5.5- " n 11 í ' 2. Darovací smlouvu II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.5- " n 11 í ' 2. Darovací smlouvu II."

Transkript

1 / I _.H r.-ıı-i--i if ùus. :_.~` '*-I.. : I-.-. ` rıı. ; in-'n_ě _-._, n_n.ı..,,- If 'I'-w E J I =, _.` - v -7 --_ 'n,_"-..*,1, 4 I' " n 11 í ' 2 1 Smluvní strany E' Í t ;==~.z. 'ˇ"`-. ą*"'*~'\-ııı- Iıı'n.- H..., `-ì`~...z_*-..~=.-.~.- 433; -'ı... :;-'M'Iz-.r=~ vnxnn... -I---Ž--'L------I Město Černošice Zastoupeno: Mgr. Filipem K.ořínkem, starostou se sídlem Riegrova 1209, Černošice IČO; bankovní spojení: na straně jedné (dále jen,,dárce ) a Jméno, příjmení titul: Miroslava Pčkníková Rodné číslo' Adresa: bankovní spojeni: na straně druhé ( e jen,,o arovany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Darovací smlouvu II. 1. Dárce je příjemcem dotace - Dotačního titulu č.3 - Příspěvek 30 tisíc Kč na opravu bytu v rámci programu MMR CR,,Podpora bydlení krizový stav č. 1l7D0250. Podmínky poskytnutí podpory vráınci uvedeného programu a dotačního titulu jsou jako 2. Příloha č.l nedílnou součástí této smlouvy a obdarovaný prohlašuje, že se s ní seznámil. Obdarovaný je vlastníkem nemovitosti - rodirmého domu _ V Černošicích (dálejen,,bydlei1í ). 3. Dárce daruje obdarovanému finanční částku ve výši ,- Kč (slovy dvacetdvatisícšestcetdvacetšest korun českých) a obdarovaný tento dar přijímá. 4. Dar je určen na úhradu nákladů nebo části nákladů na opravu bydlení poškozeného v důsledku povodně v roce 2013, konkrétně na nákup nového kotle pro vytápění bydlení, čímž dojde k obnově fiınkce systému vytápění bydlení. 5. Dárce převede částku dle odst. 1 na bankovní účet obdarovaného do 5 dní od podpisu smlouvy. 6. Obdarovauý je povinen dar dle této smlouvy vrátit v případě, že bude kdykoliv po podpisu této smlouvy dárcern zjištěno, že jej obdarovaný použil vrozporu stouto smlouvou a Přílohou č.1 či se jakékoliv prohlášení obdarovaného týkající se daru či okolností a skutečností, na základě kterých byl rad poskytnutý, ukázalo jako nepravdivé. Obdarovaný je v takovém případě povinen dar vrátit do 5 dnů ode dne písemné výzvy dárce.

2 1 I* n -ťfl-fifl _. Ě Ť' Ě1 Závěrečná ustanovenı Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscich, dárce obdrží dva a obdarovaný obdrží jeden výtisk smlouvy. Město Černošice ve smyslu 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 106 schůzi konané dne (usnesení č.r/106/26/2013) tak, jak to vyžaduje 102 odst. 3 zákona č.l28/2.000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. Obdarovaný výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách města včetně podpisů ke smlouvě připojených. /-'-'D O-_ f"n_.. _:5 ˇ" 'N Pnlohy: Příloha č.1 - Podmínky Dotačního titulu č.3 - Příspěvek 30 tisíc Kč na opravu bytu v rámci programu MMR CR Podpora bydlení krizový stav č.. ı'.',;.j _., 'I `ì1 ÍŰl3,. _. off _ n V Cernosıcıch dne...._ V Cernosıcıch dne..i."'.". _dla d`h:_`ø;.-1.!c' g-\ı"':'-"'.h-:- ˇ 'N'-_-ıfih_`fi.ł _ x=' ` _. :"' Lva ""`-z., Ă J' '\-_.-' 41' If 51" -' 'Š.T-` fs. *` ' "'* 1.J- vf _ıı. 15 Í 'M4' Š.ně "Rx xf' `. x jf: L fi1, " 1.-` in..-v1"*} F,Í"""-.. H. n ` J. I A"Q 'vs-_., -nf....árii rìä-5 ""\--J 1' 4-1.I,. _.ı' R In.n -'I\-».., h n~,"ť. -' n _ıu'! _? _-'Š' 11 FI TJ* D -L-._1,:QĚ4-5 i-'ii *-n 'I "-~' Ťí `-H-. i'('ixı'_{; Ih-nn ' Ě.,I "11-I"` " -..., *` Í' IL "'_,_; A-I/. ' H ; '* z 'M-ı.=.*=øı.:ı'='v*=*"' (Í 5Ťzz;=.a'='.±2Í=ÍŤ "tr: ~~-_.F.L ' ;v f í Q;-r;-3.: tv' :-51 '- I :.;,'==' ê'*' Ě/Ĺ..z.z.Í.z r'l ' R 'ø',ľ;-_.j =-:'.L.,`1'=-ť_-_Í:"V" ` 4 _; ": H'-I1ů_'_.:'_ı _. -.` ;=_;fl Lk 1 n.,- n--.";ı' '- 4_G,_iwí,_.;_.. gn. n...n...n.n. dárce -.=ˇ_ / z--`* ""' obdarovaný Ťlzıhn. ırkhç' ľłrfin-q-f_'flñ"-ě-'lľplù I Město Cerrıošìce. Riegrova Čer'rıošì1:e.tei.: í li.www_mestocernosice.cz. IDS: u46bwy4

3 M 1 N ı STE Rsrvo PRO MÍSTNÍ * " ROZVOJCR Podprogram,,Podpora bydlení krizový stav" stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách vroce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav* nebo stav nebezpečí* pre prreıušnè území. I. Cíl podpory Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu (dále jen,,stavba ), jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti (dále jen odstranění stavby ) a poskytování příspěvku na opravu bytu. II. Parametry podprogramu Parametrem podprogramu je I počet ubytovacích jednotek u dotačního tituíu Č. 1 I počet odstraněných nebo zničených staveb u dotačního titulu č. 2 0 počet bytů, na jejichž opravu był poskytnut příspěvek 30 tis. Kč u dotačního titulu Č. 3 Ill. Dotační tituly A. Dotační titul č. 1 - náhradní ubytováni B. Dotační titul č. 2 - odstranění stavby pro bydlení C. Dotační titul Č příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu A. Dotační titul č. 1 Náhradní ubytováni.pú 1. Charakter a vyse podpory Podpora se poskytuje ve formě dotace na pořízení a vybudování ubytovací jednotky, která bude sloužit k okamžitému dočasnému náhradnímu ubytováni při živelní pohromě (dále jen dočasné ubytováni při živelní pohromě ) osobám, které v důsledku živelní pohromy trvale nebo dočasně přišly o bydlení. Výše dotace činí 90 % ceny ubytovací jednotky, max. však Kč na jednu ubytovací jednotku. 2. Příjemce dotace Příjemcem dotace je a) obec, na jejímž území došlo k živelní pohromě, vjejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí; b) obec, která nebyla postižená živelní pohromou, ale která poskytne dočasné ubytování při živelní pohromě. 3. Podminky pro poskytnutí dotace Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny následující podmínky: a) žádost O dotaci je podána do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen,,ministerstvo ) v termínu stanoveném správcem podprogramu; b) žádost O dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti; c) na obec se s žádostí o náhradní ubytování obrátily osoby, které v důsledku živelní pohromy trvale nebo dočasně přišly o možnost bydlení; 1 Zákon č. 110í1Q9B Sb. ústavní zákon o bezpečností České republiky ve znění pozdějších předpisů 2 Zákon Č. 240ř2000 Sb. o krízovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 1

4 _ MıNıST_ERST_vo PRO MISTNI Rozvor CR Li:-ııìı Ti. :_~_ - Ě nn-, vn - =-.`_-:= ;_n. _' ľ\i'.- - "--_ ' -I Š _ Št: d) v případě, že žadatelem o dotaci je obec podle bodu 2. b), má obec uzavřenou smlouvu s obcí postiženou živelní pohromou o poskytnutí náhradního ubytování občanům této obce; e) ubytovací jednotky musí být umístěny mimo záplavové území, pokud je vymezeno. f) ubytovací jednotky musí být obyvatelné, tj. musí být vybaveny minimálním standardem. Minímálním standardem se rozumí vybavení WC a napojení na rozvod vody a elektřiny; g) žádost o dotaci musí být podána nejdéle do 2 měsíců od ukončení nouzového stavu nebo stavu nebezpečk h) vybudování ubytovacích jednotek probíhá vsouladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; i) dotaci lze poskytnout obci, která nemá volné ubytovací jednotky, na jejichž nákup byla v průběhu předchozích 5 let poskytnuta dotace podle programu Podpora bydlení při živelní pohromě". Volnou ubytovací jednotkou se rozumí ubytovací jednotka, kterou neužívá osoba postižená živelní pohromou. ní 17-1 '_ nf! 4. Podmínky pro použití dotace a nakládání S ubytovacímí jednotkami: a) obecje povinna dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu tohoto podprogramu; b) obec bude akci realizovat v souladu s doklady předloženýmí se žádostí o poskytnutí dotace a v souladu s platným vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy; c) obec nejpozději v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle vyhlášky č. 560f2006 Sb., o účastí státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č Sb. a Metodickým pokynem MF č. R (dálejen,,vyhláška"); d) obec musí vést dotace odděleně v rámci účetnictví; e) ubytovací jednotky jsou pojištěný nejpozději ke dni ukončení závěrečného vyhodnocení akce a po celou dobu platnosti podmínek pro poskytnutí dotace. Pojištění musí být sjednáno tak, aby v případě pojistné událostí pojistné plnění pokrylo vzniklou škodu; t) v případě, že dojde k zániku nebo poškození ubytovací jednotky před ukončením platnosti podmínek programu, bude správce programu při nové žádosti na obec nahlížet, jako by obec tyto zničené nebo poškozené ubytovací jednotky měla volné; g) ubytovací jednotky budou sloužit pro okamžité použití kdočasnému ubytování při živelních pohromách po dobu 5 let ode dne ukončení realizace akce; h) obec uzavře smlouvu o užívání ubytovací jednotky s osobou, která v důsledku živelní pohromy přišla o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem Z důvodu odstranění stavby nebo z důvodu jeho dočasné neobyvatelnosti, a která zároveň nemá jinou možnost bydlení. Za dočasnou neobyvatelnost se pokládá stav, kdy byt v bytovém nebo rodinném domě nelze Z důvodu jeho opravy dlouhodobě obývat; l) v době, kdy není třeba ubytovací jednotky využívat podle bodu g), může je obec využít pro jiné veřejně prospěšné účely (např. jako dočasné bydlení osob v nouzi, k pronájmu NNO, turistická ubytovna, šatna apod_)_ Vždy však takovým Způsobem, aby v případě potřeby mohly být opět k dispozici pro okamžité poskytnutí dočasného ubytování při živelní pohromě; j) termín ukončení realizace akce bude nejpozději do 2 měsíců od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (termín ukončení realizace akce znamená předání dila); k) dotaci nelze použít k výstavbě nájemních bytů; l) ubytovací jednotky nelze použít k trvalému bydlení. 5. Základní povinně náležitostí žádosti o dotaci: 1* neer. isrnz 51; sss e náeıeuujrei ehčenekehe zákenikn 2

5 _ 'ˇ" _-_. '53'-' nın-._-.` ęl':_` _ MINISTERSTVO. -'Ià H1* PRO MÍSTNÍ ; 'REšflefř ROZVOJCR Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace, kterýje uveřejněn na vvebových stránkách ministerstva na adrese vvvnv.mmr.cz. K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádostí žadatel přikládá: 1) seznam postižených domácností s počtem jejich členů, které přišly v důsledku živelní pohromy trvale nebo dočasně o možnost bydlení a které nemají jinou možnost bydlení. Tato skutečnost musí být stvrzena podpisem zástupce domácnosti; 2) fotodokumentace dokládající dočasnou neobyvatelnost stavby; 3) prohlášení starosty o odstranění nebo dlouhodobé neobyvatelnosti stavby v důsledku poškození živelní pohromou, včetně přesně identifikace zníčených nebo neobyvatelných bytů; 4) výpis katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy pozemku se zakreslením záplavového území a umístění ubytovacích jednotek; 5) doklady v souladu se zákonem Sb. B. Dotační titul č. 2 - Odstranění stavby 1. Charakter a výše podpory Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně poškozených staveb vdůsledku živelní pohromy. Dotace se poskytuje maximálně ve výši nákladů spojených s odstraněním stavby, maximálně do výše ceny v místě a čase obvykléř. Ú! 2. Prıjemce dotace Příjemcem dotace je obec, na jejímž území došlo k živelní pohromě, vjejírnž důsledku byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí. 3. Podmínky pro poskytnutí dotace Dotaci lze poskytnout obci, jsou-li splněny následující podmínky: a) žádost o dotaci podá obec do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen,,ministerstvo ) v termínu stanoveném správcem podprogramu; b) žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti; c) žádost o dotaci lze podat nejpozději do 2 let od ukončení nouzového stavu nebo stavu nebezpečk d) v případě odstranění více staveb lze podat souhrnnou žádost; e) dotaci lze poskytnout na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydleni, tj. bytového nebo rodinného domu (dále jen,,stavba ), jeho části, nebo zbytků stavby, nebo stavební suti (dále jen,,odstranění stavby ). Na stavby určené pro rekreaci se dotace nevztahuje. Stavby, které nejsou stavbami pro bydlení, ale jsou v nich byty určené ktrvalému bydlení, se dotace poskytne v poměrné výši podle poměru podlahové plochy určené k bydlení k celkové podlahové ploše stavby (např. zemědělské usedlosti, byt na poště, na nádraží apod_). 4. Podmínky pro použítí dotace: a) obec je povinna dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu tohoto podprogramu; b) obec bude akcí realizovat v souladu s doklady předloženými se žádosti o poskytnutí dotace a v souladu s platným vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy; c) obec musí vést dotace oddělené v rámci účetnichıí a vyúčtovat v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 1 2 zákona č. 151l^l9. Q? Sb. o oceňování majetku a o změně souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů 3

6 _ M ı N 1 ST E R STVO PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ČR ' -._.ıı-._ n-,_ :_ HL.I JI 'J ' '-I r Podpora bydlení krizový stav d) obec nejpozději v terminu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle vyhlášky Č. 560l2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č Sb. a Metodickýrn pokynem MF č. R (dálejen,,vyhláška"); e) obec zodpovídá za správnost nárokované finanční podpory, pro případ kontroly evíduje veškeré podklady k přidělené dotací, které dokládají správnost a výši nárokované částky dotace (posudek znalce, doklady o proplacení faktur, výpisy Z ůčtu); f) obec může použít dotaci na úhradu nákladů spojených sodstraněnim stavby, kterou má ve vlastnictví nebo s odstraněním stavby jiného vlastníka v případě jeho nečinnosti, nebo na úhradu faktur vlastníka, který odstranění stavby již provedl; g) obec může poskytnout dotaci fyzické nebo právnické osobě, která byla v rozhodný den vlastníkem stavby, nebo SVJ; h) spoluvlastníkům staveb obec poskytuje dotaci ve výši jejich spoluvlastnického podílu; obdobně se postupuje, v případě že stavba je společným jměním manželů; i) obec může dotaci poskytnout i vlastníkovi, na něhož přešla vlastnická práva nebo přejdou vlastnická práva k odstranované stavbě po zániku manželství nebo děděním, v případě, že dotace nebyla poskytnuta předchozímu v astníkovi_ 'Ú' ÚP 5. Zakladni povinné nálezitosti zadosti o dotaci: Dotaci lze poskytnout obci pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace, který je uveřejněn na vvebových stránkách ministerstva na adrese vvvvvv.mmr.cz. 1) pravomocně rozhodnutí o odstranění stavbyfi nebo kopii oznámení stavebnímu úřadu, že stavba byla odstraněna bez předchozího rozhodnutí nebo jiného opatřenía; 2) potvrzení starosty, že odstranění stavby bylo nebo bude provedeno v důsledku poškození živelní pohromou; 3) doklad o výši nákladů vlastníka vynaložených na odstranění stavby (faktuıy); 4) znalecký posudek o ceně obvyklé za demolice. C. Dotační titul č. 3 - Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu JH' 1. Charakter a vyse podpory Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou, vjejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí, a to ve výši maximálně 30 tis. Kč na jeden poškozený byt. 'III 2. Prıjemce dotace Příjemcem dotace je obec, na jejímž území došlo k živelní pohromě, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí. 3. Podmínky pro poskytnutí dotace Dotaci lze poskytnout obci, jsou-li splněny následující podmínky: a) žádost o dotaci podá obec do podatelny lvlínisterstva pro místní rozvoj (dále jen,,minìsterstvo ) v termínu stanoveném správcem podprogramu; b) žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti; zákona č Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 5 12? odst. 2 stavebního zákona 4

7 -_ ' - "' n- '.'_.ı'i' _'._ n'_2 :_ M ı N 1 ST_E RSTVO PRO MÍSTNÍ 'HB _ ROZVOJ ČR c) žádost o dotaci lze podat nejpozději do 4 měsíců od ukončení nouzového stavu nebo stavu nebezpečk d) v případě poškození více bytů obec podává souhrnnou žádost; e) dotaci lze poskytnout na úhradu částí nákladů spojených s opravou bytu poškozeného živelní pohromou. Opravou bytu se rozumí uvedení bytu do stavu před živelní pohromou nebo do provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby. Dotaci lze použít na úhradu odbahnění, úklidu a dezinfekce bytu, a též na úhradu stavebního materiálu a stavebních prací (např. elektroinstalace, rozvody vody, obnovy funkce systému vytápění, oprava sti'echy); f) na stavby určené pro rekreaci se dotace nevztahuje. 4. Podmínky pro použítí dotace: a) obec je povinna dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu tohoto podprogramu; b) obec bude akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace a v souladu s platným vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a zároveň vsouladu s obecně závaznými předpisy; c) obec musí vést dotace oddělené v rámci účetnictví a vyůčtovat v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace; d) obec nejpozději vtermínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle vyhlášky č Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. a Metodickýrn pokynem MF č. R (dálejen,,vyh áška"); e) obec Zodpovídá za správnost nárokované finanční podpory, pro případ kontroly eviduje veškeré podklady k přidělené dotaci, které dokládají správnost a výší nárokované částky dotace (fotodokumentaci poškozených bytů, doklady o právním vztahu k poškozenému bytu, faktury, fotodokumentace opravených bytů); f) obec může poskytnout příspěvek osobě, která byla v rozhodný den vlastníkem poškozeného bytu a trvale v něm žila, nebo která poškozený byt v rozhodný den užívala právem nájmu nebo jiným obdobným právemí; g) dotaci nelze poskytnout osobě, která je příjemcem příspěvku podle nařízení vlády č Sb., o poskytnutí flnanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi, ve znění pozdějších předpisů; h) obec, která je příjemcem dotace, může výši dotace na jeden poškozený byt krátit úměrně způsobeným škodám. \ıi'ií' 5. Základní povinné náležitosti zadosti o dotaci Dotaci lze poskytnout obci pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace, který je uveřejněn na webových stránkách ministerstva na adrese vvvvvv.mmr.cz. Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci jsou: 1) souhrnná žádost obce s uvedením celkové částky požadované dotace; 2) Seznam žadatelů, bytů poškozených živelní pohromou a požadovaná částka dotace; 3) potvrzení starosty, že byty byly poškozený živelní pohromou. IV. Postup při poskytnutí dotace 1. Lhůta pro doručení žádosti je stanovena ve výzvě k tomuto podprogramu. 7 neni. 151 n; 51; sss e náeıeuujrer ehčenekehn záxeniku 5

8 Í. Rom" R M NlST_ERS'l:VO PRO MISTNI Vyplněný a podepsaný formulář žádostí spolu s povínnýmí náležitostmí doručí žadatel do podateíny ministerstva ve lhůtě stanovené v bodě 1. Správce programu provede kontrolu.žádostí o poskytnutí dotace. Je-Ií zjištěn nedostatek, žadatel je vyzván k doplnění. Doplnění žádosti provede ve lhůtě stanovené správcem podprogramu. Žádosti, které spíní podmínky podprogramu, budou financovány dle pořadí, v jakem byly doručeny, a to až do výše stanovené alokace; Pokud obec zjistí, že není schopna zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje ministerstvo a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí. Nejpozději vtermínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí účastník programu ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle 6 vyhlášky Č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v platněm znění. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560f2ü06 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky Č. 11/2010 Sb. a metodickěho pokynu MF Pokyn č. R ŤK `.ˇfÍ..*-.:...z 'VII' =.~_` *:n-.n:;_ n'ı,_ HI J-4;-n _. ".I V. Kontrola Ministerstvo zajišťuje kontrolu podle zákona Č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejně správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola může být prováděna ode dne podání žádostí, a to administrativní i fyzická na místě. Při kontrole dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle tohoto podprogramu a uplatnění sankcí při neoprávněrıěm použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č Sb., o rozpočtových pravidíech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 6

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

117D066 Bytové domy bez bariér

117D066 Bytové domy bez bariér 117D066 Bytové domy bez bariér Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2017. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí

Více

117D065 Olověné rozvody

117D065 Olověné rozvody 117D065 Olověné rozvody Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2017. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

i dat0vflcí Srnlouvuttt 1 1 1

i dat0vflcí Srnlouvuttt 1 1 1 . ll111f1ı z»2ı1~ ` ł E-' vz _. //ˇ* / 'uz/c Darovací smlouva uzavřená dle 628 a násl. zákona Č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů paní Alexandra Fořtová Rodné Číslo:- Adresa

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov Vzor smlouvy Příloha č. 3 Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov uzavřená v souladu s 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

uzavřená dle 588 a násl.zákona Č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění Kupní Smlouvu I. Předmět koupě

uzavřená dle 588 a násl.zákona Č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění Kupní Smlouvu I. Předmět koupě ëíľł Ĺ/ '.ı"" -- -nn... I A Ěllg7"ŽĹlš.Ž-Ĺ-`Í'ł[i 'Ä-/Ó?/`;?. už * Kupní Smlouva uzavřená dle 588 a násl.zákona Č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění Božena Matušková, r E Na Straně jedné (dále

Více

117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2017

117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2017 Podprogram Podpora územně plánovacích dokumentací obcí stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na pořízení územních a regulačních plánů. I. Cíl podpory Cílem podprogramu, který tvoří dva dotační

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok I. Účel dotace. II. Příjemci dotace. III. Předmět a výše dotace

Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok I. Účel dotace. II. Příjemci dotace. III. Předmět a výše dotace Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 234/16 ze dne 7. 12. 2016 o aktualizaci programu přímé finanční podpory bytové

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Smlouva č.01/2016 kultura MĚSTO KUTNÁ HORA dále jen m ě s t o Mozaika Kaňk z.s. zastoupené starostou města panem Bc. Martinem Starým, DiS sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora IČO: 00236195

Více

V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A č. 08/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A č. 08/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A č. 08/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poskytovatel : Obec Sídlo : 543 61 121 IČ 00278033 DIČ Zastoupený : Ing. Antonínem Stejným, starostou obce Bankovní

Více

V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A č. 07/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A č. 07/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A č. 07/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poskytovatel : Obec Kunčice nad Sídlo : 543 61 Kunčice nad 121 IČ 00278033 DIČ Zastoupený : Ing. Antonínem Stejným,

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016

Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV. č. 2/2016 Smlouva O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV Smluvní strany: č. 2/2016 Město Turnov se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku Opatření Programu rozvoje kraje 4.3 Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-078-011-16 ze dne 13.6.2016 Revokace usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-070-012-16 ze dne 2.5.2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace Aktualizovaný program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 196/13 ze dne 11. 12. 2013 o aktualizaci programu přímé finanční

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I.

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I. Příloha č. 2 pravidel Evidenční číslo smlouvy: V Z O R V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Smlouva se uzavírá mezi: Město Luby Sídlo: nám.

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok 2017-2019 článek I. Název programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom rok

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ FORMOU ÚVĚRŮ NA OBNOVU OBYDLÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU

ČÁST PRVNÍ POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ FORMOU ÚVĚRŮ NA OBNOVU OBYDLÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU Částka 128 Sbírka zákonů č. 319 / 2014 Strana 4019 319 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o použití finančních prostředků úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Dnešního dne uzavřely tyto smluvní strany: Město Golčův Jeníkov se sídlem náměstí TGM 110, Golčův Jeníkov, IČO: 00267406, zastoupené starostou města Mgr. Vlastimilem Marušákem bankovní spojení: 27-1123656389/0800

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-008-15 ze dne 5.10.2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 707 v k. ú. Komořany - přípojky vodovodu

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-007-16 ze dne 26.4.2016 Darovací smlouva na převod pozemku parc. č. 3856/25 v k.ú. Modřany do svěřené správy MČ Praha 12 1 2. z a s e

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2610/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2610/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2610/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 Příloha č. 4 k Metodice ve znění Dodatku č. 1 Č. j. MPSV-2016/xxxxx-224/y MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l OBEC KOROZLUKY Došlo: 19. 02. 2015 Smlouva o poskytnutí dotace C.;.: 5q 17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l z Fondu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s. na podporu projektů vyhlášené pro členy HSRM dne 13. 1.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 6 Návrh Podmínek Registrace projektu (projektu) Nedílnou součástí Registrace projektu i. č 113V

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-064-018-16 ze dne 4.4.2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 15/1, v k. ú. Točná Rada městské

Více

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál Město Bruntál, se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál zastoupeno: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města I~: 00295892 DI~ : CZ 00295892

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 město Lipník nad Bečvou Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou IČO: 00301493 Zastoupené: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou Bankovní spojení: Číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

Program DČOV Častolovice

Program DČOV Častolovice Program DČOV Častolovice Podmínky poskytování příspěvku na vybudování zařízení pro čištění odpadních vod v domácnostech v Častolovicích u České Lípy z rozpočtu města Česká Lípa I. Poskytovatel příspěvku

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-010-17 ze dne 23.1.2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - přípojka splaškové a dešťové kanalizace, k tíži pozemku

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupen: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města IČ:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S/2016/00080 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více