NĚMECKÝ JAZYK. Čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NĚMECKÝ JAZYK. Čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu:"

Transkript

1 1 z 13 Čtyřleté gymnázium NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět německý jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. V rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům všech průřezových témat, zejména však tématickému okruhu Vztah k multilingvní kulturní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různých kulturních prostředí v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova. Časové a organizační vymezení: Německý jazyk se vyučuje volitelně jako druhý cizí jazyk v 1. až 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmětu je určena časová dotace U žáků se přitom předpokládá vstupní úroveň A1. Žáci jsou v prvním ročníku rozděleni společně s žáky paralelních ročníků osmiletého gymnázia do skupin podle úrovně znalostí. Jako maturitní předmět směřuje němčina k cílové úrovni B1 a B2. Úroveň B2 je nabízena mimořádně nadaným žákům, žákům s vyšší vstupní úrovní nebo těm, kteří si svoje znalosti a rozšiřují v rámci jazykových volitelných předmětů či mimoškolních aktivit. Učitelé nepostupují podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. Výuka předmětu probíhá v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně v kmenových třídách. Výuka předmětu je realizována též během týdenního jazykového kurzu, který probíhá mimo školu v druhém ročníku, a během školou organizovaných jazykově poznávacích zájezdů a meziškolních výměn. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: Učitelé ve výuce prezentují různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáky vedou k tomu, aby je využívali. Žáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam, kde je to možné, využívají srovnání s jinými jazyky, které znají, i s mateřštinou. Žáci dostávají takové úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledávají a zpracovávají informace z cizojazyčných textů. Součástí hodin i domácí přípravy je práce se slovníky, referenčními příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem. Důvěru ve své jazykové schopnosti a návyky nutné k samostatné práci s jazykem získávají žáci extenzivní četbou německých textů. Kompetence k řešení problémů: Učitelé poskytují žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich různým řešením. Využívají příležitosti demonstrovat komplexní charakter jazyka a vedou žáky k jeho respektování.

2 Neustálou prací s texty, kterým ne vždy beze zbytku rozumějí, se žáci učí zacházet s nekompletními informacemi. Jsou vedeni k nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a smyslu. Ve výuce jsou simulovány modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat v praktickém životě (psaní dopisů na různá témata, rozhovory v různých kontextech, poslech neznámých mluvčích atd.). Žáci jsou postupně vedeni k řešení prací většího rozsahu a komplexnějšího charakteru (např. zpracování informací z cizojazyčné literatury a prezentace výsledků před třídou). V rámci konverzace na různá témata je po žácích vyžadovaná zřetelná argumentace při vyjadřování názorů. Kompetence komunikativní: Rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu. Dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním rozvíjejí učitelé u žáků standardními metodami výuky cizího jazyka. Ke komunikaci s rodilými mluvčími a německy mluvícími cizinci vůbec dostávají žáci příležitost v rámci výměn a poznávacích zájezdů. V rámci konverzace učitelé kultivují u žáků schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti. Při práci s jazykovým materiálem vedou učitelé žáky k přesnosti, k identifikaci podstatných informací a rozvíjení jejich interpretačních schopností. Kompetence sociální a personální: Párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách žáci rozvíjejí své schopnosti spolupracovat. Členění do skupin napříč ročníkem, flexibilita tohoto členění i kurzy a výměny, kterých se účastní žáci z různých tříd i ročníků, poskytují žákům možnost setkávání a spolupráce s různými lidmi. Specifický charakter učení jazyka rozvíjí u žáků schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli. Kompetence občanské: V rámci konverzace vedou učitelé žáky k tomu, aby vyjádřili svůj názor, aby zaujali stanovisko k problémům společenským,sociálním i kulturním. Učitel vede se žáky debaty a diskuse na aktuální témata, během nichž žáci obhajují své názory. Při pobytech v německy mluvících zemích vybízí učitel žáky k pozitivnímu vnímání jiných kulturních, duševních a etických hodnot. 2 z 13

3 3 z ROČNÍK výstupy RVP GV žák: Receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním) Identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší hlavní informace. Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení promluvy. Odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu Využívá různé druhy slovníků při čtení nekomplikovaných faktografických textů. Produktivní řečové (ústní a písemný projev) Srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, méně náročný autentický text na běžná témata. Formuluje svůj názor na jednoduché, běžné téma ústně i písemně ; srozumitelně, správně a stručně. Jednoduše a souvisle popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související. Logicky a jasně strukturuje písemný projev, formální i neformální text na běžné Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace. Interaktivní řečové (střídání receptivních a produktivních dovedností) Vysvětlí své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a správně v krátkém a jednoduchém projevu týkajícím se známých a všeobecných témat. Komunikuje s rodilými mluvčími na známé a blízké výstupy ŠVP žák: Vybere určité očekávané informace v běžně používaných materiálech. Odliší podstatné od nepodstatného. V souvislém rozhovoru rodilých mluvčích vedeném v pomalejším tempu a s pečlivou výslovností uvede počet a postoje aktérů. Rozezná téma rozhovoru. Odliší různé formy komunikace. Užije logického odhadu neznámých slov či slovních spojení na základě kontextu a svých jazykových znalostí. Účelně využívá dvojjazyčného i výkladového slovníku. Rozpozná hlavní myšlenky přečteného nebo slyšeného autentického textu na běžná témata. Texty reprodukuje pomocí odpovědí na jednoduché otázky. Vyjádří svůj názor nekomplikovanou formou. Vyjádří svůj souhlas či nesouhlas. Vhodně formuluje věty k popisu každodenních událostí a činností, k rodině a přátelům. Napíše kratší, souvislý a správně strukturovaný text na jednoduché Shrne a vlastními slovy sdělí ústně nebo písemně kratší informace. Při vysvětlování svých názorů a stanovisek respektuje zavedené zdvořilostní normy. Při formulaci názorů užívá běžných jazykových prostředků. Aktivně se zapojuje do jednoduchého rozhovoru na známé Vytvoří otázky a na takové otázky odpovídá. Pronese jednoduché sdělení.

4 4 z ROČNÍK výstupy RVP GV žák: Receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním) Identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší hlavní informace. Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení promluvy. Odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu. Využívá různé druhy slovníků při čtení nekomplikovaných faktografických textů. Produktivní řečové (ústní a písemný projev) Srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, méně náročný autentický text. Formuluje svůj názor na jednoduché, běžné téma ústně i písemně ; srozumitelně, správně a stručně. Jednoduše a souvisle popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související. Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace. Interaktivní řečové (střídání receptivních a produktivních dovedností) Vysvětlí své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a správně v krátkém a jednoduchém projevu týkajícím se známých a všeobecných témat. Komunikuje s rodilými mluvčími na známé ablízké výstupy ŠVP žák: Orientuje se ve výstavbě textu. Postupuje systematicky. Odliší podstatné od nepodstatného. Najde klíčová slova. Vybere nejdůležitější informace. V souvislém rozhovoru rodilých mluvčí vedeném v pomalejším tempu a s pečlivou výslovností uvede počet a postoje aktérů. Rozezná téma rozhovoru. Odliší různé formy komunikace. Odvodí význam neznámých slov či slovních spojení na základě obsahu předcházejícího textu. Rozpozná kompozita. Rozpozná slova přejatá. Účelně a pohotově užívá dvojjazyčného i výkladového slovníku. Získává informace pro zadaný úkol. Rozpozná hlavní myšlenky přečteného nebo slyšeného autentického textu na běžné Texty reprodukuje pomocí odpovědí na otázky. Vyjádří své myšlenky nekomplikovanou formou. Vyjádří svůj souhlas nebo nesouhlas. Vyjádří se v jednoduchých, správných větách. Vhodně formuluje věty k popisu běžné denní události, svého vztahu ke škole, ke sportu. Shrne a vlastními slovy sdělí jednoduše a správně ústně nebo písemně kratší informace. Při vysvětlování svých názorů a stanovisek respektuje zavedené zdvořilostní normy. Při formulaci svých názorů užívá běžných jazykových prostředků. Aktivně se zapojuje do rozhovoru na známé Pronese jednoduché sdělení. Vyzve partnera, aby vyjádřil svůj názor na známé

5 5 z ROČNÍK B1 B1 B2 B2 výstupy RVP GV žák: Receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním) Porozumí hlavním myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení promluvy. Odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu. výstupy ŠVP žák: Rozumí hlavním myšlenkám autentického projevu proneseného standardním tempem a běžnou výslovností. Rozumí složitějšímu a stylisticky diferencovanějšímu projevu na aktuální V souvislém složitějším rozhovoru rodilých mluvčí vedeném ve standardním tempu a méně pečlivou výslovností uvede počet aktérů. Rozezná téma složitějšího rozhovoru. Odliší jednotlivé styly a citové zabarvení jednotlivých promluv. Odhadne význam neznámých slov, slovních spojení a frazeologismů ve složitějším textu na základě kontextu a výstupy RVP GV žák: Receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním) Identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace. Využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a media. Čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce. Produktivní řečové (ústní a písemný výstupy ŠVP žák: V dobře srozumitelném projevu se orientuje i při složitějším námětu. Tam, kde není omezen neznámým tématem, rozumí i doplňujícím informacím. Orientuje se ve středně náročných textech, pochopí hlavní myšlenky a najde požadované informace. Využívá bez větších problémů překladové i výkladové slovníky, orientuje se v sekundární informativní literatuře. Najde požadovanou informaci v encyklopedii, na internetu nebo v jiném médiu. S porozuměním přečte neupravenou povídku nebo

6 6 z 13 Užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu čtení. Produktivní řečové (ústní a písemný projev) Formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché, běžné téma srozumitelně, správně a stručně. Sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma jako lineární sled myšlenek. Logicky a jasně strukturuje písemný projev, formální i neformální text na běžné Využívá překladové slovníky při obsahu předcházejícího textu. Rozpozná kompozita a odvodí jejich význam. Odhadne význam slov přejatých. Užívá techniky rychlého čtení pro vyhledávání klíčových slov a hlavních myšlenek v krátkém i delším textu. Užívá techniky podrobného čtení pro detailní porozumění textu. Vyjádří své myšlenky přiměřenou formou. Respektuje mluvnická pravidla. Vysvětlí svůj postoj a zdůvodní ho. Sestaví ústně i písemně kratší souvislý, jasně strukturovaný text na jednoduché, běžné Napíše a logicky jasně strukturuje projev na běžné téma při dodržení stylistických znaků daného textu. projev) Formuluje svůj názor srozumitelně, správně, spontánně a plynule. Volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu. Přednese souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko. Logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů. Interaktivní řečové (střídání receptivních a jiný kratší text. Kombinuje informace z různých textů. Zřetelně a jasně formuluje svůj názor na náročnější Své myšlenky vyjádří plynule, spontánně, v správně formulovaných větách. Bez větších problémů reprodukuje složitější přečtený nebo vyslechnutý autentický text. Vyjadřuje se plynule, aniž by redukoval obsah přečteného či slyšeného textu. Ústně prezentuje výsledky své obsáhlejší práce na všeobecné Píše formální i neformální texty na různá témata. Formuluje kratší i delší věty bez závažných nedostatků. Užívá jazykové prostředky, které odpovídají slohovému

7 7 z 13 zpracování písemného projevu na méně běžné Interaktivní řečové (střídání receptivních a produktivních dovedností) Reaguje adekvátně a správně v běžných situacích, užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů. Účelně a pohotově užívá dvojjazyčného slovníku v knižní podobě i na internetu. Ověří si správnost utvořeného gramatického tvaru. Vybere vhodný výraz z nabídky synonym. Při formulování svých myšlenek respektuje zdvořilostní normy. Užívá běžných, situaci přiměřených výrazů a frazeologických obratů. produktivních dovedností) Vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou. Reaguje adekvátně a správně ve složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů. stylu. Zvolí přiměřenou formu písemnou i ústní pro vyjádření a obhajobu svých myšlenek. Při tom respektuje mluvnická pravidla a využívá své bohaté slovní zásoby. Komunikuje plynule a foneticky správně a používá osvojené gramatické prostředky. Komunikuje s rodilými mluvčími na známé a blízké V běžné situaci se vyjadřuje pomalejším tempem, ale plynule a foneticky správně. Používá správných gramatických prostředků. Aktivně se zapojuje do rozhovoru s rodilým mluvčím. Vyzve partnera, aby vyjádřil svůj názor. Předkládá své argumenty a zdůvodňuje je. Při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů. Při použití vhodných formálních i neformálních prostředků zahájí, vede i ukončí dialog. Aktivně se do něj zapojuje. Zapojí se do diskuse, která odpovídá jeho odborným znalostem.

8 8 z 13

9 9 z ROČNÍK B1 B1 B2 B2 výstupy RVP GV žák: Receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním) Porozumí hlavním myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl a citové zabarvení promluvy. Odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu. výstupy ŠVP žák: Rozumí hlavním myšlenkám autentického projevu proneseného rychlejším tempem a mírně nedbalou výslovností. Rozumí složitějšímu a stylisticky diferenciovanému projevu na aktuální V souvislém delším a složitějším rozhovoru rodilých mluvčí vedeném v rychlejším tempu a s mírně nedbalou výslovností uvede počet aktérů Odliší jednotlivé styly a citové zabarvení jednotlivých delších promluv. Odhadne význam neznámých slov, slovních spojení a frazeologismů v delším, složitějším textu na základě výstupy RVP GV žák: Receptivní řečové (poslech a čtení s porozuměním) Identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace. Využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a media. Čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce. výstupy ŠVP žák: Dobře rozumí autentickým projevům, dokumentům a zpravodajským pořadům v rozhlase a televizi i standardní živé řeči. Rozumí i velké části dialogů v hraných filmech. S jistotou využívá překladových, výkladových i dalších slovníků. Dobře se orientuje v sekundární literatuře. Z množství nabízených informací k tématu na internetu vybere tu nejvhodnější. Najde požadovanou informaci také v encyklopedii. S porozuměním přečte neupravenou knihu či jiný text středního

10 10 z 13 Užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu čtení. Produktivní řečové (ústní a písemný projev) Formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché, běžné téma srozumitelně, správně a stručně. Sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma jako lineární sled myšlenek. Logicky a jasně strukturuje písemný projev, formální i neformální text na běžné Využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu na méně kontextu a obsahu předcházejícího textu. Rozpozná kompozita a slova odvozená a odvodí jejich význam. Odhadne význam slov přejatých. Užívá techniky rychlého čtení pro vyhledávání klíčových slov a hlavních myšlenek v delším, složitějším textu. Vyjádří své myšlenky přiměřenou i složitější formou. Vysvětlí svůj postoj a zdůvodní ho. Vyjádří svůj postoj k opačnému názoru. Sestaví ústně i písemně delší, souvislý, jasně strukturovaný text na běžné Napíše a logicky jasně strukturuje delší projev na běžné téma při dodržení stylistických znaků daného textu. Účelně a pohotově užívá Produktivní řečové (ústní a písemný projev) Formuluje svůj názor srozumitelně, správně, spontánně a plynule. Volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu. Přednese souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko. Logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů. rozsahu. Vyhledá informace z různých textů na všeobecné téma a pracuje s nimi. Zřetelně a jasně formuluje svůj názor na náročnější i odborné Své myšlenky vyjádří plynule v správně formulovaných větách za použití bohaté slovní zásoby. Bez problémů reprodukuje složitý přečtený nebo vyslechnutý autentický text. Mluví plynule, spontánně, bez výraznějších zaváhání. Ústně prezentuje výsledky své obsáhlejší práce na odborné Píše delší formální i neformální texty na různá témata. Formuluje i delší věty bez závažných nedostatků. V hojné míře užívá jazykové

11 11 z 13 běžné Interaktivní řečové (střídání receptivních a produktivních dovedností) Reaguje adekvátně a správně v běžných situacích, užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů. Komunikuje plynule a foneticky správně a používá osvojené gramatické prostředky. Komunikuje s rodilými mluvčími na známé a blízké dvojjazyčného slovníku v knižní podobě i na internetu. Ověří si správnost utvořeného gramatického tvaru. Vybere vhodný výraz z nabídky synonym. Vybere vhodné frazeologismy, přirovnání. Při formulování svých myšlenek respektuje zdvořilostní normy. Užívá situaci přiměřených výrazů a frazeologických obratů. V běžné situaci se vyjadřuje standardním tempem, plynule a foneticky správně. Používá správných i složitějších gramatických prostředků. Aktivně se zapojuje do složitějšího rozhovoru s rodilým mluvčím. Vyzve partnera, aby vyjádřil svůj názor. Předkládá své Interaktivní řečové (střídání receptivních a produktivních dovedností) Vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou i ústní formou. Reaguje adekvátně a správně ve složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů. Při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů. prostředky, které odpovídají slohovému stylu. Zvolí svému ústnímu či písemnému projevu přiměřenou formu pro vyjádření a obhajobu svých myšlenek. Formuluje delší souvětí při respektování gramatických a syntaktických pravidel a využívá bohaté slovní zásoby. Vede diskusi o téměř všech tématech, na která je schopen reagovat v mateřštině. Reaguje i v méně obvyklých situacích. Mluví spontánně a plynule.

12 12 z 13 argumenty a zdůvodňuje je. Učivo viz Poznámka 1 Fonetika Slovní zásoba Grafická stránka a pravopis Gramatika: Slovesa Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Předložky Spojky Vokalický a konsonantický systém, slovní přízvuk, zvuková stránka věty jednoduché a složené, větný rytmus a intonace, redukce výslovnosti Všeobecná a tématická slovní zásoba, tvoření slov, ustálená slovní spojení, rčení, přísloví Základní pravidla a specifika německého pravopisu, psaní složitých kompozit, větná interpunkce Časový systém čas přítomný, préteritum, perfektum, plusquamperfektum, futurum Konjunktiv II., Konjunktiv I. Podmínkové a přací věty Modální slovesa, základní a další významy Pasivum Infinitiv a infinitivní konstrukce s zu, um zu, ohne zu, statt zu Rekce sloves Slovesné předpony Vazba es gibt Člen podstatných jmen Jednotné a množné číslo Skloňování podstatných jmen Rod Skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém, bez členu, po zájmenech a neurčitých číslovkách Stupňování Osobní, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, neurčitá man, es Skloňování všech uvedených druhů Základní, řadové a jejich skloňování Násobné a podílné číslovky Předložky se třetím pádem Předložky se čtvrtým pádem Předložky se třetím a čtvrtým pádem Předložky s druhým pádem Spojky souřadné s přímým a nepřímým pořádkem slov Dvojčlenné spojky Spojky podřadné

13 13 z 13 Syntax Reálie německy mluvících zemí Věta hlavní Věty vedlejší a jejich druhy Slovosled věty vedlejší Kultura v širokém slova smyslu (umění, zvyky, svátky atd.), sociální a politická situace, historie a geografie, věda a technika, sport Poznámka 1: Témata učiva nejsou specifikována pro jednotlivé ročníky. Podle charakteru skupiny volí vyučující konkrétní náplň i optimální úroveň gramatického a lexikálního učiva tak, aby bylo dosaženo zadaných výstupů. Tomu je podřízen i výběr učebnic a doplňkových výukových materiálů. Průřezová témata viz Poznámka 2 Multikulturní výchova Tematický okruh: Vztah k multilingvní kulturní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Jak se mohu naučit využívat jazykové a kulturní plurality pro potřebnou diskusi o kulturní rozrůzněnosti. Jak používat jazyk, aby byl zbaven rasistických a diskriminujích výrazů. Jak mluvit o lidech s odlišnou rasou a etnickou příslušností, aniž by se znevažovala jejich rovnoprávnost. Jak se naučit respektovat, že každý jazyk má své specifické rysy, žádný není nadřazen jiným jazykům. Poznámka 2: Toto průřezové téma bude realizováno průběžně od prvního ročníku čtyřletého gymnázia do konce studia, a to nejen ve školní výuce, ale i formou žákovských výměn se školami v německy mluvících zemích a během jiných pobytů v těchto zemích.

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera (čtyřleté, 2. ročník, další cizí jazyk) FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu:

FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 12 Čtyřleté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází

Více

Osmileté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Osmileté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 14 Osmileté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Konverzace v anglickém jazyce. (čtyřleté gymnázium)

Konverzace v anglickém jazyce. (čtyřleté gymnázium) Konverzace v anglickém jazyce (čtyřleté gymnázium) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vychází ze vzdělávacího

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Cizí jazyk 1 Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Cizí jazyk 1 Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Cizí jazyk 1 Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu:

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera, Praha ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na třech úrovních, které se od sebe

Více

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk.

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk. Předmět Ruský jazyk OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (B1) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační počet hodin Receptivní rozumí hlavním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 2 Německý jazyk Německý

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce ruského jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2)

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) 6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka (úroveň A2) jako dalšího cizího jazyka Předmět Další cizí jazyk a jeho výuka je koncipována

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Charakteristika učiva: Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:

7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Charakteristika učiva: Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Obecné cíle výuky Anglického jazyka jako 2. cizího jazyka Předmět 2. cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k rozšiřování

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Konverzace v německém jazyce /čtyřleté gymnázium/

Konverzace v německém jazyce /čtyřleté gymnázium/ Konverzace v německém jazyce /čtyřleté gymnázium/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vychází ze vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Výchovné a vzdělávací strategie. Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk učitelé využívají: Kompetence k učení

Výchovné a vzdělávací strategie. Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk učitelé využívají: Kompetence k učení Výchovné a vzdělávací strategie Ve vyučovacím předmětu anglický jazyk učitelé využívají: Kompetence k učení Učitelé ve výuce nabízejí žákům řadu aktivačních metod ke studiu jazyka vedou žáky k hledání

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.6. Španělský jazyk 4.3.6. Španělský jazyk Předmět španělský jazyk naplňuje očekávané vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu. Je realizován od tercie do oktávy s tříhodinovou týdenní dotací, v

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3./1.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

1. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí 6.7 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Španělský jazyk. Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah 3 NĚMECKÝ JAZYK 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk )

6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk ) 6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Předmět FJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka a k dosažení

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

7.7 Pojetí vyučovacího předmětu Španělský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.7 Pojetí vyučovacího předmětu Španělský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.7 Pojetí vyučovacího předmětu Španělský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

1. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

1. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více