VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU"

Transkript

1 VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

2 čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati Běžel jsem /!/ dlouhou trat Trenovali jsme dobře! Oddílový přebor Tesla ve výsledcích roku 1976 Odoílový adresář Sportovní kalendář Jiří Kom~n e k ť5tefan Žigť.rdy Jan Sponar Jan Pro ch~zka Zdeněk Kolařík Alois Petr Pavel Zabloudil str Tato publikace neprošla redakční anl jazykovou úpravou. Jen pro vnitřní potřebu Nákladem 60 výtisků vydal oddíl orientačního běhu TJ Tesla Brno. 000

3 2' ~~J!~E~f-~E~r!2Y2i_~~9f!~ 1. J ~no t o v á Dobra 2. K u c h a ř o v á Ada 3. N o v o t n ý Radek Přeborníci TJ: K u c h a ř o v á Ade Přeborníci města Brna: D 13 H 1 a v é č o v á Jana N o v o t n ý Radek ~: 10 B r l i c a Pavel k Jan D 15 s t r a k o v 6 Marcela M 13 p o s p i š e D 17 K uch a ř o v {I Ad a!1: 15 p o s p í š (; k Zbyněk N o v o t n ý Radek D ls' J a n o t o v á Do br '=i Jd Přeborníci J1lK v denním OB: M 35 D 13 H 1 a v á č 6 v á Jana M 15 D 17 K uch a ř o v á Ada M 17 D 1 S' J a n o t o v á Do br a 1 štafeta dorostenců - Pospíšek 7 byněk, ~f~e~~i2!-~ť~-y-~qf~f~-q~~ Novotný Radek D 15 S t r a k o v á M~rcela D 19 D 17 K u c h a t o v á Ada M 15 E~~~~~f~-~~!-~-!~ ~~~~~ -Q~~ M 17 S e b c s t a Vlastislav ~Ě~~2E~f2!_~~E_Y_9~~f~-g~~ p e t r Alois ~ u 1 e r Josef N o v o t n ý Radek Sebesta Vlastislav, D 17 K u c h a ř o v á Ada M 15 H 1 a v á č D ls' J a n o t o v n Dobra M 17 N o v o t n štafeta dorostenek - Straková Marcela, Láníčková Kuchařová Ada H u d e č k o v ~. Ndrka P o s p i š e k Zbyněk Jiří ý Radek Eva, štafeta dorostenců~ Pospíšek Zbyněk, Sebesta Vlastislav, Přeborník ~SR v nočním OB: M 15 H 1 a v á č Jiří Novotný Radek rt~~q~f2!_~ g_y_!~~ t~~~~-qql štafeta dorost~nců -Hlaváč Jiří, Sebesta Vlastisl av, J'ospíšek Zbyněk Ef~2Q~!E~-~-~! ~!E~~-~ B_!_9~~~f~-Q~~ D 17 K u c h a t o v é Ada D 19 H u d e č k o v á ~i rka ~~~!E:t~~-~ - Ef~2~!:~~~. ~ ~-~-!!2~!:f~_Q ~ D 19 H u d e č k o v á Mirka M 15 P o s p í š e k Zbyněk rf~22~f2!-~ E_y_!~~~f~~~~-Q~~ štaf ta dprostenců -. Hlaváč Jiř-í, ~ebest a Vlastislnv, Yf!~~~~~-f~~~~~2-E2~~E~~ Fosp:íšek Zbyněk D 13 H 1 a v á č o v á Jana M 35 P e t r Alois M 15 P o s p i š e k?byněk

4 l Tetr) se letos bohužel oddílovou záležitostí nestaly a tak jsem ptišel o své oblíbené téma do Ročenky. Pokoušel jsem se tedy df;lat jakousi anketu proč lidé bčhají OB. Dopadlo to velice bled ; nedovědel jseo se skoro nic. Jedna pome>rně slušná odpověd byla.. že "je to hrozně blbá otf..zka". Jeden pán mi na ni odpověděl, že se mu líbí v lese. S tío hy se dalo skoro souhlasí t. J.-.nt se v lese také libí, pokud se pohybuji pomalu a rozvá~nč, ncprší, nemusím se prodírat křovím a kopřivami a pokud vír.! kde jsem. Takový zó.vod jsem ale zatíij1 nebčžel. ~~ato je lliožno' při b~hání vidět vňechno j 1ksi z jiného puhledu.!-íaptíklaéi vidět budoucnost zároveň zelenč i čcrn(;. 'I'o b;ylo tenkrát, 1-::dy7 jserr: v tnn1.ýrk8ch v čase COl stál na startu zévodu v "rntislavě, na r:apě před sebou bílo a ve skutečnosti neprc niknutelnou hradbu kopřiv do v;ý še ranen. :Poučení z tohoto závodu odnesl jsem si hned dvě. Jednak od té doby vím, co je to slovensky ž.ihl.ava /do t6 doby jsej;l to nevěoěl, proto jsen u po zorně ní v pokynech nebral na vč:comí/ a ZG druhé, že pouště t si ne popálené nohy horkou vbdu je blbost. A chybělo jen mélo, abych měl na obč tyto věci hmatatelnou připomínku doma. Dodnes nechápu, proč nemd~e v koupelně díru ve stropě jak ve Faustev~ domě. Zato ale nedostanu nikdy revma. A to je další důvod proč lidi běhají- t. j. pro zdraví. Kromě ji~ zmín~ného blahodárn(ho éčinku kopři~ má běhán í jistf i jiné kladné (čink;y. To jistá závodnice, ki erou nebudu j2t:novdt /a jejíž jméno ani nemúžete uhodnout/, které\ Zt:-)meškala vlivem ne zřízeného spoptování 85 pracovních dnů v jediném roce /o sobot8ch a nedělích nernluvě/ je jistě jen vyjimka potvrzující pravidlo. Potom ješt~ lid~ hčhají kvolj partň, protože se někjm podívají a nechce se jirj bčhat atletika. To všechno je na čld.ne:-:: trochu málo. A tak jsem si vybral téma, které bych nazval slavné i neslavné kufry. Kufřit je možno rúzně. Vypravoval Zdeněk Lenhart. T<?.k jsem jednou běžel a myslel jsem, že vira kde jser;;,. Kontrola tam ale nel)yla, tak,jsem běž.el jinam. Tam taky nebyl a, tak jse'' ť3n chvíli chodil a pak jsem to našel. Ale to už je d8vno a je tc vyprávění z:tač n ě ~1ez8 - ži vné. To my, kteří jsme v tomto směru trochu norw.5lni:j ší, zn6me mnohem barvitější příběhy. Třeba když jser: jako první člen šti~fety kuftil skoro 10 minut na fáborcich, před zraky davu a povzbuzován mohutným řevem a buče ním druhého rlena štafety jímž byla Kema. ~yslím, ~e mnc nikdy neuvěřil, že jserr rru to neudělal schválně, ale že za t o mohly špatné popisy, které jsem dostal a nedo rozum~ní s pořadatelem /bylo to v 1\TDR/. S Kemou jsera měl v6bec potíže. Byly doby, kdy t en dobrý mut tvrdil, že mu přinóším neštěstí jako vlas~tice neboli chométa, nebo jnko RožmberkŮI!l jejich kruruovská bíló paní. Stačí prý, kd~,'ž mě jen nr okamžik zahlédne v J.ese a může z8vod zabnlit. Částečně měl možná pravd~, ale v vždycky jsem jenom jé za to nemohl. Potkali jsme se jednou na kontrole. Fřestože byl tehdy ještě r.: 1 S, zeptal se ml. kam jdu dé.l a po ~é odpovědi se rozbfshl za mnou. Když rúnč pak později vytýkal, že jsem ou r""ohri.l závod, musel

5 ' jsem sice přiznat, že jsem si popletl šestku s devítkou, ale na r:1ístě jsem mu vysvětlil, že nebude nutnó abych kvůli tomu opakoval školu, jak navrhuje on, protože šestka a devítka jsou si podobné a napu nedržíne pořád jen rovn~. Za to on rnně dluží vysvětlení proč běžel ZEl Ilill.Ou skoru kjlometr na z6pad přes kopce, když podle mapy něl běžet asi 100 metrú po rovině směrem zcela opačn..ýn. Klidně bych vystačil jp.n se svými příběhy, mámt v tom sr.tšru neobyčejně boh8té zkušenosti, nle vyjimečně d~l aspon občas réd slovo i jj ným. Ji stý mladý závodník nevěřil, že b;y jeho buzol o raohla ukazovat správně, vypůjčil si proto jcštc jednu a přikládal je potom k sobě. Protcže je to už n[kolik let, vcřín, že už je z lesa zpátky. Jiný oladý acept doběhl do cíle př. i lize brněnskb mláde:že dokonce ve veloi dobróm čase, ale to právě bylo divné, protože trat ntl namalovanou n~ o p8~ném konci mapy. ťapu a buzolu schov at to neztratíme, vobec to nebudeme potřebovat; radil mému bratříčkovi zkušenější člen hlídky. Zbývt jen dodat, že z tout~ pozoruhodnou t~ktikou dosahovali pocěrně slušných výsledků. Cvšem to bylo v dob2ch. dřevních, kdy bylo nožné ledacos. Vůbec prvni závod, kter~ho jsem se zúčastnil> byl první ročník Venuše se startemv Hostěrádknéh asi 1 km od lesa. Hned na první kl' i ževatce v dohledu i doslechu pořadatelo jsme se poprvé s m;)~ m kolegou pohádali. Asi po dvou minutách prob~hl kolem nás další zévocník a zabočil 11 jeho směrem". 11 Vidíšto vole!" usadil mi; dobromyslně kolega a rozběhli jsr.:e se za nírr; do našeho prvniho kufru. ~e roznó kategorie mají různé tratě jsme se dozvěděli až později. To jednou vypróvčl jeden gottwaldovs~ závodník: Kontrol a byla zakreslen8 uprostřed husté buše a v popise bylo "stucna''. Taky tan jal<:ási skruž byla, ale bez kontroly. Za to bylo v té buši mnoho mokrých jam a dolíků a ba-' žin a tfmi se sem tam čvachtalo a prodíralo asi třicet lidí a všichni hrozn~ nadévali. rěl jsem toho už dost a tak jsem si sedl na tu skruž a uvažovat co dé.ll. najednou hledím a ouh!:l, kontrola byla pověšenó na provázku skoro až na dn8. r:rknul jsem nalevo, napravo jestli se n8koo nedívá 8 nen8pačlně začal oři tahovot provázek. Pal~ jser.i ještě chvíli T'0n~c-<v?l a nenápadn se ztratil. To ovšeo byl zlomyslný vtip oj stavitele tratí, kteří bývají vl..bec pokl3dáni za lidi od přírody zlomyslné a potrněšil8. Ale ani oni to lehké nema.:í. Je známo, že zóvodník, který vyhrál, vyhrál proto, že je dobrý. Pokud prohrál, může za to špatné mapa a neschopný stavitel. V této funkci jsem jednou př ihlíže:k se zójmem dění v lese. Dylo ni pntřiti na velmi ~adého jinocha překonávajícího značnf ne~istou louku přefatou ještě navíc n8kolika rygol:'/ V jet1norn z nich na dost dlouhou dobu zmizel n jen se z něho ozýval jasný dětský hlas: 11 Do p..., ktert: blbec to stavěl!" Počkal jsem až doběhne ke um(; o pak jsem ho oslovil:.. h.ilý hochu, jó jsem ten blbec jerr.už klneš." Ch víl i na rn~ hleděl udi venč. 0 NO tak promiňte, no. " zabreptal pak. Kuf.čit mohou obča s i rozhodčí, jak svědčí případ, který s e stal přiteli J.Yřivé~u. V pět hodin r 6no ho budili dva rozhodčí, 'deré den před tím večer zavedl na kontrolu. Vyrazili zvečera na hříbky a svůj stan už ne- 4.

6 našli. Naopak až dojer.1nou věrnost jedné kontrole proj8vil náš všem dobře známý Jimmy páka na z~vodcch v Lučenci. Traverzoval tak dobře, že po oběhnutí celéijo kopce narazil tutéž kontrolu, od které odb~hl. Domníval se ale, že už je to ta příští a podle toho taky jeho dnlší postup vypadal. Svého času jsem se donmíval, že m;ý ch 5 a půl hodj ny stn)vených v lese při prvnír.1 závodě v mužské kategorii je těžko překonatelný rekord, ale od té coby jsem zaznamenal už daleko pozoruhodnější v~ kony. Stalo se při Venuši konané jako obvykle v oal8rj lesúu. Dvčma zévodníkům br6ni1 tento malý prostor v rozletu, kontroly se tiim hledaly těžko a tak přeb~hli proto asi 2 lan přes -pole do lesa vedlejšího v naději, že jii:1 to tdm pójéle líp. Asi rovněž moc 0spěšní nebyli, protože ve čtyři odpoledne ~yli ještě nezvěstní. Ale vždyt znám) Kefalin zabloudil jednou při nočním treninku na Holedné tnk dokonale, ěe musel použít ze žebětína n8stskou dopravu. Později to vysvětloval tak, že pršelo a je1~1u se neustále zamlžovala optika. Pro to při vítal, když ko lem nčho přeběhl Berka a ih'1ed se za něho zav ěsil. I~ a povací přestávk;y Berkovy využil k tomu, aby si brýle dokonale utřel. Když si je ale zase nasadil, Derky u~ nebylo a vůélomost 1 rde by mohl být taky ne. Jiný tdkový příbčh nestal se přímo oriantačnímu běžci, ale ve sportu, který ma on jako Jednu z disciplin. Pravda, napa tam byla velmi špatná a spo;lehli vých záchytných bodů m6lo. Zrovna v bjízkosti kontroly, která se našemu jinochovi nepovedla, bylo jen malé pastvisko /asi 300 x 3CC rn/ na jehož okraji mohlo bystřejší oko rozeznat pramen, kříž a pobořený kostel. To ovšem náš jinoch pře hlédl a kontrolu hlecal na opačnén konci louky. Posléze se od ní počal vzdalovati. To všechno se dělo asi ve dvě hodiny odpoledne a asi ve 22.30, právě věas na odvolání záchrann0 výpravy, která už vyrazila, telefonoval z nějaké vesnice. Z jaké to říct nedovedl, protože to byla vesnice madarská a dooluva tudíž špatná. I museli jsne sehnat člověka mluvícího ~aoarsky /což se nám poddřilo ve vesnici jen asi 2 km vzdálené/ a ten pak jméno té vesnice zjistil. Fak u? sch~zelo jen sehnat auto a zajet pro něho. C půlnoci jsme už všichni spali. To se ovšem stalo člověku poměrně nezkušenému, nle občas pořádnc: ule tí i zkušení borci. Stalo se před několika lety na rlistrovství~sr ve štafetách ve Vidnavě. Sart byl tehdy ještě společný a trat m8li všichni stejr:ou. Závodníci jistého pra~sk8ho oddíll! přišli tedy s takovou tal~tikou: Do jedné o maličko slabší štafety obětovali ng ~rvnín 0seku znémou 5. ' hvězdu s 0kolem odvést všechny ostatní do kufru. Druhá štafeta rak měla jít jistě na vítězství. Lest se zdařila tém~ř stoprocentně. Jen tti běžci /mezi niwi i vypravff/ se do kufru nedali strhnout. Pořadí na před8vce pok bylo takové: nejprve ti tři samostatní, pak velký konvoj vedený znn~ou pražskou hvězdou a daleko daleko zpět první člen druhé pražské štafety. A tak bych mohl pokračovat pořád cál a d21, leč věci končívají, skončím též. Jako dukaz, že na tratích OG je o zábavu postaráno, to sndd stačí. Kdyby se n č kdo zeptnl mě, proč běhám, řeknu, že právě kvůli té z& bav ~ a dobr6 pohod ~. Tak si ji nedejme kazit. Jiří

7 Hurú do N~mec!!!! Tak by se cal nazvat n3č. letošní zájezd na mezintrodní zfvocy do ťdti. Začolo to na našerr. fede:rálu, který jsm~..: poř ádali. Přišli za mnou Ata a Jim, jestli bych s nimi r..~jcl o pré:zťninéch na závody do NDH. Já jsem byl v nepřiliš dobré situaci s voln~mi ~ny a proto jsem řekl, že asi t~žko. Cni mi zase nnznačili, kdo všechno by tam jel a že dostnnc~c n~jaký do"1is od ~:čv ~S'TV n pořadatelé, že nám na jeho z.ó!dadč: nt. co zaplatí. Cestou domť mi to neustalc vrtalo hlavou a když jsem si Go1"1n vybavil, jfik{ to tar.1 vlastn~ pojede sest::wb, nemohl jsem ocolat, protože jména Ata, Jim, r. ladej, Kor.1íne k, Doušek, to mluvilo samo za sebe a mé jméno nemohlo v téhle: sestav(; chyb( t. Když se blí2.il den D, A ta odpadl se slovy: "Jedu k bnbič ce! 11 Ovšem n~ jeho L'1Ísto se propracoval a dal š:f 1 )ostnvi čka, JfJjíž jriléno mluví za vše; budu stručný, řeknu pouze Šebln. Sotva jsme nasedli do vlnku směr Berlín /nedojeli jsme. Je ~tč r.ni kf' Kuřimi/, kcly-7 u7 Jj m v uličce motnl hlwy dvěma mlydýrn T1ulharlp3.m. Jeho vybroušená ruština slaviln ne obyčcjné úsp~chy. 7a chvíli už jsme s Jirnem s nimi sed~li v kupé. ~na zí by si mysleli, bl1hv:f, co tam dčláme, ale my jsme se od dível: poctivě učili koretní hry jako je "vole lehni'', ''cikc5n" ap. Po dobu co jsme hróli tyto hry, Vlastík nakukoval okénkem de kupé, nakonec se ocjvážil ve jít, ale byl tak ohr o1::en df: včélt~/, že po pt;1 hodinc: mlčen í ode šel se skl eně ným pohledem opčt z kupé. Jen~e to už se ZélČ:ÍnBlo stmívat, Jinovi začínaly jisk( i t oči, ale c~ostal studený obklad v podobě matky těchto díve1~, kt<:.ré si je odvedla do svtho kupé spát. Tnk jsme dojeli až do Zinowitze, místa, kde bylo shromaždiště z(.vodníků. Ubytovali jsme se v campu a šl o se z e; pořadateli vyjednávat s tím dopisem od ČS~V. Pofadatelé ověcm o nič em t akovém nevěděli, a naopak, ne že by nám něco za!_')latili, udělnl i nám velkou tržno u ré5nu v našich kapsách, protože chtě li dostati značnou sumu, l{terou jsme nakonec zaplatili. Tého ~ dne odpoledne jsme si s Jimem koupili treninkové mapy a že si pl:jdeme zaběhat. Při vběhnutí do mnpy jsme se okam žitě ztratili. Tak jsne tam ztrávili ASi 2 hodiny a za tu dobu jsme se n3šli pouze dvakrát. Kěkolikrát nás v lese zastihla sk~pi~ ka btžcl'~ z ChomutovR, kteří z počátku běhali spc lu, ale \ce konci běhali za jistou D 21, jmenovitě Kozel kovou, a l>.řikcm jí dr,mlouvali aby se u?. zastavila, protože má zítra závod ~) a mohlo by se unnvi t. Jenže ona brala svůj tre::ni.nk vážnč a tempem zkuěen óho mnr~tonce nts míjela a pokračovala dál do lesn. Zóvody druhý den dopadly vcelku dobř až na to, ŽL' většina z nť. s si spletla předposlední kontrolu - velkou j. mu s mals m. kopcem. Odpoledne se starší část mužstva vydal D n3 "hanba pláž'; my mlgdší jsme zůstali v k mpu. Kvečeru jsme se vydali do r u š núho městečka, kde jsme měli rande se dvěma dívlwmi, se kt (. rýr.1i jsme se seznémili opět pomocí skupinového poutače Ji:m. V den př íjcz.du jsme se totj::; vyoali za n8kupem, vklouzl i jsme do samoobsluhy a j'' s Jimer.1 jsme si chtěli koupit nějakou Č'okolódu, ale nt. mohli jsme:' si vybj_~at. Jim svým typ i ckýrn arneri c~.ým zpusobcm prohlásil zvučným hlasem "Tady mají h.. výběr r: V tom se ale zvedla jecna slečna rovnající neduleko n~s cukrovinky a zept 8ln se co bychom si tak asi přáli, no n bylo to. Slovo dalc

8 slovo a ve?'er jsme' ~1 i s nhn. Po T:lenších komplikacích jsme s e dostali clo bucovy, v jejíž. jedné čó.sti probí:,gl a sl~v.nostní recepce pro vedoucí zahraničních skupin, ne kterou byl pozvón i náš delegát Ing. Ivo Doušek. V ť ruh ~ ~ ~sti bucovy probíhala dis'<otéka. V pozdní noční hodin ě, kdy zábc va byla v plnéfi! proudu, vtrhlo několik starších j edincu z n :~š í výpravy do místnosti, kde probíhala rece pce '-' z ačali si bc 7 oc,tychu nakládat z obložených mís, pečených '~.<.1 chen :J somr ovali i rozné nópoje, co~ zpcsobilo ffi(nší rozruch, a po al jbu, že je určit~ zavolají až skončí, aby dojudli co z~stnlo, dobrovoln ě o~ustili místnost a odeš~i na di skotéku. Druh} den prob~haly štafetý. r 7.. y jsme postavili š trtfety složené ze starších členú, t. j. 1~adej, Komínek, Dudíci, Deuš el: a Kříž a jednu mladou: ~ebin, Jim a já. Se st[lř íl~y jsme mo c pr8 ce neměli a suverénně jsne je porazil i. O vzru č ení se postaral Ji ř~, který se vrótil z lesa, celou ruku.. ~ 1 krvovou, půl ke mapy," tričko a trenky téže barvy. tra prs tě t'l(:l tržnou r {mu, é:le on tvrdil, že ani neví jak a kde s e to stnj o. ro závodt se šlo hromadnč na hanba pláž. Člov ~ l~ c1o ní _padne, ani neví jak. Jde si po pláži a pojednou mezi opaluj í c:írr.i s e vidí sem tam n t:kdo méně oděný a to sílí n síl :í až jsou samí neodění, od~ný je jenom on a je v tom..ještt: ten den večer jsme se s tl'1ladým sbalili n 0 (1 jcli jsme domů, zat:ír.1 co ostatni jeli druhý den, nebo j cť> t~ pozdcji. A tak konťj naše cestn do Pčmec. Pišta,

9 Zájezd na li~s v OTl do Skotska /21. S S76/ ~ ~ Po útrapách na od d ěleni pasů a víz stojím konečn E: dne 21. září 1976 v Praze na nábřeží u právnické f akulty R ček~m s polu s ostatními na poslednibo opozdilce z Liberc~. C půl desáté je naloženo a vyrážíme autobusem Sport-7Uristu na cestu do Severního Skotska, abychom s e jako diváci z~čnstnilj mistrovství světa v orienta čním bě hu a podpořili naše borce. V autobuse zaujali místa na předních pozicích storší funk.ciont.ři a orientační veteráni /qivoký d ěda Frlihbauer -72 let- z Plzně, Koblížek z Hradce, Otd Gavenda z Třince, profesor N;ezihorák z Gottwaldova n další/, zadní pozice pak kromě ostatních závodníci moravských a východočeských oddílů I Brno Tesla a V~Z, Op2v~, Kroměří?, Rychnov a Varnherk/. Tím byly, až na někt e ré vyjímky, vytvořeny předpoklady pro názorové ne shody / v ě t šinou na délku a místo zastávek/. Po projetí Rozvadovem /cca 2 hodiny ček?.ni na celní odbavení/ jsme se oc,tli na Západě /konečně ožili i ti n e jvětší pesimisté a pašeráci/. Jízda po dálnici a krajinb kolem působily uklidňujícím dojmem a po přest álém vzru~en~ posledních dni, kdy jsem nevěděl zda pojedu či ne, jsem upadl ve zdrev.v spánek. Projížděli jsme pré vě kolem NUrnbergu, když jsem si začal všima~ kraje; celkem p čkn8 lesíky, oplocená pole a pastviny, na kted ch bylj' černé, černobílé a hnědé krávy a ovce, na pohled he zké do~ky nedaleko Sllnice a čas od ěasu v dálce vesnice s kostelei!"1. Domky ve vesn1cích všechny pěkně udr ~ ova né s hezkými znhrádkarni a spoustou malých obchodů ne vším mo ~nj-n. Vzhledem k tomu, že závoc1y jednotlivců. začínaly v p&tek ráno, museli jsme spěchat. Jeli jsme proto dlouho do noci / do 2 hodin/, projeli Frankfurtem, Kolínem nad Rýnem a přenocovali na parkovišti nedaleko přechodu do J elgie - As~henu. V pět ráno jsme překročili hranice a vyrazili do Bruselu a dále do Ostende na loa do Deveru. Čekali jsme na ni až do je0né hodiny /13 hodin SEČ/ a tím pádem náu. vzniklo volr;o, čeho? jsem snol ečně s Pavlem Křížem a Ivo Douškem /olr'l V~~ I využil k pobíh6ni po obchodech oblíbeného lózenského rnista; Krátká akademická vložka - ceny jsou pro nás /vypočteno v korunách/ velice nepř ízni vé, ale pro ta I"12J 3i pracující nejsou tak zlé; a také ke koupeli v moři /bylo p ~ kné počasí, takže to nebylo žódné hrdjnství/. V podvečer nás přivítaly šedivé ~tesy Deveru, l ehce 78halené v mlze, a drobný déšt - prvotřídní ostrovní poč así, tak jak jsem si to pff~stavoval při četbě detektivek. D ěhem půl hocliny po přistá:1!c.jsme zase pokračovali v c estě na severozápad /viz stejnojmennou knihu z období kolonizace Severní Ameriky, kde cesta na SZ má vj- znam cesty za nod t: jí, :- n novj!mi objevy/ přes Londýn - pěkné no č ní jízda rnč stem, o z {ř ens r.~ oranž.ovými výbojkami, s temnými a úzkými ulicemi s řadami stejný ch domků, s širokýr.li ulicemi plnými r eklamnich sv ě tel a obchodů, po dálnici okolo Birminghamu, h.anchesteru až na parkovi š tě nedaleko Frestonu, kde jsms v se-

10 dč vyčkali do rána. Malá poznámka, dosti často v Ro- čence vzpomínaná; č i s tota a vybavení zúchodů na parl:ovištích u dólnice a i jinde svádí lc zamyšlení nad některými kul turním.i nérodv a k cbavám o jejich b uc~ oucnost. Z Frestonu hned ráno pokračujeme na sever do Carlisle. Krajina kolem silnice je trochu podobná vyso č in ě - t é)hlé kopce,. louky, pastviny, ovšem bez lesó, jen s fadruji vzr ostlých st romů a se spoustou kamenných zídek a dfevě!wch é' drt. t ě ných plotů, které se všelijak kfíží a zase rozbíhají. F1.:1 každém pozemku se pak pase st~do ovcí, krav, telat č i býčk~. Domky jsou rozházeny po krajin "' ve skupinkách nebo samo s t ntn č, ale vždy s příjezdovou cestou roubenou starými buky, doby, habry 8 se zahrádkou s růžemi. Většina domků je alespoň n8 jedné str aně porostlá břečtanem, a viděl jsem dokonce roz e stav ěný dooek, jehož. jedna stěna byla již porostlá nundýr.1i výhonky této obl ~ bené rostliny /nčco podbného napsal Karel Č apek v Anglickýc~ listech/. Nedaleko Carlisle je hranice nezi Anglii a Skotskem. Již okojo roku lcc n.l. tu ~ímané postavili zed ne obranu proti nájezdům divokých skotských kmenu. Kolem hranice se odbývala spousta bojů za nezávislost Skotska a naop ~k za podmanění Skotska Anglií za pomoci různých skupin z Francie a Španělska. Kolem poledního jsme dorazili do Edinburku, kréllovského m~sta, s pěkným hradem a universitou. Hodinové přestávky využíváme k rychlému nahlédnutí do obchodních domů, hodnocení cen a lcvylity zbo?í, neb musíme a/ nakoupit levně a hodně a b/ musíme nakoupit hodn~ a levně. Na mostě pfes mořský záliv jsme za prvé zaplatili /tidič/ za autobus mostné a za druhé jsme byli poučeni přítomný-m stavai'em, že lanové mosty se musí dělat uprostřed s "větrákem", aby je vítr nerozhoupal a nezboural. Odpoledne jsme dorazili po "horských" silnicích /až 50C m n.m./, odpovídajících našim silnicím I. třídy, do Aviemore, stře diska zimních sportt:., kde jsme rnčli pfebývat v.campingu, a kde byli v hotelu ubytováni závodníci z různých konců svlta /Evropa, Amerika, Austrálie, Asie, chyběla jen Afrika/. Stavíme stany za drobného mžení a konečně po ulouh8m sezení uléháme k sp~nku., V patek I na to se musím podívat do kalend áře, neb jsem ztr atil pojem o dnech a nocích - jednak jsme pořád jeli a jednak bylo dosti zataženo/ r áno jedeme na zóvod,y jednotlivců. Ptn z ~ť.orey /v dfevních dobách mu pf i padlo celé Sl<Otskc/ byl tak laskav a zapůjčil své pozemky /asi ) r.1il od pobřeží Severního mofe/ k této kratochvíli. Uděl.alo se celkem pěkné počasí. V cíli byly př ipraveny výsledkové tabule, stánky s občerstvením, pojízdné,ofc a podobné náležitosti, vše pečlivě polepeno reklamními tabulemi mecen~še tohoto mistrovství - Williama Youngera - pivovarníkn. Skotský svaz Cl""\ totiž poskytl tomuto "dobrému" ouži možnost reklamy, když bude financovat šampionát. Toho se ch;ytili ttorové a Dánové a nechtěli přijet, neb to považovali za ránu pod pás amatérsk~mu sportu. Pak ale r édi přijeli vyhrát, jak později ukázal;, v;ý sledky. Zvít8ziJ ror Johnnsen před šv~dem Petterssonem a svým krajanem Jacobsenem, v žená ch pak Líza Veijalainen z Finska před Svédkarni Cullman a Lundmark. Naše Dobra skončila dík dv.;ma kufrů;':l n ~ 25. místě, jinak to vypadalo na pátý nejlepší výkon r:.istrovství. 9

11 Vzhlederr. k tomu, že j s em pr avý středoevropan :~ }::. t o IilU ~echoslovák, obětoval jsem podívanou na jednotlivce a vyrazil pěšky, na koni, stopem, letadlem k severu, pokořit oceén. Povedlo se, nedaleko Forresu u l"sti řeky F:i.ťJú torn jsem vstoupil do vln /cca 1,5 m vysoké, vítr t vz, tr aci H nezvětšeno/ a ještě jsem stihl vyhli.šení vítě: zů, kd~ hrál pravý skotský dudák v s ukni, le č film a pc:k.ná děvčata ze severu jsem nezachytil o dudéíka rovn( ž ne. V sobotu byl pro závodníkj volný den, čehož j sitlg využili /po ukecání řidiče v~ če r ve stanu pfi douš ku pr avého tuzemského rurru/ k ~Jletu pod nejvyš š í kopec An[lie i3en 1' 1 evis' Fort WilliaT"lr ' jezeru Loch Lochy ' Loch r; ('SS' Inverness /vid~l jsem jednoho Skota v sukni/ a pevnosti Fort Georg. Započatá manie koupání /s Pavlem Kříže m/ v no vý ch vodá ch a oceánt.ch mne dovedla málem ke zkáze, nebot po koupeli v Loch Ness. /rnéchnli se také Pavel t :ucha z Ostroje a Lojza Zajíe z Kromůříže ze účelem vylákání tam ~ j 8 í př íšery/ mne ještě Povel přioěl kg koupeli v Sevemín cceánu u Jiříkové., -pevnosti. Večer jsem pak musel načnout zásoby lt':kt: a -padle na to placatka myslivecké. V nedeli pak byly štafet~,, na kterých jsem pilnl; f'o ~ografoval různé osobnosti, mi ti.o jiné i zóvodníka j í.1éner.1 Gagarin z USA teamu, a popíjel v tarn ě j š í r.. kraji oblíbený č n j s mlékem. Opět se t a:r: vnucoval mrs. Yo~;ng~r s e s vým 10. podle mne špatným pivem. A co výsledky! Svédové / Johansson, rettersson, Johansson, Pettersson - příjmení jsou s tejná 1 ale kfestní j n ~no mé ka~dý jiné/, Norové a Finov6 j uzen ' ~v~dky, Finky a.maaarky. Naši muži čtvrti a ženy pc::t t.:. Závěreč~ 'Večirek" byl ve znamení výměny odznaku, triček a utužování přátelství mez1 národy / pomocí Lojzíkovy placatky slivovice/. V pondělí rnno opouštíme tuto pě:knou, pro nós však nezv:y l-:1ou krajinu, s kopci porostlými vřesem a rozd~lenými p1oty na pastviny, Zé!halenou do mlh a sem tct~:j oživenou skupinkou stromů. romalu se vracíme zpět. Přijí~díme na známá m:fsta a vrhtme se do obchodn::í'ch domů ve snaz dohř e nokoupit. Osobn5 mi čihí potíže utratit všechny peníze a jsem rád, že jser!l na~el pomocníky- /spíše pomocnice/, ktetí c.i radí co dovézt domg a nebo si vyp~jčují malé částky. Zastávka v Londýně, i kdyžtrvala bez n6ladva dny zdaleka n 8 St3čila k obejití všech pamětihodností, a ousel jsem ne smířii s tím, ~ něco uvidím jen z autobusu a něco neuvidím vůbec. r~eocpust.il!jsem si atrakcj střídnní stráží u ;Juckinghamsk~ho paláce, procházku Hyde Parkem, posezení pod sochou Erose na Piccadilly či nb Trafalgal sguare pod sochou admirál9 Nelsona. Dokonce jsem navštívil divadlo na Ficcadilly /muzikál Very good Edie!/ a Britské museum /to by zabral o 2 dny jenom na projití všemi místnostmi/. V nocj jsme se pře pravili do Ostende a nacl ráneg utóbo ~ ilj nedaleko ~ruselu. B ěhem dnp. jsme pak navštívili řadu obchodních dom~ a opět se podivovali množství cruhú a barev zboží, též zhl~d1i a fo1ografovali sv ě toznámou sochu čurajícího chlapečka /suvenýr se vyrábí v nejr t'\znčjšich velikostech až mélel!l v životní /všechny detaily//.

12 Va z6padni Německo n~m zbyly ani ne tak dny, sp1se jt:-n hoc3iny, l{teré jsme v ěnovali zbývajícím nókupt.í ve Frankfurtu /poznór.lkfl - ne všichni, ne bot rr.no zí borci utratil) přiděl pen0z u~ v Anglii, a nyni rept3li, že ll. u ~ nc r:-;aji sni nn limonádu, že je zb;ytečn{ chodit po D; s t 0, k d)~ cobou p ~ kn C le~et ve stanu a s pót /nb~ u ~ c tf ili z o jí d lo~ piti//. Pak už následovala jen odpolední jí?da a po s l eť Pí, >JK se nkézalo pozd{ ji zcela marné, pokusy ukr"jt clov(2 n 6 zho~.í pře d celník' 1 Celní kontrola byl A důkl :3 dnz.: / n e v ňnk tak t<plnt':, np.bo* JSme jenor.~ lichl a odhnl) l a r.noi 0 zéi jrr:v, které by nh:do u daných osob nečekal, n vyncs J a st ~ t u na clu n pokutách okolo ll.rco Yč s / jak hbitč vypo č etli Idljitelé proclen.}ch k, Jlkuloče k :, ru1jitelé n C'pr oclens ch se r ad č ji neprozrozovali/. ~ dobře informov ~~ ch la uhl'. se však dovídáme, že se patrn[ všichni "ponti ž2ní" nepi izrwli a vylétla cifra 32 tisíc korun. Kc1o ví'. Ct olo 2. hod) ny ranní /neděl c 3.lC./ jsn!e ~ np.1 rkc.) \' ~3- ' li u n0élrbží Prahn - r.t-řed bohatší o pc znntky, chuc":ší o ~P níze vy~ran( z~ c1o n pokuty, s jistou radostí, rc u f 'buc> mc sec1čt jen 4 hodin;t ve vlnku a pak př i j c del.tlc tloml.. A je ~ t~ jedna p6znémka. dylo po7orováno, že Skotov( nej r~ou tak šetrní jak se o nich vyklédó., ne bot mají.si :le tiště, tu { í~ takť sem tam něco vyhodí. Honzn.

13 Mistrovství ~SSR n1.3 celkem dost dlouhé tr 1ti ~ ~- 12. " Sezona orient n čníl~ běžce je v posledních des etiletích newyslit.elné. bez tři jejích vrcholů a zlotých hřebů. t-.ejvyšši~ z nich e ~plně zlatýw je zcela bez konkurence přebor Tesly /li~i jej můj kolega na jin~m místě/. C druhc..m, o Derby Tesla - S~avie, se netřeba šířit. Sl á vist~ po nesč etnsch por2žkpch fyzických nevydrželi l etos nni psychicky. A~y ch tedy vůbec nr co napsal, zmíním se podrobn ~ ji o marat onu moderně zvaném mistrovství ČSSR na dlouh6 t rati. Letos po ř a d atel é př ipravili skutečnou l ahudku. -::iozpis z ~ vodu ~ě l 17 odst a cc, jeden z nejkrat ň ích oznamoval : D 0 1 ~-:a 2S,8 km, převýšení 1,07C m. 1"no zí si toho nev3i rr.l i a tak s tartovní listina č ítala 80 joen. časem vš ak n 0kteř í vytušili lest, svf ud ě lala i nekompromisnost poř ada tel e a po č et borců se scvrkl o čtvrtinu. Př ístup nf'!kterých z.6vodníků /například všech č t :~ ř tes- 18kC/ byl velmi zodpov ě dný. Věnovali dostatek čas u pi ípr av?!. Př ij eli už. v p~tek. Prošli prezentací. zjistili, že př e vsšená. vzrostlo na m, že je čeká 34 kontrol, ob č e rstvení na S., 16. a 24. kilometru, že obdrží b C:,hem zóvodu 4 mapy a 2 průkazy, hlavně však, že 1. občerstvova č ku zz~vř ou ve 14.30, druhou v l 6.0C, třetí o půl šesté a cíl v šest. tn pokyn ředitel e z~voau posilnili v hospod ň t ňlo j í dlem 3 pivem /Tesla/ neho vinem /j)ní/. Zcela jjnak postupoval jistý Lenhart. Ffijel v sobotu ráno, krátce po skončeni prezentace. Využil do konale možno stj opoždi::né:ho startu. V dob ~, kdy vyb ěhl na tr:,t, bylo na j eho kontě už 6 minut. hsi to cht ě l dohnat o t ak trochu pospíchal. Nic zl bho ne tuše nakonec o slabých l C minut vyhrésl. Csobn~ jsem se tohoto z{vodu zťčastnil jako aktivní pozorov~tel, ahych mohl podat zprávu do Ročenky. /'l'o jsem ovšem zjistil až v cíli./ Objasním ted 1 že iden ěk vlastně! vyhrťlt r:msel. Vypochodoval jsem na tr;::}t v lt,.2c za ntdherného podzir:;ního počasí. Teplota vzduchu 24 C. Teplota vod~: - hl&šení neť o šlo. Je~t ě pře d tímto okamžikem jsem byl svěd kel. ~robnť epizody. Evžen Cigoš /jeden z favo~t G - pozn.autora/ využívaje bicyklu po ř 8oatelú dopravil hl. rozho d či~u Cndruškovi stvr zenku o l ( krřské prohlídce 7 minut po svóm startovnír.! čase. Odstartovav netušil, jestli mu b.jží č as od C 4 ~ jak původně m ěl, či od jak s kutečně od s tartovnl, č i od C5C, jak o ůl odstartovat podle Cndrušky. To r.:u urči tl: n f'l jistot ě nepfidalo. A což tepr e kdyby věděl, ~e hl. rozhodčí Ondruška zapsal do svého noi esu: 11Ten Cigoš jeden! J'~ euposlechl ptíknzu hlavního rozhodčího!!" Na prvních p ~ ti kontrolách jsem nepotkal ani Ž i vf čka /II. V'T'/. Cesta na kontrolu p~tou jsem VŠ;::}k zahlédl kontrolu t f icátou. 7arazila mne svou neposkvrněností /z ~ vod ji[ běžel př es ) hodiny/. Na 6. kontrole nne dob ěhl Ing. Hoříne l~ o osmnt:.ct tlinut. Konstatoval jsem: Vyslali jsme do Skotslw to pravc. Způsob j akýr.1 odbl:hl nn 7. kontrolu r.me jako po zorovatele f é:ls cinoval. Jako závodníka mne nechal chladným. Po dvou minut i. ch mne tento borec pře c bíhal znovu n pak ješt0 nnwlikrét. V protismčru jsme se míjeli jen jec!nou. J arda mířil na osmou, jó broálil ba?.inu ~~ devóté. U ni jsr::e se vid ěli n.:jpo.sl ed. li: u sel ur opravdu pospíchat, aby byl v konečn ér.i po l' ad~ c1ruh.v.

14 Stručně o borcích!esly. ťejlepšího z nich - Juru 13. Kowínka - jsem cestou hohu~el nepotkal. Volil totiž trasy vedoucí k hezk~~u ll. místu. Mladýho j s em kfižoval když mířil na devatenáctku, zatímco mne čekala patn~ctka. Pochvaloval si občerstvení, které práv' absolvoval ~ stěžovol si na křeče v noh&ch. Na zr.!íněné občerstvov :.1čcc r:m e dobčhl o půl hodiny další z našich - Vous. I ~ to v ~'hk óo jer::, že občerstve>ní nevěnoval pntřičnou pozornost. Jn~c ji;.'l~k si vysv~tlit, že do ~ílp dob~hl p~t minut po on ~ přesto, že jsen i nrd~le hěž e l tenpe~ pozorovatele. To jsen o ~ e ~ ner.usel, ne bot ponalu už nebylo co pozorovat. DGhec závod u js6~ neustále drobn ~ měnil sv6j cíl : l. zvítězí t a stnt :.,e f-::istrem. Krótce před l. kontrolou pi' išla opravn: 2. stihnout vyhlášená výsledků. V pt4j i se zd{lo snadné!: 3. doběhnout v lip.i tu /5 hodin/. TeprvC' dal-; ší cil byl reálný: 4. stihnout poslední vlak na 3rno. Tento cíl jserr tnké zvlódl - naprosto zbytečn ě - dor;;c. jsi.. e jeli aute:a. ča s 311 minut a 51 sekund. j~ ~o osobní rekordem a zřejmě vydrží až do 14. května 1977, kdy to u 8ratislnvy vypukne nanovo. rro při zni vce Tesl;y zb~ vá dodat, že Vous i ~;:l adej obst~li č e stně a vešli se do lim.i tu s nmohavteřinovo u rezervou. Po?orovatel Proch:..zka

15 14. Upotornuji předem, že jsen nebyl, nejsem n nsi r;ikdy nehucu favoritem v tomto druhu orj ent6kt\. Přesto jse" bo jovnl. Bojoval jserr. s lir.:i tem, kilometry i s někte ýr i soupeři. Přejene Vóm dobré r (lno. Je ~eboto 9. řijna 197G. Sv ť tek m{ svatý Diviš a slunce vstávó ráno a zapadá ve č c1, bohu~cl. Diviš m6 asi rád hezké počasí, nebot je nádhc--rni::, za to nle asi?anev~el n~ wj]ence, prot ože ji~ v noc1 ~ísto sl~fíků tloukl~r samopaly.!'y, tvrdí chlapi, kteří po cvou l~ pivech spime jako pařez~, jsme si věak o tocto no(nírn!mncertu ne chali jen vypróvet. Kolem nós právf: p rofrčel clalš:i autobus, ale op(h t o n ení ten, který nás měl ji;;. pře d půl hocjnou odvézt ke startu dnešní, tak dlouho očekáv8n(, akce. Asi rn~ pořadatel zlou pfedtuchu a rád by se nás zbavil. AutcYbus nakonec při jel a tak jsme u snídaně nad hror,,adarni sýr( a salt.mu mohl i zjj sti t, 7.e orientační J rno má tohoto r&na o~ravdu smolu, nehet jsme s pohavením hleděli no ~tvcfici l cnhart, Cigoš, Telecký a Argo, která se snažila Z <' velení rn s. Lenhartové prov6st upravení se pro z{včrečny fini[, késtm tovní čáře. 2 doslechu víme, že jejich výkon neb,yl pořad8teli řédn č ~ oc en~n, proto alespon naše díky za ptedvedgnou hodnotnou ranní rezcvi čku. ~ c l i nó~ zbývá do s tartu vclrri mť\lo času S1 proto smutni opouštíme bohatts prostřené r-;tol y. Rfno j~ překrósné, pl~é rozpu ~t~né čokol ~dy, p{dícfch Cjpoě~ na kole a lajících postarších pořadatelek. ~e nádherně, vzduch voní, louky rostou a mne dali jen jednu jedinol.' mapu s n ěk o1 ika mólo kontrolami o pouhýmj d -seti, ano sl:y šeli jste dobře, jen deseti kilometry. Lahůdka, m:;lil' kost. První dvň kontroly vycházkovým t empem, jako n a něja ké~ pou~~ku. Ha, to nás chtěji pořadatel ~ snad jen postraěit. Týden před ztvodem zapršet a museli by n.5s přes tuhle bažinu přev fže t na lodičkéch. No budiž, u7 jsem zase v normélním lese a před sebou postup asi kilometr po cest~. Zkus i~e to trochu prošlt pnout, přece jen jsme na zóvodech. Hrome, kdepak t ohle ztratili~~ Takovť. krósnii zrůdič:k o p t:: knč bnrevně vyvedená, na uších sluchótkn a nahoře to rr..(. nnténku. Snad ještě nevypadám tak ěpatně, aby se mě pokoušel ulovit nú jaký t en ústav. Naštěstí to po chvilce odbočuje a podle sluchótek usuzuji na druh zc:íbavy zvané "hon na lišku 11 Konec konců, ka~dý m6me něco. Asi jsem tento '.~sek př epálil, protože čtvrtou kontrol u lovím n~ na třetí pokus. Fótý kilometr a máme tady i první stoupóníčko. Slunce znčíná vykonávat své a po tom štěrku se tak špatnc be;ží. :t : ěkolik dalších kontrol m~ normální pn' b C:h a jen mi sttle vrtá hlavou, kdr. cht('jí nasbírat ten slíbený kij ot:etr přev:í ŠEmí. Pohled na r ybník svádí spíš ke koupc:.ní u j:. C:o s e be nalfv,f.~ c1f.~lf.i ke1 imek limonády.! : a jídlo není chut - snídanč' byla přece jen v ětš i ne? zdrévo n taky př íliš pozc:ě. Cdbíhém jako utržený vagón a zakousév{q:- s e s chutí do prvniho velkého stoupání. Na konci asi stomctro\ ého př e vý šení kró č.ím v zadumání a přemýšlím o tom, co všechno jsem si na t6 občerstvovačce l:'.ohl dót. Se zá~mem hledí:-~ n a postavu, která mi kři ž uj e cestu. C berličce, hnáty kř ivé, postavou

16 15. shrbený stafec, tvář umirnjícího na poušti, v očích smrt. rraf.ťici, to sů chl~nci ako 161 i ja. Dnes jen doufán, že mč nikdo nevidčl v tom samém ~istě o dvě hodiny pozd~~i. Další stovka převýšení mi Z:)Sazuje krutý ~der obzvlóštt', ~d;yž se snažím dohnat cva, co lezou přede mnou nahoru. O to s vi2tší chuti r.e pouštú1 z kopce dolů a noh;y tak krásnu s amy bě~í o běží a tenhle krmelec tady nemá vobec co dělnt a tam ta louka 'už v~bec nic. ~Jo co se dá dělat, dal 3ích čtyřicet nctrů převýšení navíc. Ale co to vid :írn, zcp 9 ', 7~ duševní síly na čtrn c:s ctéij kilomeiru už dochtzí i jinýr. Nezdá se však, že by jeden z nich bloudil v těchto skalúch tak počctn& zék zastoupe:n;ýc;h. Z jeho bloúzni vjch výkřiků začínám chápat, že rju schózí nfjak8 jahťldka, n pardon, nějaká kontrola. Foužívúr.. \"Šcch n.ož ~ ch DpGsobů sugesce a uklidňuji toho ne~hastníl::~1. D{;várr. se do hledání osudného okcnka, padesóté zlevn, čtrn~ct ~ zpravn a podje všech zákonů matemf.ltjky j<"' to číslo devt;t. ro pozdr,1v hodiny, ty jeden nenasyto, tak ses cpal n '~ občerstvo V3čce, 7c sis ji zapomněl nnra?.it. V tomhle ti ncpooů~u a tak;, mé5m pfec sebe>u opět jeden p~knej hang a tal: tcda uhoj. Sedvnť. ctej kilom<::.tr - nar{žím nč3 borce, který mj pozdfji mé. dl.ljt společnost a kterému z očí kouká, že uf toho tak;/ začínt. mít dost,... ale zatím se ješt~ rozch~zímf. Jc:í t1bíh.?.m na asfaltku, ne bot rrmě n&co začíná našept.svat, že.mne všechny moje lósky opouštňjí. A 1 al<"y že jo. Dev,!)ten~ cte,i ki 1 o metr, lehké stoupání ke kontrole, druhá občerstvovačk3 na dohled a mně začínť pocukávat pravé st~hno. To jsme teda začali brzo. Do rann~ pře krásn( nálady se začíná somrovat čero~j mráček. Kolel"!i se ~~ti Pile~ z~ ním Jura. Sakra! proč tak spěchal, mohl mi ~1ct Rspon ncco pro obveselen1. r~a občerstvovačce je tolik lidi a tak hloupě koukaj a mně u~ se n~chce. Ještě jednu p&zu pro diváky, ~směv do televize~ u~ zase kopec. Volem frčí Cába a v letu stnčí poznar:1enat n~co jako jestli ještě můžu, tak al jdu s nim. Jo hochu, v t(to chvíli začínám cítit, že d~chod už se kvapem blíěí a tbk si jen pěkně poklusávám dál svým tempem pivovorského koně. ČJ ove:k by nevěřil, jaký problémy n ~kdy dělá př ckroči t klťtdu. A hele ~án. ~~~ne, ~áne, jak tak koukám do r.wpy, tak bys tad;y nnj neměl hst. To je ale tvoje věc. r.ým hlavním t eoretickým programem je uštvat Hořínka. Dlouho nc:vydrže1, zmizel v nedohlednu. CoDak, copak, mu.j kezua přítel, tak jsem t ě nč:kde v t8ch kře~ í ch stačil ješt ě o jet. l'ju což, zdá se, že házíš kotvu, aspo~ nám bude veseleji. Člověku není dobře samotnéi:.u. Opět jedna fit;,urka z protisměru pro zasmimí. Pokouším se Vouse nabudit, že má Žóna na lopatě. Asi se mu to po\cdlo, v cíli byl dřív. Dvacátý třc1 i kilometr. Před námi pouhých sedmdes6t mctrl: pf evýšení a j( marně studuji nějakou obíha č ku. t~új p:řítel se pr 0 jevu je jako Vf"lmj mlčenlivý ' tvor, nebaví se.::in i o počas í, jr~k bývt, v našich kr-izích zvykem. Pokoušín GC n a n8j ud0.lat fintu, nebot tato m:ťsta díky svému kufru v znčátku už zn~m. Než však tu zatracenou jesky~ku v hromad~ kamení najdu, tak je tam taky a nezbývá mi n Ž dělat medvěda a pokř ikovat na nt j z~vni tř. Asi mu bylo smutno, našel si nový ho kť.coše a tak jedeme ve třech. Je zajímav$, že v ncjt8žších. chvílích člověka všichni opustí. ; ezbývá nic jiného, než se přes oraniště prokousat s8m. Ti dva se ztratili jako ptra. Dvac6iej sedmej kilometr, kontrolas vršku není vid~t, navédí mi: nr~ ni uspěchanej Rapik a taky se znovu dotahuje kema přítel. S celýho kopce se <:>bštastnujcme ř ečima o obč:e=.rstvovačce

17 i a přes louku pélíme jr:~ko kdyby hyl už cíl. Chudók, m21e:.m s e mu poverlo utopit se v potoce. Jsme však štastně nn občcrstvo VélČ Qe a tentokrát mi nemůže pokazit chut nn: netbktní obecenstvo, ani křece v nohách. Plně souhlnsíru s racamu ve stylu: ".Kluci, klidně si d jte, jedni tacy stáli čtvrt hod in~." a v kl~du přebír6m zapln čný stůl. lw:új přítel jz už asi natolik gror;/, ž.e bere lžíci a začíné. vesele konzumovat pudinky.?')udíž mu přóno, j{ zatím likviduji jablkový kompot n z.po vzdólí pozoruji mapu, V.terou mi u7 vnutili. Se slzami v oč ích opo u štímf to t ě dré ~ísto. ť bože, považ, že si sa~i nclozumírnc, že nevíme co chceme a že se nesmírně vzdalujeme oe ioho, po čem toužíme. Před nátli se t;yčí dalších sto c<ty.ř icet ~'ot rl: pře vt'št::ni jnk Himaláje, jen ten sníh na vrchoj. cích cbj:l)í, c..l e př i troše dobré vůle by se snad i tam něco znhlédlo, jen kdyby to slunko tolik neprélžilo. Jak velbloudí karavnna s e ploužíme do zo ufalého kopce. Ještě padesát, dvl:lcet, deset, jošt?.: tenhle pořízek e budu na vrcholku. Ou, proboh, co se to děj e. ~en~ hu ani dopředu Ani cozadu. ljejde to do boku, nenohu ani sednout. Třísln jsou našponována jako ocelové struny. Ne a ne povolit. Vducbu se začíná: _ loučit se Žl vetem n tak si aspoň osladíra odchod tnn nahoru, ~doví co tao svatej Petr podóvá a tad~ jsou aspo~ borůvky. Vahoře mě ještě nechtějí a tak mf smrt pouští ze sv~ch ~p~r0. Jsem na dvac~ téffi d. vátém kilometru a už jsem se d~ vno smíi;il s tím, že Vf' výsledkové listin ě hude v zé, vl'ru za všemi ost8tní~i patnáct kope~ hnoje a~otom teprve já. Ale co, bojovat se musí. Fa kontrole se mi aspcn na chvili vrací ťs rn5v na tvát, to kdy ž vidír.1 svého přítele kroužit kolem kontroj.;y, jnko včelu 1-:ul em kytky. Zřejmě poznal moje potíže a od ko:r:troly se mi sr.orí ut8ct. No co, běž si, však se ješt~ potkát'1e. Třic8tý tř etí kilometr. ljn poli nějakó zvířat d. V d <1:-mém okam ~iku nejsem sto rozeznat zdé.l jee o l amy, kon ě nebo sl cn;y arad~ji se ztrácím op čt v l ~se, aby mň to nesežralo. J~ 1 to vňděl, j ~' to tušil. Na tť>i cfté C.ruhé kontrole jsem opět dřív nc2. kellié.l rtitcl. Přihrnul se ze znd~ a ztc jmě rozhodnut z achr~~ it nspo~ holý život, \'ěši se mi na paty. osvětlení v l ese z 'l Čínt. připo li1ínnt pozdní ocpoledni trenj nk. Je to vůbec možne:!, vždyt jsem vybíhal před polernem. Zda-li už vyslali záchranné ~ety. Slunce se skl tnčlo k ztpadu a svatojf.~ští broučci vstávali. rříjcnms peci t, že j sem už bl í~ko závěru, mi nerr:ůž o z k,~ z i t ani to, že vy~íhó~ z hustníku o 18C jinde, než bych cht5l. Je tu totiž zť..v0rečný finiš. Kdy? ~sme byli celou cestu suší, tnk si ješt č skočíme do bláta a místo krtsné děvy nás políbí kopřivy a je zde to, kv~li čemu jsem se skoro 300 minut honil po l 0se. To krásné a nezapomenutelné s l~vko C f L. 1(.. Mladej

18 Trenovali tsme dobře? ~ Přečteme-li si výsledky naši'eh závodníků z uplynulé sezony není žádného důvodu k nespokojenosti. Výkonnostní cíle byly splněny, dorost vyhrál ligu, řada našich borců se ozdobila hrdými tituly mistrů a přeborníků ČSSR, ~SR, kraje - významných t-spěchc jsme dosáhli i v zahraničí. To svědčí o tom že i treninkový proces byl na dobré úrovni. Zvlnště cenný je podle mého názoru, uvědomělý přístup dospělých i dorostu k treninku. Na základě treninkových plánů trenovala většina oddílu a obecně se dá říci, že čím více kdo dodržoval stanovené treninkové pl& ny, tím dosáhl i lepších výsledků, i když i zde vyjímky potvrzují pravidlo. I v našem sportu pjat!, že ste~trenink newusí ~st_~s~~... ~±_ed~ a že i ~ttjdé vfu~~ošulz~~.;.safiiio~~u;:..t~ruznml ces'faml.. Bude-ll e y na pr. 0ura Koml. nek trenovat stejně jako Zdeněk Lenhart, zcela určitů nebudou oba stejně dobří, ba dokonce za určitých předpokladu může ~Jiřího dojít ke zhoršení či stagnaci. Individualizaee treninku podle výchozí základny toho kterého závodníka i jeho funkčních předpokladů jsou nezbytné pro správné zaměření treninku. Pouhý počet naběhaných kilometrů však nemusí být :ozhodujícím ukazatelem, rozhoduj:ící je, jaké změny v organiemu trenink vyvolá. Abych byl konkrétní, naběhali ze uplynulou sezonu: Aia km Pišta km /do září/ Zdeněk km Zbyněk km Jura lan ~ebík km Radek km Podle vykázaných kilometrů neběhali menší počet Petr Koper /1.141 km/, Jirka Hlaváč /1.200 km/ atd. Ostatní závodníci mužského rodu pak mají km /samozfejmě bez žactva/. ~sl. reprezentant Kačmarčík n aběhal necelých šest tisíc km a má z národního družstva nejvíce, ostatni reprezent~nti ČSSR přes 5.0C0 km. A abychom je pr ovnali i s dívkami - AdA Kucha~ová naběhala km, N.ar cela a Eva něco přes 900 km /každ~ zvlášť/. Aniž bychom si brali k ruce výsledky loňských zúvodů, vidíme na první pohled určitý nesoulad mezi naběhanými kilometry a umístěním na výsledkových listinách nejvýznamějších zóvodů, kde n~m na dobrém umístění předevšínt záleží. Tuto nesrovnalost si lehce zdůvodníme, vezmeme-li na pomoc teorii, kteró říká, 7~ sportovní výkon utvářejí pře devším následujíci činitelé; 1/ dispozice závodníka /morfologické, funkční, psychické/ 2/ eociální prostředí - Vt kterém závodník žije a pracuje 3/ sportovní trenink - který tvoří a/ příprava tělesná b/ příprava technická c/ příprava taktická d/ příprava psychologická

19 ~ A uvážíme-li, že každá ze složek sportovního treninku se 18. ješt ~ d&le člení, vidíme, že nab ěhan é kilometry jsou vlastn ě jen č á stí těl esné přípravy, případn ě i částí přípravy technické. Vzhledem k tomu, že dispozice závodníka i sociální pro- středí jsou nám objektivně dány, můžeme tedy výkonnost znvocníka zde \i oddíle ovlivnjt srr~vně pro_yáděn.ý!llsportovuim-1~=ninke:id, a t-o ve všech jeho s ozkách. Rozeberme si te"dy některé složky treninkového procesu a ř ekněme si v čem jsme chybovali. Tělesná příerava - patří sem především všestram'é prlprava včetně doplnkovych sportů, trenink běhu a s peciální posilování. Je nutné říc i, že tělesná pří~rava se r ok od r o ku více zu7uje na přípravu b ě žeckou. Doplnkové sporty j akož i posilovóní provádíme před e vším v zimě v tělocvičně, což je chyba. Zejména ~silování je nezbytné celor9čn ě a mělo by být součástí většiny trehinků. To co naposjlujeme v t ě locvičně z nás velmi rychle v~prchá, jestliže dále nepokračujeme. Pokud se týká doplnkových sportů, je třeba říci, že jsou nejenom určitým zpestřením treninku, že znamenají i určité psychické uvolnění, ale že jsou i důležitou součástí objemového treninku v přípravném období /zejména lyže, kola, plavání/. V přechodném období jsou pak prost~edkem údržby i dobré pohody. Trenink běhu - jakož. to nejdůležitější složka tělesné přípravy -byl prováděn no r~zné úrovni, v různém objemu i intenzit ě. Velké mezery vidím v obecné vytrvalosti, kterou získáme právě objemovým treninkem, tedy značným počtem nabčhaných kilome trů mírnčjší rychlostí v I. části přípravného období. Při závodech v ~-~ad.arsku mě vcelku nepříjemn8 překvapilo oznámení Petra ~. eše, který při doběhu IV. etapy měřil cílové doběhy do kopce, že jsem měl jeden z nejlepších cílových doběhů. Jak je to možné! Jsou snad ti, co bčželi pomaleji skutečně tak pomalí, mají menší rychlost než téměř čtyřicátníkí Určitě ne - problém je právě v chybějící obecné vytrvplosti. Stejnou příčinu mají i chyby v orientaci v závěrečných kilometrech mnohých závedů, kdy únava je rovnčž způsohena především slabou obecnou vytrvalostí. Obecná vytrvalost je navíc základem stabilní v~konnosti v celé sezoně. Dcmnívám se,-ze-tada našich bore~ chybovala v určitém přehánění rychlosti v přípravném období /běhali stále stejně rychlostí "co to dá"/. To musí nutně způsobit ~navu a pocity necputi k delšímu treninku /což poznali např. v dubnu Ata s Pi~tou, kteří sice trenovali nejpoctivěji, ale objemy rychlostí vyšší, než na doporučených ~ max. tepové frekvence/. Technická ~ři~rava - 7ahrnuje především běžeckou techniku zejména pa b h v-terénu a orientační techniku. Vyslím, že oběma složkám jsme se věnovali v poc.statě \~měrně, i když možnosti byly ne všemi stejně využívány. Jako jeden z mála oddílů se věnujeme základní běžecké technice na dráze, což musí zejména u mladších závodníků přinášet své ovoce. Nedostatkem je, že při treninku v terénu se většina vyhýbá běhu po cestách. Běh nečistým, zarostlým lesem Je všeobecnou slabinou českoslovens~í ch orientačních běžcu. Orientačn í technice jsme se věnovali poměrně hodn ě, zejména na

20 soustředěních a při treninku v brněnském okolí. Stále 19 však nejsou plně zautomatizovány některé návyky orientační abecedy /běh podle azimutu ve spojení s kroková~ ním, pamět atd./. r.1álc se v?;nujeme čtení ~' rozboru tratí, což by m?;lo být celoroční náplni kazdeho závodníka. Tvorba nových map~e vysoce kvalitním mapovým treninkeru. Taktika - složka, která významnou měrou ovlivňuje sportovni výkon. Trenuje se dosti obtížně, nebo{ se ~de jedná o přizpusobení našich znalostí a schopností konkrétní situaci v závodě. A vzhledem k tomu, že i kgždý závočl je jedinečný a neopakovatelný, bude i zvolená taktika pokaždé jiná a to i během jednoho závodu. I když se při treninku, COB a soustředěních nacvičují rt1zné zpusoby postupu, dohledávání kontrol a pod., přece jenom praxe ukazuje, že ne v~dy dokážeme při závodě vhódně uplatnit v pravém okamžiku to, cq umíme. Troufám si dokonce říci, že 2okud naši trenovaní závodníci v některých závodech ~usn~jí, ze Je_~kpr~~~vší~ cfiyo-ami v taktice. Pro ilustracl snad nekoll prlkiaau: Příklad č. l Jsme pred startem 2. etapy závodu Hungaria. Většina dosud neodstartovf~vších závodníku je pobavena skutečností, že část závodu se bě?,í nepokrytým terénem s množstvím kupek a kupiček, část pak v naprosté rovině. Varuji je před přílišným optimismem a nabízím samolepící měřítka na busolu. ''Nevím k čemu by mně to mohlo být dobré 11 říká Jiří, aby záhy zmizel na 2 hodiny v lese. Podobně i ~ebík dosáhl času, který se od zmíněného jen málo lišil. Rozhodně nemůžeme říci, že by oba byli špatní závodníci, že by neum li vzít azimut a pod. Vtip je'v tom, že jim při závodě nedošlo, že kontrola, která je vzdálená od posledního záchytného bodu 350 m v pom~rně zarostlém rovinatém ter~nu se prostě jilak~ž azimutem jít nedá. J:!ebo si nekdo opravdu mys r, ze v. talrověm terénu pobězím bez azimutu přesněji než azimutem? Příklad č. 2 Při z~vodě I. národní. ligy v Prostějově pohořela řada i dobrých závodníků v závěrečné části trati, kde byly kontroly umístěny v terénu hůře prostupném a asi 200 až 3CO m za sebou. ťspěch při závodě byl opět zále~itostí taktickou. Zatím co první část závodu bylo možno na přesné mapě a v prostupném terénu běžet "co to dá", v druhé části bylo nutno doslova zabrzdit a jít naprosto opatrně při využívání všech základů orientační abecedy. Příklad č. 3 :t>ř'rzávodě I. národní ligy, který pořádaly Otrokovice ve Chřibech, značná část našich závodníků vyhořela na jediné kontrole, kterou. bylo nutno jít azimutem. Z těchto příkladů - a našla by se jich celá řada vč e tně kufru Dobry Janotové na mistrovství světa - je patrné, že ne vždy si uvědomíme při závodě, co je v daném případě třeba udělat. Je sice pravda, že v našich podmínkách na většině tratí azimut příliš neuplatníme, ale je škoda, když právě jediná kontrola z několika závodu, na kterou bylo nutné jít azimutem, rozhodne na-

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu.

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu. Jejda, copak to je za cestu? podivil se Pavlík, sotva dojedl svačinu a uviděl před sebou strmou cestu stoupající vzhůru. Tudy půjdeme, ujistil všechny přítomné tatínek. Tak to máme celý zbytek dopoledne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

Spolehlivá taktika v OB

Spolehlivá taktika v OB Spolehlivá taktika v OB Navigační plánky a nákupní seznam Soustředění Šumava 2017 HD14+ Chcete taky vyhrát MČR družstev?! Vyhráli, protože jako jediní neudělali větší chybu Vítězové podali nejstabilnější

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO

PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO PRÁZDNINOVÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ INDIÁNSKÉ LÉTO DĚTSKÝ DEN Na konci měsíce května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti dětský den. Přípravy začaly už v brzkých ranních hodinách, aby vše bylo připraveno

Více

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost. 2. Cyklista jede z osady do města. První polovinu cesty vedoucí přes kopec jel

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

rozpis jarní pohár / 17 ok99 hradec králové

rozpis jarní pohár / 17 ok99 hradec králové rozpis jarní pohár n o č n í š t a f e t y k l a s i k a 17 19 3 / 17 ok99 hradec králové Rozpis 21. ročník Jarního poháru Memoriál Petra Samka 1. kolo Českého poháru štafet a České ligy klubů 1. kolo

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách

9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách 9. zimní přechod 12. - 15. 2. 2015 Javorníky a Vsetínské vrchy v Beskydech na sněžnicích, lyžích nebo jen v pohorkách Také v pořadí již třetí deníček v letošním roce začnu trochu netradičně. Přikládám

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

OdPrDoS (Od Pramene Do Soutoku) Vltava - 2007

OdPrDoS (Od Pramene Do Soutoku) Vltava - 2007 www.hahy.cz 1 / 36 OdPrDoS (Od Pramene Do Soutoku) Vltava - 2007 Akce spolku HaHy, která je poctěna zařazením do kalendáře cyklistického klubu Mike si klade vysoký cíl: Na bicyklech projet asi nejznámější

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity I/2-4/28 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Trenčín - Olomouc 3:0 (10:5,5:2,8:1) V kvalifikaci je 1. a 3. utkání hráno doma. Případné 5. utkání se mělo hrát v Gottwaldově.

Trenčín - Olomouc 3:0 (10:5,5:2,8:1) V kvalifikaci je 1. a 3. utkání hráno doma. Případné 5. utkání se mělo hrát v Gottwaldově. 1982/1983 Kvalifikace o 1. celostátní hokejovou ligu (CHL) Trenčín - Olomouc 3:0 (10:5,5:2,8:1) V kvalifikaci je 1. a 3. utkání hráno doma. Případné 5. utkání se mělo hrát v Gottwaldově. ČNHL Skupina A

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín

Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net. kategorie Benjamín Matematický KLOKAN 2009 www.matematickyklokan.net kategorie Benjamín Úlohy za 3 body 1. Hodnota kterého výrazu je sudé číslo? (A) 200 + 9 (B) 200 9 (C) 200 9 (D) 2 + 0 + 0 + 9 (E) 2 0 + 0 + 9 2. Kolik

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rovnoměrný pohyb III

Rovnoměrný pohyb III ..13 Rovnoměrný pohyb III Předpoklady: 001 Pomůcky: Př. 1: Maky se na kole vydala na výlet, který bohužel neskončil tak, jak si představovala. a) Jak daleko se dostala, jestliže jela 3 minut rychlostí

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA 22. - 23. 11. 2015

VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA 22. - 23. 11. 2015 VOLEJBALOVÉ VÝSLEDKY SOKOLA. - 3.. 05... 05 ČESKÝ POHÁR JUNIOREK HRADEC KRÁLOVÉ Ve dnech... 05 pokračoval po předešlé kvalifikaci Český pohár juniorek prvním kolem. Pořadatelem je Slávia Hradec Králové,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Koho Bůh miluje, tomu dovolí žít v Jeseníkách. Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Jsou to jen dva týdny, kdy jsem byl naposledy v Jeseníkách. Tehdy jsem Hrubý Jeseník, druhé nejvyšší pohoří

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

Myšlenkové mapy pro děti

Myšlenkové mapy pro děti Zamysli se nad tím, o kolik jednodušší a zábavnější bude tvůj život: můžeš ohromovat kamarády tím, že budeš vědět, kdo vstřelil který gól v jakémkoli zápase tvého oblíbeného týmu; nezůstaneš na holičkách,

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY 2009 JAK JSEM NEDOJEL DO PAŘÍŽE OD SVATÉHO MATĚJE V

Více

Tréninkový kemp v Jeseníku

Tréninkový kemp v Jeseníku Tréninkový kemp v Jeseníku Příprava Jíry v Jeseníku 8.5. 12.5.2013 Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jiří Jíra Hledík Trénink v Jeseníku byl součástí plánované přípravy na MS v silničním ultramaratonu

Více

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8.

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8. 2 Obsah 1.strana - ÚVOD 2.strana - MEŽ 3.strana - MEŽ 4.strana - MEŽ 5.strana - Hoøice 6.strana - Vlachovice 7.strana - Sporton 8.strana - MS 2004 žækovskø mistrovství Evropy MoldÆvie 2004 Letos v èervnu

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani -- 1 -- -- 2 -- Nazdar čtenáři! Po téměř půlroční odmlce se vám do rukou dostává dvacáté třetí číslo dvouměsíčníku světlušek. Podíváte-li se na číslo předchozí, tak snadno zjistíte, že toto číslo jsme

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

2.3.6 Vektory - shrnutí

2.3.6 Vektory - shrnutí .3.6 Vektory - shrnutí Předpoklady: 0070 Pomůcky: lano, tři knížky, závaží 5 kg Pedagogická poznámka: V úvodu řešíme poslední příklad z minulé hodiny. Př. : Jirka s Honzou nesou společně tašku. Jirkovo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více