VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU"

Transkript

1 VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

2 čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati Běžel jsem /!/ dlouhou trat Trenovali jsme dobře! Oddílový přebor Tesla ve výsledcích roku 1976 Odoílový adresář Sportovní kalendář Jiří Kom~n e k ť5tefan Žigť.rdy Jan Sponar Jan Pro ch~zka Zdeněk Kolařík Alois Petr Pavel Zabloudil str Tato publikace neprošla redakční anl jazykovou úpravou. Jen pro vnitřní potřebu Nákladem 60 výtisků vydal oddíl orientačního běhu TJ Tesla Brno. 000

3 2' ~~J!~E~f-~E~r!2Y2i_~~9f!~ 1. J ~no t o v á Dobra 2. K u c h a ř o v á Ada 3. N o v o t n ý Radek Přeborníci TJ: K u c h a ř o v á Ade Přeborníci města Brna: D 13 H 1 a v é č o v á Jana N o v o t n ý Radek ~: 10 B r l i c a Pavel k Jan D 15 s t r a k o v 6 Marcela M 13 p o s p i š e D 17 K uch a ř o v {I Ad a!1: 15 p o s p í š (; k Zbyněk N o v o t n ý Radek D ls' J a n o t o v á Do br '=i Jd Přeborníci J1lK v denním OB: M 35 D 13 H 1 a v á č 6 v á Jana M 15 D 17 K uch a ř o v á Ada M 17 D 1 S' J a n o t o v á Do br a 1 štafeta dorostenců - Pospíšek 7 byněk, ~f~e~~i2!-~ť~-y-~qf~f~-q~~ Novotný Radek D 15 S t r a k o v á M~rcela D 19 D 17 K u c h a t o v á Ada M 15 E~~~~~f~-~~!-~-!~ ~~~~~ -Q~~ M 17 S e b c s t a Vlastislav ~Ě~~2E~f2!_~~E_Y_9~~f~-g~~ p e t r Alois ~ u 1 e r Josef N o v o t n ý Radek Sebesta Vlastislav, D 17 K u c h a ř o v á Ada M 15 H 1 a v á č D ls' J a n o t o v n Dobra M 17 N o v o t n štafeta dorostenek - Straková Marcela, Láníčková Kuchařová Ada H u d e č k o v ~. Ndrka P o s p i š e k Zbyněk Jiří ý Radek Eva, štafeta dorostenců~ Pospíšek Zbyněk, Sebesta Vlastislav, Přeborník ~SR v nočním OB: M 15 H 1 a v á č Jiří Novotný Radek rt~~q~f2!_~ g_y_!~~ t~~~~-qql štafeta dorost~nců -Hlaváč Jiří, Sebesta Vlastisl av, J'ospíšek Zbyněk Ef~2Q~!E~-~-~! ~!E~~-~ B_!_9~~~f~-Q~~ D 17 K u c h a t o v é Ada D 19 H u d e č k o v á ~i rka ~~~!E:t~~-~ - Ef~2~!:~~~. ~ ~-~-!!2~!:f~_Q ~ D 19 H u d e č k o v á Mirka M 15 P o s p í š e k Zbyněk rf~22~f2!-~ E_y_!~~~f~~~~-Q~~ štaf ta dprostenců -. Hlaváč Jiř-í, ~ebest a Vlastislnv, Yf!~~~~~-f~~~~~2-E2~~E~~ Fosp:íšek Zbyněk D 13 H 1 a v á č o v á Jana M 35 P e t r Alois M 15 P o s p i š e k?byněk

4 l Tetr) se letos bohužel oddílovou záležitostí nestaly a tak jsem ptišel o své oblíbené téma do Ročenky. Pokoušel jsem se tedy df;lat jakousi anketu proč lidé bčhají OB. Dopadlo to velice bled ; nedovědel jseo se skoro nic. Jedna pome>rně slušná odpověd byla.. že "je to hrozně blbá otf..zka". Jeden pán mi na ni odpověděl, že se mu líbí v lese. S tío hy se dalo skoro souhlasí t. J.-.nt se v lese také libí, pokud se pohybuji pomalu a rozvá~nč, ncprší, nemusím se prodírat křovím a kopřivami a pokud vír.! kde jsem. Takový zó.vod jsem ale zatíij1 nebčžel. ~~ato je lliožno' při b~hání vidět vňechno j 1ksi z jiného puhledu.!-íaptíklaéi vidět budoucnost zároveň zelenč i čcrn(;. 'I'o b;ylo tenkrát, 1-::dy7 jserr: v tnn1.ýrk8ch v čase COl stál na startu zévodu v "rntislavě, na r:apě před sebou bílo a ve skutečnosti neprc niknutelnou hradbu kopřiv do v;ý še ranen. :Poučení z tohoto závodu odnesl jsem si hned dvě. Jednak od té doby vím, co je to slovensky ž.ihl.ava /do t6 doby jsej;l to nevěoěl, proto jsen u po zorně ní v pokynech nebral na vč:comí/ a ZG druhé, že pouště t si ne popálené nohy horkou vbdu je blbost. A chybělo jen mélo, abych měl na obč tyto věci hmatatelnou připomínku doma. Dodnes nechápu, proč nemd~e v koupelně díru ve stropě jak ve Faustev~ domě. Zato ale nedostanu nikdy revma. A to je další důvod proč lidi běhají- t. j. pro zdraví. Kromě ji~ zmín~ného blahodárn(ho éčinku kopři~ má běhán í jistf i jiné kladné (čink;y. To jistá závodnice, ki erou nebudu j2t:novdt /a jejíž jméno ani nemúžete uhodnout/, které\ Zt:-)meškala vlivem ne zřízeného spoptování 85 pracovních dnů v jediném roce /o sobot8ch a nedělích nernluvě/ je jistě jen vyjimka potvrzující pravidlo. Potom ješt~ lid~ hčhají kvolj partň, protože se někjm podívají a nechce se jirj bčhat atletika. To všechno je na čld.ne:-:: trochu málo. A tak jsem si vybral téma, které bych nazval slavné i neslavné kufry. Kufřit je možno rúzně. Vypravoval Zdeněk Lenhart. T<?.k jsem jednou běžel a myslel jsem, že vira kde jser;;,. Kontrola tam ale nel)yla, tak,jsem běž.el jinam. Tam taky nebyl a, tak jse'' ť3n chvíli chodil a pak jsem to našel. Ale to už je d8vno a je tc vyprávění z:tač n ě ~1ez8 - ži vné. To my, kteří jsme v tomto směru trochu norw.5lni:j ší, zn6me mnohem barvitější příběhy. Třeba když jser: jako první člen šti~fety kuftil skoro 10 minut na fáborcich, před zraky davu a povzbuzován mohutným řevem a buče ním druhého rlena štafety jímž byla Kema. ~yslím, ~e mnc nikdy neuvěřil, že jserr rru to neudělal schválně, ale že za t o mohly špatné popisy, které jsem dostal a nedo rozum~ní s pořadatelem /bylo to v 1\TDR/. S Kemou jsera měl v6bec potíže. Byly doby, kdy t en dobrý mut tvrdil, že mu přinóším neštěstí jako vlas~tice neboli chométa, nebo jnko RožmberkŮI!l jejich kruruovská bíló paní. Stačí prý, kd~,'ž mě jen nr okamžik zahlédne v J.ese a může z8vod zabnlit. Částečně měl možná pravd~, ale v vždycky jsem jenom jé za to nemohl. Potkali jsme se jednou na kontrole. Fřestože byl tehdy ještě r.: 1 S, zeptal se ml. kam jdu dé.l a po ~é odpovědi se rozbfshl za mnou. Když rúnč pak později vytýkal, že jsem ou r""ohri.l závod, musel

5 ' jsem sice přiznat, že jsem si popletl šestku s devítkou, ale na r:1ístě jsem mu vysvětlil, že nebude nutnó abych kvůli tomu opakoval školu, jak navrhuje on, protože šestka a devítka jsou si podobné a napu nedržíne pořád jen rovn~. Za to on rnně dluží vysvětlení proč běžel ZEl Ilill.Ou skoru kjlometr na z6pad přes kopce, když podle mapy něl běžet asi 100 metrú po rovině směrem zcela opačn..ýn. Klidně bych vystačil jp.n se svými příběhy, mámt v tom sr.tšru neobyčejně boh8té zkušenosti, nle vyjimečně d~l aspon občas réd slovo i jj ným. Ji stý mladý závodník nevěřil, že b;y jeho buzol o raohla ukazovat správně, vypůjčil si proto jcštc jednu a přikládal je potom k sobě. Protcže je to už n[kolik let, vcřín, že už je z lesa zpátky. Jiný oladý acept doběhl do cíle př. i lize brněnskb mláde:že dokonce ve veloi dobróm čase, ale to právě bylo divné, protože trat ntl namalovanou n~ o p8~ném konci mapy. ťapu a buzolu schov at to neztratíme, vobec to nebudeme potřebovat; radil mému bratříčkovi zkušenější člen hlídky. Zbývt jen dodat, že z tout~ pozoruhodnou t~ktikou dosahovali pocěrně slušných výsledků. Cvšem to bylo v dob2ch. dřevních, kdy bylo nožné ledacos. Vůbec prvni závod, kter~ho jsem se zúčastnil> byl první ročník Venuše se startemv Hostěrádknéh asi 1 km od lesa. Hned na první kl' i ževatce v dohledu i doslechu pořadatelo jsme se poprvé s m;)~ m kolegou pohádali. Asi po dvou minutách prob~hl kolem nás další zévocník a zabočil 11 jeho směrem". 11 Vidíšto vole!" usadil mi; dobromyslně kolega a rozběhli jsr.:e se za nírr; do našeho prvniho kufru. ~e roznó kategorie mají různé tratě jsme se dozvěděli až později. To jednou vypróvčl jeden gottwaldovs~ závodník: Kontrol a byla zakreslen8 uprostřed husté buše a v popise bylo "stucna''. Taky tan jal<:ási skruž byla, ale bez kontroly. Za to bylo v té buši mnoho mokrých jam a dolíků a ba-' žin a tfmi se sem tam čvachtalo a prodíralo asi třicet lidí a všichni hrozn~ nadévali. rěl jsem toho už dost a tak jsem si sedl na tu skruž a uvažovat co dé.ll. najednou hledím a ouh!:l, kontrola byla pověšenó na provázku skoro až na dn8. r:rknul jsem nalevo, napravo jestli se n8koo nedívá 8 nen8pačlně začal oři tahovot provázek. Pal~ jser.i ještě chvíli T'0n~c-<v?l a nenápadn se ztratil. To ovšeo byl zlomyslný vtip oj stavitele tratí, kteří bývají vl..bec pokl3dáni za lidi od přírody zlomyslné a potrněšil8. Ale ani oni to lehké nema.:í. Je známo, že zóvodník, který vyhrál, vyhrál proto, že je dobrý. Pokud prohrál, může za to špatné mapa a neschopný stavitel. V této funkci jsem jednou př ihlíže:k se zójmem dění v lese. Dylo ni pntřiti na velmi ~adého jinocha překonávajícího značnf ne~istou louku přefatou ještě navíc n8kolika rygol:'/ V jet1norn z nich na dost dlouhou dobu zmizel n jen se z něho ozýval jasný dětský hlas: 11 Do p..., ktert: blbec to stavěl!" Počkal jsem až doběhne ke um(; o pak jsem ho oslovil:.. h.ilý hochu, jó jsem ten blbec jerr.už klneš." Ch víl i na rn~ hleděl udi venč. 0 NO tak promiňte, no. " zabreptal pak. Kuf.čit mohou obča s i rozhodčí, jak svědčí případ, který s e stal přiteli J.Yřivé~u. V pět hodin r 6no ho budili dva rozhodčí, 'deré den před tím večer zavedl na kontrolu. Vyrazili zvečera na hříbky a svůj stan už ne- 4.

6 našli. Naopak až dojer.1nou věrnost jedné kontrole proj8vil náš všem dobře známý Jimmy páka na z~vodcch v Lučenci. Traverzoval tak dobře, že po oběhnutí celéijo kopce narazil tutéž kontrolu, od které odb~hl. Domníval se ale, že už je to ta příští a podle toho taky jeho dnlší postup vypadal. Svého času jsem se donmíval, že m;ý ch 5 a půl hodj ny stn)vených v lese při prvnír.1 závodě v mužské kategorii je těžko překonatelný rekord, ale od té coby jsem zaznamenal už daleko pozoruhodnější v~ kony. Stalo se při Venuši konané jako obvykle v oal8rj lesúu. Dvčma zévodníkům br6ni1 tento malý prostor v rozletu, kontroly se tiim hledaly těžko a tak přeb~hli proto asi 2 lan přes -pole do lesa vedlejšího v naději, že jii:1 to tdm pójéle líp. Asi rovněž moc 0spěšní nebyli, protože ve čtyři odpoledne ~yli ještě nezvěstní. Ale vždyt znám) Kefalin zabloudil jednou při nočním treninku na Holedné tnk dokonale, ěe musel použít ze žebětína n8stskou dopravu. Později to vysvětloval tak, že pršelo a je1~1u se neustále zamlžovala optika. Pro to při vítal, když ko lem nčho přeběhl Berka a ih'1ed se za něho zav ěsil. I~ a povací přestávk;y Berkovy využil k tomu, aby si brýle dokonale utřel. Když si je ale zase nasadil, Derky u~ nebylo a vůélomost 1 rde by mohl být taky ne. Jiný tdkový příbčh nestal se přímo oriantačnímu běžci, ale ve sportu, který ma on jako Jednu z disciplin. Pravda, napa tam byla velmi špatná a spo;lehli vých záchytných bodů m6lo. Zrovna v bjízkosti kontroly, která se našemu jinochovi nepovedla, bylo jen malé pastvisko /asi 300 x 3CC rn/ na jehož okraji mohlo bystřejší oko rozeznat pramen, kříž a pobořený kostel. To ovšem náš jinoch pře hlédl a kontrolu hlecal na opačnén konci louky. Posléze se od ní počal vzdalovati. To všechno se dělo asi ve dvě hodiny odpoledne a asi ve 22.30, právě věas na odvolání záchrann0 výpravy, která už vyrazila, telefonoval z nějaké vesnice. Z jaké to říct nedovedl, protože to byla vesnice madarská a dooluva tudíž špatná. I museli jsne sehnat člověka mluvícího ~aoarsky /což se nám poddřilo ve vesnici jen asi 2 km vzdálené/ a ten pak jméno té vesnice zjistil. Fak u? sch~zelo jen sehnat auto a zajet pro něho. C půlnoci jsme už všichni spali. To se ovšem stalo člověku poměrně nezkušenému, nle občas pořádnc: ule tí i zkušení borci. Stalo se před několika lety na rlistrovství~sr ve štafetách ve Vidnavě. Sart byl tehdy ještě společný a trat m8li všichni stejr:ou. Závodníci jistého pra~sk8ho oddíll! přišli tedy s takovou tal~tikou: Do jedné o maličko slabší štafety obětovali ng ~rvnín 0seku znémou 5. ' hvězdu s 0kolem odvést všechny ostatní do kufru. Druhá štafeta rak měla jít jistě na vítězství. Lest se zdařila tém~ř stoprocentně. Jen tti běžci /mezi niwi i vypravff/ se do kufru nedali strhnout. Pořadí na před8vce pok bylo takové: nejprve ti tři samostatní, pak velký konvoj vedený znn~ou pražskou hvězdou a daleko daleko zpět první člen druhé pražské štafety. A tak bych mohl pokračovat pořád cál a d21, leč věci končívají, skončím též. Jako dukaz, že na tratích OG je o zábavu postaráno, to sndd stačí. Kdyby se n č kdo zeptnl mě, proč běhám, řeknu, že právě kvůli té z& bav ~ a dobr6 pohod ~. Tak si ji nedejme kazit. Jiří

7 Hurú do N~mec!!!! Tak by se cal nazvat n3č. letošní zájezd na mezintrodní zfvocy do ťdti. Začolo to na našerr. fede:rálu, který jsm~..: poř ádali. Přišli za mnou Ata a Jim, jestli bych s nimi r..~jcl o pré:zťninéch na závody do NDH. Já jsem byl v nepřiliš dobré situaci s voln~mi ~ny a proto jsem řekl, že asi t~žko. Cni mi zase nnznačili, kdo všechno by tam jel a že dostnnc~c n~jaký do"1is od ~:čv ~S'TV n pořadatelé, že nám na jeho z.ó!dadč: nt. co zaplatí. Cestou domť mi to neustalc vrtalo hlavou a když jsem si Go1"1n vybavil, jfik{ to tar.1 vlastn~ pojede sest::wb, nemohl jsem ocolat, protože jména Ata, Jim, r. ladej, Kor.1íne k, Doušek, to mluvilo samo za sebe a mé jméno nemohlo v téhle: sestav(; chyb( t. Když se blí2.il den D, A ta odpadl se slovy: "Jedu k bnbič ce! 11 Ovšem n~ jeho L'1Ísto se propracoval a dal š:f 1 )ostnvi čka, JfJjíž jriléno mluví za vše; budu stručný, řeknu pouze Šebln. Sotva jsme nasedli do vlnku směr Berlín /nedojeli jsme. Je ~tč r.ni kf' Kuřimi/, kcly-7 u7 Jj m v uličce motnl hlwy dvěma mlydýrn T1ulharlp3.m. Jeho vybroušená ruština slaviln ne obyčcjné úsp~chy. 7a chvíli už jsme s Jirnem s nimi sed~li v kupé. ~na zí by si mysleli, bl1hv:f, co tam dčláme, ale my jsme se od dível: poctivě učili koretní hry jako je "vole lehni'', ''cikc5n" ap. Po dobu co jsme hróli tyto hry, Vlastík nakukoval okénkem de kupé, nakonec se ocjvážil ve jít, ale byl tak ohr o1::en df: včélt~/, že po pt;1 hodinc: mlčen í ode šel se skl eně ným pohledem opčt z kupé. Jen~e to už se ZélČ:ÍnBlo stmívat, Jinovi začínaly jisk( i t oči, ale c~ostal studený obklad v podobě matky těchto díve1~, kt<:.ré si je odvedla do svtho kupé spát. Tnk jsme dojeli až do Zinowitze, místa, kde bylo shromaždiště z(.vodníků. Ubytovali jsme se v campu a šl o se z e; pořadateli vyjednávat s tím dopisem od ČS~V. Pofadatelé ověcm o nič em t akovém nevěděli, a naopak, ne že by nám něco za!_')latili, udělnl i nám velkou tržno u ré5nu v našich kapsách, protože chtě li dostati značnou sumu, l{terou jsme nakonec zaplatili. Tého ~ dne odpoledne jsme si s Jimem koupili treninkové mapy a že si pl:jdeme zaběhat. Při vběhnutí do mnpy jsme se okam žitě ztratili. Tak jsne tam ztrávili ASi 2 hodiny a za tu dobu jsme se n3šli pouze dvakrát. Kěkolikrát nás v lese zastihla sk~pi~ ka btžcl'~ z ChomutovR, kteří z počátku běhali spc lu, ale \ce konci běhali za jistou D 21, jmenovitě Kozel kovou, a l>.řikcm jí dr,mlouvali aby se u?. zastavila, protože má zítra závod ~) a mohlo by se unnvi t. Jenže ona brala svůj tre::ni.nk vážnč a tempem zkuěen óho mnr~tonce nts míjela a pokračovala dál do lesn. Zóvody druhý den dopadly vcelku dobř až na to, ŽL' většina z nť. s si spletla předposlední kontrolu - velkou j. mu s mals m. kopcem. Odpoledne se starší část mužstva vydal D n3 "hanba pláž'; my mlgdší jsme zůstali v k mpu. Kvečeru jsme se vydali do r u š núho městečka, kde jsme měli rande se dvěma dívlwmi, se kt (. rýr.1i jsme se seznémili opět pomocí skupinového poutače Ji:m. V den př íjcz.du jsme se totj::; vyoali za n8kupem, vklouzl i jsme do samoobsluhy a j'' s Jimer.1 jsme si chtěli koupit nějakou Č'okolódu, ale nt. mohli jsme:' si vybj_~at. Jim svým typ i ckýrn arneri c~.ým zpusobcm prohlásil zvučným hlasem "Tady mají h.. výběr r: V tom se ale zvedla jecna slečna rovnající neduleko n~s cukrovinky a zept 8ln se co bychom si tak asi přáli, no n bylo to. Slovo dalc

8 slovo a ve?'er jsme' ~1 i s nhn. Po T:lenších komplikacích jsme s e dostali clo bucovy, v jejíž. jedné čó.sti probí:,gl a sl~v.nostní recepce pro vedoucí zahraničních skupin, ne kterou byl pozvón i náš delegát Ing. Ivo Doušek. V ť ruh ~ ~ ~sti bucovy probíhala dis'<otéka. V pozdní noční hodin ě, kdy zábc va byla v plnéfi! proudu, vtrhlo několik starších j edincu z n :~š í výpravy do místnosti, kde probíhala rece pce '-' z ačali si bc 7 oc,tychu nakládat z obložených mís, pečených '~.<.1 chen :J somr ovali i rozné nópoje, co~ zpcsobilo ffi(nší rozruch, a po al jbu, že je určit~ zavolají až skončí, aby dojudli co z~stnlo, dobrovoln ě o~ustili místnost a odeš~i na di skotéku. Druh} den prob~haly štafetý. r 7.. y jsme postavili š trtfety složené ze starších členú, t. j. 1~adej, Komínek, Dudíci, Deuš el: a Kříž a jednu mladou: ~ebin, Jim a já. Se st[lř íl~y jsme mo c pr8 ce neměli a suverénně jsne je porazil i. O vzru č ení se postaral Ji ř~, který se vrótil z lesa, celou ruku.. ~ 1 krvovou, půl ke mapy," tričko a trenky téže barvy. tra prs tě t'l(:l tržnou r {mu, é:le on tvrdil, že ani neví jak a kde s e to stnj o. ro závodt se šlo hromadnč na hanba pláž. Člov ~ l~ c1o ní _padne, ani neví jak. Jde si po pláži a pojednou mezi opaluj í c:írr.i s e vidí sem tam n t:kdo méně oděný a to sílí n síl :í až jsou samí neodění, od~ný je jenom on a je v tom..ještt: ten den večer jsme se s tl'1ladým sbalili n 0 (1 jcli jsme domů, zat:ír.1 co ostatni jeli druhý den, nebo j cť> t~ pozdcji. A tak konťj naše cestn do Pčmec. Pišta,

9 Zájezd na li~s v OTl do Skotska /21. S S76/ ~ ~ Po útrapách na od d ěleni pasů a víz stojím konečn E: dne 21. září 1976 v Praze na nábřeží u právnické f akulty R ček~m s polu s ostatními na poslednibo opozdilce z Liberc~. C půl desáté je naloženo a vyrážíme autobusem Sport-7Uristu na cestu do Severního Skotska, abychom s e jako diváci z~čnstnilj mistrovství světa v orienta čním bě hu a podpořili naše borce. V autobuse zaujali místa na předních pozicích storší funk.ciont.ři a orientační veteráni /qivoký d ěda Frlihbauer -72 let- z Plzně, Koblížek z Hradce, Otd Gavenda z Třince, profesor N;ezihorák z Gottwaldova n další/, zadní pozice pak kromě ostatních závodníci moravských a východočeských oddílů I Brno Tesla a V~Z, Op2v~, Kroměří?, Rychnov a Varnherk/. Tím byly, až na někt e ré vyjímky, vytvořeny předpoklady pro názorové ne shody / v ě t šinou na délku a místo zastávek/. Po projetí Rozvadovem /cca 2 hodiny ček?.ni na celní odbavení/ jsme se oc,tli na Západě /konečně ožili i ti n e jvětší pesimisté a pašeráci/. Jízda po dálnici a krajinb kolem působily uklidňujícím dojmem a po přest álém vzru~en~ posledních dni, kdy jsem nevěděl zda pojedu či ne, jsem upadl ve zdrev.v spánek. Projížděli jsme pré vě kolem NUrnbergu, když jsem si začal všima~ kraje; celkem p čkn8 lesíky, oplocená pole a pastviny, na kted ch bylj' černé, černobílé a hnědé krávy a ovce, na pohled he zké do~ky nedaleko Sllnice a čas od ěasu v dálce vesnice s kostelei!"1. Domky ve vesn1cích všechny pěkně udr ~ ova né s hezkými znhrádkarni a spoustou malých obchodů ne vším mo ~nj-n. Vzhledem k tomu, že závoc1y jednotlivců. začínaly v p&tek ráno, museli jsme spěchat. Jeli jsme proto dlouho do noci / do 2 hodin/, projeli Frankfurtem, Kolínem nad Rýnem a přenocovali na parkovišti nedaleko přechodu do J elgie - As~henu. V pět ráno jsme překročili hranice a vyrazili do Bruselu a dále do Ostende na loa do Deveru. Čekali jsme na ni až do je0né hodiny /13 hodin SEČ/ a tím pádem náu. vzniklo volr;o, čeho? jsem snol ečně s Pavlem Křížem a Ivo Douškem /olr'l V~~ I využil k pobíh6ni po obchodech oblíbeného lózenského rnista; Krátká akademická vložka - ceny jsou pro nás /vypočteno v korunách/ velice nepř ízni vé, ale pro ta I"12J 3i pracující nejsou tak zlé; a také ke koupeli v moři /bylo p ~ kné počasí, takže to nebylo žódné hrdjnství/. V podvečer nás přivítaly šedivé ~tesy Deveru, l ehce 78halené v mlze, a drobný déšt - prvotřídní ostrovní poč así, tak jak jsem si to pff~stavoval při četbě detektivek. D ěhem půl hocliny po přistá:1!c.jsme zase pokračovali v c estě na severozápad /viz stejnojmennou knihu z období kolonizace Severní Ameriky, kde cesta na SZ má vj- znam cesty za nod t: jí, :- n novj!mi objevy/ přes Londýn - pěkné no č ní jízda rnč stem, o z {ř ens r.~ oranž.ovými výbojkami, s temnými a úzkými ulicemi s řadami stejný ch domků, s širokýr.li ulicemi plnými r eklamnich sv ě tel a obchodů, po dálnici okolo Birminghamu, h.anchesteru až na parkovi š tě nedaleko Frestonu, kde jsms v se-

10 dč vyčkali do rána. Malá poznámka, dosti často v Ro- čence vzpomínaná; č i s tota a vybavení zúchodů na parl:ovištích u dólnice a i jinde svádí lc zamyšlení nad některými kul turním.i nérodv a k cbavám o jejich b uc~ oucnost. Z Frestonu hned ráno pokračujeme na sever do Carlisle. Krajina kolem silnice je trochu podobná vyso č in ě - t é)hlé kopce,. louky, pastviny, ovšem bez lesó, jen s fadruji vzr ostlých st romů a se spoustou kamenných zídek a dfevě!wch é' drt. t ě ných plotů, které se všelijak kfíží a zase rozbíhají. F1.:1 každém pozemku se pak pase st~do ovcí, krav, telat č i býčk~. Domky jsou rozházeny po krajin "' ve skupinkách nebo samo s t ntn č, ale vždy s příjezdovou cestou roubenou starými buky, doby, habry 8 se zahrádkou s růžemi. Většina domků je alespoň n8 jedné str aně porostlá břečtanem, a viděl jsem dokonce roz e stav ěný dooek, jehož. jedna stěna byla již porostlá nundýr.1i výhonky této obl ~ bené rostliny /nčco podbného napsal Karel Č apek v Anglickýc~ listech/. Nedaleko Carlisle je hranice nezi Anglii a Skotskem. Již okojo roku lcc n.l. tu ~ímané postavili zed ne obranu proti nájezdům divokých skotských kmenu. Kolem hranice se odbývala spousta bojů za nezávislost Skotska a naop ~k za podmanění Skotska Anglií za pomoci různých skupin z Francie a Španělska. Kolem poledního jsme dorazili do Edinburku, kréllovského m~sta, s pěkným hradem a universitou. Hodinové přestávky využíváme k rychlému nahlédnutí do obchodních domů, hodnocení cen a lcvylity zbo?í, neb musíme a/ nakoupit levně a hodně a b/ musíme nakoupit hodn~ a levně. Na mostě pfes mořský záliv jsme za prvé zaplatili /tidič/ za autobus mostné a za druhé jsme byli poučeni přítomný-m stavai'em, že lanové mosty se musí dělat uprostřed s "větrákem", aby je vítr nerozhoupal a nezboural. Odpoledne jsme dorazili po "horských" silnicích /až 50C m n.m./, odpovídajících našim silnicím I. třídy, do Aviemore, stře diska zimních sportt:., kde jsme rnčli pfebývat v.campingu, a kde byli v hotelu ubytováni závodníci z různých konců svlta /Evropa, Amerika, Austrálie, Asie, chyběla jen Afrika/. Stavíme stany za drobného mžení a konečně po ulouh8m sezení uléháme k sp~nku., V patek I na to se musím podívat do kalend áře, neb jsem ztr atil pojem o dnech a nocích - jednak jsme pořád jeli a jednak bylo dosti zataženo/ r áno jedeme na zóvod,y jednotlivců. Ptn z ~ť.orey /v dfevních dobách mu pf i padlo celé Sl<Otskc/ byl tak laskav a zapůjčil své pozemky /asi ) r.1il od pobřeží Severního mofe/ k této kratochvíli. Uděl.alo se celkem pěkné počasí. V cíli byly př ipraveny výsledkové tabule, stánky s občerstvením, pojízdné,ofc a podobné náležitosti, vše pečlivě polepeno reklamními tabulemi mecen~še tohoto mistrovství - Williama Youngera - pivovarníkn. Skotský svaz Cl""\ totiž poskytl tomuto "dobrému" ouži možnost reklamy, když bude financovat šampionát. Toho se ch;ytili ttorové a Dánové a nechtěli přijet, neb to považovali za ránu pod pás amatérsk~mu sportu. Pak ale r édi přijeli vyhrát, jak později ukázal;, v;ý sledky. Zvít8ziJ ror Johnnsen před šv~dem Petterssonem a svým krajanem Jacobsenem, v žená ch pak Líza Veijalainen z Finska před Svédkarni Cullman a Lundmark. Naše Dobra skončila dík dv.;ma kufrů;':l n ~ 25. místě, jinak to vypadalo na pátý nejlepší výkon r:.istrovství. 9

11 Vzhlederr. k tomu, že j s em pr avý středoevropan :~ }::. t o IilU ~echoslovák, obětoval jsem podívanou na jednotlivce a vyrazil pěšky, na koni, stopem, letadlem k severu, pokořit oceén. Povedlo se, nedaleko Forresu u l"sti řeky F:i.ťJú torn jsem vstoupil do vln /cca 1,5 m vysoké, vítr t vz, tr aci H nezvětšeno/ a ještě jsem stihl vyhli.šení vítě: zů, kd~ hrál pravý skotský dudák v s ukni, le č film a pc:k.ná děvčata ze severu jsem nezachytil o dudéíka rovn( ž ne. V sobotu byl pro závodníkj volný den, čehož j sitlg využili /po ukecání řidiče v~ če r ve stanu pfi douš ku pr avého tuzemského rurru/ k ~Jletu pod nejvyš š í kopec An[lie i3en 1' 1 evis' Fort WilliaT"lr ' jezeru Loch Lochy ' Loch r; ('SS' Inverness /vid~l jsem jednoho Skota v sukni/ a pevnosti Fort Georg. Započatá manie koupání /s Pavlem Kříže m/ v no vý ch vodá ch a oceánt.ch mne dovedla málem ke zkáze, nebot po koupeli v Loch Ness. /rnéchnli se také Pavel t :ucha z Ostroje a Lojza Zajíe z Kromůříže ze účelem vylákání tam ~ j 8 í př íšery/ mne ještě Povel přioěl kg koupeli v Sevemín cceánu u Jiříkové., -pevnosti. Večer jsem pak musel načnout zásoby lt':kt: a -padle na to placatka myslivecké. V nedeli pak byly štafet~,, na kterých jsem pilnl; f'o ~ografoval různé osobnosti, mi ti.o jiné i zóvodníka j í.1éner.1 Gagarin z USA teamu, a popíjel v tarn ě j š í r.. kraji oblíbený č n j s mlékem. Opět se t a:r: vnucoval mrs. Yo~;ng~r s e s vým 10. podle mne špatným pivem. A co výsledky! Svédové / Johansson, rettersson, Johansson, Pettersson - příjmení jsou s tejná 1 ale kfestní j n ~no mé ka~dý jiné/, Norové a Finov6 j uzen ' ~v~dky, Finky a.maaarky. Naši muži čtvrti a ženy pc::t t.:. Závěreč~ 'Večirek" byl ve znamení výměny odznaku, triček a utužování přátelství mez1 národy / pomocí Lojzíkovy placatky slivovice/. V pondělí rnno opouštíme tuto pě:knou, pro nós však nezv:y l-:1ou krajinu, s kopci porostlými vřesem a rozd~lenými p1oty na pastviny, Zé!halenou do mlh a sem tct~:j oživenou skupinkou stromů. romalu se vracíme zpět. Přijí~díme na známá m:fsta a vrhtme se do obchodn::í'ch domů ve snaz dohř e nokoupit. Osobn5 mi čihí potíže utratit všechny peníze a jsem rád, že jser!l na~el pomocníky- /spíše pomocnice/, ktetí c.i radí co dovézt domg a nebo si vyp~jčují malé částky. Zastávka v Londýně, i kdyžtrvala bez n6ladva dny zdaleka n 8 St3čila k obejití všech pamětihodností, a ousel jsem ne smířii s tím, ~ něco uvidím jen z autobusu a něco neuvidím vůbec. r~eocpust.il!jsem si atrakcj střídnní stráží u ;Juckinghamsk~ho paláce, procházku Hyde Parkem, posezení pod sochou Erose na Piccadilly či nb Trafalgal sguare pod sochou admirál9 Nelsona. Dokonce jsem navštívil divadlo na Ficcadilly /muzikál Very good Edie!/ a Britské museum /to by zabral o 2 dny jenom na projití všemi místnostmi/. V nocj jsme se pře pravili do Ostende a nacl ráneg utóbo ~ ilj nedaleko ~ruselu. B ěhem dnp. jsme pak navštívili řadu obchodních dom~ a opět se podivovali množství cruhú a barev zboží, též zhl~d1i a fo1ografovali sv ě toznámou sochu čurajícího chlapečka /suvenýr se vyrábí v nejr t'\znčjšich velikostech až mélel!l v životní /všechny detaily//.

12 Va z6padni Německo n~m zbyly ani ne tak dny, sp1se jt:-n hoc3iny, l{teré jsme v ěnovali zbývajícím nókupt.í ve Frankfurtu /poznór.lkfl - ne všichni, ne bot rr.no zí borci utratil) přiděl pen0z u~ v Anglii, a nyni rept3li, že ll. u ~ nc r:-;aji sni nn limonádu, že je zb;ytečn{ chodit po D; s t 0, k d)~ cobou p ~ kn C le~et ve stanu a s pót /nb~ u ~ c tf ili z o jí d lo~ piti//. Pak už následovala jen odpolední jí?da a po s l eť Pí, >JK se nkézalo pozd{ ji zcela marné, pokusy ukr"jt clov(2 n 6 zho~.í pře d celník' 1 Celní kontrola byl A důkl :3 dnz.: / n e v ňnk tak t<plnt':, np.bo* JSme jenor.~ lichl a odhnl) l a r.noi 0 zéi jrr:v, které by nh:do u daných osob nečekal, n vyncs J a st ~ t u na clu n pokutách okolo ll.rco Yč s / jak hbitč vypo č etli Idljitelé proclen.}ch k, Jlkuloče k :, ru1jitelé n C'pr oclens ch se r ad č ji neprozrozovali/. ~ dobře informov ~~ ch la uhl'. se však dovídáme, že se patrn[ všichni "ponti ž2ní" nepi izrwli a vylétla cifra 32 tisíc korun. Kc1o ví'. Ct olo 2. hod) ny ranní /neděl c 3.lC./ jsn!e ~ np.1 rkc.) \' ~3- ' li u n0élrbží Prahn - r.t-řed bohatší o pc znntky, chuc":ší o ~P níze vy~ran( z~ c1o n pokuty, s jistou radostí, rc u f 'buc> mc sec1čt jen 4 hodin;t ve vlnku a pak př i j c del.tlc tloml.. A je ~ t~ jedna p6znémka. dylo po7orováno, že Skotov( nej r~ou tak šetrní jak se o nich vyklédó., ne bot mají.si :le tiště, tu { í~ takť sem tam něco vyhodí. Honzn.

13 Mistrovství ~SSR n1.3 celkem dost dlouhé tr 1ti ~ ~- 12. " Sezona orient n čníl~ běžce je v posledních des etiletích newyslit.elné. bez tři jejích vrcholů a zlotých hřebů. t-.ejvyšši~ z nich e ~plně zlatýw je zcela bez konkurence přebor Tesly /li~i jej můj kolega na jin~m místě/. C druhc..m, o Derby Tesla - S~avie, se netřeba šířit. Sl á vist~ po nesč etnsch por2žkpch fyzických nevydrželi l etos nni psychicky. A~y ch tedy vůbec nr co napsal, zmíním se podrobn ~ ji o marat onu moderně zvaném mistrovství ČSSR na dlouh6 t rati. Letos po ř a d atel é př ipravili skutečnou l ahudku. -::iozpis z ~ vodu ~ě l 17 odst a cc, jeden z nejkrat ň ích oznamoval : D 0 1 ~-:a 2S,8 km, převýšení 1,07C m. 1"no zí si toho nev3i rr.l i a tak s tartovní listina č ítala 80 joen. časem vš ak n 0kteř í vytušili lest, svf ud ě lala i nekompromisnost poř ada tel e a po č et borců se scvrkl o čtvrtinu. Př ístup nf'!kterých z.6vodníků /například všech č t :~ ř tes- 18kC/ byl velmi zodpov ě dný. Věnovali dostatek čas u pi ípr av?!. Př ij eli už. v p~tek. Prošli prezentací. zjistili, že př e vsšená. vzrostlo na m, že je čeká 34 kontrol, ob č e rstvení na S., 16. a 24. kilometru, že obdrží b C:,hem zóvodu 4 mapy a 2 průkazy, hlavně však, že 1. občerstvova č ku zz~vř ou ve 14.30, druhou v l 6.0C, třetí o půl šesté a cíl v šest. tn pokyn ředitel e z~voau posilnili v hospod ň t ňlo j í dlem 3 pivem /Tesla/ neho vinem /j)ní/. Zcela jjnak postupoval jistý Lenhart. Ffijel v sobotu ráno, krátce po skončeni prezentace. Využil do konale možno stj opoždi::né:ho startu. V dob ~, kdy vyb ěhl na tr:,t, bylo na j eho kontě už 6 minut. hsi to cht ě l dohnat o t ak trochu pospíchal. Nic zl bho ne tuše nakonec o slabých l C minut vyhrésl. Csobn~ jsem se tohoto z{vodu zťčastnil jako aktivní pozorov~tel, ahych mohl podat zprávu do Ročenky. /'l'o jsem ovšem zjistil až v cíli./ Objasním ted 1 že iden ěk vlastně! vyhrťlt r:msel. Vypochodoval jsem na tr;::}t v lt,.2c za ntdherného podzir:;ního počasí. Teplota vzduchu 24 C. Teplota vod~: - hl&šení neť o šlo. Je~t ě pře d tímto okamžikem jsem byl svěd kel. ~robnť epizody. Evžen Cigoš /jeden z favo~t G - pozn.autora/ využívaje bicyklu po ř 8oatelú dopravil hl. rozho d či~u Cndruškovi stvr zenku o l ( krřské prohlídce 7 minut po svóm startovnír.! čase. Odstartovav netušil, jestli mu b.jží č as od C 4 ~ jak původně m ěl, či od jak s kutečně od s tartovnl, č i od C5C, jak o ůl odstartovat podle Cndrušky. To r.:u urči tl: n f'l jistot ě nepfidalo. A což tepr e kdyby věděl, ~e hl. rozhodčí Ondruška zapsal do svého noi esu: 11Ten Cigoš jeden! J'~ euposlechl ptíknzu hlavního rozhodčího!!" Na prvních p ~ ti kontrolách jsem nepotkal ani Ž i vf čka /II. V'T'/. Cesta na kontrolu p~tou jsem VŠ;::}k zahlédl kontrolu t f icátou. 7arazila mne svou neposkvrněností /z ~ vod ji[ běžel př es ) hodiny/. Na 6. kontrole nne dob ěhl Ing. Hoříne l~ o osmnt:.ct tlinut. Konstatoval jsem: Vyslali jsme do Skotslw to pravc. Způsob j akýr.1 odbl:hl nn 7. kontrolu r.me jako po zorovatele f é:ls cinoval. Jako závodníka mne nechal chladným. Po dvou minut i. ch mne tento borec pře c bíhal znovu n pak ješt0 nnwlikrét. V protismčru jsme se míjeli jen jec!nou. J arda mířil na osmou, jó broálil ba?.inu ~~ devóté. U ni jsr::e se vid ěli n.:jpo.sl ed. li: u sel ur opravdu pospíchat, aby byl v konečn ér.i po l' ad~ c1ruh.v.

14 Stručně o borcích!esly. ťejlepšího z nich - Juru 13. Kowínka - jsem cestou hohu~el nepotkal. Volil totiž trasy vedoucí k hezk~~u ll. místu. Mladýho j s em kfižoval když mířil na devatenáctku, zatímco mne čekala patn~ctka. Pochvaloval si občerstvení, které práv' absolvoval ~ stěžovol si na křeče v noh&ch. Na zr.!íněné občerstvov :.1čcc r:m e dobčhl o půl hodiny další z našich - Vous. I ~ to v ~'hk óo jer::, že občerstve>ní nevěnoval pntřičnou pozornost. Jn~c ji;.'l~k si vysv~tlit, že do ~ílp dob~hl p~t minut po on ~ přesto, že jsen i nrd~le hěž e l tenpe~ pozorovatele. To jsen o ~ e ~ ner.usel, ne bot ponalu už nebylo co pozorovat. DGhec závod u js6~ neustále drobn ~ měnil sv6j cíl : l. zvítězí t a stnt :.,e f-::istrem. Krótce před l. kontrolou pi' išla opravn: 2. stihnout vyhlášená výsledků. V pt4j i se zd{lo snadné!: 3. doběhnout v lip.i tu /5 hodin/. TeprvC' dal-; ší cil byl reálný: 4. stihnout poslední vlak na 3rno. Tento cíl jserr tnké zvlódl - naprosto zbytečn ě - dor;;c. jsi.. e jeli aute:a. ča s 311 minut a 51 sekund. j~ ~o osobní rekordem a zřejmě vydrží až do 14. května 1977, kdy to u 8ratislnvy vypukne nanovo. rro při zni vce Tesl;y zb~ vá dodat, že Vous i ~;:l adej obst~li č e stně a vešli se do lim.i tu s nmohavteřinovo u rezervou. Po?orovatel Proch:..zka

15 14. Upotornuji předem, že jsen nebyl, nejsem n nsi r;ikdy nehucu favoritem v tomto druhu orj ent6kt\. Přesto jse" bo jovnl. Bojoval jserr. s lir.:i tem, kilometry i s někte ýr i soupeři. Přejene Vóm dobré r (lno. Je ~eboto 9. řijna 197G. Sv ť tek m{ svatý Diviš a slunce vstávó ráno a zapadá ve č c1, bohu~cl. Diviš m6 asi rád hezké počasí, nebot je nádhc--rni::, za to nle asi?anev~el n~ wj]ence, prot ože ji~ v noc1 ~ísto sl~fíků tloukl~r samopaly.!'y, tvrdí chlapi, kteří po cvou l~ pivech spime jako pařez~, jsme si věak o tocto no(nírn!mncertu ne chali jen vypróvet. Kolem nós právf: p rofrčel clalš:i autobus, ale op(h t o n ení ten, který nás měl ji;;. pře d půl hocjnou odvézt ke startu dnešní, tak dlouho očekáv8n(, akce. Asi rn~ pořadatel zlou pfedtuchu a rád by se nás zbavil. AutcYbus nakonec při jel a tak jsme u snídaně nad hror,,adarni sýr( a salt.mu mohl i zjj sti t, 7.e orientační J rno má tohoto r&na o~ravdu smolu, nehet jsme s pohavením hleděli no ~tvcfici l cnhart, Cigoš, Telecký a Argo, která se snažila Z <' velení rn s. Lenhartové prov6st upravení se pro z{včrečny fini[, késtm tovní čáře. 2 doslechu víme, že jejich výkon neb,yl pořad8teli řédn č ~ oc en~n, proto alespon naše díky za ptedvedgnou hodnotnou ranní rezcvi čku. ~ c l i nó~ zbývá do s tartu vclrri mť\lo času S1 proto smutni opouštíme bohatts prostřené r-;tol y. Rfno j~ překrósné, pl~é rozpu ~t~né čokol ~dy, p{dícfch Cjpoě~ na kole a lajících postarších pořadatelek. ~e nádherně, vzduch voní, louky rostou a mne dali jen jednu jedinol.' mapu s n ěk o1 ika mólo kontrolami o pouhýmj d -seti, ano sl:y šeli jste dobře, jen deseti kilometry. Lahůdka, m:;lil' kost. První dvň kontroly vycházkovým t empem, jako n a něja ké~ pou~~ku. Ha, to nás chtěji pořadatel ~ snad jen postraěit. Týden před ztvodem zapršet a museli by n.5s přes tuhle bažinu přev fže t na lodičkéch. No budiž, u7 jsem zase v normélním lese a před sebou postup asi kilometr po cest~. Zkus i~e to trochu prošlt pnout, přece jen jsme na zóvodech. Hrome, kdepak t ohle ztratili~~ Takovť. krósnii zrůdič:k o p t:: knč bnrevně vyvedená, na uších sluchótkn a nahoře to rr..(. nnténku. Snad ještě nevypadám tak ěpatně, aby se mě pokoušel ulovit nú jaký t en ústav. Naštěstí to po chvilce odbočuje a podle sluchótek usuzuji na druh zc:íbavy zvané "hon na lišku 11 Konec konců, ka~dý m6me něco. Asi jsem tento '.~sek př epálil, protože čtvrtou kontrol u lovím n~ na třetí pokus. Fótý kilometr a máme tady i první stoupóníčko. Slunce znčíná vykonávat své a po tom štěrku se tak špatnc be;ží. :t : ěkolik dalších kontrol m~ normální pn' b C:h a jen mi sttle vrtá hlavou, kdr. cht('jí nasbírat ten slíbený kij ot:etr přev:í ŠEmí. Pohled na r ybník svádí spíš ke koupc:.ní u j:. C:o s e be nalfv,f.~ c1f.~lf.i ke1 imek limonády.! : a jídlo není chut - snídanč' byla přece jen v ětš i ne? zdrévo n taky př íliš pozc:ě. Cdbíhém jako utržený vagón a zakousév{q:- s e s chutí do prvniho velkého stoupání. Na konci asi stomctro\ ého př e vý šení kró č.ím v zadumání a přemýšlím o tom, co všechno jsem si na t6 občerstvovačce l:'.ohl dót. Se zá~mem hledí:-~ n a postavu, která mi kři ž uj e cestu. C berličce, hnáty kř ivé, postavou

16 15. shrbený stafec, tvář umirnjícího na poušti, v očích smrt. rraf.ťici, to sů chl~nci ako 161 i ja. Dnes jen doufán, že mč nikdo nevidčl v tom samém ~istě o dvě hodiny pozd~~i. Další stovka převýšení mi Z:)Sazuje krutý ~der obzvlóštt', ~d;yž se snažím dohnat cva, co lezou přede mnou nahoru. O to s vi2tší chuti r.e pouštú1 z kopce dolů a noh;y tak krásnu s amy bě~í o běží a tenhle krmelec tady nemá vobec co dělnt a tam ta louka 'už v~bec nic. ~Jo co se dá dělat, dal 3ích čtyřicet nctrů převýšení navíc. Ale co to vid :írn, zcp 9 ', 7~ duševní síly na čtrn c:s ctéij kilomeiru už dochtzí i jinýr. Nezdá se však, že by jeden z nich bloudil v těchto skalúch tak počctn& zék zastoupe:n;ýc;h. Z jeho bloúzni vjch výkřiků začínám chápat, že rju schózí nfjak8 jahťldka, n pardon, nějaká kontrola. Foužívúr.. \"Šcch n.ož ~ ch DpGsobů sugesce a uklidňuji toho ne~hastníl::~1. D{;várr. se do hledání osudného okcnka, padesóté zlevn, čtrn~ct ~ zpravn a podje všech zákonů matemf.ltjky j<"' to číslo devt;t. ro pozdr,1v hodiny, ty jeden nenasyto, tak ses cpal n '~ občerstvo V3čce, 7c sis ji zapomněl nnra?.it. V tomhle ti ncpooů~u a tak;, mé5m pfec sebe>u opět jeden p~knej hang a tal: tcda uhoj. Sedvnť. ctej kilom<::.tr - nar{žím nč3 borce, který mj pozdfji mé. dl.ljt společnost a kterému z očí kouká, že uf toho tak;/ začínt. mít dost,... ale zatím se ješt~ rozch~zímf. Jc:í t1bíh.?.m na asfaltku, ne bot rrmě n&co začíná našept.svat, že.mne všechny moje lósky opouštňjí. A 1 al<"y že jo. Dev,!)ten~ cte,i ki 1 o metr, lehké stoupání ke kontrole, druhá občerstvovačk3 na dohled a mně začínť pocukávat pravé st~hno. To jsme teda začali brzo. Do rann~ pře krásn( nálady se začíná somrovat čero~j mráček. Kolel"!i se ~~ti Pile~ z~ ním Jura. Sakra! proč tak spěchal, mohl mi ~1ct Rspon ncco pro obveselen1. r~a občerstvovačce je tolik lidi a tak hloupě koukaj a mně u~ se n~chce. Ještě jednu p&zu pro diváky, ~směv do televize~ u~ zase kopec. Volem frčí Cába a v letu stnčí poznar:1enat n~co jako jestli ještě můžu, tak al jdu s nim. Jo hochu, v t(to chvíli začínám cítit, že d~chod už se kvapem blíěí a tbk si jen pěkně poklusávám dál svým tempem pivovorského koně. ČJ ove:k by nevěřil, jaký problémy n ~kdy dělá př ckroči t klťtdu. A hele ~án. ~~~ne, ~áne, jak tak koukám do r.wpy, tak bys tad;y nnj neměl hst. To je ale tvoje věc. r.ým hlavním t eoretickým programem je uštvat Hořínka. Dlouho nc:vydrže1, zmizel v nedohlednu. CoDak, copak, mu.j kezua přítel, tak jsem t ě nč:kde v t8ch kře~ í ch stačil ješt ě o jet. l'ju což, zdá se, že házíš kotvu, aspo~ nám bude veseleji. Člověku není dobře samotnéi:.u. Opět jedna fit;,urka z protisměru pro zasmimí. Pokouším se Vouse nabudit, že má Žóna na lopatě. Asi se mu to po\cdlo, v cíli byl dřív. Dvacátý třc1 i kilometr. Před námi pouhých sedmdes6t mctrl: pf evýšení a j( marně studuji nějakou obíha č ku. t~új p:řítel se pr 0 jevu je jako Vf"lmj mlčenlivý ' tvor, nebaví se.::in i o počas í, jr~k bývt, v našich kr-izích zvykem. Pokoušín GC n a n8j ud0.lat fintu, nebot tato m:ťsta díky svému kufru v znčátku už zn~m. Než však tu zatracenou jesky~ku v hromad~ kamení najdu, tak je tam taky a nezbývá mi n Ž dělat medvěda a pokř ikovat na nt j z~vni tř. Asi mu bylo smutno, našel si nový ho kť.coše a tak jedeme ve třech. Je zajímav$, že v ncjt8žších. chvílích člověka všichni opustí. ; ezbývá nic jiného, než se přes oraniště prokousat s8m. Ti dva se ztratili jako ptra. Dvac6iej sedmej kilometr, kontrolas vršku není vid~t, navédí mi: nr~ ni uspěchanej Rapik a taky se znovu dotahuje kema přítel. S celýho kopce se <:>bštastnujcme ř ečima o obč:e=.rstvovačce

17 i a přes louku pélíme jr:~ko kdyby hyl už cíl. Chudók, m21e:.m s e mu poverlo utopit se v potoce. Jsme však štastně nn občcrstvo VélČ Qe a tentokrát mi nemůže pokazit chut nn: netbktní obecenstvo, ani křece v nohách. Plně souhlnsíru s racamu ve stylu: ".Kluci, klidně si d jte, jedni tacy stáli čtvrt hod in~." a v kl~du přebír6m zapln čný stůl. lw:új přítel jz už asi natolik gror;/, ž.e bere lžíci a začíné. vesele konzumovat pudinky.?')udíž mu přóno, j{ zatím likviduji jablkový kompot n z.po vzdólí pozoruji mapu, V.terou mi u7 vnutili. Se slzami v oč ích opo u štímf to t ě dré ~ísto. ť bože, považ, že si sa~i nclozumírnc, že nevíme co chceme a že se nesmírně vzdalujeme oe ioho, po čem toužíme. Před nátli se t;yčí dalších sto c<ty.ř icet ~'ot rl: pře vt'št::ni jnk Himaláje, jen ten sníh na vrchoj. cích cbj:l)í, c..l e př i troše dobré vůle by se snad i tam něco znhlédlo, jen kdyby to slunko tolik neprélžilo. Jak velbloudí karavnna s e ploužíme do zo ufalého kopce. Ještě padesát, dvl:lcet, deset, jošt?.: tenhle pořízek e budu na vrcholku. Ou, proboh, co se to děj e. ~en~ hu ani dopředu Ani cozadu. ljejde to do boku, nenohu ani sednout. Třísln jsou našponována jako ocelové struny. Ne a ne povolit. Vducbu se začíná: _ loučit se Žl vetem n tak si aspoň osladíra odchod tnn nahoru, ~doví co tao svatej Petr podóvá a tad~ jsou aspo~ borůvky. Vahoře mě ještě nechtějí a tak mf smrt pouští ze sv~ch ~p~r0. Jsem na dvac~ téffi d. vátém kilometru a už jsem se d~ vno smíi;il s tím, že Vf' výsledkové listin ě hude v zé, vl'ru za všemi ost8tní~i patnáct kope~ hnoje a~otom teprve já. Ale co, bojovat se musí. Fa kontrole se mi aspcn na chvili vrací ťs rn5v na tvát, to kdy ž vidír.1 svého přítele kroužit kolem kontroj.;y, jnko včelu 1-:ul em kytky. Zřejmě poznal moje potíže a od ko:r:troly se mi sr.orí ut8ct. No co, běž si, však se ješt~ potkát'1e. Třic8tý tř etí kilometr. ljn poli nějakó zvířat d. V d <1:-mém okam ~iku nejsem sto rozeznat zdé.l jee o l amy, kon ě nebo sl cn;y arad~ji se ztrácím op čt v l ~se, aby mň to nesežralo. J~ 1 to vňděl, j ~' to tušil. Na tť>i cfté C.ruhé kontrole jsem opět dřív nc2. kellié.l rtitcl. Přihrnul se ze znd~ a ztc jmě rozhodnut z achr~~ it nspo~ holý život, \'ěši se mi na paty. osvětlení v l ese z 'l Čínt. připo li1ínnt pozdní ocpoledni trenj nk. Je to vůbec možne:!, vždyt jsem vybíhal před polernem. Zda-li už vyslali záchranné ~ety. Slunce se skl tnčlo k ztpadu a svatojf.~ští broučci vstávali. rříjcnms peci t, že j sem už bl í~ko závěru, mi nerr:ůž o z k,~ z i t ani to, že vy~íhó~ z hustníku o 18C jinde, než bych cht5l. Je tu totiž zť..v0rečný finiš. Kdy? ~sme byli celou cestu suší, tnk si ješt č skočíme do bláta a místo krtsné děvy nás políbí kopřivy a je zde to, kv~li čemu jsem se skoro 300 minut honil po l 0se. To krásné a nezapomenutelné s l~vko C f L. 1(.. Mladej

18 Trenovali tsme dobře? ~ Přečteme-li si výsledky naši'eh závodníků z uplynulé sezony není žádného důvodu k nespokojenosti. Výkonnostní cíle byly splněny, dorost vyhrál ligu, řada našich borců se ozdobila hrdými tituly mistrů a přeborníků ČSSR, ~SR, kraje - významných t-spěchc jsme dosáhli i v zahraničí. To svědčí o tom že i treninkový proces byl na dobré úrovni. Zvlnště cenný je podle mého názoru, uvědomělý přístup dospělých i dorostu k treninku. Na základě treninkových plánů trenovala většina oddílu a obecně se dá říci, že čím více kdo dodržoval stanovené treninkové pl& ny, tím dosáhl i lepších výsledků, i když i zde vyjímky potvrzují pravidlo. I v našem sportu pjat!, že ste~trenink newusí ~st_~s~~... ~±_ed~ a že i ~ttjdé vfu~~ošulz~~.;.safiiio~~u;:..t~ruznml ces'faml.. Bude-ll e y na pr. 0ura Koml. nek trenovat stejně jako Zdeněk Lenhart, zcela určitů nebudou oba stejně dobří, ba dokonce za určitých předpokladu může ~Jiřího dojít ke zhoršení či stagnaci. Individualizaee treninku podle výchozí základny toho kterého závodníka i jeho funkčních předpokladů jsou nezbytné pro správné zaměření treninku. Pouhý počet naběhaných kilometrů však nemusí být :ozhodujícím ukazatelem, rozhoduj:ící je, jaké změny v organiemu trenink vyvolá. Abych byl konkrétní, naběhali ze uplynulou sezonu: Aia km Pišta km /do září/ Zdeněk km Zbyněk km Jura lan ~ebík km Radek km Podle vykázaných kilometrů neběhali menší počet Petr Koper /1.141 km/, Jirka Hlaváč /1.200 km/ atd. Ostatní závodníci mužského rodu pak mají km /samozfejmě bez žactva/. ~sl. reprezentant Kačmarčík n aběhal necelých šest tisíc km a má z národního družstva nejvíce, ostatni reprezent~nti ČSSR přes 5.0C0 km. A abychom je pr ovnali i s dívkami - AdA Kucha~ová naběhala km, N.ar cela a Eva něco přes 900 km /každ~ zvlášť/. Aniž bychom si brali k ruce výsledky loňských zúvodů, vidíme na první pohled určitý nesoulad mezi naběhanými kilometry a umístěním na výsledkových listinách nejvýznamějších zóvodů, kde n~m na dobrém umístění předevšínt záleží. Tuto nesrovnalost si lehce zdůvodníme, vezmeme-li na pomoc teorii, kteró říká, 7~ sportovní výkon utvářejí pře devším následujíci činitelé; 1/ dispozice závodníka /morfologické, funkční, psychické/ 2/ eociální prostředí - Vt kterém závodník žije a pracuje 3/ sportovní trenink - který tvoří a/ příprava tělesná b/ příprava technická c/ příprava taktická d/ příprava psychologická

19 ~ A uvážíme-li, že každá ze složek sportovního treninku se 18. ješt ~ d&le člení, vidíme, že nab ěhan é kilometry jsou vlastn ě jen č á stí těl esné přípravy, případn ě i částí přípravy technické. Vzhledem k tomu, že dispozice závodníka i sociální pro- středí jsou nám objektivně dány, můžeme tedy výkonnost znvocníka zde \i oddíle ovlivnjt srr~vně pro_yáděn.ý!llsportovuim-1~=ninke:id, a t-o ve všech jeho s ozkách. Rozeberme si te"dy některé složky treninkového procesu a ř ekněme si v čem jsme chybovali. Tělesná příerava - patří sem především všestram'é prlprava včetně doplnkovych sportů, trenink běhu a s peciální posilování. Je nutné říc i, že tělesná pří~rava se r ok od r o ku více zu7uje na přípravu b ě žeckou. Doplnkové sporty j akož i posilovóní provádíme před e vším v zimě v tělocvičně, což je chyba. Zejména ~silování je nezbytné celor9čn ě a mělo by být součástí většiny trehinků. To co naposjlujeme v t ě locvičně z nás velmi rychle v~prchá, jestliže dále nepokračujeme. Pokud se týká doplnkových sportů, je třeba říci, že jsou nejenom určitým zpestřením treninku, že znamenají i určité psychické uvolnění, ale že jsou i důležitou součástí objemového treninku v přípravném období /zejména lyže, kola, plavání/. V přechodném období jsou pak prost~edkem údržby i dobré pohody. Trenink běhu - jakož. to nejdůležitější složka tělesné přípravy -byl prováděn no r~zné úrovni, v různém objemu i intenzit ě. Velké mezery vidím v obecné vytrvalosti, kterou získáme právě objemovým treninkem, tedy značným počtem nabčhaných kilome trů mírnčjší rychlostí v I. části přípravného období. Při závodech v ~-~ad.arsku mě vcelku nepříjemn8 překvapilo oznámení Petra ~. eše, který při doběhu IV. etapy měřil cílové doběhy do kopce, že jsem měl jeden z nejlepších cílových doběhů. Jak je to možné! Jsou snad ti, co bčželi pomaleji skutečně tak pomalí, mají menší rychlost než téměř čtyřicátníkí Určitě ne - problém je právě v chybějící obecné vytrvplosti. Stejnou příčinu mají i chyby v orientaci v závěrečných kilometrech mnohých závedů, kdy únava je rovnčž způsohena především slabou obecnou vytrvalostí. Obecná vytrvalost je navíc základem stabilní v~konnosti v celé sezoně. Dcmnívám se,-ze-tada našich bore~ chybovala v určitém přehánění rychlosti v přípravném období /běhali stále stejně rychlostí "co to dá"/. To musí nutně způsobit ~navu a pocity necputi k delšímu treninku /což poznali např. v dubnu Ata s Pi~tou, kteří sice trenovali nejpoctivěji, ale objemy rychlostí vyšší, než na doporučených ~ max. tepové frekvence/. Technická ~ři~rava - 7ahrnuje především běžeckou techniku zejména pa b h v-terénu a orientační techniku. Vyslím, že oběma složkám jsme se věnovali v poc.statě \~měrně, i když možnosti byly ne všemi stejně využívány. Jako jeden z mála oddílů se věnujeme základní běžecké technice na dráze, což musí zejména u mladších závodníků přinášet své ovoce. Nedostatkem je, že při treninku v terénu se většina vyhýbá běhu po cestách. Běh nečistým, zarostlým lesem Je všeobecnou slabinou českoslovens~í ch orientačních běžcu. Orientačn í technice jsme se věnovali poměrně hodn ě, zejména na

20 soustředěních a při treninku v brněnském okolí. Stále 19 však nejsou plně zautomatizovány některé návyky orientační abecedy /běh podle azimutu ve spojení s kroková~ ním, pamět atd./. r.1álc se v?;nujeme čtení ~' rozboru tratí, což by m?;lo být celoroční náplni kazdeho závodníka. Tvorba nových map~e vysoce kvalitním mapovým treninkeru. Taktika - složka, která významnou měrou ovlivňuje sportovni výkon. Trenuje se dosti obtížně, nebo{ se ~de jedná o přizpusobení našich znalostí a schopností konkrétní situaci v závodě. A vzhledem k tomu, že i kgždý závočl je jedinečný a neopakovatelný, bude i zvolená taktika pokaždé jiná a to i během jednoho závodu. I když se při treninku, COB a soustředěních nacvičují rt1zné zpusoby postupu, dohledávání kontrol a pod., přece jenom praxe ukazuje, že ne v~dy dokážeme při závodě vhódně uplatnit v pravém okamžiku to, cq umíme. Troufám si dokonce říci, že 2okud naši trenovaní závodníci v některých závodech ~usn~jí, ze Je_~kpr~~~vší~ cfiyo-ami v taktice. Pro ilustracl snad nekoll prlkiaau: Příklad č. l Jsme pred startem 2. etapy závodu Hungaria. Většina dosud neodstartovf~vších závodníku je pobavena skutečností, že část závodu se bě?,í nepokrytým terénem s množstvím kupek a kupiček, část pak v naprosté rovině. Varuji je před přílišným optimismem a nabízím samolepící měřítka na busolu. ''Nevím k čemu by mně to mohlo být dobré 11 říká Jiří, aby záhy zmizel na 2 hodiny v lese. Podobně i ~ebík dosáhl času, který se od zmíněného jen málo lišil. Rozhodně nemůžeme říci, že by oba byli špatní závodníci, že by neum li vzít azimut a pod. Vtip je'v tom, že jim při závodě nedošlo, že kontrola, která je vzdálená od posledního záchytného bodu 350 m v pom~rně zarostlém rovinatém ter~nu se prostě jilak~ž azimutem jít nedá. J:!ebo si nekdo opravdu mys r, ze v. talrověm terénu pobězím bez azimutu přesněji než azimutem? Příklad č. 2 Při z~vodě I. národní. ligy v Prostějově pohořela řada i dobrých závodníků v závěrečné části trati, kde byly kontroly umístěny v terénu hůře prostupném a asi 200 až 3CO m za sebou. ťspěch při závodě byl opět zále~itostí taktickou. Zatím co první část závodu bylo možno na přesné mapě a v prostupném terénu běžet "co to dá", v druhé části bylo nutno doslova zabrzdit a jít naprosto opatrně při využívání všech základů orientační abecedy. Příklad č. 3 :t>ř'rzávodě I. národní ligy, který pořádaly Otrokovice ve Chřibech, značná část našich závodníků vyhořela na jediné kontrole, kterou. bylo nutno jít azimutem. Z těchto příkladů - a našla by se jich celá řada vč e tně kufru Dobry Janotové na mistrovství světa - je patrné, že ne vždy si uvědomíme při závodě, co je v daném případě třeba udělat. Je sice pravda, že v našich podmínkách na většině tratí azimut příliš neuplatníme, ale je škoda, když právě jediná kontrola z několika závodu, na kterou bylo nutné jít azimutem, rozhodne na-

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ GÖRAN KROPP A JEHO SWEDEN EVEREST SOLO SNOWBOARD DISCIPLÍNA S FENOME- NÁLNÍM NÁSTUPEM NAMIBIE RADY PŘED CESTOU Jaký byl průběh tvého posledního závodu? Sikkimský rododendronový ultrama raton jsem nejen

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ KIENEOVA HOUPAČKA V ČECHÁCH PORTRÉTY OSOBNOSTÍ EXSTRÉMNÍHO OUTDOORU SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ NA LEDU STRANA 2 STRANY 4 a 5 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník III. Číslo 2 / 99 Cena

Více

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7

TIMES M A J Á L E S. Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6. Dámy pod košem. čtěte na straně 3. strana 7 TIMES číslo 5 10 Kč červen 2000 Retroskop: Hoj, byla noc! strana 6 strana 7 Dámy pod košem M A J Á L E S 2 0 0 0 čtěte na straně 3 TIMES 1 Studie I. P. Pavlova v pedagogické praxi Tak už i po těch zpytácích

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ČERVENEC - SRPEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

K autobusům mám hodně blízký vztah. doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován. doprava. nové projekty BusLine podpořil kulturní projekt,

K autobusům mám hodně blízký vztah. doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován. doprava. nové projekty BusLine podpořil kulturní projekt, Číslo 7 prosinec 2014 ročník 4 časopis SPOLEČNOSTI BUSLINE A.S. K autobusům mám hodně blízký vztah říká exkluzivně pro BusLetter Jan Čenský Str. 15 Str. 7 doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty ty texty texty

Více

TIBETSKÝ TERIÉR. Svìtová výstava PaøíŹ Tibet Dog Europe Výroèí. Pro mlsné jazýèky páníèkù i pejskù. Rozhovor

TIBETSKÝ TERIÉR. Svìtová výstava PaøíŹ Tibet Dog Europe Výroèí. Pro mlsné jazýèky páníèkù i pejskù. Rozhovor TIBETSKÝ TERIÉR Obèasník pro pøíznivce tibetských teriérù AKTUÁLNÌ: Svìtová výstava PaøíŹ Tibet Dog Europe Výroèí 8/2011 Pro mlsné jazýèky páníèkù i pejskù Rozhovor FOTOGRAFICKÝ SERIÁL Legs-Smon Tibetan

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 14 2.pololetí 2007 NĚCO O ZÁZRACÍCH Zkusili jste si někdy spočítat o kolika zázracích je psáno v Bibli? A o

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

P O S L E D N Í Ú T Ě K

P O S L E D N Í Ú T Ě K - 1 - P O S L E D N Í Ú T Ě K Zdeněk Huspek Obsah kapitola 1 Věžák na hladině 2 kapitola 2 Prémie 26 kapitola 3 Disciplinární komise 52 kapitola 4 Svobodná paní Ivana 73 kapitola 5 Samorost 101 kapitola

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

1 www.fotbal-trenink.cz

1 www.fotbal-trenink.cz 1 www.fotbal-trenink.cz Rozhovory... 3 Alexander Vencel a jeho francouzská mise... 3 Jak se fotbalově žije ve Francii...... 3 Systém výchovy fotbalové mládeže ve Francii... 4 O brankářích... 7 Volné......

Více

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL...

KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * KDYBYCH VĚDĚL, ŽE TU MAJ TAK MÁLO, TAK BYCH SEM ANI NEPÁCHNUL... * PŘÍŠTĚ PŮJDU RADĚJI NA NOVÝ PORG, TAM MAJ URČITĚ VÍC! 2 úvodník/tiráž kousek vpravo a dole stalo se/glosy hodně doprava je potřeba communiquer...

Více

ATENTÁT NA HEYDRICHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETISLAV LYCKA

ATENTÁT NA HEYDRICHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETISLAV LYCKA ostravské pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Praze Jan PCH.ÁLEK ATENTÁT NA HEYDRCHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETSLAV LYCKA Již 37 let uplyne letos od nejtemnějších dnů německé okupace ~ tzv.

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Bez jazyka jsme němí

Bez jazyka jsme němí Bez jazyka jsme němí Sborník prací z 2. ročníku literární soutěže středoškoláků ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Mateřský jazyk v dnešní Evropě ÚIV 2010 2 Úvod Sborník představuje nejlepší práce, které zaslali středoškolští

Více

texty texty texty texty texty texty texty text ty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty text

texty texty texty texty texty texty texty text ty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty text texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty

Více

Zisky a ztráty. této ideje; zdá se však, že pro vetšinu ovskéholidu bude mít ješte dlo'uho daleko vetší kounežkterákoli

Zisky a ztráty. této ideje; zdá se však, že pro vetšinu ovskéholidu bude mít ješte dlo'uho daleko vetší kounežkterákoli Zisky a ztráty 1. stran. lyžíchplatí jedna moudrost: když už clovek vidí, že musí padnout, nebránit se až do konce pádu, nýbrž it si pro nej dobrovolne vhodný okamžik. Nevím, i nekterý z vudcu koalice

Více

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm

Kdybych se stal starostou Frenštátu pod Radhoštěm Prázdniny den nultý Vyjdu ze školy a konečně se nadechnu prázdninového vzduchu. Večer si zajdem na večeři a pohár, ať je vysvědčení jakékoliv. Po vysvědčení půjdu na oběd. Jako vždycky asi bude segedínský

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané,

č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané, č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané, příjemné, teplé byť již kratší dny nás utvrzují v tom, že zde máme podzim. Těšíme se z každého teplého dne a hřejivých paprsků podzimního slunce. Přání

Více