků), ošetřování mezí a TTP, nenechávat ladem půdu, likvidace starých stohů. Nepřímá ochrana: predátoři, vytváření stávanišť - berliček pro dravce. Přímá ochrana: aplikace rodenticidů. Při aplikaci rodenticidů nesmí dojít k hromádkování, pásování (pruhování), aplikaci na holou půdu bez vegetace nebo na cesty. Po aplikaci nesmí dojít k nedodržení předepsaného odstupu od následné práce. Snížení účinku rodenticidů způsobuje vlhko, rosa, déšť, vlhké porosty. Místy se používá aplikace v papírových domečcích a nebo v plastových lahvích. Přehled přípravků proti hrabošům a ostatním polním hlodavcům Přípravek l, kg Kč/ha Poznámka DELICIA GASTOXIN (56,8 % fosfid hlinitý) 1 2 tabl. na 1 noru není v ceníku - nástrahy nesmí být volně pohozeny na pozemku, nutná aplikace do nor! (reg. na hraboše polního, hryzce vodního, křečka polního) - možnost samovznícení po zvlhnutí STUTOX I (5 % fosfid zinku) 5,0 kg/ha nová registrace - ošetření ohnisek (5 kg), (reg. na hraboše polního), stará registrace - dávka 10 kg jen do spotřebování zásob návnada, opakovaně lze použít až za 1 měsíc, ve výjimečných případech i dříve - 48 hodin po zákroku a splnění limitujících podmínek - přípravkem lze ošetřovat po celý rok LANIRAT MICRO (bromadiolone) 5-10 kg/ha 5 g na noru použití jen na nezemědělské půdě lesní školky atd., plošně při středním, silném a velmi silném výskytu - den před aplikací zašlapte všechny nory, aplikujte do nově otevřených nor (reg. na hraboše polního) Jarní škůdci řepky Krytonosec řepkový - Ceutorrhynchus napi Krytonosec čtyřzubý - Ceutorrhynchus pallidactylus Popis škůdce: dospělci jsou dlouzí 3-4 mm, tělo je zavalité, hlava je typická dlouhým noscem a lomenými tykadly. Zbarvení je jednobarevně šedé. Bělavá larva je beznohá s výraznou tmavou hlavou (apodní eucephalní), rohlíčkovitě prohnutá. Před kuklením je až 5 mm velká. Velmi podobný je krytonosec čtyřzubý. Dospělci jsou menší a světle šedě zbarvení. Na začátku krovek za štítkem je zřetelná bílá, rozpitá skvrnka. Chodidla a tykadla jsou rezavě žlutá. Popis poškození a cyklus: dospělci obou druhů se objevují v porostech řepky záhy na jaře. Po krátkém nevýznamném žíru na listech kladou samičky vajíčka do stonků pod vegetační vrcholy a larvy prožírají stonky a řapíky listů. U řepky se napadení projeví deformací a praskáním stonků, které jsou zevnitř prožrané, s množstvím larev a rezavě hnědého trusu. Poškozené rostliny jsou častěji napadány houbovými chorobami. Rostliny jsou menší s malým květenstvím a snadno se lámou. 24

27 Význam: patří k nejvýznamnějším škůdcům řepky. První škodlivé výskyty byly zaznamenány počátkem 90. let minulého století a porosty poškozují pravidelně každým rokem. Jejich význam stále stoupá. Nepřímá ochrana: vysoká výživa (N) podporuje, větší plochy, osevní postupy, přípravky šetrné vůči přirozeným nepřátelům. Kritické číslo: brouci přilétají do porostů při teplotě kolem 6-9 C, zralostní žír (pol. března) 1 brouk na 40 rostlin 4-6 brouků na 1 žlutou misku za 3 dny (krytonosec řepkový) 12 brouků za 3 dny na jednu žlutou misku (krytonosec čtyřzubý) 2 brouci za 3 dny na lepový pás (Dow) Přímá ochrana: účinné chemické ošetření musí být provedeno před kladením vajíček, což bývá od druhé poloviny března. Vzhledem k dlouhému období kladení je nutné použít přípravky s dlouhým reziduálním účinkem, někdy se musí ošetření opakovat. Blýskáček řepkový - Meligethes aeneus Popis škůdce: dospělci jsou 2-2,5 mm velcí, ovální s krátkými paličkovitými tykadly. Popis poškození a cyklus: v období tvorby poupat při teplotách okolo 13 C se dospělci blýskáčků hromadně stěhují na porosty ozimé řepky a žírem ničí nerozevřená poupata. Malá poupata sežírají zcela, do větších se vžírají ze strany a vyžírají vnitřek. Poškozená poupata opadávají. Největší škody vznikají za chladného počasí v době nasazování poupat. Vajíčka jsou kladena do květů, larvy se živí pylem a prakticky neškodí. Blýskáček patřil k velmi významným škůdcům řepky, v minulosti se jeho význam mírně snižoval. V letech 2008, 2009 a zřejmě i v letošním roce se v některých regionech začala projevovat jeho rezistence k některým pyretroidům, a proto může opět způsobovat výrazné škody. Nepřímá ochrana: osevní postupy, časně zakvétající odrůdy, likvidace brukvovitých plevelů, větší plochy, ochrana přirozených nepřátel. Kritické číslo: 1 brouk na 1 květenství (přilbovitě kryté květy), později 2-3 brouci na květenství. Přímá ochrana: chemické ošetření je nutno provést před květem nebo na počátku květu. Při aplikaci přípravků je nutno dbát na ochranu včel. Krytonosec šešulový - Ceutorrhynchus obstrictus Popis škůdce: dospělci krytonosce šešulového jsou 2,5-3 mm velcí a jsou nejmenší ze všech běžně se vyskytujících krytonosců. Zbarvení je jednobarevně šedé. Bělavá beznohá larva s výraznou hlavou (apodní eucephalní) je rohlíčkovitě zahnutá, před kuklením je 3-4,5 mm velká. Popis poškození a cyklus: dospělci krytonosce šešulového se objevují v porostech v období začátku květu, teplé počasí je aktivuje. Nejdříve se nalézají na okrajích, později v celé ploše (využijte okrajového efektu k ochraně). Samičky kladou po 1 vajíčku do šešule, do stejné šešule může klást i více samic. Šešule se činností larviček deformují, ale neotvírají se. Podle našich pozorování je škodlivost tohoto dříve obávaného škůdce minimální, přestože se vyskytuje často ve velkém množství. Nepřímá ochrana: časně kvetoucí odrůdy, osevní postupy, větší plochy, ochrana přirozených nepřátel. Kritické číslo: 1 brouk na jednu rostlinu. Přímá ochrana: ošetření pyrethroidy, možné spojit s fungicidní ochranou. Bejlomorka kapustová - Dasineura brassicae Popis škůdce: dospělci bejlomorky kapustové jsou pouze 1,5-2 mm velcí. Podobá se malému komárku a od podobných neškodných druhů se liší dlouhýma nohama a tykadlama. Bělavé drobné larvy se vyvíjejí v šešulích často ve velkých množství. 25

28 Popis poškození a cyklus: v posledních letech se stala nejzávažnějším škůdcem ozimé řepky bejlomorka kapustová. První výskyty bejlomorky kapustové bývají zaznamenány na přelomu dubna a května. Samičky se pohybují v okolí květů a šešulí řepky. Maximum jejich výskytu bývá v poledních a odpoledních hodinách za bezvětrného slunečného a teplého počasí. Žijí jen velmi krátce 1-3 dny. Oplodněné samičky vyhledávají ke kladení i mechanicky nepoškozené šešule prakticky všech velikostí, i když dávají přednost mladým šešulím do 3 cm. Larvy enzymaticky rozpouští stěnu šešule. Šešule se deformuje, praská a semena vypadávají. Šešule se otevírají a larvy je před kuklením opouští a kuklí se v zemi v hloubce maximálně do 5 cm. Doba kuklení trvá 5-15 dní. Vývoj jedné generace tak trvá maximálně 3-4 týdny. Druhá generace se tedy objevuje v závislosti na teplotě na přelomu května a června. Druhá generace bývá krát početnější než první. Dospělci i této druhé generace podle našich pozorování kladou vajíčka i do velkých mechanicky nepoškozených šešulí a dále zvyšují škody. Nepřímá ochrana: osevní postupy, likvidace brukvovitých plevelů, větší plochy, zaorávání řepkových strnišť (minimalizace nezapraví kukly do dostatečné hloubky), podpora parazitoidů. Kritické číslo: jedna samička na 4 rostliny (velmi obtížné stanovení vzhledem k velikosti). Přímá ochrana: ochrana je složitá a využívá se obvykle kombinací různých přípravků s rozdílným mechanismem účinku. Při ochraně je třeba dbát na ochranu včel. Na základě dvouletých pokusů je možno doporučit postřik proti bejlomorce systémovými přípravky (Biscaya, Calypso nebo Mospilan) při odkvétání nebo i později. Rozdíl v účinnosti v době plného květu a v době odkvétání je závislý hlavně na průběhu teplot a náletu bejlomorky, jak bylo vidět v roce 2006 i Podle výsledků Ing. Kazdy omezilo výrazně škodlivost bejlomorky také použití pomocných látek na bázi nitrofenolátů, které mají stimulační účinek. Vzhledem k průběhu počasí a růstové fázi řepky je možné za jistých okolností použít i přípravky ze skupiny pyretroidů (vzhledem k jejich krátké době účinnosti a rozvleklého náletu imág bejlomorky). Mšice zelná - Brevicoryne brassicae Popis škůdce: většinou šedé mšice o velikosti 2-3 mm. Popis poškození a cyklus: na nadzemních částech, zejména na šešulích se objevují nápadné kolonie mšice zelné. V koloniích se vyskytují okřídlení i bezkřídlí jedinci, kteří se mohou při teplém a mírně vlhkém počasí rychle množit a šířit na okolní rostliny. Posátá pletiva se deformují, šešule žloutnou a dále se nevyvíjejí. Rostliny i okolní půda jsou pokryty šedavým voskovým výpotkem a sladkou medovicí. Tato medovice může být živným mediem pro různé typy černí, které dále poškozují rostliny. Jednotlivé rostliny, zejména na okrajích porostů, mohou být silně napadeny a poškozeny. Význam: větší množství poškozených rostlin je velmi vzácné a mšice prakticky nezpůsobují žádné významné snížení výnosu. Větší význam mají na jarní řepce. Přímá ochrana: chemická ochrana v té době je ve vzrostlých porostech obtížná a provádí se jen ve výjimečných případech. Doporučená kombinace a zásady ochrany na jaře Aplikace proti krytonoscům musí být provedena včas - ihned po oteplení - pozdní aplikace jsou neúčinné a zbytečně vynaložené peníze. Aplikace proti blýskáčkovi časná zelená poupata, zabírá i na poslední krytonosce pozdní - na počátku květu, zabírá i na první šešulové škůdce Antirezistentní opatření při ochraně proti blýskáčkovi viz mapka a doporučení na straně 27. Aplikace proti šešulovým škůdcům - v květu i odkvétání (výhodné jsou kombinace). 26

29 Ochranu proti škůdcům v jarním období doporučujeme kombinovat s DAM, listovými hnojivy nebo stimulátory růstu. Pozor, doporučujeme míchat jen ověřené a povolené kombinace a znát jejich účinek na včely. Nezapomeňte, že u tank-mixů se automaticky zvyšuje stupeň nebezpečí pro včely. V případě potřeby rychlého zásahu vůči škůdcům je třeba volit pyretroidy jsou levnější a působí okamžitě. U mnoha škůdců záleží více na načasování aplikace než na druhu a ceně přípravku. U přípravků s rozpětím registrované dávky doporučujeme, zvláště u blýskáčka, použít horní hranici - maximální dávku přípravku. Přípravek aplikujte jen v rozmezí doporučených teplot, jinak je neúčinný. Pyretroidy aplikovat pod 25 C. Neonikotinoidy (Biscaya, Calypso, Mospilan, Proteus) se vyznačují dlouhým reziduálním účinkem (dlouhá ochrana), systemickým účinkem a účinkem při vyšších teplotách. Doporučené registrované insekticidy pro ošetření rezistentních populací blýskáčka k PII skupiny Skupina Přípravek Dávka Poznámky indoxacarb Avaunt 15 EC 0,17 Blýskáček řepkový * neonikotinoidy Biscaya 240 OD 0,3 neonikotinoidy Mospilan 20 SP 0,08-0,1 organofosfáty Reldan 22 1,5-2,0 pymetrozine Plenum 0,15 Mavrik 2 F 0,2 pyretroidy I Trebon 10 F 0,4 pro zvýšení účinku doporučujeme přidat smáčedlo, 350 l jíchy na ha a tlak 3,5 bar, je nutné prostříknout celý profil * doporučujeme střídat přípravky jednotlivých skupin Tabulka s citlivostí populací blýskáčka k pyretroidům II skupiny Zdroj: Ing. Gerhard Herda, Ph.D. 27

30 Přehled hlavních insekticidů na jarní škůdce ozimé řepky Škůdce Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda Omezení SP1 - SP2 - SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci OL Aplikace, vedlejší účinek BISCAYA 240 OD (240 g thiacloprid) + olej 0, systemický účinek, olejová formulace zvyšuje účinnost, protřepat před mícháním 28 Krytonosec řepkový a čtyřzubý BULLDOCK 25 EC (25,8 g betacyfluthrin) CALYPSO 480 SC (480 g thiacloprid) CYPERKILL 25 EC (250 g cypermetrin) DECIS MEGA (50 g deltamethrin) 0,3 171 SPe m od PV 5 m neošetř. pásmo k nezemědělské půdě (rostliny) 56 - aplikace max. 2x - na nekvetoucí porost, - max. 3x za rok 0,15-0, AT - systemický účinek 0,1 100 SPe8-0, SPe8-15 m od PV; 5 m od OOP (členovci) 4 m od PV; 3 m od OOP (členovci) 49 AT - dotykový i požerový účinek, max. 2x v intervalu 7 dnů - dotykový i požerový účinek, max. 1x, omezení dle dávky, nad 0,15 SPe8 FURY 10 EW (100 g zeta-cypermethrin) KARATE ZEON 5 CS (50 g lambda-cyhalothrin) 0, PR dotykový i požerový účinek 0, AT - dotykový i požerový účinek, IOR a BO omezeně - systemický účinek, reziduální účinnost, účinnost při teplotách nad 25 C, doporučujeme aplikaci se smáčedlem - aplikace max. 1x na konkrétního škůdce/jinak celkem max. 3x za vegetaci MOSPILAN 20 SP (20 % acetamiprid) 0, m od PV; 5/5/5/0 od OOP (členovci) AT

31 28 - dotykový i požerový účinek - max. 2x - nejdelší reziduální účinek - max. 2x - kombinace systemického a kontaktního účinku - max. 2x za sezónu - dotykový i požerový účinek - max. 2x v intervalu 7 dnů - dotykový i požerový účinek - max. 2x 49 - max. 2x Nurelle D a Proteus 110 OD díky dlouhému účinku mohou redukovat i rané nálety blýskáčka. Omezení vysvětlivky - str. 2 Škůdce Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda Omezení SP1 - SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci OL Aplikace, vedlejší účinek NEXIDE (60 g gamma-cyhalothrin) 0, m od PV; 5 m od OOP (členovci) Krytonosec řepkový a čtyřzubý NURELLE D (50 g cypermethrin g chlorpyrifos) PROTEUS 110 OD (110 g thiacloprid + 10 g deltamethrin) RAFAN (250 g cypermetrin) 0,6 441 SPe8. - 0,5 0, ,1 107 SPe8 - neaplikovat na svažitých pozemcích ( 3 ) jestli jsou blíž jak 10 m od PV, 4 m od PV; 10/4/4/4 m od PV (vodní rost.); 20/10/5/5 od OOP (členovci) 15 m od PV; 5 m od OOP (členovci) AT RAPID (60 g gamma-cyhalothrin) 0, VAZTAK ACTIVE (50 g alfa-cypermethrin) 0,3 204 SPe8-4 m od PV; 5 m od OOP (členovci) aplikujte až po skončení letu včel/-/spe2: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m

32 Škůdce Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda Omezení SP1 - SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci OL Aplikace, vedlejší účinek 30 Blýskáček řepkový proti blýskáčkovi se ošetřuje od butonizace do počátku květu. Pozdější aplikace má účinek i na první nálety šešulových škůdců, proto jsou vhodné i relativně drahé přípravky. AVAUNT 15 EC (150 g indoxacarb) BISCAYA 240 OD (240 g thiacloprid) BULLDOCK 25 EC (25,8 g betacyfluthrin) CALYPSO 480 SC (480 g thiacloprid) CYPERKILL 25 EC (250 g cypermetrin) DECIS MEGA (50 g deltamethrin) FURY 10 EW (100 g zetacypermethrin) KARATE ZEON 5 CS (50 g lambdacyhalothrin) MARKATE 50 (50 g lambdacyhalothrin) 0, SPe8-4 m od PV 56 0, ,2 114 SPe m od PV, 5 m neošetř. pásmo k nezemědělské půdě (rostliny) 56 - dotykový i požerový účinek; dlouhá reziduální účinnost, povolen od 1.3. do (120 dnů), bez teplotních omezení - max. 1x, - systemický účinek, olejová formulace zvyšuje účinnost, protřepat - aplikace max. 2x - na nekvetoucí porost - max. 1x 0,1-0, AT - systemický účinek 0,1 100 SPe8-0,125-0, SPe8-15 m od PV; 5 m od OOP (členovci) 4 m od PV; 3 m od OOP (členovci) 0, PR , m od pole, 20 m od vinic, 50 m od chmelnic, nad 50 m od sadů 0, m od OOP (členovci) AT AT - dotykový i požerový účinek - max. 2x v intervalu 7 dnů - dotykový i požerový účinek, - max. 1x, - omezení dle dávky, - nad 0,15 SPe8 - před květem - dotykový i požerový účinek - dotykový i požerový účinek - IOR a BO omezeně - dotykový i požerový účinek, max. 4x

33 Škůdce Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda Omezení SP1 -SP2 -SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci OL Aplikace, vedlejší účinek 31 Blýskáček řepkový proti blýskáčkovi se ošetřuje od butonizace do počátku květu. Pozdější aplikace má účinek i na první nálety šešulových škůdců, proto jsou vhodné i relativně drahé přípravky. MAVRIK 2 F (240 g taufluvalinate) MOSPILAN 20 SP (20 % acetamiprid) NEXIDE (60 g gammacyhalothrin) PLENUM (500 g pymetrozine) RAFAN (250 g cypermetrin) RAPID (60 g gammacyhalothrin) RELDAN 22 (225 g chlorpyrifosmethyl) TREBON 10 F (100 g Etofenprox) VAZTAK ACTIVE (50 g alfacypermethrin) 0, ,08-0, , , SPe8-0,1 107 SPe8-0, ,5-2, SPe8. vyloučen PV 20 m od PV; neošetř. pásmo 5 m vzhledem k nezeměděl. půdě (členovci) 4 m od PV; 5/5/5/0 od OOP (členovci) 4 m od PV; 5 m od OOP (členovci) členovci - dle použitých trysek (vizetiketa) 15 m od PV; 5 m od OOP (členovci) 4 m od PV; 5 m od OOP (členovci) 4 m od PV 4/4/4/4 od OOP (vodní org.) 0,4 292 Š ,2 136 SPe8 - aplikujte až po skončení letu včel/-/spe2: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30 m 56 AT 28 AT šetrný k necílovým organismům (pro včely ve všech vývojových stádiích) účinnost i za vyšších teplot (nad 25 C), možnost TM s fungicidy a hnojivy, max. 1x - systemický účinek, reziduální účinnost, účinnost při teplotách nad 25 C, aplikace max. 1x na konkrétního škůdce/jinak celkem max. 3x za vegetaci - dotykový i požerový účinek max. 2x - systemický účinek, bez teplotních omezení, max. 1x - dotykový i požerový účinek - max. 2x v intervalu 7 dnů - dotykový i požerový účinek max. 2x AT - vyšší dávka při vyšším výskytu - dotykový i požerový účinek, do rozkvětu, účinkuje i za vyšších teplot AT - max. 2x

34 32 Škůdce Krytonosec šešulový a bejlomorka kapustová Doporučený přípravek (registr) ALFAMETRIN (100 g alfacypermethrin) ALFAMETRIN ME (50 g alfacypermethrin) BISCAYA 240 OD (240 g thiacloprid) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda 0, ,2 122 SPe8 - SP1 - SP2 - SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci neaplikovat na svažitých pozemcích ( 3 ) jestli jsou blíž jako 30 m od PV; 10/5/4/4 m od okraje pozemku (PV a vodní org.) 10/3/3/0 od OOP (členovci) aplikujte až po skončení letu včel/-/spe2: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m 0, OL Aplikace, vedlejší účinek 49 - max. 2x - u jarní řepky = 10/4/4/4 m od okraje pozemku (PV a vodní org.) 49 - max. 2x - systemický účinek, olejová formulace zvyšuje účinnost, protřepat - aplikace max. 2x CALYPSO 480 SC (480 g thiacloprid) DECIS MEGA (50 g deltamethrin) FURY 10 EW (100 g zetacypermethrin) KARATE ZEON 5 CS (50 g lambdacyhalothrin) 0,15-0, AT - systemický účinek 0,125-0, SPe8-4 m od PV; 3 m od OOP (členovci) 0,10-0, PR , m od pole, 20 m od vinic, 50 m od chmelnic, nad 50 m od sadů AT AT - aplikace max. 1x, - při dávce nad 0,15 l - SPe8 - dotykový i požerový účinek, IOR a BO omezeně

35 Škůdce Doporučený přípravek (registr) MARKATE 50 (50 g lambdacyhalothrin) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 - SP2 - SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci 0, m od OOP (členovci) 42 OL Aplikace, vedlejší účinek - dotykový i požerový účinek max. 4x MOSPILAN 20 SP (20 % acetamiprid) 0,15-0, m od PV; 5/5/5/0 m od OOP (členovci) AT - systemický účinek, reziduální účinnost, účinnost při teplotách nad 25 C, doporučujeme aplikaci se smáčedlem - aplikace max. 1x na konkrétního škůdce/jinak 33 Krytonosec šešulový a Bejlomorka kapustová Bejlomorka kapustová (významná účinnost na krytonosce šešulového) NEXIDE (60 g gammacyhalothrin) RAPID (60 g gammacyhalothrin) VAZTAK ACTIVE (50 g alfacypermethrin) PROTEUS 110 OD (110 g thiacloprid + 10 g deltamethrin 0, , ,2 136 SPe8-0,5 0, m od PV; 5 m od OOP (členovci) 4 m od PV; 5 m od OOP(členovci aplikujte až po skončení letu včel/-/spe2: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( 3 svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m 10/4/4/4 m od PV (vodní rost.); 20/10/5/5 od OOP (členovci) celkem max. 3x za vegetaci - dotykový i požerový účinek, EncapsuTech formulace - max. 2x - dotykový i požerový účinek - max. 2x 49 - max. 2x 45 - kombinace systemického a kontaktního účinku - aplikace max. 2x za sezónu

36 - max. 2x - při jedné aplikaci OL = 14, při dvou OL = 21 dnů - rostlinný stimulátor při aplikaci po odkvětu řepky zpevňuje stěny šešulí, a tím snižuje napadení bejlomorkou - max. 2x - rostlinný stimulátor při aplikaci po odkvětu řepky zpevňuje stěny šešulí, a tím a snižuje napadení bejlomorkou - stimulace, aplikace BBCH 59 až BBCH 69, zpevňuje stěny šešulí, stimulač. účinek i při nízkém výskytu bejlomorky, výnosový efekt - rostlinný stimulátor při aplikaci po odkvětu řepky zpevňuje stěny šešulí, a tím a snižuje napadení bejlomorkou - rostlinný stimulátor při aplikaci po odkvětu řepky zpevňuje stěny šešulí, a tím a snižuje napadení bejlomorkou Škůdce Doporučený přípravek (registr) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 - SP2 - SP3 podzemní voda, vodní organismy, rostliny, členovci OL Aplikace, vedlejší účinek mšice PIRIMOR 50 WG (500 g pirimicarb) 0,5 909 SPe8. vyloučen PV 4 m od PV 14/21 * ATONIK 0,6 438 PR *Není registrován jako pesticidní přípravek na tyto škůdce, viz kapitola stimulátory *ATONIK PRO 0,2 336 * * * * *N - FENOL mix 0,2 334 * * * * *SVITON PLUS 0,2 300 * * * * *AGROSTIM NITROFENOL 0,2 290 * * * * Omezení vysvětlivky - str. 2.

37 Regulace růstu řepky olejné Použití morforegulátorů růstu na podzim Využití regulátorů růstu v podzimním období je agrotechnický zásah, který podstatně snižuje riziko vyzimování a zároveň výrazně zvyšuje výnosovou jistotu porostů. Podmínkou úspěchu při časném zakládání porostů (při časném vzejití) je použití regulátorů růstu v podzimním období a obráceně, časné založení porostu zvyšuje efekt aplikace regulátorů růstu na podzim. To dokazují výsledky poloprovozních pokusů i praxe, a považujeme ho za jedno ze zásadních intenzifikačních opatření při pěstování řepky. Výsledky pokusů SPZO dokladují, že kromě snížení výšky porostu, tedy zpomalení prodlužovacího růstu, byly kladně ovlivněny i ostatní znaky, které ale spíš souvisí s kořeny a jejich mohutností. Jedná se především o sílu (průměr) kořene charakterizovanou hodnotou průměru kořenového krčku. Je to základní ukazatel kondice porostu. Přímo ovlivňuje počet listů (čím větší je průměr krčku, tím více listů může být na něm vyvinuto, a tím více potenciálních větví je založeno ve formě úžlabních pupenů). Přímo je ovlivněna i hmotnost kořenů, ne však již hloubka, resp. délka kořenů. Na tu působí a značně ji ovlivňuje to, v jaké hloubce se nachází pro dlouživý růst kořenů méně propustné podloží. Při klimaticky nepříznivém průběhu zimy a předjaří se potvrzuje důležitost dobré kondice rostlin v podzimním období před nástupem zimy (který se odvíjí právě již od jeho časného a kvalitního založení), pro přežití porostů v extrémních podmínkách a pro jejich rychlý nástup do jarní vegetace. Po silných zimách jsou zcela zřejmé rozdíly v odolnosti odrůd vůči mrazům. Výsledky pokusů i praxe dokládají (i letos v zimě 2011/2012), při kvalitním založení porostu a jeho následném podzimním ošetření RR, dokázaly i méně odolné odrůdy dobře přezimovat a jejich porosty měly šanci poskytovat uspokojivé výnosy. Pro podzimní regulaci růstu se v praxi osvědčily jak samostatné regulátory, tak i fungicidní přípravky s regulačním účinkem. V nižší dávce působí tyto fungicidy morforegulačně a částečně rovněž potlačují houbové choroby. Plně fungicidní účinek se projeví až při zvýšení dávky na doporučenou úroveň. Nově se zkouší i použití různých dávek stimulátorů růstu. Například Rexan v dávce 0,5 l/ha aplikovaný na 6 listů v září má významný vliv na snížení výšky porostu, zesílení kořenového krčku, zvýšení hmotnosti kořene, počtu listů a přezimování. Dávku a počet aplikací je třeba přizpůsobit stavu a vyrovnanosti porostu, viz schema nevyrovnanost porostu a doba aplikace. Aplikační podmínky pro správnou funkci regulátorů růstu Pro dosažení maximálního morforegulačního efektu na rostliny a jeho dopadu na výnos je nezbytnou podmínkou dodržení aplikačních podmínek a zásad: 1. Regulátory jsou růstové látky a pro svoji účinnost potřebují denní teploty alespoň 10 C. 2. Postřik je třeba provést na podzim tak, aby tato teplota následovala ještě alespoň 14 dní po aplikaci (prostor pro reakci na dodaný regulátor), nejlépe do konce září. 3. Účinnost zásahu je podmíněna typem přípravku, jeho dávkou a dostatečnou listovou plochou. 4. Je potřebné dodržení dostatečného množství postřikové jíchy tak, aby bylo zabezpečeno dokonalé pokrytí povrchu rostlin. Při podzimních aplikacích se doporučuje dávka l vody/ha, vhodné je rovněž použití smáčedla. 35

38 Volba termínu aplikace Obecně platí, že RR aplikujeme v období, kdy rostliny řepky dosáhly vývojového stádia 5 6 pravých listů. V tomto období je dosahováno dostatečné listové plochy pro zajištění účinnosti postřiku. Řídit se však pouze počtem vyvinutých listů rostlin je poněkud zavádějící. To proto, že v ročnících, kdy je při dozrávání předplodiny sucho, nedojde k odčerpání k ní dodaného N. Pokud potom po zasetí a vzejití řepky je vlhké a teplé počasí, dojde k uvolnění tohoto N. Rostliny ho přijmou a začnou vytvářet velké listové čepele s dlouhými řapíky. Porost pak může být při dosažení 5-6 pravých listů zcela zapojený. Z toho pak plyne řada negativních důsledků pro porost, zejména: 1. V porostu je nedostatek prostoru pro tvorbu horizontálně rozložených listových růžic. 2. Konkurence o světlo a délka dne žene vegetační vrcholy do prodlužovacího růstu. 3. Se zapojením porostu se výrazně omezuje prodlužovací růst kořenů. A právě mohutnost kořene je tím, co rozhoduje o tom, jaké bude přezimování porostu a jaká bude dynamika jeho vývoje v jarním období a jak bude porost odolávat stresům v průběhu vegetace například ze sucha nebo zamokření pozemků a z toho plynoucího nedostatku vzduchu v půdě, jak tomu bylo v letošní sezóně. Při volbě termínu aplikace je tedy nutné řídit se nejen dosaženým počtem listů, ale i celkovou dosaženou listovou pokryvností porostu. Ta by měla být %. Při aplikacích na porosty v tomto stavu je potom dosaženo optimálního regulačního účinku. Je tak zabezpečen dostatečný přístup světla pro dobrou diferenciaci úžlabních větevních pupenů a hlavně dojde k oddálení zapojení porostu, což podporuje růst a mohutnost kořenového systému. Volba dávky fungicidu s regulačním účinkem U porostů setých v agrotermínu pro danou oblast je možné dávku aplikovaného RR přizpůsobit vývojovému stavu porostu. To za podmínky, že porost netvoří nadměrně velké listy a dosáhne zmíněné listové pokryvnosti až ve třetí dekádě měsíce září. U přípravků na bázi tebuconazol a metconazol pak platí, že minimální dávka, zajišťující regulaci rostlin, je 0,5 l/ha přípravku, a to na rostliny ve vývojovém stavu listů. Každý další list pak vyžaduje zvýšit dávku o 0,1 l/ha přípravku, nebo přidat g/ha ú.l. chlormequatu. Při těchto snížených dávkách však musíme počítat s tím, že při delším podzimu je fungicidní ochrana porostu proti Phoma lingam nedostatečná. Od roku 2010 je k regulaci možné využít i přípravek Toprex (difenoconazol + paclobutrazol). V ČR je registrován pro podzimní použití v dávce 0,3 l/ha. Tato dávka je dostatečně účinná za podmínky včasné aplikace. Proto doporučujeme tento přípravek aplikovat u rychleji se vyvíjecích porostů již na čtvrtý pravý list. U pozdních, pomalu rostoucích porostů je možné k regulaci využít i samotný chlormequat, například v přípravku Stabilan. Dávku volíme opět podle počtu vyvíjejících se listů. Pokud se v srdéčku objeví třetí pravý list, volíme dávku g/ha ú.l. Na každý další list je nutno dávku zvýšit o 600 g/ha ú.l., maximálně však do dávky 4,0 l/ha přípravku. Vyšší dávka již nezvyšuje regulační efekt. Proto je potřebné tyto regulace provádět časně. Regulace časně setých a bujně rostoucích porostů Porosty zakládané od 1. do 10. srpna, vzhledem k jejich rychlému vývoji, doporučujeme ošetřit dělenou dávkou přípravků obsahujících tebuconazol nebo ještě lépe metconazol. V období, kdy porost disponuje čtyřmi pravými listy, aplikujeme první polovinu dávky, tedy 0,5 l/ha přípravku. Porost v tuto dobu sice ještě nemá optimální listovou pokryvnost, ale účinek aplikace na horizontální rozložení listových růžic a tvorbu listů s kratšími řapíky se projeví. Tím se výrazně zpomalí zapojení porostu, které u těchto výsevů bývá velice rychlé. Druhou část dávky pak aplikujeme za dní na list. Částečně rozložené listy tak daleko lépe využijí dodanou účinnou látku. V pokusech dělená aplikace přípravku Lynx dosáhla nejlepších výsledků co se týče průměru kořenových krčků i počtu listů, ale hlavně nárůst hmotnosti kořenů zde byl dvakrát vyšší než u nejlepší jednorázové aplikace, varianta Horizon 1,0 l/ha.

39 Obdobný byl i vliv dělené aplikace na omezení prodlužovacího růstu vegetačních vrcholů, který obzvláště vynikl v dlouhém podzimu, ve kterém měly všechny zkoušené varianty, kromě Caramby a 2x aplikovaného Lynxu, větší či menší problémy s přerůstáním. Z výsledků pokusů dále vyplynulo, že Toprex aplikovaný na porost o 5-6 listech (metodika pokusu) měl v podmínkách podzimu s intenzivním růstem menší účinnost proti přerůstání. To bylo způsobeno, pro tento přípravek již pozdní aplikací. Pokud se týče vlivu na ostatní výnosové prvky, zejména mohutnost kořenů, je jeho účinnost srovnatelná s ostatními přípravky. Regulace nevyrovnaných porostů Jedná se většinou o porosty s problémy při vzcházení a v důsledku toho se i pomaleji vyvíjející. U těchto porostů je nutno termín aplikace volit podle stupně nevyrovnanosti. Pokud tato dosahuje rozdílu vývoje do dvou listů, není ji nutné brát v úvahu a RR aplikujeme při dosažení 5 až 6 pravých listů vyvinutějších rostlin. Pokud je však rozdíl ve vývoji větší, doporučujeme opět provést dělenou aplikaci RR. Termín volíme podle doby, kdy slabší rostliny dosáhnou vývojového stavu 3-4 pravých listů. V tomto období aplikujeme 0,4-0,5 l/ha přípravku s obsahem tebuconazolu nebo metconazolu. Silnější rostliny v tomto období disponují 6-8 listy. Dojde u nich proto jen k částečnému ovlivnění jejich růstu. Tyto rostliny však nemají tendenci přerůstat, protože se většinou jedná o porosty řidší. Druhá část dávky následuje v období, kdy slabší rostliny v porostu dosáhly přírůstku 2-3 listů, což bývá cca za dní. Od podzimu roku 2009 však existuje i možnost volby jednorázové aplikace přípravku Toprex, u kterého nehrozí poškození rostlin již od vývojového stadia 3 listů. Přehled růstových regulátorů na bázi CCC do ozimé řepky na podzimní ošetření Přípravek Termín aplikace Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Aplikace a poznámky CELSTAR 750 SL (750 g chlormequatchlorid) CYCOCEL 750 SL (750 g chlormequatchlorid) RETACEL EXTRA R 68 (720 g chlormequatchlorid) STABILAN 750 SL (750 g chlormequatchlorid) 2-4 pravé listy 4-6 pravých listů 2-4 pravé listy 4-6 pravých listů 2-4 pravé listy 4-6 pravých listů 2-4 pravé listy 4-6 pravých listů 1, , , ,5 1, Porost vhodný pro aplikaci: - hustota r/m 2 - délka rostlin okolo 15 cm - před začátkem prodlužování lodyhy Aplikační podmínky: - odstup deště min. 4-5 hodin - nejlépe do konce září - je vhodné smáčedlo - při nižším dávkování a riziku škůdců či chorob možné provést TM s insekticidy či fungicidy Ošetřenou plodinu nelze zkrmovat, ani potravinářsky zpracovávat 37

40 Přehled fungicidů s regulačními účinky pro podzimní regulaci růstu řepky olejky (doporučené dávkování) Přípravek Použití Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 - SP2 - SP3 podzemní (PO), povrchová voda (PV), vodní organismy, rostliny, členovci Poznámky 38 *BOUNTY (430 g/l tebuconazole) * v registračním řízení CAPITAN 25 EW (250 g/l flusilazole) CARAMBA (60 g metconazole) 0,6 0, ,8 (nebo 0,6 + CCC) ,7-1, m od PV - termín aplikace: list řepky, sólo nebo jako směs tank-mix s insekticidy, stimulátory růstu a speciálními hnojivy - termín aplikace: list řepky (BBCH 14-18), sólo nebo jako směs tank-mix s insekticidy, stimulátory růstu a speciálními hnojivy, doporučen TM s CCC přípravky 1-2 l/ha nebo vyšší dávku - termín aplikace: f. 4-6 (8) listů (podzim) - max. 1x podzim CARYX (210 g mepiquat-chlorid, 30 g/l metconazole) regulace porostu 0, vyloučen PV 4 m od PV - termín aplikace: f. 4-6 (2-8) listů, možnost použití i na nevyrovnané porosty, účinný již od 5 C - max. 2x HORIZON 250 EW (250 g tebuconazole) LYNX (250 g tebuconazole) ORIUS 25 EW (250 g tebuconazole) 0,5-1, PR PR m od PV, 5 m od nezemědělské půdy (členovci) - termín aplikace: f. 4-6 listů (podzim), 0,5 l ve 4 listech (na každý list 0,1 l navíc) - max. 2x - termín aplikace: f. 4-6 listů (podz.), 0,5 l ve 4 listech (na každý list 0,1 l navíc) - max. 2x - termín aplikace: f. 4-6 listů (podz.), 0,5 l ve 4 listech (na každý list 0,1 l navíc) - max. 2x

41 V nižší dávce působí tyto fungicidy morforegulačně a částečně rovněž potlačují houbové choroby. Plně fungicidní účinek se projeví až při zvýšení dávky na doporučenou úroveň (viz dále). Omezení vysvětlivky - str. 2. Přípravek Použití ORNAMENT 250 EW (250 g tebuconazole) Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 -SP2 -SP3 podzemní (PO), povrchová voda (PV), vodní organismy, rostliny, členovci PR max. 2x Poznámky PROSARO 250 EC (125 g tebuconazole, 125 g prothioconazole) 0,75-1, m od PV (vodní org.) 1 m od OOP (členovci) - termín aplikace: f. 4-6 listů (podzim), aplikace v případě potřeby fungicidního účinku na fomu, v případě potřeby regulace použít HORIZON - max. 2x 39 STACCATO (250 g tebuconazole) regulace porostu 0, m od PV, 5 m od nezemědělské půdy (členovci) - termín aplikace: f. 4-6 listů (podzim), nebo dávku rozdělit na dvě podle aktuální situace na podzim (počasí a růst řepky) - max. 2x TILMOR (80 g prothioconazole, 160 g tebuconazole) m od PV - termín aplikace: f. 4-6 listů (podzim) - max. 2x TOPREX (250 g difenoconazole, 125 g paclobutrazol) 0,3 542 (cena v balíčku s FF) m od PV, 1 m od nezemědělské půdy (necílové rostliny) - termín aplikace: f. 4-6 listů (podzim)

42 Regulace řepky v jarním období V jarním období používáme regulátory růstu pro regulaci výšky porostu, počtu větví a dalších faktorů ovlivňujících výnos. Z dosavadních výsledků poloprovozních pokusů vyplývá, že porost, podle různého stupně vývojové fáze dosažené v momentě aplikace, reaguje na dodaný regulátor růstu odlišným způsobem, jak ukazují následující grafy. Z pokusů je zřejmé, že pokud se týče výšky porostu, dochází k největšímu snížení výšky rostlin při aplikacích na počátku prodlužovacího růstu při výšce porostu cm. V tomto termínu zároveň dochází k největšímu nárůstu počtu větví a šešulí, tedy k zahoustnutí horního patra porostu. Tento termín aplikace je tedy zapotřebí využít u řídkých porostů. Stejný vliv na výšku rostlin má aplikace RR při výšce porostu cm. Nedochází při ní však k tak výraznému nárůstu počtu větví a šešulí (graf č. 2), tedy porost není tolik přehušťován. Tento termín aplikace je nutno využívat u optimálních nebo hustých porostů a vzrůstově vysokých odrůd. Nejmenší vliv na snížení výšky rostlin má aplikace RR ve druhém aplikačním termínu, tedy při výšce porostu cm. Při tomto termínu aplikace dochází zároveň k menšímu nárůstu počtu větví a šešulí. Takto zjednodušeně lze charakterizovat využití samotných RR, tedy přípravků typu Stabilan. Co se týče znaků regulace porostu, tedy výšky porostu, počtu větví a šešulí, je Stabilan porovnatelný s ostatními přípravky. Jiná situace je však při pohledu na dosažený výnos v jednotlivých variantách v souvislosti s hustotou šešulí/m 2 a použitým RR. Do tohoto ukazatele se samozřejmě promítá zlepšený zdravotní stav variant, na kterých byly použity fungicidy s regulačním efektem. Nejdůležitější je na jaře provést inventarizaci porostu a podle následující tabulky se rozhodnout pro termín a druh regulátoru růstu. Stav porostu Hustota Cíl ošetření Termín ošetření Zdravý porost na podzim ošetřený RR s fungicidním účinkem Poškozené porosty bez aplikace RR na podzim řídký porost liniové odr. do 40 r/m 2 hybrid. odr. do 25 r/m 2 optimální hustota liniové: r/m 2 hybridy: r/m 2 husté porosty liniové: nad 60 r/m 2 hybridy: nad 40 r/m 2 optimální a husté porosty řídké porosty větší počet a délka větví, větší počet šešulí = zahuštění porostu nepřehustit porost, nezvyšovat nadměrně počet větví a jejich délku, zvýšit jen odolnost proti poléhání zlepšení zdravotního stavu zvýšení odolnosti proti poléhání zlepšení zdravotního stavu a zahuštění porostu - časný termín na jaře - DC cm - optimální porosty neošetřovat, pouze vzrůstné odrůdy a intenzívně hnojené porosty - ošetření v cm výšky v DC 35 43, - husté porosty vždy ošetřit v DC aplikace fungicidu bez regulačního efektu - časná aplikace v počátku vegetace, nejlépe směs carbendazim + azol - aplikace regulátoru u optimálních porostů - pouze u vzrůstných odrůd a při intenzivním hnojení v pozdějším termínu - DC u hustých porostů vždy v DC časná jarní aplikace regulátorů růstu s fungicidním účinkem v DC 32 při cm výšky porostu 40

43 41 *BOUNTY (430 g/l tebuconazole) * v registračním řízení CARAMBA (60 g metconazole) CARYX (210 g mepiquat-chlorid, 30 g/l metconazole) HORIZON 250 EW (250 g tebuconazole) LYNX (250 g tebuconazole) ORIUS 25 EW (250 g tebuconazole) ORNAMENT 250 EW (250 g tebuconazole) STACCATO (250 g tebuconazole) Přehled fungicidů s regulačními účinky pro jarní aplikaci do řepky olejky (doporučené dávkování) SP1 - SP2 - SP3 OP II. stupeň podzemní (PO), Toxicita povrchová povrchová voda Dávka Cena Přípravek Použití vůči (PV) (PV), vodní Poznámky l, kg/ha Kč/ha včelám /podzemní organismy, (PO) voda rostliny, členovci regulace porostu 0,6 0, , m od PV vyloučen PV 4 m od PV 0,5-1, PR PR m od PV, 5 m od nezemědělské půdy (členovci) PR m od PV, 5 m od nezemědělské půdy (členovci) - termín aplikace: list řepky, sólo nebo jako směs tank-mix s insekticidy, stimulátory růstu a speciálními hnojivy - termín aplikace: od výšky 25 cm do objevení se prvních okvětních lístků, možná kombinace s insekticidy - pozor na DAM (nelze TM) - termín aplikace: od začátku jarní regenerace (výšky cca 15 cm) do fáze BBCH 50 (výška cca cm), podpora větvení a regulátor růstu, účinnost již od 5 C, možná kombinace s insekticidy, listovými hnojivy - nelze TM s DAM, max. 2x - termín aplikace: dlouživý růst, květ 0,75 l až 1 l, proti poléhání od 25 cm, možná kombinace s insekticidy - pozor na DAM (nelze TM) - termín aplikace: dl. růst, květ 0,75 l až 1 l, proti poléhání od 25 cm, možná kombinace s insekticidy - pozor na DAM (nelze TM), - aplikace max. 2x

44 42 MODDUS (trinexapac-ethyl) Přípravek Použití vysoká cena, ale podle našich informací je dostatečně účinný i v nižší dávce PROSARO 250 EC (125 g tebuconazole, 125 g prothioconazole) regulace Dávka l, kg/ha Cena Kč/ha Toxicita vůči včelám OP II. stupeň povrchová (PV) /podzemní (PO) voda SP1 - SP2 - SP3 podzemní (PO), povrchová voda (PV), vodní organismy, rostliny, členovci 1, vyloučen PV m od PV (vodní org.), 1 m od OOP (členovci) Poznámky - termín aplikace: ve fázi BBCH 39 55, možná kombinace s ins., herbicidy, fungicidy, - POZOR - je možné aplikovat i za nižších teplot - už od 7 C! Proti poléhání je výhodné jej kombinovat s přípravky na bázi tebuconazole nebo metconazole, vzhledem k tomu, že triazoly zesilují účinek Moddusu (v TM kombinaci v dávce 0,5 l/ha Modus + 0,5 l/ha fungicid s morforegulačním účinkem) - max. 1x - termín aplikace: dlouživý růst, 1,0 l, proti poléhání od 25 cm, možná kombinace s insekticidy - pozor na DAM (nelze TM) - aplikace max. 2x TILMOR (80 g prothioconazole, 160 g tebuconazole) m od PV - BBCH TOPREX (250 g difenoconazole, 125 g paclobutrazol) 0,5 905 (cena v balíčku s FF) m od PV, 1 m od nezemědělské půdy (necílové rostliny) - termín aplikace: BBCH 31-51, omezení poléhání Mimo regulátor Moddus se jedná o fungicidy s morforegulačním účinkem. Jejich plně fungicidní účinek se projeví až při zvýšení dávky na úroveň registrovanou pro fungicidy - viz platný Seznam. Omezení - vysvětlivky - str. 2.

45 CHOROBY ŘEPKY OLEJNÉ Strategie v ochraně vůči chorobám V následujících letech bude zřejmě třeba uvažovat o rozdílech mezi teplou a chladnější pěstební oblastí. Vlivem nárůstu průměrné teploty došlo hlavně v teplé oblasti ke zvýšení deficitu vody (zvýšení odparu při zachování původní úrovně srážek). To je potřeba zohlednit ve způsobu pěstování rostlin. Je potřeba vycházet z poznatku, že 1 m 2 pěstební plochy uživí pouze určitý počet šešulí. Ten musí být zajištěn rozdílně v teplé a v chladnější oblasti. V teplé oblasti je vhodnější zvýšit podíl o něco pružnějších hybridů s lepším kořenovým systémem. Je potřeba použít odrůdy nebo hybridy ranějšího typu, aby stačily odrůst ještě v době dostatečné půdní zásoby vody. Také výsevek by z důvodu sucha při vzcházení v teplé oblasti měl být o něco vyšší, než v dnes optimální chladnější oblasti. Ošetření fungicidy by pak mělo být směrováno na fungicidní a ne na morforegulační účinek. V chladnější oblasti lze bez problémů použít liniové odrůdy i hybridy pozdního typu, nízký nebo velmi nízký výsevek a ošetření s morforegulačním účinkem. I po stránce výskytu chorob je tato oblast méně nebezpečná než teplá oblast. Jejím problémem jsou pravidelné přívalové srážky. Proto se zde vyskytuje relativně více porostů s nespecifickým nouzovým dozráváním, a nebo pouze s opadem šešulí. S nouzovým dozráváním a se špatným použitím Přehled nejdůležitějších chorob řepky Fomová hniloba - anam. Phoma lingam Leptosphaeria maculans Zdroj infekce: půda - infikované posklizňové zbytky, osivo. Podpora infekce: vlhko a teplo. Výskyt a příznaky: kořen krčku, báze, stonek, fialové zabarvení mladších rostlin, protáhlé černohnědé skvrny (černé tečky), suchá hniloba na kořenovém krčku a stonku, zkorkovatělá pletiva, nouzové dozrávání (ztráta až 30 %). Nepřímá ochrana: odstup v osevním postupu 3-4 roky, agrotechnika (likvidace poskliz. pesticidů (poloviční a nižší dávky) souvisí výskyt lokalit s velmi nízkou HTS. Fungicidní ochrana řepky olejné Potlačení krytonosců insekticidy a vyrovnaná výživa jsou nejlevnější fungicidní opatření. Tlak houbových chorob vzrůstá spolu s % zastoupením řepky (ale i ostatních brukvovitých a slunečnice) v osevním postupu, s minimalizací a výškou dávky N. Fungicidy zlepšují stav porostu, a tím i výsledek našeho snažení výnos. V letech, kdy jsou v květnu příhodné podmínky pro rozvoj houbových chorob, je přínos až 20 %. V pokusech byl ale vždy alespoň 5% přírůstek výnosu i v letech, kdy podmínky pro rozvoj chorob nebyly příznivé. Jako základ doporučujeme podzimní aplikaci. V posledních letech je velmi přínosná, zvláště u fungicidů s regulačním účinkem, kdy významně ovlivňuje přezimování a zdravotní stav na jaře. Jarní aplikaci fungicidů je lépe dělit, a to na ranější (doba, kdy ošetřujeme proti krytonoscům) a pozdější (doba kvetení). Tam, kde je každoročně vysoký výskyt hlízenky, doporučujeme preventivní ošetření půdy biologickým přípravkem Contans WG. zbytků - nejlépe hlubokou orbou), zdravé, uznané, příp. mořené osivo, výběr odrůdy. Přímá ochrana: rizikové lokality - ošetření fungicidy již na podzim či časně na jaře při výskytu choroby. Hlízenka obecná - Sclerotinia sclerotiorum Zdroj infekce: půda + osivo obsahující sklerocia. Podpora infekce: vlhko, střídání teplého a vlhkého počasí, teplé oblasti. Výskyt a příznaky: stonek (konec května), vrchol rostliny, před dozráním vybělené místo na obvodu stonku, pokožku lze odloupnout v místě napadení, vnitřek vyplňuje poškozená dřeň, mycelium a černá sklerocia. 43

46 Nepřímá ochrana: odstup hostitelských rostlin 3-4 roky (hl. brukvovité a slunečnice), likvidace posklizňových zbytků, zdravé, uznané, příp. mořené osivo, odolné odrůdy. Přímá ochrana: likvidace zdroje primární infekce (sclerocií) biologickým přípravkem Contans WG (Coniothyrium minitans) před setím se zapravením, a nebo lépe ihned po sklizni sklerotinií napadené plodiny na její posklizňové zbytky (nejčastěji řepka, slunečnice); fungicidy při napadení a vlhkém počasí při zakvétání (opad korunních plátků). Plíseň šedá - Botryotinia fuckeliana anam. Botrytis cinerea Zdroj infekce: rostliny, rostlinné zbytky, osivo. Podpora infekce: vlhko a trvalé deště. Výskyt a příznaky: všechny nadzemní části rostliny, šedohnědý povlak (může i prášit), lze zaměnit s hlízenkou obecnou, napadené šešule krní, lámání, nouzové dozrávání. Nepřímá ochrana: shodná opatření jako u ostatních chorob, dostatečné větrání porostu optimální hustota, omezení N hnojení (používat menší dávky, ale častěji). Přímá ochrana: zatím se neprovádí, výskyt částečně redukuje opatření proti hlízence a fomě. Čerň řepková - Alternaria brassicae Zdroj infekce: půda - posklizňové zbytky, osivo. Podpora infekce: vlhko, teplo, husté porosty. Výskyt a příznaky: listy, stonek, šešule (od květu do zralosti), okrouhlé skvrnky na listech (na stoncích protáhlé), tmavě šedé až černé, často s koncentrickým zónováním, starší skvrny jsou světlejší. Největší ztráty při napadení šešulí - drobné, okrouhlé, ostře ohraničené skvrny, šešule jsou deformované a předčasně pukají (makovitá semena). Při vyšší vlhkosti se na šešulích objevuje černé, sametové mycelium. Nepřímá ochrana: agrotechnika, odstranění posklizňových zbytků, nepřehoustlé porosty. Přímá ochrana: průběh napadení po celou vegetaci, cílená ochrana je problematická, výskyt tlumí ošetření proti hlízence. Nádorovitost košťálovin - Plasmodiophora brassicae Zdroj infekce: půda, osivo. Podpora infekce: teplejší oblasti, kyselá půda, statková hnojiva. Výskyt a příznaky: kořeny (mladé rostliny), rostlina krní - později červenavá až fialová barva, zduřeniny (nádorky) na kořenech, ale bez dutin (záměna s krytonoscem zelným), mezerovitost porostu, v půdě spóry přetrvávají až 10 let, může být významná zejména v oblastech s vyšší koncentrací brukvovité zeleniny v osevním postupu. Nepřímá ochrana: dodržení osevního postupu, agrotechnika, likvidace plevelů, vápnění, moření osiva, přímá ochrana se zatím neprovádí. Na podzim pěstitelské sezóny 2011/2012 naše agroslužba zaznamenala nebývalé ohniskové rozšíření nádorovitosti napříč Českou republikou. Mimořádně dlouhý a teplý podzim pomohl jejímu rozšíření do porostů řepky v počtu, jakého nikdy nebylo zaznamenáno, viz mapka. Její další šíření zastavily až zimní mrazy. Vytvořené hálky přes zimu vymrzají, avšak infekční materiál zůstává na poli několik let (může i 10 let). Možnosti ochrany jsou zasetí rezistentní odrůdy ke konkrétnímu patotypu, likvidace brukvovitých plevelů, důkladné očištění techniky při přesunech mezi hony, okresy. Dosavadní možnosti chemické ochrany jsou buď velmi drahé (nerentabilní), zdraví škodlivé, a nebo ještě nejsou v ČR zaregistrovány. 44

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA

STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA STANOVISKO K PESTICIDŮM ŘEPKA 2012 Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR Semináře pro pěstitele

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC

TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC HERBICIDNÍ KOMPLET TRISTAR 50 SG + HERBISTAR 200 EC EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ HERBICIDNÍ SPOJENÍ Profesionální spojení praxí prověřených účinných látek Co je herbicidní

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Škůdci ozimé řepky v jarním období Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ozimá řepka je plodinou velmi atraktivní pro řadu škůdců. Vysoká je nejen jejich početnost,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Kelvin + Arrat Pack Nejlepší obrana proti plevelům Kelvin

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil / Telefon: Ing. Lenka Klašková / 545 110 420

Více

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana řepky olejky. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana řepky olejky Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 15 l Devrinol 45 F + 1 l Clomate 20 let na trhu PREEMERGENTNÍ HERBICIDY Devrinol 45 F 450 g/l

Více

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace 8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů Tabulka 1 Přípravky povolené v ČR proti mšicím v roce 2010... 55 Tabulka 2 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce 2010... 56 Tabulka 3 Přípravky

Více

Maximální silou proti plevelùm

Maximální silou proti plevelùm Maximální silou proti plevelùm Obsahuje flumioxazin 500 g/kg (50%) Evidenční číslo: 4673-0 Herbicid ve formě ve vodě smáčitelného prášku (WP) pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Řepka Herbicidy Graminicidy Fungicidy Listová hnojiva Insekticidy Desikanty

Řepka Herbicidy Graminicidy Fungicidy Listová hnojiva Insekticidy Desikanty Řepka Herbicidy Graminicidy Fungicidy Listová hnojiva Insekticidy Desikanty Popisy jednotlivých odrůd řepky z hlediska jejich rajonizace do jednotlivých výrobních oblastí, jejich odrůdovou agrotechniku

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Hmyzí škůdci na máku a ochranná opatření proti nim Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Výměra máku setého každoročně kolísá a v posledních pěti letech to byla

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, BRNO ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Lenka Klašková / 545 110 420 E-MAIL:

Více

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY

VÝKLAD ÚDAJŮ NA ETIKETÁCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN S OHLEDEM NA RIZIKA PRO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NECÍLOVÉ ORGANISMY ÚTVAR: Oddělení rizik a účinnosti přípravků ADRESA ÚTVARU: Zemědělská 1a, 613 00 Brno VYŘIZUJE: Ing. Lenka Klašková E-MAIL: lenka.klaskova@ukzuz.cz TELEFON: 545 110 420 NAŠE ČJ.: UKZUZ 084804/2014 DATUM:

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Ochrana olejnin. od setí do sklizně

Ochrana olejnin. od setí do sklizně Ochrana olejnin od setí Ochrana do olejnin sklizně od setí do sklizně Řepka olejka Moření osiva řepky a hořčice Fungicidní ochrana Prosaro 250 EC Horizon 250 EW Insekticidní ochrana Biscaya 240 OD Decis

Více

Stálice i novinky v sortimentu pesticidů firmy SYNGENTA pro ochranu řepky olejky

Stálice i novinky v sortimentu pesticidů firmy SYNGENTA pro ochranu řepky olejky Stálice i novinky v sortimentu pesticidů firmy SYNGENTA pro ochranu řepky olejky Michal VOKŘÁL S YNGENTA C ZECH S. R.O. S ohledem na možný rozsah příspěvku jsou uvedeny pouze aktuální přípravky a novinky

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu SCATTO ÚČINNÁ LÁTKA: 25 g/l deltamethrin postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce,

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Stanovisko k pesticidní ochraně. sóji luštinaté a lupiny bílé a modré. v ČR

Stanovisko k pesticidní ochraně. sóji luštinaté a lupiny bílé a modré. v ČR Stanovisko k pesticidní ochraně sóji luštinaté a lupiny bílé a modré v ČR Zemědělská agentura, s.r.o. 2016 Tak jako každý rok, i letos Vám přinášíme stručný přehled ochrany sóje luštinaté a lupiny, sestavený

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Safari 50 WG. Safari 50 WG

Safari 50 WG. Safari 50 WG Safari 50 WG moderní herbicid do cukrovky a krmé řepy k hubení dvouděložných plevelů, včetně výdrolu řepky a slunečnice, laskavců, rdesen, tetluchy, svízele, mračňáku a dalších plevelů vhodný do všech

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Produkční systém v řepce. Clearfield. technologie v řepce ozimé v roce Pouze na CL hybridy

Produkční systém v řepce. Clearfield. technologie v řepce ozimé v roce Pouze na CL hybridy technologie v řepce ozimé v roce 2016 Pouze na CL hybridy Produkční systém v řepce Clearfield Inteligentní systém pro společný úspěch Optimální termín pro aplikaci podle fáze plevelů děložní listy až max.

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Granstar 75 WG. základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu!

Granstar 75 WG. základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu! Granstar 75 WG Granstar 75 WG základní herbicid k ošetření ozimých i jarních obilnin proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu! 38 Přednosti použití výborná účinnost na velmi

Více

INSEKTICID. Registrační číslo: 4844-0

INSEKTICID. Registrační číslo: 4844-0 NSEKTCD Registrační číslo: 4844-0 Charakteristika Postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulzního koncentrátu na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu určený k ošetření mnoha polních

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

Poslední škůdce, který vás může vyvést z míry Rychlý, spolehlivý, účinný

Poslední škůdce, který vás může vyvést z míry Rychlý, spolehlivý, účinný Poslední škůdce, který vás může vyvést z míry Rychlý, spolehlivý, účinný www.bayercropscience.cz Proteus 110 OD Proteus 110 OD je nový typ moderního dvousložkového insekticidu v inovativní OD formulaci.

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

POUŽÍVANÉ VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY 2 MOŽNOSTI REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI 4 HOUBOVÉ CHOROBY SLUNEČNICE 26 LISTOVÁ HNOJIVA A STIMULÁTORY 44

POUŽÍVANÉ VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY 2 MOŽNOSTI REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI 4 HOUBOVÉ CHOROBY SLUNEČNICE 26 LISTOVÁ HNOJIVA A STIMULÁTORY 44 Vážení spolupracovníci - členové Svazu i pro sezónu 2012/2013 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Produkční systém v řepce. Cleravis. Herbicid do Clearfield řepky. První skutečně postemergentní herbicid s jedinou aplikací

Produkční systém v řepce. Cleravis. Herbicid do Clearfield řepky. První skutečně postemergentní herbicid s jedinou aplikací Produkční systém v řepce Cleravis Herbicid do Clearfield řepky První skutečně postemergentní herbicid s jedinou aplikací Cleravis Úvod Řepka olejka je v Evropě jednou z nejdůležitějších plodin. Její rozšíření

Více

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o rozšíření povolení na menšinová použití ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Č. j. SRS 035491/2013 ze dne

Více

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. Pendimex 330 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří noze, chundelce

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Biathlon 4D Čtyři rozměry boje proti plevelům v obilninách Flexibilita

Více

Účinná látka: 360 g/l Glyfosát

Účinná látka: 360 g/l Glyfosát KAPUT harvest TF Účinná látka: 360 g/l Glyfosát Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, na

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U :

Ochrana obilnin. 20 let na trhu. Přípravky firmy Agro Aliance V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : Ochrana obilnin Přípravky firmy Agro Aliance SI BALÍČEK KUPTE Wuxal V Š E Z A Z V Ý H O D N Ě N O U C E N U : 10 l Sportak HF + 10 l Microplant 20 let na trhu HERBICIDY Agritox 50 SL 500 g/l MCPA registrace

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Obsah Úvod...3 OČKOVACÍ LÁTKA HiStick...4 HERBICIDY Basagran Super...5 Corum...6 Escort Nový...7 Pulsar 40...8 Stratos Ultra...9 FUNGICIDY Cantus... 10 DOPORUČENÍ

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období:

PŘEHLED POVOLENÍ za období: ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE

PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE PŘEHLED PRODUKTŮ A JEJICH OMEZENÍ APLIKACE Agritox 50 SL Alfametrin ME účinnou látku MCPA, v podzimním období. 4 m vzhledem SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10

Více

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Ochrana cukrovky od setí Ochrana do cukrovky sklizně od setí do sklizně Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS Herbicidní ochrana Betanal Expert Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Výnos cukrovky začíná mořením

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqybh4xl) III.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqybh4xl) III. III. Platné znění vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění navrhovaných změn Tato vyhláška stanoví

Více

Outlook. Herbicid. Registrační číslo: 4516-4

Outlook. Herbicid. Registrační číslo: 4516-4 H Herbicid Registrační číslo: 4516-4 Charakteristika Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trávovitých plevelů

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin CORELLO* CORELLO je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí pro ředění vodou k postemergentnímu hubení chundelky metlice,

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

Přípravky byly zkoušeny na odrůdě světlice barvířské Sabina. Citlivost jiných odrůd není známa.

Přípravky byly zkoušeny na odrůdě světlice barvířské Sabina. Citlivost jiných odrůd není známa. Regulace plevelů u odrůd vyšlechtěných ve VÚP Troubsko Světlice barvířská Carthamus tinctorius SABINA Moţnosti herbicidního ošetření Indikace Název přípravku Dávka/ha min-max Max. Termín ošetření Světlice

Více

Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin)

Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin) Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin) Oddělení rizik a účinnosti přípravků Hodnocení biologické účinnosti Hodnocení vlivu na necílové organismy (ekotoxikologie) Hodnocení

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.)

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Outlook Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC), určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých jednoděložných plevelů v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

POUŽÍVANÉ VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY 2 MÁK 3

POUŽÍVANÉ VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY 2 MÁK 3 2011 Vážení spolupracovníci - členové Svazu i pro sezónu 2011/2012 si vám dovolujeme předloţit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze vyuţít k usnadnění rozhodování

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Nové, jedinečné účinné látky Prověřená účinnost a spolehlivost méně starostí pro Vás Vhodné do integrované produkce Nehubí užitečný hmyz DuPont Tanos

Více

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko Ing. Marek Seidenglanz, Agritec s.r.o. Šumperk Ing. Jiří Cejtchaml, Výzkumný ústav

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Adengo PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k preemergentnímu a časně postemergentnímu hubení jednoletých

Více

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Přehled registrovaných herbicidů do máku Účinná látka Příklad přípravku Použití clomazone Command 360CS preemergentně mesotrione Callisto 480 SC

Více

Glean 75 WG. Glean 75 WG

Glean 75 WG. Glean 75 WG Glean 75 WG H e r b i c i d y Glean 75 WG osvědčený herbicid pro komplexní ošetření obilnin, lnu a trav na semeno herbicid pro základní podzimní ošetření ozimých obilnin proti chundelce metlici a odolným

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 174 Poř. č. Mák Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 0,8 1,2 0,6 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 40000 40000 40000 3 Tržba z prodeje semene

Více

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID. Sencor 70 WG Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení plevelů v porostech bramboru, hrachu, rajčete, vojtěšky, chřestu

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Herbicidy Volba herbicidní ochrany závisí na půdních podmínkách dané lokality, spektru plevelů, vývojové fázi a intenzitě zaplevelení. Velký význam

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Vaztak Active + Gazelle 12 Pack I

Vaztak Active + Gazelle 12 Pack I Vaztak Active + Gazelle 12 Pack I INSEKTICID Registrační číslo: 4844-0 Vaztak Active; 4053-9 Gazelle Charakteristika Postřikový insekticidní balíček je kombinace mikroemulzního koncentrátu a ve vodě rozpustného

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Bandur PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k preemergentnímu hubení jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů v slunečnici roční, bramboru,

Více

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009)

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová Pozn.: Výsledky 2. etapy

Více

autokontrola* maximum bodování

autokontrola* maximum bodování Kontrolní list Zásada IOR Kontrola Vysvětlivky/doporučení/zdůvodnění 1. Opatření pro prevenci anebo potlačení škodlivých organismů 1.1. Střídání plodin 1. Byl zaveden systém střídání plodin, který je doporučen?

Více