Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze"

Transkript

1 Knihovna Filozofické Univerzity Karlovy v Praze Výpůjční řád Ve smyslu Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), v návaznosti na Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze vydávám tento Výpůjční řád Knihovny Filozofické Univerzity Karlovy v Praze. I. Základní ustanovení Tento Výpůjční řád je vydáván na základě Statutu Knihovny FF UK. V souladu se Statutem FF UK (článek 15, odst. 4) má charakter provozního řádu a upravuje vztah mezi Knihovnou FF UK a jejími uživateli (individuálními i kolektivními) při poskytování základních knihovnických a dalších informačních služeb. Nedílnou součástí Výpůjčního řádu Knihovny FF UK jsou i jeho přílohy, které stanovují zejména výpůjční lhůty jednotlivých typů dokumentů, ceny poskytovaných služeb, typy uživatelských průkazů. II. Kategorie uživatelů Uživateli Knihovny FF UK jsou: 1. Interní uživatelé a. student, b. interní doktorand, c. zaměstnanec, d. student nebo zaměstnanec Univerzity Karlovy v Praze (dále uživatel z UK). 2. Externí uživatelé a. laická veřejnost, b. odborná veřejnost (uživatelé ze vzdělávacích a výzkumných institucí, studenti celoživotního vzdělávání, studenti rigorózního studia a externí doktorandi, studenti s přerušeným studiem) 3. Kolektivní uživatelé (knihovny a informační instituce) pro potřeby meziknihovní výpůjční služby. III. Registrace uživatele 1. Uživatelem se stává fyzická osoba, která se zaregistruje v některé z dílčích knihoven FF UK. 2. Osobní údaje pro registraci jsou získávány importem z Informačního systému UK (aplikace pro výdej univerzitních karet), případně ručním zápisem do databáze uživatelů v automatizovaném knihovním systému. 3. Uživatel může být zaregistrován pouze po předložení platného průkazu UK a platného průkazu totožnosti, po vyplnění a podepsání přihlášky v jedné z dílčích knihoven FF UK. Výpůjční řád Knihovny FF UK 1

2 4. Podpisem vyplněné přihlášky uživatel potvrzuje, že se seznámil s Výpůjčním řádem Knihovny FF UK a přijímá dané podmínky. Tzn., že bude plnit všechna ustanovení Výpůjčního řádu, včetně závazku platit poplatky z prodlení a hradit případné ztráty a poškození vypůjčených dokumentů. 5. Dokladem uživatele pro styk s KFF UK je průkaz UK, který je nepřenosný. Uživatel odpovídá za každé jeho zneužití a jeho ztrátu je povinen neprodleně oznámit em, nebo osobně v některé z dílčích knihoven FF UK. 6. Platnost registrace je pro všechny kategorie uživatelů, s výjimkou stážistů, je jeden kalendářní rok. Pro stážisty platí registrace po dobu jejich studijního pobytu, nejdéle však jeden kalendářní rok. Po uplynutí této doby lze registraci prodloužit v některé z dílčích knihoven FF UK. 7. Změny v osobních a kontaktních údajích (jméno, bydliště, korespondenční adresa, e- mail, ukončení nebo přerušení studia) je uživatel povinen ihned knihovně ohlásit. 8. Knihovna se zavazuje, že bude získávat a zpracovávat o uživateli jen takové údaje, které jsou vyžadovány platnými právními předpisy a které jsou nezbytné k identifikaci uživatele. Tyto údaje bude užívat pouze k evidenčním a právními předpisy požadovaným účelům a těchto údajů bude využívat pouze v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 9. Knihovna je povinna na požádání seznámit uživatele s údaji obsaženými v databázi uživatelů, které se týkají jeho osoby. 10. Pokud uživatel knihovně poskytne platnou ovou adresu, bude jejím prostřednictvím informován o blížícím se konci výpůjční lhůty svých výpůjček, rezervacích připravených k vyzvednutí a budou mu zasílány upomínkové dopisy (viz odstavec VI. Poplatky za opožděné vrácení). IV. Výpůjční služby 1. Výpůjčky jsou poskytovány uživatelům pouze po předložení platného průkazu UK. Registrovaný uživatel je oprávněn využívat všechny dílčí knihovny FF UK. 2. Kolektivním uživatelům poskytuje Knihovna FF výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. 3. O zařazení knihovních jednotek do jednotlivých kategorií dokumentů rozhoduje příslušný odpovědný pracovník dílčí knihovny. 4. Uživatel je oprávněn vypůjčit si pouze jediný exemplář od každého dokumentu. Celkový počet výpůjček nesmí převyšovat maximální limit počtu výpůjček, který je stanoven ve výpůjční matici pro danou kategorii uživatelů. 5. Vrácení výpůjček je možné pouze v oborové knihovně, kde došlo k jejich vypůjčení, nebo do biblioboxu, který je umístěn v budově FF UK, ve které se tato oborová knihovna nachází. 6. Výpůjčky se evidují buď v automatizovaném systému, nebo manuálně. 7. Pokud má dílčí knihovna detašované skladové prostory, je třeba dokument objednat na místě, telefonicky či elektronicky. Kniha bude čtenáři poskytnuta v nejbližším možném termínu v závislosti na prostorových a personálních podmínkách dané knihovny (zpravidla následující pracovní den). Uživatel je povinen vyžádané publikace vyzvednout nejpozději do pěti pracovních dnů od data, kdy si je objednal. 8. Dokumenty rezervované čtenářem, které byly vráceny, budou připraveny pro uživatele po dobu pěti pracovních dnů od data, kdy bylo čtenáři odesláno oznámení o rezervaci. Výpůjční řád Knihovny FF UK 2

3 9. Pokud uživatel zjistí při převzetí informačních materiálů jakékoliv poškození, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pracovníkovi knihovny. 10. Po dobu prezenční či absenční výpůjčky je čtenář za dokument odpovědný. Při případném poškození či ztrátě se řídí odstavcem VII Výpůjčního řádu. 11. Uživatel je povinen neprodleně hlásit ztrátu (zničení, poškození) vypůjčeného dokumentu. V. Výpůjční lhůty 1. Výpůjční lhůty pro absenční půjčování jsou definovány ve výpůjční matici. 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena pouze tehdy, umožňuje-li to kategorie dokumentu a nežádá-li publikaci další uživatel. O prodloužení je třeba žádat před uplynutím výpůjční doby (na místě, telefonicky, em či prostřednictvím webového čtenářského konta). 3. Při nedodržení výpůjční lhůty bude knihovna účtovat uživateli poplatek z prodlení za opožděné vrácení dle platného ceníku. VI. Poplatky za opožděné vrácení 1. Čtenář je povinen uhradit poplatky z prodlení při opožděném vrácení vypůjčené literatury dle platného ceníku. 2. Po uplynutí výpůjční lhůty zasílá knihovna uživateli první, druhou a třetí upomínku prostřednictvím u. Pokud uživatel knihovně nesdělí platnou ovou adresu, knihovna první až třetí upomínku uživateli prostřednictvím pošty neposílá. 3. Čtvrtou upomínku zasílá knihovna poštou jako doporučenou zásilku, za kterou je pak oprávněna vymáhat náhradu poštovného. 4. Poplatek za opožděné vrácení se vybírá i v případě, kdy čtenáři nebyla doručena upomínka prostřednictvím u. VII. Náhrady a poplatky za ztracené, zničené a poškozené publikace 1. Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 2. Způsobenou škodu musí uživatel nahradit podle požadavku knihovny: a. nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání, b. reprografickou kopií téhož titulu a vydání včetně vazby, c. uhrazením nákladů na zhotovení reprografické kopie včetně vazby. 3. Jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu škody: a. exemplářem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality, b. exemplářem jiného titulu srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny, c. finančním vypořádáním na základě odborného odhadu knihovníka vycházejícího z ceny titulu na knižním trhu, s přihlédnutím k jeho dostupnosti a nahraditelnosti. 4. V případě ztráty, zničení či poškození jednoho dílu vícedílného kompletu je knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet. 5. Při menších poškozeních tištěných materiálů uhradí uživatel náklady na zhotovení kopií poškozených stran a převazbu, při poškození samotné vazby uhradí převazbu podle aktuálního ceníku knihařských prací. Výpůjční řád Knihovny FF UK 3

4 6. V případě ztráty, zničení nebo poškození dokumentu vyhotoví pracovník knihovny s uživatelem protokol o ztrátě. Vzniklou škodu je uživatel povinen uhradit. 7. Náhradu škody za ztracené, zničené a poškozené publikace je knihovna oprávněna na návrh ředitele Knihovny FF UK vymáhat soudní cestou. VIII. Meziknihovní služby 1. Knihovna FF UK zprostředkovává knihovní dokumenty v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS) a kopie dokumentů v rámci meziknihovní reprografické služby (MRS) podle pokynů stanovených Vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení knihovního zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. a) Meziknihovní služby interním uživatelům 1. Pracovník Knihovny FF UK na požádání zprostředkuje registrovanému internímu uživateli žádaný dokument z jiné knihovny v ČR nebo zahraničí v rámci MVS pouze v případě, že tematicky odpovídá oborovému zaměření FF UK a není ve fondu žádné z knihoven FF UK. 2. Knihovna FF UK zajišťuje MVS pouze z mimopražských knihoven. Výjimku je možno poskytnout pouze kategorii čtenářů Zaměstnanec a Doktorand. 3. Pokud se žádaný dokument nenachází na území ČR, je možné jej za poplatek vyžádat ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní MVS. 4. Dokumenty získané v rámci MVS a mezinárodní MVS jsou zapůjčovány interním uživatelům KFF (zaměstnancům, doktorandům a studentům ) pouze prezenčně ve studovně k tomuto účelu určené. 5. MVS je interním uživatelům Knihovny FF UK poskytována bezplatně. 6. Reprografické služby v rámci MVS jsou zpoplatněny a řídí se platným ceníkem knihovny, která službu poskytuje. 7. Mezinárodní MVS je zpoplatněna a řídí se platným ceníkem Národní knihovny ČR. 8. Doba potřebná k zajištění dokumentu z knihoven v ČR je dva až šest týdnů, ze zahraničí šest týdnů až tři měsíce. 9. Výpůjční doba dokumentu je zpravidla na jeden měsíc. V odůvodněných případech může být výpůjční doba kratší. O prodloužení MVS lze požádat minimálně jeden kalendářní týden před uplynutím výpůjční doby. U mezinárodní MVS určuje výpůjční dobu zahraniční knihovna, která dokument půjčuje zpravidla také na jeden měsíc. 10. Dokumenty vypůjčené v rámci MVS a mezinárodní MVS jsou určeny pouze pro vědecké a studijní účely a nesmějí být v souladu s autorským zákonem č. 121/ 2000 Sb. rozmnožovány ani používány ke komerčním účelům. Výpůjční řád Knihovny FF UK 4

5 b) Meziknihovní služby kolektivním uživatelům 1. O MVS z knihovních fondů FF UK mohou žádat knihovny v ČR, které jsou registrovány podle zákona č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). 2. Knihovna FF UK zprostředkovává prostřednictvím MVS pouze literaturu, kterou žádající knihovna nemá ve svém fondu. 3. Knihovní dokumenty zapůjčené v rámci MVS zpřístupňuje žádající knihovna uživateli pouze prezenčně ve své studovně. 4. MVS pro knihovny je poskytována bezplatně, včetně vyžádaných kopií dokumentů do 20 stran. IX. Zpřístupňování a rozmnožování závěrečných kvalifikačních prací 1. Ze závěrečných kvalifikačních prací smí uživatel na vlastní náklady pořizovat výpisky, opisy či kopie, a to výhradně osobně a pro vlastní potřebu, přičemž je povinen jednat v souladu s legislativou ČR, zejména se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2. Práce nesmí ani za účelem kopírování opustit prostory knihovny. 3. Rozmnoženiny je možné vytvářet jak s použitím vybavení knihovny, tak s použitím vlastní techniky (např. fotoaparátu). 4. Reprografické kopie ze závěrečných kvalifikačních prací Knihovna FF UK v rámci MVS neposkytuje. X. Půjčování elektronických zařízení 1. Knihovna FF UK poskytuje registrovaným interním uživatelům službu Výpůjčka elektronického zařízení (např. čtečky elektronických knih, tablety, notebooky, atp.). 2. Podmínky výpůjčky elektronického zařízení se řídí Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení, platným Výpůjčním řádem a občanským zákoníkem. Podpisem smlouvy se uživatel zavazuje k dodržení podmínek užití zapůjčeného elektronického zařízení. 3. Výpůjční lhůtu elektronického zařízení stanovuje odpovědný pracovník knihovny s ohledem na typ zařízení a množství zájemců o službu. 4. Výpůjčka elektronického zařízení je evidována v knihovním systému. 5. Čtenář je povinen uhradit poplatky z prodlení při opožděném vrácení vypůjčeného zařízení dle platného ceníku. Výpůjční řád Knihovny FF UK 5

6 XI. Závěrečná ustanovení 1. Výpůjční řád je platný pro všechny dílčí knihovny FF UK a jsou povinny jej dodržovat. 2. Sporné otázky Výpůjčního řádu Knihovny FF UK a jeho výkladu řeší ředitel Knihovny FF UK v součinnosti s Knihovní komisí FF UK. 3. Každá dílčí knihovna je povinna stanovit výpůjční dobu a uveřejnit ji v knihovně a na webové stránce příslušné knihovny. 4. Porušení pravidel Výpůjčního řádu Knihovny FF UK ze strany uživatelů je řešeno formou poplatků za opožděné vrácení vypůjčených dokumentů; zablokováním některých uživatelských práv; u studentů Univerzity Karlovy v Praze prostřednictvím disciplinárního řízení, u akademických pracovníků prostřednictvím etické komise, podmínečným či nepodmínečným vyloučením uživatele z knihovny; v konečné instanci prostřednictvím soudního řízení. 5. Výpůjční řád ze dne se tímto ruší. 6. Výpůjční řád Knihovny FF UK nabývá účinnosti dnem podpisu děkana FF UK. V Praze dne doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Děkan Výpůjční řád Knihovny FF UK 6

7 Příloha 1: Výpůjční matice Příloha 2: Ceník poplatků a služeb Příloha 3: Typy uživatelských průkazů platných v Knihovně FF UK Výpůjční řád Knihovny FF UK 7

8 Příloha č. 1 Výpůjční matice pro půjčování dokumentů v Knihovně Filozofické Univerzity Karlovy v Praze Kategorie uživatelů 1. Interní uživatelé a) studenti bakalářského a magisterského studia FF UK, stážisté (dále studenti ); b) studenti interního postgraduálního studia FF UK (dále interní doktorandi ); c) pracovníci FF UK (dále zaměstnanci ); d) studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy v Praze (dále uživatelé z UK). 2. Externí uživatelé a) laická veřejnost; b) odborná veřejnost (uživatelé ze vzdělávacích a výzkumných institucí, studenti celoživotního vzdělávání, studenti rigorózního studia a externího postgraduálního studia, studenti s přerušeným studiem); 3. Kolektivní uživatelé (knihovny a informační instituce, vzdělávací instituce) pro potřeby meziknihovní výpůjční služby (dále MVS). Kategorie dokumentů 1. Prezenční - dokument je možné po stanoveném čase vypůjčit přes noc/víkend/svátek; vrácení dokumentu je nutné ve stanovenou hodinu následujícího pracovního dne; platí pro vybrané kategorie uživatelů. V katalogu pod názvem Prezenční nebo Přísně prezenční. 2. Krátkodobá dokument je možné vypůjčit na jeden kalendářní týden. Platí pro všechny kategorie uživatelů kromě laické veřejnosti. V katalogu pod názvem Krátkodobá nebo Specifická. 3. Běžná dokument je možné vypůjčit na jeden kalendářní měsíc. Platí pro všechny kategorie uživatelů. V katalogu pod názvem Běžná I. nebo Běžná III.. 4. Studijní dokument je možné vypůjčit na tři kalendářní měsíce s možností prodloužit. Platí pouze pro kategorie uživatelů Student, Interní doktorand. Ostatní kategorie uživatelů si mohou dokument v této kategorii vypůjčit na jeden měsíc. V katalogu pod názvem Studijní nebo Běžná II.. 5. Grantová - dokumenty v této kategorii jsou dostupné pouze řešitelům grantových projektů. Výpůjčka trvá po dobu řešení projektu. Po ukončení projektu dojde ke změně kategorie dokumentu na jednu z výše uvedených kategorií. Výpůjční řád Knihovny FF UK 8

9 Výpůjční lhůty pro absenční studium krátkodobá běžná studijní grantová prezenční Studenti Doktorandi Zaměstnanci 1 týden 1 měsíc 3 měsíce řešitelům grantu po dobu jeho řešení 1 týden 1 měsíc 3 měsíce řešitelům grantu po dobu jeho řešení 1 týden 1 měsíc 1 měsíc řešitelům grantu po dobu jeho řešení Uživatel z UK 1 týden 1 měsíc 1 měsíc neposkytuje se Veřejnost neposkytuje 1 měsíc 1 měsíc neposkytuje laická se se Veřejnost 1 týden 1 měsíc 1 měsíc neposkytuje odborná se MVS 2 týdny 1 měsíc 1 měsíc neposkytuje se přes noc/víkend přes noc/víkend přes noc/víkend přes noc/víkend výhradně prezenčně * přes noc/víkend neposkytuje se * výhradně prezenčně = pouze k prezenčnímu studiu v knihovně, přes noc/víkend se nepůjčuje Výpůjční řád Knihovny FF UK 9

10 Lhůty prodloužení Výpůjčku je možné prodloužit pouze za předpokladu, že není rezervována jiným uživatelem. krátkodobá běžná studijní grantová prezenční Studenti o 1 týden o 1 měsíc o 1 měsíc po dobu 0 trvání grantu Doktorandi o 1 týden o 1 měsíc o 1 měsíc po dobu 0 trvání grantu Zaměstnanci o 1 týden o 1 měsíc o 1 měsíc po dobu trvání grantu 0 Uživatel z UK o 1 týden o 1 měsíc o 1 měsíc 0 0 Veřejnost laická 0 o 1 měsíc o 1 měsíc 0 0 Veřejnost o 1 týden o 1 měsíc o 1 měsíc 0 0 odborná MVS o 1 týden o 1 měsíc o 1 měsíc 0 0 Počet absenčních výpůjček krátkodobá běžná studijní grantová prezenční přísně prezenční Studenti Doktorandi Zaměstnanci Uživatel z UK Veřejnost laická Veřejnost odborná MVS Výpůjční řád Knihovny FF UK 10

11 Příloha č. 2 Ceník poplatků a služeb v Knihovně Filozofické Univerzity Karlovy v Praze Registrace a obnova registrace Interní uživatelé (studenti, interní doktorandi a zaměstnanci FF UK, uživatelé z UK) Externí uživatelů (veřejnost odborná i laická) Kolektivní uživatelé (knihovny, informační a vzdělávací instituce v rámci MVS) zdarma zdarma zdarma Knihovna FF UK nevydává vlastní průkazy, k účelu registrace slouží průkazy UK. Pro interní i externí uživatele platí povinnost vlastnit průkaz UK. Registrace je platná 1 kalendářní rok. Sankční poplatky z prodlení Shodné pro všechny kategorie uživatelů, počítá se za každý vypůjčený dokument (knihovní jednotku) a každý den, kdy má knihovna otevřeno: prezenční krátkodobá běžná studijní grantová 10 Kč/hod. 2 Kč/den 2 Kč/den 2 Kč/den nepočítá se pozdní vrácení elektronického zařízení Ostatní sankční poplatky ztráta nebo poškození čárového kódu/rfid čipu z dokumentu zaslání upozornění dopisem (doporučeně) ztráta či poškození zapůjčeného elektronického zařízení Ztráta či poškození komponenty/příslušenství zapůjčeného elektronického zařízení 50,- Kč/den 15,- Kč 30,- Kč až do výše pořizovací ceny zařízení 300,- Kč Meziknihovní výpůjční služby MVS z knihoven v ČR interním a externím uživatelům MMVS z Evropy (mimo Velké Británie) pro interní a externí uživatele MMVS z Velké Británie a zemí mimo Evropu pro interní a externí uživatele MVS z fondu FF UK kolektivním uživatelům MVS = meziknihovní výpůjční služba MMVS = mezinárodní meziknihovní výpůjční služba zdarma 250,- Kč 450,- Kč zdarma Výpůjční řád Knihovny FF UK 11

12 Reprografické služby kopie z fondů knihoven v ČR dle sazebníku dané knihovny kopie z fondů zahraničních knihoven 40,- Kč za každých započatých 5 stran kopie z fondů FF UK kolektivním uživatelům zdarma (max. 20 stran) tisk (čb), oboustranný, A4 2,30,- Kč/list kopírování (čb), A4 1,30,- Kč/tisková strana Výpůjční řád Knihovny FF UK 12

13 Příloha č. 3 Typy průkazů používaných v Knihovně Filozofické Univerzity Karlovy v Praze Průkaz studenta Univerzity Karlovy v Praze; Průkaz studenta Univerzity Karlovy v Praze s licencí ISIC; Průkaz zaměstnance Univerzity Karlovy v Praze; Průkaz zaměstnance Univerzity Karlovy v Praze s licencí ITIC; Průkaz zahraničního studenta na Univerzitě Karlově v Praze; Personalizovaný průkaz externího uživatele služeb na Univerzitě Karlově v Praze. Nepersonalizovaný průkaz uživatele není v Knihovně FF UK platným průkazem čtenáře. Průkazy studentů jiných vysokých škol nejsou v Knihovně FF UK akceptovány. Každý interní i externí uživatel je povinen mít platný průkaz Univerzity Karlovy v Praze se svými osobními údaji a fotografií. Vzory průkazů a informace o výdejních centrech jsou k dispozici na webu Univerzity Karlovy v Praze. Výpůjční řád Knihovny FF UK 13

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ Článek 1 Základní ustanovení 1) Knihovna FA VUT v Brně poskytuje základní informační a knihovní služby zdarma. 2) Poplatky jsou vybírány za registraci, upomínky a reprografické

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Knihovní řád Místní knihovny ve Vintířově V souladu se statutem Místní knihovny ve Vintířově, schváleným dne 10.1.1992 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI Seznam příloh Výpůjční řád Městské knihovny ve Svitavách...II Ceník placených služeb a sankční poplatky...v Obrazová příloha Multifunkční centrum Fabrika.VII Obrázek č. 1.VII Obrázek č. 2.VII Obrázek č.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Felbabce Na základě 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává obec FELBABKA Středočeský kraj IČ 233 226 tento knihovní řád o poskytování knihovnických a

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Želízích

KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Želízích KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Želízích V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Želízích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 06/03 ze dne 24. září 2003 a podle 4, odst. 6 zákona č.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY v ČESKÉ SKALICI - vnitřní předpis MěÚ poř. Čís. 13/2007

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY v ČESKÉ SKALICI - vnitřní předpis MěÚ poř. Čís. 13/2007 Město Česká Skalice, třída T.G. Masaryka 80, Česká Skalice, IČ:00272591 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY v ČESKÉ SKALICI - vnitřní předpis MěÚ poř. Čís. 13/2007 V souladu s rozhodnutím rady města Česká Skalice

Více

Knihovna obce Zákolany. Základní informace

Knihovna obce Zákolany. Základní informace Knihovna obce Zákolany Základní informace Obecní knihovnu v Zákolanech lze nalézt v prostorách Obecního úřadu : Zákolany 55, 273 28, tel.: 315 783 214. Provozovatelem knihovny v obci na základě rozhodnutí

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Veřejné knihovny Slivenec

KNIHOVNÍ ŘÁD. Veřejné knihovny Slivenec KNIHOVNÍ ŘÁD Veřejné knihovny Slivenec V souladu se zřizovací listinou Veřejné knihovny Slivenec, schválenou usnesením Zastupitelstva Městské části Praha Slivenec č. 1/2003 ze dne 5. 2. 2003 a podle 4,

Více

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ. Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ. Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ Knihovní řád knihovny Biskupství brněnského V souladu s 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních složeb (dále

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny V ZÁPECH

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny V ZÁPECH KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny V ZÁPECH V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Zápech, schválenou zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2002 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon),

Více

I. Základní ustanovení. Čl.1. Čl.2

I. Základní ustanovení. Čl.1. Čl.2 K N I H O V N Í Ř Á D Obecní knihovny ve Skuhrově V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Skuhrově schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj.484/2002 a podle 4, odst. 6 zákona č.257/2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY NOVÉ DVORY OKRES KUTNÁ HORA

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY NOVÉ DVORY OKRES KUTNÁ HORA KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY NOVÉ DVORY OKRES KUTNÁ HORA V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny Nové Dvory, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 30. 10. 2002 a podle 4, odst. 6 zákona

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELVARECH

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELVARECH KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELVARECH I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za

Více

Poslání a činnost knihovny

Poslání a činnost knihovny Knihovní řád... 1 Poslání a činnost knihovny... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Čl. 2 Služby knihovny... 2 Čl. 3 Uživatelé knihovny... 3 Č. 4 Práva a povinnosti uživatelů... 4 Čl. 5 Postihy za nedodržení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELKÝCH OPATOVICÍCH

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELKÝCH OPATOVICÍCH KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VELKÝCH OPATOVICÍCH V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Velkých Opatovicích, schválenou na mimořádném jednání zastupitelstva obce dne 1. ledna 2008 a podle

Více

Knihovní řád Masarykovy univerzity

Knihovní řád Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 11/2014 Knihovní řád Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen zákon, vydávám

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Březině

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Březině KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Březině V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Březině, schválenou zastupitelstvem obce ze dne a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám

Více

Opatření děkana č. 5/2014 Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 5/2014 Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Opatření děkana č. 5/2014 Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Základní ustanovení 1. Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, včetně všech svých dílčích

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Knínicích u Boskovic

KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Knínicích u Boskovic KNIHOVNÍ ŘÁD Místní knihovny v Knínicích u Boskovic V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Knínicích u Boskovic, schválenou zastupitelstvem obce dne 27.03.2006 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001

Více

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl. 3 Registrace uživatele 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vy

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl. 3 Registrace uživatele 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vy V souladu se zřizovací listinou Knihovny městyse Choltice, schválenou zastupitelstvem městyse usnesením č. 20/2/2010 ze dne 20.12.2010 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka Řád školní knihovny V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento řád

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Josefově

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Josefově KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Josefově V souladu se zřizovací listinou obecní knihovny v Josefově, schválenou Zastupitelstvem obce dne 15. ledna 2003 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách

Více

Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice

Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice 1. Obecní knihovna v Blížkovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě

Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Knihovní řád Knihovny Matematického ústavu v Opavě Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona č. 111/1998

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická. SMĚRNICE DĚKANA FCH VUT V BRNĚ č. 2/2014 PROVOZNÍ ŘÁD KNIHOVNY FCH VUT V BRNĚ

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická. SMĚRNICE DĚKANA FCH VUT V BRNĚ č. 2/2014 PROVOZNÍ ŘÁD KNIHOVNY FCH VUT V BRNĚ Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Datum vydání: 4. března 2014 Č. j.: - Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Zdeňka Kučerová Účinnost: 4. března 2014 Závaznost: FCH VUT v Brně Vydává: děkan FCH

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Mutějovicích

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Mutějovicích KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Mutějovicích V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Mutějovicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 6/2002 ze dne 16. září 2002 a podle 4, odst. 6 zákona

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ SMĚRNICE Č. 14/05

KNIHOVNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ SMĚRNICE Č. 14/05 KNIHOVNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ SMĚRNICE Č. 14/05 Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici:

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna České geologické služby (dále jen knihovna ČGS) je v souladu se zřizovací listinou

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Obecní knihovny Hradec - Nová Ves. I. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

KNIHOVNÍ ŘÁD. Obecní knihovny Hradec - Nová Ves. I. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost knihovny KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny Hradec - Nová Ves V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Hradci - Nové Vsi, schválenou zastupitelstvem obce usnesením z 29. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.

Více

Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném

Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném 1. Místní knihovna ve Vražném (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

KNIHOVNÍ ŘÁD PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KNIHOVNÍ ŘÁD PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU Čl. I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Knihovní řád je vydáván v návaznosti na čl. IV, odst. 8 zřizovací listiny a v souladu s ust. 4, odst.7 zák. č. 257/2001

Více

K N I H O V N Í Ř Á D

K N I H O V N Í Ř Á D V souladu s usnesením č. 5 zastupitelstva Obce Milejovice ze dne 24. 6. 2016 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) ve znění pozdějších zákonů a předpisů, vydávám K N I H O V N Í Ř

Více

Knihovní řád Místní knihovny MO Pardubice VI

Knihovní řád Místní knihovny MO Pardubice VI Příloha č. 2 ke zřízení organizační složky Místní knihovna MO Pardubice VI Knihovní řád Místní knihovny MO Pardubice VI V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny MO Pardubice VI schválenou Zastupitelstvem

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 25/2016 Změna opatření děkana č. 5/2014, Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Změna opatření děkana č. 5/2014,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

Knihovní řád Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě

Knihovní řád Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě Knihovní řád Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona

Více

Jednotná výpůjční matice

Jednotná výpůjční matice Příloha 2 Jednotná výpůjční matice Vysvětlení termínů: Termín Význam Kategorie, do které jsou zařazeni čtenáři a pro kterou jsou definovaná samostatná pravidla pro půjčování dokumentů. Čtenář může být

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu s Prohlášením provozovatele jazykové školy AKCENT International House Prague, Bítovská 3, 140 00 Praha 4: "PROHLÁŠENÍ

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Městská knihovna Rousínov je knihovnou základní ve smyslu zákona č.257/2001 Sb., - zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD obecní knihovny ve Vysočanech

KNIHOVNÍ ŘÁD obecní knihovny ve Vysočanech KNIHOVNÍ ŘÁD obecní knihovny ve Vysočanech V souladu se zřizovací listinou obecní knihovny ve Vysočanech, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č.18/2009/18 z 18. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Knihovní řád MKS Tachov odbor knihovna

Knihovní řád MKS Tachov odbor knihovna Knihovní řád MKS Tachov odbor knihovna I. Základní ustanovení Článek I. Právní zakotvení a) V souladu se zřizovací listinou Městského kulturního střediska v Tachově a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Směrnice rektora č. 220/2015. Knihovní řád Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě

Směrnice rektora č. 220/2015. Knihovní řád Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j. OU-89387/90-2015 V Ostravě dne 7. 12. 2015 Směrnice rektora č. 220/2015 Knihovní řád Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě Článek

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Čl. I. Úvodní ustanovení Městská knihovna v Borohrádku (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou. Jejím zřizovatelem i nadřízeným orgánem je Město Borohrádek. Knihovna poskytuje knihovnické a bibliografické

Více

Knihovní řád Příruční knihovna manažerské literatury v oblasti zdravotnictví

Knihovní řád Příruční knihovna manažerské literatury v oblasti zdravotnictví Knihovní řád Příruční knihovna manažerské literatury v oblasti zdravotnictví Platný od 1. 5. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Poskytované služby... 3 3 Uživatelé... 3 4 Registrace uživatelů... 3 5 Práva a povinnosti

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi

Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Poslání Městské knihovny v Chrudimi Městská knihovna v Chrudimi (dále jen MK) je základní knihovnou města Chrudim ve smyslu zákona

Více

Knihovní řád. Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost součástí knihovní sítě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Knihovní řád. Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost součástí knihovní sítě Vysoké školy ekonomické v Praze. Strana 1/ 9 Knihovní řád Anotace: Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost součástí knihovní sítě Vysoké školy ekonomické v Praze. Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil: Jméno: Ing. Václav Šubrta doc.

Více

Knihovní řád Obecní knihovny v Metylovicích

Knihovní řád Obecní knihovny v Metylovicích Knihovní řád Obecní knihovny v Metylovicích 1. Obecní knihovna v Metylovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům

Více

4. Smluvní pokuty: 5. Ztráty a náhrady: 6. Pořádková opatření: 7. Závěrečná ustanovení:

4. Smluvní pokuty: 5. Ztráty a náhrady: 6. Pořádková opatření: 7. Závěrečná ustanovení: 4. Smluvní pokuty: Knihovna má právo upomínat čtenáře, výše sankčních poplatků se řídí platným ceníkem. Čtenář (za děti rodiče) je přitom povinen vyrovnat všechny i eventuelně předešlé pokuty za nedodržení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny obce Lukov

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny obce Lukov KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny obce Lukov V souladu se zřizovací listinou Knihovny obce Lukov, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 337 ze dne 22.11.2001 a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní

Více

Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Provozní řád Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Provozní řád Ústřední knihovny Fakulty sociálních studií v Brně (dále jen knihovny) je vydáván na základě a v souladu

Více

Knihovní řád. I. Základní ustanovení. Čl. 1. Poslání a činnost knihovny. Čl. 2

Knihovní řád. I. Základní ustanovení. Čl. 1. Poslání a činnost knihovny. Čl. 2 Knihovní řád Obecní knihovny při Základní škole Leoše Janáčka Hukvaldy, okres Frýdek Místek V souladu se zřizovací listinou, vydanou podle 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Více

Opatření děkana č. 5/20146 Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Opatření děkana č. 5/20146 Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Základní ustanovení Opatření děkana č. 5/20146 Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Základní ustanovení 1. Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, včetně všech svých

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Knihovní řád Ústřední knihovny Slezského zemského muzea. Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

Knihovní řád Ústřední knihovny Slezského zemského muzea. Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení Knihovní řád Ústřední knihovny Slezského zemského muzea Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1 Ústřední knihovna Slezského zemského muzea je v souladu se zřizovací listinou

Více

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 3/2010

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 3/2010 PŘÍKAZ DĚKANA Č. 3/2010 Knihovní řád knihovny Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních

Více

2) Uživateli služeb knihovny jsou akademičtí pracovníci, studenti a zaměstnanci UK, odborná veřejnost, instituce.

2) Uživateli služeb knihovny jsou akademičtí pracovníci, studenti a zaměstnanci UK, odborná veřejnost, instituce. Provozní řád knihovny UK ETF I. Úvod Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen knihovna) je specializovaným pracovištěm Univerzity Karlovy Evangelické teologické fakulty (dále

Více

Knihovní řád. I. Základní ustanovení. Čl. 1 Právní zakotvení

Knihovní řád. I. Základní ustanovení. Čl. 1 Právní zakotvení I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1 V souladu se zřizovací listinou knihovny Drahelčice a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) je vydáván tento Knihovní řád knihovny (dále

Více

Knihovní řád Odborné knihovny Masarykova onkologického ústavu v Brně Obsah

Knihovní řád Odborné knihovny Masarykova onkologického ústavu v Brně Obsah Knihovní řád Odborné knihovny Masarykova onkologického ústavu v Brně Obsah I... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 2 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační

Více

Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi

Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi Knihovní řád Městské knihovny v Chrudimi I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Poslání Městské knihovny v Chrudimi Městská knihovna v Chrudimi (dále jen MK) je základní knihovnou města Chrudim ve smyslu zákona

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Čl. 2 Poslání a činnost knihovny Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby II. Čl. 4 Čl.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Kostelci u Holešova

KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Kostelci u Holešova KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Kostelci u Holešova V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Kostelci u Holešova, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 25. září 2002 a podle 4, odst.

Více

I. Obecná ustanovení

I. Obecná ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny ve Struhařově I. Obecná ustanovení V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny ve Struhařově, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 18 ze dne 3.9. 2002 a podle 4,

Více

K N I H O V N Í Ř Á D

K N I H O V N Í Ř Á D Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace K N I H O V N Í Ř Á D Městské knihovny ve Fulneku SMĚRNICE č. 7.2. Zpracovala a předkládá: Schválila: Bc. Šárka Navrátilová Bc. Eva Kočí, vedoucí

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E K A T O L I C K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E K A T O L I C K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E K A T O L I C K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2016 Výpůjční řád knihovny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy OPATŘENÍ

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzity Palackého v Olomouci B1-02/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Hlavní norma (HN) B1-02/1-HN KNIHOVNÍ ŘÁD Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Základní ustanovení II. Služby knihovny III.

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se Zřizovací listinou Místní veřejné knihovny v Praze 18 (dále

Více

Městská knihovna Oslavany

Městská knihovna Oslavany Městská knihovna Oslavany KNIHOVNÍ ŘÁD je vydán na základě aktuálního znění Zřizovací listiny Městské knihovny v Oslavanech, organizační složky obce a podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní

Více

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12. FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.2000 a podle 9 a 84, odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ------------------------------------------------------------------------------------- Knihovní řád školní knihovny

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MESTSKE KNIHOVNY STRAZ POD RALSKEM

KNIHOVNÍ ŘÁD MESTSKE KNIHOVNY STRAZ POD RALSKEM KNIHOVNÍ ŘÁD ov,, v MESTSKE KNIHOVNY STRAZ POD RALSKEM Strana I (celkem 6) Město vydává v souladu s 4, odst.6 zákona Č. 257/2001 Sb. (dále jen KJůhovnízákon) tento Knihovní řád Městské knihovny ve Stráži

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny

Více

KNIHOVNI RAD Místní knihovny v Jindřichově. I. Základní ustanovení ČI. 1

KNIHOVNI RAD Místní knihovny v Jindřichově. I. Základní ustanovení ČI. 1 1 Knihovnf fád,..., KNIHOVNI RAD Místní knihovny v Jindřichově V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Jindřichově, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 110/02 ze dne 24. 6. 2002 a podle

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny v Dobrušce

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny v Dobrušce KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny v Dobrušce V souladu se zřizovací listinou Kulturních a sportovních zařízení města Dobrušky ze dne 16. 12. 2013, jejichž součástí je Městská knihovna v Dobrušce a podle 4,

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 13/2013 Výpůjční řád knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Katolické teologické fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA č. 13/2013 Výpůjční řád knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Katolické teologické fakulty OPATŘENÍ DĚKANA č. 13/2013 Výpůjční řád knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Katolické teologické fakulty Výpůjční řád knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Katolické teologické fakulty Výpůjční řád knihovny

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

Knihovní řád. III. Poskytování veřejných knihovnických, informačních služeb 1. Knihovna poskytuje tyto veřejné knihovnické a informační služby tím, že

Knihovní řád. III. Poskytování veřejných knihovnických, informačních služeb 1. Knihovna poskytuje tyto veřejné knihovnické a informační služby tím, že Knihovní řád I. Postavení a poslání knihovny 1. Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové (dále jen knihovna ) je v souladu se zřizovací listinou Galerie moderního umění v Hradci Králové veřejně

Více

Výpůjční řád Knihovny itsmf Czech Republic, o.s.

Výpůjční řád Knihovny itsmf Czech Republic, o.s. Výpůjční řád Knihovny itsmf Czech Republic, o.s. Vypracoval: Ing. Jaroslav Rokyta Stav k 8.6.2011 www.itsmf.cz, mailto: info@itsmf.cz Obsah Hlava I. - Status knihovny... 3 Část 1. - Cíle a poslání knihovny...

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Ev. č. 150/1/47/2017-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., v.

Více

Řád knihovnických a informačních služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen Knihovní řád)

Řád knihovnických a informačních služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen Knihovní řád) Strana 1/ 10 Řád knihovnických a informačních služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen Knihovní řád) Anotace: Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost součástí knihovní sítě Vysoké školy

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD AKADEMICKÉ KNIHOVNY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KNIHOVNÍ ŘÁD AKADEMICKÉ KNIHOVNY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ve smyslu zákona č. 257/2001. Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY VE ŽLEBECH V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny ve Žlebech, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 27. června 2002 a podle 14, odst. 6 zákona č. 257/2001

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r z i t a o b r a n y Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Ev. č. 150/1/43/2016-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.,

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Knihovní řád Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Knihovní řád Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Knihovní řád Školní knihovny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži I. OBECNÁ USTANOVENÍ Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu se Zřizovací listinou Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, vydanou Arcibiskupstvím

Více