2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je. lv' Cena za dilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je. lv' Cena za dilo"

Transkript

1 SMLOUVA O DiLO e.2037 uzavlena mezi: oblednatelem: Mateiski Skola Pohedka Sumperk, Nerudova 48, piisp6vkovi organizace Nerudova 4B Sumperk lc: oprevneny zestupce: Pavlina Boskova, feditelka a 2. zhotovitelem: HRAS - zaiizeni hiisf, s. r. o. zapsena u Krajskeho soudu v Ostrave, dne , odd. C, vl. e se sidlem: Zemed6lsk ,736 0'l Havifov-Dolni Datyne lc: DIC: C opravneny z6stupce: lng. Jakub Svoboda, jednatel t. Piedm6t smlouvv Udastnici se dohodli na zhotoveni dila, tak jak je pfesn6 popseno a uvedeno v pisemn6 nabidce C zhotovitele ze dne (piiloha 6.1 t6to smlouvy), tj. k dodani a odborn montazi hernich prvkr) pro MS Pohedka, Nerudova 48, Sumperk. Objednatel se zavazuje k zaplaceni sjednan6 ceny za takto vymezeny pfedmet smlouvy. il. Doba PlnEni Zhotovitel se zavazuje prov6st dilo v terminu od do 8.20'14, Celkova doba realizace na miste samem Je 10 dni. Objednatel se zavazuje Fadne provedene dilo v tomto terminu pfevzit. V plipad6 nepfiznivych klimatickych podminek v dobe realizace lze termin dokonceni posunout, maximalne vsak o 10 pracovnich dni. Termin dokondeni lze posunout take v pfipad6, Ze objednatel nepfipravil v termlnu do podminky pro iadne provedenl dila zhotovitelem (viz pliloha d.2 teto smlouvy - vseobecne technicke podminky zhotovitele ).. Vlastnick6 pr6vo k zhotoven6 v6ci a nebezdeci skodv na ni Zhotovitel odpovida za nebezpeci vzniku Skody na dile do doby pfedani fadne provedeneho dila, o eemz bude vyhotoven pfedevaci protokol. 2. Vlastnick6 pr6vo k dilu nabyva objednatel dnem pievzeti fadne provedeneho dila. 3. Zanikne-li povinnost zhotovitele provest dilo z dtvodu, za kten/ odpovid6 objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli material a vegker6 naklady, ktere vznikly pli zhotoveni dila. lv' Cena za dilo Cena provedeni dila dle teto smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran podle zakona d. 526/90 Sb. o cenach a vyhlasky d. 450/2009 Sb. jako pevna smluvni cena ve vysi: cena bez DPH: 66045,80 Ke DPH 21o/o. ' ,60 KC Cena celkem: Ke (slovy: Sedmsetdevadesetdevettisicosmsetsedesetpet Korun 6eskych a etyficet halefl:l). 2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je pfedavaci protokol powrzeny zestupci obou smluvnich stran o ukonceni vsech praci bez vad a nedodelko. 3. Splatnost ceny za dilo, jakoz i ceny za montaz a zabudovani se s.iedneva do 21 dnr:r ode dne vystavenl faktury, kterou se zavazuje zaslat zhotovitel objednateli nejpozdeji do 14 dni od piedanidila. 4. V pfipade, Ze bude objednatel v prodlenl se zaplacenlm ceny dila, sjednev6 se orok z prodleni ve vysi 0,05 o/o z dluzna oastky za kazdy den prodleni. 5. Cenu dila v prtb hu realizace dila je mozn6 menit pouze v plipad6, ze: a) dojde v prtrb6hu realizace dila ke zmen6m dailovych piedpistl upravujicich visi DPH. b) bude-li objednatel pozadovat provedeni praci, ktere nebyly soueasti sjednaneho pfedmetu plneni. O tomto bude uzavfen dodatek ke smlouv6.

2 v. Preva a Dovinnosti smluvnich stran Objednatel se zavazuje: a) umoznit zhotoviteli pfistup na staveniste pro U6ely provadeni dila, b) sd6lit zhotoviteli pli podpisu teto smlouvy skuteenosti v souvislosti s inzenyrskymi sit6mi, kter6 se nachaze.ii na miste, kde m6 bft provedeno zabudoveni dlla (zejmena rozvody elektrick6ho proudu, plynu, vody a vojenskeho sdelovaciho kabelu), c) poskytnout zhotoviteli soudinnost potfebnou pro Fadn6 provadeni dila, d) zajistit veskera potiebng veiejnopravni rozhodnuti, vydana v souladu s platnymi pravnimi piedpisy k provedeni d ila, e) umoznit zhotoviteli piistup do prostor, kde provadel dilo za Udelem pfipadnich oprav, odstraneni vad 6i nedodelkl:l. Zhotovitel se zavazuje: a) udrzovat pofedek a cistotu na miste zabudovani dila, odstraiovat na sv6 naklady Skodu, ktera vznikla v souvislosti s jeho zavinenim, b) zabezpedit stavenist6 podle vyhlesky C. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vlistavbu ve zn6ni pozd6jsich pfedpisl:r, c) umoznit vstup na mlsto, kde bude probihat zabudovani dila pouze povefenym pracovnik&m objednatele. d) piedat k dokon6en6mu dilu pottebne revize, certifikaty, nezevadnost natert, navod na Udrzbu, navstevni a provozni Ed e) provedet bezplatne roeni revize po dobu zerucni lh0ty v d6lce 60 m6sic0 vt. Vadv dila 2. Zhotovitel odpovida za vady dila, jez me dilo v dob jeho pfedeni objednateli. Z6ruky jsou definovany v zeruenich podminkach zhotovitele, ktere.isou jako pfiloha e.3 nedilnou soucesti t6to smlouvy. Z6rudni doba zaeina dnem nasledujicim po piedani dila objednateli. Zeruka se nevztahuje na vady zp&sobene Umyslnym znidenim, opotfebovanfm nebo vyssi moci. Reklamace vad musi byt provedena pisemne. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovan6 vady ve lh0te '14 dn(r od dorudeni reklamace objednatelem, nedojde-li k pisemn dohode o jinem terminu jejich odstraneni. V opadnem piipad6 poskytne ve stejne lh0t6 pisemne vyj6dfeni o charakteru zevady a navrhne objednateli opatfeni. V pfipad6, Ze zhotovitel nenastoupl ve sjednanem terminu k odstraneni reklamovane vady nebo bude v prodleni s odstran6nim vady nebo s vyladfenim o vade, zavazuje se zaplatlt objednateli pokutu ve vysi 1000 Ka za kazdy den prodleni vil. Ostatni uiednani V ptipade, Ze zhotovitel bude v prodleni s piedanim dila, zavazuje se zaplatit objednateli Jednorgzovou smluvni pokutu ve vysi 1500,- Ke za kaad,i izapocaty den prodleni. Plipadne zmeny teto smlouvy.lsou povinni 0eastnici provest pouze pisemnou formou s tfm, Ze dalsi ujednanlk teto smlouve musl byt podepsana oprevnenymi zestupci obou smluvnich stran. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vytiscich, z nichz strana oblednavatele obdtzi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. KaZd! z vltiskfr ma platnost originelu. Pfilohy 1 Cenove nabidka 2 Vseobecne technick6 podminky zhotovitele 3 Zatueni podminky zhotovitele V Sumperku dne.1f...i.,\q,,;--, organlzace irrii^" a"ilorj objednatel i:? l V Havituve dne lng. Jakub 2

3 Nabidka 6.: ZAkaznik'. Projekt: Nabidku zhotovil: Datum: Nabidka plati do: us Poneora Sumperk HRAS - zaiizeni hiisf, s.r.o. CZ Haviiov-D.Datyne, ZemEdelska 145/6 Dodivka a mont6z hernich prvk0 pro zahradu MS Nerudova 48 Zapsdna v OR KS v Ostrav6, Bolek Slowik, tel dne , e.j. C I www. hristehras.cz, tel.: Vfrobky: 6. Pol. 6isloulrobku 1 31_2020_g03i ndzev ujrobku Herni sestava VolgogradskS - nerez skluzavka 1,0 m, 6erven6 klobouky jedn. cena bez DPH [K6] montii celk. cena bez celkem bez DPH [Ke] DPH [K6] , , ,- 2 31_2030_g01 1 Herni sestava Vinaiice - nerez skluzavka 1,4 m, eerven6 klobouky , , , Kolotod Karusel NEREZ , , , Houpadka ptadi hnizdo WOOD, eerven6 klobouky 48100, , , Septanda, 1 p5rvd. 10 m hadice , i 3 885, SMB trampolina S , , , Malf lanoui park - kombinace Poh5dka , , , Malli lanovi park - kombinace PoZ6rni , , , Hmyzi hotel (bezvfpln6) 2 800, ,- 0,- Vfrobky a jejich mont6z celkem: K K6 SluZby: u.ikopove pr6ce pro zakladov6 patky betonov6ni z5kladou.ich patek odborn6 mont62 ufrobkt doprava dopadov5 plocha podle esn eru 1176 zkaeirku frakce 4 a2 8 mm, vrstva 30 az 40 cm podle maxim5lni vfsky p6du; piechod plocha - tr5vnik plynulli, bez ohranideni obrubnikem SluZby celkem: K K K Ke K K8 Rekapitulace: uirobky sleva slu2by Cena za dilo celkem: 4,0o/o ,00 Ke ,00 K ,80 K ,80 Ke DPH21% Cena za dilo celkem veetne DPH ,60 K ,40 KE Nabidka nezahrnuje zaji5tdni vyj5dieni provozovatel0 podzemnich siti a jejich vytideni v piipadd nebezpedi stietu. Zdrulni doba 120 m6sicrl na kotevni prvky,60 m6sic0 na ostatni konstrukce.

4 V5eobecn6 technick6 podminky firmy HRAS-zaiizeni hiist, s.r.o. 1 Umist6ni hfiste 1 Vfb6r stanoviste pro stavbu desk6ho zaiizeni fednou ze zikladnfch informaci o hernim zaiizeni je,,minim6lni prostor" potiebnly' pro leho umist6ni a bezpefn6 provozovini na konkr6tnim miste. Piek6Zkou mohou blit napi. vetve stromu ve vztahu k qisce zaiizeni, ale nebezpeen6 jsou hlavne piekizlry v okoli zaiizeni, vtzv. prostoru pddu vymezen6m ochrannou z6nou. Vkatalogov6m listukaid6ho qirobku je uveden minim;iln( prostor a pfidorysn6 sch6ma dopadov6 plochy. V prostoru p6du hernfto prvku se nesmi vyskytovat iadni pfek6zka a ochrann6 z6ny sousednfch prvkri se na qijimky nesmi piekqfval Povrch hii5te v prostoru piidu musf odpovidat pozadavkrim CSN gn t176-l (viz. odst. 3). Umistdni zaiizeni musi bjrt objednatelem pied mont6zi piesnd urieno nebo dohodnuto s pracovnflqy zhotovitele pied zah6jenim montdze. Za nevhodn6 um[stenf zaytzeni v drisledku nesrovnalosti v proiektov6 dokumentaci nebo chybn6ho vygidenf d6r pro z6klady nenese zodpovednost zhotovitel, pokud s6m neni autorem PD nebo hlavnim dodavatelem hiiste. L.2 Dostupnost stavby Vzhledem ktomu, Ze v6gina zaiizeni je dod6vina na stavbu veisteene nebo zcela smontovan6m stavu, ie nutn6 zachovat piistup o Sfice neim6ne 3 m az k m(stu instalace zaiizenl Piistup musi bft bez schodri nebo jinfch piekizek iako jsou obruby, stromy, sloupy, hromady stavebnfho materi6lu apod. Objednavatel je povinen zajistit dojezd a st6ni n6kladniho auta a stavebnf techniky zhotovitele ve vzd6lenosti max. 30 m od mista instalace zaiizeni. Objednavatel je povinen informovat dodavatele o pifpadn6m nesplneni uvedenfch podmfnek neipozdeii 24 hodin pied dohodnubim terminem montize. NesplnEnf qf5e uvedenlich podmfnek opravfiuje zhotovitele pozadovat po objednavateli n6klady spojen6 s cestou a zmdnu smlouvy ve smyslu terminu plneni. MontiZ 2.1 Vyhloubeni der pro z6kladov6 patl<y Hloubeni der probihi podle zaklidacich pl6nfi zhotovitele, strojn nebo rudne, podle velikosti zakazl<y a mistnich podminek. VpiipadE strojniho hloubenf se d(ry vrtaji nebo kopou p6sov'_im minibarem o hmotnosti do 2 tun. Vyhlouben6 zemina zistivi na mfste stavby, pokud se obe strany nedohodnou jinak. VpiipadE zajistdni piipravy d6r objednavatelem za5le zhotovitel na vyi6d6n( em podrobn6 zal<lidaci plinky a nivod na vyneieni der ve form{tu.pdf. Piipravenost der pro dalsi kroky mont6ze ov6fi zhotovitel u zestupce obiednavatele telefonic}<y pied expedov6nfm zak{zl<y. Pokud pii piijezdu na staveni5te zjisti zhotovitel zisadni nedostatlry, bude nutn6, aby obiednatel sjednal n6hradni termfn montize s odpovednfm z6stupcem zhotovitele, Za nedostatl<y se povazuji nepiipustn6 rozm6rov6 odchylky d6r od zakl;idaciho plinu, lejich 3patn6 umist6nf a dalsi piek;iiky, kter6 nemohl zhotovitel piedvidat fvodou zatopen6 diry, piek6zlry vprostoru zaiizeni, apod.). Za piekizku se povazujf tak6 stavebnf hmoty vdopadovlich ploch6ch a dirdch. VtEchto pifpadech je zhotovitel oprdvnen poiadovat po objednavateli niiktady spojen6 s cestou a zm6nu smlouvy ve smyslu terminu plndnf. 2.2 Odborni monriz Odbornou mont6i prov6di HMS-zaiizeni hii5t', s.r.o., pokud byla tato sluzba mezi zhotovitelem a obiednavatelem sjednina. Zahrnul'e instalaci konstrukc( do d6r, ieiich smontov6ni, vryaieni a zafixov6ni nestabilnich disti na dobu betonov6n(. 2.3 Betonovdnizikladorr'-ichpatek Zabetonovdn(m der se zaiizeni ukowi. Betonovdni patek se prov6di vzdy az po instalaci zaiizeni do der. V piipade zajisteni betonov6n( patek objednavatelem zaile zhotovitel na vyz6d6nf em podrobn6 zakl6daci pl6nl<y a rrzorov6 iezy patkami ve formitu.pdf. RozmEry a tvar patek a tfida betonu musf odpovidat poiadavktm popsanym vzaklidaclch plinech. Minimilni rrzdilenost hornfho okraie betonu od zikladni rirovne hii5te je v piipade syplgich dopadorr'-ich ploch 200 mm. K betonov6ni bude pouiit beton s konzistenci, kteri umoifiuie vytvarovat horni ddst patlry podle pozadavkri uvedenlich v zakl6dacfch plinech [tzv. zavlhli sm sj. Nepiipou5ti se pouiiti suchlich a polosuchlich betonov,-ich sm6si (na obrubnf]<y apod.] ani dodateen6 dopliovini vody do smesi. Zhotovitel neodpovidd za budouci vady na zaiizeni zprisoben6 nespln6nim qfie uveden;ich podminek objednavatelem. 3 Dopadov6 plochy Povrch hiitste musf odpovidat CStt SN ll76-l. U vetiiny zaiizeni (podle qi5ky voln6ho pddu a zprisobu pohybu uzivatelej musi mft povrch hiiste v prostoru padunaraz tlumfcf rieinky ftr;ivnf[ sypk6 hmoty, pryiov deslry, apod.). Zhotovitel informuje obiednavatele o piipadn6 nutnosti a frovni tlumeni pidu u konkr6tn(ho typu zaiizenf a doporuii vhodn6 ie5eni vsouladu splatnou normou. Zhotovitel nenese zodpovednost za nedostatky u dopadoql'ch ploch, pokud nenf s6m jeiich zhotovitelem. V piipad6 budovdni dopadovlich ploch obiednavatelem zasle zhotovitel na qd6d6ni em podrobn6 zakl6daci pl6nky ve form6tu.pdf pro feely vymeieni tvaru plochy. Ter6nnl ripravy a skrfvky zeminy ie nutn6 prov6st pted vfkopem d6r pro patky, Materiiil pro dopadov6 plochy se mrlze pod a okolo zatfzeni rozhrnovat vidy ai po kompletnim namontovinf zaiizeni. Dopadov6 plochy zprytovfch desek veetne v5ech podkladnlch wstev se instaluji w2dy at po kompletnim namontov{ni zatizeni. Zhotovitel nebude provid6t montiz zaiizeni na miste, kde bylo iii zahaieno nebo dokoneeno budov6ni dopadov,y'ch ploch. NesplnEni qi5e uvedenlfch podminek opravfiuje zhotovitele pozadovat po objednavateli n5klady spoien6 s cestou a zmenu smlouvy ve smyslu termfnu plnen(. Sled pracovnich operaci pfi budoviini hfi5te - NUTNf DODRZET!!!: ter6nnf ripravy pro budouci dopadov6 plochy (skrjvky zeminy, kone6n6 riprava pl6n6l 2. vyhloubenf der pro z5kladov6 patlry 3, odborn6 montdz - instalace zaiizeni do d6r 4. betonovini z6kladoqjrch patek 5. dokondeni dopadov'.ich ploch prosinec HRAS-zaifzenl hii5(, s,r.o., CZ Haviiov-D.Datyn6, Zem6dElski 145/6 zapsiina v OR KS v Ostrav6, dne 14.12,1992, t,i, C / 1,OO77

5 H RAS-zaiizeni hii5t', s.r.o. CZ736OL Haviiov- D. DatynE, ZemEdElsk5 145/6 zaps6na u KS v OstravE, dne , oddil C, vloika It L, Dle: C tel: , web: Zirutni podminky firmy HRAS-zatizeni hfisf, s.r.o. 120 mesfct Ocelov6 kotevnl prvky a ocelov6 konstrukce zaiizeni. 60 m6slct fin6 nez ocelov6 konstrukce a v5echny E6sti zaifzeni krom6 n(ze uvedenlich. U dievenfch konstrukci je podm(nkou kotveni oceloqfmi kotevnfmi prvky. 30 m6sfcfi DlevEn6 vfroblry, kter6 jsou v trval6m styku s p0dou nebo pfskem {zafizeni kowen6 dievem, pienosnd zaiizeni, pfskovi5te a pod.). Tyto vjroblry jsou v nabidce oznaeeny informac(,,neni KOTVENO OCELi". Lamin6tov6 skluzavlcy. 24 m6sfcfi Barevnd powchov{ riprava dieva. Powch tabuli ke kreslenf. VfSe uveden6 zdruky se nevztahujf na vady zptisoben6 rimyslnfm znieen(m, opotiebov6nfm nebo vy55i moc( a na vady zprisoben6 nedodrzenim ndvodu na mont6i. DievEn6 konstrukce zaiizeni jsou vyrobeny z kvalitnfho mimostiedov6ho smrkov6ho ieziva s vfrazne niz5i tendenci woiit velk6 pod6ln6 praskliny nez ie tomu u b6zn6 stiedov6 kulatiny. Tvorba qfsu5nfch trhlin je v5ak piirozenou vlastnosti dieva a t5rto nepiedstavujf pro uzivatele zaiizeni Zidn6 nebezpeti. Smrkov6 dievo je proti hnilobd a dievokaznfm houbdm tlakov6 o5etieno hygienicky nezdvadnfmi prostiedlry. NiitEr tlakov6 impregnovanfch t6stf konstrukce (sloupy, podesty, stiechy, atd.j se doporueuje providet za feelem vizuiilniho oziveni dieva. Pokud se tento niter neprovede nebo pravidelne neobnovuje, dievo md Easem sklon k Sednuti. DoporuEujeme pouziti tenkovrstqich EdsteinE transparentn(ch lazur na vodni biizi v odstfnech bliz(fch pifrodnfmu dievu. ierven 2013

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy č.j. 19/2015 Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Štíhlice, IČO: 00639745, se sídlem 281 63 Štíhlice čp. 5 zastoupená Tomášem Rychtou, starostou obce, za obec jednající ve věcech smluvních;

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

ELTRICK. P (W) = U (V) x I (A)

ELTRICK. P (W) = U (V) x I (A) -1- ELTRICK Eltrick je systém založený na principu rezonanční technologie, který snižuje spotřebu elektrické energie nebo zvyšuje výkon elektrických zařízení na topení a ohřev. Tento systém je založen

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. zhotovitele: č. objednatele: uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku. I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. č. zhotovitele: č. objednatele: uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku. I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 2 SMLOUVA O DÍLO č. zhotovitele: č. objednatele: uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku. I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel: bankovní spojení:.. č.ú: IČ:.. DIČ: CZ Zastoupený: Osoba zmocněná

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel. Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.: +420 603 110 967 web: www.vigintinovem.cz Řídíme se normou ČSN EN

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Evidenční číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Smluvní strany

Více

I. SMLUVNi STRANY. Ellnerove 3101/4,10600, Praha 10 - Zabehlice Petr Sichta, jednatel spolecnosti IC : 46967281 DIe : CZ46967281 II.

I. SMLUVNi STRANY. Ellnerove 3101/4,10600, Praha 10 - Zabehlice Petr Sichta, jednatel spolecnosti IC : 46967281 DIe : CZ46967281 II. KUPNi SMLOUVA A SMLOUVA 0 ZPROVOZNENi FUNKCIONALITY CLIP NA TELEFONNicH USTREDNAcH (c. ev. CSU : 204/2011) uzavrena die ustanoveni 409 a nasi. Za kona C. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve znenl pozdejsich

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

cena za km a práci technika při případných opravách: 12,- Kč/km, 480,- Kč/hod

cena za km a práci technika při případných opravách: 12,- Kč/km, 480,- Kč/hod Rada obce dne 29.4.13 Výběrové řízení na dílo Výměna a úprava technologie SSZ za technologii s použitím návěstidel LED vč. zajištění pravidelných servisních prohlídek, údržby a servisu zařízení na dobu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ~ 2586 a násl zákona Č 89/2O12Sb, občanského (dále občanský zákonik 9 mezi: Objednatel: Obec Psáry Čl I Smluvní strany zastoupený: se sídlem: Milanem Váchou, starostou Pražská

Více

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Článek 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Karlovy Vary

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Stínování pro pedagogy Utrecht

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Stínování pro pedagogy Utrecht Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Stínování pro pedagogy Utrecht Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Právní forma: příspěvková

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn)

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednavatel: Základní škola, Trutnov,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 43027/2015 Naše sp. zn.: 43027/2015 MJP/LESA *MUSPX01HNXDV* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních: ve

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

c... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha

c... - Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha SMLOUVA 0 POSKYTOVANf POzARUCNfHO SERVISU uzavrena nize uvedeneho dne, mesice a roku podle ustanovenf 269 odst. 2 a nasi. zakona c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonik, v platnem zneni c... - Ustredni vojenska

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více