t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim"

Transkript

1 evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim zdkona i. 137 /2005 Sb. o veiejn,ich zakdzkdch v platn6m zn6ni (ddle jen,,zvz") PoskytovdnisluZeb pro potieby vzd6lsvsniv projektu,,modernivzd6liiv6ni pracovnikti v socidlnich sluzbdch" Zadavatel: Sidlo zadavatele: ld zadavatele: Statutdrni zdstupce: Tel: Kontaktni osoba: Tel: deskii asociace pedovatelsk6 sluzby, obdansk6 sdruzeni Bendova tl2l/5, Praha 6 Repy PhDr. Jindiich Kadlec, piedseda asociace Mgr. Jana Wojtoilov6 +42O ja m.cz Ndzev programu: Ndzev globiilniho grantu : Registradni dislo projektu : Ndzev projektu: Ndzev veiejn6 zakdzky: Piedpokliidand hodnota: Datum vyhlii5eni vyzvy: Operadn( program Vzd6liivdni pro kon ku renceschopnost C2J,.O7 / Podpora nabidky dal5iho vzd6liiviinive Stiedodesk6m kraji cz.1.o7 / / Modern i vzd6lsvd n i pracovnik0 v sociii Inich sl uzbiich Poskytoviini sluzeb pro potieby vzddliiviiniv projektu,,modernivzd6liivdni pracovnikri v socidlnich sluzbdch ,00 Kd bez DPH Jednd se o vetejnou zakdzku mal6ho rozsahu zaddvanou mimo rezim zdkona E. I37/2006 Sb. o veiejn'ich zakiizkiich mal6ho rozsahu. Piedm6tem zakdzky je poskytoviini sluzeb pro potieby vzd6ldvdni v projektu,,moderni vzd6liiv:ini pracovnik0 v soci5lnlch sluzbdch" realizovan6ho za podpory Operadnfho programu Vzddliivdni pro konkurenceschopnost. Piedm6t plndni je specifikov6n nile, veiejnii zak{zka neni rozd6lena na d6sti ve smyslu S 98ZVZ. Soudiisti piedm6tu plneni je: 1. vytvoienf e-learningov6ho softwaru pro vytvoieni 11 e-learningov'ich modul& vdetne grafick6 diisti. Souddstiplndnije diile prvotninapln6ni daty, podpora piivytvdieni kurz0 a zaikoleniobsluhy. 2. vytvoieni 11 videotutoridl0. Celkovd piedpoklsdan6 hodnota dini ,00 Kd bez DPH. Celkovii piedpokliidand hodnota dini ,00 Kd vdetne DPH.

2 evropshi socislni fond v er MrNrsrEnsrvo $rolsrvf. vlaoeze n relovycsovy pro r.t? t-r OP Vzd6l6veni konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3.2.L E-learningov'i modul: Piedm6tem plnenije vytvoieni e-learningov6ho softwaru pro vytvoieni 11 e-learningov'ich moduli vdetne grafick6 ddsti. Zadavatel pozaduje tyto ziikladni parametry pro Wtvofeni e-learningov6ho softwaru pro Wtvofeni 1l- e- I ea rn ingornich mod u 0 vdetn6 grafick6 diisti : 1. E-learning bude realizoviin jako webovd aplikace dostupnd prostfednictvim Internetu. 2. Prdce se syst6mem na 0rovni administrace pies webov6 rozhrani, tenk,i klient. 3. Aplikacije mozn6 provozovat, jak na serveru dodavatele, tak i na serverech poskytovatele aplikace. 4. E-learning musi umozfiovat tvorbu kurzfi a testri piimo on-line v aplikaci. 5. Syst6m musi b'ft dostupn'i 24/7, pravidelnd zdlohovany a zabezpeden'i. 6. PoZadovdno je jednoduch6, uzivatelsky piijemn6 a snadn6 ovl6ddni, jak ze strany obsluhy e- learningu/administrdtorfi, tak ze strany uzivatehi/studentrj. 7. MoZnost 0pravy aplikace na miru v piipade nasich po2adavkfi piimo v'irobcem aplikace. B. Moinost ripravy vzhledu aplikace podle pozadavk0 zadavatele. 9. Aplikace musi umozfrovat soudasnd sprdvu veiejne dostupn6ho webov6ho e-learningov6ho portiilu pomoci, CMS (www striinky) a samotn6ho e-learningu, v rdmci jednoho administradniho rozhrani. Ddle musi administradni rozhrani umozfiovat piepinilnimezijednotlirnimi e-learningy. 10. Syst6m musi mit zpracovanou kompletni niipovddu pro administriitory a uzivatele v de5tin PoZadujeme ze strany dodavatele minimiilnd ovou technickou podporu pro administriitory e-learningu, vhodnii je i telefonickii. 12. Syst6m musi umozhovat uzivatelsky jednoduchou tvorbu a sprdvu struktury v'iuky (kurz0). Ddle musi b'it mozno vkl6dat do v'iuky vizu6lni podporu jako je napi. flash animace a demonstrdtory, video, audio nebo obriizky. Znamend to moinost variabilniho nastaveni mnozstvi kapitol, subkapitol, podtu, typu i rozsahu testovacich ot6zek, iaudio, video, foto dokumentfi, 13. Moinost piipojit soubory ke kurzu min. ve formdtu.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.jpg,.odt,.png, 14. Syst6m musl nabizet propracovan'i syst6m automatick6 i manudlni evaluace testri a tak6 moinost nastaveni dasov6ho limitu na spln6ni testu, datum platnosti testu a hodnotici 5kdlu. Student je o v'isledku testu informovdn v rozsahu, kteni urdi nastavenitestu lektorem. Veiker6 v'isledky jsou ukliid6ny do databdze, kde je lze pozdeji piehledn6 prohlfzet a vyhodnocovat. 15. Syst6m musi umoziovat tvorbu testt s niihodne generovan'imi otdzkami z piedem piipraven'ich baz6nfi otdzek. Ddle moznost tvorby test& s vlce typy otdzek - jedna sprdvnd odpov6d', vice sprdvn'ich odpovddi, Ano / Ne, spojovadka, doplfiovadka, ndpov6da, pieklad /synonyma, oznadeni diisti obrdzku, uzaviend odpov d', oteviend odpov6d', najdibod na obrdzku. 16. Syst6m musi umoziovat reporting uzivatelsk'ich dat, administrdtor syst6mu si m0ze zvolit obsah i formdt reportovan'ich dat. 17. E-learning musi obsahovat evidenci studentri s moznosti filtroviini podle rfizn'ich parametrfi a jejich roziazeni do studijnich skupin. 18. E-learning musi umozfi ovat hromadn'i import uzivatehi/studentt. 19. Syst6m musi umozfiovat tvorbu a sprdvu diskusnich f6r pro komunikaci student - lektor, student - student. 20. Je pozadovdno vicef rovfiov6 nastaveni piistupfr pro v5echny uzivatele (omezen'i piistup do ndktenich sekci e- learningu, jak ze strany obsluhy, tak ze strany uiivatehi/studentri.) Piistup mozn'i jen po zadiini jm6na a hesla. Syst6m automaticky generuje heslo po schvdleni uzivatele administrdtorem syst6mu. 21. Je pozadoviina moznost importu kurz& dle standardu SCORM a PowerPointov'ich prezentaci do e-learningornich kurzri. Je pozadovdna i moinost exportu kurzri z e-learningu dle standardu SCORM. 22. E-learning musiobsahovat katalog kurzi, kteni mrize mit kaid'i student odli5n'i. 23. Je pozadovdno nastaveni zp0sobu studia kurzri (student nesmi pokradovat ve studiu, pokud nenastudoval piedchozi lekci/ nesplnil test apod.) 24. Je pozadovdno prostiedi"knowledge base", kde si uzivatel6/studenti mohou stdhnout dokumenty/literaturu. 25. PoZadujeme, aby se po risp65n6m splndni kurzu vytvoiil fdastnikovi/studentovi certifikdt piimo v aplikaci.

3 evropski socidlni MrNrsrEnsrvo Sxolsrvi. MLADEZE e relovvcnovy po INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVAN' r.f+ t--r OP Yzd6l6yinf konkurclcgschopnost- 26. Je poiadovdno, aby vice autor0 e-learningov6ho obsahu mohlo pracovat kazd'i na sv6m kurzu, soudasnd na jednom kurzu a diile tak6 aby bylo mozn6 uzivatelsky nastavit oprdvndnipiistupu k jednotliuim kurz&m. Napi. aby nemohli smazat pr6ci, kterou vytvoiilijejich kolegov6. Soudiisti plndni jsou diile piipadn6 ripravy v nastaveni a fundknosti e-learningu po oponentuie piedan6 verze e- learningov6ho portiilu metodiky, lektory a ileny projektov6ho t'imu. Diile je soudiisti pln6ni prvotni naplndni daty, podpora pii vytvdieni kurzri a za5koleniobsluhy. Piedpokliidand hodnota t6to diisti piedm6tu plndni iini ,00 Kd bez DpH Piedpokliidand hodnota t6to diisti piedmdtu plndnf iini ,00 Kd vdetn6 DPH Tvorba videotutorislfi. Piedmdtem t6to edsti zakdzky bude pro kazd'i kurz vytvoieni jednoho videotutoridlu - kriitk6ho videa, v ndmz lektor popise obsahovou nilplfi kurzt, co se v rdmci kurzu {dastnik naudi, co je cilem v'iuky, profil absolventa apod., ddle natodeni videa s ndzorn'f mi pra ktick'imi u kdzkam i. Zam6ienikurzri: Ziikladni vyuziti ipad& pro dinnost te16nnich pracovnikfi a pro alternativni komunikaci s klienty e-health - telemedicina Polohovdni pacientri KURZY 1. Zdkladniovliid6ni a jeho vyuiitiv socislnich sluibiich 2.Vedeni zdznamfi a pldnovdni sluzeb 3.Ndcvik a modelov6 piiklady 4. Nastavenia vyuziti ipadi pro alternativni komunikaci 5.VyuZiti pro tdlesnd postizen6 klienty, mentdlnd postiien6 a zrakovd postiien6 6.N6cvik a modelov6 vyuziti 7.Zdkladni ovliidiini zayizeni a jeho vyuziti v te16nnich sluzbdch 8.E-Health - telemedicina 9.Ndcvik a modelov6 piikladv l0.metodiky polohovdni klientri pro pracovniky v socislnich sluzbiich ll.polohovdni pacient& pro klienty (jak naudit svoje klienty spri{vn6 polohovat pacienty, o kter6 peduji Specifikace parametrfi videa: Kurz d. 1-9 Mfsto natddeni: dr, zajist6ni prostor pro natdieni, zajisti dodavatel Formdt videi: x.avi RozliSeni: 1280x960 D6lka videi: 1 kurz - 7 minut (celkem za kurz d max. 63 minut) Stiih: ano Popis sc6ndie/ piedm6tu zakdzky: Obsahem vznikl'ich videi bude popis ovldddni prostiedi IOS a vybran'ich aplikaci na zaiizeni ipad. Vrisledkem bude video-ndvod, jak ovliidat jednotliv6 funkce zayizeni a programy. Video by m6lo btt natodeno, jako pohled na obrazovku tabletu (tzv. pohled prvni osoby). Zaiizenivdetnd vybran6ho software zajistime. Ve videich nebudou vystupovat 26dn6 osoby. Zadavatel pozaduje namluveni komentdii a vytvoieni titulkfi ke kazd6mu videu. Kurz d.: Mlsto natildeni: Haviiov, prostory pro ukdzky polohovdni pacient&/klientfr zajisti zadavatel

4 ewopslsf socialni fond v CR t MI N I STERSTVO SKOLSTVf. MLADEZE A TELoVVoHoVY INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f? t-i OP Vzd6l6v6nf konkur nc$chopngt Specifikovan6 pomricky pro natiideni: polohovaci postel s hrazdou a postranicemi, nodni stolek s jidelnim stolkem, choditko, mechanick'i vozik, klozetovd kieslo, francouzsk6 berle (v minimdlnim podtu 1 kus, 1 piir). Doddni uvedenrich pom fi cek zajisti zadavatel. PoZadavek na figuranta: L osoba Formdt videi:.avi Rozli5eni: 1280x960 D6lka videi: 1 kurz -24 minut (celkem za kurz d minut) Stiih: ano Popis sc6ndie/ piedmdtu zakdzky: Obsahem vznikl'ich videi bude popis a ukdzky jednotliv'ich manipuladnich a polohovacich technik. Natiideni probihat v prostordch vybaven'ich za timto ridelem (v'i5e specifikovdno). Ve videich bude vystupovat osoba lektora za zadavatele a figurant, jehoz osobu poiaduje zadavatel zajistit. pozaduje zadavatel namluveni komentdifi a vytvoienltitulk0 ke kazd6mu videu. bude Diile Piedpokliidand hodnota t6to diisti piedmdtu plndnidini ,00 Kd bez DPH Piedpokl6dand hodnota dini t6to diisti piedm6tu pln6ni ,00 Kd vdetn6 DPH Zadavatef ddle upozoriuje uchazede na skutednost, Le zad vacl dokumentace je souhrnem pozadavk& zadavatele a nikoliv konedn'im souhrnem veikenich poiadavk& vypl'ivajfcich z obecnd zniim'ich platn'ich a odborn'ich norem. Uchazed se tak musi pii zpracovdnisv6 nabidky vidy iidit nejen pozadavky obsazen'imiv zad1vaci dokumentaci, ale t6i ustanovenimi piislusn'ich obecn6 zfvaznych norem. Uchazed musiv riimci nabidky dodrzet viechny pozadavky zadavatele uveden6 v t6to zaddvaci dokumentaci. Zadavatel nepiipouiti piekrodeni nabidkov6 ceny. Nabidkovd cena bude stanovena jako cena nejv'i5e piipustnii. Zmdna dohodnut6 ceny je piipustnii pouze v piipad6, ie dojde ke zmdndm ziikonn'ich sazeb DPH. 3.6 Doba a misto plneni Dilditermin plndni dila E-learningov'i SW a tvorba videotutoridlfi je 3L Dildl termin pln6n(je stanoven na obdobi od podpisu smlouvy do , kdy je pozadovdno pieddni e- learningov6ho softwaru pro vytvoieni 11 e-learningovtch modulfi pro pilotni ov6ieni vzddliivacich programfr vdetnd prvotniho naplnenidaty a podpora pii vytvdienfkurz0. Zahljeni realizace zakdzky je piedpokliiddno v dervnu 20L Ukonieni dila vdetn6 0pravy v nastaveni a fundknosti e-learningu po oponentuie piedan6 verze e- learningov6ho portslu metodiky, lektory a dleny projektov6ho t'imu je pozadovdno do data 30.LL.\OL Zadavatel poiaduje v r6mci pln6ni veiejn6 zaklzky spoluprdci s uchazedem a vyhrazuje si prdvo kontrolovat prfibdh a v,istupy tvorby e-learningu a videotutoriiilfi. Konzultadni mista pro e-learning : Praha, Bendova 1L2t/5, 163 0O Praha 6 Repy a Haviiov: Moskevsk6 L1O3/1f, Haviiov-Mdsto, Misto natiideni videotutoridhi : dn - kurzy d. 1-9, Haviiov - kurzy L Nabidka musf b'it zpracovdna v desk6m jazyce a poddna v pisemn6 form6. Nabidka nebude obsahovat piepisy a opravy, kter6 by mohly zadavatele uv6st v omyl. Uchazei piedloii nabidku v origindle a jedn6 kopii v papirov6 podobd a jedn6 kopii elektronicky na CD. Pro elektronick6 provedeni na CD smdji b'it pouzity obecnd dostupn6 formi{ty a programy (Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.). V pifpadd zji5t6ni rozdilfi mezi papirovou a elektronickou nabidkou je rozhodujici papirovd podoba.

5 evropski soci5lni fond v er MINISTERSTVO SKOLSTV. MLADEZE n relovychovy pro INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-i OP Vzd66vanf konku.encoschopn t 4.2 Uchazed podd nabfdku v listinn6 podobd postou, piepravcem zdsilek nebo osobn6 na adresu zadavatele. Adresa zadavatele pro dorudeni nabidky: eeskd asociace peiovatelsk6 sluzby, Zensk6 domovy, Ostrovskdho 253/3, Praha 5, L Dorudeninabidky musi b'it v iddnd uzavien6 obdlce oznaien6 ndzvem a ndpisem:,,7ad6vaci iizeni OPVK - NEOTVIRAT!" Poskytovdni sluieb pro potieby vzdel6vdni v projektu,,moderni vzd6ldv6ni pracovnikfi v socislnich sluibdch." a ndzev uchazeee, jeho adresou a le. 4.3 Ddle budou na obslce uvedeny identifikadni 0daje o uchazedi obsahujiciobchodni firmu, sidlo, prdvniformu, identifikadni dislo a dafiov6 identifikadni dislo, byla-li piiddlena a kontaktni adresu, na kterou lze zaslat ozndmeni dle bodu 8.3 zaddvaci dokumentace, je-li tato adresa odlisnii od adresy sidla uchazede. 4.4 Obiilka di obal musi b,it uzavieny a vhodn'im zp0sobem zajistdny proti samovoln6mu otevieni nebo v d&sledku manipulace postovni piepravou. DSle bude nabidka svdzdna dijinak zabezpedena proti manipulaci vdetnd piiloh. VSechny listy nabidky vdetnd piiloh budou iddn6 odislovdny a nabidka bude zaji5tdna proti neoprdvn6n6 manipulaci. 4.5 Nabidka bude obsahovat ndsledujiciddstiv uveden6m iazenl (viz Piiloha d Krycilist nabidky) : L. Kryci list nabidky dle Piilohy d. 1. a s uvedenim obsahu a uvedenim str6nky, kde se piislu5nd idst nabidky nachdzf. Tento kryci list musi t6i obsahovat identifikadnf fdaje uchazede a kontaktni osobu ve vdci veiejn6 zakdzky, vdetnd telefonu a e.mailov6 adresy. 2. Doklady a dokumenty, ktenimi uchazed prokazuje kvalifikaciv poiadi: a. Zdkladni kvalifikafni ptedpoklady, b. Profesnikvalifikadnipiedpoklady, c. Technick6kvalifikadnipiedpoklady, 3. Dokumenty poiadovan6 zadavatelem dle bodu 5 zadiivacidokumentace. 4. Ndvrh smlouvy podepsan,i osobou oprdvndnou jednat jm6nem di za uchazede vdetnd doloienf pln6 moci k pov ieni v rdmci t6to zakdzky, kterd bude bud'to 0iedn6 nebo notdisky ov6ienii. 5. Kalkulaci nabidkov6 ceny dle bodu 7 zad6vacidokumentace. 6. eestn6 prohliisen( uchazede, kter6 diisti veiejn6 zak1zky md v 0myslu zadat jednomu di vice subdodavatel0m vdetn6 uvedenf identifikadnich fdaji kazd6ho subdodavatele. 7. Dal5[dokumenty a doklady dle potieby. Piedpokladem pro posouzeni a hodnoceni naoidky uchazede (dodavatele) v rdmci tohoto v'ib6rov6ho ifzeni je spln6ni kvalifikace. Uchazed musi prokdzat spln6ni zdkladnich, profesnich a technick'ich kvalifikadnich piedpoklad0, a to v rozsahu a zp0sobem uveden'im niie: s.r zarnorufrvnurrraeruipreopornov KaZd'i uchazed je povinen v nabfdce prokdzat splndnf ziikladnich kvalifikadnich piedpokladi, a to iestn'im prohts5enim podepsantm osobou opr6vnenou za uchazede jednat. Zdkladni kvalifikadni piedpoklady spliuje uchazed: a) kteni nebyl pravomocn6 odsouzen pro trestn'i din spiichan'i ve prospdch organizovan6 zlodineck6 skupiny, trestn'i din 0dasti na organizovan6 zlodineck6 skupin6, legalizace v'inos0 z trestn6 dinnosti, podilnictvi, piijeti riplatku, podplaceni, nepiim6ho 0platkiiistvi, podvodu, riv6rov6ho podvodu, vdetn6 piipad0, kdy jde o piipravu nebo pokus nebo rjdastenstvi na takov6m trestn6m dinu, nebo do5lo k zahlazeni odsouzeni za spiichiini takov6ho trestn6ho dinu; jde-li o prdvnickou osobu, musi tento piedpoklad splfiovat jak tato prdvnickd osoba, tak jeji statutdrni orgdn nebo kazd'i dlen statutdrniho o196nu, a je-li statutdrnim orgdnem dodavatele di dlenem statutdrniho orgdnu dodavatele prdvnickd osoba, musi tento piedpoklad spliovat jak

6 evropshi socidlni I MrNr$TERSrvo Srolsrvf. vr-aoe2e n relovychovy pro INVESTICE DO ROZVOJE VZDEIAVANI r.f+ f--i 0PVzdEl6v6nf konkur ncgscfiopnct b) c) d) e) f) s) h) i) i) k) tato prdvnickd osoba, tak jeji statutdrni orgdn nebo kazd'i dlen statutdrniho orgdnu t6to prdvnick6 osoby; podiivd-li nabidku di Zddost o 0dast zahranidni priivnickd osoba prostiednictvim sv6 organizadnisloiky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splfiovat vedle uveden'ich osob rovn6z vedouci t6to organizadni sloiky; tento zdkladni kvalifikadni piedpoklad musi dodavatel splfiovat jak ve vztahu k rizemi eesk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikiini di bydli5t6, kteni nebyl pravomocnd odsouzen pro trestnri din, jehoi skutkovd podstata souvisi s piedmdtem podnikiini dodavatele podle zvlditnich prdvnich piedpisfi nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spdchdni takov6ho trestn6ho dinu; jde-li o prdvnickou osobu, musi tuto podminku splfiovat jak tato priivnickii osoba, tak jeji statutdrni orgdn nebo kaidri dlen statutdrniho orgdnu, a je-li statutdrnim orgdnem dodavatele di dlenem statutdrnlho orgdnu dodavatele priivnickii osoba, musi tento piedpoklad splfiovat jak tato priivnickd osoba, tak jeji statutdrni orgdn nebo kaidt ilen statut6rniho orgdnu t6to prdvnick6 osoby; podiivii-li nabidku di isdost o fdast zahranidni prdvnickd osoba prostiednictvim sv6 organizadni sloiky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splfiovat vedle uveden,ich osob rovndz vedoucf t6to organizadni slozky; tento ziikladni kvalifikadni piedpoklad musi dodavatel splfiovat jak ve vztahu k f zemi desk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdni di bydli5t6, kteni v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedniini nekald soutdie formou podpldceni podle zvlditniho prdvniho piedpisu, v0dijehoz majetku neprobihii nebo v poslednich 3 letech neprobdhlo insolvendni fizeni, v n6mi bylo vydiino rozhodnutio f padku nebo insolvendni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje k 0hrad6 ndklad& insolvendniho Yizeni, nebo nebyl konkurs zru5en proto, ie majetek byl zcela nepostadujici nebo zavedena nucend sprdva podle zvlii5tnich prdvnich piedpisri, kteni neniv likvidaci, kteni nemd v evidenci dani zachyceny dafiov6 nedoplatky, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnikiini di bydli5t6 dodavatele, kteni nemd nedoplatek na pojistn6m a na pendle na veiejn6 zdravotni pojistdnf a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnikdni di bydli5t6 dodavatele, ktenf nemii nedoplatek na pojistn6m a na peniile na soci6lni zabezpedeni a piispdvku na stdtni politiku zam6stnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podniki5ni di bydli5td dodavatele, kteni nebyl v poslednich 3 letech pravomocn6 disciplindrn6 potrestdn di mu nebylo pravomocn6 uloieno kiirn6 opatieni podle zvlii5tnich prdvnich piedpisri, je-li podle 5 54 pism. d) pozadovdno prok6zdniodborn6 zp0sobilosti podle zvliistnich priivnich piedpisri; pokud dodavatel vykoniivd tuto dinnost prostiednictvim odpovddn6ho zdstupce nebo jin6 osoby odpovidajici za dinnost dodavatele, vztahuje se tento piedpoklad na tyto osoby, kteni neniveden v rejstiiku osob se z1kazem plndniveiejn'ich zakdzek a kter6mu nebyla v poslednich 3 letech pravomocnd uloiena pokuta za umozn6niv'ikonu nelegiilni priice podle zvld5tnho prdvniho piedpisu. 5.2 PROFESNTKVALIFIKAENTPNEDPOKLADY Splndni profesnich kvalifikadnich piedpokladfi uchazed prokdze piedlozenim:. V'ipisu z obchodniho rejstiiku dijin6 evidence, pokud je v nizaps6n podle zvlii5tnich prdvnich piedpisfi, ne stra5i nei 90 dni od konce lh0ty pro podiini nabidek. o Dokladu o oprdvneni k podnik6ni podle zvlil5tnich priivnich piedpis0 (napi. v'fpis ze Zivnostensk6ho rejstiiku) v rozsahu odpovidajicim piedmetu zakdzky. 5.3 TECHNICKEKVALIFIKAENrPNEDPOKLADY Splndni technick'ich piedpoklad ri uchazed prokiize pied lozenim :

7 evropski socidlni MrNrsrERsrvo 5rorcrvi. vlaoeze n relovycuovy pro INVES-TICE DO ROzuOJE VZDEI-AVANI r.f+ t--i OP Vzd6l6vdnf konkuroncssrtopngst o Seznamu obdobn'ich zak6zek, ze kter6ho bude vypl'ivat, Ze uchazed v poslednich tiech letech i6dn6 realizoval a dokonfil alespofi 5 vyiznamn'ich obdobnyich zakiizek s finandnim objemem ka1d6 znich min. 250 tis. Kd bez DpH. Za obdobn6 zakdzky se v tomto piipadd povazuji zaklzky v oblasti tvorby e-learningovrich modul6, piitemz jedna z referenci musi doklddat, Ze e-learningov'i syst6m uchazede nativnd umozfiuje sprdvu vice e-learningri pies jedin6 administrativni rozhrani. Piilohou tohoto seznamu musi b'it: i. osvdddenivydan6 veiejn'im zadavatelem, pokud byly sluzby poskytovilny veiejn6mu zadavateli, nebo ii. osv6ddenivydan6 jinou osobou, pokud byly sluzby poskytovdny jin6 osob6 nez veiejn6mu zadavateli, nebo iii. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutedn6ni pln6niuchazede, neni-lisoudasn6 moin6 osv6ddenipodle bodu ii. od t6to osoby ziskat z drivodri spodivajicich na jeji stran6; tato osvdddenf (prohld5eni) musi prokazovat, Ze poskytnutii pln6ni byla obdobnii piedmdtu plndni t6to zakdzky z hlediska piedmdtu a objemu, a d6le plndni bylo provedeno iddn6 bez vad a nedostatkfi. 5.4 PROKAZOVANI KVALIFIKACE PROSTNEDNICTV'M SUBDODAVATELO Dodavateljevsouladus$5lodst.4ZVZopriivndnsplnitkvalifikacipodleS50odst. lpism.b)ad)zvzvchybdjicim rozsahu prostiednictvim subdodavatele. V takov6m piipadd piilozi k nabidce: ' doklady prokazujici splndni ziikladniho kvalifikadniho piedpokladu podle 5 53 odst. 1) pism. jl ZVZ (tj. destn6 prohliiseni subdodavatele, Ze neni veden v rejstiiku osob se zdkazem plndni veiejn'ich zakdzek) a profesniho kvalifikadniho piedpokladu podle 5 54 pfsm. a) AtZ (tj. vripis z Obchodnfho rejstiiku di obdobn6 evidence) subdodavatelem a ' smfouvu uzavienou se subdodavatelem, z niz vypl'ivi z vazek subdodavatele k poskytnuti plndni urden6ho k pln6ni veiejnd zak6zky uchazeiem di poskytnutivdci di prdv, s nimiz bude uchazed oprdvndn disponovat v rdmci plndni veiejn6 zakdzky, a to alespofr v rozsahu, v jak6m subdodavatel prokdzal splndni kvalifikace podle g 50 odst.1) pism. b)a d). 5.5 SPOLEENA NAB'DKA V(CE DODAVATELO. Mii-li b'it piedmdt veiejn6 zakdzky plndn ndkolika dodavateli spoledne a za timto ridelem podiivaji di hodlaji podat spolednou nabidku, je kazd'i z dodavatel0 povinen prokdzat spln6ni zdkladnich kvalifikadnich piedpokladri podle 5 50 odst. 1 pism. a) a profesniho kvalifikadniho piedpokladu podle 5 54 pism. alzyz v pln6m rozsahu. Splndni kvalifikace podle S 50 odst. 1 pism. b) a d) 7VZ musi prokdzat vsichni dodavatel6 spoledne. V piipad6 prokazovdni spln6ni kvalifikace v chyb6jicim rozsahu prostiednictvim subdodavatele se bod 5.4 pouiije obdobn6.. Pod6vd-li nabidku vice dodavatehi spolednd fiako jeden uchazed), jsou povinni v souladu s S 51 odst. 5 ZVZ piilozit k nabidce smlouvu, z ni2 vypl,ivd, ie v5ichni tito dodavate16 budou v0di zadavateli a jak'imkoliv tietim osobdm z jak'ichkoliv z6vazk& vznikltch v souvislosti s pln6nim piedm6tu veiejn6 zak{zky di vznikl'fch v d&sledku prodlenf dijin6ho porusenismluvnich nebo jin'ich povinnostiv souvislosti s pln6nim piedm6tu veiejn6 zak6zky, zavdzdni spoledn6 a nerozdilnd, a to po celou dobu pln6ni veiejn6 zakdzky i po dobu trv6ni jin'ich zlvazkit vypl'ivajicich z veiejn6 zak6zky. s.o zlrenn rvnlrrrreenich prroporlaou v pnosehu znoavaciho RizrNi Dojde-li do doby rozhodnuti o uib6ru nejvhodn6j5i nabidky k jak6koliv zm6n6 v kvalifikaci dodavatele, kterd by jinak znamenala nesplndni kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozddji do 7 dnfi tuto skutednost veiejn6mu zadavateli pisemnd ozndmit a soudasn6 piedloiit potiebn6 dokumenty prokazujici splneni kvalifikace v pln6m rozsahu.

8 evropshi soci6lni M I N I STERSTVO SKOLSTVI. vlaoeze n relovycuovy pro INVESTICE DO ROZVOJE VZDEHVANI r..- t--r OP Vzd6l6v6nt kor kursncgscfiopngst 6.L s Dodavatel si nesmi upravit podminky a pozadavky zadavatele ta( aby zhor5il postaveni zadavatele definovan6 zaddvacimi podminkami. Dodavatel nesmi zejm6na v ndvrhu smlouvy poiadovat Ziidn6 zdvazky ani povinnosti zadavatele nad 16mec zaddvaci dokumentace nebo takornich, kter6 by zadavateli piinesly vedlej5f organizadni di jin6 niiklady. Zadavatel nepiipou5ti zahrnout v rdmci ndvrhu smlouvy Ziidnii dalii ustanoveni, nez jak jsou uvedena v ndvrhu smlouvy v piiloze d. 2. Z6vazn6 obchodni podminky jsou uvedeny v ndvrhu smlouvy, kteni je piilohou d. 2 t6to zaddvaci dokumentace. Uchazed piedloii v rdmci nabidky ndvrh smlouvy zpracovan'i dle piilohy t,. 2 zadfvaci dokumentace. Ndvrh smlouvy musi b'it podepsiin osobou oprdvn6nou jednat jm6nem di za uchazede. Zadavatel nepiipou5ti varianty nabidek. Zadavatel pozaduje k piedloien6mu ie5enidolozit tyto dokumenty:. Uchazed dolozi grafick'i niihled e-learningov6ho prostiedi.. Uchazed dolozi funkdni demoverzi e-learningov6ho syst6mu.. Uchazed dolozi ndvody pro studentskou sekci. ' Uchazed dolozi ukdzkov6 ndpov6dy - videondvody k obsluze e-learningov6mu prostiedi. ' Uchazed dolozi niihled provdzanosti e-learningov6ho syst6mu s webouim e-learningov'im portiilem vd. moznosti vyuzitf pro da nou zakazku. ' Technick'i popis zprisobu ieieni dod6van6ho dila dle piesn6 specifikace poiadavk0 dle bodu zaddvaci dokumentace. Uchazed je povinen uchov6vat ve5kerou dokumentaci souvisejicf se zaddvdnlm veiejn6 zakdzky a realizaci plndni veiejn6 zakdzky a zdznamy o elektronick'fch 0konech souvisej[cich srealizaci zakazky nejm6n6 po dobu do 3L.L2.2025, a to zejm6na pro rldely piipadn6 kontroly proviiddn6 opriivndntmiorgdny (MSMI MF, NKU, EK Evropsk'i 0detni dvrsr). Podpisem smlouvy o dflo se uchazed zavazuje umoinit v5em subjektrim oprdvn6n'im k rlikonu kontroly projektu, z jehoz prostiedk0 je doddvka hrazena, prov6st kontrolu dokladfi souvisejicich s pln6nim veiejn6 zakdzky, a to po dobu danou priivnimi piedpisy en tlelicfr archivaci (ziikon d.563/1991 Sb., o (detnictvi, a zdkon d. 235/2OO4 Sb., o daniz piidan6 hodnoty). Uchazei je povinen veskerd materi6ly a dokumenty souvisejici s realizaci zak6zky poskytoviini sluzeb pro potieby vzd6liivdni v projektu,,moderni vzd6liiv6ni pracovnik0 v socidlnich sluzbdch" oznadovat v souladu s manudlem vizu;ilniidentity OPVK a Piirudkou pro piijemce finandni podpory z OPVK. Zhotovitel bere na vedomi, ie se podpisem t6to smlouvy stdvd, v souladu s ustanovenim zdkona f.32o/200t Sb. o finandni kontrole ve zndnf pozddjsich piedpisfr osobou povinnou spolupfisobit pii v'ikonu finandni kontroly provdd6n6 v souvislosti s (hradou zboii nebo sluzeb z veiejn'ich Wdaj& nebo z veiejn6 finandni podpory a zavazuje se k pln6nive5kenich povinnosti z tohoto vypl'ivajicich. Zadavatel pozaduje, aby uchazed ve sv6 nabidce specifikoval, kter6 diisti veiejn6 zak{zky md v 0myslu zadat jednomu di vice subdodavatel0m a aby uvedl identifikadni (daje kaid6ho subdodavatele. Zadavatel soudasnd stanovuje, Ze uchazedi mohou prostiednictvim subdodavatel0 zajistit pouze tvorbu videotutoriiil& Uchazed navrhne nabidkovou cenu, kter6 bude zpracovdna jako smluvnl pevnd a nejvt5e piipustnd a musi zahrnovat veske16 ndklady spojen6 s plndnim piedmetu veiejn6 zak{zky. Nabidkovii cena bude uvedena v dlen6nicena bez DPH, cena s DPH a sazba a v'i5e DPH. VeSker6 ceny budou uvedeny v absolutnich hodnotiich v korundch desk'ich. Hodnota nabidkov6 ceny musib'it kladn6, tj. zejm6na nesmi b'ft nulovd. Nabidkovii cena bude dlendna za jednotliv6 ddsti veiejn6 zak{zky dle bodu 3.2 zaddvaci dokumentace a diile bude uvedena jako celkovd nabidkovd cena.

9 evropski socidlni MrNrsrgRsrvo Sxolsrvf. nalaoeze n rerovycuovv INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf r.f+ t--r OP VzddlSvinf konkut ncabchopno3l Lh0ta pro pod6ni nabidek Lhritou pro pod6ni nabidek se rozumi lhrita, ve kter6 lze nabidky poddvat. ' Nabidka je dorudena vdas, pokud je v rdmci lh0ty pro podiini nabidek dorudena do mista pro podiini nabidek. Nabidky se piedklddaji do konce lh0ty pro podiivdni nabidek, tzn. do do 10 hodin. ' Misto pro poddni nabidek: ' Misto pro pod;ini nabidek je na adrese zadavatele uveden6 v bod Osobni podiini je mozn6 v uveden6 lh0td v pracovnich dnech v dase hod., posledni den lh0ty nejpozddji do hod., na adrese zadavatele uveden6 v bod Na nabidku podanou po uplynuti lhrity pro podiini nabidek se bude pohliiet, jako by nebyla poddna. Uchazed bude o pozdnim podiini nabidky vyrozum6n zadavatelem. Zm6na a odvoldni nabidky ' Piedloienou nabidku lze odvolat, m6nit nebo doplfiovat pouze do lh0ty pro poddnf nabidek. pot6 zadind b6zet lhrita, po kterou jsou uchazedi srnimi nabidkami vdtzdtni. V t6to lhrite jiz nelze nabidku mdnit. Uchazed je opr6vndn v rdmci tohoto zaddvaciho iizeni podat pouze jednu nabidku. Dodatein6 informace ' Ziidost o dodatedn6 informace k zaddvacim podminkiim je mozno dorudit pisemnd ( , po5ta) nejpozddji 5 pracovnich dn0 pied uplynutim lhrity pro poddni nabide( kontaktni osoba: Mgr. Jana ' Wojtoiovd, tel: Dodatedn6 informace budou odesliiny nejpozddji do 3 pracovnich dn0 ode dne dorudeni pozadavku dodavatele. Oteviriini obillek snabidkami prob6hne vterminu v10.30 hodin vmistnosti 5.L14 na adrese zadavatele eeskii asociace pedovatelsk6 sluiby, Zensk6 domovy, Ostrovsk6ho 253/3, Praha 5, Otevir;lniobdlekse mfiie zfidastnit maxim6ln6 L zdstupce uchazede, kteni podal nabidku do konce lh0ty pro poddni nabidek. Pii oteviriini obdlek se tito uchazedi prokilzi plnou moci vystavenou osobou oprdvndnou jednat jm6nem di za uchazede. JestliZe se jedniini bude fidastnit osoba opriivndnii jednat jm6nem ii za uchazede, prokdze se tato osoba pr0kazem totoznosti Pii posuzovdni kvalifikace se povazuje za dostatedn6 alespofi dosazeni limit0 pozadovan'ich zadavatelem, piipadne jejich piekrodeni. V rdmci posouzeni m0ze b'it uchazed pisemnd vyzvdn k doplneni nebo objasndni piedloien'ich dokladri a informaci. Uchazedi, kteif neprokiizi spln6ni n6kter6ho z kvalifikadnich piedpokladfi, budou ze zaddvaciho iizeni vyloudeni. Uchazedi, kteii nesplni ndkteni z kvalifikadnich piedpokladcr, budou ze zaddvaciho iizeni vyloudeni. Vyloudeni bude dotydn'im uchazed0m bezodkladn6 pisemnd ozndmeno. t}.z Nabidky, kter6 nesplfiuji zdkonn6 pozadavky nebo jsou v rozporu s platn'imi priivnimi piedpisy, a nabidky, kter6 nesplfiuji, ktenikoli z poiadavk0 zadavatele uveden'ich v t6to zaddvaci dokumentaci zadavatel vyiadi a uchazede, jehoz nabidka byla vyiazena, zadavatel bezodkladnd vyloudf z 0dasti v zaddvacim iizeni Zdkladnim hodnoticim krit6riem je nejnizii nabidkovd cena Zadavatel stanovil niisledujicfzprisob hodnocenf v'i5e urden'ich hodnoticich krit6rii:. nejl6pe bude hodnocena nabidka s nejniisi nabidkovou cenou. Cena bude posuzov6na vdetn6 DPH,. poiadi nabidek bude stanoveno podle v'i5e nabidkov6 ceny vdetnd DPH, piidemi jako prvni nabidka v poiadi bude stanovena nabidka s nejnizsi nabidkovou cenou. 9

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky:

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky: Adaptace dvou staveb - kravinfr pro potieby ustdjeni koni Zadfvaci dokumentace prrc podlimitniveiejnou zakdzku na stavebni prdce zadanou formou zjerdnodu5endho podlimitniho iizen( dle z6kona :137 /2006

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

vyzva K podani Nneiory venejne zmazky MALEHo RozsAHU

vyzva K podani Nneiory venejne zmazky MALEHo RozsAHU ademie vyzva K podani Nneiory venejne zmazky MALEHo RozsAHU ZasilSme V5m vrizvu k poddnf nabidky na veiejnou zakdzku mal6ho rozsahu na doddvky s n5zvem,,n6kup switch0 a wifi access point& pro rozsiieni

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel pisevr rua zpnavn zadavate LE VeiejnS zak6zka na doddvky,,doddvka svozov6 a manipulaini techniky do spoleinosti EKO Century s.r.o." zqddvand ve ziednoduiendm podlimitnim ffzeni podle zdkonq i. 137/2006

Více

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv vyzva K PoDAr.ri NeeiDKY N6zev zakazky: e islo zak6zky: Forma zadani'.,,zaji5t6ni praktick6ho vfcviku v iizeni vozidel skupiny

Více

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin F)PPl \.1 Oprnn(nf PRocRAM PRAHA KONKURfNCgSCHOPNOST @le [ _..;:-l T MIEIE J H r r r * i l Hffin nli I *.i l EVROPSKAUNTE ZADAVACI DOKUMEINTACE pro zpracovdni nabidky k vetejn6 zakdzce mal6ho rozsilhu

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l?

NABioxY. PISEMNA vyzvak Poonrui. Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st. omcill. Ttoletut?2C Qlt l? PISEMNA vyzvak Poonrui NABioxY pro zad6ni veiejn6 zak1zky mal6ho rozsahu na stavebni prsce Hradec - kanalizace ll. etap?,2. c6st Hradec - kanalizadni piipojky ll. etap?,2. d6st Zadavatel : Obce Fhah, lfirtu{q,

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE 2013' ,,NAKUp pi.enosrufch A srolnich poiirni0 v RocE. zadavatel: eesk6 republika - KancelSi Sendtu

ZADAVACI DOKUMENTACE 2013' ,,NAKUp pi.enosrufch A srolnich poiirni0 v RocE. zadavatel: eesk6 republika - KancelSi Sendtu ZADAVACI DOKUMENTACE dle 5 44 z{kona t. L37/2006 Sb., o veiejntich zakiizk6ch pro zpracovdni nabidky k vefejn6 zak6zce na dod6vky zadan6 v otevfen6m iizenf s ndzvem:,,nakup pi.enosrufch A srolnich poiirni0

Více

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E OPERACNI PROGRAM PRAHA Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E k veiejn6 zak6zce zad6van6 dle zdkona e. 13712006 Sb., o veiejnfch zarkazkdch, ve zn6ni pozd6jsich piedpis0 (ddle jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracovdni

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

r..a {-l OP Vzddl6v6nt konkurencoschopnost INVESTICE DO ROZVOJF VZDELAVANI

r..a {-l OP Vzddl6v6nt konkurencoschopnost INVESTICE DO ROZVOJF VZDELAVANI evropsky socidlni fond v er x EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO MLADEZE A TELovVcF{ovY SKOLSTVI. pro INVESTICE DO ROZVOJF VZDELAVANI r..a {-l OP Vzddl6v6nt konkurencoschopnost Yyzva k poddni nabidek (pro fdely

Více

vzhledem k tomu, ie piedpokrddanc cena prneni zakiizky nedosahu.ie rimitu jedn6 1 mir. Ka bez DpH,

vzhledem k tomu, ie piedpokrddanc cena prneni zakiizky nedosahu.ie rimitu jedn6 1 mir. Ka bez DpH, ,t LIBERECKA /ts Liberecke ts, a.s., Mrltikova g-l6t Zt Liberec l telffax: +420 485 243 03 1 e-mail: lis@lis.tiberec,cz lc: 254 50,t 3 l ole : CZ2s450i3i V5:eni obchodni pidtel6. - dovoluji si Vds informovat

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E k veiejn6 zaklzce zad1van6 dle z6kona e. rc7,2006 Sb., o veiejnlich zaklzkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisft (d6le jen,,zakon" di,,zvz") pro zpracovdni nabidky k podlimitnl

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i.

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i. ?il Fvzikalnf ustav -Ez txj R[ademie v6d e R, v. v. i. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE k veiejn6 zak zcezadlvanl dle zdkona e.13712006 Sb., o veiejnychzakazkach, ve zn6ni pozdej5ich piedpisfr (d6le jen,,zakon"

Více

Piiloha i. 1 - Kryci list nabidky

Piiloha i. 1 - Kryci list nabidky Piiloha i. 1 - Kryci list nabidky Obchodni firma / jm6no a piijmeni uchazede Sidlo / misto trval6ho pobytu uchazeie leldle uchazede Priivni forma uchazede Osoba opriivn6n6 jednat za uchazede Kontaktni

Více

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov Investice do vosi Evropsk6 unie pooponovano z evnopsreno pno necrohar-nl RozvoJ ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah NZ ROP Y:Ili?-' INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l XVAUI pt XIC tti OOXU M E NTAC E X Ve Re.l ne ZAXIUCE ZADAVAN ;G zaiio'na'e: iitttooo

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO BRNO Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Přeprava VFU 1.7.2016-30.6.2017 jedná se o zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3 V Praze dne: 22.5. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dle 12, odst. 3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci MČ Praha Vinoř

Více

Piiloha E. 1. Zad6vaci dokumentace

Piiloha E. 1. Zad6vaci dokumentace evrops socialn i *t EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADEZE A TELOVVCHOVY p.o INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANi r.f+ A't t-l OP vd6l6vrnl lookultncllaio9aroat Piiloha E. 1 k vfzve k podini nabidek na

Více

Smlouva o dílo. - návrh - na plnění zakázky projektu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji

Smlouva o dílo. - návrh - na plnění zakázky projektu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji Příloha č. 2 Smlouva o dílo - návrh - na plnění zakázky projektu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji Smluvní strany: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační

Více

-ffi. *t i g $Ff #$ir *#J"*,,ffi,*,,,, i i 3N t. ;- J,O piiloha 28. ;1 ': c o TNVEST.IcE Do Roa/oJE\zDELAvANt. leo: Dte : dsle jen,,poskytovatel"

-ffi. *t i g $Ff #$ir *#J*,,ffi,*,,,, i i 3N t. ;- J,O piiloha 28. ;1 ': c o TNVEST.IcE Do Roa/oJE\zDELAvANt. leo: Dte : dsle jen,,poskytovatel t x E r N / F F t i g $Ff #$ir #J",,ffi,,,,, -ffi. ;1 ': c o TNVEST.IcE Do Roa/oJE\zDELAvANt i i 3N t. ;- J,O piiloha 28 l&! r.t- e - { H '4 Ndvrh smlouvyo dilo E.2/2OI5 na veiejnou zak5zku s n5zvem: Zahraniini

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. Obec Zivanice 152,533 42 Livanice 801 - Obec nebo mdstsk6 d6st hlavniho mdsta Prahy Petr Lejhanec, starosta

ZADAVACI DOKUMENTACE. Obec Zivanice 152,533 42 Livanice 801 - Obec nebo mdstsk6 d6st hlavniho mdsta Prahy Petr Lejhanec, starosta 7 ZADAVACI DOKUMENTACE f na veiejnou zakhzku v rdmci LXIV. vfzvy Ministerstva Zivotniho prostiedi s n6zvem: eesk6 republiky na dod6vku,,sber a svoz bioodpadu v obci i.ivanice,, vyhl65enou v souladu se

Více

ZaoAvAci DoKUMENTAcE. dle ust. $ 44 z6kona d.13tt2006 sb., o veiejnlch zakazkfuch, v platn6rn zn6ni. (d5le jen,,zakon" 6i,,ZVZ"\

ZaoAvAci DoKUMENTAcE. dle ust. $ 44 z6kona d.13tt2006 sb., o veiejnlch zakazkfuch, v platn6rn zn6ni. (d5le jen,,zakon 6i,,ZVZ\ OPERAEHI PROGRAM PRAHA *** i * * i * * *** ] EVRoPsnFuNtE ZaoAvAci DoKUMENTAcE dle ust. $ 44 z6kona d.13tt2006 sb., o veiejnlch zakazkfuch, v platn6rn zn6ni (d5le jen,,zakon" 6i,,ZVZ"\ pro zpracovdni nabidky

Více

EVRo PsKA unre. Fond soudinosti. Evropski fond pro regionrlni ro*oj KVALIFIKACE. (registra6ni dislo projektu), 6Q. v';/zva OP ZP,

EVRo PsKA unre. Fond soudinosti. Evropski fond pro regionrlni ro*oj KVALIFIKACE. (registra6ni dislo projektu), 6Q. v';/zva OP ZP, 9:';l;ll;;:."-u li.. EVRo PsKA unre Fond soudinosti Evropski fond pro regionrlni ro*oj pisrurua vfzvn r pooarui Nasiorv R x pnorazarui spllerui KVALIFIKACE v zakdzce mal6ho rozsahu v souladu s 5 12 odst.3

Více

.-. {e^: L-^t II. slolrv: zrvornf pnosrr.rof. Domov Harmonie, centrum socislnich sluzeb MiroSov, piisp6vkovd

.-. {e^: L-^t II. slolrv: zrvornf pnosrr.rof. Domov Harmonie, centrum socislnich sluzeb MiroSov, piisp6vkovd .-. {e^: L-^t v operndrui procrnhlt zrvornf pnosrr.rof EVRoPSTA unre Fond soudrznosti Evropskyf fond pro regionslni rozvoj vzduch a piirodu sp. zn.: CN/266ICN/13 d.j. 8e4el13/cN ZADAVATEL: slolrv: P1SEU

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

* * * *** M I NTSTERSTVo Sxolsrvf, ulror2g,q relovvchovy. Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6, piispdvkov6 organizace. Pekaisk6 53.

* * * *** M I NTSTERSTVo Sxolsrvf, ulror2g,q relovvchovy. Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6, piispdvkov6 organizace. Pekaisk6 53. ./ evropshi sociiilnl fond v er tk EVROPSKA UNIE M I NTSTERSTVo Sxolsrvf, ulror2g,q relovvchovy INVESTICE DO ROA/OJE \ZDTMVANI r.ft t-i OP VzdEl6vdni konkurenceschopnost Zilpis o posouzeni a hodnoceni

Více

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou SMLOUVA o poskytov6ni odborn6 f rovn6 hospodaieni v lese 1. M6sto Rokytnice v Orlickrich hor6ch, se sidlem ndm. Jindiicha Simka ip. 3, 5L7 61, Rokytnice v Orlick'ich horich, It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er evropslsi soci6lni fond v er EVROPSKA UNIE MI NISTERSTVO MLADEZE R relovycnovv SKOLSTV. INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI r.f+ t--r OP VzdEleyenf konkur nceschopnost Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

VYZVA A ZADAVACI DOKUMENTACE

VYZVA A ZADAVACI DOKUMENTACE VYZVA A ZADAVACI DOKUMENTACE pro zpracovsni nabidky ve veiejn6 zakszce mal6ho rozsahu ve smyslu g 12 odst. 3 Zdkona d. L37/2006 Sb., o veiejnfch zakizkich, v platn6m zn6nl (d5le tak6 jako,,zdkon" ii,,zvz.').

Více

MrNrsrERsrvo Srolsrvi,

MrNrsrERsrvo Srolsrvi, $ evropsl$i soci6lni t MrNrsrERsrvo Srolsrvi, EVROPSKA UNE MLADEZE n relovvcnovv pro NVESTCE DO ROZ/OJE VZDELAVAN r.f-u t-i OP Vzd6l6v6nf konkur nc66chopnost Smlouva na veiejnou zakdzku s ndzvem: Zahranidnijazykov6-vzddliivaci

Více

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta)

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) MESTO HOiJCE n6mesti Jiiiho z PodEbrad 342,508 l9 Hoiice Veiejnf zadavatel timto vyzyvit k podfni nabidky nlzukfzkrr mal6ho rozsiahu: Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) M6sto Hoiice, nrim.

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Yyzva k podrlni nabidek

Yyzva k podrlni nabidek Yyzva k podrlni nabidek Cislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejndni): N6zev zakflzky= Piedm6t zakflzky: Komplexni zaji5t6ni pron6jmu prostor a cateringovfch sluzeb pro konference, workshopy a semin6ie

Více

pisnvrxa zpnav A zadavatele

pisnvrxa zpnav A zadavatele EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ MINISTEFISTVO SKOLSTVI MLADEZE A IELoVVcHoVY INVESTICE DO VASf BUDOUCNOSTI pisnvrxa zpnav A zadavatele vyhotoven6 dle $ 85 zhkona E. 13712006 Sb., o veiejnych

Více

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni r gu sri.edni pr0myslova Srou srno:rui a sraveeni, TABoR SiPS TABOR KOMENSKEHO 1670, PSC 390 41 Usek: person6lni www.sps-tabor,cz info@sps-tabor.cz Yyzva k podr{ni nabidky Na plnini veiejnb zakdzky mal6ho

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

itvo rnr PHost Ht rlr GSM: +4207242923I5 E-mail:

itvo rnr PHost Ht rlr GSM: +4207242923I5 E-mail: Podlimitni veiejnti zakdzka na sluzby zadand ve zjednoduiendm podlimitnim iizeni podle! 38 ziikona i.137/2006 Sb., o veiejnych zakdzkdch, v platndm zndni. Ndzelr: Mdsto VlaSim Sidlo: Jana Masaryka 302

Více

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni M6stys I(f,cov Jirsikova 157 28509 K6cov IC:00236144 tel.:327 324204 fax:327 324375 e-mail: o tj.:42912009 Vyvdieno na rfiiedni desce M6styse Kicov dne20.7.20o9 V K6covd dne 20 7.2009 DOKT]MENTACE - ----

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele.

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele. ZahAieni zad6vaciho iizeni dle zisad $6 a $8,odst.S z6kona E.3Z2006 Sb., o veiejnf ch zakazk6ch, ve zn6ni pozddjsich piedpisri va k podini nabidek v reiimu zakazky mar6ho rozsahu dle gi2, odstj fikadni

Více

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon" ei,,alz")

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon ei,,alz) ZnoAvnci DoKUMENTAcE dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni (d6le jen,,zflkon" ei,,alz") pro zpracov6ni nabidky k podlimitni veiejne zak1zce na stavebni pr6ce zad5van6

Více

ROZHODNUTi ZNDAVATELE O VVEENU NEJVHODTEISi NABiOTY ldentifikace zadavatele:

ROZHODNUTi ZNDAVATELE O VVEENU NEJVHODTEISi NABiOTY ldentifikace zadavatele: ROZHODNUTi ZNDAVATELE O VVEENU NEJVHODTEISi NABiOTY ldentifikace zadavatele: Nizev zadavatele Obec Kostelany 16 OOZazzSe zadavatele Jm6no a piijmeni osoby oprivn6n6 jednat zdkona Kostefany 48,767 01 Kromdiii

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

PoZadovan6 parametry Lis bude zadlendn do stdvajicl briketovaci linky. Jeho

PoZadovan6 parametry Lis bude zadlendn do stdvajicl briketovaci linky. Jeho .Dtiiili [,enocanm EVRoPSKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ INVESTIcE Do VAsI BUDoUcNOSTI ZADAVACI DOKUMENTACE Kzak{zce na doddvku veden6 dle Pravidel pro vfb6r dodavatelf OppI s ndzvem:,,investice

Více

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici"

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici KvALIFTKAcNf uoxullunracr K vrf,srn.e zakazce zadavane zjednoouspnvvr podlrmrrni'h,l niznnivr DLE $ :s zarou A (,.137t2006 sb., o verejnycuzxxdzkach, vg znenf pozoprsicu pnpoprsu parn JEN,,zAKoN.,; Nizev

Více

mirl*fif5{ L ut!tr VVZVA K PoDAN NAB DKY VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITN M NiZCrui 1. f nformace o piedm6tu veiejn6 zakezky

mirl*fif5{ L ut!tr VVZVA K PoDAN NAB DKY VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITN M NiZCrui 1. f nformace o piedm6tu veiejn6 zakezky \ eoe VVZVA K PoDAN NAB DKY VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITN M NiZCrui ZADAVATEL: M6sto Zelezna Ruda Sidlem: Klostermannovo nemesti 295, 34004 Zelezna Ruda zastoupeny: starostou mesta Ing. Michalem Snebergrem

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ztdtv,tci DoKUMENTACE

ztdtv,tci DoKUMENTACE MINISTERSTVO SKOLSTVi. MLADEZE A IELoVvcHoVY EVROPsKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI rexrova iasr ztdtv,tci DoKUMENTACE idst i. I zaddvacf dokumentqce nadlimitnf

Více

obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2

obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2 obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2 k rilasti v soutezi o nejvhodn6j5i nabidku a k uzavieni smloury

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

ll. 0vodni ustanoveni

ll. 0vodni ustanoveni o Smlouva o dilo lahranidnijazykov6-vzdeldvaci pobyt pro 26ky,zahranidnijazykov6 kurzy pro pedagogy a stinovdni pro pedagogy l.c zahraniini jarykovi - vzdelfvacf pobyt pro i6ky Spandlsko 40 diti + 4 pedagogov6

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV

OPERAČNI PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÁ UNIE. Baterie pro Smart Grid a emobiiitu. https://www.softender.cz/home/profil/ezu CPV Inovace Investujeme Rozvoj Konkurenceschopnost, EVROPSKÁ UNIE Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 73712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále

Více

,-tlfi/-, LAZENSKE LESY. Veiejn5 z:ak5zka:

,-tlfi/-, LAZENSKE LESY. Veiejn5 z:ak5zka: ,-tlfi/-, LAZENSKE LESY KARLOVY VARY' Veiejn5 z:ak5zka: zad5van6 ve zjednoduien6m podlimitnim iizeni dfe $ 2!1 orcst. 1 pism. f) ve zn6ni $ 38 z5kona E. t3712006 Sb., o veiejn'fch zak5zk5ch, v platn6m

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

HE *= Dodfvka technologie pro qirobu uzenin. ev. i. YYZz 488324

HE *= Dodfvka technologie pro qirobu uzenin. ev. i. YYZz 488324 OPERACNT PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST HE *= Dodfvka technologie pro qirobu uzenin ev. i. YYZz 488324 Zadivaci dokumentace pro nadlimitni veiejnou zakfzku na dodivky zadivanou v otevien6m zadfvacim

Více

I/INISTERSTVO SKOLSTV[, MLADEZE A relovvchovy. Stiedni prtmyslovd Skola strojni a stavebni, Tdbor, Komenskdho 1670. 13,00 h 14,00 hodin

I/INISTERSTVO SKOLSTV[, MLADEZE A relovvchovy. Stiedni prtmyslovd Skola strojni a stavebni, Tdbor, Komenskdho 1670. 13,00 h 14,00 hodin evropslci socielni fond v CR EVRoPSKA unre W /NSTERSTVO SKOLSTV[, MLADEZE A relovvchovy NVESTCE DO ROZ/OJE \ZDELAVANi r.t+ t-! OP Vzd6l6v6nl pro konkur nd8c-hopngt Zipis o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno ZS) KUOK 93109/2013 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0043 Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

1. Zadavatel: Vfzva k poddni nabidky na zak1zku mal6ho rozsahu:

1. Zadavatel: Vfzva k poddni nabidky na zak1zku mal6ho rozsahu: Ve Vla5imi 21.2.2013 (datum odesl6ni vlzvy) Ev.6.: 13202 Vfzva k poddni nabidky na zak1zku mal6ho rozsahu:,,dod6vka pracovni techniky" (veiejnd zaklzka mal6ho rozsahu podle $ '12 odst. 3 zdkona t, 13712000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více