Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice"

Transkript

1 Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice

2 Organizační řád Městského úřadu Hostivice vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tento vnitřní předpis vydává Rada města Hostivice a je závazný pro všechny zaměstnance zařazené do Městského úřadu Hostivice. Část 1 Základní ustanovení Čl. 1 Organizační řád Městského úřadu Hostivice upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Hostivice (dále jen městský úřad ), dělbu práce mezi jeho složkami, jejich strukturu, vzájemné vztahy, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích pracovníků městského úřadu. Čl. 2 (1) Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon ). Na základě přílohy č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb. je Hostivice městem s pověřeným městským úřadem. (2) Vztahy městského úřadu k dalším orgánům města upravuje zákon. Čl. 3 (1) Městský úřad plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti a zajišťuje poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. (2) V oblasti samostatné působnosti městský úřad a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, b) pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. (3) V oblasti přenesené působnosti městský úřad vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva města, rady města a zvláštních orgánů města. (4) Ve věcech samostatné působnosti odpovídá městský úřad radě města. (5) Ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Středočeského kraje (dále jen krajský úřad ), pokud zákon nestanoví jinak. Čl. 4 (1) Na základě vyhlášky ministerstva vnitra městský úřad vykonává přenesenou působnost pro územní obvod pověřeného obecního úřadu pro města Hostivice a Rudná a obce Červený Újezd, Dobrovíz, Dobříč, Drahelčice, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jinočany, Kněževes, Nučice, Ořech, Ptice, Středokluky, Tachlovice, Tuchoměřice, Úhonice a Zbuzany. Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 1

3 (2) Působnost městského úřadu jako obecného stavebního úřadu je vymezena územním obvodem města Hostivice a obcí Dobrovíz, Chýně, Jeneč, Kněževes, Středokluky a Tuchoměřice. (3) Činnost matriky vykonává městský úřad pro město Hostivice a obce Dobrovíz, Chýně a Jeneč. (4) Přestupkovou agendu vyřizuje městský úřad pro územní obvod města Hostivice a obcí Červený Újezd, Dobrovíz, Drahelčice, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Kněževes, Nučice, Středokluky, Úhonice a Zbuzany. Část 2 Struktura městského úřadu Čl. 5 (1) Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. (2) Městský úřad se člení na odbory (čl. 11). (3) K plnění výkonu funkce starosty a místostarosty slouží sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka (čl. 8) a poradce (čl. 9). (4) Struktura městského úřadu a vzájemné vztahy jsou znázorněny schématem v příloze. Starosta, místostarosta a sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka Čl. 6 (1) V čele úřadu stojí starosta, který město zastupuje navenek. (2) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanovuje jeho plat. (3) Starosta plní úkoly zaměstnavatele vůči místostarostovi a tajemníkovi městského úřadu. (4) Starosta dále a) svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, b) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města, c) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města, d) plní další úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy, e) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města. Čl. 7 (1) Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona. Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 2

4 (2) Místostarosta dále plní úkoly, kterými ho pověřil starosta, a úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města. (3) Místostarosta může při významných příležitostech a občanských obřadech užívat závěsný odznak. Čl. 8 (1) Sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka (dále jen sekretariát ) vykonává sekretářské práce pro starostu, místostarostu a tajemníka městského úřadu a plní další úkoly uložené mu starostou, místostarostou a tajemníkem městského úřadu. (2) Sekretariát dále a) eviduje petice a stížnosti adresované městskému úřadu i dalším orgánům města a dohlíží na dodržování lhůt k jejich vyřízení, b) organizuje přípravné práce pro zasedání rady města a zastupitelstva města, případně komisí, c) vypracovává zápisy ze zasedání zastupitelstva města a ze schůzí rady města, c) zajišťuje prezentaci činnosti města a městského úřadu na veřejnosti, d) organizačně zajišťuje provoz webových stránek města, e) zajišťuje vydávání Hostivického měsíčníku, f) zajišťuje pořádání koncertů vážné hudby, výstav v prostorách městského úřadu a dalších kulturních a společenských akcí, g) vede evidenci klíčů od prostor městského úřadu, úředních razítek a vydaných průkazů zaměstnanců městského úřadu a členů dalších orgánů města. Poradce plní úkoly uložené starostou. Čl. 9 Tajemník městského úřadu Čl. 10 (1) Tajemník městského úřadu je zaměstnancem města. (2) Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. (3) Tajemník městského úřadu a) zajišťuje prostřednictvím odborů městského úřadu výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města, b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou, c) je bezprostředním nadřízeným vedoucích odborů a zaměstnanců zařazených do sekretariátu d) koordinuje činnost jednotlivých odborů městského úřadu, e) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 3

5 f) stanoví v souladu s tímto organizačním řádem pracovní náplně zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, ve kterých vymezí práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců, g) zajišťuje vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky, sleduje odbornou úroveň podřízených pracovníků a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace, h) zodpovídá za zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při činnosti městského úřadu, i) zajišťuje organizačně výběrová řízení na funkci vedoucích odborů schválená radou města, j) vyhlašuje a zajišťuje výběrová řízení na obsazení ostatních pracovních míst v městském úřadě a na základě tohoto řízení přijímá zaměstnance, k) stanoví platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, l) zodpovídá za sestavení zápisů ze zasedání zastupitelstva města a ze schůzí rady města, m) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu, etický kodex zaměstnanců městského úřadu a další vnitřní předpisy městského úřadu, n) odpovídá za naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím, o) sleduje změny zákonů a dalších právních předpisů týkajících se činnosti městského úřadu a podle jejich povahy realizuje nebo navrhuje radě města vhodná opatření, p) navrhuje radě města změny a doplnění tohoto organizačního řádu. Odbory městského úřadu Čl. 11 (1) Pro plnění úkolů městského úřadu na jednotlivých úsecích činnosti se zřizují odbory městského úřadu. (2) V čele odborů městského úřadu stojí vedoucí, kteří jsou bezprostředními nadřízenými zaměstnanců zařazených do tohoto odboru. (3) Odbory pomáhají výborům a komisím v jejich činnosti v rozsahu jejich působnosti. (4) Odbory připravují podklady pro zasedání zastupitelstva města a schůze rady města v oblastech jejich působnosti. (4) Úkoly neuvedené v článcích 12 až 18 přiděluje jednotlivým odborům tajemník městského úřadu. (5) Zřízeny jsou tyto odbory: a) odbor finanční, b) odbor investiční, c) odbor správní, d) odbor vnitřních věcí, e) odbor sociální, f) odbor životního prostředí, g) stavební úřad. Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 4

6 Čl. 12 Odbor finanční a) vede účetnictví města včetně účetní evidence majetku města, b) zajišťuje veškeré finanční operace, c) připravuje návrhy rozpočtu a rozpočtových opatření a zpracovává závěrečný účet města, d) je správcem rozpočtu, e) zajišťuje inventarizaci majetku města, f) eviduje smlouvy, g) zajišťuje evidenci a výběr místních poplatků, h) vede agendu výherních hracích přístrojů, i) poskytuje pokladní služby, j) vede personální a mzdovou agendu městského úřadu, k) vede hřbitovní matriku, l) organizačně zajišťuje poskytování příspěvků z rozpočtu města, m) organizačně zajišťuje poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení. Čl. 13 Odbor investiční a) shromažďuje náměty na investiční akce, b) připravuje podle požadavků dalších orgánů města (zejména zastupitelstva města a rady města) návrhy investičních akcí včetně předpokládaných nákladů, c) zajišťuje přípravu a realizaci investiční činnosti pro město, d) připravuje výběrová řízení na zakázky zadávané městem, e) předává hotová investiční díla do evidence a správy správnímu odboru. Čl. 14 Odbor správní a) organizačně zajišťuje správu nemovitého majetku města, b) připravuje návrhy na pronájem, prodej, směnu, koupi či darování nemovitého majetku města či zřízení věcného břemene na nemovitém majetku a organizačně zajišťuje tyto úkony včetně pořízení odhadů či geometrických plánů, zpracování návrhu smluv a zápisu podepsaných smluv do katastru nemovitostí, c) zodpovídá za pojištění městského majetku, d) v souladu se schváleným rozpočtem a usneseními zastupitelstva města nebo rady města zadává zakázky týkající se oprav a údržby městského majetku; odbor životního prostředí informuje o změnách ve vlastnictví majetku, které mají vliv na péči o veřejnou zeleň, e) vydává výkopová povolení a povolení k záboru pozemků, f) dohlíží na vedení majetkové evidence majetku provozovatelem vodovodu a kanalizace podle zákona o vodovodech a kanalizacích, g) eviduje zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených městem a v případě potřeby navrhuje jejich aktualizaci, Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 5

7 g) připravuje pro radu města návrhy stanovisek města jako účastníka územního nebo stavebního řízení, h) vede agendu územního plánování, i) vykonává pravomoci silničního správního úřadu, j) podle potřeby připravuje návrhy aktualizace nařízení města, kterým se stanoví místa tržišť a tržních míst a jejich kapacita, a ve spolupráci s městskou policií kontroluje dodržování tržního řádu. Čl. 15 Odbor vnitřních věcí a) plní úkoly podatelny městského úřadu, b) obsluhuje úřední desku a informační tabule, c) zajišťuje výpisy a další činnosti související se službou Czech Point, d) ověřuje písemnosti a podpisy (provádí vidimaci a legalizaci), e) eviduje žádosti o poskytnutí informací a způsob jejich vyřízení, f) eviduje ztráty a nálezy, g) vede evidenci obyvatel, zajišťuje změny trvalého pobytu, spravuje registr adres, poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel a zpracovává zprávy za evidenci obyvatel, h) plní úkoly matriky podle příslušných předpisů, např. vyřizování žádostí o uzavření manželství, žádostí pro církevní sňatky, zápisy do matričních knih, vydávání oddacích listů, rodných listů, úmrtních listů, zápisy zemřelých do matričních knih, určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, změny jména a příjmení apod., i) vyřizuje žádosti o vydání občanského průkazu a o zápis dětí do cestovního pasu, j) vede aktuální volební seznamy, organizačně a technicky zajišťuje průběh voleb, k) vede dokumentaci přestupkové komise a připravuje její zasedání, l) zpracovává zprávy pro orgány činné v trestním řízení a zprávy pro výdej zbrojních průkazů, m) vede agendu veřejně prospěšných prací. Čl. 16 Odbor sociální a) zajišťuje veškeré činnosti týkající se sociálních dávek, b) provádí pravidelná místní šetření v rodinách pobírajících sociální dávky, c) poskytuje sociální služby a poradenskou činnost v této oblasti potřebným občanům, d) navrhuje umisťování občanů do domu s pečovatelskou službou, e) spolupracuje s lékaři, školami, cizineckou policií a dalšími osobami při řešení sociálních záležitostí, f) vypracovává posudky a zprávy v sociální oblasti, g) řídí činnost pečovatelské služby, h) provádí poradenskou činnost v sociální oblasti pro městské a obecní úřady uvedené v článku 4 odstavci 1, i) podílí se na zajištění některých činností svěřených odboru vnitřních věcí. Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 6

8 Čl. 17 Odbor životního prostředí a) vede evidenci veřejné zeleně na území města a organizačně zajišťuje péči o ni, b) vykonává pravomoci orgánu ochrany přírody a krajiny, c) vykonává pravomoci orgánu ochrany ovzduší, d) vykonává pravomoci vodoprávního úřadu, e) vykonává pravomoci orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, f) plní úkoly města vyplývající ze zákona o odpadech, g) zajišťuje projednávání hodnocení vlivů staveb na životní prostředí a integrovaného povolení podle příslušných předpisů, h) eviduje záměry staveb s vlivem na životní prostředí a organizuje veřejná projednávání, i) vyjadřuje se k vyhlašování chráněných území, památných stromů a jejich ochranných pásem, j) účastní se řízení ve věci ochrany přírody a krajiny nebo jiných složek životního prostředí na území města, ve kterých nerozhoduje jako příslušný orgán. Čl. 18 Stavební úřad a) vykonává pravomoci stavebního úřadu, b) rozhoduje o přidělení čísel popisných a evidenčních, c) obsluhuje úřední desku stavebního úřadu, d) vede spisovnu stavebního úřadu. Část 3 Vedoucí pracovníci Čl. 19 (1) Vedoucími pracovníky jsou starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a vedoucí odborů. (2) Vedoucí pracovníci v rozsahu své působnosti a) stanovují konkrétní úkoly a přijímají opatření k jejich splnění, b) zajišťují řádné hospodaření se svěřenými finančními a materiálně technickými prostředky, c) plní úkoly související s přípravami obrany státu, s opatřeními k řešení mimořádných situací, s ochranou utajovaných skutečností a s plněním úkolů civilní ochrany, d) kontrolují výkon státní správy a plnění úkolů v samostatné působnosti v rozsahu své působnosti, e) kontrolují dodržování zákonů a dalších právních předpisů a při zjištění nedostatků přijímají potřebná opatření, Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 7

9 f) spolupracují s kontrolními orgány, g) vedou podřízené pracovníky k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, h) vymezují v jednotlivých případech rozsah oprávnění podřízených pracovníků k jednání jménem řízené složky městského úřadu nad rámec základních zmocnění podle tohoto organizačního řádu. (3) Vedoucí odborů městského úřadu dále a) zajišťují spolupráci s ostatními odbory městského úřadu, b) navrhují tajemníkovi městského úřadu stanovení pracovních náplní pro podřízené pracovníky, c) navrhují tajemníkovi městského úřadu platy a mimořádné odměny pro podřízené pracovníky. Pravidla řízení úřadu Čl. 20 (1) Každý zaměstnanec města zařazený do městského úřadu má pouze jednoho bezprostředního nadřízeného vedoucího pracovníka, jímž je řízen a jemuž za svou činnost zodpovídá. (2) Odbory městského úřadu jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně si poskytovat informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory a projednat s nimi záležitosti týkajících se úkolů spadajících do jejich kompetence. (3) Případné spory mezi pracovníky odborů městského úřadu řeší vedoucí odborů. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník městského úřadu. (4) Koordinaci činnosti nebo stanovisek jednotlivých odborů městského úřadu zajišťuje tajemník městského úřadu. Zastupování pracovníků Čl. 21 (1) Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. (2) Tajemník městského úřadu určí se souhlasem starosty svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Pokud tajemník městského úřadu není přítomen, aniž by určil svého zástupce, určí zástupce starosta. Zástupce tajemníka městského úřadu není oprávněn rozhodovat o personálních záležitostech. Tím není dotčeno právo tajemníka městského úřadu vyhradit si rozhodování o dalších zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit nebo zrušit opatření svého zástupce. (3) Vedoucí odborů městského úřadu se souhlasem tajemníka městského úřadu určí svého zástupce a vymezí rozsah zastupovaných činností. Vedoucí odboru si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit nebo zrušit opatření svého zástupce. O zastupování pracovníků odboru městského úřadu rozhoduje vedoucí odboru městského úřadu. Je-li to nezbytné, může tajemník městského úřadu na návrh vedoucího odboru Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 8

10 městského úřadu, kde je nezbytný zástup, pověřit zastupováním i zaměstnance zařazeného do jiného odboru městského úřadu, a to s vědomím vedoucího odboru, do kterého je zástupce zařazen. Zástupce je při výkonu zastupované činnosti odpovědný vedoucímu odboru, do jehož pravomoci zastupovaná činnost spadá. Čl. 22 (1) Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. (2) O předávání funkcí se provede písemný zápis. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace svěřeného majetku a materiálně-technických prostředků. Část 4 Informační a publikační činnost městského úřadu Čl. 23 (1) Městský úřad zřizuje úřední desku na místě veřejně přístupném po dobu 24 hodin denně a zajišťuje vyvěšování a snímání listin na této desce. (2) Městský úřad provozuje informační tabule, na kterých zveřejňuje důležité informace o dění ve městě. (3) Městský úřad vydává vlastní periodikum Hostivický měsíčník, a to v tištěné i elektronické podobě. (4) Městský úřad zveřejňuje informace na webových stránkách, jejichž součástí je i elektronická úřední deska. Závěrečná ustanovení Čl. 24 (1) Podepisování písemností města a městského úřadu řeší samostatný podpisový řád, který vydává rada města. (2) Číslované dodatky tohoto organizačního řádu schvaluje rada města na návrh tajemníka městského úřadu nebo člena rady města. (3) Organizační řád a jeho případné dodatky se považují za veřejně přístupný dokument. Tajemník městského úřadu zajistí jejich zveřejnění do 15 dnů ode dne vydání. Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 9

11 Účinnost Čl. 25 Tento organizační řád schválila Rada města Hostivice na své schůzi konané dne 23. února 2009 usnesením č. RM-6/ a nabývá účinnosti dne 1. března Nahrazuje Organizační řád Městského úřadu Hostivice ze dne 15. října 2003 ve znění všech dodatků. Jaroslav Kratochvíl starosta města Hostivice Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 10

12 Příloha Organizačního řádu Městského úřadu Hostivice Organizační schéma Městského úřadu Hostivice Starosta Poradce Místostarosta Tajemník městského úřadu Sekretariát Odbor finanční Odbor investiční Odbor správní Odbor vnitřních věcí Odbor sociální Odbor životního prostředí Stavební úřad Organizační řád Městského úřadu Hostivice Strana 11

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice. Město Hostivice Husovo nám. 13, Hostivice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice. Město Hostivice Husovo nám. 13, Hostivice Město Hostivice Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice Číslo směrnice MUH/SZ01/120501 Název směrnice Organizační řád Městského úřadu Hostivice Nabytím účinnosti této

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Městský úřad Sázava ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Městský úřad Sázava ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah: 1 Statut a zásady činnosti městského úřadu...1 2 Působnost pověřeného městského úřadu...2 3 Organizační struktura pověřeného městského úřadu...2 4 Pravomoci a zodpovědnosti...4 4.1 Starosta...4

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 13) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ŘÁD 01/11/Taj Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Nová Role

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Nová Role ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Nová Role Článek I. Úvodní ustanovení Tento organizační řád upravuje základní zásady činnosti a řízení Městského úřadu Nová Role (dále jen MěÚ), jeho organizační strukturu

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

O B E C D O B R Á. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá

O B E C D O B R Á. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá O B E C D O B R Á Organizační řád Obecního úřadu Dobrá Článek I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu (dále jen úřad), dělbu práce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah:

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah: Organizační řád Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od 1.1.2008 Obsah: Oddíl I Obecná část článek 1 Základní ustanovení článek 2 Postavení a působnost městského úřadu článek 3 Jednání

Více

Městys Klenčí pod Čerchovem. Rada městyse Klenčí pod Čerchovem. Organizační řád městyse ŘÁD 1/2015

Městys Klenčí pod Čerchovem. Rada městyse Klenčí pod Čerchovem. Organizační řád městyse ŘÁD 1/2015 Městys Klenčí pod Čerchovem Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO: 00253472 Název vnitřního předpisu: Organizační řád městyse Druh vnitřního předpisu:

Více

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Článek I - Název a sídlo Městská část Praha Újezd Úřad městské části, Kateřinské nám. 465/1 Praha 4 - Újezd Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 23. června 2008 Účinnost od 1. července 2008 1 Obsah: I. Základní ustanovení Úvod 3 Postavení a působnost

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Datum Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ 03.08.2010 Schvalovatel RM 85.2 písm. q) 10.08.2010 Účinnost Dnem účinnosti tohoto Organizačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační řád účinnost od

Organizační řád účinnost od Městský úřad Rokycany vnitřní směrnice č. 1 Organizační řád účinnost od 23. 12. 2014 Obsah: Článek 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a působnost městského úřadu 3. Vnitřní členění městského úřadu 4. Systém

Více

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád MĚSTO ROZTOKY Organizační řád Druh předpisu: Vnitřní předpis Název předpisu: Organizační řád Číslo předpisu: Platnost od: 10. 4. 2013 Platnost do: Účinnost od: 20. 4. 2013 Účinnost do: Závaznost: Zaměstnanci

Více

Organizační řád Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Základní ustanovení

Organizační řád Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Základní ustanovení Čl.1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí (dále jen MěÚ),dělbu práce mezi

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach Organizační řád Domova pod hradem Žampach stanoví zásady činnosti a řízení domova, vzájemné vztahy jednotlivých úseků, organizační strukturu domova,

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Organizační řád MěÚ ( )

Organizační řád MěÚ ( ) Organizační řád MěÚ (21.01.2014) Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 21.01.2014 01.02.2014-30.06.2014 Další předpisy Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014.

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, J. Pavliš Omluven: Z. Vostřel Agenda: 1. Seznámení a představení jednotlivých členů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více