2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je. lv' Cena za dilo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je. lv' Cena za dilo"

Transkript

1 SMLOUVA O DiLO e.2037 uzavlena mezi: oblednatelem: Mateiski Skola Pohedka Sumperk, Nerudova 48, piisp6vkovi organizace Nerudova 4B Sumperk lc: oprevneny zestupce: Pavlina Boskova, feditelka a 2. zhotovitelem: HRAS - zaiizeni hiisf, s. r. o. zapsena u Krajskeho soudu v Ostrave, dne , odd. C, vl. e se sidlem: Zemed6lsk ,736 0'l Havifov-Dolni Datyne lc: DIC: C opravneny z6stupce: lng. Jakub Svoboda, jednatel t. Piedm6t smlouvv Udastnici se dohodli na zhotoveni dila, tak jak je pfesn6 popseno a uvedeno v pisemn6 nabidce C zhotovitele ze dne (piiloha 6.1 t6to smlouvy), tj. k dodani a odborn montazi hernich prvkr) pro MS Pohedka, Nerudova 48, Sumperk. Objednatel se zavazuje k zaplaceni sjednan6 ceny za takto vymezeny pfedmet smlouvy. il. Doba PlnEni Zhotovitel se zavazuje prov6st dilo v terminu od do 8.20'14, Celkova doba realizace na miste samem Je 10 dni. Objednatel se zavazuje Fadne provedene dilo v tomto terminu pfevzit. V plipad6 nepfiznivych klimatickych podminek v dobe realizace lze termin dokonceni posunout, maximalne vsak o 10 pracovnich dni. Termin dokondeni lze posunout take v pfipad6, Ze objednatel nepfipravil v termlnu do podminky pro iadne provedenl dila zhotovitelem (viz pliloha d.2 teto smlouvy - vseobecne technicke podminky zhotovitele ).. Vlastnick6 pr6vo k zhotoven6 v6ci a nebezdeci skodv na ni Zhotovitel odpovida za nebezpeci vzniku Skody na dile do doby pfedani fadne provedeneho dila, o eemz bude vyhotoven pfedevaci protokol. 2. Vlastnick6 pr6vo k dilu nabyva objednatel dnem pievzeti fadne provedeneho dila. 3. Zanikne-li povinnost zhotovitele provest dilo z dtvodu, za kten/ odpovid6 objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli material a vegker6 naklady, ktere vznikly pli zhotoveni dila. lv' Cena za dilo Cena provedeni dila dle teto smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran podle zakona d. 526/90 Sb. o cenach a vyhlasky d. 450/2009 Sb. jako pevna smluvni cena ve vysi: cena bez DPH: 66045,80 Ke DPH 21o/o. ' ,60 KC Cena celkem: Ke (slovy: Sedmsetdevadesetdevettisicosmsetsedesetpet Korun 6eskych a etyficet halefl:l). 2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je pfedavaci protokol powrzeny zestupci obou smluvnich stran o ukonceni vsech praci bez vad a nedodelko. 3. Splatnost ceny za dilo, jakoz i ceny za montaz a zabudovani se s.iedneva do 21 dnr:r ode dne vystavenl faktury, kterou se zavazuje zaslat zhotovitel objednateli nejpozdeji do 14 dni od piedanidila. 4. V pfipade, Ze bude objednatel v prodlenl se zaplacenlm ceny dila, sjednev6 se orok z prodleni ve vysi 0,05 o/o z dluzna oastky za kazdy den prodleni. 5. Cenu dila v prtb hu realizace dila je mozn6 menit pouze v plipad6, ze: a) dojde v prtrb6hu realizace dila ke zmen6m dailovych piedpistl upravujicich visi DPH. b) bude-li objednatel pozadovat provedeni praci, ktere nebyly soueasti sjednaneho pfedmetu plneni. O tomto bude uzavfen dodatek ke smlouv6.

2 v. Preva a Dovinnosti smluvnich stran Objednatel se zavazuje: a) umoznit zhotoviteli pfistup na staveniste pro U6ely provadeni dila, b) sd6lit zhotoviteli pli podpisu teto smlouvy skuteenosti v souvislosti s inzenyrskymi sit6mi, kter6 se nachaze.ii na miste, kde m6 bft provedeno zabudoveni dlla (zejmena rozvody elektrick6ho proudu, plynu, vody a vojenskeho sdelovaciho kabelu), c) poskytnout zhotoviteli soudinnost potfebnou pro Fadn6 provadeni dila, d) zajistit veskera potiebng veiejnopravni rozhodnuti, vydana v souladu s platnymi pravnimi piedpisy k provedeni d ila, e) umoznit zhotoviteli piistup do prostor, kde provadel dilo za Udelem pfipadnich oprav, odstraneni vad 6i nedodelkl:l. Zhotovitel se zavazuje: a) udrzovat pofedek a cistotu na miste zabudovani dila, odstraiovat na sv6 naklady Skodu, ktera vznikla v souvislosti s jeho zavinenim, b) zabezpedit stavenist6 podle vyhlesky C. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vlistavbu ve zn6ni pozd6jsich pfedpisl:r, c) umoznit vstup na mlsto, kde bude probihat zabudovani dila pouze povefenym pracovnik&m objednatele. d) piedat k dokon6en6mu dilu pottebne revize, certifikaty, nezevadnost natert, navod na Udrzbu, navstevni a provozni Ed e) provedet bezplatne roeni revize po dobu zerucni lh0ty v d6lce 60 m6sic0 vt. Vadv dila 2. Zhotovitel odpovida za vady dila, jez me dilo v dob jeho pfedeni objednateli. Z6ruky jsou definovany v zeruenich podminkach zhotovitele, ktere.isou jako pfiloha e.3 nedilnou soucesti t6to smlouvy. Z6rudni doba zaeina dnem nasledujicim po piedani dila objednateli. Zeruka se nevztahuje na vady zp&sobene Umyslnym znidenim, opotfebovanfm nebo vyssi moci. Reklamace vad musi byt provedena pisemne. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovan6 vady ve lh0te '14 dn(r od dorudeni reklamace objednatelem, nedojde-li k pisemn dohode o jinem terminu jejich odstraneni. V opadnem piipad6 poskytne ve stejne lh0t6 pisemne vyj6dfeni o charakteru zevady a navrhne objednateli opatfeni. V pfipad6, Ze zhotovitel nenastoupl ve sjednanem terminu k odstraneni reklamovane vady nebo bude v prodleni s odstran6nim vady nebo s vyladfenim o vade, zavazuje se zaplatlt objednateli pokutu ve vysi 1000 Ka za kazdy den prodleni vil. Ostatni uiednani V ptipade, Ze zhotovitel bude v prodleni s piedanim dila, zavazuje se zaplatit objednateli Jednorgzovou smluvni pokutu ve vysi 1500,- Ke za kaad,i izapocaty den prodleni. Plipadne zmeny teto smlouvy.lsou povinni 0eastnici provest pouze pisemnou formou s tfm, Ze dalsi ujednanlk teto smlouve musl byt podepsana oprevnenymi zestupci obou smluvnich stran. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vytiscich, z nichz strana oblednavatele obdtzi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. KaZd! z vltiskfr ma platnost originelu. Pfilohy 1 Cenove nabidka 2 Vseobecne technick6 podminky zhotovitele 3 Zatueni podminky zhotovitele V Sumperku dne.1f...i.,\q,,;--, organlzace irrii^" a"ilorj objednatel i:? l V Havituve dne lng. Jakub 2

3 Nabidka 6.: ZAkaznik'. Projekt: Nabidku zhotovil: Datum: Nabidka plati do: us Poneora Sumperk HRAS - zaiizeni hiisf, s.r.o. CZ Haviiov-D.Datyne, ZemEdelska 145/6 Dodivka a mont6z hernich prvk0 pro zahradu MS Nerudova 48 Zapsdna v OR KS v Ostrav6, Bolek Slowik, tel dne , e.j. C I www. hristehras.cz, tel.: Vfrobky: 6. Pol. 6isloulrobku 1 31_2020_g03i ndzev ujrobku Herni sestava VolgogradskS - nerez skluzavka 1,0 m, 6erven6 klobouky jedn. cena bez DPH [K6] montii celk. cena bez celkem bez DPH [Ke] DPH [K6] , , ,- 2 31_2030_g01 1 Herni sestava Vinaiice - nerez skluzavka 1,4 m, eerven6 klobouky , , , Kolotod Karusel NEREZ , , , Houpadka ptadi hnizdo WOOD, eerven6 klobouky 48100, , , Septanda, 1 p5rvd. 10 m hadice , i 3 885, SMB trampolina S , , , Malf lanoui park - kombinace Poh5dka , , , Malli lanovi park - kombinace PoZ6rni , , , Hmyzi hotel (bezvfpln6) 2 800, ,- 0,- Vfrobky a jejich mont6z celkem: K K6 SluZby: u.ikopove pr6ce pro zakladov6 patky betonov6ni z5kladou.ich patek odborn6 mont62 ufrobkt doprava dopadov5 plocha podle esn eru 1176 zkaeirku frakce 4 a2 8 mm, vrstva 30 az 40 cm podle maxim5lni vfsky p6du; piechod plocha - tr5vnik plynulli, bez ohranideni obrubnikem SluZby celkem: K K K Ke K K8 Rekapitulace: uirobky sleva slu2by Cena za dilo celkem: 4,0o/o ,00 Ke ,00 K ,80 K ,80 Ke DPH21% Cena za dilo celkem veetne DPH ,60 K ,40 KE Nabidka nezahrnuje zaji5tdni vyj5dieni provozovatel0 podzemnich siti a jejich vytideni v piipadd nebezpedi stietu. Zdrulni doba 120 m6sicrl na kotevni prvky,60 m6sic0 na ostatni konstrukce.

4 V5eobecn6 technick6 podminky firmy HRAS-zaiizeni hiist, s.r.o. 1 Umist6ni hfiste 1 Vfb6r stanoviste pro stavbu desk6ho zaiizeni fednou ze zikladnfch informaci o hernim zaiizeni je,,minim6lni prostor" potiebnly' pro leho umist6ni a bezpefn6 provozovini na konkr6tnim miste. Piek6Zkou mohou blit napi. vetve stromu ve vztahu k qisce zaiizeni, ale nebezpeen6 jsou hlavne piekizlry v okoli zaiizeni, vtzv. prostoru pddu vymezen6m ochrannou z6nou. Vkatalogov6m listukaid6ho qirobku je uveden minim;iln( prostor a pfidorysn6 sch6ma dopadov6 plochy. V prostoru p6du hernfto prvku se nesmi vyskytovat iadni pfek6zka a ochrann6 z6ny sousednfch prvkri se na qijimky nesmi piekqfval Povrch hii5te v prostoru piidu musf odpovidat pozadavkrim CSN gn t176-l (viz. odst. 3). Umistdni zaiizeni musi bjrt objednatelem pied mont6zi piesnd urieno nebo dohodnuto s pracovnflqy zhotovitele pied zah6jenim montdze. Za nevhodn6 um[stenf zaytzeni v drisledku nesrovnalosti v proiektov6 dokumentaci nebo chybn6ho vygidenf d6r pro z6klady nenese zodpovednost zhotovitel, pokud s6m neni autorem PD nebo hlavnim dodavatelem hiiste. L.2 Dostupnost stavby Vzhledem ktomu, Ze v6gina zaiizeni je dod6vina na stavbu veisteene nebo zcela smontovan6m stavu, ie nutn6 zachovat piistup o Sfice neim6ne 3 m az k m(stu instalace zaiizenl Piistup musi bft bez schodri nebo jinfch piekizek iako jsou obruby, stromy, sloupy, hromady stavebnfho materi6lu apod. Objednavatel je povinen zajistit dojezd a st6ni n6kladniho auta a stavebnf techniky zhotovitele ve vzd6lenosti max. 30 m od mista instalace zaiizeni. Objednavatel je povinen informovat dodavatele o pifpadn6m nesplneni uvedenfch podmfnek neipozdeii 24 hodin pied dohodnubim terminem montize. NesplnEnf qf5e uvedenlich podmfnek opravfiuje zhotovitele pozadovat po objednavateli n6klady spojen6 s cestou a zmdnu smlouvy ve smyslu terminu plneni. MontiZ 2.1 Vyhloubeni der pro z6kladov6 patl<y Hloubeni der probihi podle zaklidacich pl6nfi zhotovitele, strojn nebo rudne, podle velikosti zakazl<y a mistnich podminek. VpiipadE strojniho hloubenf se d(ry vrtaji nebo kopou p6sov'_im minibarem o hmotnosti do 2 tun. Vyhlouben6 zemina zistivi na mfste stavby, pokud se obe strany nedohodnou jinak. VpiipadE zajistdni piipravy d6r objednavatelem za5le zhotovitel na vyi6d6n( em podrobn6 zal<lidaci plinky a nivod na vyneieni der ve form{tu.pdf. Piipravenost der pro dalsi kroky mont6ze ov6fi zhotovitel u zestupce obiednavatele telefonic}<y pied expedov6nfm zak{zl<y. Pokud pii piijezdu na staveni5te zjisti zhotovitel zisadni nedostatlry, bude nutn6, aby obiednatel sjednal n6hradni termfn montize s odpovednfm z6stupcem zhotovitele, Za nedostatl<y se povazuji nepiipustn6 rozm6rov6 odchylky d6r od zakl;idaciho plinu, lejich 3patn6 umist6nf a dalsi piek;iiky, kter6 nemohl zhotovitel piedvidat fvodou zatopen6 diry, piek6zlry vprostoru zaiizeni, apod.). Za piekizku se povazujf tak6 stavebnf hmoty vdopadovlich ploch6ch a dirdch. VtEchto pifpadech je zhotovitel oprdvnen poiadovat po objednavateli niiktady spojen6 s cestou a zm6nu smlouvy ve smyslu terminu plndnf. 2.2 Odborni monriz Odbornou mont6i prov6di HMS-zaiizeni hii5t', s.r.o., pokud byla tato sluzba mezi zhotovitelem a obiednavatelem sjednina. Zahrnul'e instalaci konstrukc( do d6r, ieiich smontov6ni, vryaieni a zafixov6ni nestabilnich disti na dobu betonov6n(. 2.3 Betonovdnizikladorr'-ichpatek Zabetonovdn(m der se zaiizeni ukowi. Betonovdni patek se prov6di vzdy az po instalaci zaiizeni do der. V piipade zajisteni betonov6n( patek objednavatelem zaile zhotovitel na vyz6d6nf em podrobn6 zakl6daci pl6nl<y a rrzorov6 iezy patkami ve formitu.pdf. RozmEry a tvar patek a tfida betonu musf odpovidat poiadavktm popsanym vzaklidaclch plinech. Minimilni rrzdilenost hornfho okraie betonu od zikladni rirovne hii5te je v piipade syplgich dopadorr'-ich ploch 200 mm. K betonov6ni bude pouiit beton s konzistenci, kteri umoifiuie vytvarovat horni ddst patlry podle pozadavkri uvedenlich v zakl6dacfch plinech [tzv. zavlhli sm sj. Nepiipou5ti se pouiiti suchlich a polosuchlich betonov,-ich sm6si (na obrubnf]<y apod.] ani dodateen6 dopliovini vody do smesi. Zhotovitel neodpovidd za budouci vady na zaiizeni zprisoben6 nespln6nim qfie uveden;ich podminek objednavatelem. 3 Dopadov6 plochy Povrch hiitste musf odpovidat CStt SN ll76-l. U vetiiny zaiizeni (podle qi5ky voln6ho pddu a zprisobu pohybu uzivatelej musi mft povrch hiiste v prostoru padunaraz tlumfcf rieinky ftr;ivnf[ sypk6 hmoty, pryiov deslry, apod.). Zhotovitel informuje obiednavatele o piipadn6 nutnosti a frovni tlumeni pidu u konkr6tn(ho typu zaiizenf a doporuii vhodn6 ie5eni vsouladu splatnou normou. Zhotovitel nenese zodpovednost za nedostatky u dopadoql'ch ploch, pokud nenf s6m jeiich zhotovitelem. V piipad6 budovdni dopadovlich ploch obiednavatelem zasle zhotovitel na qd6d6ni em podrobn6 zakl6daci pl6nky ve form6tu.pdf pro feely vymeieni tvaru plochy. Ter6nnl ripravy a skrfvky zeminy ie nutn6 prov6st pted vfkopem d6r pro patky, Materiiil pro dopadov6 plochy se mrlze pod a okolo zatfzeni rozhrnovat vidy ai po kompletnim namontovinf zaiizeni. Dopadov6 plochy zprytovfch desek veetne v5ech podkladnlch wstev se instaluji w2dy at po kompletnim namontov{ni zatizeni. Zhotovitel nebude provid6t montiz zaiizeni na miste, kde bylo iii zahaieno nebo dokoneeno budov6ni dopadov,y'ch ploch. NesplnEni qi5e uvedenlfch podminek opravfiuje zhotovitele pozadovat po objednavateli n5klady spoien6 s cestou a zmenu smlouvy ve smyslu termfnu plnen(. Sled pracovnich operaci pfi budoviini hfi5te - NUTNf DODRZET!!!: ter6nnf ripravy pro budouci dopadov6 plochy (skrjvky zeminy, kone6n6 riprava pl6n6l 2. vyhloubenf der pro z5kladov6 patlry 3, odborn6 montdz - instalace zaiizeni do d6r 4. betonovini z6kladoqjrch patek 5. dokondeni dopadov'.ich ploch prosinec HRAS-zaifzenl hii5(, s,r.o., CZ Haviiov-D.Datyn6, Zem6dElski 145/6 zapsiina v OR KS v Ostrav6, dne 14.12,1992, t,i, C / 1,OO77

5 H RAS-zaiizeni hii5t', s.r.o. CZ736OL Haviiov- D. DatynE, ZemEdElsk5 145/6 zaps6na u KS v OstravE, dne , oddil C, vloika It L, Dle: C tel: , web: Zirutni podminky firmy HRAS-zatizeni hfisf, s.r.o. 120 mesfct Ocelov6 kotevnl prvky a ocelov6 konstrukce zaiizeni. 60 m6slct fin6 nez ocelov6 konstrukce a v5echny E6sti zaifzeni krom6 n(ze uvedenlich. U dievenfch konstrukci je podm(nkou kotveni oceloqfmi kotevnfmi prvky. 30 m6sfcfi DlevEn6 vfroblry, kter6 jsou v trval6m styku s p0dou nebo pfskem {zafizeni kowen6 dievem, pienosnd zaiizeni, pfskovi5te a pod.). Tyto vjroblry jsou v nabidce oznaeeny informac(,,neni KOTVENO OCELi". Lamin6tov6 skluzavlcy. 24 m6sfcfi Barevnd powchov{ riprava dieva. Powch tabuli ke kreslenf. VfSe uveden6 zdruky se nevztahujf na vady zptisoben6 rimyslnfm znieen(m, opotiebov6nfm nebo vy55i moc( a na vady zprisoben6 nedodrzenim ndvodu na mont6i. DievEn6 konstrukce zaiizeni jsou vyrobeny z kvalitnfho mimostiedov6ho smrkov6ho ieziva s vfrazne niz5i tendenci woiit velk6 pod6ln6 praskliny nez ie tomu u b6zn6 stiedov6 kulatiny. Tvorba qfsu5nfch trhlin je v5ak piirozenou vlastnosti dieva a t5rto nepiedstavujf pro uzivatele zaiizeni Zidn6 nebezpeti. Smrkov6 dievo je proti hnilobd a dievokaznfm houbdm tlakov6 o5etieno hygienicky nezdvadnfmi prostiedlry. NiitEr tlakov6 impregnovanfch t6stf konstrukce (sloupy, podesty, stiechy, atd.j se doporueuje providet za feelem vizuiilniho oziveni dieva. Pokud se tento niter neprovede nebo pravidelne neobnovuje, dievo md Easem sklon k Sednuti. DoporuEujeme pouziti tenkovrstqich EdsteinE transparentn(ch lazur na vodni biizi v odstfnech bliz(fch pifrodnfmu dievu. ierven 2013

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.

Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Obchodní podmínky pro oblast překladů a korektur společnosti MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. Základní pojmy 1. Zhotovitel Meriva Translations s.r.o., se sídlem Topolová 113, Tábor, IČ: 28072669, DIČ: CZ28072669,

Více

7. Celkový počet funkčních tiskáren/multifunkčních zařízení za jednotlivé roky je 14/12, 14/12 a 10/12.

7. Celkový počet funkčních tiskáren/multifunkčních zařízení za jednotlivé roky je 14/12, 14/12 a 10/12. 1. Papír A4 gramáže 80 g/m je dodáván na základě servisně materiálových smluv. Ceny plnění z těchto smluv v sobě zahrnují náklady na dodávku spotřebního materiálu vč. papíru, dále náklady na servis a pravidelnou

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

PROTOKOL PRI UZAVIRANI SMLUV. Typ smiouvy. K6d. Dodatek t. Platnost do. Rozddlovnjk pro kopie ve FN* ZPRACOVATEL Kopie pofizena zpracovatelem

PROTOKOL PRI UZAVIRANI SMLUV. Typ smiouvy. K6d. Dodatek t. Platnost do. Rozddlovnjk pro kopie ve FN* ZPRACOVATEL Kopie pofizena zpracovatelem ^ ± FAKULTNi NEMOCNICE PLZE^ Pfijmeni a jmeno Ino HostekMilos PROTOKOL PRI UZAVIRANI SMLUV Zpracovatel Zkratka OC OTP Predmet smiouvy - Opravy endoskopu a ostatnich pristroju a technickeho zafizeni vyrobce

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více