<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2

3 výroční zpráva IMOS Brno, a.s / česká verze

4 Obsah Údaje o Společnosti, Orgány a Profil Společnosti... 3 Lidské Zdroje, Obrat a Organizační Struktura... 4 Rozvaha... 5 Výkaz Zisku a Ztráty... 7 Přehled o Peněžních Tocích... 9 Příloha k Účetní Závěrce Zpráva Auditora o Ověření Účetní Uzávěrky Zpráva Auditora o Ověření Výroční Zprávy

5 Údaje o Společnosti a Orgány Společnosti Název: IMOS Brno, a.s. Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, Brno Registrace: v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211 Den zápisu: IČ: DIČ: CZ Tel.: Fax: Typ právního subjektu: akciová společnost Statutární orgán: představenstvo akciové společnosti Základní jmění: 205,000,000 Kč Akcionář nad 20 % podílu: IMOS holding, a.s. Akcie: 204 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1, ,- Kč 2 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč PřeDSTAVeNSTVO akciové společnosti Ing. Oldřich Štercl Předseda představenstva a generální ředitel Ing. Jan Sniegon Místopředseda představenstva a ředitel závodu Ostrava Ing. Milan Karásek Člen představenstva a ředitel závodu Brno - PS Ing. Robert Suchánek Člen představenstva a ředitel závodu Brno VHS a DS DOZORČÍ rada Ing. Jiří Rulíšek Ing. Ivan Sigmund Ing. Radomír Vostal Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Profil Společnosti a Integrovaný Systém Řízení Jakosti A) Pozemní stavby - průmyslové haly - obchodní centra - stavby občanské vybavenosti B) Vodohospodářské stavby - kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, úpravy toků - kompletní sítě technické infrastruktury, terénní úpravy, rozsáhlé zemní práce C) Dopravní stavby - dálnice, rychlostní komunikace, silnice, mosty a inženýrské konstrukce D) Silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř 3

6 6 5 4, Lidské 1Zdroje, Obrat 0 Společnost klade důraz na pečlivost při výběru zaměstnanců. Zaměřujeme se na získávání špičkových pracovníků, které podporujeme v rozšiřování jejich odborných znalostí tak, abychom co nejlépe uspokojili požadavky investora. To dokazuje i stále se zvyšující počet autorizovaných inženýrů či techniků v současné době 46 zaměstnanců, kteří pracují v naší firmě. Níže uvedená tabulka uvádí průměrný roční počet zaměstnanců v posledních letech. Druhá tabulka představuje vývoj obratu společnosti za období předchozích osmi let. Přehled Průměrného Ročního Počtu Zaměstnanců Celkem ZAMěSTNANCů rok Obrat obrat 8 7, ,6753 6,9376 5,8105 4,2000 5,5030 6,0860 5, rok Organizační Struktura organizační složka Slovensko IMOS Brno, a.s. představenstvo Generální ředitel Závod Ostrava Právní služby (externě) Závod Brno - vodohospodářské a Závod Brno - pozemní stavby Obchodní úsek Ekonomicko-správní úsek dopravní stavby Technický úsek Brno Středisko správy majetku Středisko technické obsluhy výroby Divize silniční vývoj 4

7 Rozvaha Označeni a AKTIVA b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé účetní období Netto 4 AKTIVA CELKEM (A+B+C+D.I.) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1 až B.I.8.) B. I. 1 Zřizovací výdaje B. I. 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B. I. 3 Software B. I. 4 Ocenitelná práva B. I. 5 Goodwill B. I. 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B. II.9.) B. II. 1 Pozemky B. II. 2 Stavby B. II. 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věci B. II. 4 Pěstitelské celky trvalých porostů B. II. 5 Dospělé. zvířata a jejich skupiny B. II. 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. II. 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II. 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. II. 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III. 7.) B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba B. III. 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B. III. 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B. III. 4 Půjčky a úvěry- ovládaná nebo ovládající osoba B. III. 5 Jiný dlouhodobý finančnl majetek B. III. 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B. III. 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.) C. I. Inventory (součet C.I.1. až C.I. 6) C. I. 1 Materiál C. I. 2 Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3 Výrobky C. I. 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny C. I. 5 Zboží C. I. 6 Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1. až C. II. 8.) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů C. II. 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C. II. 3 Pohledávky - podstatný vliv C. II. 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a ůčastníky C. II. 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. II. 6 Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C. III.9.) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C. III. 3 Pohledávky - podstatný vliv C. III. 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení C. III. 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

8 Označeni a AKTIVA b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé účetní období Netto 4 C. III. 6 Stát - daňové pohledávky C. III. 8 Dohadné účty aktivní C. III. 9 Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (součet C. IV.1 až C. IV.4.) C. IV. 1 Peníze C. IV. 2 Účty v bankách C. IV. 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly C. IV. 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišeni (DI.1.+D.I.3.) D. I. 1 Náklady příštích období D. I. 2 Komplexní náklady příštích období D. I. 3 Příjmy příštích období Označení a PASIVA b Číslo řádku c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.) A. Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.) A. I. Základní kapitál (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) A. I. 1 Základní kapitál A. I. 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A. I. 3 Změny základního kapitálu (+/-) A. II. Kapitálové fondy (součet A.II.1 až A. II.6.) A. II. 1 Emisní ážio A. II. 2 Ostatní kapitálové fondy A. II. 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A. II. 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. II. 5 Rozdíly z přeměn společnosti A. II. 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti A. III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1+A.III.2.) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. III. 2 Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1+A.IV.2.) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 2 Neuhrazená ztráta minulých let A. IV. 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) B. I. Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. I. 2 Rezerva na důchody a podobné závazky B. I. 3 Rezerva na daň z příjmů B. I. 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (součet B.II.1 až B.II.10.) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů B. II. 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba B. II. 3 Závazky - podstatný vliv B. II. 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. II. 5 Dlouhodobé přijaté zálohy B. II. 6 Vydané dluhopisy B. II. 7 Dlouhodobé směnky k úhradě B. II. 8 Dohadné účty pasivní B. II. 9 Jiné závazky B. II. 10 Odložený daňový závazek

9 Označení a PASIVA b Číslo řádku c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 B. III. Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů B. III. 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba B. III. 3 Závazky - podstatný vliv B. III. 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastnikům sdružení B. III. 5 Závazky k zaměstnancům B. III. 6 Závazky ze sociálního za bezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7 Stát - daňové závazky a dotace B. III. 8 Krátkodobé přijaté zálohy B. III. 9 Vydané dluhopisy B. III. 10 Dohadné účty pasivní B. III. 11 Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1 až B.IV.3.) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2 Krátkodobé bankovní úvěry B. IV. 3 Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišeni (C.I.1.+C.I.2.) C. I. 1 Výdaje příštích období C. I. 2 Výnosy příštích období Výkaz Zisku a Ztráty Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v běžném účet. období 5 Skutečnost v minulém účet. období 6 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodnl marže (I.-A.) 03 0 II. Výkony (II.1. až II.3.) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba (B.1.+ B.2.) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (I.-A.+ II.-B.) C. Osobní náklady (součet C.1. až C.4.) C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánu společnosti a družstva 14 0 C. 3 Náklady na soclální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Soclálnl náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (II.1.+ III.2.) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (I.1.+ F.2.) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů přlštích období IV. Ostatní provozní výnosy

10 Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v běžném účet. období 5 Skutečnost v minulém účet. období 6 H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 * Provozní výsledek hospodaření ((+). až V.) VI Tržby z prodeje cenných papírú a podílů 31 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.) 33 0 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 34 0 podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 K. Náklady z finančního majetku 38 0 IX. Výnosy z přecenění cenných paplrú a derivátů 39 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finančni oblasti 41 0 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 0 P. Převod finančních nákladů 47 0 * Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1.+ Q.2.) Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření. 0.) XIII. Mimořádné výnosy 53 0 R. Mimořádné náklady 54 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1.+ S.2.) 55 0 S. 1 - splatná 56 0 S. 2 - odložená 57 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (XIII.-R.-S.) 58 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy R.)

11 Přehled o Peněžních Tocích Položka TEXT Skutečnost v účetním období běžném minulém P. Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1 Úprava o nepeněžní operace A. 1 1 Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv A. 1 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů-, do nákladů A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-) A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněnim, změnami pr. kap A. 2 Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišeni A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl A. 2 3 Změna stavu zásob (+/-) A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadající do PP a ekv. A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A. 4 Přijaté úroky (+) A. 5 Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-) A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin A. 7 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činností PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ C. 1 Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv C. 2 1 Zvýšeni PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF)(+) 0 C. 2 2 Vyplacení podílu na vlastnim kapitálu společníkům (-) 0 C. 2 3 Další vklady PP společníků a akcionářů 0 C. 2 4 Úhrada ztráty společníky (+) 0 C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů (-) C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-) C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období

12 PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY 1. 0becné Údaje Popis účetní jednotky Den zápisu do OR: ObchodnÍ jméno: IMOS Brno, a.s. Sídlo: Brno, Olomoucká 174, ldentifikační číslo:: KOS v Brně, oddíl B, vložka 2211 Hlavni předmět podnikání: Prováděni staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Legal form: akciová společnost Akcionáři s podílem více jak 20 %: IMOS holding, a.s., IČ Olomoucká 174, Brno základní kapitál tis. Kč Podíl na ZK 100% Podíl více jak 20 % podílu základního kapitálu v jiných společnostech IMOS lnvest I, spol. s r.o., IČ Olomoucká 174, Brno základní kapitál tis. Kč Podíl na ZK 100% IMOS Brno GmbH, HRB 5715 Heilig-Kreuz-Str. 2a, Ansbach Deutschland základní kapitál 100 tis. EUR Podíl na ZK 100% IMOS stavby, a.s. Olomoucká 174, Brno základní kapitál tis. Kč Podíl na ZK 100% Společnost IMOS Brno, a.s. má od r zřízenu organizační složku se sídlem na Slovensku: IMOS Brno, a.s. organizačná zložka Májová 1319, Čadca, SK IČ: , DIČ: SK STATUTÁRNI orgány společnosti: Předseda představenstva: Ing. Oldřich Štercl Hájek 882/4, Klobouky u Brna Místopředseda představenstva: Ing. Jan Sniegon Lyžbická 1191, Třinec Členové představenstva: Ing. Milan Karásek Ing. Robert Suchánek Ostružinová 498/3, Brno Tvaroženská 109, Jiříkovice Dozorčí rada - Předseda: - Členové: Ing. Jiří Rulíšek Ing. Ivan Sigmund Ing. Radomír Vostal Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 656 z toho řídící: 14 Velká Morava 45, Dolní Morava Pod Skalkou 10, Nový Jičín Kuršova 3, Brno Rekapitulace mzdových nákladů: (v tis. Kč) Zaměstnanci Řídící pracovníci Z toho Členové řídících orgánů Mzdové náklady Náklady na zdr. poj. a soc. zabezpečení Část vedoucích pracovníků jednotlivých úseků, divizí a středisek má k dispozici osobní auta, jejichž poskytnutí k soukromým účelům je posuzováno dle 6, zákona 586/92 Sb. v jeho dalším znění jako příjem zaměstnance. Členům statutárních nebo jiných dozorčích orgánů včetně bývalých nebyly poskytnuty společností žádné půjčky. 10

13 2. Informace o Použitých Účetních Metodách, Obecných Účetních Zásadách a Způsobu Oceňování 2.1. Způsob oceňováni zásob je v pořizovacích cenách. Vedlejší pořizovací náklady spojené s pořizením zboží jsou soustředěny na samostatných analytických účtech. Tyto náklady jsou měslčně rozpouštěny do nákladů v poměru k výši spotřebovaného materiálu. Způsob vedení skladové evidence je FIFO. Aktivovaný hmotný dlouhodobý majetek je oceněn v úrovni vlastních nákladů Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku je na základě aritmetického průměru cen ze znaleckých posudků vypracovaných zpravidla třemi různými metodami stanovení reprodukční ceny. V tomto účetním období nebyl pořízen takový majetek Ostatní vedlejší pořizovací náklady představují clo, přirážky, zprostředkovatelské poplatky, dopravné apod Daňově účinné opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny dle zákona v celkové výši tis. Kč a dále je k pohledávkám vytvořena nedaňová opravná položka ve výši tis. Kč. Podrobná evidence je uvedena v podrozvaze Účetní odpisy jsou prováděny rovnoměrnou metodou odpisování. Zahájení účetních odpisů je v měsíci následujícím po zařazení. Daňově se odepisují jednotlivé účetní skupiny následovně: 1. daňová skupina 3 roky 2. daňová skupina 5 let 3. daňové skupina 10 let 4. daňové skupina 20 let 5. daňová skupina 30 let 6. daňová skupina 50 let 2. a 3. odpisová skupina je odepisována zrychleným příp. rovnoměrným způsobem dle typu majetku 1., 4., 5. a 6. odpisová skupina je odepisována rovnoměrným způsobem. U vloženého majetku se pokračuje v původním způsobu odepisování Při přepočtu cizích měn je použit platný kurz ČNB pro den, kdy byla prováděna účetní operace. Při evidenci přijatých zahraničních faktur den, kdy byla faktura vystavena. Při úhradě den, kdy byla platba odepsána z účtu. 3. Doplňujíci Informace k Rozvaze a Výkazu Zisku a Ztráty 3.1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 3.1.a Dlouhodobý majetek - odepisovaný dle tříd k Účet 022 v tis. Kč Účet 082 v tis. Kč Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 7 stroje přístroje zařízení dopravní prostředky inventář Drobný dlouh. majetek do 40 tis. pořízený do r Celkem Software Účet 013 v tis. Kč Účet 073 v tis. Kč stav k stav k Drobný dlouh. majetek do 60 tis.pořízený do r Total b Dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu Celková výše leasingů ve splatnosti: 0 11

14 3.1.c Přírůstky a úbytky DM a NM dle účtů za HR 2013 (mimo DDM a DNM) v tis. Kč Účet Poč. stav Přírůstek Úbytek Kon. stav 013/10 021/10 022/10 031/10 032/ Celkem d Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Drobný majetek v operativní evidenci v pořizovacl hodnotě: tis. Kč 3.1.e Rozpis majetku zatržený zástavním právem Společnost nevlastní ke dni žádný majetek zatížený zástavním právem Pohledávky 3.2.a Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: do 30 dnů: do 90 dnů: po 90 dnech: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 3.2.b Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahu uvedené v rozvaze jsou tvořeny pozastávkami plateb z titulu smluvních ujednání a dále částkou poskytnutých úvěrů a půjček ve výši 50 mil. Kč. 3.2.c Suma pohledávek ve výši tis. Kč za účastníky sdružení je tvořena pohledávkami za účastníky sdružení, kterých jsme členem a to zejména z titulu rozdělení výsledku hospodaření. 3.2.d Společnost eviduje v účetnictví depozitní směnku za UNION bankou, tato směnka byla přihlášena do konkurzu. Na tuto směnku nebyla tvořena opravná položka. Přijaté a vydané bankovní záruky a směnky jsou evidovány v podrozvaze Vlastní kapitál 3.3.a Vlastní kapitál společnosti k tis. Kč 3.3.b 3.3.c Rozdělení zisku za minulé účetní období Vytvořený zisk za zdaň. období HR 2012 ve výši tis. Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Dále bylo valnou hromadou společnosti rozhodnuto o vyplacení dividendy z nerozděleného zisku minulých let v celkové výši tis. Kč. Základní kapitál Výše základního kapitálu tvoří 205 mil. Kč. Základnl kapitál je tvořen 204 kusy akcií o jmenovité nominální hodnotě ,- Kč a 2 kusy akcií o jmenovité nominální hodnotě ,- Kč Závazky z obchodního styku v tis. Kč 3.4.a Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: do 30 dnů: do 90 dnů: po 90 dnech: Z toho sporné závazky v jednání Ostatní závazky po splatnosti v celkové výši 380 tis. Kč byly ke dni zpracování účetní závěrky uhrazeny. Záporné hodnoty jsou ve vazbě na dobropisy evidované v agendě dodavatelských faktur tis. Kč -73 tis. Kč 453 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 12

15 3.4. Závazky z obchodního styku v tis. Kč 3.4.a Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: do 30 dnů: do 90 dnů: po 90 dnech: Z toho sporné závazky v jednání Ostatní závazky po splatnosti v celkové výši 380 tis. Kč byly ke dni zpracování účetní závěrky uhrazeny. Záporné hodnoty jsou ve vazbě na dobropisy evidované v agendě dodavatelských faktur tis. Kč -73 tis. Kč 453 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 3.4.b Z toho závazky k podnikům ve skupině: 0 Kč 3.4.c 3.4.d Závazky kryté formou zástavního práva společnost neeviduje. Závazky nevyúčtované v účetnictví ke dni společnost neeviduje. 3.4.e Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů uvedené v rozvaze jsou tvořeny pozastávkami plateb z titulu smluvních ujednání Závazky k zaměstnancům závazky z titulu mezd za měsíc březen ostatní závazky k zaměstnancům celkem tis. Kč 272 tis. Kč tis. Kč 3.5. Rezervy 3.5.a Rezerva na opravy hmotného dlouhodobého majetku nebyla vytvořena Výnosy společnosti rozdělené dle hlavních činností: činnost doprava laboratoře, výzkum, vývoj mechanizace opravářské dílny PS PSV silnice a mosty správa budov vedení firmy VHS Částka v tis. Kč Celkem U výkonů se jedná o tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, tržby z prodeje majetku a materiálu. Ostatní provozní výnosy a výnosy z finančních činností společnosti. 4. Dohadné Účty Aktivní Suma dohadných položek ve výši tis. Kč je tvořena vytvořenými dohadnými položkami z titulu z dosud nevyfakturovaných služeb a nepřiznaných nároků od pojišťovny. 5. Dohadné Účty Pasivní Suma dohadných položek ve výši tis. Kč je tvořena vytvořenými dohadnými položkami z titulu nevyfakturovaných dodávek od subdodavatelů. 13

16 6. Stát - Pohledávky a Závazky Stát - daňové závazky a dotace daň ze závislé činnosti celkem tis. Kč tis. Kč Stát - daňové pohledávky a dotace daň z příjmů DPH silniční daň celkem tis. Kč tis. Kč 20 tis. Kč tis. Kč Výpočet odloženého daňového závazku je tvořen rozdílem mezi zůstatkovou daňovou a účetní cenou majetku a jeho výše činí tis. Kč. Byla zpracována Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ke dni , která je uložena v sídle společnosti. V období do sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná změna. 14

17

18

19 IMOS Brno, a. s. Olomoucká 704/174 Černovice, Brno tel.: fax: imosbrno.eu

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti 2012 Výroční zpráva společnosti Obsah: 1. Úvodní slovo jednatele 2. Základní finanční ukazatele hospodaření 3. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti 4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více