DPH OBSAH TÉMA Vystavenie faktúry bez dane z pridanej hodnoty a oprava faktúr v roku 2015 DPH pri komisionálnom predaji medzi SR a ČR v roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPH OBSAH TÉMA Vystavenie faktúry bez dane z pridanej hodnoty a oprava faktúr v roku 2015 DPH pri komisionálnom predaji medzi SR a ČR v roku 2015"

Transkript

1 DPH aktuálne Ročník: XI 15. október 2015 BRATISLAVA Odborné vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry OBSAH TÉMA Vystavenie faktúry bez dane z pridanej hodnoty a oprava faktúr v roku DPH pri komisionálnom predaji medzi SR a ČR v roku OTÁZKY A ODPOVEDE Dodanie tovaru zo zahraničia na základe darovacej zmluvy v roku Povinnosti fyzickej osoby registrovanej pre daň z pridanej hodnoty vyplývajúce zo strany DPH v roku Správne uvedenie faktúry od dodávateľa z EÚ do kontrolného výkazu DPH v roku Umiestnenie skladu v Českej republike a následné fakturovanie tovaru z pohľadu DPH 7 Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma Vážení čitatelia, aj v dnešnom čísle časopisu DPH aktuálne nájdete viacero zaujímavých a podnetných príspevkov zo sveta DPH, ktoré vám objasnia uplatňovanie tejto dane vo vybraných situáciách a pomôžu vám tak vyhnúť sa častým chybám pri vašom podnikaní. Minule ste sa mohli dočítať o nadobudnutí tovaru v systéme call of stock. V tomto čísle sa prvý článok zaoberá témou vystavenia faktúry bez DPH a oprave faktúr. Článok obsahuje základné podmienky pri týchto faktúrach a tiež aj príklady z praxe. V druhom článku budeme rozoberať režim DPH pri komisionálnom predaji medzi Slovenskou a Českou republikou. V zásade platí, že komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Obľúbená rubrika Otázky a odpovede vám aj dnes poskytne množstvo rád a tipov pri riešení častých problémov a nejasností v súvislosti s komplikovanou a rozsiahlou oblasťou DPH. Okrem iného vám objasníme povinnosti registrovanej fyzickej osoby z pohľadu DPH. Príjemné čítanie vám v mene celej redakcie želá Čítajte ďalej... Ing. Patrícia Fajbusová odborná redaktorka 1

2 TÉMA Vystavenie faktúry bez dane z pridanej hodnoty a oprava faktúr v roku 2015 Faktúra je riadnym dokladom, ktorým svojim klientom fakturujete sumu za dodaný tovar či službu. Neplatiteľ fakturuje bez dane z pridanej hodnoty, daň sa ho môže týkať iba pri samozdanení, tzn. pri nákupe služby zo zahraničia, nákupe tovaru z členských krajín či dovoze tovaru z krajín mimo Európskej únie ako platba dane z pridanej hodnoty na colnici. Ak by daň z nevedomosti na faktúre uviedol, musí štátu túto sumu zaplatiť. Platiteľ dane by mal väčšinu dodávok v rámci Slovenskej republiky fakturovať za cenu vrátane dane z pridanej hodnoty. Výnimkou sú dodávky oslobodené od dane či dodávky, ktoré samozdaňuje odberateľ. Vo všeobecnosti platí, že platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby. Aj keď je takéto dodanie oslobodené od dane. Tiež pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu, alebo formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku. Taktiež pri dodaní tovaru oslobodeného od dane z tuzemska do iného členského štátu, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte. Ide o dodanie nového dopravného prostriedku, dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, ak kupujúci je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu, ktorá nie je identifikovaná pre daň, alebo právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou podľa práva iného členského štátu a nie je identifikovaná pre daň, a ak povinnosť platiť spotrebnú daň vzniká kupujúcemu v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru. Tiež oslobodené od dane je premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj pri prijatí platby pred dodaním takýchto tovarov alebo služieb. Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá dodá službu s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte, je povinná vyhotoviť faktúru pri dodaní služby a prijatí platby pred dodaním služby. Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby vyhotoviť odberateľ alebo tretia osoba, a to ak medzi dodávateľom a odberateľom je uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom. V mene a na účet dodávateľa ju vyhotovuje odberateľ podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby, pričom za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá dodávateľ tovaru alebo služby, a to aj v prípadoch, ak je faktúra vyhotovená odberateľom alebo treťou osobou. Povinnosť vyhotoviť faktúru sa pritom nevzťahuje na dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú oslobodené od dane. Týka sa to hlavne služieb ako poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, a tiež zhromažďovanie finančných prostriedkov, služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby, predaj poštových cenín a kolkov, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, alebo pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň, ďalej na dodanie poisťovacích služieb podľa a finančných služieb s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte. Príklad Aké skutočnosti vyplývajú pre osobu vystaviteľa faktúry, ktorá je neplatiteľom DPH, pri zostavovaní faktúry, ak ešte nebol dodaný tovar? Vzniká mu povinnosť obsiahnuť vo faktúre skutočnosť, že nie je platcom DPH. Táto skutočnosť sa označuje v položke IČ DPH. Nakoľko v uvedenom prípade doposiaľ nedošlo k dodaniu produktov, a tiež nie je možné určiť presnú dobu ich dodania, neobsahuje položka Dátum dodania produktov žiadnu špecifickú hodnotu. Súčasťou faktúry môžu byť položky ako variabilný symbol príp. konštantný 2

3 symbol. V častiach dodávateľ a odberateľ sa odporúča obsiahnuť ovú adresu, resp. telefónne číslo zúčastnených strán, samozrejme, v súlade zo zákonom o ochrane osobných údajov. Neplatiteľ dane z pridanej hodnoty podlieha väčšinou len pravidlám zákona o účtovníctve. Sumu fakturuje vždy bez dane z pridanej hodnoty, pričom je jedno, či je odberateľ platca alebo neplatiteľ dane, neuvádza žiadne identifikačné číslo (IČ) dane z pridanej hodnoty, ani vtedy, ak má IČ DPH pridelené ako firma registrovaná podľa 7a zákona o DPH (uvádza ho iba pri fakturácii do zahraničia). Môže však uviesť všetky údaje odberateľa, napríklad aj vrátane jeho IČ DPH, poznámku Nie sme platiteľmi DPH síce žiadny zákon uvádzať neprikazuje, v praxi sa však používa ako jednoznačná charakteristika dodávateľa, resp. informácia, že odberateľ si z tejto faktúry daň odpočítať nemôže. Príklad vzor faktúry neplatiteľa DPH Čo musí obsahovať faktúra : Samotné označenie faktúra, ďalej poradové číslo faktúry - jedinečné, (nie duplicitné v rámci účtovníctva). Časť dodávateľ obsahuje názov podniku, právna forma podniku, adresa podniku, IČO, DIČ, IČ DPH, označenie registra evidencie podniku, číslo zápisu evidencie, podnikateľské účty. Ďalej musí byť uvedená časť odberateľ obsahuje meno a priezvisko, príp. názov podniku, adresa, príp. IČO, DIČ, IČ DPH. Dátumy vystavenia a splatnosti faktúry, ako aj dodania produktov. Taktiež dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa 222/2004 Z. z. 71, ods. 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry. Ďalej formu úhrady, či hotovosť, bankový prevod, dobierka, atď., spôsob dopravy osobne, kuriér, pošta, atď., dodaný produkt tovar alebo služba, po prípade druh, množstvo a merná jednotka, cena za mernú jednotku, cena za dodané množstvo. Ako aj samotné označenie neplatiteľ DPH. Obsahuje aj sumu k úhrade, meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavuje a podpis osoby, ktorá faktúru vystavuje. V prípade opravy faktúry sa môže vystavovať dobropis, resp. doklad o oprave základu dane vystavuje platiteľ dane ako aj neplatiteľ pri vrátení tovaru odberateľovi čiastočnom alebo úplnom (napr. z dôvodu reklamácie), alebo pri zrušení dodávky tovaru alebo služby, ak si osoba tovar/službu neobjednala, tiež pri dodatočnom znížení ceny napr. z dôvodu množstevnej zľavy po odobraní určitého množstva tovaru. V prípade vyhotovenia opravnej faktúry z dôvodu nesprávne uvedených údajov v pôvodnej faktúre zákon o dani z pridanej hodnoty neustanovuje povinnosť uviesť údaje z takto vyhotovenej opravnej faktúry v dodatočnom kontrolnom výkaze. Napriek skutočnosti, že platiteľ dane je povinný podať dodatočné daňové priznanie, ak vyhotoví opravnú faktúru, ktorou mení nesprávne údaje, uvedené v pôvodne vyhotovenej faktúre, do kontrolného výkazu sa uvádzajú údaje z takejto opravnej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola opravná faktúra vyhotovená alebo prijatá. Dobropis nie je možné vystaviť v prípade, ak pôvodná faktúra obsahovala nesprávne uvedené množstvo dodaného tovaru, nesprávnu sadzbu DPH alebo nesprávne uvedený rozsah dodanej služby, resp. DPH vyčíslenú pri dodaní tovarov alebo služieb, ktorých dodanie malo byť od DPH oslobodené. Nie je tak možné vystaviť opravný doklad k pôvodnej faktúre, ale je potrebné opraviť pôvodnú faktúru, pretože bola vystavená nesprávne. Ťarchopisy sú opačným prípadom opravných dokladov, ak je potrebné opraviť základ dane napríklad z dôvodu zvýšenia pôvodne fakturovanej ceny tovaru alebo služby. V praxi sa stáva, že ceny tovarov a služieb na pôvodnej faktúre sú nesprávne nižšie. A preto sa vystavuje ťarchopis k pôvodnej faktúre, ktorým sa doúčtuje kladný cenový rozdiel. Ing. Juraj Válek, PhD. DPH pri komisionálnom predaji medzi SR a ČR v roku 2015 Právna úprava komisionárskej zmluvy je predmetom ustanovení 577 až 590 Obchodného zákonníka. V zásade platí, že komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Podstatnými časťami komisionárskej zmluvy sú: 3

4 určenie zmluvných strán, teda komisionára a komitenta, vymedzenie obchodnej záležitosti, záväzok komisionára vo svojom mene zariadiť obchodnú záležitosť pre komitenta a na jeho účet, záväzok komitenta zaplatiť komisionárovi odplatu, pričom výška odplaty nie je podstatnou náležitosťou komisionárskej zmluvy. Komisionálny predaj tovaru a DPH V zmysle ustanovenia 8 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len zákon o DPH ) vyplýva, že ak zdaniteľná osoba obstará kúpu alebo predaj tovaru, pričom koná vo svojom mene, ale na účet inej osoby, tak na účely dane z pridanej hodnoty platí, že táto zdaniteľná osoba tovar kúpila a predala. Z uvedeného vyplýva, že obstarávateľ je kupujúcim a zároveň aj predávajúcim a svoju odmenu za obstaranie predaja alebo kúpy osobitne nezdaňuje, ale zahrnie ju do ceny predávaného tovaru. Ide práve predovšetkým o prípady obstarania predaja alebo kúpy tovaru na základe komisionárskej zmluvy, pričom komisionár na účely DPH koná tak, akoby bol vlastníkom tovaru. Má právo na odpočítanie dane pri prevzatí tovaru od predávajúceho a zároveň je povinný uplatniť daň pri predaji tovaru. Podľa 19 ods. 5 zákona o DPH platí, že pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, kedy vzniká daňová povinnosť komisionárovi. Príklad: Slovenská spoločnosť ABC, s. r. o. platiteľ dane v SR na základe uzatvorenej zmluvy s platiteľom dane XYZ komisionárom, odovzdá tovar v tuzemsku komisionárovi dňa 28. augusta Komisionár vo svojom mene, ale na účet platiteľa dane ABC, s. r. o., dodá tovar českému odberateľovi. Tovar odovzdá na prepravu dňa 11. septembra V ten istý deň komisionár vyhotoví faktúru pre českého odberateľa. Platiteľ dane ABC, s. r. o. vlastník tovaru uskutoční voči komisionárovi tuzemské dodanie tovaru. Platiteľ dane XYZ komisionár uskutoční intrakominitárne dodanie tovaru z tuzemska do Českej republiky, deň dodania tovaru je deň vyhotovenia faktúry - t. j. 11.septembra Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru pre českého odberateľa vznikne 11. septembra 2015, t. j. v deň, kedy bola vyhotovená faktúra. Platiteľovi dane ABC, s. r. o., vznikne daňová povinnosť v Slovenskej republike dňa 11. septembra 2015, t. j. v ten istý deň ako komisionárovi. Platiteľ dane ABC, s.r.o., uplatní sadzbu dane platnú v Slovenskej republike. Komisionár XYZ uplatní pri dodaní tovaru do Českej republiky oslobodenie od dane. Český odberateľ uplatní pri nadobudnutí tovaru sadzbu dane platnú v Českej republike. Pravidlo vzniku daňovej povinnosti v takýchto prípadoch podľa 19 ods. 5 zákona o DPH platí aj pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy t. z. komitentovi vzniká daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi. Ak ide o prípady obstarania predaja alebo kúpy tovaru na základe komisionárskej zmluvy, podľa ktorej komisionár obstará kúpu alebo predaj tovaru vo svojom mene a na účet komitenta, potom pre účely zákona o DPH komisionár koná tak, akoby bol vlastníkom tovaru. Komisionár, ktorý obstaráva kúpu alebo predaj tovaru, je vo vzťahu ku kupujúcemu ako predávajúci a vo vzťahu ku komitentovi ako kupujúci. Príklad: Slovenská spoločnosť ALFA, a. s. identifikovaná pre daň v SR dodá tovar českému komisionárovi v ČR dňa 28. augusta 2015 (tovar odošle prostredníctvom prepravnej firmy). Český komisionár prevezme tovar v ČR 31. augusta 2015 a vo svojom mene dodá tovar podnikateľovi v ČR dňa 11. septembra 2015, pričom do nedisponuje faktúrou od slovenského dodávateľa. Akému režimu DPH podlieha uvedený obchod? Slovenská spoločnosť ALFA, a. s. platiteľ dane v SR, vlastník tovaru uskutoční voči komisionárovi intrakomunitárne dodanie tovaru. Český komisionár uskutoční intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v Českej republike. Daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu vzniká českému komisionárovi 15. septembra 2015 (nemá faktúru). V ten istý deň vzniká platiteľovi dane v Slovenskej republike daňová povinnosť z dodania tovaru (pravidlo podľa 19 ods. 5 zákona 4

5 o DPH). Spoločnosť ALFA, a. s., uvedie do súhrnného výkazu dodanie tovaru do iného členského štátu za kalendárny mesiac september, príp. za III. Q Komisionálny predaj služieb a DPH Princíp uvedený pri tovare platí analogicky aj pri službách ( 9 ods. 4 zákona o DPH). To znamená, že ak zdaniteľná osoba pri obstaraní služby koná vo svojom mene, ale na účet inej osoby, tak na účely dane z pridanej hodnoty platí, že obstarávateľ je prijímateľom a zároveň aj poskytovateľom obstaranej služby a svoju odmenu za obstaranie služby osobitne nezdaňuje, ale zahrnie ju do ceny obstaranej služby. Rovnako ide najmä o obstaranie služby na základe komisionárskej zmluvy. Pri obstaraní služby od platiteľa dane obstarávateľ má (platiteľ dane) právo na odpočítanie dane z prijatej služby. Obstarané služby zahrnie v daňovom priznaní medzi svoje prijaté plnenia a zároveň aj medzi svoje uskutočnené plnenia. Dôležité je upozorniť na tú skutočnosť, že podľa zákona o DPH platiteľ dane obstarávateľ služby musí uplatniť daň aj v prípade, ak obstará službu od osoby, ktorá nie je zdaniteľná (napr. aj od občana ). U obstarávateľa sa za deň poskytnutia služby považuje deň vyhotovenia faktúry pre príjemcu služby. Pokiaľ obstarávateľ služby nevyhotoví faktúru do troch mesiacov od dodania služby, vznikne mu daňová povinnosť posledný deň tretieho mesiaca. Pre vznik daňovej povinnosti nie je dôležité, či obstarávateľ služby dostane odplatu od osoby, v prospech ktorej koná. Obstarávateľ takejto služby koná buď za odplatu na základe komisionárskej zmluvy alebo obdobnej zmluvy a zároveň aj v prípade, keď platiteľ dane nepožaduje za obstaranú službu odplatu. Ing. Ján Mintál OTÁZKY A ODPOVEDE Dodanie tovaru zo zahraničia na základe darovacej zmluvy v roku 2015 Otázka: Sme registrovaná cirkev na Slovensku a vedieme podvojné účtovníctvo. Sme registrovaní pre nákup tovaru zo zahraničia podľa 7 zákona o DPH. Plánujeme nakúpiť spotrebný materiál z Poľska. Na Slovensku by sme odviedli DPH z danej transakcie. Následne by sme nejakú časť materiálu chceli darovať registrovanej náboženskej spoločnosti v Českej republike. Je dostačujúce vyhotoviť darovaciu zmluvu alebo sa nás týkajú v tomto prípade aj nejaké ďalšie povinnosti z hľadiska DPH alebo iných predpisov? Všetok materiál slúži k neziskovému charakteru činnosti spoločnosti. Odpoveď: Podľa 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ako zákon o DPH ) sa registrujú nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa nadobúdatelia nestávajú platiteľmi dane. Majú povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovarov, ale nemajú nárok na odpočítanie dane. Pokiaľ tovar z tuzemska do iného členského štátu dodáva osoba, ktorá je registrovaná pre DPH podľa 7 zákona o DPH, z čoho vyplýva, že nemá postavenie platiteľa dane z pridanej hodnoty, táto osoba nie je povinná platiť daň pri dodaní tovaru podľa 69 ods. 1 zákona o DPH, nemá povinnosť zdaňovať dodanie tovaru, a teda ani neuplatní oslobodenie od dane podľa 43 zákona o DPH. Na základe darovacej zmluvy bezodplatné dodanie tovaru nebude zdaniteľným plnením pre účely zákona o DPH. Ing. Monika Ziškayová Povinnosti fyzickej osoby registrovanej pre daň z pridanej hodnoty vyplývajúce zo strany DPH v roku 2015 Otázka: Fyzická osoba, registrovaná pre DPH podľa 7a, nakupuje z iných členských štátov EÚ tovar, v ročnom objeme pod eur. Na objednávkach uvádza svoje slovenské IČ DPH, následne mu je dodaný tovar vyfakturovaný bez DPH príslušného členského štátu. Fyzická osoba následne dodávku tovaru samozdaní, bez nároku na odpočet DPH, t. j. odvedie 5

6 slovenskú DPH. Týmto spôsobom postupuje už viac ako 2 roky. Je takéto nastavenie v poriadku? Je potrebné mať na pamäti ešte nejaké iné povinnosti zo strany DPH? Odpoveď: V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu má zdaniteľná osoba možnosť toto nadobudnutie zdaniť v tuzemsku bez nároku na odpočet dane na vstupe. Aj v prípade, že hodnota nadobúdaného tovaru nedosiahne eur, v zmysle 11 ods. 7 sa nadobúdateľ, ktorý nie je registrovaný podľa 7 a hodnota nadobudnutého tovaru za rok nepresiahne eur ( 11 odsek 4 písm. b) zákona o DPH) môže rozhodnúť, že bude zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím hodnoty eur a toto svoje rozhodnutie oznámi písomne daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu pre daň podľa 7. Osoba registrovaná pre daň podľa 7a má však možnosť využívať úpravu podľa 7 aj bez osobitnej žiadosti ( 7 ods. 4 zákona o DPH). Zdaňovanie nadobudnutia tovaru je nadobúdateľ povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov. Z tohto pohľadu je uvádzaný postup v súlade so zákonom. Čo sa týka ďalších povinností, v zmysle 70 ods. 4 zákona o DPH má osoba registrovaná pre daň podľa 7 alebo 7a povinnosť viesť záznamy o: a) nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu, b) dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa 15 ods. 1, c) prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa 69 ods. 3. Určité povinnosti vznikajú aj v oblasti podávania súhrnných výkazov. V zmysle 80 ods. 3 zákona o DPH povinnosť podať súhrnný výkaz majú aj zdaniteľné osoby registrované pre daň podľa 7 a 7a zákona o DPH, pokiaľ dodali službu podľa 80 ods. 1 písm. d) zákona o DPH. Tieto osoby sú povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu. V metodickom pokyne Finančného riaditeľstva SR z januára 2014 sa v tejto súvislosti ďalej uvádza: Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa 7 alebo 7a zákona o DPH nedodá v príslušnom kalendárnom štvrťroku službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca služby, súhrnný výkaz nepodáva. V súhrnnom výkaze sa neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služby. To znamená, že ak platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa 7 alebo 7a zákona o DPH dodajú v príslušnom období len služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa 15 ods. 1 zákona o DPH, ktoré sú oslobodené od dane, nie sú povinní podať súhrnný výkaz. Povinnosť podávať súhrnný výkaz majú teda osoby registrované pre daň podľa 7a len v prípade, ak dodali službu podľa 80 ods. 1 písm. d), tzn. službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň. V prípade ukončenia podnikania v tuzemsku má takto registrovaná osoba v zmysle 82 povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie pre daň. Ing. Martin Geško PhD. Správne uvedenie faktúry od dodávateľa z EÚ do kontrolného výkazu DPH v roku 2015 Otázka: Ako správne uviesť do kontrolného výkazu faktúru od dodávateľa z EÚ (samozdanenie)? Vznikla mi daňová povinnosť aj nárok na odpočet na faktúre je dátum vystavenia , tovar bol dodaný Odpoveď: Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je ustanovená v 20 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ako zákon o DPH) a vzniká: a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písm. a). 6

7 Záver Zo zadania otázky možno predpokladať, že tovar bol odoslaný, resp. odovzdaný na prepravu z iného členského štátu do tuzemska Kupujúci prevzal tovar dňa Pokiaľ vychádzame z predpokladu, že kupujúci získal právo nakladať s tovarom ako vlastník až v deň jeho prevzatia, splnenie podmienok pre nadobudnutie tovaru v tuzemsku nastalo Podľa 20 ods. 1 zákona o DPH, 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené nadobudnutie tovaru, je V zdaňovacom Príklad: období za mesiac jún 2015, v ktorom bola vyhotovená faktúra, ale tovar nebol prepravený do tuzemska, t. j. nebol dodaný, nevznikne daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru v tuzemsku. Pre správne určenie daňovej povinnosti je však dôležité posúdenie, aké boli dohodnuté obchodné a dodacie podmienky v kúpnej zmluve. V kontrolnom výkaze sú údaje z prijatej faktúry, pri ktorých je platiteľ dane ako príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa 69 ods. 2, 3, 6, 7, 9 až 12 zákona o DPH uvádzané v sekcii B.1 B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane) Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane Výška odpočítanej dane v eurách CZ ,00 20, Kód opravy Ing. Monika Ziškayová Umiestnenie skladu v Českej republike a následné fakturovanie tovaru z pohľadu DPH Otázka: Sme obchodná spoločnosť so sídlom na Slovensku, ktorá predáva náterové hmoty. Chceme zriadiť sklad našich produktov, ktoré budú nakupované od tuzemských aj zahraničných (EÚ) dodávateľov v Čechách (sklad bude v prenájme). Následne sa tovar bude predávať slovenským a ukrajinským odberateľom a teda bude fyzicky prepravený zo skladu v Čechách na Slovensko a Ukrajinu. Chcela by som vedieť možnosti, ktoré mám vzhľadom na zákon o DPH (sme registrovaní pre DPH iba na Slovensku) alebo máme aj iné možnosti? Ide nám o výber, pre nás, najlepšej možnosti. Odpoveď: Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že pri dodaní tovaru je miestom dodania tovaru v zmysle 13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ZDPH ) miesto, kde sa tovar nachádza, ak sa jedná o dodávku tovaru bez prepravy, resp. tam, kde sa preprava začína, ak sa jedná o dodávku tovaru s prepravou. V tejto súvislosti a zároveň aj s miestom vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu podľa 17 ZDPH, teda tam, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho prepravy k nadobúdateľovi s vysokou pravdepodobnosťou vznikne spoločnosti povinnosť registrácie k DPH v ČR. V tom prípade budú dodávky s miestom dodania v ČR a nadobudnutia tovaru v ČR podliehať zákonom a DPH v ČR. Preto uvádzam len všeobecne a analogicky 7

8 podľa slovenského zákona o DPH, že by sa mali dodávky v ČR zdaňovať českou DPH, dodávky na Slovensko platiteľom dane prípadne do iných členských štátov EÚ by mohli byť oslobodené od DPH za podobných podmienok ako máme uvedené v 43 slovenského ZDPH, teda faktúry by sa mohli vystavovať bez DPH s povinnosťou zdanenia prijímateľom. Medzi podmienky na oslobodenie patrí aj to, že tovar bol prepravený do iného členského štátu a že odberateľ je platiteľom dane v inom členskom štáte s prideleným IČ DPH daného štátu. V prípade, ak Vaši zákazníci v SR sú aj neplatitelia dane, napr. občania nepodnikatelia, v tom prípade je možné využiť v ČR formu zásielkového predaja podobne ako v SR 6, zasielať tovar do SR a fakturovať s českou DPH. Do určitej hranice obratu platnej v ČR (v SR je to eur) je možné predaj tovaru zásielkovým predajom fakturovať s českou DPH a pri dosiahnutí uvedenej hranice by bola povinnosť fakturácie so slovenskou DPH. Pri predaji tovaru do tretích krajín (aj Ukrajina) je možné využiť v ČR oslobodenie od DPH podobne ako v SR podľa 47 a fakturovať bez DPH. Medzi podmienky patrí aj preprava tovaru do tretích krajín. Čo sa týka odpočtov DPH, tak podobne ako na Slovensku aj v Čechách by mali byť odpočty pri dovoze uplatňované ak je k dispozícii dovozný doklad a DPH pri dovoze je zaplatená, resp. pri nadobudnutí ak sa realizovalo nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, teda bola realizovaná preprava tovaru, bol realizovaný aj prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník a je k dispozícii faktúra ( 49, 51 ZDPH). Toto sú všeobecne načrtnuté povinnosti a práva z hľadiska slovenského zákona o DPH, ktorý vychádza zo smerníc EÚ k DPH a tie určujú všeobecné princípy uplatňovania DPH v rámci krajín EÚ. Preto pre konkrétne uplatňovanie českého zákona o DPH v ČR by bolo vhodné si dať odsúhlasiť postup uplatňovania konkrétnych povinností a práv z hľadiska DPH českým daňovým poradcom, ktorý presne pozná špecifickosti českého daňového práva. Ing. Stanislav Krajčír IB Grant Thornton Consulting Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma! Súčasťou portálu sú: 1. Zaujímavosti a novinky, kde sa dočítate o aktuálnych informáciách z legislatívneho diania, ktoré sú spracované v krátkych informačných článkoch napísaných renomovaným autorským kolektívom. 2. V časti na stiahnutie získate prístup k rozsiahlym odborným pdf dokumentom. 3. Dokumenty a formuláre, kde sú pre vás doplnené praktické pomôcky a tlačivá, ktoré vám zjednodušia každodennú pracovnú činnosť. 4. V archíve nájdete všetky čísla tlačenej verzie časopisu v online verzii od roku 2004 až po súčasnosť. 5. Na Vaše otázky Vám sprostredkujeme odpovede priamo od renomovaných odborníkov. DPH dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a odpovedí pre platiteľov DPH Vydáva VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s. r. o., Železničiarska 13, Bratislava , IČO , Tel.: 02/ , Fax: 02/ , dashofer.sk,/ Zodpovedná redaktorka: Ing. Nadežda Fuksová / Odborná redaktorka: Ing. Patrícia Fajbusová, / / Sadzba: VERLAG DASHÖFER / Tlač: IM - PRINT, s. r. o. / Vychádza: dvojtýždenne / Cena: ročné predplatné 168,00 EUR bez DPH + balné a poštovné, 201,60 EUR s DPH + balné a poštovné / Predplatné na newsletter je na obdobie 12 mesiacov od dátumu Vašej objednávky. Objednávku na dalšie obdobie nie je treba obnovovať, je predĺžená automaticky na ďalších 12 mesiacov. Objednávku môžete zrušit len písomne, a to najneskôr 6 týždnov pred koncom vášho ročného predplatného obdobia / Objednať možno na adrese vydavateľstva / ISSN / ev. č. EV1786/08. Newsletter a všetky v ňom obsiahnuté príspevky a ilustrácie sú chránené autorským právom. Ich používanie je bez schválenia vydavateľstva s výnimkou zákonom povolených prípadov neprípustné. Žiadna časť newslettra nesmie byť akoukoľvek formou bez písomného súhlasu vydavateľstva reprodukovaná alebo s použitím elektronických off-line alebo on-line systémov ukladaná do pamäti, či šírená / Za správnost obsahu príspevkov ručia autori / Informácie boli spracované na základe najlepších poznatkov v okamihu zverejnenia / Redakcia zodpovie otázky čitateľov_/_vybrané odpovede budú uverejnené v niektorom z čísiel tohto newsletteru / noviny, registrácia zadarmo na 8

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod

Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod www.finance.gov.sk Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, reťazové obchody, osobitná úprava pre trojstranný obchod Miesto dodania tovaru Miesto dodania tovaru - 13 ods. 1 písm. a) až c) zákona o DPH

Více

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Modul PROLJU príklady zaradenia dokladov do KV DPH.... 2 A.1. (fakt. odberateľské, daň. doklady odberateľské

Více

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Situácia: Platiteľ (štandardný režim) obstará IM, má FA, nezaplatí odpočet až keď dôjde k úhrade. Pri odpočítaní dane zohľadní ako IM využíval (podnikanie,

Více

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH.

Vrátenie dane zahraničným osobám. Vrátenie dane zahraničným osobám nadväzne na Smernicu Rady 2008/9/ES upravuje zákona o DPH. Metodický pokyn k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou registrovanou podľa 5 zákona o DPH cez daňové priznanie podané po 1. 10. 2012 v zmysle 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku

Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Dodanie stavebných prác s miestom dodania v tuzemsku Príklad Zadanie a východiská stavba sa nachádza v tuzemsku subdodávateľ stavebných prác CZ1 je zahraničná firma, ktorá nemá v tuzemsku prevádzkareň,

Více

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH

Dodanie investičného zlata a služby sprostredkovania dodania investičného zlata podľa 67 ods. 3 zákona o DPH Usmernenie DRSR k uplatňovaniu osobitnej úpravy pri dodaní investičného zlata podľa 67 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Daňové riaditeľstvo SR vydáva usmernenie

Více

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 109 11 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9147/2011-73 pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa 7 zákona

Více

Kontrolný výkaz DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Kontrolný výkaz DPH v roku Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Kontrolný výkaz DPH v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Kontrolný výkaz Kontrolný výkaz je povinný podať platiteľ dane elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný

Více

Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu

Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu Tax & Fiscal Alert Máj, 2014 Vybrané otázky pre oblasť kontrolného výkazu Opravné faktúry a kontrolný výkaz Podľa 78a ods. 2 ZDPH musí kontrolný výkaz obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní

Více

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze

1. oddiel Údaje z opravnej faktúry uvádzané v kontrolnom výkaze Metodický pokyn k vykazovaniu údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze podľa 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a k postupu pri prijatí platby na budúce

Více

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 30.6.2009 bol

Více

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami Doplnený text

Více

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ

Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Faktúra za vybranú službu pre nezdaniteľnú osobu - občana do iných členských štátov EÚ Príklad: Dňa 20.01.2015 ste ako platiteľ DPH v SR, vystavili nezdaniteľnej osobe (občanovi) s bydliskom v Českej republike,

Více

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/ o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/ o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty 548 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 78 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19967/2009-731 o vydaní poučenia na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty Ministerstvo financií Slovenskej

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

DPH a kombinácie daňových skupín od

DPH a kombinácie daňových skupín od DPH a kombinácie daňových skupín od 01.01.2017 Platnosť od 01.01.2017 Popis aktualizovaný:19. januára 2017 Príklady používania kombinácií DS k evidencii DPH v systéme WIN PROLUC. Legenda: DS daňová skupina,

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Online knižnica DPH NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY PLAT- NEJ OD 1. JANUÁRA 2016

Online knižnica DPH NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY PLAT- NEJ OD 1. JANUÁRA 2016 Online knižnica DPH ZÁKAZNÍCKY SPRAVODAJ pre čitateľov www.dph.sk ZADARMO 4.Q/2015 SPRAVODAJ ZÁKAZNÍCKY SPRAVODAJ 1 Vážená zákazníčka / vážený zákazník, na začiatok mi dovoľte poďakovať Vám. Za odpovede

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

DPH OBSAH TÉMA Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2016 Daňová povinnosť pri dodaní služby z ČR do SR v roku 2015

DPH OBSAH TÉMA Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2016 Daňová povinnosť pri dodaní služby z ČR do SR v roku 2015 DPH aktuálne 20 2015 Ročník: XI 30. október 2015 BRATISLAVA Odborné vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry OBSAH TÉMA Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2016 2 Daňová

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Omega podvojné účtovníctvo

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa 4, 4b alebo 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa 7 alebo 7a

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

1. Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu

1. Miesto dodania plynu, elektriny, tepla a chladu Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu S účinnosťou od 1.1.2011

Více

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr

2. Reverse charge režim prenesenia daňovej povinnosti u prijatých faktúr 1. Nastavenie programu Tuzemský Reverse Charge tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia dle 69 odst. 12 písm. a) až i) zákona o DPH V menu Správca, Súbory, Nastavenie programu zatrhnite parameter

Více

Poskytnutie služby zdaniteľnej osobe

Poskytnutie služby zdaniteľnej osobe Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k určeniu miesta dodania služieb podľa ustanovenia 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2011

Více

Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov

Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní tovaru v tuzemsku prepusteného do rôznych colných režimov Za účinnosti zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava,

Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, Bratislava, 1 Ing. Minarský Ján, daňový poradca Rustaveliho č. 15, 831 06 Bratislava, IČ DPH SK 1025335498 Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Vybrané problémové časti zákona o dani z pridanej

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

INFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVY

INFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVY Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVY Doplnený text červenou farbou dňa 27.10.2014 Finančné riaditeľstvo SR od

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/ Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/23282/2009-731 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len daň ) je podľa 78

Více

UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY

UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY UPLATŇOVANIE DPH PRI PRIJATÍ PLATBY Od 1. 1. 2016 Zákon o DPH umožňuje využívať osobitnú úpravu uplatňovania dane pri prijatí platby za dodanie tovaru a služieb. Malí a strední podnikatelia sa môžu rozhodnúť,

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov www.finance.gov.sk Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Predmet dane predmetom dane podľa 2 zákona o DPH sú zdaniteľné obchody, ktoré možno rozdeliť na 4 kategórie

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

DPH aktuálne Ročník: XII OBSAH. TÉMA Automobil a PHM z pohľadu DPH

DPH aktuálne Ročník: XII OBSAH. TÉMA Automobil a PHM z pohľadu DPH DPH aktuálne 12 2016 Ročník: XII 30. jún 2016 BRATISLAVA Odborné vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry OBSAH TÉMA Automobil a PHM z pohľadu DPH v roku 2016 2 Registrácia slovenských podnikateľov

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK Intrastat SK INTRASTAT-SK predstavuje štatistické zisťovanie, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom Slovenskej republiky s jednotlivými členskými štátmi EÚ. Povinnosť

Více

10. V kolónke Druh priznania vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva.

10. V kolónke Druh priznania vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh priznania podáva. Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/10880/2004-73 v znení Oznámenia MF SR č. MF/27999/2006-73 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej

Více

Dodanie tovaru do členského štátu EÚ. Ing. Vladimír Ozimý

Dodanie tovaru do členského štátu EÚ. Ing. Vladimír Ozimý Dodanie tovaru do členského štátu EÚ Ing. Vladimír Ozimý Predmet dane ( 2) Dodanie tovaru za protihodnotu zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako zdaniteľná osoba (výnimku tvoria dodávky uvedené v 10 zákona)

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR : zahraničná došlá preddavková faktúra (zdpf) poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, Bratislava, IČ DPH SK Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93

Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, Bratislava, IČ DPH SK Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Ing. Minársky Ján, daňový poradca Gercenová č. 7, 851 01 Bratislava, IČ DPH SK 1025335498 Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93 Zákon o dani z pridanej hodnoty v znení k 1. januáru

Více

V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania:

V období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania: Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k vráteniu dane zahraničnej osobe z tretieho štátu podľa 56 až 58 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Zákonom č. 471/2009

Více

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy

Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy Zálohy (príjem, odpočítanie) bez modulu Sklad - Prijaté zálohy Program pri tvorbe daňových dokladov (hotovostný doklad, faktúra) umožňuje odpočítať prijatú zálohu. Pre prácu so zálohami je v programe určený

Více

INFORMÁCIA O ODHALENÍ. službu. Príklad: istý deň a v tento. bude KV. bude KV

INFORMÁCIA O ODHALENÍ. službu. Príklad: istý deň a v tento. bude KV. bude KV Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMÁCIA O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVYY Finančné riaditeľstvo SR od októbra 2014 začne poskytovať novú, neplatenú

Více

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa 68d zákona o DPH

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa 68d zákona o DPH Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa 68d zákona o DPH Daň z pridanej hodnoty je harmonizovaná daň, ktorej právnym základom

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 15. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 300 ZÁKON z 12. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. 1. Stav počas prevádzky len plateného portálu do 31.8.2007 Na platenom portáli bolo v lete 2007 oznámené, že prechádzame na bezplatný

Více

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od )

Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od ) Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Cenné papiere - akcie a obchodné podiely (vývoj zdaňovania od 1.1.1993) I. Cenné papiere - akcie 1. Zdaňovanie príjmov z vlastníctva a z predaja akcií od 1. januára

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

SAMOZDANENIE PODĽA ÁKONA O DPH V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH V ROKU

SAMOZDANENIE PODĽA ÁKONA O DPH V PRAKTICKÝCH PRÍKLADOCH V ROKU Online knižnica DPH ZÁKAZNÍCKY SPRAVODAJ pre čitateľov www.dph.sk ZADARMO SEPT./OKT. 2014 8-9 SPRAVODAJ ZÁKAZNÍCKY SPRAVODAJ 1 Vážený zákazník / Vážená zákazníčka, príroda sa síce chystá na oddych, my

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 03.12.2011 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 439 O Z N Á M E N I E Ministerstva

Více

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J)

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) 1 REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) Platiteľ DPH ktorý uplatňuje osobitnú úpravu (nárokuje odpočet a platí DPH

Více

DPH aktuálne. Obsah: OTÁZKY A ODPOVEDE. Vážení čitatelia, Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma

DPH aktuálne. Obsah: OTÁZKY A ODPOVEDE. Vážení čitatelia, Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma DPH aktuálne 24 2013 Ročník: IX 6. december 2013 BRATISLAVA Odborné vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry Obsah: Téma Zrušenie registrácie podľa zákona o DPH účinného v roku 2013... 2 Zrušenie

Více

Metodický pokyn k oprávnenosti uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty z nakúpených pohonných látok

Metodický pokyn k oprávnenosti uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty z nakúpených pohonných látok Metodický pokyn k oprávnenosti uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty z nakúpených pohonných látok Zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o

Více

DPH aktuálne. Obsah: Téma OTÁZKY A ODPOVEDE. Vážení čitatelia, Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma

DPH aktuálne. Obsah: Téma OTÁZKY A ODPOVEDE. Vážení čitatelia, Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma DPH aktuálne 02 2014 Ročník: XX 24. január 2014 BRATISLAVA Odborné vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry Obsah: Téma Novela zákona o DPH od 1.1.2014 - prenos daňovej povinnosti... 2 Novela

Více

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMAČNÝ MATERIÁL K POVINNOSTI REGISTRÁCIE OSÔB PRE DPH A K POVINNOSTI PODÁVAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMAČNÝ MATERIÁL K POVINNOSTI REGISTRÁCIE OSÔB PRE DPH A K POVINNOSTI PODÁVAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky INFORMAČNÝ MATERIÁL K POVINNOSTI REGISTRÁCIE OSÔB PRE DPH A K POVINNOSTI PODÁVAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Otázky z prednášky k DPH - Nitra,Bratislava 3/2017 Lektor Ing. Helena Kováčiková

Otázky z prednášky k DPH - Nitra,Bratislava 3/2017 Lektor Ing. Helena Kováčiková Otázky z prednášky k DPH - Nitra,Bratislava 3/2017 Lektor Ing. Helena Kováčiková FO - podnikateľ sa stal platiteľom DPH od 1. 2. 2017. V mesiaci marec 2017 zaplatil faktúru za nájom za rok 2016. Bude si

Více

Pripravte sa na zmeny v zákone o DPH

Pripravte sa na zmeny v zákone o DPH Odvody: nebudú sa platiť odvody z dohôd o vykonaní pracovnej činnosti, či brigádnických dohôd, nezvýšia sa odvodové stropy na 5 násobok priemernej mzdy, zdravotné odvody sa budú platiť zo všetkých príjmov

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Nadlimitná zákazka Podlimitná zákazka Jednoduchá zákazka (predtým zákazka s nízkou hodnotou) Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Novelizácia zákona č.

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

222/2004 Z.z. ZÁKON. zo 6. apríla o dani z pridanej hodnoty. Základné ustanovenia 1 Predmet úpravy. 2 Predmet dane

222/2004 Z.z. ZÁKON. zo 6. apríla o dani z pridanej hodnoty. Základné ustanovenia 1 Predmet úpravy. 2 Predmet dane 222/2004 Z.z. ZÁKON zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty Zmena:350/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2004 Zmena:651/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005 Zmena:340/2005 Z. z. s účinnosťou od

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy

Více

NOVELA ZÁKONA O DPH č. 471/2009 Z. z. Najvýznamnejšie zmeny v novele zákona o DPH - účinnosť 1. januára 2010

NOVELA ZÁKONA O DPH č. 471/2009 Z. z. Najvýznamnejšie zmeny v novele zákona o DPH - účinnosť 1. januára 2010 NOVELA ZÁKONA O DPH č. 471/2009 Z. z. Najvýznamnejšie zmeny v novele zákona o DPH - účinnosť 1. januára 2010 1. Registrácia zdaniteľných osôb podľa 7a Dôvod novej registrácie : Nové pravidlá určenia miesta

Více

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice

o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZŠ Janigova 2, Košice Názov Základná,, 040 23 Smernica č. o aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Účinnosť od : 1. februára 2016 Záväznosť pre: Riaditeľka školy, hospodárka školy, vedúca školskej

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

DPH aktuálne Ročník: XI OBSAH

DPH aktuálne Ročník: XI OBSAH DPH aktuálne 17 2015 Ročník: XI 11. september 2015 BRATISLAVA OBSAH TÉMA Novela zákona o DPH od 1. 1. 2016 2 Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH v roku 2015 (I. časť) 4 OTÁZKY

Více

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Dátum platnosti: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 9 Dátum zverejnenia: 19. 1. 2017

Více

Vnútorný pokyn primátora Mesta Trstená

Vnútorný pokyn primátora Mesta Trstená ... MESTO TRSTENÁ Vnútorný pokyn primátora Mesta Trstená k aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Více