t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim"

Transkript

1 evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim zdkona i. 137 /2005 Sb. o veiejn,ich zakdzkdch v platn6m zn6ni (ddle jen,,zvz") PoskytovdnisluZeb pro potieby vzd6lsvsniv projektu,,modernivzd6liiv6ni pracovnikti v socidlnich sluzbdch" Zadavatel: Sidlo zadavatele: ld zadavatele: Statutdrni zdstupce: Tel: Kontaktni osoba: Tel: deskii asociace pedovatelsk6 sluzby, obdansk6 sdruzeni Bendova tl2l/5, Praha 6 Repy PhDr. Jindiich Kadlec, piedseda asociace Mgr. Jana Wojtoilov6 +42O ja m.cz Ndzev programu: Ndzev globiilniho grantu : Registradni dislo projektu : Ndzev projektu: Ndzev veiejn6 zakdzky: Piedpokliidand hodnota: Datum vyhlii5eni vyzvy: Operadn( program Vzd6liivdni pro kon ku renceschopnost C2J,.O7 / Podpora nabidky dal5iho vzd6liiviinive Stiedodesk6m kraji cz.1.o7 / / Modern i vzd6lsvd n i pracovnik0 v sociii Inich sl uzbiich Poskytoviini sluzeb pro potieby vzddliiviiniv projektu,,modernivzd6liivdni pracovnikri v socidlnich sluzbdch ,00 Kd bez DPH Jednd se o vetejnou zakdzku mal6ho rozsahu zaddvanou mimo rezim zdkona E. I37/2006 Sb. o veiejn'ich zakiizkiich mal6ho rozsahu. Piedm6tem zakdzky je poskytoviini sluzeb pro potieby vzd6ldvdni v projektu,,moderni vzd6liiv:ini pracovnik0 v soci5lnlch sluzbdch" realizovan6ho za podpory Operadnfho programu Vzddliivdni pro konkurenceschopnost. Piedm6t plndni je specifikov6n nile, veiejnii zak{zka neni rozd6lena na d6sti ve smyslu S 98ZVZ. Soudiisti piedm6tu plneni je: 1. vytvoienf e-learningov6ho softwaru pro vytvoieni 11 e-learningov'ich modul& vdetne grafick6 diisti. Souddstiplndnije diile prvotninapln6ni daty, podpora piivytvdieni kurz0 a zaikoleniobsluhy. 2. vytvoieni 11 videotutoridl0. Celkovd piedpoklsdan6 hodnota dini ,00 Kd bez DPH. Celkovii piedpokliidand hodnota dini ,00 Kd vdetne DPH.

2 evropshi socislni fond v er MrNrsrEnsrvo $rolsrvf. vlaoeze n relovycsovy pro r.t? t-r OP Vzd6l6veni konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI 3.2.L E-learningov'i modul: Piedm6tem plnenije vytvoieni e-learningov6ho softwaru pro vytvoieni 11 e-learningov'ich moduli vdetne grafick6 ddsti. Zadavatel pozaduje tyto ziikladni parametry pro Wtvofeni e-learningov6ho softwaru pro Wtvofeni 1l- e- I ea rn ingornich mod u 0 vdetn6 grafick6 diisti : 1. E-learning bude realizoviin jako webovd aplikace dostupnd prostfednictvim Internetu. 2. Prdce se syst6mem na 0rovni administrace pies webov6 rozhrani, tenk,i klient. 3. Aplikacije mozn6 provozovat, jak na serveru dodavatele, tak i na serverech poskytovatele aplikace. 4. E-learning musi umozfiovat tvorbu kurzfi a testri piimo on-line v aplikaci. 5. Syst6m musi b'ft dostupn'i 24/7, pravidelnd zdlohovany a zabezpeden'i. 6. PoZadovdno je jednoduch6, uzivatelsky piijemn6 a snadn6 ovl6ddni, jak ze strany obsluhy e- learningu/administrdtorfi, tak ze strany uzivatehi/studentrj. 7. MoZnost 0pravy aplikace na miru v piipade nasich po2adavkfi piimo v'irobcem aplikace. B. Moinost ripravy vzhledu aplikace podle pozadavk0 zadavatele. 9. Aplikace musi umozfrovat soudasnd sprdvu veiejne dostupn6ho webov6ho e-learningov6ho portiilu pomoci, CMS (www striinky) a samotn6ho e-learningu, v rdmci jednoho administradniho rozhrani. Ddle musi administradni rozhrani umozfiovat piepinilnimezijednotlirnimi e-learningy. 10. Syst6m musi mit zpracovanou kompletni niipovddu pro administriitory a uzivatele v de5tin PoZadujeme ze strany dodavatele minimiilnd ovou technickou podporu pro administriitory e-learningu, vhodnii je i telefonickii. 12. Syst6m musi umozhovat uzivatelsky jednoduchou tvorbu a sprdvu struktury v'iuky (kurz0). Ddle musi b'it mozno vkl6dat do v'iuky vizu6lni podporu jako je napi. flash animace a demonstrdtory, video, audio nebo obriizky. Znamend to moinost variabilniho nastaveni mnozstvi kapitol, subkapitol, podtu, typu i rozsahu testovacich ot6zek, iaudio, video, foto dokumentfi, 13. Moinost piipojit soubory ke kurzu min. ve formdtu.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.jpg,.odt,.png, 14. Syst6m musl nabizet propracovan'i syst6m automatick6 i manudlni evaluace testri a tak6 moinost nastaveni dasov6ho limitu na spln6ni testu, datum platnosti testu a hodnotici 5kdlu. Student je o v'isledku testu informovdn v rozsahu, kteni urdi nastavenitestu lektorem. Veiker6 v'isledky jsou ukliid6ny do databdze, kde je lze pozdeji piehledn6 prohlfzet a vyhodnocovat. 15. Syst6m musi umoziovat tvorbu testt s niihodne generovan'imi otdzkami z piedem piipraven'ich baz6nfi otdzek. Ddle moznost tvorby test& s vlce typy otdzek - jedna sprdvnd odpov6d', vice sprdvn'ich odpovddi, Ano / Ne, spojovadka, doplfiovadka, ndpov6da, pieklad /synonyma, oznadeni diisti obrdzku, uzaviend odpov d', oteviend odpov6d', najdibod na obrdzku. 16. Syst6m musi umoziovat reporting uzivatelsk'ich dat, administrdtor syst6mu si m0ze zvolit obsah i formdt reportovan'ich dat. 17. E-learning musi obsahovat evidenci studentri s moznosti filtroviini podle rfizn'ich parametrfi a jejich roziazeni do studijnich skupin. 18. E-learning musi umozfi ovat hromadn'i import uzivatehi/studentt. 19. Syst6m musi umozfiovat tvorbu a sprdvu diskusnich f6r pro komunikaci student - lektor, student - student. 20. Je pozadovdno vicef rovfiov6 nastaveni piistupfr pro v5echny uzivatele (omezen'i piistup do ndktenich sekci e- learningu, jak ze strany obsluhy, tak ze strany uiivatehi/studentri.) Piistup mozn'i jen po zadiini jm6na a hesla. Syst6m automaticky generuje heslo po schvdleni uzivatele administrdtorem syst6mu. 21. Je pozadoviina moznost importu kurz& dle standardu SCORM a PowerPointov'ich prezentaci do e-learningornich kurzri. Je pozadovdna i moinost exportu kurzri z e-learningu dle standardu SCORM. 22. E-learning musiobsahovat katalog kurzi, kteni mrize mit kaid'i student odli5n'i. 23. Je pozadovdno nastaveni zp0sobu studia kurzri (student nesmi pokradovat ve studiu, pokud nenastudoval piedchozi lekci/ nesplnil test apod.) 24. Je pozadovdno prostiedi"knowledge base", kde si uzivatel6/studenti mohou stdhnout dokumenty/literaturu. 25. PoZadujeme, aby se po risp65n6m splndni kurzu vytvoiil fdastnikovi/studentovi certifikdt piimo v aplikaci.

3 evropski socidlni MrNrsrEnsrvo Sxolsrvi. MLADEZE e relovvcnovy po INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVAN' r.f+ t--r OP Yzd6l6yinf konkurclcgschopnost- 26. Je poiadovdno, aby vice autor0 e-learningov6ho obsahu mohlo pracovat kazd'i na sv6m kurzu, soudasnd na jednom kurzu a diile tak6 aby bylo mozn6 uzivatelsky nastavit oprdvndnipiistupu k jednotliuim kurz&m. Napi. aby nemohli smazat pr6ci, kterou vytvoiilijejich kolegov6. Soudiisti plndni jsou diile piipadn6 ripravy v nastaveni a fundknosti e-learningu po oponentuie piedan6 verze e- learningov6ho portiilu metodiky, lektory a ileny projektov6ho t'imu. Diile je soudiisti pln6ni prvotni naplndni daty, podpora pii vytvdieni kurzri a za5koleniobsluhy. Piedpokliidand hodnota t6to diisti piedm6tu plndni iini ,00 Kd bez DpH Piedpokliidand hodnota t6to diisti piedmdtu plndnf iini ,00 Kd vdetn6 DPH Tvorba videotutorislfi. Piedmdtem t6to edsti zakdzky bude pro kazd'i kurz vytvoieni jednoho videotutoridlu - kriitk6ho videa, v ndmz lektor popise obsahovou nilplfi kurzt, co se v rdmci kurzu {dastnik naudi, co je cilem v'iuky, profil absolventa apod., ddle natodeni videa s ndzorn'f mi pra ktick'imi u kdzkam i. Zam6ienikurzri: Ziikladni vyuziti ipad& pro dinnost te16nnich pracovnikfi a pro alternativni komunikaci s klienty e-health - telemedicina Polohovdni pacientri KURZY 1. Zdkladniovliid6ni a jeho vyuiitiv socislnich sluibiich 2.Vedeni zdznamfi a pldnovdni sluzeb 3.Ndcvik a modelov6 piiklady 4. Nastavenia vyuziti ipadi pro alternativni komunikaci 5.VyuZiti pro tdlesnd postizen6 klienty, mentdlnd postiien6 a zrakovd postiien6 6.N6cvik a modelov6 vyuziti 7.Zdkladni ovliidiini zayizeni a jeho vyuziti v te16nnich sluzbdch 8.E-Health - telemedicina 9.Ndcvik a modelov6 piikladv l0.metodiky polohovdni klientri pro pracovniky v socislnich sluzbiich ll.polohovdni pacient& pro klienty (jak naudit svoje klienty spri{vn6 polohovat pacienty, o kter6 peduji Specifikace parametrfi videa: Kurz d. 1-9 Mfsto natddeni: dr, zajist6ni prostor pro natdieni, zajisti dodavatel Formdt videi: x.avi RozliSeni: 1280x960 D6lka videi: 1 kurz - 7 minut (celkem za kurz d max. 63 minut) Stiih: ano Popis sc6ndie/ piedm6tu zakdzky: Obsahem vznikl'ich videi bude popis ovldddni prostiedi IOS a vybran'ich aplikaci na zaiizeni ipad. Vrisledkem bude video-ndvod, jak ovliidat jednotliv6 funkce zayizeni a programy. Video by m6lo btt natodeno, jako pohled na obrazovku tabletu (tzv. pohled prvni osoby). Zaiizenivdetnd vybran6ho software zajistime. Ve videich nebudou vystupovat 26dn6 osoby. Zadavatel pozaduje namluveni komentdii a vytvoieni titulkfi ke kazd6mu videu. Kurz d.: Mlsto natildeni: Haviiov, prostory pro ukdzky polohovdni pacient&/klientfr zajisti zadavatel

4 ewopslsf socialni fond v CR t MI N I STERSTVO SKOLSTVf. MLADEZE A TELoVVoHoVY INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f? t-i OP Vzd6l6v6nf konkur nc$chopngt Specifikovan6 pomricky pro natiideni: polohovaci postel s hrazdou a postranicemi, nodni stolek s jidelnim stolkem, choditko, mechanick'i vozik, klozetovd kieslo, francouzsk6 berle (v minimdlnim podtu 1 kus, 1 piir). Doddni uvedenrich pom fi cek zajisti zadavatel. PoZadavek na figuranta: L osoba Formdt videi:.avi Rozli5eni: 1280x960 D6lka videi: 1 kurz -24 minut (celkem za kurz d minut) Stiih: ano Popis sc6ndie/ piedmdtu zakdzky: Obsahem vznikl'ich videi bude popis a ukdzky jednotliv'ich manipuladnich a polohovacich technik. Natiideni probihat v prostordch vybaven'ich za timto ridelem (v'i5e specifikovdno). Ve videich bude vystupovat osoba lektora za zadavatele a figurant, jehoz osobu poiaduje zadavatel zajistit. pozaduje zadavatel namluveni komentdifi a vytvoienltitulk0 ke kazd6mu videu. bude Diile Piedpokliidand hodnota t6to diisti piedmdtu plndnidini ,00 Kd bez DPH Piedpokl6dand hodnota dini t6to diisti piedm6tu pln6ni ,00 Kd vdetn6 DPH Zadavatef ddle upozoriuje uchazede na skutednost, Le zad vacl dokumentace je souhrnem pozadavk& zadavatele a nikoliv konedn'im souhrnem veikenich poiadavk& vypl'ivajfcich z obecnd zniim'ich platn'ich a odborn'ich norem. Uchazed se tak musi pii zpracovdnisv6 nabidky vidy iidit nejen pozadavky obsazen'imiv zad1vaci dokumentaci, ale t6i ustanovenimi piislusn'ich obecn6 zfvaznych norem. Uchazed musiv riimci nabidky dodrzet viechny pozadavky zadavatele uveden6 v t6to zaddvaci dokumentaci. Zadavatel nepiipouiti piekrodeni nabidkov6 ceny. Nabidkovd cena bude stanovena jako cena nejv'i5e piipustnii. Zmdna dohodnut6 ceny je piipustnii pouze v piipad6, ie dojde ke zmdndm ziikonn'ich sazeb DPH. 3.6 Doba a misto plneni Dilditermin plndni dila E-learningov'i SW a tvorba videotutoridlfi je 3L Dildl termin pln6n(je stanoven na obdobi od podpisu smlouvy do , kdy je pozadovdno pieddni e- learningov6ho softwaru pro vytvoieni 11 e-learningovtch modulfi pro pilotni ov6ieni vzddliivacich programfr vdetnd prvotniho naplnenidaty a podpora pii vytvdienfkurz0. Zahljeni realizace zakdzky je piedpokliiddno v dervnu 20L Ukonieni dila vdetn6 0pravy v nastaveni a fundknosti e-learningu po oponentuie piedan6 verze e- learningov6ho portslu metodiky, lektory a dleny projektov6ho t'imu je pozadovdno do data 30.LL.\OL Zadavatel poiaduje v r6mci pln6ni veiejn6 zaklzky spoluprdci s uchazedem a vyhrazuje si prdvo kontrolovat prfibdh a v,istupy tvorby e-learningu a videotutoriiilfi. Konzultadni mista pro e-learning : Praha, Bendova 1L2t/5, 163 0O Praha 6 Repy a Haviiov: Moskevsk6 L1O3/1f, Haviiov-Mdsto, Misto natiideni videotutoridhi : dn - kurzy d. 1-9, Haviiov - kurzy L Nabidka musf b'it zpracovdna v desk6m jazyce a poddna v pisemn6 form6. Nabidka nebude obsahovat piepisy a opravy, kter6 by mohly zadavatele uv6st v omyl. Uchazei piedloii nabidku v origindle a jedn6 kopii v papirov6 podobd a jedn6 kopii elektronicky na CD. Pro elektronick6 provedeni na CD smdji b'it pouzity obecnd dostupn6 formi{ty a programy (Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Reader, Open Office apod.). V pifpadd zji5t6ni rozdilfi mezi papirovou a elektronickou nabidkou je rozhodujici papirovd podoba.

5 evropski soci5lni fond v er MINISTERSTVO SKOLSTV. MLADEZE n relovychovy pro INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-i OP Vzd66vanf konku.encoschopn t 4.2 Uchazed podd nabfdku v listinn6 podobd postou, piepravcem zdsilek nebo osobn6 na adresu zadavatele. Adresa zadavatele pro dorudeni nabidky: eeskd asociace peiovatelsk6 sluzby, Zensk6 domovy, Ostrovskdho 253/3, Praha 5, L Dorudeninabidky musi b'it v iddnd uzavien6 obdlce oznaien6 ndzvem a ndpisem:,,7ad6vaci iizeni OPVK - NEOTVIRAT!" Poskytovdni sluieb pro potieby vzdel6vdni v projektu,,moderni vzd6ldv6ni pracovnikfi v socislnich sluibdch." a ndzev uchazeee, jeho adresou a le. 4.3 Ddle budou na obslce uvedeny identifikadni 0daje o uchazedi obsahujiciobchodni firmu, sidlo, prdvniformu, identifikadni dislo a dafiov6 identifikadni dislo, byla-li piiddlena a kontaktni adresu, na kterou lze zaslat ozndmeni dle bodu 8.3 zaddvaci dokumentace, je-li tato adresa odlisnii od adresy sidla uchazede. 4.4 Obiilka di obal musi b,it uzavieny a vhodn'im zp0sobem zajistdny proti samovoln6mu otevieni nebo v d&sledku manipulace postovni piepravou. DSle bude nabidka svdzdna dijinak zabezpedena proti manipulaci vdetnd piiloh. VSechny listy nabidky vdetnd piiloh budou iddn6 odislovdny a nabidka bude zaji5tdna proti neoprdvn6n6 manipulaci. 4.5 Nabidka bude obsahovat ndsledujiciddstiv uveden6m iazenl (viz Piiloha d Krycilist nabidky) : L. Kryci list nabidky dle Piilohy d. 1. a s uvedenim obsahu a uvedenim str6nky, kde se piislu5nd idst nabidky nachdzf. Tento kryci list musi t6i obsahovat identifikadnf fdaje uchazede a kontaktni osobu ve vdci veiejn6 zakdzky, vdetnd telefonu a e.mailov6 adresy. 2. Doklady a dokumenty, ktenimi uchazed prokazuje kvalifikaciv poiadi: a. Zdkladni kvalifikafni ptedpoklady, b. Profesnikvalifikadnipiedpoklady, c. Technick6kvalifikadnipiedpoklady, 3. Dokumenty poiadovan6 zadavatelem dle bodu 5 zadiivacidokumentace. 4. Ndvrh smlouvy podepsan,i osobou oprdvndnou jednat jm6nem di za uchazede vdetnd doloienf pln6 moci k pov ieni v rdmci t6to zakdzky, kterd bude bud'to 0iedn6 nebo notdisky ov6ienii. 5. Kalkulaci nabidkov6 ceny dle bodu 7 zad6vacidokumentace. 6. eestn6 prohliisen( uchazede, kter6 diisti veiejn6 zak1zky md v 0myslu zadat jednomu di vice subdodavatel0m vdetn6 uvedenf identifikadnich fdaji kazd6ho subdodavatele. 7. Dal5[dokumenty a doklady dle potieby. Piedpokladem pro posouzeni a hodnoceni naoidky uchazede (dodavatele) v rdmci tohoto v'ib6rov6ho ifzeni je spln6ni kvalifikace. Uchazed musi prokdzat spln6ni zdkladnich, profesnich a technick'ich kvalifikadnich piedpoklad0, a to v rozsahu a zp0sobem uveden'im niie: s.r zarnorufrvnurrraeruipreopornov KaZd'i uchazed je povinen v nabfdce prokdzat splndnf ziikladnich kvalifikadnich piedpokladi, a to iestn'im prohts5enim podepsantm osobou opr6vnenou za uchazede jednat. Zdkladni kvalifikadni piedpoklady spliuje uchazed: a) kteni nebyl pravomocn6 odsouzen pro trestn'i din spiichan'i ve prospdch organizovan6 zlodineck6 skupiny, trestn'i din 0dasti na organizovan6 zlodineck6 skupin6, legalizace v'inos0 z trestn6 dinnosti, podilnictvi, piijeti riplatku, podplaceni, nepiim6ho 0platkiiistvi, podvodu, riv6rov6ho podvodu, vdetn6 piipad0, kdy jde o piipravu nebo pokus nebo rjdastenstvi na takov6m trestn6m dinu, nebo do5lo k zahlazeni odsouzeni za spiichiini takov6ho trestn6ho dinu; jde-li o prdvnickou osobu, musi tento piedpoklad splfiovat jak tato prdvnickd osoba, tak jeji statutdrni orgdn nebo kazd'i dlen statutdrniho o196nu, a je-li statutdrnim orgdnem dodavatele di dlenem statutdrniho orgdnu dodavatele prdvnickd osoba, musi tento piedpoklad spliovat jak

6 evropshi socidlni I MrNr$TERSrvo Srolsrvf. vr-aoe2e n relovychovy pro INVESTICE DO ROZVOJE VZDEIAVANI r.f+ f--i 0PVzdEl6v6nf konkur ncgscfiopnct b) c) d) e) f) s) h) i) i) k) tato prdvnickd osoba, tak jeji statutdrni orgdn nebo kazd'i dlen statutdrniho orgdnu t6to prdvnick6 osoby; podiivd-li nabidku di Zddost o 0dast zahranidni priivnickd osoba prostiednictvim sv6 organizadnisloiky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splfiovat vedle uveden'ich osob rovn6z vedouci t6to organizadni sloiky; tento zdkladni kvalifikadni piedpoklad musi dodavatel splfiovat jak ve vztahu k rizemi eesk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikiini di bydli5t6, kteni nebyl pravomocnd odsouzen pro trestnri din, jehoi skutkovd podstata souvisi s piedmdtem podnikiini dodavatele podle zvlditnich prdvnich piedpisfi nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spdchdni takov6ho trestn6ho dinu; jde-li o prdvnickou osobu, musi tuto podminku splfiovat jak tato priivnickii osoba, tak jeji statutdrni orgdn nebo kaidri dlen statutdrniho orgdnu, a je-li statutdrnim orgdnem dodavatele di dlenem statutdrnlho orgdnu dodavatele priivnickii osoba, musi tento piedpoklad splfiovat jak tato priivnickd osoba, tak jeji statutdrni orgdn nebo kaidt ilen statut6rniho orgdnu t6to prdvnick6 osoby; podiivii-li nabidku di isdost o fdast zahranidni prdvnickd osoba prostiednictvim sv6 organizadni sloiky, musi piedpoklad podle tohoto pismene splfiovat vedle uveden,ich osob rovndz vedoucf t6to organizadni slozky; tento ziikladni kvalifikadni piedpoklad musi dodavatel splfiovat jak ve vztahu k f zemi desk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdni di bydli5t6, kteni v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jedniini nekald soutdie formou podpldceni podle zvlditniho prdvniho piedpisu, v0dijehoz majetku neprobihii nebo v poslednich 3 letech neprobdhlo insolvendni fizeni, v n6mi bylo vydiino rozhodnutio f padku nebo insolvendni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje k 0hrad6 ndklad& insolvendniho Yizeni, nebo nebyl konkurs zru5en proto, ie majetek byl zcela nepostadujici nebo zavedena nucend sprdva podle zvlii5tnich prdvnich piedpisri, kteni neniv likvidaci, kteni nemd v evidenci dani zachyceny dafiov6 nedoplatky, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnikiini di bydli5t6 dodavatele, kteni nemd nedoplatek na pojistn6m a na pendle na veiejn6 zdravotni pojistdnf a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podnikdni di bydli5t6 dodavatele, ktenf nemii nedoplatek na pojistn6m a na peniile na soci6lni zabezpedeni a piispdvku na stdtni politiku zam6stnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak v zemi sidla, mista podniki5ni di bydli5td dodavatele, kteni nebyl v poslednich 3 letech pravomocn6 disciplindrn6 potrestdn di mu nebylo pravomocn6 uloieno kiirn6 opatieni podle zvlii5tnich prdvnich piedpisri, je-li podle 5 54 pism. d) pozadovdno prok6zdniodborn6 zp0sobilosti podle zvliistnich priivnich piedpisri; pokud dodavatel vykoniivd tuto dinnost prostiednictvim odpovddn6ho zdstupce nebo jin6 osoby odpovidajici za dinnost dodavatele, vztahuje se tento piedpoklad na tyto osoby, kteni neniveden v rejstiiku osob se z1kazem plndniveiejn'ich zakdzek a kter6mu nebyla v poslednich 3 letech pravomocnd uloiena pokuta za umozn6niv'ikonu nelegiilni priice podle zvld5tnho prdvniho piedpisu. 5.2 PROFESNTKVALIFIKAENTPNEDPOKLADY Splndni profesnich kvalifikadnich piedpokladfi uchazed prokdze piedlozenim:. V'ipisu z obchodniho rejstiiku dijin6 evidence, pokud je v nizaps6n podle zvlii5tnich prdvnich piedpisfi, ne stra5i nei 90 dni od konce lh0ty pro podiini nabidek. o Dokladu o oprdvneni k podnik6ni podle zvlil5tnich priivnich piedpis0 (napi. v'fpis ze Zivnostensk6ho rejstiiku) v rozsahu odpovidajicim piedmetu zakdzky. 5.3 TECHNICKEKVALIFIKAENrPNEDPOKLADY Splndni technick'ich piedpoklad ri uchazed prokiize pied lozenim :

7 evropski socidlni MrNrsrERsrvo 5rorcrvi. vlaoeze n relovycuovy pro INVES-TICE DO ROzuOJE VZDEI-AVANI r.f+ t--i OP Vzd6l6vdnf konkuroncssrtopngst o Seznamu obdobn'ich zak6zek, ze kter6ho bude vypl'ivat, Ze uchazed v poslednich tiech letech i6dn6 realizoval a dokonfil alespofi 5 vyiznamn'ich obdobnyich zakiizek s finandnim objemem ka1d6 znich min. 250 tis. Kd bez DpH. Za obdobn6 zakdzky se v tomto piipadd povazuji zaklzky v oblasti tvorby e-learningovrich modul6, piitemz jedna z referenci musi doklddat, Ze e-learningov'i syst6m uchazede nativnd umozfiuje sprdvu vice e-learningri pies jedin6 administrativni rozhrani. Piilohou tohoto seznamu musi b'it: i. osvdddenivydan6 veiejn'im zadavatelem, pokud byly sluzby poskytovilny veiejn6mu zadavateli, nebo ii. osv6ddenivydan6 jinou osobou, pokud byly sluzby poskytovdny jin6 osob6 nez veiejn6mu zadavateli, nebo iii. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutedn6ni pln6niuchazede, neni-lisoudasn6 moin6 osv6ddenipodle bodu ii. od t6to osoby ziskat z drivodri spodivajicich na jeji stran6; tato osvdddenf (prohld5eni) musi prokazovat, Ze poskytnutii pln6ni byla obdobnii piedmdtu plndni t6to zakdzky z hlediska piedmdtu a objemu, a d6le plndni bylo provedeno iddn6 bez vad a nedostatkfi. 5.4 PROKAZOVANI KVALIFIKACE PROSTNEDNICTV'M SUBDODAVATELO Dodavateljevsouladus$5lodst.4ZVZopriivndnsplnitkvalifikacipodleS50odst. lpism.b)ad)zvzvchybdjicim rozsahu prostiednictvim subdodavatele. V takov6m piipadd piilozi k nabidce: ' doklady prokazujici splndni ziikladniho kvalifikadniho piedpokladu podle 5 53 odst. 1) pism. jl ZVZ (tj. destn6 prohliiseni subdodavatele, Ze neni veden v rejstiiku osob se zdkazem plndni veiejn'ich zakdzek) a profesniho kvalifikadniho piedpokladu podle 5 54 pfsm. a) AtZ (tj. vripis z Obchodnfho rejstiiku di obdobn6 evidence) subdodavatelem a ' smfouvu uzavienou se subdodavatelem, z niz vypl'ivi z vazek subdodavatele k poskytnuti plndni urden6ho k pln6ni veiejnd zak6zky uchazeiem di poskytnutivdci di prdv, s nimiz bude uchazed oprdvndn disponovat v rdmci plndni veiejn6 zakdzky, a to alespofr v rozsahu, v jak6m subdodavatel prokdzal splndni kvalifikace podle g 50 odst.1) pism. b)a d). 5.5 SPOLEENA NAB'DKA V(CE DODAVATELO. Mii-li b'it piedmdt veiejn6 zakdzky plndn ndkolika dodavateli spoledne a za timto ridelem podiivaji di hodlaji podat spolednou nabidku, je kazd'i z dodavatel0 povinen prokdzat spln6ni zdkladnich kvalifikadnich piedpokladri podle 5 50 odst. 1 pism. a) a profesniho kvalifikadniho piedpokladu podle 5 54 pism. alzyz v pln6m rozsahu. Splndni kvalifikace podle S 50 odst. 1 pism. b) a d) 7VZ musi prokdzat vsichni dodavatel6 spoledne. V piipad6 prokazovdni spln6ni kvalifikace v chyb6jicim rozsahu prostiednictvim subdodavatele se bod 5.4 pouiije obdobn6.. Pod6vd-li nabidku vice dodavatehi spolednd fiako jeden uchazed), jsou povinni v souladu s S 51 odst. 5 ZVZ piilozit k nabidce smlouvu, z ni2 vypl,ivd, ie v5ichni tito dodavate16 budou v0di zadavateli a jak'imkoliv tietim osobdm z jak'ichkoliv z6vazk& vznikltch v souvislosti s pln6nim piedm6tu veiejn6 zak{zky di vznikl'fch v d&sledku prodlenf dijin6ho porusenismluvnich nebo jin'ich povinnostiv souvislosti s pln6nim piedm6tu veiejn6 zak6zky, zavdzdni spoledn6 a nerozdilnd, a to po celou dobu pln6ni veiejn6 zakdzky i po dobu trv6ni jin'ich zlvazkit vypl'ivajicich z veiejn6 zak6zky. s.o zlrenn rvnlrrrreenich prroporlaou v pnosehu znoavaciho RizrNi Dojde-li do doby rozhodnuti o uib6ru nejvhodn6j5i nabidky k jak6koliv zm6n6 v kvalifikaci dodavatele, kterd by jinak znamenala nesplndni kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozddji do 7 dnfi tuto skutednost veiejn6mu zadavateli pisemnd ozndmit a soudasn6 piedloiit potiebn6 dokumenty prokazujici splneni kvalifikace v pln6m rozsahu.

8 evropshi soci6lni M I N I STERSTVO SKOLSTVI. vlaoeze n relovycuovy pro INVESTICE DO ROZVOJE VZDEHVANI r..- t--r OP Vzd6l6v6nt kor kursncgscfiopngst 6.L s Dodavatel si nesmi upravit podminky a pozadavky zadavatele ta( aby zhor5il postaveni zadavatele definovan6 zaddvacimi podminkami. Dodavatel nesmi zejm6na v ndvrhu smlouvy poiadovat Ziidn6 zdvazky ani povinnosti zadavatele nad 16mec zaddvaci dokumentace nebo takornich, kter6 by zadavateli piinesly vedlej5f organizadni di jin6 niiklady. Zadavatel nepiipou5ti zahrnout v rdmci ndvrhu smlouvy Ziidnii dalii ustanoveni, nez jak jsou uvedena v ndvrhu smlouvy v piiloze d. 2. Z6vazn6 obchodni podminky jsou uvedeny v ndvrhu smlouvy, kteni je piilohou d. 2 t6to zaddvaci dokumentace. Uchazed piedloii v rdmci nabidky ndvrh smlouvy zpracovan'i dle piilohy t,. 2 zadfvaci dokumentace. Ndvrh smlouvy musi b'it podepsiin osobou oprdvn6nou jednat jm6nem di za uchazede. Zadavatel nepiipou5ti varianty nabidek. Zadavatel pozaduje k piedloien6mu ie5enidolozit tyto dokumenty:. Uchazed dolozi grafick'i niihled e-learningov6ho prostiedi.. Uchazed dolozi funkdni demoverzi e-learningov6ho syst6mu.. Uchazed dolozi ndvody pro studentskou sekci. ' Uchazed dolozi ukdzkov6 ndpov6dy - videondvody k obsluze e-learningov6mu prostiedi. ' Uchazed dolozi niihled provdzanosti e-learningov6ho syst6mu s webouim e-learningov'im portiilem vd. moznosti vyuzitf pro da nou zakazku. ' Technick'i popis zprisobu ieieni dod6van6ho dila dle piesn6 specifikace poiadavk0 dle bodu zaddvaci dokumentace. Uchazed je povinen uchov6vat ve5kerou dokumentaci souvisejicf se zaddvdnlm veiejn6 zakdzky a realizaci plndni veiejn6 zakdzky a zdznamy o elektronick'fch 0konech souvisej[cich srealizaci zakazky nejm6n6 po dobu do 3L.L2.2025, a to zejm6na pro rldely piipadn6 kontroly proviiddn6 opriivndntmiorgdny (MSMI MF, NKU, EK Evropsk'i 0detni dvrsr). Podpisem smlouvy o dflo se uchazed zavazuje umoinit v5em subjektrim oprdvn6n'im k rlikonu kontroly projektu, z jehoz prostiedk0 je doddvka hrazena, prov6st kontrolu dokladfi souvisejicich s pln6nim veiejn6 zakdzky, a to po dobu danou priivnimi piedpisy en tlelicfr archivaci (ziikon d.563/1991 Sb., o (detnictvi, a zdkon d. 235/2OO4 Sb., o daniz piidan6 hodnoty). Uchazei je povinen veskerd materi6ly a dokumenty souvisejici s realizaci zak6zky poskytoviini sluzeb pro potieby vzd6liivdni v projektu,,moderni vzd6liiv6ni pracovnik0 v socidlnich sluzbdch" oznadovat v souladu s manudlem vizu;ilniidentity OPVK a Piirudkou pro piijemce finandni podpory z OPVK. Zhotovitel bere na vedomi, ie se podpisem t6to smlouvy stdvd, v souladu s ustanovenim zdkona f.32o/200t Sb. o finandni kontrole ve zndnf pozddjsich piedpisfr osobou povinnou spolupfisobit pii v'ikonu finandni kontroly provdd6n6 v souvislosti s (hradou zboii nebo sluzeb z veiejn'ich Wdaj& nebo z veiejn6 finandni podpory a zavazuje se k pln6nive5kenich povinnosti z tohoto vypl'ivajicich. Zadavatel pozaduje, aby uchazed ve sv6 nabidce specifikoval, kter6 diisti veiejn6 zak{zky md v 0myslu zadat jednomu di vice subdodavatel0m a aby uvedl identifikadni (daje kaid6ho subdodavatele. Zadavatel soudasnd stanovuje, Ze uchazedi mohou prostiednictvim subdodavatel0 zajistit pouze tvorbu videotutoriiil& Uchazed navrhne nabidkovou cenu, kter6 bude zpracovdna jako smluvnl pevnd a nejvt5e piipustnd a musi zahrnovat veske16 ndklady spojen6 s plndnim piedmetu veiejn6 zak{zky. Nabidkovii cena bude uvedena v dlen6nicena bez DPH, cena s DPH a sazba a v'i5e DPH. VeSker6 ceny budou uvedeny v absolutnich hodnotiich v korundch desk'ich. Hodnota nabidkov6 ceny musib'it kladn6, tj. zejm6na nesmi b'ft nulovd. Nabidkovii cena bude dlendna za jednotliv6 ddsti veiejn6 zak{zky dle bodu 3.2 zaddvaci dokumentace a diile bude uvedena jako celkovd nabidkovd cena.

9 evropski socidlni MrNrsrgRsrvo Sxolsrvf. nalaoeze n rerovycuovv INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANf r.f+ t--r OP VzddlSvinf konkut ncabchopno3l Lh0ta pro pod6ni nabidek Lhritou pro pod6ni nabidek se rozumi lhrita, ve kter6 lze nabidky poddvat. ' Nabidka je dorudena vdas, pokud je v rdmci lh0ty pro podiini nabidek dorudena do mista pro podiini nabidek. Nabidky se piedklddaji do konce lh0ty pro podiivdni nabidek, tzn. do do 10 hodin. ' Misto pro poddni nabidek: ' Misto pro pod;ini nabidek je na adrese zadavatele uveden6 v bod Osobni podiini je mozn6 v uveden6 lh0td v pracovnich dnech v dase hod., posledni den lh0ty nejpozddji do hod., na adrese zadavatele uveden6 v bod Na nabidku podanou po uplynuti lhrity pro podiini nabidek se bude pohliiet, jako by nebyla poddna. Uchazed bude o pozdnim podiini nabidky vyrozum6n zadavatelem. Zm6na a odvoldni nabidky ' Piedloienou nabidku lze odvolat, m6nit nebo doplfiovat pouze do lh0ty pro poddnf nabidek. pot6 zadind b6zet lhrita, po kterou jsou uchazedi srnimi nabidkami vdtzdtni. V t6to lhrite jiz nelze nabidku mdnit. Uchazed je opr6vndn v rdmci tohoto zaddvaciho iizeni podat pouze jednu nabidku. Dodatein6 informace ' Ziidost o dodatedn6 informace k zaddvacim podminkiim je mozno dorudit pisemnd ( , po5ta) nejpozddji 5 pracovnich dn0 pied uplynutim lhrity pro poddni nabide( kontaktni osoba: Mgr. Jana ' Wojtoiovd, tel: Dodatedn6 informace budou odesliiny nejpozddji do 3 pracovnich dn0 ode dne dorudeni pozadavku dodavatele. Oteviriini obillek snabidkami prob6hne vterminu v10.30 hodin vmistnosti 5.L14 na adrese zadavatele eeskii asociace pedovatelsk6 sluiby, Zensk6 domovy, Ostrovsk6ho 253/3, Praha 5, Otevir;lniobdlekse mfiie zfidastnit maxim6ln6 L zdstupce uchazede, kteni podal nabidku do konce lh0ty pro poddni nabidek. Pii oteviriini obdlek se tito uchazedi prokilzi plnou moci vystavenou osobou oprdvndnou jednat jm6nem di za uchazede. JestliZe se jedniini bude fidastnit osoba opriivndnii jednat jm6nem ii za uchazede, prokdze se tato osoba pr0kazem totoznosti Pii posuzovdni kvalifikace se povazuje za dostatedn6 alespofi dosazeni limit0 pozadovan'ich zadavatelem, piipadne jejich piekrodeni. V rdmci posouzeni m0ze b'it uchazed pisemnd vyzvdn k doplneni nebo objasndni piedloien'ich dokladri a informaci. Uchazedi, kteif neprokiizi spln6ni n6kter6ho z kvalifikadnich piedpokladfi, budou ze zaddvaciho iizeni vyloudeni. Uchazedi, kteii nesplni ndkteni z kvalifikadnich piedpokladcr, budou ze zaddvaciho iizeni vyloudeni. Vyloudeni bude dotydn'im uchazed0m bezodkladn6 pisemnd ozndmeno. t}.z Nabidky, kter6 nesplfiuji zdkonn6 pozadavky nebo jsou v rozporu s platn'imi priivnimi piedpisy, a nabidky, kter6 nesplfiuji, ktenikoli z poiadavk0 zadavatele uveden'ich v t6to zaddvaci dokumentaci zadavatel vyiadi a uchazede, jehoz nabidka byla vyiazena, zadavatel bezodkladnd vyloudf z 0dasti v zaddvacim iizeni Zdkladnim hodnoticim krit6riem je nejnizii nabidkovd cena Zadavatel stanovil niisledujicfzprisob hodnocenf v'i5e urden'ich hodnoticich krit6rii:. nejl6pe bude hodnocena nabidka s nejniisi nabidkovou cenou. Cena bude posuzov6na vdetn6 DPH,. poiadi nabidek bude stanoveno podle v'i5e nabidkov6 ceny vdetnd DPH, piidemi jako prvni nabidka v poiadi bude stanovena nabidka s nejnizsi nabidkovou cenou. 9

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více