FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn"

Transkript

1 Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a stejné che. složení) nazýváe ji FÁZE různé fáze nař. různá skuenství, různé krystalové struktury evné látky Soustava ůže obsahovat více fází. FÁZOVÁ ZMĚNA řechod látky z jedné fáze do druhé Jeden z druhů fázové zěny je ZMĚNA SKUPENSVÍ. ání a tuhnutí telota tání t t skuenské telo tání L t (telo, které těleso o hotnosti z krystalické látky řije ři telotě tání, aby se řeěnilo v kaalinu téže teloty) Lt 1 ěrné skuenské telo tání l t lt = [ lt ] = J kg Oačný děj tuhnutí skuenské telo tuhnutí L t (aorfní látky ostuně ěknou až se řeění v kaalinu, neají evnou t t ) Látka řijíá telo roste E k částic zvětšuje se střední vzdálenost částic roste E vzájené olohy částic ři t t se rozkity částic narušuje vazba ezi částicei krystalové řížky řížka se rozadá tání Látka ři t t řijíá telo neění se ale E k a tí ani t zvětšuje se jen E Při t t je U roztátého tělesa > U téhož tělesa v krystalické stavu ři téže t. Kaalina odevzdává telejší tělesů telo E k částic kaaliny klesá, t kaaliny klesá Při telotě tuhnutí vznikají krystalizační jádra krystalizace vznikne soustava volně se ohybujících krystalků neravidelného tvaru. Při ztuhnutí celé látky se krystalky dotýkají a vznikají zrna vzniká olykrystalická látka onokrystalická látka vznik z jednoho krystalizačního jádra, ke kteréu se řiojují další částice látky

2 0 FYZIKA 2. ROČNÍK Křivka tání A) u většiny látek - s rostoucí vnější roste telota tání B) led, antion, některé slitiny - s rostoucí vnější telota tání klesá (ř. regelace ledu) A A 0 olovo 0 led Za norálního tlaku se udávají norální teloty tání látky tyu A ři tání zvětšují obje látky tyu B ři tání snižují obje (zalňování rostorových kanálků ři tání) důsledek lavání ledu na hladině Subliace řeěna z evného skuenství v lynné (oak je desubliace) Měrné skuenské telo subliace: Ls ls = L s skuenské telo subliace řijaté tělese o hotnosti ři jeho subliaci za dané t l s závisí na telotě, ři které látka subliuje = J kg [ ] 1 l s Subliuje-li látka o dostatečné hotnosti o čase se ustaví rovnovážný stav ezi evnou fází a její árou, ta se nazývá sytá ára. Subliační křivka závislost tlaku syté áry na telotě - body znázorňují rovnovážné stavy ezi evnou látkou a její sytou árou A Subliační křivka

3 Vyařování a var kaaliny Vyařování robíhá z volného ovrchu kaaliny za každé teloty. l v L v = ěrné sku. telo vyařování S rostoucí telotou vyařování l v klesá. Var: kaalina se vyařuje i uvnitř (bublinky) telota varu (norální t v ři norální vnější ) (vyšší vnější vyšší t v Painův hrnec; nižší vnější nižší t v ) Měrné skuenské telo varu = l v ři t v Vyařování kaaliny z hlediska olekulové fyziky: olekuly s dostatečnou energií unikají z volného ovrchu kaaliny - ovrch kaaliny oouštějí olekuly s nejvyšší E k - střední E k olekul kaaliny se zenší okles teloty vyařující se kaaliny Obrácený děj - kaalnění (kondenzace) Měrné skuenské telo kondenzace = ěrné skuenské telo vyařování ři téže t kaalnění sojování olekul do kaiček (snazší na drobných zrncích rachu nebo el. nabitých částicích) Úlohy: 1/ Led o hotnosti 1,0 kg a očáteční telotě -10 C se řeěnil na vodu o telotě 20 C za norálního tlaku. Sestrojte graf závislosti teloty tělesa na řijaté tele. Měrná teelná kaacita ledu je 2,1 kj kg K, ěrná teelná kaacita vody je 4,2 kj kg K, ěrné skuenské telo tání ledu je l = 1 kg t l = 10 C c l = 2,1 kj kg K -1 l t = 334 kj kg v = 1 kg c v = 4,2 kj kg K t v = 20 C Q =? Q = c 0 t + l + c (20 0) l ( l ) t v ( ) ( ) kj Q = 1 2, , 2 20 kj Q = + + Q = 439kJ kj kg. Vyočítejte celkové řijaté telo.

4 Celkové řijaté telo je 439 kj. 2/ Jak se zění vnitřní energie tělesa z cínu o hotnosti 3,0 kg ři telotě tání, jestliže se řeění z evného skuenství v kaalné téže teloty? Měrné skuenské telo tání cínu je 61 kj kg K. = 3 kg l t = J kg K U =? 3 U = Q = l t = = 183 kj Vnitřní energie tělesa se zvýší o 183 kj. 3/ Jak se liší vnitřní energie vody o hotnosti 300 g a teloty 20 C od vnitřní energie vodní -1 áry téže hotnosti a teloty, je-li l 20 = 2, 43 MJ kg? Práci sojenou se zvětšení objeu ři vyařování vody zanedbejte. = 0,3 kg t = 20 C -1 l 20 = 2, 43 MJ kg U =? U = L 20 = l 20 = 0,3 2,43 = 0,729 MJ Vnitřní energie vodní áry je vyšší o 0,729 MJ. 4/ Vodní ára o hotnosti 2,0 kg a o telotě 100 C zkaalní a vzniklá voda se ochladí na telotu 20 C. Jaké celkové telo odevzdá soustava do okolí? = 2 kg t = 100 C

5 l v = 3-1 2,26 10 kj kg c = 4,18 kj kg K t v = 20 C Q =? Q = l v + c (t t v ) = (2 2, ,18 80) kj = kj = 5,2 MJ Celkové odevzdané telo do okolí je 5,2 MJ. Křivka syté áry - vyařování ka. v uzavřené nádobě - nastane dynaická rovnováha ezi ka. a árou sytá ára (Při rovnováze očet olekul, které oouštějí ovrch kaaliny za dobu t = očet olekul které se do kaaliny vracejí za dobu t). tlak syté áry nezávisí na objeu ři stálé t (zvětšíe-li obje nad kaalinou izotericky, okračuje vyařování do ůvodní hodnoty tlaku syté áry) nelatí ani Boyle - Mariottův zákon ani stavová rovnice - tlak syté áry roste s rostoucí telotou (olekuly ají větší E k, více jich řejde v áru ) - KŘIVKA SYÉ PÁRY závislost syté áry na její K K A A 0 A A očáteční bod křivky syté áry K A telota tuhnutí kaalné fáze ři tlaku A nejenší hodnota a, kdy je kaalina a sytá ára ještě v rovnováze K kritický bod křivky syté áry Při K a k je hustota kaaliny rovna hustotě syté áry zizí rozhraní ezi kaalinou a její sytou árou, látka se stává stejnorodou.

6 Při vyšší telotě než k je jen ára. Z křivky syté áry lze odečíst telotu varu kaaliny ři dané vnější tlaku ři varu v kaalině vznikají bubliny syté áry a vystuují k volnéu ovrchu kaaliny. o je v říadě, kdy se tlak syté áry uvnitř bublin rovná vnějšíu tlaku. Zvýší-li se tlak nad volný ovrche kaaliny, nastane var až o takové zvýšení teloty kaaliny, že se tlak uvnitř bublin vyrovná vnějšíu tlaku. elota varu tedy roste s rostoucí vnější tlake. Fázový diagra - všechny 3 výše uvedené křivky v jedno grafu I II K evné kaalné l. k b l. k IV III A řehřátá lyn ára k s 0 Každý bod znázorňuje určitý stav látky ři zvolené a. A trojný bod (ro H 2 O = 273,16 K A 610 Pa - v uzavřené nádobě led, voda a sytá ára) Oblast III řehřátá ára - á nižší tlak a hustotu než sytá ára téže teloty (buď sytou áru izotericky rozenee anebo ji zahříváe bez řítonosti kaaliny) Pokud je řehřátá ára daleko od stavu syté áry, oto ro ni řibližně latí stavová rovnice ideálního lynu. ( Pro sytou áru nelatí stavová rovnice ro IP Její tlak nezávisí na její objeu; Při dostatečné zvětšení objeu nebo zahřívání áry bez řítonosti kaaliny se bude rojevovat závislost tlaku na objeu áry) Oblast IV lyn - lyn zkaalníe ochlazení od telotu k a oto ho stlačíe ochlazení: - adiabatický rozínání - rudký vyařování některých zkaalněných lynů lze dosáhnout veli nízkých telot

7 Vodní ára v atosféře absolutní vlhkost vzduchu = vlastně hustota vodních ar V Vodní ára ve vzduchu je zravidla řehřátá ři určité telotě řejde v sytou (nař. další vyaření vody, oto je vlhkost axiální ( = ρ hustotě syté áry za dané teloty) relativní vlhkost vzduchu ϕ = v % Klesá-li telota vzduchu s řehřátou árou řehřátá ára se stává sytou a kaalní telota rosného bodu t r (je-li t r < 0 oto jinovatka nebo sníh) Příklad: Jaká je absolutní a relativní vlhkost vzduchu, á-li vzduch telotu 10 C a telota rosného bodu je 0 C? -3 abulky: Hustota syté vodní áry ři telotě 0 C á hodnotu 4,8 g. uto hustotu á i řehřátá ára vody teloty 10 C. Absolutní vlhkost vzduchu teloty 10 C je tedy -3 = 4,8 g. -3 Hustota syté vodní áry ři telotě 10 C je ρ = 9,4 g. Relativní vlhkost vzduchu ři této telotě je 4,8 ϕ = 100% 51%. 9, 4 Relativní vlhkost vzduchu se dá ěřit nař. vlasový vlhkoěre. en je založen na jevu, že lidský vlas zbaven tuku ění ři značné vlhkosti svou délku. Vlas se vede řes kladku oatřenou ručičkou. a ukazuje na stunici relativní vlhkost vzduchu. Úlohy: 1/ Při které telotě vzduchu je telota rosného bodu -5 C a relativní vlhkost vzduchu 67 %? t r = 5 C ϕ = 10 C t =?.

8 ϕ = = 0,67 t r = 5 C z tabulek: = 3, 24 g tr 3 = = 4,84 g z tabulek: t = 0 C 0,67 Výše uvedený odínká odovídá telota 0 C. tr 3 2/ V ístnosti o objeu je ři telotě 15 C relativní vlhkost vzduchu 60 %. Jakou hotnost ají vodní áry v ístnosti? V = t = 15 C ϕ = 60 % =?. = 12,8 g 3 = = 3 = ,8 10 0,6 = V V ϕ = 0,92 kg Hotnost vodních ar v ístnosti je 0,92 kg.

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud:

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud: Příklad : Poáěčský zon o niřní objeu je onořen do hloubky. Sanoe obje ody, kerá nikne do zonu. Jaké honosní nožsí zduchu je nuno řiés do zonu, aby se eškerá oda ze zonu ylačila? Jaký obje zduchu usí koresor

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Vlhký vzduch a jeho stav

Vlhký vzduch a jeho stav Vlhký vzduch a jeho stav Příklad 3 Teplota vlhkého vzduchu je t = 22 C a jeho měrná vlhkost je x = 13, 5 g kg 1 a entalpii sv Určete jeho relativní vlhkost Řešení Vyjdeme ze vztahu pro měrnou vlhkost nenasyceného

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Tepelné vlastnosti dfieva

Tepelné vlastnosti dfieva ZPRACOVÁNÍ D EVA část 2, díl 5, kapitola 1, str. 15 propustnost dřeva ovlivňují ztenčeniny buněčné stěny, je znatelný vliv bradavičnaté W vrstvy, jejíž přítomnost může jinak malou propustnost jehličnatých

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití

Hydrostatické hladinoměry princip, vlastnosti a použití měření oloy ladiny Hydrostatické ladinoměry rinci, vlastnosti a oužití Hydrostatické ladinoměry atří mezi rinciiálně jednoducé snímače, které moou solelivě racovat za různýc odmínek v celém sektru rovozníc

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

VODIVOST x REZISTIVITA

VODIVOST x REZISTIVITA VODIVOST x REZISTIVITA Ohmův v zákon: z U = I.R = ρ.l.i / S napětí je přímo úměrné proudu, který vodičem prochází drát délky l a průřezu S, mezi jehož konci je napětí U ρ převrácená hodnota měrné ele.

Více

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více