BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK"

Transkript

1 2/2010 P Á S O V E C SLOVO VELITELE ZAPOMENUTÍ TANKISTÉ NÁVRAT TANKISTICKÉ LEGENDY DOMŮ RAKETY ODVETNÉHO OPATŘENÍ KDYŽ SE ŘEKNE MARATHÓN BESEDA O VÝŽIVĚ OHLÉDNUTÍ ZA NRF 14 VÝROČNÍ PŘEZKOUŠENÍ NAŠI MALÍ VELCÍ HRDINOVÉ POZVÁNKA NA 2. ROČNÍIK DNE PÁSOVCE 1 1

2 Slovo velitele V{žení čten{ři, vzhledem k faktu, že letní měsíce jsou určené k čerp{ní ř{dných dovolených a jejich prostřednictvím také k načerp{ní sil do dalšího období a rekonvalescenci, přeji V{m i j{ příjemně str{vené letní dny a plno příjemných z{žitků. S mnohými z V{s se těším na viděnou na 2. ročníku Dne p{sovce. který se uskuteční 26. srpna a n{sledně rovněž na Dětském dni spojeném s vystoupením skupiny Chinaski v měsíci z{ří. 2

3 BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK V úterý 27. dubna provedli příslušníci 1. rotního úkolového uskupení výcvik v taktické přípravě. Cílem bylo vytvořit a hlavně splnit bojovou dr{hu, kterou si na n{s nachystal velitel roty. Zač{tek byl za br{nou sever, po překon{ní prvního valu na n{s v lesíku čekal boj muže proti muži. Protivníka n{m imitovaly pytle a k jejich zneškodnění jsme museli použít bod{k. Po asi kilometrovém běhu směrem k CŘBV n{s na polní cestě čekali instruktoři, každý cvičící dostal paintballovou zbraň s přesným počtem kuliček, tři na jeden terč, kterých bylo asi patn{ct. Terče byly rozmístěny různě podél lesa a za každý netrefený nebo přehlédnutý terč n{sledovalo pět kliků. Po zdol{ní této č{sti bojové hry n{sledoval běh zpět směrem k rybníku u výjezdové br{ny z autoparku. V jednom rohu bylo nachyst{no brodění se zbraní a ve druhém plav{ní ve vodě s podmínkou uplavat aspoň polovinu délky pod vodou. Po této poslední disciplíně n{sledoval běh do kas{ren. Překon{ní celé dr{hy trvalo asi 30 minut. Všichni příslušníci jednotky ust{li tento výcvik ve zdraví a někteří sepřesvědčili, že ne nadarmo se řík{, že do vody m{ člověk chodit, až když zchladne. 3

4 2. ročník Branného výcviku ZŠ Břidličné Třicet ž{ků 8. a 9. tříd a tři učitelé ZŠ Břidličn{ navštívilo ve dnech tankový prapor, aby se zúčastnili 2. ročníku Branného výcviku. Ten připravili a provedli příslušníci velitelské roty ve spolupr{ci s několika jednotlivci mechanizované roty, roty logistiky a praporního obvaziště. Ofici{lním patronem ZŠ Břidličné v r{mci vz{jemné spolupr{ce je velitelsk{ rota. Ž{ci si mohli prohlédnout připravené uk{zky bojové p{sové a kolové techniky, ručních zbraní, spojovacího a zdravotnického materi{lu. Byli svědky manévrov{ní tanků, pokl{dky mostovky MT-55, příslušníci spojovací čety jim uk{zali, jak probíh{ taktický výcvik v terénu. Vybraní bojovníci se před ž{ky blýskli ve vojenském bojovém umění MUSADO. Hlavně pro chlapce byl asi jeden z největších z{žitků střelba cvičnou municí ze Sa vz.58 a jízdy ve vojenské technice. Ž{ci se naučili i z{kladům orientace a pohybu v nezn{mém terénu, způsoby ukrytí v tísni, na vlastní kůži si vyzkoušeli stavbu přístřešku pro nouzové přenocov{ní pod širým nebem. Naučili se i rozděl{vat oheň za použití přírodním materi{lů, přípravě stravy 4

5 v polních podmínk{ch a úkonům první pomoci při simulované hav{rii vozidla, kde si s mateřskou pečlivostí vedly nejlépe hlavně dívky. Pod vedením instruktorů prověřili ž{ci svou fyzickou zdatnost a lezecké umění na připravené lanové dr{ze a vyzkoušeli si střelbu z paintballových zbraní. Plno bylo také u střeleckého a řidičského trenažéru T-72CZ. Po dvou dnech str{vených ve společnosti voj{ků 73. tpr. ž{ci odch{zeli plni z{žitků a jako vzpomínku si odn{šeli plaketu praporu a z{věrečnou společnou fotografii s voj{ky. rtm. Mikeska Kamil 5

6 Přesuny ze zpětným Odřadem mechanizované roty Výcvik v přesunech probíhal dubna 2010 v Krkonoších. Vyzbrojeni bojovou d{vkou potravin na 5 dní jsme vyrazili z Př{slavic směrem ke Svatému Petru, vojenské chatě Úda. Po ubytov{ní proběhl n{stup a sezn{mení s průběhem výcviku a informacemi k přesunům, poté jsme vyrazili na první zahřívací přesun k Mohyle Hanče a Vrbaty, cca 16km a kolem 500 výškových metrů. Zpět přes vrchol Medvědín a po zasněžené sjezdovce většinou skluzem dolů do Špindlerova Mlýna. Druhý den začal rozcvičkou 10min klusem a hlavně protažením dolních končetin, neboť tento den byl vyhl{šen útok na nejvyšší vrchol Krkonoš, cca 25km a 800 výškových metrů. Podél Dlouhého dolu jsme stoupali k chatě Výrovce a odtud pak přes Luční horu k Luční boudě, kde se mírně zhoršilo počasí. Už nesněžilo, ale poprch{valo, naštěstí však brzy přestalo a n{m se naskytl pohled na Sněžku a také kr{sn{ rýsovačka podél řetězů vzhůru, kter{ n{s čekala. Po 15 minut{ch funění a focení panoramat jsme dos{hli vrcholu. Proběhl tradiční n{kup suvenýrů, občerstvení a zase do stopy zpět přes Luční boudu po Bucharově cestě zpět. Třetí den proběhla rozcvička kr{tkým výklusem, dlouhým protažením a praktickou uk{zkou regenerace dolních končetin v poli. Třetí den býv{ kritický, proto jsme také my zvolnili tempo a šlo hlavně o psychiku. Tentokr{t jsme se na Labskou boudu, Martinovu a Medvědí boudu, cca 20km a 500 výškových metrů. Čtvrtý den r{no bylo jen protažení a rozhýb{ní končetin. Čekalo n{s zvl{dnutí posledního přesunu na 15 km a 200 výškových metrů k Boudě Bílého Labe a po Dřevařské cestě zpět. Při tomto výcviku šlo především o přesuny a posunutí fyzické a psychické kondice o kousek d{l a sezn{mení se z bolestí, kter{ každého při šlap{ní potk{ a je jen na něm, jak dlouho jí vydrží sn{šet. 6

7 Vojenské lezení na Kružberku Výcvik proběhl s jednotkou OMLT dubna 2010 na cvičné sk{le u Kružberku. První den šlo především o zopakov{ní z{kladních znalostí a dovedností (ustrojení do postrojů, uzlov{ní a jištění). Poté již byli příslušníci roty prověřov{ní ve fyzické zdatnosti a psychické odolnosti při zdol{v{ní lezeckých cest do obtížnosti 4 (vyžaduje jištění minim{lně na 3 bodech) s n{sledným spuštěním lezce. Druhý den výcviku byli připraveno zaměstn{ní, při kterém cvičící využívali procvičené znalosti v předchozím dnu. Zah{jení proběhlo formou exkurze po vodní přehradě Kružberk. Po jejím shlédnutí zevnitř si ji cvičící prohlédli také z vnější strany, to když ji slaňovali z výšky 35m. Zde bylo hlavním úkolem posunut hranice strachu z výšek a o prohloubit důvěru v lezecký materi{l. Cvičící byli zajištěni, poté přelezli z{bradlí a nav{zali si sebejištění a slaňovací osmu do lana. Jištění k z{bradlí bylo zrušeno a cvičící si korigoval s{m rychlost slanění. Na dně hr{ze čekal člun, ve kterém zrušil slanění a odp{dloval k břehu. Tato činnost se opakovala dvakr{t. 7

8 První setkání s profesionály na půdě tankistů Ž{ci prvních a druhých ročníků Vojenské střední školy Ministerstva obrany přijeli na jeden den k 73. tankovému praporu. Prvotním, ne však jediným důvodem k jejich n{vštěvě byla uk{zka techniky, jíž tento prapor disponuje. Během n{vštěvy tak měli jednu z m{la příležitostí svého studentského života blíže prozkoumat p{sov{ vozidla BVP 2, OT 90 R5, ale také obě varianty tanku T 72M4 CZ a VT 72M4CZ. Aby však toto zaměstn{ní nebylo pouhou statickou uk{zkou techniky, zbraní a výstroje bojového praporu, byly pro ně nachyst{ny také doplňkov{ stanoviště. Po kr{tkém přesunu na ně čekala lanov{ dr{ha v prostoru Cvičiště řízení bojových vozidel, kde si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost na připravených přek{žk{ch jako jsou lanový žebřík zavěšený naplocho, přeléz{ní kl{d upevněných do výšky asi 1,8 m, zdol{ní lanového mostu, šplh na laně a mnoho dalších vyžadujících výbornou koordinaci pohybu celého těla. Po absolvov{ní lanové dr{hy a kr{tkém oddechu během přesunu si měli možnost vyzkoušet střelbu a pohyb s paintballovými zbraněmi na k tomuto účelu vybudovaném hřišti. N{mětem situace se stala varianta, kdy nepřítel zaujme poziční obranu obsadí budovu a zabarik{duje se v ní. Úkol ž{ků byl tedy nelehký - skrytě se přesunout k budově, nav{zat kontakt s nepřítelem a minimalizovat jeho síly a prostředky tak, aby nebyly použity proti nim a oni sami nebyli zasažení nepřítelem a vyřazeni z boje. 8

9 V z{věru uk{zkového dne pro ně byla připravena dynamick{ uk{zka jízdy BVP. Velk{ většina ze studentů měla příležitost se tímto typem techniky svést poprvé. Je potřeba ocenit n{paditost s jakou pro n{s příslušníci tankového praporu připravili tuto exkurzi do vojenského světa. Myslím si, že si odtud odn{šíte cenné zkušenosti a hlavně prvotní pohled na to, jakým způsobem probíh{ výcvik v taktické a tělesné přípravě uvedl Milan Miš{k, vedoucí pedagogického dozoru středoškol{ků. 9

10 Zapomenutí tankisté První setk{ní posledních žijících tří velitelů tanků z bývalé 1. československé samostatné tankové brig{dy ze SSSR, brig{dního gener{la Mikul{še Končického, plukovníka Bedřicha Opočenského a podplukovníka Karla Šer{ka s velitelem 7. mechanizované brig{dy Dukelské, plukovníkem gšt. Ivo Střechou a příslušníky tankového praporu se uskutečnilo u praporu disponujícím jejich organickou, dnes však již modernizovanou zbraní u 73. tankového praporu Han{ckého v Př{slavicích. B y l o t o vůbec poprvé po mnoha letech zapomnění a života v ústraní, kdy se tito v{leční veter{ni sešli na půdě tankistů, nejen aby zavzpomínali na dobu před 65. lety, kdy se aktivně zapojili do bojů v Karpatech, o Moravskou Ostravu a n{sledně pak v bojích u Olomouce při cestě na pomoc pražskému povst{ní. Bylo to přesně 10. května 1945 v ranních hodin{ch, kdy tehdejší rotný Karel Šer{k dorazil se svým tankem až k br{ně Pražského hradu.. Tohoto štěstí, ale též cti se dostalo z původního počtu pětašedes{ti československých tanků jen třem tankovým os{dk{m. Ostatní zůstaly nen{vratně zničeny nebo poškozeny urputnými boji v ostravské operaci. Bylo ironií osudu, že zatímco jsme léta měli v povědomí sovětský tank s číslem 23 na pražském Smíchově, na československý tank s číslem 603 před Pražským hradem se zcela zapomělo. 10

11 V průběhu tohoto velmi výjimečného setk{ní obdrželi všichni tři v{leční veter{ni Pamětní odznak 7. mechanizované brig{dy Dukelské a to u příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové v{lky Šli jsme bojovat za republiku, kterou jsme nikdy nepoznali, ale byli jsme k ní vychov{v{ni s l{skou díky našim rodičům, řekl podplukovník Karel Šer{k. 11

12 Návrat tankové legendy domů V ned{vné době měli příslušníci 73. tankového praporu v Př{slavicích příležitost k sezn{mení se s posledními třemi žijícími veliteli tanků, kteří se účastnili bojů druhé světové v{lky jako příslušníci 1.československé samostatné tankové brig{dy v SSSR. Pro obě strany to byl nezapomenutelný z{žitek, při kterém se střetly historické tankové legendy s profesion{lní současností. V jeho průběhu byli brig{dní gener{l Ing. Mikul{š Končický, plukovník Bedřich Opočenský a podplukovník Karel Šer{k oceněni Pamětním odznakem 7. mechanizované brig{dy Dukelské 1. stupně. Ve vzpomínk{ch se tankový veter{ni vr{tili k d{vno zapomenutým v{lečným konfliktů a ud{lostem, zejména pak k těm, které na vlastní kůži podplukovník Karel Šer{k. Jeho portrét a historický snímek jeho tanku s věžovým číslem 603 před hlavní br{nou Pražského hradu je ozdobou místnosti řízení 73. tankového praporu. V úctě a k tradicím našich předchůdců, tankistů Československé zahraniční arm{dy, kteří po úporných bojích dos{hli dne 10. května 1945 bran Pražského hradu. Věnují příslušníci 73. tankového praporu Př{slavice. Pane podplukovníku, jaký to je pocit, být opět po dlouhých letech doma mezi svými, tankisty? Pochopitelně, že nezapomenutelný. Víte, j{ jsem ani nečekal jsem, že bych se ještě někdy měl příležitost podívat k profesion{lní jednotce, kter{ m{ ve výzbroji tanky. A nejen k jednotce, ale přímo k technice, kterou mi bylo umožněno i poř{dně si prohlédnout a popovídat si se současnými tankisty. 12

13 Měl jste v minulosti příležitost setkat se s profesion{lními voj{ky? Který vojenský útvar na V{s nejvíce zapůsobil? Bude to znít asi neuvěřitelně, ale ž{dný, dnes jsem u profesion{lních voj{ků poprvé po 65 letech, kdy skončila druh{ světov{ v{lka. Vraťme se tedy k Vašim zač{tkům u arm{dy. Jak probíhal výcvik? Čemu jste se v jeho průběhu věnovali? Po n{vratu fronty, když byla osvobozena Volyň, přišlo obrovské nadšení, a n{sledně n{stup do řad československé jednotky. Výcvik u tanků probíhal nejdříve teoreticky a teprve poté přišel praktický výcvik řidiče, ovl{d{ní zbraní, radiostanice a funkce velitele tanku. Kdy jste se aktivně zapojil do bojů druhé světové v{lky? Moje první podbití, tedy jinak též řečeno zničení v boji, bylo v Karpatech přesně 1. října 1944 a to v prostoru polské u obce Zindranowa, nedaleko st{tní hranice s Československem. Tehdy to na onu st{tní hranici bylo pouhých 500 metrů. Každ{ os{dka dostala praporek Československé republiky a kdo první nebo vůbec dorazí na hranici, ji měl vztyčit. Trošku mě tato agitace, i když byla myšlena dobře, zarazila. V průběhu bojů V{m byl zničen tank, přežil jste jako jediný člen os{dky. K čemu tehdy došlo? Když jsme tehdy vyrazili k útoku, nikdo nepočítal s tím, že ve stodole ve svahu bude schovaný německý tank, který n{s měl jako na dlani a měl n{s všechny zaměřené z boku a tím p{dem pro n{s v nevýhodném střeleckém úhlu. Před útokem ho nemohl nikdo vidět, jelikož byl celý schovaný ve stodole a přes otevřen{ vrata připraven střílet. Byla mírn{ mlha, jeli jsme v rozestupech a najednou spustil ten německý tank palbu. Nebral n{s postupně, jak jsme jeli k hranici, ale na přesk{čku. První z{sah dostal můj tank, jelikož jsem jel nejblíže. Tehdy jsem dostal dva z{sahy, první mířil do věže, kterou to utrhlo, a druhý šel do zadní č{sti tanku a projel až do motoru. Z os{dky jsem přežil jako jediný, zbývající tři členové padli. 13

14 Kde všude jste v průběhu druhé světové v{lky působil? V Karpatech, na Jasle, tam jsme strašili Němce a měli jsme budit dojem popojížděním s tanky, že v tomto prostoru doch{zí k přemisťov{ní velké bojové techniky, zejména tanků pro budoucí ofenzívu. Kromě tohoto jsme také vykon{vali různé pomocné pr{ce, jako bylo vyprošťov{ní a přetahov{ní pomocných strojů do opravny. Další mé působení bylo v Kežmaroku, odkud jsme ze 16. února 1945 začali přesouvat přes Tatry na Nowy Targ a d{le do Polska až to Wadovic. A odtud jsme se poté probojov{vali do Ostravy, a přes Olomouc, Litovel až do Prahy. Který ze z{žitků je pro V{s tím nejsilnějším s odstupem 65 let? Určitě ten, kdy jsem s tankem dojel před Pražský Hrad. To se stalo 10. května 1945 r{no, byl jste první tank s československou os{dkou. Jaký to byl pocit, dostat se až před Hrad?Vzpomenete si, jak na v{s reagovali ostatní lidé? Do Prahy jsme dojeli 10. května 1945 v 8 hodin r{no. Vítali n{s, vytahovali n{s z tanku a chtěli, abychom si s nimi připili na konec v{lky. Tvrdili, že tu l{hev alkoholu schov{vali speci{lně pro tuto příležitost< Bylo mým osobním př{ním dostat se až na Hrad, symbol Prahy a Československé republiky, k tomu, co jsme na Volyni považovali za symbol vlasti. St{li jsme u br{ny až do té doby než přijela spojka s povelem, že se m{m přemístit do Dolních Měcholup na hřiště, kde postupně dojížděly další tanky. První tank v Praze u hradu byl můj s věžovým číslem 603 a os{dkou rotný Karel Šer{k, des{tník Michal Korbec, des{tník Josef Mihoč des{tník Josef Sulka a vojín Antonín Žid. Kudy se ubíraly Vaše kroky po v{lce?? Pokračoval jste ve vojenské kariéře nebo jste zvolil civilní život? Po v{lce jsem přemýšlel, co budu dělat d{l a již jsem byl rozhodnutý nastoupit na vojenskou akademii s tím, že zůstanu d{l v arm{dě. Moje nast{vající s tímto rozhodnutím však nesouhlasila. Takže jsem v roce 1946 z arm{dy odešel a pokračoval v civilním životě< 14

15 Je ironií osudu, že z pětašedes{ti tanků 1.československé tankové brig{dy z SSSR se podařilo k bran{m Pražského Hradu v květnu 1945 dorazit jen třem tankům, prvním byl tank č.603 rotného Šer{ka, druhý tank č.725 rotného Klabana a třetí tank 040 podporučíka Griga. Učebnice dějepisu však ž{dného z nich nezn{. Autor: podpraporčice Helena Suralov{ 15

16 Operace TELEPORT V souladu s pl{nem činnosti velitele 73.tpr byl pod taktickým n{mětem proveden ve dnech května 2010 št{bní n{cvik s cílem provést úplný pl{novací proces ke zpl{nov{ní operace TELEPORT 01/10 na rozvinutém místě velení. Úkolem št{bu bylo zpl{novat kombinovaný přesun praporu za podpory prostředků ASVŘ. Za pěkného vojenského počasí št{b provedl analýzu možností přepravy osob a techniky jak po železnici, tak po vlastní ose. Byla schv{lena nejlepší varianta, na z{kladě které byl zpracov{n dílčí rozkaz velitele 73.tpr. Pomocí prostředků ASVŘ byla zpl{nov{na poř{dkov{ služba a výstupní sestava zabezpečení přesunu po komunikaci. Příslušníci oddělení logistiky zpracovali veškeré potřebné dokumenty dle INA. Cíle a úkoly št{bního n{cviku byly splněny. Prapor je připraven zpl{novat přesun na vzd{lenost do 300km. 16

17 Výcvik v přepravě po železnici Další z hlavních zaměstn{ní 73. tankového praporu letošního roku proběhlo na železniční vlečce v Hlubočk{ch. Jednalo se o n{cvik nakl{dky a vykl{dky kolové a p{sové techniky, což patří k nejsložitějším úkolům přepravy vojsk po železnici. Výcviku v praxi předch{zela teoretick{ příprava, během níž byli příslušníci praporu sezn{meni s typem a označením železničních vozů, jejich rozměry, nosností a dalšími technickými daty, kter{ budou v praktické č{sti potřebovat. Nedílnou souč{stí teoretické přípravy bylo také sezn{mení všech účastníků s bezpečnostními opatřeními při výcviku v přepravě po železnici a zopakov{ní sign{lů pro nav{dění vozidel. Praktick{ č{st probíhala v termínu května Po oba dny byl výcvik zah{jen odstrojením a přípravou vagonů. Poté se již plynule střídaly jednotky praporu s přidělenou technikou ve výcviku v nakl{dce a vykl{dce. V průběhu prvního dne se jednalo o techniku kolovou, takže jsme mohli sledovat najíždění Tater T -815, T 810, PV3S, UAZů a činnost velitelů a řidičů. Druhý den probíhala nakl{dka a vykl{dka bojové techniky BVP, mostního tanku a modernizovaných tanků T 72M4 CZ. U posledně 17

18 jmenované techniky je přeprava po železnici o to složitější, že p{sy techniky mají přesah přes železniční vagon a je tedy složitější s ní manipulovat a spr{vně ji na daný typ železničního vozu umístit. Souč{stí výcviku bylo také upevňov{ní vozidel, aby nedošlo k jejich posunu během převozu. Přeprava po železnici je nedílnou souč{stí výcviku pozemních jednotek. Využív{ se zejména při transportech techniky na delší vzd{lenosti nebo při přesunu většího počtu techniky například na cvičení či vyvedení vojsk do vojenských výcvikových prostorů. U 73. tankového praporu si výsledky tohoto zaměstn{ní ověříme již v červnu, kdy bude probíhat nakl{dka techniky na Dny pozemního vojska Bahna 2010 uvedl z{stupce velitele praporu. Autor: podpraporčice Helena Suralov{ 18

19 Komplexní výcvik v Jeseníkách Výcvik začal v pondělí 10.5., kdy jsme si všichni účastníci nastoupili u zbrojního skladu v naší pos{dce. Výcviku se účastnila prakticky kompletní třetí četa 1.RÚU, tři instruktoři pod vedením nrtm. Buri{nka a dva řidiči z roty logistiky s dvěma tatrami T-810. Na tatry jsme naložily potraviny a veškerý materi{l a provedli jsme n{stup, kterým jsme zah{jili toto zaměstn{ní. Nastoupili jsme a j{ jsem provedl rozdělení čety do tří přibližně stejných skupin. Každé této skupině byl přidělen jeden instruktor. Poté provedl nrtm. Buri{nek poučení o bezpečnostních opatřeních a sezn{mil n{s s průběhem cvičení. Po tomto poučení jsme nasedli na tatry a vyrazili jsme směr Jeseníky. N{š cíl byl v okolí města Kr{líky. Po hodině a půl cesty jsme dorazily do okolí města Kr{líky, kde jsme na určených místech začali vysazovat jednotlivé skupiny. Každ{ skupina byla vysazena na stanoveném místě se svým určeným instruktorem a dostala od nrtm. Buri{nka papírek s trasou s body, které je nutno projít. Úkolem každé skupiny bylo do středy dojít na chatu Sedlovku, kde byl cíl pro všechny skupiny. J{ jsem členem třetí skupiny, kter{ přišla na řadu jako poslední. Naše místo vysazení bylo u obce Velk{ Morava. Zde byla naše skupina vysazena, vzali jsme si výstroj, doplnili jsme si z{soby jídla a vyrazili jsme na cestu. Tatry se vydali na chatu Sedlovku, kde byly v pohotovosti, kdyby bylo potřeba někoho st{hnout. Poté co tatry odjely a upravili jsme si batohy a vyrazili jsme na cestu. Počasí nebylo moc dobré, protože bylo pod mrakem a vypadalo to, že každou chvíli začne poř{dně pršet. Začali jsme pomalu stoupat do kopců. Naše trasa dnes vedla přes Sklennou-chata Babuše-Podbělka-Stříbrnické sedlo-na Kralický Sněžník, kde jsme si dali přest{vku. Podívali jsme se tady k pramenu řeky Moravy. Na hoře na Kralickém Sněžníku se hodně ochladilo a začal foukat studený vítr a byla tady poř{dn{ mlha. Po chvilce odpočinku jsme opět vyrazily na cestu. D{l jsme pokračovali po trase Stříbrnické Sedlo-Nad Adéliným pramenem-chata 19

20 N{vrší-Stříbrnice. Zde jsme se zastavili k další přest{vce. Koupili jsme si něco na pití a najedli jsme se. Jak jsme sestoupili z hřebenů, tak se vyjasnilo a do konce začalo svítit slunce. Po přest{vce jsme opět pokračovali d{l směrem na Staré Město-Brannou a den jsme zakončili kousek za Branou v lokalitě Přední Alojzov, kde jsme první den přespali. Ulehli jsem kolem des{té hodiny večer, poté co jsme si postavili přístřešky. Kdo chtěl, tak se najedl a šli jsme sp{t. Za dnešek se n{m podařilo ujít 35 km a to si myslím, že se z{těží kolem 20kg, kterou jsme každý minim{lně měli, a kdy jsme museli překon{vat velk{ převýšení se změnami počasí, byl to solidní výkon. Druhý den jsme r{no vstali kolem osmé hodiny. Udělali jsme si jídlo a sbalili jsme t{bor a kolem dev{té jsme vyrazili na cestu. Vyrazili jsme z Předního Alojzova na Zadní Alojzov-Josefovu chatu-potok Hučava-U Vozky, kde jsme si po n{ročném stoup{ní dali přest{vku. Bylo pomalu cítit, že síly začínají pomalu ubývat. Po přest{vce jsme pokračovali d{l na Vřesovou stud{nku-bílý sloup n a Č ervenohorské sedlo, kde jsme si dali další přest{vku na jídlo a hodinu jsme si tady odpočinuli. Proběhlo ošetření puchýřů a výměna ponožek. Po odpočinku jsme pokračovali d{l po trase nad Petrovkou-Kamzík-chata Švýc{rna, kter{ byla dnešním cílem naší cesty. Po tom, co jsme vystoupali na Švýc{rnu, tak se počasí zhoršilo a padla mlha a začal foukat silný vítr a přehnala se dešťov{ přeh{ňka. Rozvinuli jsme t{bor, udělali jsme si jídlo a šly jsme sp{t, protože dnešní den byl ještě n{ročnější v překonaném převýšení. Dnes jsme ušli trasu dlouhou 33,4 km. R{no jsme vstali kolem osmé hodiny. Nasnídali jsme se, sbalili jsme si věci a vyrazili jsme na cestu. Počasí bylo nevlídné. Byla hust{ mlha, foukal vítr a lehce mrholilo. Vyrazili jsme ze Švýc{rny směrem na rozcestí pod Pradědem. D{l jsme pokračovali na Ovč{rnu potom kolem horské chaty Sabinky a pokračovali jsme d{l k vodop{dům Bílé Opavy. 20

21 Rozhodli jsme se, že vodop{dy projdeme po žluté stezce. Tahle trasa je sice značně n{ročnější, ale je možno si takhle vodop{dy lépe prohlédnout. Cestu přes vodop{dy tvoří mnoho mostků, žebříků a schodů. Tato žlut{ stezka byla opravdu dost n{ročn{ a museli jsme d{vat pozor, abych ne uklouzli na mokrých kamenech. Protože p{d z těchto výšek, které jsme místy překon{vali by mohl být velmi nebezpečný. Vodop{dy byli opravdu pěkné, teklo zde hodně vody, tak se bylo na co dívat. Co jsme prošly celou rezervaci Bílé Opavy vyšli jsme na hlavní cestu směrem na Karlovu Stud{nku, kde jsme si dali oběd. Po obědě jsme vyrazili z Karlovy Stud{nky na poslední č{st naší cesty na chatu Sedlovku. Kam jsme dorazili kolem čtvrté hodiny odpoledne.všichni jsme měli radost, že jsme konečně v cíli naší cesty a že si odpočineme. Za dnešek jsme ušli 16,6 km. Na chatě jsme se ubytovali a začali jsme chystat jídlo. Koupili jsme kuřata, vykostili jsme je okořenili jsme je a zabalili jsme je do alobalu a dělali jsme je nad ohněm na provizorním grilu, který jsme postavili. Kdo chtěl tak si na ohni opekl klob{sky. Jak se setmělo, tak jsme se přesunuli do chaty. Šli jsme brzy sp{t, protože jsme byli všichni dost unaveni. R{no jsme vstali v devět hodin, nasnídali jsme se a vyrazili jsme na pochod do o kolí chaty Sedlovky. Vyrazili jsme směrem na Vrbno pod Pradědem d{l potom na Ludvíkovice a potom na kótu na Vyhlídce a zp{tky na chatu Sedlovku. Každ{ skupina měla určený okruh, který prošla. Dnes jsme ušli 15 km. Tak, když to shrnu za celé čtyři dny jsme nachodili 100,2 km. Do večera už jsme měli volno a každý využil volné chvíle jak uznal za vhodné. V p{tek r{no jsme vstali v sedm hodin, uklidili jsme chatu a naložili jsme všechny věci na tatru. Zhruba v devět hodin jsme vyrazili na cestu zp{tky do pos{dky kam jsme dorazili kolem des{té hodiny. Myslím, že tento výcvik se podařil a myslím si, že všichni zúčastněni podali dobré výkony a napl{nované trasy prověřili naše fyzické schopnosti. Takže jsme si zase mohli vyzkoušet co zase vydržíme. Tímto bych chtěl poděkovat týmu instruktorů v čele s šrtm. Buri{nkem, že n{m připravili pěkné trasy a napl{novali celý výcvik, který proběhl naprosto bez sebemenších problémů. za 1RÚU pprap. Petr Pírek 21

22 1.tanková rota pod vodou Po předchozím výcviku, na plaveckém bazéně v Olomouci se z{chranným přístrojem ZP 10M( dýchací přístroj) nav{zali naši příslušníci z 1. tankové roty na dovednosti, které si v jeho průběhu osvojili a pokračovali v přípravě a zvl{dnutí obsluhy při výcviku v jízdě tanků pod vodou na pracovišti UJCTPV ve Vyškově. Cílem bylo zdokonalit tankové os{dky v praktické činnosti při opuštění tanků, procvičit sign{ly a jejich praktické použív{ni při zatopení a opuštění vozidla a navyknout si na pobyt v uzavřeném, stísněném, zatopeném prostoru v hloubce kolem 5 metrů. Aby k tomuto výcviku vůbec mohli přistoupit, bylo nutné, aby příslušníci roty absolvovali zaměstn{ní na plaveckém bazéně, předn{šku z fyziologie a takzvanou přípravu na sucho, kter{ byla zaměřena na to, aby byla činnost při opouštění tanků perfektně zvl{dnut{ a výcvik na UCJTPV probíhal bez nedostatků. Samotn{ praktick{ č{st se skl{dala z několika č{stí. První dva dny byly věnov{ny navyk{ní na působící tlak. Další č{stí byl výcvik v hydrokomoře, kde probíhala simulace zatopení vozidel. Samotný výcvik v maketě střeleckého prostoru a prostoru velitele tanku probíhal v posledních dvou dnech. Rizika nejsou zanedbateln{. Při nevyrovn{ní tlaku může dojít k prasknutí či poranění ušních bubínků. I přesto je však jednou za rok tento výcvik pro naše tankisty příjemným zpestřením a sami jej označují jako jedno nejzajímavějších zaměstn{ní. 22

23 Rakety odvetného opatření na Libavé Rozlehlost a členitost současného vojenského výcvikového prostoru Libav{ skrýv{ dodnes nejedno zapomenuté místo. Počínaje například opuštěnými břidlicovými lomy u Velké Střelné, zbytky kostela v zaniklé obci Jestř{bí a d{vno zapomenutých domů na Barnově až po palebn{ postavení raketových oddílů bývalé sovětské arm{dy, které svými bojovými raketami vybavenými jadernými hlavicemi byly připraveny zas{hnout určen{ místa evropských st{tů NATO z{padně od hranic tehdejší Československé socialistické republiky. Historie operačnětaktických raket s prodlouženým dosahem, které byly na Libavé umístěny, začín{ v roce 1983, když byla v tehdejším Sovětském svazu sestavena 122. raketov{ brig{da a z{hy vyzbrojena raketovými komplety 9K76B Temp-S. Současně s jejím vznikem na území Československa sovětští důstojníci vybírali kas{rna, do kterých by se 122.rakterov{ brig{da ze Sovětského svazu přemístila. Všechny tyto přípravy byly důsledkem přijetí tzv. dvojího rozhodnutí NATO v roce 1979 o rozmístění 572 střel s plochou drahou letu a raket Pershig 2 na území některých evropských st{tů NATO, jako Německ{ spolkov{ republika, Velké Brit{nie, Belgie, Nizozemí a It{lie, přistoupil bývalý Sovětský svaz v roce 1983 k realizaci tzv. odvetných opatření. V r{mci těchto opatření kromě jiného došlo k rozmístění tzv. operačně-taktických raket s prodlouženým dosahem na území Československa a při výběru z míst jejich umístění, padla volba na vojenský prostor na Libavé. Pro týlové umístění 122.raketové brig{dy byly vybr{ny Hranice na Moravě s tím, že kas{rna Jaslo musí opustit 11. dělostřeleck{ z{kladna Československé lidové arm{dy a zabezpečovací jednotky 331. těžké dělostřelecké brig{dy.bylo téměř veřejným tajemstvím, že československé jednotky musí vyklidit kas{rna pro sovětskou arm{du, ačkoliv se ofici{lně tvrdilo, že kas{rna Jaslo mají projít gener{lní opravou. Československé 23

24 jednotky tak čekal smutný a ponižující odchod stejně jako motostřelecké útvary v roce 1968, když musely vyklidit pos{dku Milovice, kter{ byla sídle arm{dy již před druhou světovou v{lkou.samotný příchod sovětské jednotky byl velmi zvl{štně načasov{n, protože první vozidla počala najíždět v brzkých ranních hodin{ch na štědrý den 24.prosince 1983.O jakou jednotku se ve skutečnosti jednalo neměl tehdy nikdo pochopitelně sebemenší tušení. Sovětsk{ 122.raketov{ brig{da byla vybavena 24 odpalovacími zařízeními, měla 39 bojových raket, 15 raketových přepravníků a 13 cvičných raket.raketový komplex kr{tkého doletu, s vojenským označeným 9K76B Temp-S, v ČSSR často zv{n jako OTR-22 a v NATO pod kódem SS-12M Scaleboard B, představoval raketovou zbraň o doletu 900 km, s možností využití tříštivo-trhavé, chemické či 500 kilotun jaderné hlavice. Jen pro porovn{ní, první atomov{ bomba s n{zvem Little Boy svržen{ na Hirošimu 6.srpna 1945 z amerického bombardéru B-29 Enola Gay měla ekvivalent mezi 13 a 18 kitotun a v důsledku její exploze zahynulo na 140 tisíc lidí. Další jadern{ puma s n{zvem Fat Man svržen{ 9.srpna na Nagasaky rovněž z amerického bombardéru B-29 byla o síle až 21 kilotun si vzala životy 74 tisíc lidí. Zvl{štní byl i způsob velení této raketové brig{dě, protože nebyla souč{stí Střední skupiny sovětských vojsk a tudíž podléhala přímo staršímu představiteli hlavního velitele spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy při MNO ČSSR, ovšem mimo možnost velení Gener{lního št{bu Československé lidové arm{dy. Raketov{ brig{da se dělila na tři oddíly, z nichž dva byly bojové, a třetí byl výcvikový. Bojový oddíl měl tři startovací baterie a jednu baterii technickou. V případě každé bojové baterie pak měla po třech odpalovacích mobilních zařízeních po jedné raketě OTR-22. Vlastní palebné postavení měla raketov{ brig{da vybudované prostřednictvím Československé lidové arm{dy ve Vojenském výcvikovém prostoru Libav{, některé prameny dokonce hovoří o nasazení vojenských vězňů. Pro odpalov{ní raket byly vybudov{ny v různém stupni vybavenosti, a jak již bylo uvedeno, prostřednictvím jednotek Československé lidové arm{dy, tři palebn{ postavení. V době míru byl vždy jeden ze dvou bojových oddílů pověřen bojovou pohotovostí. Každ{ ze tří 24

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE

POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE 1. 7. 2008 STALI JSME SE VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLOU ročník IX POKRAČOVÁNÍ TWINNINGOVÉ SPOLUPRÁCE číslo 2 ÚSPĚCHY NA SPORTOVNÍCH KOLBIŠTÍCH SLOVO REDAKCE aneb něco o nepostradatelnosti Přiznejme se. Kdo z nás

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ROČNÍK III BŘEZEN 1 2007 NEZÁVISLÝ VLASTIVĚDNĚKULTURNÍ A LITERÁRNÍ MAGAZÍN A ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI FRANTIŠKA KROHA Vážení a milí čtenáři! Dnes dostáváte do rukou poněkud jiný Odpich. Nový Odpich. Vylepšený

Více

Bulletin. Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

Bulletin. Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY 2015 1 Bulletin ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY Editorial: Významné jubileum česko-izraelských diplomatických vztahů Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství Vážení přátelé, když jsem nadepsal

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Řízení přístupu uživatelů k služb{m YouTube na síťové úrovni

Řízení přístupu uživatelů k služb{m YouTube na síťové úrovni MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Řízení přístupu uživatelů k služb{m YouTube na síťové úrovni Bakal{řsk{ pr{ce Jan Rycht{r Brno, jaro 2015 Prohl{šení Prohlašuji, že tato pr{ce je mým původním

Více